Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o osiguranju depozita, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE , Stupanje na snagu Mišljenja smo da je nužno urediti stupanje zakona na snagu, odnosno njegovu primjenu na način da se ostavi dovoljno vremena za upoznavanje sa zakonom i provedbenim propisima prije njegove primjene. Naime, problem vidimo u primjeni novih pravila za izračun osnovice za osiguranje štednig uloga obzirom bi Zakon stupio na snagu 03.07.2015., a Agencija bi u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona trebala donijeti provedbene akte (konkretno upute za izračun i utvrđivanje osnovice za osiguranje štednih uloga ), a nije reguliran način postupanja u tom prijelaznom razdoblju. Skrećemo pozornost da je za uspješnu primjernu propisa nužno ostaviti i dovoljno vremena da adresati prilagode svoje informatičke sustave za osiguravanje novog obuhvata (nove osnovice osiguranja). Prihvaćen Djelomično privaćeno. Podzakonskim aktima i uputama za postupanje će se omogućiti vremenski period za pripremu kreditnih institucija .
2 Zagrebačka banka d.d. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE , Članak 27. Članak 27. U stavku 1) je očito gređkom pozivanje na pogrešan stavak članka 16. Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Zagrebačka banka d.d. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 21. Članak 21. Stavak 13. smatramo da bi trebalo definirati što je to utjecaj faza poslovnog ciklusa i utjecaj procikličkih premija te na koji način će se taj dio izračunavati, a sve obzirom isti utječe na visinu premije. Prihvaćen Nije prihvaćeno. S obzirom da na primjenu metodologije za izračun premije Agencija mora dobiti odobrenje HNB-a, smatramo da nije potrebno u prijedlogu Zakona još detaljno pojašnjavati odredbe oko faze poslovnog ciklusa i utjecaja procikličnih premija na visinu opterećenja za članice sustava osiguranja depozita.
4 Zagrebačka banka d.d. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 18. Članak 18. U stavku 1. predlažemo vidjeti da li je nužno pozivanje na točno određeni članak zakona koji uređuje poslovanje kreditnih institucija, dok je u stavku 8. izgleda omaškom referenca na pogrešan stavak. Prihvaćen Prihvaćeno. Pozivanje na točno određeni članak zakona je izbačeno.
5 Zagrebačka banka d.d. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 17. Članak 17. Stavak 1.,2. i 7. predlažemo radi uniformiranosti, a time i preglednosti prema klijentima podzakonskim propisom urediti sadržaj i oblik predmetnih informacija Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Sastavni dio prijedloga Zakona o osiguranju depozita jest i predložak koji će sve kreditne institucije morati koristiti kod informiranja svojih deponenata.
6 Zagrebačka banka d.d. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 15. Članak 15. Uređuje u st. 4. da se raspoloživa financijska sredstva fonda ulažu u nisko rizičnu imovinu na dovoljno raznolik način. Mišljenja smo da bi bilo potrebno definirati što se smatra dovoljno raznolikim načinom odnosno da bi sama strategija ulaganja trebala biti detaljnije definirana i javno objavljena. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. (3) Raspoloživa financijska sredstva fonda osiguranja depozita ulažu se u nisko rizičnu imovinu na dovoljno diverzificiran način kojemu je cilj očuvanje vrijednosti imovine te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja.
7 Zagrebačka banka d.d. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 12. Članak 12. Predlažemo regulirati obvezu Agencije na javnu objavu izvještaja o svom radu i o sredstvima fonda. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Agencija je dužna javno objaviti izvješće o radu Agencije, također isto će biti detaljnije regulirano novim Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita i sanaciju institucija.
8 Zagrebačka banka d.d. II. POSEBNI DIO , Članak 7. Članak 7. Kod razine pokrića stavkom 2. reguliraju se depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo, koji su zaštićeni u dodatnom iznosu od 30.000 eur u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB. Iz odredbi koje reguliraju osnovicu za izračun premije nije jasno da li predmetni depoziti koji predstavljaju privremeni visoki saldo ulaze u tu osnovicu i na koji točno način. Stoga smo mišljenja da bi u ovom pogledu trebalo jasno definirati da li ovi depoziti ulaze u osnovicu za izračun premije i na koji točno način. Prihvaćen Nije prihvaćeno. Ovi iznosi ne ulaze u osnovicu za obračun premije za osigurane depozite. Kako se radi o depozitima koji se osiguravaju samo tri mjeseca od dana nastanka, pravo na obeštećenje će se utvrđivati samo kada nastupi osigurani slučaj i to 3 mjeseca unazad od dana nastupa osiguranog slučaja.
9 Zagrebačka banka d.d. II. POSEBNI DIO , Prihvatljivost depozita i  pravo na obeštećenje Članak 5. U stavku 3. predlažemo pobliže definirati pojam toč. 8. “ depoziti subjekata za zajednička ulaganja” U stavku 3. toč. 14. nije razumljiva, odnosno da li predmetno regulira da će depoziti bivših članova uprave i nadzornog odbora biti isključivani iz mjesečne osnovice za osiguranje depozita 6 mjeseci nakon prestanka njihovih mandata ? Prihvaćen Nije prihvaćeno. Ne mora biti. Specificira se samo postupanje u slučaju nastupa osiguranog slučaja, a ukoliko institucija normalno posluje nema nikakvih posebnih ograničenja.
