Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA PRAVILNIK, 1. OPĆE ODREDBE Kako udruge za zaštitu potrošača koje se bave poslovima savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača u Hrvatskoj djeluju od 1997. godine, znači već preko 20 godina, a sukladno prvom Zakonu o zaštiti potrošačima nadalje, trebalo bi voditi računa u Pravilniku da se aktivizam, posebno ako su udruge (aktivisti) uspješno provodili projekte informiranja, edukacije i savjetovanja potrošača, na određeni način vrednuje. Posebice stoga što je tako vrednovan rad u državnoj službu po uvođenju Državnog stručnog ispita. Nadalje, Pravilnikom nije definiran sadržaj ispita niti su obvezujuće pripreme. Nije prihvaćen Člankom 132.a stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, 110/15 i 14/19) propisano je kako osoba koja obavlja poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača iz članka 132. istoga Zakona na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, mora položiti stručni ispit za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača pri ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača. U poglavlju 4. članku 13. Prijedloga pravilnika uređeno je polaganje ispita. Tako se u stavku 1. predlaže da se stručni ispit sastoji od pisane provjere znanja iz propisa kojima je uređeno područje zaštite potrošača, a koji se kao ispitna literatura objavljuju i ažuriraju na mrežnoj stranici iz članka 9. prijedloga pravilnika. Vezano uz pripreme za stručni ispit, Prijedlogom pravilnika se propisuje da se ispitna literatura objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i portalu Sve za potrošače. Ista će biti pravovremeno objavljena i ažurirana.
2 Ante Tičić 1. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažem brisanje teksta iza riječi: "potrošača". Obrazloženje: Pored mišljenja g. Marijana Katalenića kojeg podržavam, zašto se ograničava stjecanje naziva savjetnik samo na savjetnike koji obavljaju poslove zaštite potrošača na temelju javnog natječaja iz sredstava drž.proračuna. Dali to znači da članovi udruga koji obavljaju savjetodavne poslove po projektu zaštite potrošača JLS ili iz svojih sredstava nemaju pravo savjetovati, ili informitari potrošače. Nije prihvaćen Člankom 132.a stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, 110/15 i 14/19) propisano je kako osoba koja obavlja poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača iz članka 132. istoga Zakona na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, mora položiti stručni ispit za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača pri ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača. Prijedlog pravilnika uređuje obavezno polaganje ispita za osobe koje obavljaju poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača provedbom projekata za koje su sredstva osigurana u državnog proračuna. Napomena: polaganjem predmetnog stručnog ispita pristupnik ne stječe naziv savjetnika, već mu se nakon uspješno položenog ispita dostavlja uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača.
3 Marijan Katalenić 1. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Pravilnik ne precizira o kojim je područjima riječ. Nije moguće da će netko tko će savjetovati, informirati i obrazovati potrošače biti lumen koji će pokriti sva zainteresirana područja. Jasnije rečeno trebaju se precizirati sektori kao npr. Hrana ili Voda i vodoopskrba ili slično gdje će kao eksperti za ta područje moći odgovoriti potrošaču prema njegovim zahtjevima. Ovako je Pravilnik previše općenit, neprecizan i nije za očekivati univerzalnog čovjeka koji će odgovoriti na sva pitanja počevši od hrane do telekomunikacija. I kako će taj ispit izgledati i tko će se na njega moći spremiti? Nije prihvaćen U poglavlju 4. članku 13. Prijedloga pravilnika uređeno je polaganje ispita.
4 DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA 1. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Dodaje se stavak (2) koji glasi: (2) Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Ispit obuhvaća materiju iz sljedećih propisa i to: • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) u dijelu u kojem su implementirane Direktive iz područja zaštite potrošača • Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) • Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18) i to odredbe koje se odnose na nadležnost, ustrojstvo i ovlasti gospodarskih inspektora Državnog inspektorata • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18) i to odredbe koje se odnose na nadležnost, ustrojstvo i ovlasti sanitarnih inspektora • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) • Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11) • Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19) • Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN, broj 163/11) • Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 66/06, 114/06, 129/07, 8/08 i 74/15.) • Pravilnik o mirenju (NN 140/09) • Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 22/17) Nije prihvaćen U poglavlju 4. članku 13. Prijedloga pravilnika uređeno je polaganje ispita.
5 DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA 1. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članak 4. mijenja se i glasi: Članak 4. (1) Stručni ispit provodi ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača. (3) Stručnom ispitu može pristupiti osoba koja je kontinuirano sudjelovala u radu udruga za zaštitu potrošača najmanje godinu dana i uz prijavu za polaganje stručnog ispita priloži dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (u daljnjem tekstu: pristupnik). (4) Iznimno od članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, ministar nadležan za zaštitu potrošača može osloboditi od obveze polaganja ispita osobe koje obavljaju poslove savjetovanja u savjetovalištu za zaštitu potrošača, pod uvjetom da imaju najmanje visoku stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima savjetovanja o zaštiti potrošača u savjetovalištu za zaštitu potrošača do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, te im dati uvjerenje o osposobljenosti za informiranje, savjetovanje i izobrazbu potrošača, te naložiti da se te osobe upišu u Upisnik položenih ispita. (5) Stručnjaci visoke stručne spreme koji temeljem ugovora o djelu sklopljenim sa udrugama za zaštitu potrošača te pružaju specijalizirane savjete iz pojedinog područja ne podliježu obvezi polaganja ispita. (6) Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača, dužno je najmanje 30 dana prije polaganja organizirati stručne pripreme za polaganje ispita. (7) Stručni ispit besplatan je za pristupnike. Nije prihvaćen Člankom 132.a stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, 110/15 i 14/19) propisano je kako osoba koja obavlja poslove savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača iz članka 132. istoga Zakona na temelju javnog natječaja za provedbu kojeg su sredstva osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske, mora položiti stručni ispit za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača pri ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača. Vezano uz pripreme za stručni ispit, Prijedlogom pravilnika se propisuje da se ispitna literatura objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i portalu Sve za potrošače. Ista će biti pravovremeno objavljena i ažurirana.
6 Denis Peloza 2. ISPITNA KOMISIJA, Članak 7. "– određuje vrijeme i mjesto održavanja ispita," Vrijeme ne bi trebalo predstavljati prepreku , no obzirom na mjesto održavanja ispita i kako je logična pretpostavka da se radi o modelu organiziranja polaganja ispita u grupi, da li je moguće predvidjeti kako će se u slučaju kada prijavu podnesu pristupnici osobe s invaliditetom teže ili teško pokretn,e a ispunjavaju uvjete SSS i više, odrediti pristupačno mjesto održavanja ispita ili će se navedeno moći uz određeno izuzeće obaviti individualno na nekom od prilagođenih prostora. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će osigurati pristup osobama s invaliditetom na mjesto koje će se odrediti za polaganje ispita.