Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 2. Komentar na st.1.t.13.: Stavljaju se dodatne obveze za funkciju usklađenosti, međutim nije jasno u odnosu na koji sadržaj funkcija usklađenosti treba dati potvrdu. Odredba je nejasna. Naime, sam KID se izrađuje temeljem usko specijaliziranog znanja različitih struka (npr. ulaganje, rizici, aktuari, product manager samog proizvoda), stoga nije jasno kako bi funkcija praćenja usklađenost trebala potvrdu na KID, tj. na koji način i što bi točno bio sadržaj samog mišljenja Nadalje: U članku 2 stavku 1. točki 13 navodi se sljedeće: 13. dokumentu s ključnim informacijama (KID) Društva za taj PRIIP s potvrdom nositelja praćenja usklađenosti i imenovanog ovlaštenog aktuara Društva o usklađenosti KID-a s propisanim zahtjevima, u roku od 8 radnih dana od stavljanja PRIIP-a Društva na tržište u Republici Hrvatskoj, Obzirom da se u članku 2. stavku 4. točki 1. traži da mišljenje na tehničke osnove novog cjenika životnih osiguranja (na koje se KID i odnosi) daje ovlašteni aktuar (koji nije nužno i imenovani ovlašteni aktuar društva) prijedlog je i prije navedeni stavak uskladiti s tim i brisati riječ imenovanog. Dodatno, Zakonom o osiguranju propisani su poslovi Imenovanog ovlaštenog aktuara koji ne uključuju davanje mišljenja o usklađenost KID dokumenta s propisima. Nije prihvaćen Članak 2. stavak 1. točka 13. Pravilnika ne propisuje davanje mišljenja na KID. Predmetna odredba propisuje obvezu imenovanog ovlaštenog aktuara i nositelja funkcije praćenja usklađenosti na potvrđivanje navedenih funkcija da je KID sastavljen u skladu s važećim propisima, a što se odnosi na sadržaj i formu KID-a. Naime, važno je osigurati kontrolu KID-a, unutar društva za osiguranje, prije stavljanja na tržište te osigurati, s obzirom na ex post dostavu HANFA-i, primjereni mehanizam zaštite ugovaratelja osiguranja. Društvo može ustrojiti unutarnji sustav, politike i procedure kojim će propisati postupak donošenja i usvajanja KID-a te osobe zadužene i odgovorne za njegovu izradu. Obavijest HANFA-i kojom se potvrđuje usklađenost dostavljaju ključna funkcija praćenja usklađenosti i imenovani ovlašteni aktuar, uz upravu društva u skladu sa Zakonom o osiguranju.
2 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 2. Komentar na st. 1.t.8.: Nejasna odredba. Što bi bile značajnije promjene koje se odnose na promjenu imatelja dionica? I koji bi bio rok za ovu obavijest? Prihvaćen Prihvaća se te odredba sada glasi: 8. značajnijim promjenama u strukturi kapitala i to promjena imatelja dionica koja se dogodila tijekom kalendarske godine, zatim uplate izvršene od strane imatelja dionica u kapital i/ili rezerve društva, u roku od 8 radnih dana od nastupa okolnosti s dokazom o izvršenoj uplati kao i odlukama na kojima se uplata temelji,
3 HGK PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 2. Članak 2 točka (7). Osiguravajuće društvo je dužno voditi „Registar isplaćenih nagodbi procjena šteta na vozilima“, koji će po zahtjevu HANFA-e dostaviti na uvid. Obrazloženje: Zbog primjetno visokog udjela isplata naknada šteta putem dosadašnjeg instituta Nagodbi, koje su proizvoljnog karaktera jer nisu popraćene kalkulacijom troškova, ponudom ili troškovnikom koji bi opravdali na taj način određenu i isplaćenu naknadu štete (ujedno su predmetom brojnih pritužbi/tužbi osiguranika), evidentna je potreba tabelarnog prikaza broja Nagodbi i ukupno isplaćenog iznosa Nagodbi. Zakonodavac ima uvid u isplatu naknada šteta utemeljenih na relevantnoj dokumentaciji (račun, ponuda, kalkulacija troškova, troškovnik, sudska rješenja i sl.), pa bi se usporedbom jednog i drugog načina obračuna stekao uvid o udjelu oba načina obračuna šteta. U nedostatku „Registra isplaćenih nagodbi procjena šteta na vozilima“, trenutna situacija popravka oštećenog vozila putem Nagodbi (koji je zakonom dopušten) nije transparentna i u većini slučajeva takva vozila završavaju „u sivoj zoni“, čineći time znatnu štetu državnom proračunu RH. Članak 2 točka (8) Nagodbe koje će se voditi u „Registru nagodbi procjena šteta na vozilima“ potrebno je temeljiti na izrađenoj kalkulaciji s utrošenim materijalom i prosječnom cijenom rada radionica SA IZRAŽENIM PDV-om. Obrazloženje: Sadašnja praksa isplata naknada šteta na vozilima u Hrvatskoj potiče sivu ekonomiju jer se Nagodbe isplaćuju bez kalkulacije i BEZ OBRAČUNATOG PDV-A. Osiguranik za primljeni iznos putem nagodbe tako nije u mogućnosti popraviti vozilo u registriranoj radionici jer je ista u obvezi obračunati PDV te vozilo završava u „sivoj zoni“ na popravku gdje je upitna i kvaliteta popravka, a time i sama sigurnost vozila. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoji zakonska osnova za propisivanje obveze vođenja „Registra isplaćenih nagodbi procjena šteta na vozilima“ Članak 2 točka (8) Sadašnja praksa isplata naknada šteta na vozilima u Hrvatskoj potiče sivu ekonomiju jer se Nagodbe isplaćuju bez kalkulacije i BEZ OBRAČUNATOG PDV-A. Osiguranik za primljeni iznos putem nagodbe tako nije u mogućnosti popraviti vozilo u registriranoj radionici jer je ista u obvezi obračunati PDV te vozilo završava u „sivoj zoni“ na popravku gdje je upitna i kvaliteta popravka, a time i sama sigurnost vozila.
