Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Igor Matišić PRAVILNIK Poštovani, DGU je u obavio određeno Objašenjenje i dodatak tom objašnjenja u kojima je pojasnio određena postupanja ovlaštenih inženjera geodezije u svrhu izrade dokumentacije koja se prilaže glavnom projektu. Mišljenja sam da bi bilo dobro da se, nakon što se izmijeni i dopuni ovaj pravilnik prema prihvaćenim komentarima, organizira sastanak predstavnika HKOIG i DGU kojim bi se dodatno raspravila otvorena pitanja. Mislim da je pravi put ili implementirati dio DGU-ovih Objašnjenja u ovaj pravilnik ili bi Ministarstvo trebalo donijeti svoje/a Objašnjenja u vezi primjene ovoga pravilnika i ZOG na izradu geodetskih situacija, elaborata i sl. uz suglasnost DGU-a. Prihvaćen Prihvaća se
2 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK HKOIG pozdravlja što skorije donošenje ovog pravilnika s obzirom da već četiri mjeseca na snazi stoji izmijenjen Zakon o gradnji, a postupanje nije do kraja razjašnjeno. Postavlja se pitanje jesu li ovim pravilnikom trebale biti razriješene neke nejasnoće u primjeni Zakona o gradnji poput situacija što se prilaže u 1.mapu glavnog projekta umjesto potvrde katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje, a u situacijama kada se ne izrađuje geodetski elaborat. Ili u kojim situacijama se ne treba izrađivati geodetski elaborat čiji sastavni dio je geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu. Zakonom nije izričito naglašeno niti da se geodetskim elaboratom za potrebe izrade glavnog projekta uskladi stanje katastra, zemljišne knjige i naravi, pa već dolazi do različitih interpretacija, to se trebalo propisati ovim pravilnikom, sa jednom rečenicom tipa: "geodetskim elaboratom čiji je sastavni dio geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu se usklađuje stanje katastra, zemljišne knjige i naravi kada je to potrebno". Ove nejasnoće je pokušala pojasniti Državna geodetska uprava, međutim, ta objašnjenja nisu u potpunosti sa Zakonom o gradnji, a postavlja se i pitanje nadležnosti za davanje objašnjenja primjene Zakona o gradnji na način kako je to Državna geodetska uprava učinila. HKOIG u nastavku daje svoje prijedloge na ovaj tekst pravilnika iako postoje neke općenite nejasnoće oko toga što je Ministarstvo sa nekim odredbama uopće htjelo postići, pa se HKOIG svakako nudi za zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva kako bi se i ove nejasnoće prethodno razjasnile i predložili izmijenjeni tekstovi članaka pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se, održan je sastanak sa DGU
3 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIK Elektroenergetska infrastruktura ima bitan utjecaj na investicijske aktivnosti i konkurentnost gospodarstva Republike Hrvatske te na sigurnost opskrbe električne energije objekata od posebne važnosti, gospodarskih subjekata i građana te omogućava krajnjim korisnicima realizaciju njihovog poslovnog programa, a često je to i apliciranje za značajna sredstva iz fondova Europske unije. Neprilagođenost regulative zahtjevima zaštite javnog interesa razvoja energetske infrastrukture predstavlja kočnicu gospodarskog razvoja, povećanju zaposlenosti koje je uzročno-posljedično vezano s ulaganjima u razvoj postojećih i izgradnju novih građevina te bržeg i jednostavnijeg povlačenja sredstava iz fondova EU-a. Stoga je bitno da se stvore povoljni uvjeti i osiguraju mehanizmi ubrzanog razvoja elektroenergetske infrastrukture koji će omogućiti učinkovitiju, jednostavniju i bržu gradnju energetskih infrastrukturnih građevina. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS) je nadležan i odgovoran za pogon i održavanje te razvoj i izgradnju distribucijske elektroenergetske mreže, kao energetske infrastrukture na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. U sklopu obavljanja djelatnosti distribucije električne energije HEP ODS suočava se sa nizom prepreka, a u prijedlogu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina vidimo problem pri izradi glavnog projekta energetskih linijskih infrastrukturnih građevina. Naime, prema novom Pravilniku, izrada geodetske situacije stvarnog stanja (GSSS) obvezna je za sve građevine pa tako i za energetske linijske infrastrukturne građevine za koje se ne formira parcela, odnosno ne izrađuje se parcelacijski elaborat. Prema dosada važećim zakonskim propisima, geodetski elaborat se izrađivao samo za građevine za koje se formira parcela, odnosno konkretno u slučaju HEP ODS-a, za zidane transformatorske stanice. Prema prijedlogu novog Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina energetske linijske infrastrukturne (kabelske i zračne mreže svih naponskih razina) nisu izuzete od obveze izrade GSSS, što znači da će i za njih biti potrebno: - snimiti sve čestice preko kojih ide trasa, - uskladiti stanje u katastru, - utvrditi i obilježiti međe, - pozvati sve nositelje stvarnih prava, - izraditi izvješće o međama s potpisima svih nositelja,….) Proizlazi da je geodetska situacija stvarnog stanja terena ista bez obzira da li se radi o građevini za koju treba osigurati jednoznačno korištenje prostora (npr. cesta) ili ne treba (kabeli). Slijedom toga bi se za potrebe izrade projekta npr. kabela trebalo u zoni obuhvata zahvata u prostoru snimiti stvarni oblik i veličinu pojedinih katastarskih čestica, svih čestica preko kojih prelazi kabel, bez obzira na njihovu veličinu. Budući da je predmetna situacija sastavni dio geodetskog elaborata prema važećem Pravilniku o geodetskim elaboratima proizlaze obaveze koje vrijede za sve elaborate: -Čl. 13 Pravilnika o geodetskim elaboratima utvrđena obveza da kod izrade svih elaborata se iskazuju podaci o neevidentiranim i promijenjenim zgradama i drugim građevinama (ceste?!) koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet izrade elaborata prema novom stanju. Što uključuje i prikupiti od vlasnika akte za gradnju te ishoditi rješenja o kućnom broju tamo gdje je potrebno. U praksi kod izmjera se takovi dokumenti u najvećem dijelu uspiju prikupiti kod izlaganja na javni uvid. Člankom 75. Pravilnika o geodetskom elaboratu za ovakve svrhe utvrđeno je da izlaganje vrši ovlaštena osoba na području jedinice lokale samouprave a pozivanje na javni uvid se obavlja objavljivanjem pisanog poziva u lokanom glasilu. Budući da se radi o svim čestice u području mjerenih podataka pitanje je može li se provesti elaborat bez potpisa svakog posjednika ili vlasnika? Što sa prigovorima gdje samo jedna stanka prigovara, a druga se ne odaziva? -Čl.50.stavak (4): kod utvrđivanja stvarnog položaja granica katastarskih čestica desiti će se situacija kada među nije moguće nedvojbeno identificirati tada je među potrebno prethodno urediti u posebnom postupku. Može li taj postupak pokrenuti Investitor? Članak 90 st.