Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE NACRT PRAVILNIKA O TOPOGRAFSKOJ IZMJERI I IZRADI DRŽAVNIH KARATA Uvodno napominjemo kako HKOIG smatra da Pravilnik treba biti napisan razumljivije i kvalitetnije te da je potrebno uskladiti sadržaj ovog Pravilnika sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018), specifikacijama geodetskih proizvoda koje se navode u ovom Pravilniku te sa Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015), uz uvjet da svaki od propisa uređuje svoje područje, bez nepotrebnog preklapanja i ponavljanja odredbi međusobno ili unutar samog Pravilnika. Potrebno je jednoznačno uskladiti pojmove između samih propisa (gore navedenog Zakona i ovog Pravilnika), izmijeniti neispravno korištene pojmove te odredbe učiniti jednostavnijima. Predlažemo da se kod pisanja pojmovnika i objašnjavanja pojmova koristi terminologija Geodetsko informatičkog rječnika sa mrežnih stranica Državne geodetske uprave. Osim toga kao opću napomenu navodimo da Pravilnik treba biti precizniji pri navođenju standarada, normi i drugih dokumenata na koje se poziva. Primljeno na znanje Pri izradi zakonskih i podzakonskih propisa Državna geodetska uprava ih nomotehnički i izričajno usklađuje sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Geodetsko-informatičkim rječnikom i Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015).
2 Dragan Divjak OSNOVNE ODREDBE, Članak 3. STOKIS - "Službeni..." KBP i TBP (kartografska i topografska baza podataka) umjesto KB i TB (kartografska i topografska baza) LIDAR je naziv za vrstu uređaja, a ne tehniku snimanja Djelomično prihvaćen Skraćenica STOKIS je objašnjena pod rednim brojem 19. Skraćenice TB i KB se neće mijenjati. Redni broj 36. u članku 3. se mijenja i glasi: „LIDAR – uređaj za prostorno lasersko skaniranje.“
3 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OSNOVNE ODREDBE, Članak 4. Smatramo da sve odrednice članka 4. trebaju biti propisane Zakonom a ne Pravilnikom. Primljeno na znanje Predmetnim Pravilnikom propisana je cjelokupna metodologija izrade službenih državnih karata. Budući da ovaj pravilnik koriste i druge struke, neophodno je napisati i dio koji definira službeni referentni sustav. Službeni prostorni podaci su osnova za izradu prostornih podataka drugih institucija i korisnika.
4 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, Članak 8. Tekst članka 8. izmijeniti tako da glasi: Aerofotogrametrijsko snimanje teritorija Republike Hrvatske u svrhu izrade službenih državnih karata i ostalih proizvoda Državne geodetske uprave izvodi se u mjerilu snimanja ne sitnijem od 1:15 000 ili prostornom veličinom slikovnog elementa na terenu do 30 cm (GSD ? 30 cm). Nije prihvaćen Člankom 1. i člankom 9. su definirani osnovna namjena aerofotogrametrijskog snimanja i izrada službenih državnih karata.
