Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zlatko Šklempe Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi Budući da se detaljni uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekata i provedba pojedinog tipa operacije propisuju natječajem za svaku pojedinu mjeru/tip operacije, time se korisnicima nimalo ne olakšavaju i pojednostavljuju procedure i brže i jednostavnije upoznavanje s specifičnim uvjetima koje moraju ispuniti, prihvatljivim troškovima, kriterijima rangiranja i sl., kako bi ostvarili bespovratna EU sredstava. Pravilnikom se propisuju samo osnovni uvjeti, te je to isto kao i u dosadašnjim pravilnicima. Primljeno na znanje Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. zamijenit će veliki broj pravilnika, njihovih izmjena i dopuna, a koji su do sada propisivali provedbu svake pojedine mjere, podmjere i tipa operacije Programa ruralnog razvoja. Na ovaj način, svi opći uvjeti prihvatljivosti, uvjeti prijave, obrade, provedbe, kontrole i isplate projekata te postupanja po prigovorima korisnika, za sve mjere iz Programa ruralnog razvoja i financijske instrumente, osim IAKS mjera, bit će na jednak način propisani na jednom mjestu što uvelike olakšava korisnicima postupak upoznavanja s uvjetima koje moraju ispuniti kako bi ostvarili bespovratna EU sredstva. Svaki natječaj će se prije formalnog raspisivanja objaviti na e-savjetovanju, kako bi se na vrijeme prikupili svi komentari i prijedlozi sa svrhom objave što kvalitetnijeg natječaja. Na ovaj način korisnici će na vrijeme biti upoznati sa svim uvjetima koje moraju ispuniti.
2 Silvije Filipović Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18) ministar poljoprivrede donosi Pozdravljamo napor MPS da se umjesto s 36 pravilnika stvari načelno riješe samo jednim (ovim) Pravilnikom, i da u buduće samim natječajem propisuje ostale uvjete, tako je lakše svima, troši se manje vremena na pripremu, sustav je manje kompliciran i više ujednačen. Pohvala. Korekcijske penalizacije su dosta stroge, ali možda to mora biti tako. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Silvije Filipović Pojmovi, Članak 3. Pozdravljamo što se odredbama čl 3. točke j) definicija mladog poljoprivrednika u globalu sada definira samo na godine starosti - do 40(1), a ukoliko natječajno tijelo (Agencija ili LAG) uže propisuje, temeljem odredbi čl 7. st. 1 točka 1 i 2, odnosno čl 8. točke c), citiram : "c) postavljanje nositelja, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva u određenom vremenskom razdoblju". To bi omogućilo ako je natječajem za određenu mjeru predviđeno da i mladi poljoprivrednik koji je nositelj dulje od 2 godine ima i dalje status mladog poljoprivrednika, sve dok ne navrši 41. godinu, a to je do sada bio puno uže postavljen kriterij. Gdje opet "AKO NATJEČAJEM NIJE DRUGAČIJE DEFINIRANO", kao jedna vrlo široka konstrukcija omogućava i drugačiju provedbu, ali "korimilo" ima raspisivač natječaja, a ne da je sve usko definirano Pravilnikom, čime se omogućava veći manevarski prostor, već prema tome što je cilj određene mjere i pozdravljamo proširenje definicija i ovaj, iako složeni tekst, koristan dopsinos rješavanju budućih prijava. Primljeno na znanje Vremensko razdoblje u kojem je postavljen nositelj poljoprivrednog gospodarstva da bi se smatrao mladim poljoprivrednikom definirano je Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487-548.) Budući da je to razdoblje različito definirano za različite mjere, ovim Pravilnikom propisana je odredba koja je primjenjiva na sve mjere, dok će se natječajem za provedbu pojedinog tipa operacije propisati točno vremensko razdoblje, u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013.