(7) Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. - Čl. 46. točka 3: propisano je između ostalog i terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje granice načina uporabe katastarske čestice,… Nadalje , za predmetnu geodetsku situaciju Objašnjenjem (uputom) DGU, klasa: 932-01/19-01/47 ur.br.541-01/1-19-1 od 24.04.2019 i dodatkom Objašnjenja od 26.07.2019., propisano je obavezno: -pozivanje svih nositelja prava predmetnih i međnosusjednih katastarskih čestica na obilježavanje lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica, -Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica sa potpisima svih nositelj prava je sastavni dio geodetskog elaborata, Prema uputama DGU kada se geodetska situacija stvarnog stanja terena izrađuje za potrebe idejnog/glavnog projekta izrađuje se geodetski elaborat kojem je osnovna svrha: - evidentiranje stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica - dioba ili spajanje katastarskih čestica -ili se elaborat ne izrađuje u slučajevima propisanim dodatkom Objašnjenja. Što odgovara za zgrade i linijske infrastrukturne građevine za koje treba osigurati jednoznačno korištenje prostora, ne i za linijske građevine za koje ne treba osigurati jednoznačno korištenje prostora prema čl.32. stavak (1) Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina. Pravilnik i upute DGU-a ne diferenciraju geodetske situacije stvarnog stanja terena za infrastrukturne površinske objekte (cesta, željeznica) za koje je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora od energetskih linijskih infrastrukturnih građevina (zračne i kabelske mreže svih naponskih razina) za koje nije potrebno formirati građevnu česticu. Osim na HEP ODS, potreba izrade GSSS negativno će se odraziti i na investicije drugih društava HEP grupe koja grade linijske infrastrukturne građevine: HEP Toplinarstvo i HEP Plin. Osim HEP grupe sva društva u RH koja se bave distribucijom plina ili toplinske energije imat će isti problem, a odrazit će se i na jedinice lokane uprave i samouprave prilikom izgradnje javne rasvjete, odnosno znatno će utjecati na mogućnost investiranja u nove projekte. Naravno, iste probleme osjetit će i poduzeća koja se bave distribucijom vode i odvodnjom, kao i teleoperateri. Uvođenjem sustava digitalnog elaborata uvode se pretpostavke za prevođenje čestica u katastar nekretnina, a time se uvode i novi standardi u izradu i korištenje geodetskih podloga. Među ostalim površine kod uklopa se za PMP računaju uvijek iz mjerenih koordinata (na terenu), također i atribut mjerila bloka katastarske čestice unutar PMP—a mijenja se u 1. Dok se u spomenutim uputama DGU i pravilniku to ne uskladi i izmjeni, HEP – ODS kao investitor linijskih infrastrukturnih objekata za koje ne treba osigurati jednoznačno korištenje prostora, biti će u velikom problemu jer će navedene radnje znatno usporiti investicije, a neke i onemogućiti. Tim više što je Pravilnikom definirano da: „ Uz geodetsku situaciju stvarnog stanja terena projekt sadrži i potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje“, a podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru nije u sustavu DGE i nije propisano da se može tretirati kao geodetski elaborat. Predlažemo da za linijske energetske i druge infrastrukturne građevine za koje se ne formira građevna čestica, kao izuzetak od pravila, umjesto izrade GSSS dopusti izrada geodetske podloge koja ne obuhvaća: - utvrđivanje i obilježavanje lomnih točaka međa i drugih granica predmetnih katastarskih čestica -pozivanje svih nositelja prava predmetnih i međnosusjednih katastarskih čestica na obilježavanje lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica - izradu izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica sa potpisima svih nositelja prava. Prihvaćen Prihvaća se
4 Marko Mlinarić PRAVILNIK Molimo zakonodavca da uskladi termine "provedena geodetska situacija", "geodetski elaborat za diobu/spajanje po lokacijskoj dozvoli", itd. sa DGU i HKOIG jer su nepostojeći u zakonima državne izmjere i katastra nekretnina kao i pripadnim pravilnicima te praksi. Navedene neusklađenosti uzrokuju neujednačenosti u postupanjima pojedinih ureda i donose nerazumijevanja u tumačenje pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
5 Ivan Kovačić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. čl. 2. st. 2. i 3. Primjedba: Odredba čl. 2. st. 2.. Prijedloga pravilnika nije jasna. Da li se radi o pravilnicima i tehničkim propisima iz čl. 5. st. 3. ZOG-a koji se donose uz suglasnost ministra MGIPU-a? Predlaže se: Pojasniti tu odredbu. Nije prihvaćen Odredba je jasna
