Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dalibor Barbalić PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA Poštovani, Umjesto bilo kakvog komentara preporučujem SVIMA da pogledaju i odslušaju kratki video u kojem 4 svijetska autoriteta (znanstvenika) argumentirano komentiraju razglabanja o KLIMATSKIM PROMJENAMA. https://www.youtube.com/watch?v=r5Y5jC7he78 Hrvatskoj Vladi preporučujem da se bavi dnevnim životnim pitanjima građana i ne podlježu utjecaju EU, energetskim lobijma i centrima moći očekujući doživotne pozicije u Bruxellesu. Primljeno na znanje Nije predmet ovog propisa.
2 Državni hidrometeorološki zavod PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 9. U definiciji pojma „tona ekvivalenta ugljikova dioksida” predlažemo brisanje riječi „globalnog” u izrazu „potencijalom globalnog zagrijavanja”. Nije prihvaćen Definicija se prenosi iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te ju nije moguće mijenjati.
3 Državni hidrometeorološki zavod PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 9. U definiciji pojma „klimatski sustav” predlažemo sljedeću izmjenu: „klimatski sustav je složeni združeni sustav koji se sastoji od pet glavnih sastavnica: atmosfere, hidrosfere, kriosfere, kopnene površine i biosfere, te interakcija između njih koje uključuju prirodne i antropogene procese.” Prihvaćen Prihvaća se.
4 Državni hidrometeorološki zavod PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 14. Stavak 4. - S obzirom na složenost postupka (npr. suradnja različitih struka, komunikacija s svim zainteresiranim stranama) i njegovo trajanje, prilika je da se u Zakonu navede okviran početak izrade izmjena ovog dokumenta (npr. 3 godine prije plana donošenja ažurirane strategije). Nije prihvaćen Rok za donošenje prijedloga Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj iz članka 14. ovoga Zakona propisan je u članku 127. Zakona. Odredbom članka 14. stavka 4. daje se mogućnost ažuriranja Strategije u roku pet godina od njenog donošenja.
5 Državni hidrometeorološki zavod PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 14. Predlažemo izmjenu „1. klimatske modele i projekcije buduće klime” u „1. analizu rezultata klimatskih modela i projekcija buduće klime”. Objašnjenje: „klimatski modeli” su numerički modeli u specifičnom programskom računalnom jeziku, dok su u Strategiji potrebni grafički i tablični prikazi rezultate te prateća interpretacija. Prihvaćen Prihvaća se.
6 Daria Povh Škugor PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 19. Kako se diljem svijeta pripremaju Planovi prilagodbe, predlažemo da se taj model koristi i u RH; dakle Planovi a ne Programi. Osim toga, sve je više različitih institucija koje pružaju mogućnosti sufinanciranja izrade Planova prilagodbe, kao i različitih smjernica za pomoć gradovima za izradu ovakvih Planova. Radi toga predlažemo da se izrijekom navede da Plan može biti samostalan, a da se u Programu zaštite okoliša uključi Plan ili njegov sažetak. Na osnovu procjene šteta od podizanja razine mora napravljene za RH 2015 DIVA metodom, te usporedbe s ostalim štetama od klimatskih promjena u okviru Obalnog plana ŠKŽ (obje studije objavljene od PAP/RAC-a 2015), možemo reći da je za očekivati da će u obalnim gradovima i općinama štete od poplava od mora vjerovatno nadmašiti sve druge štete od klimatskih promjena. Time prilagodba postaje pitanje opstanka za sve obalne gradove i općine. Plan prilagodbe trebao bi pomoći i prostornim planovima da osiguraju sigurnost ljudi koji na tim prostorima žive. Osim toga, prilagodba na klimatske promjene ima za cilj da osigura sigurnost ljudi i kvalitetu života u nadolazećim promijenjenim uvjetima. Radi navedenoga predlažemo da se Plan prilagodbe, ako ne kao obaveza onda kao preporuka, predvidi za sve gradove i općine. Nije prihvaćen Nije predmet ovog propisa. Program zaštite okoliša kojeg donose predstavnička tijela županije, Grada Zagreba i velikih gradova propisan je člankom 53. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). Ovim se Zakonom propisuje obveza donošenja programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja kao sastavnog dijela programa iz Zakona o zaštiti okoliša. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim zakonom propisanih programa, mogu donijeti i druge dokumente te provoditi mjere u skladu s lokalnim posebnostima i obilježjima područja i specifičnostima prostora te stanovništva koje na tom prostoru živi.