5 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, Članak 9. Tekst članka 9. izmijeniti tako da glasi: (1) Aerofotogrametrijsko snimanje iz članka 8. osnova je za izradu i održavanje temeljne topografske baze, Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5000, topografskih karata, izradu ortofotokarata različitih mjerila i dr. (2) Aerofotogrametrijsko snimanje iz članka 8. izvodi se sukladno specifikaciji proizvoda za snimanje iz zraka i orijentacijske točke odnosno tehničkim uputama definiranim u projektnom zadatku te propisima kojima je uređeno snimanje iz zraka u Republici Hrvatskoj. Prihvaćen Tekst članka 9. se mijenja i glasi: „(1) Aerofotogrametrijsko snimanje iz članka 8. ovoga Pravilnika osnova je za izradu i održavanje temeljne topografske baze, Hrvatske osnovne karte u mjerilu 1:5000, topografskih karata, izradu ortofotokarata različitih mjerila i dr. (2) Aerofotogrametrijsko snimanje iz članka 8. ovoga Pravilnika izvodi se sukladno specifikaciji proizvoda za snimanje iz zraka i orijentacijske točke odnosno tehničkim uputama definiranim u projektnom zadatku te propisima kojima je uređeno snimanje iz zraka u Republici Hrvatskoj.“
6 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIPREMNI RADOVI ZA SNIMANJE IZ ZRAKA, Članak 10. Tekst članka 10., stavka 4., točka 6. izmijeniti tako da glasi: 6. snimanje treba planirati za doba godine kad je zemljište najmanje zakriveno raslinjem, kao i doba dana kad su sjene male te za mirna vremena, osim ako projektnim zadatkom nije drugačije određeno. Prihvaćen Tekst članka 10. se mijenja i glasi: „6. snimanje treba planirati za doba godine kad je zemljište najmanje zakriveno raslinjem, kao i doba dana kad su sjene male te za mirna vremena, osim ako projektnim zadatkom nije drugačije određeno.“
7 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZVEDENO SNIMANJE IZ ZRAKA, Članak 12. U članku 12., stavka 1., točku 8. treba brisati ili ispraviti jer je tvrdnja netočna. U članku 12., stavka 1., točka 9. treba brisati tekst „preslikane rubne markice“ Prihvaćen Tekst članka 12. se mijenja i glasi: „8. prostorna veličina slikovnog elementa (GSD) na terenu je jedan od osnovnih faktora kojim se definira točnost snimanja iz zraka i 9. potrebno je osigurati jednoličnost digitalnih snimki, vertikalne snimke u centralnoj projekciji, traženi GSD, tonsku ujednačenost bez utjecaja refleksije sunca, zadovoljavajuću oštrinu snimki i vidljivost detalja terena, odsutnost dubokih sjena, oblaka, magle, snijega, ispravnost numeracije snimki i stereoskopsko prekrivanje područja.“
8 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TOPOGRAFSKA IZMJERA, PRIKUPLJANJE PODATAKA Naslov PRIKUPLJANJE PODATAKA zamijeniti sa naslovom „FOTOGRAMETRIJSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA“ Prihvaćen Tekst naslova se mijenja i glasi: „ODJELJAK 5. FOTOGRAMETRIJSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA“
9 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE PODATAKA, Članak 14. U članku 14., stavak 1., termin „kartiraju“ zamijeniti sa terminom „prikupljaju“. U članku 14, stavak 2., termin „podataka kartiranja“ zamijeniti sa terminom „prikupljenih podataka“. Prihvaćen U cijelom tekstu Pravilnika termin “kartiranje” biti će zamijenjen s terminom “prikupljanje”.
10 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE PODATAKA, Članak 15. U članku 15. stavak (2) brisati jer se isto već nalazi u člancima 28. i 29. U članku 15. kompletni tekst iz stavka (3) prebaciti u članak 26., a riječi „projektnom zadatku“ zamijeniti sa riječima „Specifikacijom za izradu HOK ...“. U članku 15., stavak (4), brisati riječ „kanalima“. U članku 15. kompletni tekst iz stavka (5) prebaciti u članak 35. ili neki drugi, koji definira DMR. Djelomično prihvaćen Stavak 2. članka 15. briše se. Stavak 3. članka 15. bit će premješten u članak 26. bez promjene riječi “projektnom zadatku”. Iz stavka 4. članka 15. bit će izbrisana riječ “kanali”. Stavak 5. ostati će u članku 15., jer članak 35. općenito definira točnost podataka.