6 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatramo rješenje predloženo u stavku 2. i 3. lošim obzirom da se ostavlja mogućnost propisivanja dodatnog sadržaja projekata kroz posebne propise što može dovesti do pretjerane regulacije sadržaja projekata vrlo često s nepotrebnim sadržajem kao što je to i sada slučaj. Puno bolje rješenje je da svako javnopravno tijelo koje smatra da u projektu mora biti sadržano nešto iz njihove nadležnosti sa svojim prijedlogom za izmjenu i/ili dopunu ovog Pravilnika mora ići prema Ministru graditeljstva i prostornoga uređenja koje će onda procijeniti opravdanost takvog prijedloga i po potrebi izmijeniti ovaj Pravilnik. Na taj način bi se spriječilo nekontrolirano gomilanje sadržaja projekata koji se na predloženi način može regulirati bilo kojim posebnim propisom. Potrebno je dodati stavak 4. „Glavni projekt po potrebi obuhvaća i pristupni put s potrebnom infrastrukturom izvan obuhvata osnovnog zahvata u prostoru za koji se izdaje građevinska dozvola.“ po uzoru na odredbu članka 2. stavka 3. Prijedloga Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta kako bi se isto omogućilo kod zahvata za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. Nije prihvaćen Ne prihvaća se: Posebnim propisima je samo dodatno definirano pojedino područje, koje se mora uzimati u obzir, Ovim pravilnikom se ne mogu propisivati uvjeti određeni posebnim propisima
7 Velimir Kramarić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Zašto je izostavljen idejni projekt, te Opis i prikaz građevine za traženje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Ako ovaj pravilnik definira sadržaj i opremanje projekata trebao i obuhvatiti sve razine projekata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se: Postoji posebni pravilnik o idejnom projektu, Što sadrži opis i prikaz za traženje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisano je u članku 81. ZOG, pa se ne uređuje ovim pravilnikom
8 ZLATKO BIOČIĆ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Predlaže se stavak 2. dopuniti sa „dok pojedina mapa može biti uvezana u jedan ili više svezaka“. U praksi se javljaju tumačenja nekih referenata da jedna mapa podrazumijeva jedan uvez pa se javlja problem fizičkog uvezivanja obimnih mapa, naknadne renumeracija svih mapa, označavanje strukovne odrednice tzv. opće mape (dio prve mape u kojoj je samo opći dio mape) i sl. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovaj članak ne daje odredbe za “ispis projekta” Ne prihvaća se - ispis projekata propisuje posebni članak ovoga pravilnika kojim je određeno da ispis mora biti istovjetan elektroničkom zapisu.
9 ZLATKO BIOČIĆ II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 7. Predlaže se u stavku 2. nakon riječi „pojedina mapa“ dodati „, odnosno svezak“, vezano uz komentar uz članak 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - ispis projekata propisuje posebni članak ovoga pravilnika kojim je određeno da ispis mora biti istovjetan elektroničkom zapisu.
10 ZLATKO BIOČIĆ II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak  9. Predlaže se dodati stavak 4. sljedećeg ili sličnog sadržaja: „Ako je pojedina mapa glavnog projekta uvezana u više svezaka, svaki svezak se kao elektronički zapis pohranjuje u zaseban dokument (file), na istovjetan način opisan točkom 2. i 3. ovog članka.“ a vezano uz komentar uz članak 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - ispis projekata propisuje posebni članak ovoga pravilnika kojim je određeno da ispis mora biti istovjetan elektroničkom zapisu.
11 ZLATKO BIOČIĆ II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 10. Predlaže se u stavku 1. izraz „nazvan i poredan pod istim imenom dokumenta (file-a) s oznakom izmjene i novim datumom na naslovnoj stranici“ zamijeniti s „nazvan i poredan na način da se izvornom imenu dokumenta (file-a) doda oznaka izmjene (primjerice: Mapa 2_projekt odvodnje_Izmjena 1) a na naslovnoj stranici oznaka izmjene i novi datum.“. Takvim načinom bi se izbjegla (nehotična) zamjena dokumenata istog imena a različitog sadržaja. Prihvaćen Prihvaća se
12 Telemach Hrvatska d.o.o. II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 10. Prijedlog: Izmijeniti čl. 10. st. 1. tako da isti glasi: (1) Ako tijekom upravnog postupka izdavanja građevinske dozvole, odnosno upravnog postupka izdavanja potvrde na glavni projekt za gradnju građevina i izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola dođe do izmjene sadržaja glavnog projekta, izmijenjeni glavni projekt odnosno izmijenjenu pojedinu mapu prilaže se ponovno u elektroničkom obliku u PDF formatu i treba biti nazvan i poredan pod istim imenom dokumenta (file-a) s oznakom izmjene i novim datumom na naslovnoj stranici." Obrazloženje: Elektronička komunikacijska infrastruktura operatora elektroničkih komunikacija (antenski stupovi i antenski prihvati) se kao jednostavne građevine i radovi grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, tj. za navedenu EKI se građevinska dozvola ne izdaje. Smatramo svrhovitim propisati da se izmijenjeni glavni projekt treba dostaviti upravnom tijelu koje izdaje potvrdu na glavni projekt kako ne bi dolazilo do situacija da se potvrda na glavni projekt izdaje za projekt koji više nije važeći, tj. koji je izmijenjen. Prihvaćen Prihvaća se
13 Saša Glagolić II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 10. vezano uz stavak 1 - promjena datuma s obzirom da je datum koji se navodi na prvoj stranici najčešće u praksi datum početka izrade projekta, a ne datum predaje projekta, potrebno je definirati koji datum se navodi na naslovnici i kroz sam projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Datum izrade projekta određuje projektant, međutim datum ne može biti raniji od datuma priloga (npr. Podloge za situacije) ili datuma stupanja na snagu propisa koji su primjenjeni i na koje se projektant poziva u svojoj izjavi
14 Ivan Kovačić II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 11. čl. 11. st. 2. Prema odredbi čl. 70. st. 1. toč. 3. ZOG-a odnosno čl. 12. ID ZOG-a, NN 39/19 prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara potpisuje glavni projektant. Predlaže se: Uskladiti navedenu odredbu Prijedloga pravilnika s odredbom ZOG-a odnosno ID ZOG-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pravilnikom je samo detaljnije razrađena odredba ZOG-a.
