Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e-Matici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Maričević PRAVILNIK Mislim da bi se ukidanjem ispisivanja matične knjige uvelike olakšalo obavezama razrednika koji su na kraju nastavne godine dosta opterećeni. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
2 Sonja Majer Ćatić PRAVILNIK Matična knjiga je postala suvišna - dovoljno je upisati podatke u e-maticu jer su tamo svi podatci o svakom učeniku. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
3 Iva Vuković PRAVILNIK Koja je svrha pisanja e matice i matične knjige. Smatram da bi trebalo biti samo jedno, odnosno e matica Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
4 Branko Pleadin PRAVILNIK Predlažem dodavanje novog članka u ovaj pravilnik, koji glasi: "U Pravilniku o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici („Narodne novine“, broj: 86/15) u članku 4. stavku 2. brišu se riječi: "iz Matične knjige učenika"." Obrazloženje: Nepotrebno je voditi Matičnu knjigu učenika u fizičkom obliku budući da isti podaci postoje u e-Matici. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
5 Udruga Dar PRAVILNIK Kao Udruga roditelja darovite djece, predlažemo uvođenje mape darovitih učenika u elektronskoj formi. U mapu bi se evidentirala postignuća učenika kao i stručna mišljenja i napomene stručnog tima. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
6 Fani Perun PRAVILNIK Nadopuna Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e- Matici U članku 8, stavak 1, važećeg Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e-Matici, stoji kako je rok za početak školske godine do 30. rujna. Budući da je to razdoblje jako opterećeno raznim poslovima, predlažem produljenje roka do 15. listopada. Učitelji tad prelaze u druge škole. Nakon 1. listopada sve krene ustaljenim ritmom pa je to pravo vrijeme za unos svih potrebnih podataka. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
7 Jelena Đurak PRAVILNIK Pošto se svi podaci vode u e-matici trebalo bi ukinuti vođenje Matične knjige koja se popunjava ručno. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
8 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK Sukladno ovlasti pravobraniteljice za djecu iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), dostavljamo prijedloge i mišljenje na Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku – e - Matici o kako slijedi: Načelne primjedbe: Budući da su istovremeno u javnoj raspravi i dopune Pravilnika o zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektronikom obliku – e – Matici (NN 86/15) i izmjene i dopune Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/17 i 41/19) radi zaštite privatnosti učenika smatramo potrebnim oba provedbena propisa uskladiti i sadržajno upotpuniti, odnosno donijeti jasna pravila o postupanju s dokumentacijom u konvencionalnom i u digitalnom obliku. Stoga je nužno u suradnji s agencijom nadležnom za zaštitu osobnih podataka pristupiti revidiranju oba Pravilnika, provjeriti popis svih vrsta podataka o učenicima koji se u školi i učeničkom domu evidentiraju i čuvaju, provjeriti opravdanost i nužnost evidentiranja i postojanja mogućeg prekomjernog prikupljanja podataka, ali i jasno odrediti razine prava pristupa podacima, kao i način zaštite i duljinu čuvanja podataka. Zaštita i tajnost podataka, razmjena podataka i odlučivanje o davanju podataka iz e –Matice trećim osobama, kao i osiguranje potrebnih tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka ne smiju ovisiti o volji pojedinca već moraju biti sustavno riješeni . (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakon o provedbi Opće uredbe („Narodne novine", broj 42/18). S poštovanjem, PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU Helenca Pirnat Dragičević, dipl.iur. Primljeno na znanje Ministarstvo znanosti i obrazovanja usko surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka po pitanju evidencije podataka te zaštite osobnih podataka učenika. Zakonitost obrade podataka učenika usklađena je sa člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka, budući da je obrada osobnih podataka učenika uključenih u obrazovni sustav nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa i pri izvršavanju službene ovlasti Ministarstva.
9 Igor Soldić PRAVILNIK Treba ukinuti dvostruko vođenje podataka u e-Matici i Matičnoj knjizi. Stoga rečenicu "Upisnik učenika je poimenična evidencija učenika u ustanovama na temelju školske evidencije iz Matične knjige učenika." treba promijeniti u "Upisnik učenika je poimenična evidencija učenika u ustanovama koja se vodi umjesto Matične knjige učenika." Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
10 Dražena Raguž Šimurina PRAVILNIK, Članak 1. S obzirom da postoji vrlo pregledno i dobro organizirana e-Matica u digitalnom obliku smatram da je nepotrebno dvostruko vođenje na način da se i dalje vodi Matična knjiga i Registar učenika u pisanom obliku. Za ispisivanje duplikata svjedodžbe ili za bilo kakav potreban drugi uvid ionako se koristi isključivo e-Matica. U slučaju potrebe za pisanim oblikom sve se može ispisati i arhivirati iz e-Matice. Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.
11 Aleksandra Brmbota PRAVILNIK, Članak 1. U članku 4. Pravilnika brisati stavak 2., odnosno izmijeniti zakonske akte o obveznom vođenju Matične knjige učenika te regulirati evidenciju učenika samo u e-matici (staviti izvan snage vođenje Matične knjige učenika) Primljeno na znanje Prijedlog se ne odnosi na tekst dopune Pravilnika koji je upućen na javno savjetovanje.