Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o otocima(„Narodne novine“, broj 116/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi Otočni sabor temeljem donesenog zaključka na svojem Saboru održanom 12. prosinca 2018 traži da se u pravilnik mora staviti mogućnost fizičkim osobama da kod potrošene godišnje osigurane kvote vode za ljudsku potrošnju, omogući kupnja potrebne količine vode po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. Ova mogućnost se mora omogućiti u godinama sa malo padavina, a posebno u ljetnim mjesecima bez čekanja na proglašenje elementarne nepogode. Nije prihvaćen Nije primjenjivo Postupanje u slučaju elementarne nepogode je provodi se na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019.). Ovim prijedlogom traži se prejudiciranje proglašavanja elementarne nepogode. Jedinice lokalne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati i organizirati vodoopskrbu u normalnim životnim okolnostima, kao i u slučaju elementarne nepogode.
2 Denis Buvinić Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o otocima(„Narodne novine“, broj 116/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi Na članak 2. stavak 1. točka 4. predlažem da se za utvrđivanje vremena boravka na otoku koriste podaci tele operatera o lokaciji mobilnog telefona. Nije prihvaćen Nije primjenjivo. Pitanja prebivališta i boravišta su u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.
3 Grad Zadar Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o otocima(„Narodne novine“, broj 116/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi, Članak 4. S obzirom da su JLS-e za ovu godinu dostavile popis kućanstava po nositelju i broju članova kućanstava, sukladno još uvijek važećeg Pravilnika (NN 35/11) da li ćemo morati, stupanjem na snagu ovog (novog) Pravilnika, dostaviti novi popis kućanstava u kojem ćemo, uz nositelja kućanstva, dostaviti imena i prezimena i OIB-e svih članova otočnih kućanstava? Nije prihvaćen Nije primjenjivo Postavljeno pitanje odnosi se na provedbu mjere koja je u tijeku, a u skladu sa sklopljenim ugovorom između nadležnog ministarstva i isporučitelja vode na otocima i kao takvo nije predmet ovog e-savjetovanja. Isporučitelj, da bi u skladu sa Zakonom o otocima (NN br. 116/18., stupio na snagu 29.12.2018.) provodio mjeru vodoopskrbe na otocima u 2019., trebao je uskladiti podatke o otočanima nositeljima otočnih kućanstava i članovima njihovih kućanstava (koji članovi također moraju imati status „otočanina“) kao korisnicima ove mjere poradi zakonitog postupanja u svom poslovanju.
4 OTOČNI SABOR -udruga za razvitak hrvatskih otoka Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o otocima(„Narodne novine“, broj 116/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi, Članak 7. U čl:7 stav (1) brisati riječ "do" nakon cijeni. Tako bi čl:7 stav 1 glasio: (1) Fizičkoj i pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost u otočnom naselju ili dijelu naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, osigurava se isporuka vode za ljudsku potrošnju po subvencioniranoj cijeni maksimalno 50% razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. U čl:7 stav (2) brisati riječi "ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima u" i umjesto brisanih riječi umetnuti riječ "iz". Tako bi čl:7 stav (2) glasio: (2) Troškove koji nastaju isporukom vode za ljudsku potrošnju vodonoscem ili autocisternom iz stavka 1. ovog članka sufinancirat će Ministarstvo iz državnog proračuna na proračunskoj stavci Ministarstva, a sredstva se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za stvarno isporučenu vodu, u obliku potpore u skladu s propisima o državnim potporama. Nije prihvaćen U svezi odredbe članka 7. stavak (1) Pravilnik je podzakonski propis koji ne smije mijenjati suštinu zakona na temelju kojeg se donosi, već razrađuje pojedine teme iz zakona. Zakonom o otocima (NN, br. 116/18.), u članku 33. stavak 4. određena je subvencionirana cijena do maksimalno 50% razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u određenom mjestu. Zakonodavac (u ovom slučaju predlagatelj) je već kroz Zakon o otocima odredio mogućnost da to bude manje od 50% predmnijevajući da će npr. imati potrebe razlikovati otoke po razvijenosti u skladu s otočnim razvojnim pokazateljima. Pored toga sredstva državnog proračuna nisu neiscrpna već su ograničena pa su i mogućnosti subvencioniranja ograničene, a na potreban iznos za ovu subvenciju bitno utječe odaziv mogućih korisnika potpore na javni poziv za dodjelu potpore (biti će objavljen u IV. kvartalu tekuće godine), kao i urednost prijava koje će na javni poziv prispjeti, a na temelju kojih će se izračunati te obaviti refundiranje subvencionirane cijene vode. U svezi odredbe članka 7. stavak (2) Odredba članka 33. stavak 7. Zakona o otocima (NN, br. 116/18.) uređuje da se odredbe tog članka (Zakona) provode cit. „...ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva…“. Pravilnik je podzakonski propis i ne može i ne smije drugačije od Zakona propisivati provedbu mjera iz svog djelokruga, a u konačnici ukoliko podzakonski propis nije u suglasju sa Zakonom, primjenjuje se Zakon.