15 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. PROJEKT KAO ELEKTRONIČKI ZAPIS, Članak 11. Komentar na stavku 2. Ako ista osoba izrađuje projekt i prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara onda se potpisuje samo na naslovnoj stranici, kao što je navedeno u članku 13. stavki 3. komentar na stavku 3. Molimo pojašnjenje termina: geodetska situacija stvarnog stanja? Iza riječi stanja trebalo bi pisati terena (prostora). komentar na stavku 4. i prijedlog izmjene: Kako odgovorna osoba potpisuje? Kao privatna osoba ili kao predstavnik pravne osobe? Trenutačno ne postoji način potpisa pravne osobe. Predlažemo sljedeći tekst: (4) Potpisom naslovne stranice mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzima odgovornost u skladu s odredbama posebnih propisa. Djelomično prihvaćen Prihvaća se, Ad 4) ne prihvaća se, potpisivanje odgovorne osobe definirano je posebnim propisom
16 ZLATKO BIOČIĆ III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 12. Ad1) U stavku 2. podst.2. stoji „u izradi glavnog projekta“. Vjerojatno se misli i na ostale razine razrade pa bi trebalo pisati „u izradi projekta“. Ad2) Predlaže se u stavku 2. podstavke 5. i 6. nadopuniti riječima „prema članku 70. Zakona“. Naime, čl. 70. Zakona o gradnji je propisano kakvu izjavu projektant treba dati, ali se ipak neki referenti pozivaju na odgovornosti projektanta definiranih Zakonom pa traže Izjavu o usklađenosti mapa projekta, Izjavu o usklađenosti faza i sl. Ovom nadopunom bi se naglasilo da je potrebna samo jedan izjava definirana čl. 70. Zakona a ne i neke druge koje se Zakonom ne zahtijevaju. Ad3) Pravilnikom nije definiran sadržaj svake stranice općeg dijela, kako je primjerice definirano člankom 14. za tehnički dio. Iz toga proizlazi da nikakav podatak o projektu, mapi itd. ne treba biti u općem dijelu. Predlaže se definiranje sadržaja kao i u članku 14.st.1.podst.1. Ad4) Čitav članak je zbunjujući, jer prema sadržaju članka ispada primjerice da popis i naziv svih dokumenata (file-ova) elektroničkog zapisa; podatci za obračun doprinosa; iskaz procijenjenih troškova građenja i sl. trebaju biti u svim razinama razrade projekata, što nije logično. Predlaže se da se članak preformulira: “(1) Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio. (2) Tehnički dio sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze“ ili na sličan način. Ostali dio članka navesti u pripadajućim glavama Pravilnika (glavni, izvedbeni i projekt uklanjanja) u onom dijelu koji je primjenjiv za određenu razinu razrade projekta (primjerice: u izvedbenom projektu bez „obračun komunalnog i vodnog doprinosa“, "i popisom i nazivima svih dokumenat (file-ova) elektroničkog zapisa" i sl.). Primijeniti i gore navedene napomene od Ad1) do Ad3). Prihvaćen Ad1) Prihvaća se Ad2) Prihvaća se Ad3) Prihvaća se u dijelu, navedeno će biti definirano u čl. 14. (novi čl. 18) za sve tekstualne dijelove projekta Ad4) Prihvaća se u dijelu, a iznimke su definirane u člancima koji se odnose na ostale projekte
17 Telemach Hrvatska d.o.o. III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 12. Prijedlog: Izmijeniti čl. 12. st. 2. toč. 8. tako da ista sada glasi: "8. lokacijsku dozvolu (ako je izdavanju građevinske dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava građenje prethodila lokacijska dozvola)." Obrazloženje: Elektronička komunikacijska infrastruktura operatora elektroničkih komunikacija (antenski stupovi i antenski prihvati) gradi se, odnosno izvodi bez građevinske dozvole sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, odredba je u skladu sa ZOG
18 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 12. Tekst stavka 2. točke 5.,6. i 7. uskladiti s tekstom članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. prijedloga Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta u kojem su izjave i posebni uvjeti preciznije definirani. Prihvaćen Prihvaća se
19 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 12. Prijedlog da stavka 2. glasi: Projekt u općem dijelu obvezno sadrži: 1. naslovnu stranicu projekta 2. Stranicu za potpis revidenta koja se sastoji od jedne ili više površina dimenzija 5x5 cm bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjeno elektroničkom potpisu ovlaštenog revidenta ili više ovlaštenih revidenata. 3. popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi glavnog projekta 4. popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili, i popisom i nazivima svih dokumenata (file-ova) elektroničkog zapisa 5. sadržaj mape 6. izjavu projektanta 7. izjavu glavnog projektanta (samo u prvoj mapi glavnog projekta) 8. posebne uvjete i uvjete priključenja i 9. lokacijsku dozvolu (ako je izdavanju građevinske dozvole prethodila lokacijska dozvola). Prihvaćen Prihvaća se
20 ZLATKO BIOČIĆ III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. Ad1) Predlaže se u stavku 1. riječ „obavezno sadrži“ zamijeniti s riječju „minimalno sadrži“ ili "mora sadržavati", jer bi se uklonila tumačenja da na naslovnoj stranici ne smije biti ništa što člankom 13. nije navedeno. Ad2) Predlaže se u stavku 1. podstavku 7. izbrisati „u nizu mapa koje čine cjeloviti projekt“. Ukupan broj mapa je dan u općem dijelu svake mape projekta pa je on lako provjerljiv, dok se u praksi događa da se uvidi da je potrebna dodatna mapa u završnoj fazi projektiranja, kada su neke mape već ispisane na papir, pa predloženo označavanje olakšava navedenu problematiku, a ništa se time ne gubi. Ad3) Predlaže se u stavku 1. podstavku 10. tekst „naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi“ zamijeniti sa „naziv mape“. Neki od argumenata za predloženu izmjenu su : Pojam „nazivanje mape“ je već prisutan u prijedlogu ovog Pravilnika; pojam „naziv mape“ je sveobuhvatniji (primjerice, neobično je da se za statički proračun neke zgrade pod kategoriju „projektirani dio građevine“ upiše statički proračun); u nekim slučajevima ima različitih mapa koje obuhvćaju jedan te isti dio građevine, pa bi im razlika bila jedino u projektantu i broju mape (primjerice: jednom mapom je definirano geometrijsko oblikovanje i trasiranje nasipa a drugom geotehničke analize tog istog nasipa u cjelini). Ad4) Predlaže se u stavku 1. podstavku 13. riječi „mjesto i“ izbrisati. Ne vidi se svrha mjesta izrade projekta, a članak 14. ne definira mjesto u sastavnici pa bi i u tom smislu došlo do usklađenja. Djelomično prihvaćen Ad1) Ne prihvaća se – odredba je precizna Ad2) Prihvaća se Ad3) Ne prihvaća se, ovi nazivi su u upotrebi već dulje vrijeme Ad4) Ne prihvaća se, u upotrebi je već dulje vrijeme