4 Apsolon Uvjeti prihvatljivosti, Članak 8. Predlažemo da se iz stavka 8. Članka 8. isključe partnerska poduzeća. Naime, u praktičnom vodiču Uredbe o skupnom izuzeću (eng. General Block Exemption Regulation (GBER) - Frequently Asked Questions, Link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf), Europska komisija u točki 5. poglavlja 1. Članka 1. navodi da se prilikom dodjele potpore promatra grupa kao cjelina: „U skladu sa sudskom praksom, poduzetnik je definiran kao jedinstveni gospodarski subjekt koji ima zajednički izvor kontrole.“ S obzirom na to da partnerske tvrtke ne mogu imati zajednički izvor kontrole jer se postotak vlasničkih i upravljačkih prava kreće od 25% do 50%, predlažemo da stavak 8. glasi: „Broj zahtjeva za potporu koji korisnik i njegova povezana poduzeća mogu podnijeti na jedan natječaj propisuje se natječajem.“ Također, u stavku 9. Članka 8. navodi se da se jednim korisnikom smatraju se svi povezani subjekti sa svojim resursima. U slučaju Prijavitelja, prilikom promatranja grupe kao cjeline, u obzir je potrebno uzeti tvrtke koje imaju zajednički izvor kontrole, odnosno povezane tvrtke. Nije prihvaćen Sud Europske unije odlučio je da se svi subjekti koje kontrolira (na pravnoj ili de facto osnovi) isti subjekt trebaju smatrati jednim poduzetnikom.
5 Apsolon Isključenje korisnika, Članak 11. Smatramo da je u točka d) stavka (1) Članka 11. pre strogo definirana. Smatramo da bi se trebao odbiti trošak u čijoj je realizaciji došlo do sukoba interesa s gospodarskim subjektima, ali ne i da bi se trebao odbiti cjeloviti zahtjev korisnika. Također, smatramo da se treba ograničiti na provjeru u vremenu kad su nabave rađene iz razloga što je period od 8 do 9 godina (od provedbe nabave do 5 godina nakon zadnje isplate) u kojem se navedeno promatra jako dug i može doći do promjena u vlasništvu kod ponuditelja i pod ugovaratelja na način da naknadno imaju sukob interesa s korisnikom kojeg nisu imali u trenutku nastanka troška. Predlažemo da se cjelokupni zahtjev odbija ukoliko je trošak u čijoj je realizaciji otkriven sukob interesa veći od 50% u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova, no ukoliko je trošak manji od 50% ukupnih prihvatljivih troškova predlažemo odbijanje samo onog troška u čijoj je realizaciji došlo do sukoba interesa. Nije prihvaćen Člankom 4. Pravilnika propisana su „Načela provedbe postupka dodjele potpore“. Jedno od načela govori o jednakom postupanju prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza, a drugo važno načelo je upravo načelo sprječavanja sukoba interesa. U fazi dodjele potpore i postupka provedbe projekta kao i u ex postu korisnik se treba pridržavati svih načela. Promjena u vlasništvu kod ponuditelja/pod ugovaratelja na način da tijekom ex posta imaju sukob interesa s korisnikom kojeg nisu imali u trenutku nastanka troška nije prihvatljiva.
6 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti, Članak 13. Je li potrebno naglasiti i stvarnost nastanka na prijavljenoj lokaciji ulaganja. Naime, u prethodnim natječajima prijavljeni troškovi koji su nastali kod korisnika a greškom nije prijavljena lokacija ulaganja odbijeni su kompletni troškovi za neprijavljenu lokaciju. Nije prihvaćen Odobravanjem projekta odobrava se i lokacija ulaganja na kojoj će se realizirati projekt stoga ista mora biti točno navedena u zahtjevu za potporu.
7 Apsolon Neprihvatljivi troškovi, Članak 14. Zanima nas spadaju li troškovi licence za softvere u neprihvatljive operativne troškove navedene u točki h) stavka (1) Članka 14.? Ukoliko spadaju, smatramo da ih treba isključiti iz neprihvatljivih troškova iz razloga što softveri u poljoprivredi predstavljaju osnovnu formu digitalizacije, važni su za učinkovitost i konkurentnost poljoprivrednika, te bi kao takvi trebali biti prihvatljivi troškovi. Primljeno na znanje Troškovi licence za softvere ne smatraju se operativnim troškovima.
