Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o službenicima i namještenicima u sudovima i državnim odvjetništvima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Janković PRAVILNIK O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMAU SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA PRIMJEDBE NA PRAVILNIK Ove izmjene utjecati će na puno službenika koji su zbog dugogodišnjeg rada i dodatnog obrazovanja raspoređeni na radna mjesta za koje je uvjet visoka stručna sprema određene struke. Primjerice radna mjesta u državnim odvjetništvima koja su navedena pod "Poslovi posebnih stručnih znanja" u važećoj Uredbi o nazivima radnih mjesta u članku 10, a to su viši stručni savjetnik, stručni savjetnik i stručni suradnik u državnim odvjetništvima više ne postoje već je nazivima ovih radnih mjesta (u članku 7. st. 1. toč. 11-13) dodano "za mladež" i stručni uvjet je ograničen samo na područje socijalnog rada, socijalne pedagogije ili psihologije. Time su se isključili svi oni službenici koji su raspoređeni na ta radna mjesta po drugim stručnim uvjetima (iz područja drugih znanosti) te se, ukoliko se ovakav pravilnik donese, ti službenici neće moći rasporediti na ta radna mjesta. Postavlja se pitanje na koje radno mjesto će se uopće moći rasporediti, obzirom da u pravilniku o unutarnjem redu ne postoji drugo odgovarajuće mjesto. Stoga predlažem da se taj dio ne mijenja, odnosno da i dalje ostanu "Poslovi posebnih stručnih znanja" u okviru kojih će biti viši stručni savjetnik, stručni savjetnik, stručni suradnik (bez dodatka "za mladež") te stručni uvjeti koji će obuhvaćati i druge odgovarajuće struke iz područja društvenih znanosti, čime se službenici ne bi stavljali u neravnopravan položaj. Sanja Janković stručni suradnik ŽDO u Rijeci Prihvaćen Prihvaća se
2 Marija Mažar PRAVILNIK O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMAU SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA Službenici sa višegodišnjim radnim iskustvom koji su završili VŠS prema prijašnjima programima (nakon srednje škole, završene još 2 godine više) nisu uvršteni u Pravilnik. To je i do sada bio razlog mnogih tužbi prema Odboru za državnu službu. Mnogi još uvijek rade ali su financijski "kažnjeni" Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi koja ima preko 30 sramotnih izmjena i dopuna. Ako te stručne službenike propustimo ovim pravilnikom uvrstiti u zasluženi položaj ili radno mjesto tada i nadalje, čelnici državnih tijela neće imati temeljem kojeg pravnog akta svrstati ih u odgovarajući članak navedene uredbe. Radi se o službenicima koji su ponijeli teret informatizacije od onih koji su učili a to su službenici VŠS upisničari, voditelji pisarnica do onih koji su ih učili a to su informatičari sa završenom VŠS koji su radili na nabavi, održavanju opreme, dolazili na svaki poziv informatički nepismenog službenika, i sve to u više pravosudnih tijela (jedan informatičar je cijeli niz godina održavao i obučavao dužnosnike i službenike u ŽS, ŽDO, ODO, Prekršajnom sudu i Općinskom sudu) za nagradu je svrstan u platni razred sa SSS. To je problem. Pored navedenog Pravilnik, sa kompjutorizacijom i informatizacijom treba pratiti razvoj poslova, pa se tako pojavljuju već preko 10 godina poslovi kao što su: ključni korisnici, administratori suda, administratori Supre, pa tako upisničari i zapisničari su sve a najmanje administrativni referenti zato što unose podatke u eSpis, šalju u Supru, ispunjavaju aplikaciju za DZS, obučavaju se za snimanje sudskih radnji. unose podatke o oštećenicima –žrtvama u eSpis i još podosta toga što prije 10 godina nisu trebali raditi, temeljem navedenog prijedlog je da budu umjesto administrativni stručni referenti – upisničari,/zapisničari. Ako se iznašlo mjesta u Pravilniku za stručne savjetnike (i više str. sav.) koje ne "poznaje" Zakon o sudovima od članka 108. do 112. tako je potrebno ove iskusne ljude sa VŠS po "starom" svrstati u Pravilnik jer takvih još uvijek ima i rade kako u sudovima, tako i u odvjetništvima i da se nedvojbeno njihov rad, odnosno radna mjesta na kojima oni rade može zasluženo vrednovati. Nemam vremena sve obrazlagati, ispričavam se na eventualnim greškama. Marija Mažar Nije prihvaćen Navedeni službenici obuhvaćeni su člankom 6. Prijedloga.