11 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIKUPLJANJE PODATAKA, Članak 16. U članku 16., stavka 2. brisati riječ „iscrtanog“. Prihvaćen Stavak 2. članka 16. se mijenja i glasi: „(2) Provjera podataka kartiranja izvodi se terenskom usporedbom sadržaja topografske izmjere sa stanjem u stvarnosti, a istovremeno se dopunjuje sadržaj koji nije prikupljen (vrste vodova i stupova, zgrade, ceste, toponimi i dr.).„
12 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OSTALE GEODETSKE METODE IZMJERE, Članak 17. U članku 17. izmijeniti tekst stavka (2) tako da glasi: (2) Mjerenje iz stavka 1. ovoga članka izvodi se neposrednim određivanjem koordinata točaka u prostoru, sa stalnih geodetskih točaka i razvijene poligonske mreže točaka ili GNSS-om, tako da se s njih može izmjeriti predviđeni teren. U članku 17. tekst iz stavka (5) izbrisati ili popraviti, zato jer se samo neki dijelovi iz navedenih članaka mogu primijeniti, a nikako svi. Prihvaćen Stavak 2. članka 17. se mijenja i glasi „(2) Mjerenje iz stavka 1. ovoga članka izvodi se neposrednim određivanjem koordinata točaka u prostoru GNSS-om odnosno sa stalnih geodetskih točaka i poligonske mreže točaka razvijene tako da se s njih može snimiti predviđeni teren.“ Stavak 5. članka 17. briše se.
13 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TOPOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA, Članak 19. U članku 19., stavak 1., termin „podataka fotogrametrijske restitucije“ zamijeniti sa terminom „fotogrametrijski prikupljenih podataka“. Prihvaćen Stavak 1. članka 19. se mijenja i glasi: „(1) Temeljna topografska baza osnovna je objektno-orijentirana baza podataka organizirana sukladno modelu podataka CROTIS, primarno nastala topološkom obradom fotogrametrijski prikupljenih podataka aerofotogrametrijskog snimanja.“
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TOPOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA, Članak 20. Potrebno je bolje pojasniti značenje dijela teksta „najprije uspostavi krupnije mjerilo i iz njega potom sitnije mjerilo“. Prihvaćen Članak 20. se mijenja i glasi: „Topografske baze podataka za određeno mjerilo 1: 25 000 (TB 25), 1: 50 000 (TB 50), 1: 100 000 (TB 100), 1: 250 000 (TB 250) i dr., uspostavljaju se iz TTB-a po principu iz krupnijeg u sitnije mjerilo, metodama modelne generalizacije koje su definirane u odgovarajućim specifikacijama proizvoda.“
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TOPOGRAFSKE I KARTOGRAFSKE BAZE PODATAKA, Članak 21. Potrebno je pojasniti iz kojih se topografskih baza podataka izvode kartografske baze. Prihvaćen Članak 21. se mijenja i glasi: „Kartografske baze podataka uspostavljaju se iz odgovarajućih topografskih baza podataka za istovjetna mjerila: 1: 25 000 (KB 25), 1: 50 000 (KB 50), 1: 100 000 (KB 100), 1: 250 000 (KB 250) i dr., metodama kartografske generalizacije koje su definirane u odgovarajućim specifikacijama proizvoda.“
16 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE SLUŽBENE DRŽAVNE KARTE, Članak 23. U člamku 23., stavak 3., riječ „zbirku“ treba biti pisana velikim početnim slovom. Nije prihvaćen Tekst Pravilnika je izrađen u skladu s Jedinstvenim metodološko-nomotehničkim pravilima za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015).
17 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA HRVATSKE OSNOVNE KARTE, Članak 25. Propitati ima li TTB dovoljnu točnost da bude dopuna za HOK? Primljeno na znanje Podaci TTB-a su navedeni kao jedna od mogućih nadopuna za izradu HOK-a, a ne kao osnovni izvornik.
18 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA HRVATSKE OSNOVNE KARTE, Članak 26. U članku 26., stavak 1., umjesto „projektnom zadatku“, treba pisati „Specifikaciji proizvoda ... “, kako bi se osigurala ujednačenost kvalitete i sadržaja HOK-a. Nije prihvaćen Sukladno članku 26. izrada Hrvatske osnovne karte je definirana projektnim zadatkom.