21 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. Točka 13. – definirati koji datum obzirom da se svaki projekt izrađuje određeno vrijeme tako da datum može biti ili period izrade ili datum završetka. Ova primjedba se odnosi na sve odredbe u kojima se spominje datum izrade. Dodati – prostor za ovjeru tijela za izdavanje dozvola kao što je propisano u članku 6. stavku 1. točka 9. Prijedloga Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Dodati – tehničko rješenje privremene građevine koje sadrži tekstualni i grafički dio ako je potrebno za provedbu zahvata u prostoru po uzoru na članak 7. stavak 1. točku 4. Prijedloga Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Dodat i - sličan tekst kao što je u članku 6. točka 2. Prijedloga Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta ako je to potrebno radi financiranja iz EU fondova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, nije potrebno propisivati Datum izrade projekta određuje projektant, međutim datum ne može biti raniji od datuma priloga (npr. Podloge za situacije) ili datuma stupanja na snagu propisa koji su primjenjeni i na koje se projektan poziva u svojoj izjavi. Ne prihvaća se, ovjera ide elektroničkim potpisom u skladu sa posebnim propisom Ne prihvaća se, za privremene građevine se izdaje posebna građevinska dozvola. Ne prihvaća se, nerelevantan podatak za opremanje glavnog projekta, a ponekad su projekti izrađeni prije prijave za EU financiranje,
22 Sonja Petrinjak III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. Članak 13. u točkama (2) i (3) ne treba pisati ..."prve"...mape, ako se, kako se vidi u točci (4,) to odnosi samo na projekte koji su uvezani u samo jednu mapu. ili može pisati. U slučaju da se projekt ...u smo jednu mapu... naslovnica mora sadržavati i:..... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, odredba je dovoljno jasna
23 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. Komentar na stavak1. točku 14. Postoji više projekata koje ne zahtijevaju reviziju, predlažemo ukidanje ove obveze na naslovnoj stranici, a dodati u članku 12. kako smo već naveli: Projekt u općem dijelu obvezno sadrži: 1. naslovnu stranicu projekta 2. Stranicu za potpis revidenta koja se sastoji od jedne ili više površina dimenzija 5x5 cm bez teksta ili drugog sadržaja, namijenjeno elektroničkom potpisu ovlaštenog revidenta ili više ovlaštenih revidenata. 3. popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi glavnog projekta 4. popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili, i popisom i nazivima svih dokumenata (file-ova) elektroničkog zapisa 5. sadržaj mape 6. izjavu projektanta 7. izjavu glavnog projektanta (samo u prvoj mapi glavnog projekta) 8. posebne uvjete i uvjete priključenja i 9. lokacijsku dozvolu (ako je izdavanju građevinske dozvole prethodila lokacijska dozvola). Prihvaćen Prihvaća se
24 Igor Sivć III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. U članku 13. nije navedena površina niti dimenzija prostora za elektronički potpis projekta od strane tijela graditeljstva odnosno upravnog tijela koje izdaje građevinsku ili drugu dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, ovjera ide elektroničkim potpisom u skladu sa posebnim propisom
25 Saša Glagolić III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. st 1, točka 9. - "stukovnu odrednicu projekta" uskladiti sa nazivima u eDozvoli - "vrsta projekta" kako ne bi došlo do krivog unosa s obzirom da je unos u eDozvoli pretpostavljen od nestručne osobe (investitora) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, ovi nazivi su u skladu s posebnim zakonom
26 Velimir Kramarić III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 13. U članku 13. točka 9. "strukovnu odrednicu projekta" zamijeniti riječima "vrsta projekta", jer na taj su izraz svi već navikli. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, ovi nazivi su u skladu s posebnim zakonom
27 ZLATKO BIOČIĆ III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 14. Ad1) Predlaže se u stavku 1. podstavku 1. tekst „mjesto,“ izbrisati. Ne vidi se svrha mjesta izrade projekta, a stavak 2. ne definira mjesto u sastavnici pa bi i u tom smislu došlo do usklađenja. Ad2) Predlaže se u stavku 1. podstavku 2. tekst „koji je izradio“ zamijeniti sa „koji je odgovoran za“. Ad3) Predlaže se u stavku 2. tekst „naziv projekta“ zamijeniti sa „razina razrade“ radi usklađenja s terminologijom Pravilnika (npr. čl. 13. st.1. podst. 8.) i Zakona (čl.67.) Ad4) Predlaže se u stavku 2. tekst „naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi“ zamijeniti s „naziv mape“. Pojašnjenje je dano u komentaru članka 13., pod Ad3) Nije prihvaćen Ad1) Ne prihvaća se Ad2) Ne prihvaća se, odgovornost je jasno definirana ovim Pravilnikom Ad3) Ne prihvaća se, ovi nazivi su u skladu s posebnim zakonom Ad4) Ne prihvaća se, ovi nazivi su u upotrebi već dulje vrijeme
28 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 14. Predlažemo sljedeću dopunu stavka 1. podstavka 2. u cilju jasnije i bolje kontrole tko je izradio projekt: 2. na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka pečat odgovarajuće Komore i ime projektanta koji je izradio prilog. Predlažemo izmjenu stavka 2. u cilju smanjenja ograničavanja veličine sastavnice. Vrlo često, u izradi shema, imamo potrebu za sastavnicom drugačije veličine nego što je dana ovim Pravilnikom. Predlažemo da stavke 2. glasi: (2) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv građevine, naziv ili ime investitora, naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, ime i pečat projektanta, naziv projekta (glavni, izvedbeni, tipski ili projekt uklanjanja), strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, projekt se potpisuje elektronički samo jednom na naslovnoj stranici Ne prihvaća se izmjene odredbi o veličini sastavnice, sheme su također grafički prilozi
