Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedoga metodoloških smjernica za izradu strategije razvoja urbanog područja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Primorsko-goranska županija STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA Cijeli proces strateškog planiranja urbanog razvoja zahtjeva puno administrativnog i stručnog posla, a za što na državnoj razini nisu predviđena sredstva. Primljeno na znanje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije svjesno je dugotrajnosti i zahtjevnosti procesa strateškog planiranja, no strateško planiranje lokalnog razvoja obveza je jedinica lokalne samouprave te za tu namjenu sredstva u državnom proračunu nisu osigurana.
2 Karla 0. Uvod, 0.1. Svrha i struktura smjernica potrebno je pojasniti status odnosno upute o eventualnoj prilagodbi za one Strategije razvoja gradova koje su već izrađene i usvojene i to za razdoblje 2014- 2020.godine (posebice u kontekstu ishodovanja odobrenja MRRFEU o definiranom obuhvatu područja) Primljeno na znanje Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14) definira urbana područja kao urbane aglomeracije te veća i manja urbana područja. Urbane aglomeracije imaju obvezu uključivanja okolnih jedinica lokalne samouprave u svoje urbano područje i podnošenja prijedloga obuhvata urbanog područja ministru nadležnom za regionalni razvoj koji obuhvat utvrđuje odlukom. Veća i manja urbana područja nemaju obvezu uključivanja okolnih jedinica u obuhvat svoga urbanog područja, ali to mogu učiniti ukoliko žele i uz prethodnu suglasnost predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. U tom slučaju ministar ne donosi odluku nego na prijedlog jedinice lokalne samouprave koja je središte urbanog područja daje mišljenje o obuhvatu urbanog područja. U navedenom kontekstu, jedinice lokalne samouprave koje spadaju u kategoriju većih ili manjih urbanih područja mogu svoje strategije raditi za područje koje obuhvaća samo njihove administrativne granice ili uključiti i okolno područje. Jedinice lokalne samouprave koje su izradile svoje strategije u okviru svojih administrativnih granica prije donošenja smjernica ne trebaju raditi nove, već je preporuka da u srednjoročnom razdoblju, ukoliko će provoditi evaluaciju strategije, istu usklade sa smjernicama. Smjernice su obvezujuće samo za one jedinice lokalne samouprave koje nisu krenule u izradu strategije, urbane aglomeracije te gradove koji su potencijalni korisnici mehanizma integrirana teritorijalna ulaganja u okviru ESI fondova.
3 Primorsko-goranska županija 3.1. Definiranje obuhvata i uspostava urbanog područja, 3.1.1. Urbane aglomeracije U materijalu se navodi kako se jedinica lokalne samouprave koja predstavlja sjedište urbane aglomeracije mora što prije savjetovati s ostalim jedinicama lokalne samouprave o formiranju iste i saznati njihovo preliminarno mišljenje. Savjetovanje bi se trebalo odraditi i s jedinicom regionalne samouprave, pogotovo što što se također navodi da će se sredstva za financiranje projekata osigurati, između ostalog, i iz proračuna regionalnih jedinica. Potencijalni problem je i mogućnost da jedinice lokalne samouprave koje se žele uključiti u urbanu aglomeraciju ne budu pozvane na uključivanje u istu od jedinice lokalne samouprave koja predstavlja sjedište aglomeracije, stoga bi bilo dobro da je obuhvat urbane aglomeracije propisan. Također nije primjereno uključiti u urbanu aglomeraciju jedinicu lokalne samouprave koja ne želi sudjelovati te joj nametati zadatke pri izradi strategije razvoja urbanih područja poput dostavljanja podataka potrebnih za izradu iste. Nadalje, ako već mora sudjelovati, treba imati pravo sudjelovanja u radu tijela urbanog područja. Primljeno na znanje Savjetovanje se prvenstveno provodi s jedinicama lokalne samouprave, no jedinica lokalne samouprave koja je središte urbanog područja može uključiti i predstavnike regionalne samouprave te ostale relevantne dionike. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14) regionalni koordinatori kao tijela osnovana s ciljem poticanja razvoja na regionalnoj razini, sudjeluju u koordinaciji izrade i provedbe strategije, partnerskim vijećima urbanog područja te u pripremi i provedbi razvojnih projekata. Vezano uz identificirani potencijalni problem da pojedine jedinice lokalne samouprave koje se žele uključiti u urbanu aglomeraciju ne budu pozvane, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU definiralo je kriterij na nacionalnoj razini koji je vezan uz dnevne migracije te je obveza jedinice lokalne samouprave koja je središte urbane aglomeracije da formira urbano područje uzimajući u obzir naveden kriterij. Jedinica lokalne samouprave koja je središte urbanog područja podnosi prijedlog obuhvata urbanog područja ministru nadležnom za regionalni razvoj uz obrazloženje za uključivanje/isključivanje svake pojedine jedinice lokalne samouprave, a mišljenje/odluka nadležnog ministra može pozitivna ili negativna. One jedinice lokalne samouprave čija predstavnička tijela donesu negativno mišljenje o ulasku u urbanu aglomeraciju, nemaju nikakve dodatne obveze osim dostave zatraženih podataka u cilju izrade kvalitetne analize postojećeg stanja u urbanoj aglomeraciji, budući da se strategija izrađuje za cijelu urbanu aglomeraciju kao jedinstvenu cjelinu.