19 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA ORTOFOTOKARATA, Članak 28. U članku 28. tekst stavka (3) treba prebaciti u članak 19. ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Članak 28. stavak 3. briše se.
20 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA ORTOFOTOKARATA, Članak 29. U članku 29., stavak 2, točka 4., treba brisati riječ „vanjskim“, a umjesto „projektnom zadatku“ napisati „Specifikaciji proizvoda .....“ Djelomično prihvaćen Točka 4. stavka 2. članka 29. se mijenja i glasi: „4. okvir lista s koordinatnom mrežom i opisom lista.“
21 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IZRADA TOPOGRAFSKIH KARATA, Članak 32. Brisati cijeli članak jer isto već postoji u članku 22. Nije prihvaćen Člankom 22. definirana je izrada tematskih kartama koje se izrađuju na temelju službenih državnih karata, a članak 32. definira izradu tematskih karata za posebne potrebe koje izrađuje Državna geodetska uprava.
22 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PROCES IZRADE DRŽAVNIH KARATA, Članak 33. Brisati stavak (2) jer mu nije mjesto u ovom Pravilniku i jer se može odnositi na bilo koji proizvod DGU, a ne samo na državnu kartu. Prihvaćen Stavak 2. članka 33. briše se.
23 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONTROLA KVALITETE, Članak 34. U članku 34., stavak 4. - Pravilnik mora biti precizniji u određivanju drugih standarada na koje se poziva. U članku 34. brisati stavak 5. jer isto piše u stavku 8. istog članka. Prihvaćen Stavak 4. članka 34. se mijenja i glasi: „(4) Sustav kontrole kvalitete sastavnih dijelova elaborata topografske izmjere temelji se na procedurama koji definiraju sustav upravljanja kontrolom kvalitete, načela i procedure kontrole kvalitete, metapodatke i postupke uzimanja uzoraka.“ Stavak 5. članka 34. briše se.
24 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TOČNOST PODATAKA I PROIZVODA TOPOGRAFSKE IZMJERE, Članak 35. U članku 35., stavak 1. - Pravilnik mora biti precizniji u određivanju drugih standarada (ovdje, normi) na koje se poziva. U članku 35., stavak 4., dodati tekst u nastavku rečenice „koji su navedeni u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda“ Prihvaćen U članku 35., stavak 1. i stavak 4. se mijenjaju i glase: „(1) Iskazivanje točnosti podataka i proizvoda topografske izmjere provodi se u skladu s državnim normama za iskazivanje kvalitete prostornih podataka: HRN EN ISO 19157:2014, HRN EN ISO 19115-1:2014 i HRS ISO/TS 19138:2008.“ „(4) Za iskazivanje kvalitete podataka i proizvoda topografske izmjere definiraju se odgovarajući kriteriji točnosti koji su navedeni u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.“
25 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PROCES IZRADE DRŽAVNIH KARATA, OVJERA SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA Naslov proširiti tako da glasi: OVJERA SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA TE TOPOGRAFSKIH I KARTOGRAFSKIH BAZA PODATAKA Nije prihvaćen Topografske i kartografske baze su osnovni izvornik za izradu službenih državnih karata, a odluku o stavljanju u službenu uporabu donosi Državna geodetska uprava samo za službene državne karte.
26 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OVJERA SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA, Članak 36. U članku 36., stavku 1. dopuniti tekst tako da glasi: (1) Službene državne karte, kao i topografske i kartografske baze podataka ovjeravaju se nakon obavljene završne kontrole kvalitete. U članku 36., dodati stavak 3. koji glasi: (3) Za kvalitetu službenih državnih karata, topografskih i kartografskih baza podataka, odgovara Državna geodetska uprava. Nije prihvaćen Topografske i kartografske baze su osnovni izvornik za izradu službenih državnih karata, a odluku o stavljanju u službenu uporabu donosi Državna geodetska uprava samo za službene državne karte.