4 UNIQA osiguranje d.d. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 2. U stavku 1. točka 13. predlaže se brisati dio odredbe „nositelja praćenja usklađenosti“. Alternativno predlažemo definiranje sadržaja navedenog mišljenja nositelja praćenja usklađenosti u odnosu na KID s obzirom na stručna znanja potrebna za njegovu izradu. Naime, ovakvo propisivanje dovodi u pitanje u kojem smjeru funkcija usklađenosti provjerava predmetni dokument i daje svoje mišljenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženje kao gore kod Članak 2 točka (8) .
5 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 3. Komentar na st.3.: Pravilnikom se propisuju šire obveze od onih propisanih zakonom. Naime, ZOS propisuje obvezu društva provjeravati ispunjava li imatelj kvalificiranog udjela, ne i njegovi suradnici, propisane uvjete za stjecanje tog udjela. Na koji način su društva dužna izvršavati provjeru ispunjavanja uvjeta? Da li je potrebno prikupljati od imatelja svu dokumentaciju koja se prikupljala i prilikom stjecanja kvalificiranog udjela ili se ovdje radi ipak o „plićoj“ provjeri? Shodno tome, nije jasan ni sadržaj obavijesti koja se dostavlja Agenciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Društva za osiguranje kao pravne osobe podvrgnute posebnim regulatornim zahtjevima, u svakom trenutku moraju voditi računa o mogućim rizicima koji proizlaze iz sustava upravljanja društva te potencijalnim promjenama u strukturi društva koja bi se mogla odraziti na nemogućnost ispunjavanja bonitetnih zahtjeva prema korisnicima ugovora o osiguranju ili nadzornim tijelima. Potrebno je ustanoviti svakodobno ispunjavanje svih propisanih obveza. Stoga je potrebno kontinuirano provoditi preispitivanje strukture društva i sustava upravljanja što je moguće ustrojiti i osigurati primjerenim politikama i procedurama za ostvarenje kvalitetne komunikacije unutar struktura društva i dioničara te prijenosa bitnih informacija koje bi mogle izložiti društvo ili korisnike rizicima.
6 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Članak 3. Komentar na st.2.: Pravilnikom se propisuju šire obveze od onih propisanih zakonom. Naime, ZOS propisuje obvezu imatelja kvalificiranog udjela obavijestiti Agenciju i društvo ako on (imatelj, ne i suradnik) ne ispunjava uvjete za stjecanje kvalificiranog udjela. Budući da je jedan od uvjeta da imatelj može biti osoba koja nije suradnik osobe za kaznena djela navedena u ZOS-u, podrazumijeva se da, u situaciji ako suradnik više ne ispunjava propisane uvjete, samim time je i imatelj prestao ispunjavati uvjete za imatelja kvalificiranog udjela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Društva za osiguranje kao pravne osobe podvrgnute posebnim regulatornim zahtjevima, u svakom trenutku moraju voditi računa o mogućim rizicima koji proizlaze iz sustava upravljanja društva te potencijalnim promjenama u strukturi društva koja bi se mogla odraziti na nemogućnost ispunjavanja bonitetnih zahtjeva prema korisnicima ugovora o osiguranju ili nadzornim tijelima. Potrebno je ustanoviti svakodobno ispunjavanje svih propisanih obveza. Stoga je potrebno kontinuirano provoditi preispitivanje strukture društva i sustava upravljanja što je moguće ustrojiti i osigurati primjerenim politikama i procedurama za ostvarenje kvalitetne komunikacije unutar struktura društva i dioničara te prijenosa bitnih informacija koje bi mogle izložiti društvo ili korisnike rizicima.