3 MIRJANA MIHOVIĆ PRAVILNIK O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMAU SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA PRIMJEDBA NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA U čl.3.st.1.točka B) 7. -Položaji II. vrste i točka C) 7. - Položaji III. vrste - predložen je naziv radnog mjesta "Voditelj pisarnice sudske uprave", dok u važećem Pravilniku o sudskim službenicima i namještenicima (NN 55/01, 156/04) isto radno mjesto ima naziv "Upravitelj pisarnice sudske uprave". Prijedlog: naziv navedenog radnog mjesta ne mijenjati, tako da u novom Pravilniku nosi i dalje naziv "Upravitelj pisarnice sudske uprave" Obrazloženje: Sudskim poslovnikom, Zakonom o sudovima, te Pravilnikom o unutarnjem redu suda propisano je da se u Uredu predsjednika suda obavljaju poslovi: osiguranja uvjeta za pravilan rad i poslovanje Suda, osobito ustrojavanje unutarnjeg poslovanja u sudu, skrb o pravodobnom i urednom obavljanju poslova u sudu, poslovi u svezi sa stalnim sudskim vještacima, tumačima, procjeniteljima i stečajnim upraviteljima, stručni poslovi u svezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika te sudaca u sudu, poslovi u svezi sa stručnim usavršavanjem sudaca, sudskih savjetnika i drugih zaposlenika, poslovi u svezi funkcioniranja informatičkih sustava, poslovi vođenja statistike, poslovi upravljanja imovinom koja je dodijeljena sudu na korištenje, poslovi vođenja evidencija, popisa ili registara, poslovi poduzimanja radnji za izdavanje ili opoziv certifikata, poslovi vođenja upisnika za predmete sudske uprave, čuvanja priručne arhive, poslovi postupanja po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, organiziranja i nadziranja rada čistačice i dostavljača-arhivara, te obavljaju svi drugi poslovi određeni Zakonom o sudovima i Sudskim poslovnikom ili koje odredi predsjednik suda odnosno Ministarstvo pravosuđa. Radom Ureda predsjednika suda u sudovima s manje od 15 sudaca upravlja Upravitelj pisarnice sudske uprave, koji skrbi o pravodobnom i urednom obavljanju poslova, pod neposrednim nadzorom predsjednika suda. Za rad Ureda predsjednika suda neposredno je odgovoran Upravitelj pisarnice sudske uprave. Opis poslova radnog mjesta Upravitelj pisarnice sudske uprave: - obavlja poslove u Uredu predsjednika suda, - organizira i nadzire rad Ureda predsjednika suda, - obavlja poslove u smislu čl. 17. Sudskog poslovnika - zaprima i razvrstava prispjele pošiljke i neposredno uručene podneske u predmetima sudske uprave, - vodi upisnike za predmete sudske uprave (Su), upisnik za predmete zahtjeva za suđenje u razumnom roku (Su-Gzp I) i odgovarajuće imenike, te radi na spisima koji se unose u navedene upisnike, - vodi priručni arhiv sudske uprave, - čuva arhive ureda predsjednika suda, - obavlja poslove prijama službenika i namještenika, - vodi evidencije o sucima, službenicima i namještenicima, - vodi popis vježbenika i osoba na praksi, - vodi putni dnevnik i ispisuje naloge za službena putovanja, - vodi popis pečata i žigova koji su u upotrebi u sudu, - radi u sustavu eSpis u predmetima sudske uprave, - priprema i izrađuje nacrte odluka i dopisa iz djelokruga sudske uprave u svezi ostvarivanja prava i obveza iz radnih odnosa službenika i namještenika - vodi registar zaposlenika u javnom sektoru, - vodi poslove evidencije prisutnosti na radu, odmora i dopusta, - vodi upisnike i evidencije o zaposlenicima suda - vodi popis sudskih vještaka, tumača i procjenitelja, - zaprima i vodi popis općih punomoći, - obavlja daktilografske i druge administrativne poslove za potrebe Ureda predsjednika suda, - obavlja poslove u svezi s okružnicama, - vodi evidenciju sudske biblioteke, te zaprima i izdaje literaturu, - obavlja poslove ključnog korisnika i administratora za sustav eSpis - kontrolira rad čistačice i dostavljača-arhivara, - vodi brigu o vrstama i količinama potrebnog uredskog materijala i vrši narudžbu, - izdaje dostavljeni uredski materijal - vodi evidenciju o izdanom uredskom materijalu - vodi evidencije i poduzima radnje za izdavanje ili opoziv poslovnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis za suce i ovlaštene sudske službenike, - postupa po zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, - obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda ili suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave odnosno Ministarstva pravosuđa RH. Iz navedenog opisa radnog mjesta Upravitelj pisarnice sudske uprave razvidno je da službenik koji obavlja poslove tog radnog mjesta radi sve poslove sudske uprave, te treba uz uvjet odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva, pratiti i koristiti sve zakonske propise u svezi s radnim odnosima zaposlenika suda, pravilnike o sudskim vještacima, tumačima i procjeniteljima, propise o računovodstvu, Zakon o sudovima i mnoge druge propise, jer se radi o sudu s manje od 15 sudaca, u kojem nema propisano radno mjesto Ravnatelja sudske uprave, te Upravitelj sudske uprave radi sve poslove u Uredu predsjednika suda. Budući da je očito kako se prijedlogom Pravilnika radnim mjestom Voditelja sudske uprave zamjenjuje dosadašnje radno mjesto Upravitelja, kao radno mjesto podređeno Ravnatelju sudske uprave, za očekivati je da će i koeficijent složenosti poslova Voditelja biti manji od Upravitelja, što svakako ne odgovara obimu poslova, odgovornosti, potrebnim sposobnostima i stručnom znanju koje Upravitelj pisarnice sudske uprave mora imati u obavljanju svog posla, budući da to radno mjesto (do sada) Upravitelja, odnosno (predviđeno) Voditelja u manjim sudovima obuhvaća poslove ne samo Voditelja sudske uprave, već i poslove Ravnatelja sudske uprave u sudovima s više od 15 sudaca. Zbog svega navedenog predlaže se naziv radnog mjesta Upravitelj pisarnice sudske uprave ne mijenjati u odnosu na važeći Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima (NN 55/01, 156/04). U Dubrovniku 29. svibnja 2019.g. Upravitelj pisarnice sudske uprave u Trgovačkom sudu u Dubrovniku Mirjana Mihović Prihvaćen Prihvaća se
4 Mario Klačmer Članak 3., A) Položaji I. vrste Dopisom Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: 710-01/15-01/334, URBROJ: 514-03-02-01-02-15-01 pod nazivom "Ustrojavanje zajedničkih službi" potiče se ustrojavanje Službi za informatiku u svrhu obavljanja poslova informatičke podrške za više pravosudnih tijela, pa nije jasno zašto ne postoje voditelji Odjela / Odsjeka / Pododsjeka / Odjeljka informatike? Prihvaćen Prihvaća se
5 Mario Klačmer Članak 3., A) Položaji I. vrste Stručno je nelogično da "Ravnatelj sudske uprave" može postati samo ekonomist ili pravnik, dok "Predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske" može biti osoba sa završenim studijem književnosti i religije. Nije prihvaćen Navedena materija propisana je Zakonom o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19) te nije predmet ovog Pravilnika.
6 Petar Lalić Članak 3., B) Položaji II. vrste Poštovani smatram da je u članku 3. točki B. Pravilnika propušteno navesti kao radno mjesto položaj voditelja ureda predsjednika u sudu. Predlažem da se navedeno radno mjesto odnosno položaj uvrsti u položaje II. vrste uz potrebne stručne uvjete: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke u trajanju od najmanje tri godine, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit. Naime opće je poznato da svi sudovi u Republici Hrvatskoj (općinski, županijski kao i specijalizirani) imaju Urede predsjednika koje vode voditelji i koji poglavito u manjim sudovima obavlja sve poslove navedene u članku 17. Sudskog poslovnika što znači sve poslove voditelja pisarnice sudske uprave kao i sve dalje navedene poslove pobrojane u spomenutom članku. Nenavođenjem odnosno izostavljanjem u Prijedlogu Pravilniku toga radnog mjesta iz položaja II. vrste svi su trenutni voditelji Ureda predsjednika zakinuti za radno mjesto koje uredno obavljaju i bez čijeg bi postojanje teško bilo zamisliti uredno poslovanje svakog suda pa stoga smatram osnovanim svoj prijedlog da se to radno mjesto uvrsti u Prijedlog Pravilnika jer je takvo radno mjesto ima opravdanje i svoj smisao. Primljeno na znanje Prijedlog se podržava, ali se u ovom trenutku ne može prihvatiti iz razloga što navedeno nije propisano Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19). Prijedlog se prima na znanje te će s naknadno razmatrati uz inicijativu za izmjenu predmetne Uredbe.