27 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TISAK, Članak 37. U članku 37. brisati riječi „jednostrano ili obostrano“. Prihvaćen Članak 37. se mijenja i glasi: „Tisak pojedinih listova službenih državnih karata izvodi se prema specifikaciji proizvoda za odgovarajuću službenu državnu kartu odnosno prema projektnom zadatku.“
28 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA, TOPOGRAFSKIH I KARTOGRAFSKIH BAZA PODATAKA, Članak 38. U članku 38., stavak 1., brisati riječ „tehničke“. U članku 38. Stavak 2. izmijeniti tako da glasi: (2) Državna geodetska uprava je obavezna redovito provjeravati potpunost topografskih podataka i obnove službenih državnih karata. U članku 38., stavak 3., odati zarez iza riječi „ovjere“. Prihvaćen U članku 38., stavak 1., stavak 2. i stavak 3. se mijenjaju i glase: „(1) Državna geodetska uprava osigurava uvjete za stalno ažuriranje topografskih i kartografskih baza podataka te službenih državnih karata. (2) Državna geodetska uprava izrađuje i provodi provjeru potpunosti topografskih podataka i obnove službenih državnih karata. (3) U slučaju obnove državnih karata nakon službene ovjere, prethodna verzija službene državne karte stavlja se izvan službene uporabe i postaje arhivska građa Državne geodetske uprave.“
29 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA, TOPOGRAFSKIH I KARTOGRAFSKIH BAZA PODATAKA, Članak 39. U članku 39. brisati stavak (2) kao nepotreban. Prihvaćen Stavak 2. članka 39. briše se.
30 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE ODRŽAVANJE SLUŽBENIH DRŽAVNIH KARATA, TOPOGRAFSKIH I KARTOGRAFSKIH BAZA PODATAKA, Članak 40. U članku 40. dodati u nastavku rečenice „ kao i o izradi i poboljšanju odgovarajućih specifikacija.“ Prihvaćen Članak 40. se mijenja i glasi: „Državna geodetska uprava brine o razvoju, održavanju i ažuriranju podataka topografske izmjere u svrhu izrade službenih državnih karata, topografskih i kartografskih baza podataka kao i o izradi i poboljšanju odgovarajućih specifikacija.“
31 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE ČUVANJE I KORIŠTENJE PODATAKA, Članak 41. U članku 41., stavka 1. - Pravilnik mora biti precizniji u određivanju drugih dokumenata na koje se poziva. U članku 41., stavak 3., umjesto „odgovarajućom odlukom“, napisati „Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina“ Prihvaćen Stavak 1. članka 41. mijenja se i glasi: „(1) Svi sudionici izrade i održavanja topografskih i kartografskih baza podataka i državnih karata obavezni su osigurati zaštitu podataka sukladno propisima koji uređuju informacijsku sigurnost poštujući specifičnosti primijenjene tehnologije.“ Stavak 3. članka 41. briše se.
32 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 42. U članku 42. na kraju dodati novu rečenicu koja glasi: „U tijeku realizacije ugovora, primjena promijenjenih specifikacija ili uputa dopuštena je samo uz obostrano prihvaćanje ugovornih strana, što uključuje i izmijene troškovnika.“ Nije prihvaćen Predloženi dio uređuje se ugovorom o uslugama, a ne pravilnikom.
33 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 43. U članku 43. na kraju dodati novu rečenicu koja glasi: „Specifikacije koji do dana objave Pravilnika nisu izrađene, DGU treba donijeti u roku ne duljem od 2 mjeseca.“ Nije prihvaćen Državna geodetska uprava kontinuirano izrađuje i usklađuje specifikacije proizvoda s tehnološkim razvojem i potrebama izrade proizvoda.