8 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Neprihvatljivi troškovi, Članak 14. Prijedlog dopune članka 14. Stavka 1. (Neprihvatljivi troškovi) Stavak i) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim: • općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i • u slučaju da je korisnik obveznik javne nabave prihvatljiv su troškovi do maksimalno 20% realizirane vrijednosti postupka javne nabave povezane sa projektom isključivo unutar kalendarske godine u kojoj je ponesen zahtjev za potporu Obrazloženje: U slučaju da je predmet nabave vezan uz projekt male vrijednosti, ali ulazi u ukupnu sumu navedene stavke u planu nabave i na taj način postaje predmetom javne nabave, dolazi do značajnih problema vezanih uz dinamiku provedbe javne nabave same institucije i prihvatljivosti takvog troška unutar projekta. Nije prihvaćen Razdoblje nastanka prihvatljivih troškova definirano je Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487-548.)
9 Kanaan d.o.o. Neprihvatljivi troškovi, Članak 14. Bitno bi se povećao broj korisnika potpore, ukoliko se dozvoli da se prihvaćaju i troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu. Najčešće se radi o korisnicima koji bi realizirali investicijski projekt i bez potpore, dakle ne radi potpore. Natječaji se ne objavljuju redovito ( sukladno objavljenim rokovima), a tržišni uvjeti su često takvi da se ne može čekati sa realizacijom investicije.Zbog čega bi takvi projekti bili isključeni iz sustava potpore? Javni interes je da se sredstva EU fondova koriste za potpore racionalnim, ekonomičnim i dohodovnim projektima, bez obzira da li je investitor započeo sa realizacijom projekta prije objave natječaja. Nije prihvaćen Razdoblje nastanka prihvatljivih troškova definirano je Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487-548.
10 Apsolon Visina i intenzitet potpore , Članak 16. Smatramo da se u stavku (3) Članka 16. ne bi trebala zabraniti promjena stavki na temelju kojih se ostvaruje dodatni intenzitet potpore i bodovi, nego bi se trebalo definirati do kojeg datuma će se gledati podaci na temelju kojih se ostvaruju bodovi i dodatni intenzitet potpore. Predlažemo da se navede da će se prilikom obrade prijave uzeti podaci od prije objave nacrta natječaja kako se ne bi narušila konkurentnost korisnika koji su iz nekih drugih razloga, osim prijave na natječaj i ostvarenja dodatnog intenziteta potpore, planirali promijeniti stavke poput ekonomske veličine, strukture vlasništva i sl. Nije prihvaćen Mogućnost uvećanja intenziteta potpore definirana je Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487-548.) Kriteriji odabira provjeravaju se u trenutku administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a promjene uvjeta za ostvarivanje bodova prema kriterijima odabira nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja nisu prihvatljive.
11 Apsolon Preračun eura, Članak 17. Smatramo da bi se u stavku (3) Članka 17. za plaćanja izvršena u stranoj valuti, u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu, obračun potpore trebao temeljiti na tečaju na dan plaćanja dobara i usluga dobavljačima, a ne na tečaju kada su kupljene devize. Naime, tvrtke ne kupuju uvijek iznos deviza koji je jednak iznosu pojedinog računa, već samo dio, obzirom da gotovo uvijek jedan dio imaju na svom deviznom računu ukoliko posluju s inozemnim partnerima. Mišljenja smo da bi se trebao primjenjivati tečaj na dan plaćanja pri čemu ukupni zbroj plaćanja po stavci ulaganja ne može biti veći od iznosa odobrenog u Odluci o dodjeli sredstava. Nije prihvaćen Dio iz članka 17. stavka 3. Pravilnika: “Za plaćanja izvršena u stranoj valuti, u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu, obračun potpore temeljit će se na zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesen akt kojim se korisniku dodjeljuje potpora” odnosi se na odobreni iznos po stavci iz Odluke o dodijeli sredstava. Dio iz članka 17. stavka 3. Pravilnika: “osim u slučaju kad korisnik kupi strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesen akt kojim se korisniku dodjeljuje potpora.” odnosi se na stvarni tečaj po kojem je nabavljena stavka. U konačnici prihvatljiv je stvarno nastali trošak (po stvarnom tečaju plaćanja) ako taj iznos ne prelazi odobreni iznos iz Odluke o dodjeli sredstava za tu stavku.