7 ANITA ŠIMUNOVIĆ BROZNIĆ 1. Službenici, Članak 5. Za ustrojiti odjel ili odsjek u uredu predsjednika suda ne može biti jedini kriterij BROJ IZVRŠITELJA, već treba uzeti u obzir i SLOŽENOST POSLOVA. Nije prihvaćen Navedeni kriterij prihvaćen je i u Uredbi o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 70/19).
8 Mario Klačmer 1. Službenici, Članak 5. Nije jasna razlika između pododsjeka i odjeljka. Prihvaćen Prihvaća se
9 Mario Klačmer 1. Službenici, Članak 5. S obzirom da je vlada u tijelima državne uprave izbrisala radna mjesta voditelje odsjeka, pododsjeka i odjeljaka donošenjem nove "Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave", nije jasno ponovno uvođenje istih u ostala državna tijela. Nije prihvaćen Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 70/19) odnosi se isključivo na tijela državne uprave, što pravosudna tijela nisu.
10 Denis Plazibat Članak 6., A) Radna mjesta I. vrste Za radna mjesta I vrste; Viši informatički savjetnik, Informatički savjetnik i Informatički suradnik bi u stručnim uvjetima trebalo ubaciti nastavak "ili druge odgovarajuće struke" kako je to slučaj u stručnim uvjetima za radna mjesta druge i treće vrste; Viši informatički referent i Informatički referent. Prihvaćen Prihvaća se
11 Mario Klačmer Članak 6., A) Radna mjesta I. vrste "Uredba o nazivima radnih mjesta" govori i o radnom mjestu "viši savjetnik-specijalist" za kojeg vrijede isti stručni uvjeti kao i za višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, dok ovaj "Pravilnik" govori samo o višem sudskom savjetniku-specijalistu. Nije jasno zašto su VSS osobe ne-pravničke struke ponovno izostavljene. Prihvaćen Prihvaća se
12 Mario Klačmer Članak 6., A) Radna mjesta I. vrste Uz prethodnu pismenu suglasnost Ministarstva pravosuđa RH, određeni broj stručnih savjetnika ekonomske i informatičke struke ima status "stručnog savjetnika u sudu". Naime, dosadašnji "Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima" govori o "stručnim savjetnicima u sudu" između ostalog i ekonomske ili druge struke. Ovaj novi predloženi pravilnik govori samo o "stručnom savjetniku u odjelu za mladež" sa traženim studijem socijalnog rada. S obzirom da u pravilniku o unutarnjem redu pojedinog suda ne postoji drugo odgovarajuće mjesto istog opisa poslova i koeficijenta, nije jasan status tih VSS službenika. S obzirom na specifični opis poslova tih pravosudnih službenika (sudjelovanje na raspravama, izrada pisanih mišljenja u predmetima, sudjelovanje u izvođenju elektroničkih dokaza ključnih za daljnji tijek suđenja, stručna mišljenja o različitim tehničkim pitanjima i problemima koja se sve češće javljaju u procesu sudovanja posebno u kaznenim spisima, tumačenja raznih stručnih pojmova, tumačenja nalaza vještaka i ostali poslovi usko vezani za rješavanje predmeta ništa manjeg opsega nego kod socijalnih radnika na sudu, dapače) oni su, uz prethodnu pismenu suglasnost MPRH, smješteni u grupu "Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti", točnije u grupu "stručnih savjetnika u sudu". Stoga predlažem da se taj dio "Pravilnika" ne mijenja, odnosno da i dalje postoji "stručni savjetnik u sudu" bez dodatka "za mladež" odnosno u stručnim ostaviti staru formulaciju "i druge odgovarajuće struke". Tako navedeni visokostručni pravosudni službenici ne bi došli u neravnopravan položaj prema kolegama u Ministarstvu pravosuđa RH koji su već smješteni u posebni dio "Uredbe o nazivima radnih mjesta". Uostalom, osoba ekonomske ili informatičke struke prema ovom "Pravilniku" može biti "Savjetnik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske" (također posebni dio "Uredbe") pa nije jasno zašto ista takva osoba ne bi mogla biti stručni savjetnik na općinskom/županijskom/trgovačkom sudu. Prihvaćen Prihvaća se