29 Saša Glagolić III. OSNOVNE ODREDNICE SADRŽAJA I ELEMENATA PROJEKATA, Članak 14. st 2 - sastavnica grafičkog priloga sadrži samo ime i prezime projektanta čime je onemogućeno osiguranje točnosti svakog grafičkog priloga s obzirom da nema potpisa projektanta niukojem obliku. potrebno ostaviti i potpis projektanta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, projekt se potpisuje elektroničkim potpisom samo jednom
30 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 18. Komentar na stavak 2. Kako se izrađuju i drugi proračuni a ne samo strojarski, građevinski nego i elektrotehnički, smatramo da se ovaj stavak treba preurediti da prepozna i elektrotehničku struku. Također, treba jasnije napisati gdje se izrađuje prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara. Prijedlog stavka 2. (2) Svi podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka u skladu s posebnim zakonom, sadržani su u odgovarajućim projektima pojedinih struka, i to u: 2. dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva) te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva) 3. prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara koji se prikazuje samo u prvoj mapi projekta Nije prihvaćen Ne prihvaća se, nije predložen dodatni izričaj, a sve je sadržano u dijelu odredbe “ te drugim proračunima”
31 Telemach Hrvatska d.o.o. IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 19. Prijedlog: Predlažemo brisati predloženi članak 19. st. 2. Pravilnika koji glasi: ”(2) Zajednički tehnički opis za građevine, za koje se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati obrazloženje o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s odredbama prostornih planova.” Podredan prijedlog ispod čl. 19. st. 2. dodati stavak 3. koji glasi: ”(3) Iznimno, tehnički opis elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme operatera elektroničkih komunikacija ne mora sadržava obrazloženje iz prethodnog stavka ovog članka o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s odredbama prostornih planova.” Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (dalje: Uredba) kojom se propisuju mjerila razvoja EKI. Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje kako se planiranje položaja EKI – samostojećih antenskih stupova utvrđuje na temelju podloge koju čini Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (dalje: Objedinjeni plan). Uredbom je također određeno da jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice regionalne samouprave trebaju uskladiti svoje prostorne planove s Uredbom. Između ostalog određeno je da odredbe za provođenje prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju Objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Pored toga, čl. 5. st. 9. Uredbe propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. Člankom 13. Uredbe obvezuju se JLS/JRS da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno prostorne planove iz svojeg djelokruga s odredbama iste prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Također, propisano je da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavnosudsku i upravnosudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Naime, Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. Dakle, antenski stupovi unose se u prostorne planove na temelju Objedinjenog plana, dok antenski prihvati ni u kom smislu, sukladno Uredbi, nisu niti mogu biti prostornoplanska kategorija pa samim time niti ne mogu biti usklađeni s prostornim planom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, odredba je u skladu sa ZOG
32 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 19. U stavku 2. dodati – sadržaj idejnog projekta iz članka 8. Prijedloga Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, lokacijski uvjeti, opis građevine sadržano je u st. 1. 2. ovog članka te dodanom novom stavku (3) ovog članka
33 Ivan Kovačić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 20. čl. 21. st. 1. Predlaže se umjesto riječi relevantan (njem. relevant, lat. relevans), što u hrvatskom znači: bitan, značajan, važan, vrijedan, istaknut uvrstiti odgovarajuću hrvatsku riječ. To bi pridonjelo jednoznačnoj primjeni Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
34 ZLATKO BIOČIĆ IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 21. Predlaže se u stavku 1. brisanje teksta „uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti i ugrađenim građevnim proizvodima i opremi te konstrukciji“. Naime, uvjeti pri izvođenju radova u tehničkom smislu su više tematika Programa kontrole i osiguranja kvalitete a ne Tehničkog opisa građevine, a u čl.25.st.2. Pravilnika se dane gotovo identične odredbe kao ove ovdje pa dolazi do nepotrebnog ponavljanja Nije prihvaćen Ne prihvaća se, svaki tehnički opis mora imati bitne tehničke podatke, a detaljna razrada je u pojedInom dijelu projekta
35 Ilenia Žužić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 21. Predlažem da se ukine računanje ukupnog obujma zgrade prema 5.2.2. norme HRN ISO 9836 pošto je to podatak koji se ne koristi ni u jednoj fazi ishođenja dozvole od kad je stupio na snagu Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (N.N. 15/19). Prihvaćen Prihvaća se