12 Apsolon Pitanja i odgovori, Članak 19. Zanima nas možete li unutar stavka (6) Članka 19. definirati mogu li korisnici imati ikakve promjene kako bi se prilagodili eventualnim promjenama natječaja? Nije prihvaćen Člankom 20. Pravilnika propisano je da izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a kojom se ne dovode u pitanja načela provedbe postupka iz članka 4. ovoga Pravilnika.
13 Apsolon Pitanja i odgovori, Članak 19. Postoji li mogućnost da se stavkom (2) Članka 19. otvori prostor za odgovaranje na pitanja vezana uz drugu fazu zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu? Nije prihvaćen Prilikom postavljanja pitanja u vezi objavljenog natječaja moguće je postavljati pitanja koja se odnose na sve faze postupka dodjele potpore kao i pitanja koja se odnose na podnošenje zahtjeva za isplatu.
14 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL Rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira, Članak 25. (6) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira, kao ni iznos potpore veći od navedenog u zahtjevu za potporu. Kako se često radi samo o tehničkoj pogrešci prilikom podnošenja prijave, mišljenja smo da bi ovu odredbu trebalo izmijeniti, te omogućiti dodjelu stvarnih bodova i dodjelu stvarnog iznosa. Navedeno bi se moglo ispraviti dopunom/obrazloženjem Nije prihvaćen Potpisom na Potvrdi o podnošenju zahtjeva za potporu/isplatu korisnik jamči za točnost i istinitost podataka.
15 Zlatko Šklempe Rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira, Članak 25. Prijedlog : radi transparentnosti postupka Agencija za plaćanja objavljuje rang-listu na svojim mrežnim stranicama uz obrazloženje da rang lista nije konačna, nego samo informativna do administrativne obrade svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj. Slično je postupljeno u nekim zadnjih natječaja kada su korisnicima slani mailovi sa njihovim položajem na rang listi, ali zbog tehničkih problema neki korisnici nisu primili te mailove. Jednostavnije je javno objaviti privremenu rang listu. Nije prihvaćen Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju neće objavljivati informativne rang liste, već samo konačne rang liste po završetku administrativne kontrole. U cilju transparentnosti države članice Europske unije moraju objaviti popis korisnika fondova koji su primili potporu. Podaci se objavljuju u skladu sa člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.
16 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL Dopune i obrazloženja , Članak 33. Slanje obavijesti e-mailom može rezultirati ne zaprimanjem e-maila od strane osobe za kontakt, bilo se radi o nedostupnosti ili nekom drugom problemu vezanom za zaprimanje elektronske pošte, predlažem da se u ovu odredbu doda: „elektronička pošta će se slati sa zahtjevom potvrde zaprimanja“ Nije prihvaćen Navedeno nije moguće s obzirom na to da ne postoji opcija potvrde o zaprimanju kod svih servera.
17 Apsolon Dopune i obrazloženja , Članak 33. Predlažemo da se u stavku (3) Članka 33. rok definira na minimalno 5 radnih dana. Naime, vrlo često dopuna stigne petkom popodne te je vrlo komplicirano prikupiti traženu dokumentaciju ukoliko je rok 5 dana. Dodatno, ako se radi o dokumentaciji koja se prikuplja od inozemnih dobavljača ili državnih institucija koji vikendom ne rade, navedeno predstavlja iznimno ograničavajući faktor zbog kojeg se korisnik dovede u situaciju da nije u mogućnosti prikupiti svu potrebnu dokumentaciju na vrijeme i u potpunosti. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu odgovora na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje produžit će se na 7 dana.
