Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Javljamo Vas da postoji Udruga gluhih osoba navijača Hrvatski nogometne reprezentacija želi suradnja s MUP i ostalima radi sigurnosti gluhih navijača za potreba komunikacija.. Moj mišljenja da obnoviti Hrvatski iskaznica FAN kao slično Ruski FAN na svjetsko prvenstvo u Rusiju radi zastita ulaznica , osiguranja navijača kretanja i zabrana navijaca itd... Bez Hrvatski iskaznica Fan nema ulaz za stadion ili nema ulaznica . To je probni strogo .zasto ne? Pozdrav Nije prihvaćen Prodaja i distribucija ulaznica za sportska natjecanja u Republici Hrvatskoj regulirana je među ostalim i člankom 32., stavcima 5., 6. i 7. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11): (5) Organizator športskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit će prodati ili dodijeliti ulaznicu za određeno natjecanje osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera iz stavka 1. ovoga članka ili mjera opreza za vrijeme dok traje ta zaštitna mjera ili mjera opreza. (6) Organizator športskog natjecanja dužan je poduzeti mjere za onemogućivanje pristupa na prostor športskog objekta osobi za koju zna ili je dužan znati da joj je izrečena zaštitna, odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima ili mjera opreza. (7) Organizator športskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit će prodati ili dodijeliti ulaznicu za određeno natjecanje osobi za koju raspolaže saznanjima da se ranije protupravno ponašala te će poduzeti mjere za onemogućavanje pristupa na prostor športskog objekta toj osobi. Pored navedenog, člankom 32. stavkom 4. istog Zakona određeno je: (4) Pravomoćnu odluku o prekršaju u kojoj je izrečena zaštitna mjera iz stavka 1. ovoga članka, sud osim podnositelju optužnog prijedloga dostavlja i nacionalnom športskom savezu, koji je o tome dužan obavijestiti organizatora športskog natjecanja, odnosno ugovornog distributera ovlaštenog za prodaju ulaznica te klub, odnosno udrugu navijača. Nadalje, temeljem odredbi članka 39.b navedenog Zakona, Ministarstvo unutarnjih poslova vodi Zbirku podataka o osobama i događajima vezanim uz športska natjecanja. Prema odredbama stavka 3. istog članka, podaci sadržani u Zbirci mogu se koristiti za razmjenu u okviru međunarodne policijske suradnje, a mogu se davati i drugim korisnicima sukladno propisu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. Temeljem ove odredbe, policija podatke o osobama kojima je izrečena pravomoćna zaštitna mjera zabrane prisustvovanja određenom športskom natjecanju te osobama od prije poznatim po protupravnim ponašanjima na športskim natjecanjima – rizični navijači, a koje predstavljaju sigurnosni rizik za neometano odvijanje športskog natjecanja dostavlja organizatorima natjecanja ili ugovornim distributerima kako bi omogućila provedbu odredbi članka 32., stavaka 5., 6. i 7. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Iz navedenog proizlazi da je distribucija i prodaja ulaznica koju organizator ili ovlašteni distributer provodi uz personalizaciju ulaznica u praktičnoj funkciji sukladno odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima te se prijedlog o uvođenju FAN ID po uzoru na onaj korišten od strane nadležnih tijela Ruske Federacije tijekom FIFA SP 2018 odbija kao nepotreban.
2 Karol Jurišić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ja član Hrvatskih suverenista, treba nadovezati ovaj zakon ovako uvesti strogu kontrolu navijača prije ulaska na tribine prije svake utakmice i čak sportskih natjecanja (u slučaju ako ima upaljača, pirotehnička sredstva, oružana sredstva, samozapaljiva sredstva, hladnog oružja, oružja ostalih vrsta, ambalaže i ostalih sredstava kojima može napraviti opasnosti) treba ih ukloniti prije ulaska na tribine obavezno iste sekunde S poštovanjem član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje U odnosu na navedeno, napominjemo da Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u članku 4. stavku prvom propisuje protupravna ponašanja: - posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% alkohola, droga te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, - pokušaj unošenja ili unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, - pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, - maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta, - pokušaj unošenja, unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, - bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor, - pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, - paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, - paljenje ili uništavanje na drugi način navijačkih rekvizita i drugih predmeta, - pokušaj nedopuštenog ulaska ili nedopušten ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju, - boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora. Iz navedenog je vidljivo da je unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja već propisano kao protupravno ponašanje.