36 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 21. Komentar na stavak 4. Kako se u tehničkom propisu za racionalnu uporabu energije i toplinske zaštite u zgradama zahtijeva da se rasvijetljenost prostora projektira u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, i da se energetski zahtjevi za rasvjetu odrede prema normi HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, moraju se izračunati vrijednosti numeričkog indikatora rasvjete. Iz tog razloga , predlažemo promjenu stavka 4. na sljedeći način: (4) Tehnički opis zgrade koja podliježe posebnom propisu kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama, osim iskaza ploština i obujma iz stavka 2. ovoga članka, sadrži i iskaz površine kondicionirane toplinske zone zgrade proračunate s vanjskim dimenzijama Af, ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Ak, ploštine neto podne površine zgrade izračunate prema točki 5.1.5. norme HRN EN ISO 9836, oplošje grijanog dijela zgrade i obujam grijanog dijela zgrade , koje se izračunavaju u skladu s odredbama tog propisa te vrijednost numeričkog indikatora energije rasvjete u skladu s dodatkom F norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN15193:2008/Ispr.1:2011. Prihvaćen Prihvaća se
37 Saša Glagolić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 21. st 2 - čemu koristi iskaz volumena građevine prema normi HRN ISO 9836, točka 5.2.2 s obzirom da ne odgovara potrebnom izračunu volumena za naplatu komunalnog doprinosa niti izračunu ukupnog volumena grijanog prostora (zone) Ve koji je potrebno iskazati u ostalim dijelovima projekta? prema ovom pravilniku potrebno je iskazati površine i volumene ravno 8 puta na različite načine!! Prihvaćen Prihvaća se
38 ZLATKO BIOČIĆ IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 22. Predlaže se u stavku 1. brisanje podstavaka 2. i 7. jer po naravi stvari oni potpadaju pod Program kontrole i osiguranja kvalitete. Dodatno k tomu, dane su gotovo identične odredbe u čl.25.st.2. Pravilnika kao ove ovdje pa dolazi do nepotrebnog ponavljanja Nije prihvaćen Ne prihvaća se, svaki tehnički opis mora imati bitne tehničke podatke, a detaljna razrada je u pojednom dijelu projekta
39 Goran Tončinić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 24. Kako je, sukladno stavku (2), članka 51. Zakona o gradnji, projektant odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, i kako u projektiranju može sudjelovati i više projektanata, tako u članku 24., iza promijenjenog stavka (3), kojim je zahtijevana izjava glavnog projektanta, treba dodati novi stavak (4) koji glasi: (4) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara, kada u projektiranju sudjeluje više projektanata, obavezno sadrži izjave svakog projektanta, da je projektom koji je izradio, a koji je sastavnim dijelom glavnog projekta, dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara. Sukladno tome stavak (4) postaje stavkom (5), a satavak (5) stavkom (6). Primljeno na znanje Obrazloženje uz sve primjedbe: Ispravljena je greška u stavku 3. Ovog članka, tako da se rijeć “izjava” zamjenjue riječju “ zaključak” Primjedbe su se odnosile samo na krivu upotrebljenu riječi izjava.
40 Ivan Kovačić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 24. čl. 24. st. 3. i 5. Primjedba: U čl. 70. st. 1., toč. 1. i 2. ZOG-a propisano je da prva mapa glavnog projekta sadrži izjavu projektanta i glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta s lokacijskom dozvolom/ prostornim planom te s uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. odnosno stavka 3. ZOG-a. Odredbe ZOG-a ne upućuju nadalje da bi glavni projekt trebao sadržavati druge izjave odnosno izjave drugih odgovornih osoba koje svojim prilozima sudjeluju u izradi glavnog projekta. U osporenoj odredbi nije uz to ni navedeno tko potpisuje tu izjavu. Predlaže se stoga brisati st. 3. čl. kojim se predlaže navedena izjava. Prihvaćen Prihvaća se, ispravljena je greška u stavku 3. Ovog članka, tako da se riječ “izjava” zamjenjuje riječju “ zaključak”
41 Josip Radeljić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 24. U stavku (3), članka 24. nije jasno tko daje izjavu da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva zaštite od požara. Kako bi se izbjegla različita pojedinačna tumačenja, te obzirom da je u članku 52. Zakona o gradnji definirano da je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekta odgovoran glavni projektant, predlažemo da se navedeni stavak korigira kako slijedi: (3) Prikaz sviH primijenjenih mjera zaštite od požara obvezno sadrži izjavu GLAVNOG PROJEKTANTA da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara. Prihvaćen Prihvaća se, ispravljena je greška u stavku 3. Ovog članka, tako da se riječ “izjava” zamjenjuje riječju “ zaključak”
42 ZLATKO BIOČIĆ IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 25. Predlaže se drugačija formulacija stavka 2. podstavka 9.: „propisi i norme čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje, trebaju biti navedeni uz zahtjeve i postupke navedene u podstavcima 1. do 8. ovoga stavka“ ili na sličan način. Ovakvom formulacijom propisi i norme se navode uz same zahtjeve/odredbe projekta čime je njihov primjena jasnije definirana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbom članka 25. stavka 2. propisuje se minimalni obavezni sadržaj programa kontrole i osiguranja kvalitete te se odredbom podstavka 9. ne isključuje mogućnost da projektant popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete ne određuje i u podstavcima 1. do 8.
43 ZLATKO BIOČIĆ IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 26. Predlaže se detaljnija formulacija stavka 1. jer postoje razna tumačenja što zapravo uključuje pojam „posebni tehnički uvjeti gradnje“. Neka su da su to istoznačnica posebnih uvjeta JPT-a, da su to uvjeti koji izlaze van okvira općih tehničkih uvjeta i sl. Predlaže se nakon riječi „posebnim propisom“ te „posebnim aktom“ dodati riječi kojima bi se pobliže uputilo na koje se propise tj. akte misli. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom da postoji cijeli niz posebnih propisa i akata, kao i uvjeta lokacija, a što ovisi o vrsti građevine i lokaciji na kojoj se ista projektira, ne postoji mogućnost točnog definiranja istih.
44 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 29. Bilo bi puno jednostavnije u stavku 7. taksativno navesti mjerila te brisati stavak 9. koji upućuje na normu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se zbog kompleksnosti upotrebe mjerila za različite građevine (zgrade, infrastruktura i dr.)