18 Zlatko Šklempe Dopune i obrazloženja , Članak 33. Često se događa da Agencija pošalje zahtjev za ispravak/dopunu/obrazloženje u petak krajem radnog dana oko 16:00 sati. Do problema dolazi ako je u pitanju ispravak/dopuna/obrazloženje za koje treba kontaktirati državne institucije ili dobavljače, te se lako može dogoditi kašnjenje, jer se gubi subota i nedjelja i ostaje samo 3 dana za rješavanje problema. Zakašnjenje povlači i financijske korekcije, te treba ili produžiti rok ili definirati radne dane, time bi se problem riješio i ne bi dolazilo do kašnjenja i korisnici se ne bi nepotrebno penalizirali financijskim korekcijama, a time se minimalno produžuje vrijeme za obradu prijave (što ionako predugo traje). Prijedlog : a) Produžiti rok na 8 do 10 dana ili b) Definirati da se radi o radnim danima Djelomično prihvaćen Rok za dostavu odgovora na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje produžit će se na 7 dana.
19 Apsolon Informiranje javnosti, Članak 41. Smatramo da bi se u stavku (3) Članka 41. trebalo definirati koji podaci će biti javno objavljeni te da se isti ne bi smjeli objavljivati bez suglasnosti korisnika. Nije prihvaćen Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva daje suglasnost da dopušta korištenje osobnih podataka (ime i prezime, OIB, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni) i podataka o korisniku iz službenih evidencija (naziv firme, obrta, zadruge, OIB, adresa, broj telefona i sl.) u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka. Također, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dužna je objavljivati popis korisnika koji sadrži naziv poljoprivrednog gospodarstva (pravne i fizičke osobe), općinu/naselje, isplaćene iznose u kunama (za svaku mjeru pojedinačno i ukupni iznos) koje je korisnik primio u dotičnoj financijskoj godini, te vrstu i opis mjera, kao i osnovne podatke projekta.
20 Apsolon Sadržaj, razlozi izjavljivanja prigovora i odricanje od prigovora, Članak 54. Predlažemo da putem stavka (7) Članka 54. pruži mogućnost odricanja na prava na prigovor i putem sustava AGRONET. Prihvaćen Člankom 54. stavkom 7. Pravilnika propisat će se mogućnost odricanja prava na prigovor i putem AGRONET-a.
21 Apsolon Ovlasti i dužnosti Ministarstva po zaprimljenom prigovoru, Članak 56. Molimo Vas da u stavku (5) Članka 56. definirate počinje li rok za donošenje odluke o prigovoru teći od trenutka kada je Ministarstvo zaprimilo prigovor od Agencije ili od trenutka kada je korisnik podnio prigovor. Nije prihvaćen Člankom 56. stavkom 5. Pravilnika propisano je da Ministarstvo donosi odluku u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog prigovora. U skladu s navedenim, rok za donošenje odluke o prigovoru računa se od dana zaprimanja prigovora.
22 Apsolon Ovlasti i dužnosti Ministarstva po zaprimljenom prigovoru, Članak 56. Molimo Vas da u stavku (2) Članka 56. definirate tko je u Ministarstvu odgovoran za donošenja odluka po zaprimljenim prigovorima. Nije prihvaćen Člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18) propisano je da na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju korisnik ima pravo podnijeti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostave odluke, dok je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede uređeno unutarnje ustrojstvo, tj. djelokrug ustrojstvenih jedinica i obavljanje poslova.
23 OPG Scardona Silva Ovlasti i dužnosti Ministarstva po zaprimljenom prigovoru, Članak 56. Smatram da prigovor Ministarstvu ne može biti jedini i posljednji put ostvarivanja prava, već da se stranci treba omogućiti pokretanje upravnog spora pred nadležnim sudom. Isključivanje mogućnosti pokretanja upravnog spora i očitovanje upravnog suda da nije nadležan (jer je stav Ministarstva poljoprivrede da to nije upravni spor!?), čemu svjedočimo u dosadašnjoj praksi, se kosi s međunarodnim (pa tako i europskim) odredbama o ljudskim pravima. Nije prihvaćen U skladu sa člankom 15. stavkom 4. Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18), odluke koje donosi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nisu upravni akti.