10 Zagrebačka banka d.d. I. OPĆI DIO , Članak 3. Kod definicije nedostupnosti depozita predlažemo vidjeti da li je nužno pozivanje na točno određeni članak zakona koji uređuje poslovanje kreditnih institucija. Prihvaćen Prihvaćeno. U konačnom Prijedlogu Zakona ostavljena su pozivanja samo na zakon, a ne i na pojedine članke.
11 Zagrebačka banka d.d. I. OPĆI DIO , Pojmovi Kod definicije nedostupnosti depozita predlažemo vidjeti da li je nužno pozivanje na točno određeni članak zakona koji uređuje poslovanje kreditnih institucija. Prihvaćen Prihvaćeno. U konačnoj verziji Prijedloga Zakona izbačena su pozivanja na točno određene članke zakona.
12 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. IV. PREKRŠAJNE ODREDBE , Članak 25. Ovaj članak regulira radno-pravne odnose između Agencije i zaposlenika. Smatramo da navedeni čl. nije nužan. Ukoliko se ipak Nacrtom Zakona propisuje odgovornost zaposlenika onda bi trebalo navesti da za štete koje je prouzročio, a ne odgovara zaposlenik, odgovara Agencija. Isto tako predlažemo da se istim člankom propiše obvezna edukacija zaposlenika i procjena primjerenosti po uzoru na kreditne institucije. Prihvaćen Nije prihvaćeno. Definicija je već uvriježena u nekoliko srodnih zakona i neophodna je kao takva i u ovom zakonu.
13 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 21. Stavak (2) navodi da premija nije porezni prihod. Predlažemo u navedenom stavku navesti čiji je premija prihod. Nomotehnički – nedostaje stavak (6). U članku se propisuje način usuglašavanja metode izračuna premija za osiguranje depozita, ali se ne propisuju rokovi niti obveza Agencije da temeljem usuglašene metode izmjeni premiju za osiguranje depozita niti rok redovne dostave diferencirane premije kreditnoj instituciji (osim početka primjene diferencirane premije od 1.7.2016. – čl. 29). Predlažemo da se u navedenom čl. izrijekom navede obveza Agencije da u određenom roku mora utvrditi premijske stope temeljem usklađene metode za izračun diferencirane premije i rok dostave informacije kreditnoj instituciji. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Zakonom točno navedeno čiji je prihod premija osiguranja depozita i za što se upotrebljava. Direktivom je definiran krajnji rok od kada se primjenjuje diferencirana premijska stopa.
14 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 17. Odlukom o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge je propisana obveza kojom je kreditna institucija dužna dati potrošaču „Osnovne informacije o osiguranju depozita“. Predlažemo brisanje navedenog stavka ili usklađenja s odredbama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge Prihvaćen Nije prihvaćeno. Odredbe u prijedlogu zakona u skladu s Direktivom 2014/49/EU.
15 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 15. - Predlažemo utvrditi što se smatra pod pojmom „dovoljno raznolik način“ i propisati strukturu dozvoljenog ulaganja. - Članak 13. stavak 3. propisuje slučajeva kada se Agencije može zadužiti kod drugih sustava osiguranja, a ne kada Agencije može pozajmiti sredstva drugim sustavima. Predlažemo propisivanje/usklađenje okolnosti (uvjeti, iznos i dr.) pod kojim Agencija može raspoloživa financijska sredstva pozajmiti sustavima osiguranja depozita drugih država članica. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. (3) Raspoloživa financijska sredstva fonda osiguranja depozita ulažu se u nisko rizičnu imovinu na dovoljno diverzificiran način kojemu je cilj očuvanje vrijednosti imovine te ograničenje rizika gubitaka od ulaganja.
16 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 14. Predlažemo uvođenje suglasnosti Hrvatske narodne banke i za prikupljanje izvanredne premije a koja ne prelazi 0,5% osiguranih depozita. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Predloženim zakonom HNB daje mišljenje na Odluke DAB-a koje determiniraju visinu premije osiguranja depozita, dok za prikupljanje izvanrednih premija Agencija može donijeti odluku o prikupljanju izvanredne premije od članica sustava osiguranja depozita, a koja ne prelazi 0,5%- zahtjev Direktive 2014/49/EU.
17 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. III. ZADACI I OVLASTI , Članak 12. Predlažemo stavak dopuniti i obvezati Agenciju da navedeni izvještaj i mišljenje javno objavi i to odvojeno za Agencija i za pojedine fondove. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Agencija je dužna javno objaviti izvješće o radu Agencije, također isto će biti detaljnije regulirano novim Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita i sanaciju institucija.
18 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. II. POSEBNI DIO , Članak 9. Predlažemo obvezati Agenciju na javnu objavo informacija o isključivanju kredite institucije iz članstva sustava osiguranja depozita i informacija koje kreditne institucije su u sustavu osiguranja depozita na internetskim stranicama. Prihvaćen Djelomično prihvaćeno. - Članak 9. Nacrta ZOD-a je promijenjen i po njemu Agencija ne isključuje KI iz sustava osiguranja već oduzimanjem odobrenja za rad od strane HNB-a KI ne može više primati depozite. Članak 9. glasi: (6) Ako kreditna institucija ne provede mjere iz stavka 5. ovoga članka Agencija može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti prijedlog za ukidanje odobrenja za rad prema članku 69. stavku 3. točki 8. Zakona o kreditnim institucijama, o čemu je dužna obavijestiti kreditnu instituciju 30 dana prije upućivanja prijedloga. Nema potreba zakonski obvezati Agenciju na javnu objavu koje KI su članice sustava budući da su takve informacije objavljene na Internet stranici Agencije.
19 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. REPUBLIKA HRVATSKA - Nema odgovora