Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i Talijanski jezik i književnost za srednje škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu u Republici Hrvatskoj (model A)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gloria Tijan ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET TALIJANSKI JEZIK ZA OSNOVNE ŠKOLE I TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ, D. ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI NASTAVNOGA PREDMETA TALIJANSKI JEZIK/TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Il lavoro svolto per questo curricolo merita un plauso. Ci tengo ad affermare che giustamente i bambini devono imparare a pensare, non cosa pensare. Per cui ben vengano i cambiamenti e la nuova riforma. Gli ambienti in cui la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori.Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e «il saper stare al mondo». (Il commento in seguito, riguarda solo le prima 4 cl.elementari, più precisamentela 1a.) Però, non credo sia giusto oberare i nostri bimbi, soprattutto quelli di prima elementare, con un programma di gran lunga più dettagliato e rigido, che non quello dei bimbi della classe affine delle scuole della maggioranza. Non dimentichiamoci che in classe durante le ore di lingua croata lavoreranno seguendo un curricolo che da loro richiederà tanto parlato e pressoché niente di scritto. Secondo quanto visto nel curricolo di lingua materna, non ci sono stati cambiamenti che portano allo sgravio delle nozioni che si devono apprendere, almeno non in prima elementare. Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Secondo me è necessario in prima elementare dedicare particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione, ma soprattutto dedicare particolare cura all'espressione orale. La capacità di interagire, di nominare in modo sempre più esteso, di elaborare il pensiero attraverso l’oralità e di comprendere discorsi e testi di vario tipo viene sviluppata e gradualmente sistematizzata a scuola. In prima el. si promuove la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi diversi sempre più articolati e meglio pianificati. Non sarà facile realizzare tutto ciò, se le aspettative di realizzazione, in questo primo anno sono ,come lo sono state sino ad ora, così tassative. Primljeno na znanje Kurikulum nastavnoga predmeta Talijanski jezik za osnovne škole na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine počiva na 4 domene: Usmena komunikacija, Pisanje, Čitanje i Promišljanje o jeziku. U gotovo svim razredima te su domene razrađene kroz 10 ishoda, a iznimku čini prvi razred osnovne škole gdje je broj ishoda 9. U komentaru se navodi da je ovaj Kurikulum sadržajno zahtjevniji od onog Hrvatskog jezika, da nije došlo do rasterećenja obima pojmova koje je potrebno obraditi i da bi trebalo posvetiti više pažnje stvaranju kolektivne svijesti, suradnji među učenicima, socijalizaciji i njegovanju usmenog izražavanja. Stručna radna skupina nije se prilikom pisanja svog Kurikuluma vodila usporedbama s onim Hrvatskog jezika, već je polazište bilo poznavanje struktura učenika obrazovnog sustava na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine i poučavanje materinskog jezika (talijanskog) koji nije ujedno i službeni jezik u Republici Hrvatskoj, te su samim time mogućnosti korištenja istog smanjene. Iz komentara se ne da jasno iščitati u kojoj je domeni bilo potrebno rasteretiti obim pojmova. Pretpostavka je da se prigovor odnosi na domenu Promišljanje o jeziku. Ishodi te domene detaljno su razrađeni, ali to ne znači da je obim pojmova uvećan ili ostao isti u odnosu na (do)sadašnji Nastavni plan i program. Obim pojmova i sadržaja ostaje i dalje plod odabira i posebice odgovornosti učitelja. Osim toga, a glede rasterećenja učenika 1. razreda osnovne škole, u preporukama domene Pisanje stoji da „učitelj može ostvariti ishod B.1.2. (ishod koji se tiče usvajanja tehnike rukopisnog pisma, nap. a.) do kraja prvog polugodišta drugog razreda, uzimajući u obzir motoričke poteškoće vezane uz pisanje“. Time je uveden vidljiv primjer namjere rasterećenja postupka razvoja tehnike pisanja (u dosadašnjim Nastavnim planovima i programima tehniku pisanja pisanim slovima odnosno rukopisnim pismom učenici su usvajali do kraja 1. razreda). Nadalje, smatra se da je u 1. razredu osnovne škole potrebno posvetiti posebnu pažnju razvoju razreda kao grupe, obratiti pozornost na dinamiku grupe, na međusobnu interakciju učenika i posebno se osvrnuti na razvoj govora i vještine usmene komunikacije (u tom smislu citiramo Preporuku za ostvarivanje ishoda A.1.1.: „organizirati situacije uzajamnog slušanja; unaprijed pripremiti prikladnu okolinu za komunikaciju; izražavati se jasno (izgovor, rječnički i sintaktički izbor, redoslijed izlaganja); imati na umu svaku školsku aktivnost kao jezično obrazovanje“odnosno onu za ishod D.1.2.: „ne zadovoljiti se korištenjem pogrešnih ili nepreciznih izraza, ili nepotpunim rečenicama, naprotiv u svakoj prilici zahtijevati trud oko postizanja prikladne komunikacije, ukazivati na korištenje pogrešnih ili nepreciznih izraza; održavati prikladan jezik (ne pojednostavnjen) u bogatstvu jezika, sintaktičkoj i intonacijskoj raznovrsnosti“). Slijedom navedenog, smatra se da je ta činjenica uzeta u obzir i da je razvoju usmene komunikacije dodijeljena pripadajuća i opravdana važnost. Tome u prilog, osim navedenih Preporuka, ide i činjenica da je u prikazu Postotne zastupljenosti pojedinih domena (na kraju tablice ishoda za 1. razred OŠ, str. 31. Kurikuluma) domena Komunikacija zastupljena s 40%, dok su domene Pisanje i Čitanje zastupljene s 25% a domena Promišljanje o jeziku s 10%.