24 LAG BILOGORA-PAPUK PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama Niz financijskih korekcija predviđen je i za period 5 godina od konačne isplate(ex post)trenutno u tekstu nisam pronašla ili možda to nije dio Pravilnika u kojemu se govori na koji način će se primijeniti korekcija -postupak,odnosno zatražiti to potraživanje od korisnika. Primljeno na znanje Postupak primjene financijske korekcije u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate i način izvršenja financijske korekcije propisan je Prilogom III. Pravilnika.
25 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE Smatramo da bi se, u točki 2. POSTUPAK ODREĐIVANJA FINANCIJSKE KOREKCIJE unutar Priloga III. - Pravila o financijskim korekcijama, trebao propisati rok do kada se korekcije mogu primjenjivati (npr. do maksimalno 5 godina nakon zadnje isplate). Ovo predlažemo iz razloga što se u točki 4. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA I NAČIN IZVRŠENJA navodi da se financijske korekcije određuju u tri faze i da je završna faza u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate, stoga smatramo da bi i ovdje bilo poželjno navesti taj rok. Prihvaćen Prilogom III. Pravilnika propisano je da se primjena financijske korekcije može provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno u petogodišnjem razdoblju nakon izvršene konačne isplate. Termin “ex-post” izmijenit će se u “petogodišnje razdoblje nakon konačne isplate”.
26 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 4. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA I NAČIN IZVRŠENJA Unutar 2. točke, 4. VRSTE FINANCIJSKIH KOREKCIJA I NAČIN IZVRŠENJA Priloga III. – Pravila o financijskim korekcijama, navodi se da se financijske korekcije iskazuju na način da se u ugovoru o financiranju/Odluci o dodjeli sredstava prikaže izračun iznosa s korekcijom. Zanima nas što je s korekcijama nakon sklapanja ugovora i izdavanja Odluke o dodjeli jer se one ne mogu iskazati u ugovoru o financiranju/Odluci o dodjeli? Smatramo da bi financijske korekcije, uz navedeno, trebale biti definirane u Odluci o isplati. Prihvaćen Navedeno će se detaljnije pojasniti u Prilogu III. Pravilnika. Dodat će se rečenica „U Odluci o isplati bit će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.“
27 DAMIR PENAVIN Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE Pod Tablicom 2 – br.3.- diskriminacija potencijalnih ponuditelja – potrebno je maknuti element diskriminacije (radno iskustvo) iz razloga što kod velikih projekata postoji rizik loše izvedbe izgradnje/opremanja od strane ponuđača koji možda nema potrebno radno iskustvo što može biti presudno za uspjeh projekta Pod Tablicom 2 – br.3. – potrebno maknuti element kriterija odabira ponuditelja u pogledu pravnog statusa – onaj ponuđač koji tek osnuje tvrtku ili nastupa kao fizička osoba da bi se javio na natječaj s izgradnjom/opremanjem ne mora biti pouzdan ponuđač jer nema ili ima upitnu svu potrebnu infrastrukturu za kvalitetnu ponudu, a njegova ponuda ako bude najbolja može dovesti investitora u potencijalni problem prilikom provedbe ulaganja Pod Tablicom 2 - br.8.-uvjet neopravdanog davanja veće relativne vrijednosti u odnosu na njegovu relativnu važnost – potrebno je izbaciti ovaj eliminacijski uvjet jer kako će investitor znati je li prekršio ovaj omjer i za koliko – nije specificirano i ostaje na volji Agencije provesti financijsku korekciju bez javno objavljene podloge izračuna Nije prihvaćen Primjer u vezi točke 3. Tablice 2. u Prilogu III. Točka 5. Pravilnika u vezi radnog iskustva odnosi se na „radno iskustvo koje je moguće ostvariti samo na užem području“, a ne radno iskustvo općenito. U vezi primjera u točki 3. Tablice 2. u Prilogu III. Točke 5. Pravilnika za pravni status ponuditelja i primjer u točki 8. Tablice 2. u Prilogu III. Točka 5. Pravilnika za davanja veće relativne vrijednosti u odnosu na njegovu relativnu važnost potrebno je razlikovati kriterije za odabir ponuditelja/gospodarskog subjekta od kriterija za odabir ponude. Cilj nije odabrati ponudu najboljeg ponuditelja, već najbolju ponudu sposobnog ponuditelja.