3 Grga K OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Prilikom izmjena postojećeg zakon bilo bi potrebno jasno precizirati što sve podrazumijeva športsko natjecanje, oblike nereda i nasilja te uloge aktivnog sudjelovanja i podržavanja nereda i nasilja. Konkretno, putovanja sa i na ta natjecanja moraju se definirati, prisustovanje i uloga na natjecanju (natjecatelji trebaju biti strože sankcionirani obzirom su uzor navijačima), treba precizirati i rasčlaniti organiziranje nereda i nasilja, aktivno sudjelovanje, poticanje te podržavanje nereda i nasilja kao i onemogućavanje tijelima zaštite u prevenciji i kažnjavanju (npr. sakrivanje lica odnosno identiteta vlastitog ili tuđeg, uoči i za vrijeme tih djela treba biti precizirano i jasno definirano kao i oblik kazne za isto). Kazne koje će biti određene zakonom trebaju biti uskog raspona kako nejednaka primjena ne bi bila poticaj određenim osobama ili na određenom području stvaranja nereda i nasilja. Svako takvo nasilje ima karakter mržnje i kazne trebaju biti tomu primjerene kako bi tu neopravdanu mržnju iskorjenile. Preventivne oblike kazne treba uvrstiti pogotvo kod višestruko evidentiranih počinitelja pr. boravak u policijskim postajama dva sata prije, za vrijeme i dva sata poslije natjecanja, ekipa koje su izgovor za činjenje nedjela (i to zbirno za sve klubove i reprezentacije kada je počinitelj bio sudionik nereda i nasilja). Primljeno na znanje Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima u Općim odredbama člancima 1., 2. i 3. već definira što se u smislu ovog Zakona smatra športskim natjecanjem te: - protupravna ponašanja prije, za vrijeme i nakon športskog natjecanja ili športske priredbe, – obveze i odgovornosti športskih udruga, ustanova i trgovačkih društava - športskih klubova koji su organizatori ili sudjeluju u športskom natjecanju, te športskih saveza i drugih športskih udruga više razine, – posebne uvjete koje mora ispunjavati športski objekt i obveze vlasnika ili korisnika športskog objekta, – obveze i odgovornosti gledatelja športskog natjecanja, osobito ograničavanja u mogućnosti prisustvovanja športskom natjecanju, – obveze i odgovornosti športaša, trenera, sudaca i drugih osoba koje vode športsko natjecanje, – obveze i odgovornosti sredstava javnog priopćavanja, – obveze i ovlasti ministarstva nadležnog za šport i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove u provođenju ovoga Zakona, – kaznena djela , prekršaji i sankcije za protupravna ponašanja propisana ovim Zakonom. Propisane kazne, novčane i kazne zatvora, propisane su u maksimalnom iznosu i trajanju predviđenom za prekršajne oblike protupravnih ponašanja. Nadalje, članak 32. stavak 1., točke 1,2 i 3 propisuju zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenom sportskom natjecanju: zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju, – zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom boravka u policijskoj postaji, – zabrane odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili športski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave. Navedene zaštitne mjere izriču se u trajanju od 12 – 24 mjeseca. Protupravna ponašanja (prekršaji) u smislu Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima propisana su člankom 4., stavkom 1: - posjedovanje ili konzumiranje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže više od 6% alkohola, droga te posjedovanje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih sredstava pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, - pokušaj unošenja ili unošenje u športski objekt alkoholnih pića, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su prema prosudbi redara pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, - pokušaj ulaska, dolazak i boravak na prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, - maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta, - pokušaj unošenja, unošenje i isticanje transparenta, zastave ili druge stvari s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, - bacanje predmeta u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor, - pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti, - paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, - paljenje ili uništavanje na drugi način navijačkih rekvizita i drugih predmeta, - pokušaj nedopuštenog ulaska ili nedopušten ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju, - boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora, Nadalje, člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je vrijeme primjene odredbi Zakona: (2) Protupravna ponašanja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti ostvarena tijekom čitavog razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa športskog natjecanja. Protupravna ponašanja s obilježjima kaznenih djela propisana su člancima 31.a, 31.b, 31.c i 31.d Zakona: - Članak 31.a „Sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na gledatelje ili druge osobe“ - Članak 31.b „Organiziranje nasilja na športskim natjecanjima“ - Članak 31.c „Uništavanje stvari ili imovine na športskom natjecanju“ - Članak 31.d „Nepoštivanje mjera i zabrana“
4 Mirsad Ajkić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1.OPĆE INFORMACIJE Zakon treba primjenjivati na sve jednako i onda će i na športskim natjecanjima biti manje nereda. Ako se ne primijeni zakon na sve jednako onda nema smisla nikakva promijena Primljeno na znanje Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima primjenjuje se na počinitelje protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima u odnosu na protupravna ponašanja počinjena tijekom čitavog razdoblja od polaska, putovanja, trajanja natjecanja do povratka sa športskog natjecanja, a kazne i sankcije u svakom pojedinačnom slučaju određuje nadležni sud.
5 Josip Mikulčić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1.OPĆE INFORMACIJE Kazne za remećenje javnog reda i mira na sportskim natjecanjima moraju biti puno teže..Novčane kazne..kazne zatvora i zabrana prisustvovanja takovih događaja.. Primljeno na znanje Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima propisane kazne, novčane i kazne zatvora, propisane su u maksimalnom iznosu i trajanju predviđenom za prekršajne oblike protupravnih ponašanja. Nadalje, članak 32. stavak 1., točke 1, 2 i 3 propisuju zaštitne mjere zabrane prisustvovanja određenom sportskom natjecanju: zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom javljanja u policijsku postaju, – zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske s obvezom boravka u policijskoj postaji, – zabrane odlaska na određena športska natjecanja u inozemstvu na kojima sudjeluju hrvatske reprezentacije ili športski klubovi s obvezom javljanja u policijsku postaju i obvezom predavanja putne isprave. Navedene zaštitne mjere izriču se u trajanju od 12 – 24 mjeseca.