7 Klinička bolnica "Merkur" PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 86. Poštovani, molimo da uzmete u obzir sljedeće primjedbe i na odgovarajući način izmijenite predloženi tekst članka 86. Prijedloga zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Predloženi članak je u sadašnjim okolnostima neprovediv u odnosu na zdravstvene ustanove poput Kliničke bolnice „Merkur“, dok bi, ukoliko bi se od zdravstvenih ustanova tražilo postupanje sukladno predloženom tekstu Zakona, zdravstvene ustanove dodatno izložilo znatnim financijskim izdacima, za koje izdatke zdravstvene ustanove u sadašnjim okolnostima nemaju nikakvih financijskih mogućnosti. Naime, do sada je poslove ugradnje, servisiranja, provjere klima uređaja te nabave plina za punjenje klima uređaja u Kliničkoj bolnici „Merkur“ obavljalo vanjsko trgovačko društvo. Navedeno je, u cilju ostvarivanja značajnih financijskih ušteda, trebalo biti povjereno nadležnoj ustrojstvenoj jedinici – Tehničkoj službi ustanove, dok se ovim prijedlogom istu službu u cijelosti onemogućuje u tim poslovima. U čl. 86. st. 1. predloženog teksta Zakona stoji kako se navedeni poslovi mogu obavljati samo uz ishođenje dozvole središnjeg tijela državne uprave, dok u st. 2. stoji kako je preduvjet za dobivanje dozvole da pravna osoba bude registrirana za obavljanje tih djelatnosti. Ukoliko se izvrši provjera djelatnosti/predmeta poslovanja bilo koje zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, ustanovit će se kako zdravstvene ustanove nemaju niti jedan predmet poslovanja (registraciju) osim onih koji se tiču zdravstvene skrbi pacijenata, niti to smiju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Osim toga, navedeno bi trebalo unijeti u statut svake zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, a za izmjenu statuta je potrebna suglasnost Ministarstva zdravstva RH, za koju smatramo da ne bismo mogli dobiti budući da se ne tiče zdravstvene skrbi. Posebno napominjemo kako opisani postupak traje najmanje 6 (šest) mjeseci, za koje vrijeme djelatnici zdravstvenih ustanova, zaposleni i obučeni za predmetne poslove, zakonski ne smiju obavljati iste. Potrebu unošenja istog predmeta poslovanja u sudski registar, tj. registraciju u slučaju zdravstvenih ustanova također smatramo potpuno neopravdanom, uzimajući u obzir činjenicu da bi zdravstvene ustanove sve poslove navedene u čl. 86. odrađivala za svoje potrebe te ne bi primala nikakvu naknadu od strane trećih osoba, niti bi pružala navedene usluge na tržištu, kao što to čini za sve registrirane djelatnosti zdravstvene zaštite. Zaključno naglašavamo činjenicu da je Klinička bolnica „Merkur“ zaposlila i za svoje potrebe obučila djelatnike Tehničke službe, kako bi isti mogli obavljati sve navedene poslove, sve da se uštedi na plaćanju vanjskih trgovačkih društava/obrtnika koji bi obavljali iste poslove te kako se ne bi morali provoditi dugotrajni javni natječaji koji opterećuju ostale ustrojstvene jedinice ustanove i generiraju dodatne troškove. Smatramo da navedene primjedbe predstavljaju dovoljan razlog da se zdravstvene ustanove izuzmu iz obveza postavljenih navedenim člankom, dok se u protivnom ističe kako će se za iste poslove morati angažirati vanjski izvođači, što u teškim financijskim okolnostima u kojima se nalaze zdravstvene ustanove smatramo neopravdanim, neprimjerenim i u konačnici neizvedivim. Zaključno se podsjeća da ustrojstvene jedinice zdravstvenih ustanova u potpunosti udovoljavaju svim zakonskim pretpostavkama za obavljanje navedenih poslova, te se ne spori da bi ustanove nadležnim tijelima trebale dostaviti određenu dokumentaciju koja tome svjedoči, međutim registraciju ustanove kao osnovnu pretpostavku za obavljanje navedenih poslova nikako ne možemo podržati te joj se izričito protivimo. S poštovanjem, Pravna služba Kliničke bolnice „Merkur“ Prihvaćen Prihvaća se. Članak 86. Zakona dorađen je sukladno primjedbi.
8 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 101. Čl. 101. Predlaže se dopuna "Mehanizmi financiranja mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama" Nije prihvaćen Članak 101. Zakona prenesen je iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Ovim mehanizmima financiranja nije moguće financirati mjere prilagodbe klimatskim promjenama.
9 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 103. Predlaže se dopuna stavka (5): 6. Ulaganja u modernizaciju okolišnog monitoringa u svrhu podizanja razine energetske učinkovitosti, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama Nije prihvaćen Članak 103. Zakona prenesen je iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.
10 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 104. Predlaže se dopuna: 5. Poticanje inovativnih tehnologija za mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Nije prihvaćen Članak 104. Zakona prenesen je iz Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Radi se o Inovacijskom fondu EU putem kojega će se financirati samo mjere ublaženja klimatskih promjena.
11 Državni hidrometeorološki zavod PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, Članak 106. Da li se i na koji način informacije o stanju klime, klimatskim promjenama i projekcijama buduće klime uključuju u informacijski sustav za klimatske promjene. Prepoznajemo da bi to moglo eventualno biti pokriveno u stavku 3. točci 5. Moli se pojašnjenje. Primljeno na znanje Informacijski sustav zaštite okoliša propisan je Zakonom o zaštiti okoliša i dio je Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša. Informacije o stanju klime, klimatskim promjenama i projekcijama buduće klime trenutno nisu uključene u informacijski sustav zaštite okoliša. Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) posjeduje nužnu računalnu infrastrukturu i stručnjake koji su potrebni za smještaj i održavanje računalne opreme za klimatsko modeliranje. Na računalnoj opremi će se izvoditi izračuni i klimatski modeli koji će poslužiti kao stručna podloga za izradu nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijskog plana.