28 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE Smatramo da je prag do 80% realiziranih troškova, naveden pod brojem 2. Tablice 3. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu, pre visok za davanje korekcija. Predlažemo da se prag spusti na maksimalno 70-75% iz razloga što do smanjene realizacije projekta od 20% u odnosu na odobreno može doći zbog različitog niza čimbenika koje korisnik nije mogao predvidjeti pri samoj prijavi. Nije prihvaćen Kako bi se provedba projekta smatrala uspješnom, potrebno je realizirati najmanje 80% troškova projekta.
29 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE Molimo Vas pojašnjenje sljedećeg opisa navedenog pod brojem 10. Tablice 2. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave: „Prilikom pregleda i ocjene ponuda nije zatražena dopuna ponuda od svih ponuditelja, na jednak način.“ Zanima nas na što se odnosi „jednak način“ naveden u opisu? Smatramo da je u redu, ako se radi o cjenovno najpovoljnijoj ponudi a najpovoljniji ponuditelj nije izrazio tehničku specifikaciju, prvo njega tražiti dopunu, a u slučaju da se utvrdi da je ponuda najpovoljnija u skladu s pozivom onda prihvatiti tog ponuditelja. Ukoliko ponuda nije u skladu s pozivom smatramo da treba tražiti dopunu od sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja. U slučaju da imamo 20 različitih dobavljača smatramo da će slanje dopuna svim dobavljačima predstavljati administrativno opterećenje za korisnika. Primljeno na znanje Navedeno se odnosi na slučajeve kada npr. dva ponuditelja, skuplji i jeftiniji, nisu u svojim ponudama naveli sve stavke iz tražene tehničke specifikacije, a dopuna se traži samo od ponuditelja s višom ponudom. Treba također uzeti u obzir i kriterije odabira jer najjeftiniji nije uvijek nužno ekonomski najpovoljniji i obrnuto. Stoga, ako u svim ponuda nedostaje ključni podatak, potrebno je od svih ponuditelja tražiti dopunu.
30 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE Molimo Vas detaljnije pojašnjenje visina i % korekcija pod brojem 2. Tablice 2. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave. Primljeno na znanje Pojašnjenje je u sljedećem primjeru: Trajanje postupka prikupljanja ponuda se skraćuje u slučaju ako se drugi dio zahtjeva za potporu podnosi prije isteka roka za prikupljanje ponuda. Ako je rok za prikupljanje ponuda 20 dana, a korisnik podnese drugi dio zahtjeva za potporu deveti dan, korekcija će iznositi 25%.