13 Upravni sud u Rijeci Članak 6., A) Radna mjesta I. vrste U čl. 6. st. 1. t. A), što obuhvaća radna mjesta I. vrste, predviđen je samo stručni suradnik u odjelu za mladež (t. 19.), dok postojeći Pravilnik sadržava općenitu formulaciju o stručnom suradniku u sudu. Takvo izrazito ograničavanje područja rada stručnih suradnika nije u skladu sa strukovno širom odredbom čl. 112. Zakona o sudovima, kao višeg propisa. Usto, riječ je o nesvrhovitom ograničavanju područja na kojima je potreban angažman stručnih suradnika. Na umu je potrebno imati da, unatoč provedenoj reorganizaciji i okrupnjavanju sudova, i dalje postoje manji sudovi, u kojima predsjednici sudova obavljaju i poslove suđenja te u kojim sudovima ne postoje pretpostavke za ustrojavanje radnog mjesta ravnatelja sudske uprave, niti voditeljskih radnih mjesta u uredu predsjednika suda, pa se radno mjesto stručnog suradnika u praksi pokazuje ključnim za uredno obavljanje poslova sudske uprave. Prihvaćen Prihvaća se
14 Denis Plazibat Članak 7., A) Radna mjesta I. vrste Za radna mjesta I vrste; Viši informatički savjetnik, Informatički savjetnik i Informatički suradnik, bi u stručnim uvjetima trebalo ubaciti nastavak "ili druge odgovarajuće struke" kako je to slučaj u stručnim uvjetima za radna mjesta druge i treće vrste; Viši informatički referent i Informatički referent. Prihvaćen Prihvaća se
15 Sanja Janković Članak 7., A) Radna mjesta I. vrste Dodatno na prethodni prigovor, a u odnosu na promjenu naziva radnog mjesta i stručnih uvjeta za višeg stručnog savjetnika, stručnog savjetnika i stručnog suradnika, prema kojoj izmjeni je dodano "za mladež", napominjem da će službenici raspoređeni na to radno mjesto za koje je prema posebnim propisima stručni uvjet diplomski sveučilišni ili specijalistički stručni studij iz područja društvenih znanosti, na ovaj način biti degradirani na radno mjesto za koje je stručni uvjet "srednja stručna sprema". Dodatno, biti će u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale službenike iz drugih ministarstava u kojima postoji niz radnih mjesta ove kategorije za koje su stručni uvjeti iz područja društvenih znanosti. Na taj način visokoobrazovani službenici u sudovima i državnim odvjetništvima biti će raspoređeni na niža radna mjesta obzirom da prema ovim izmjenama njihova radna mjesta više neće postojati. Sanja Janković stručni suradnik ŽDO u Rijeci Prihvaćen Prihvaća se
16 Sanja Janković Članak 7., A) Radna mjesta I. vrste PRIMJEDBE NA PRAVILNIK Ove izmjene utjecati će na puno službenika koji su zbog dugogodišnjeg rada i dodatnog obrazovanja raspoređeni na radna mjesta za koje je uvjet visoka stručna sprema određene struke. Primjerice radna mjesta u državnim odvjetništvima koja su navedena pod "Poslovi posebnih stručnih znanja" u važećoj Uredbi o nazivima radnih mjesta u članku 10, a to su viši stručni savjetnik, stručni savjetnik i stručni suradnik u državnim odvjetništvima više ne postoje već je nazivima ovih radnih mjesta (u članku 7. st. 1. toč. 11-13) dodano "za mladež" i stručni uvjet je ograničen samo na područje socijalnog rada, socijalne pedagogije ili psihologije. Time su se isključili svi oni službenici koji su raspoređeni na ta radna mjesta po drugim stručnim uvjetima (iz područja drugih znanosti) te se, ukoliko se ovakav pravilnik donese, ti službenici neće moći rasporediti na ta radna mjesta. Postavlja se pitanje na koje radno mjesto će se uopće moći rasporediti, obzirom da u pravilniku o unutarnjem redu ne postoji drugo odgovarajuće mjesto. Stoga predlažem da se taj dio ne mijenja, odnosno da i dalje ostanu "Poslovi posebnih stručnih znanja" u okviru kojih će biti viši stručni savjetnik, stručni savjetnik, stručni suradnik (bez dodatka "za mladež") te stručni uvjeti koji će obuhvaćati i druge odgovarajuće struke iz područja društvenih znanosti, čime se službenici ne bi stavljali u neravnopravan položaj. Prihvaćen Prihvaća se