4 Primorsko-goranska županija 3.4.2. Izrada strategije, 3.4.2.2. Strateški ciljevi U materijalu se zahtjeva previše detaljna razrada ciljeva što u konačnici može dovesti do dosta tekstualnog ponavljanja te teško razumljivog i zamornog teksta. Primjerice, nije potrebno razmatrati relevantnost i dosljednost i općeg i specifičnog cilja, dovoljno je učiniti isto samo za specifične ciljeve. Nadalje, nije potrebno određivati cilj razvojnog prioriteta kad je prioritet sam po sebi oblik cilja. Primljeno na znanje Budući da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU zaprimilo slične komentare na nacrt smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, pri definiranju završne verzije dokumenta uzet će se u obzir dobiveni komentari te uskladiti ciljevi, prioriteti i mjere u oba dokumenta.
5 Primorsko-goranska županija 3.4. Proces izrade strategije, 3.4.4. Plan provedbe strategije Prikupljanje podataka o projektima često izaziva otpor jedinica lokalne samouprave te u konačnici dovodi do nepotpunih i netočnih podataka o planu i realizaciji strategije. Stoga bi trebalo bolje razraditi planiranje i praćenje provedbe strategije. Primljeno na znanje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU pripremit će upute za izradu i sadržaj izvještaja urbanih područja o provedbi strategija razvoja urbanih područja.
6 Karla STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA, 5. Strateška procjena utjecaja na okoliš pod toč. 5. Strateška procjena utjecaja na okoliš zamijeni novi tekstom: Novi tekst: „ Sukladno čl. 69. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13.) Stratešku procjenu utjecaja na okoliš nije potrebno provesti kod izrade Strategije razvoja urbanog područja i Županijskih razvojnih strategija. Strateška procjena utjecaja na okoliš izraditi će se kod izrade Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao strategije višeg reda.“* *(prijedlog od strane kooordinacije regionalnih razvojnih agencija sjeverozapadne Hrvatske) Primljeno na znanje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU će dodatno razmotriti nužnost izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za strategije razvoja urbanih područja, posebno u kontekstu izrade iste za Strategiju regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kao strategije višeg reda.
7 Karla STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA, DODATAK II. - Metodologija za definiranje obuhvata urbanih područja u   Republici Hrvatskoj Dodatak 1: MUP-ovi koji su obuhvaćeni Zakonom o brdsko planinskim područjima nisu navedeni u tabeli (npr. grad Ogulin), a trebali bi biti. Nije prihvaćen U Dodatku 1. dan je popis manjih urbanih područja sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14), tj. gradova koje prema posljednjem popisu stanovništva imaju manje od 35.000 stanovnika čija središnja naselja imaju više od 10.000 stanovnika i/ili su sjedišta županija.
8 Karla STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA, DODATAK III. – PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZA IZRADU I PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA38 mogu li regionalni koordinatori biti u ulozi tehničkog tajništva? Primljeno na znanje Jedinica lokalne samouprave koja je nositelj izrade strategije, tj. središte urbanog područja odgovorna je za uspostavu organizacijske strukture za izradu strategije kao i definiranje tijela koja će biti u ulozi tehničkog tajništva.