31 Apsolon Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE U Tablici 2. Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave, pod brojem 1. je navedeno da će se primjenjivati iznos korekcije od 100% u slučaju izostanka objave Poziva na dostavu ponuda, odnosno ukoliko ponuda nije prikupljena putem mrežnih stranica Agencije za plaćanja. Zatim je navedeno da se stopa odnosi na nabavu izvršenu preko mrežnih stranica Agencije. Zanima nas kako će se financijska korekcija odnositi na nabavu izvršenu preko mrežnih stranica Agencije, ukoliko nabava nije izvršena preko iste, zbog čega se financijska korekcija i primjenjuje? Prihvaćen Izmijenit će se kako slijedi: „Stope ispravka se odnose na nabavu koja nije izvršena preko mrežne stranice Agencije za plaćanja, a prema odredbama Pravilnika trebala je biti.“
32 LAG BILOGORA-PAPUK Prilog III. - Pravila o financijskim korekcijama, 5. ODREĐIVANJE FINANCIJSKE KOREKCIJE S obzirom da su lag-ovi prema najnovijim podatcima obveznici javne nabave i često nabavljaju robu/uredski/usluge ispod 20.000,00 kn godišnje što nisu dužni evidentirati u planu nabave da li je potrebno unijeti neku odrednicu posebnu baš za lag-ove u ovom poglavlju zbog specifične situacije a i trenutačnog pravila 35.000 kn za tri ponude Primljeno na znanje Što se tiče tekućih troškova i troškova animacije, za LAG-ove vrijede odredbe važećeg natječaja za provedbu tipa operacije 19.4.1 u kojem je propisan postupak nabave. U slučaju objave novog natječaja za provedbu tipa operacije 19.4.1 te prilikom objave natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.1 i 19.3.2 postupak nabave će se odrediti sukladno članku 28. stavku 6. Pravilnika.
33 Apsolon Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA Smatramo da je točka r) navedena pod brojem 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA Uputa za prikupljanje ponuda kontradiktorna sa ranije navedenim financijskim korekcijama u kojima je navedeno da se kašnjenje u podnošenju zahtjeva za potporu rezultira sa umanjenjem potpore. Prihvaćen Točka r) postaje točka s) te će se izmijeniti na način da bude razumljivija s obzirom na to da korisnik može podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu prije isteka roka poziva na dostavu ponuda, no u tom slučaju će se primijeniti odgovarajuća financijska korekcija. Točka s) glasit će „Korisnik podnosi zahtjev za potporu nakon isteka roka Poziva.“
34 Apsolon Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA Smatramo da način prikupljanja ponuda i istraživanja tržišta naveden u točki g) pod brojem 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA Uputa za prikupljanje ponuda predstavlja dodatno administrativno opterećenje za korisnike. Pozivi za prikupljanje ponuda koje korisnik objavi su javno dostupni na Portalu ponuda i smatramo da svi zainteresirani ponuđači mogu pravovremeno iskazati svoj interes i predati ponude putem sustava. Djelomično prihvaćen Točka g) djelomično će se izmijeniti. Kako bi se postiglo aktivno sudjelovanje u istraživanju tržišta, poželjno je obavijestiti najmanje 3 ponuditelja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zadržava pravo provjere aktivnog sudjelovanja u istraživanju tržišta.
35 Zlatko Šklempe Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA Stavkom a) propisano je da „Nakon objave Poziva dokumentacija za nabavu postaje javno vidljiva u Portalu ponuda svim potencijalnim ponuditeljima“ Zbog čega onda potreba da je „korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača.“ Također zašto penalizirati korisnika financijskim korekcijama ako je primljena samo jedna ponuda. Traži se da se poziv javno objavi i time je dostupan svim potencijalnim ponuditeljima, pa tko želi može podnijeti svoju ponudu. Možda da se vratimo na IPARD kada smo prikupljali po najmanje 3 ponude, a bez javne objave poziva ? Djelomično prihvaćen Točka g) djelomično će se izmijeniti. Kako bi se postiglo aktivno sudjelovanje u istraživanju tržišta, poželjno je obavijestiti najmanje 3 ponuditelja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zadržava pravo provjere aktivnog sudjelovanja u istraživanju tržišta.
36 Zlatko Šklempe Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, 1. PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA ) Minimalni rok trajanja Poziva određuje sustav AGRONET. ??? koliko je taj rok, da li iznosi i dalje minimalno 14 dana, u pravilniku upisati koliki je minimalni rok. Nije prihvaćen Rokovi će se propisati Natječajem.
37 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, 2. NAČELA NABAVE Predlažemo terminološku izmjenu na načlin da se u točki 2. NAČELO NABAVE, stavku b) korišteni termin „invalidnost“ zamijeni s terminom „invaliditet“. Prihvaćen Termin „invalidnost“ zamijenit će se terminom „invaliditet“.