45 Marko Mlinarić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 29. Stavak (8) točku 1. bi trebalo proširiti, jer postoje i slučajevi kad je geodetski elaborat izrađen prethodno, npr. u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa tj. utvrđenja vlasništva, te je njime prije godinu ili dvije već formirana građevna čestica. U tom slučaju i ako se ponovnom terenskom izmjerom u svrhu izrade situacije stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu potvrdi da nije došlo do nikakvih promjena, izrada novog geodetskog elaborata čiji bi sastavni dio bila navedena situacija nije moguć. Uz to iziskuje od stranke ponovni financijski trošak za nešto što je već platila prije godinu dvije. U skladu s navedenim smatram da bi točku 1. trebalo preformulirati u smislu: "1. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu, koja je sastavni dio geodetskog elaborata u slučajevima u kojima je utvrđena potreba za izradom istog." Potvrda katastarskog ureda iz čl. 30. st. 4. predavala bi se u tom slučaju od prethodno izrađenog elaborata, a izrađivala geodetska situacija iz čl. 31. st. 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, definirano je u prijelaznim odredbama
46 Marko Mlinarić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 29. Stavak (2) točka 3. "ako je potrebno" treba izbaciti, ili dodati obavezno prikazivanje barem rješenja ograde uz javne površine, puno puta je to izostavljeno iz projekata, pa stranke ne znaju i naknadno ispituju ili uopće ne ispituju gdje smiju graditi ogradu, tj. puno puta samo naprave pogrešno ili protivno prostornim planovima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen
47 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. stavak 1. treba glasiti "(1) Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata sadrži: 1. položajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru i 2. stvarni oblik i veličinu pojedinih katastarskih čestica u projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM) i visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske (HVRS71), brojeve katastarskih čestica, ime i matični broj katastarske općine, oznaku mjerila u kojem je izrađen, datum njegove izrade, ime, broj i oznaku ovlaštenog inženjera geodezije." U stavku 4 ili zasebnom stavku treba pojasniti što u situacijama kad se geodetski elaborat čiji je sastavni dio geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu NE IZRAĐUJE kao klasični geodetski elaborat koji služi za promjenu podataka u katastarskom i zk operatu, u kojim je to situacijama, i što se prilaže umjesto potvrde katastarskog ureda. HKOIG je u primjedbi na javnom savjetovanju za Pravilnik o obaveznom sadržaju idejnog projekta, konkretno na članak 9. već ukazala na problem izrade geodetskog elaborata kojim bi se usklađivalo stvarno stanje, katastar i zemljišna knjiga, pa se ovdje samo želi referirati da analogno toj primjedbi isto vrijedi i ovdje u ovom članku. Idealno riješenje sada nije moguće dobiti, treba odabrati najmanje problematično. Nije prihvaćen Nije prihvaćen
48 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. Dodati – i sve podatke o podzemnim izgrađenim objektima obzirom da su također vrlo bitni za utvrđivanje stvarnog stanja terena i projektiranje. Članak 30. uskladiti s odgovarajućim člancima Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (članak 9.,10.,11., 22. i 23.), jer tu postoje određene razlike oko istih stvari što može dovesti do problema u provedbi. Predlažemo da se sve ono što je regulirano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta ne regulira ponovo Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina nego da se referira na ono što je već regulirano, a da se samo reguliraju razlike u sadržaju glavnog projekta u odnosu na idejni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, nije sastavni dio geodetske situacije stvarnog stanja prema posebnom propisu Ne prihvaća se, jer je različiti nivo razrade projekta i utječe na dokazivanje pravnog interesa
49 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. Članak 30. Stavak (2) prilagoditi linijskim infrastrukturnim građevinama. Proizlazi da je geodetska situacija stvarnog stanja terena ista bez obzira da li se radi o građevini za koju treba osigurati jednoznačno korištenje prostora (npr. cesta) ili ne treba (kabeli). Slijedom toga bi se za potrebe glavnog projekta npr. kabela trebalo u zoni obuhvata zahvata u prostoru snimiti stvarni oblik i veličinu pojedinih katastarskih čestica, svih čestica preko kojih prelazi kabel, bez obzira na njihovu veličinu. Budući da je predmetna situacija sastavni dio geodetskog elaborata prema važećem Pravilniku o geodetskim elaboratima proizlaze obaveze koje vrijede za sve elaborate: -Čl. 13 Pravilnika o geodetskim elaboratima utvrđena obveza da kod izrade svih elaborata se iskazuju podaci o neevidentiranim i promijenjenim zgradama i drugim građevinama (ceste?!) koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet izrade elaborata prema novom stanju. Što uključuje i prikupiti od vlasnika akte za gradnju te ishoditi rješenja o kućnom broju tamo gdje je potrebno. U praksi kod izmjera se takovi dokumenti u najvećem dijelu uspiju prikupiti kod izlaganja na javni uvid. Člankom 75 Pravilnika o geodetskom elaboratu za ovakve svrhe utvrđeno je da izlaganje vrši ovlaštena osoba na području jedinice lokale samouprave a pozivanje na javni uvid se obavlja objavljivanjem pisanog poziva u lokanom glasilu. Budući da se radi o svim čestice u području mjerenih podataka pitanje je može li se provesti elaborat bez potpisa svakog posjednika ili vlasnika? Što sa prigovorima gdje samo jedna stanka prigovara, a druga se ne odaziva? -Čl.50.stavak (4): kod utvrđivanja stvarnog položaja granica katastarskih čestica desiti će se situacija kada među nije moguće nedvojbeno identificirati tada je među potrebno prethodno urediti u posebnom postupku. Može li taj postupak pokrenuti Investitor? Članak 90 st.(7) Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. - Čl. 46. točka 3: propisano je između ostalog i terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje granice načina uporabe katastarske čestice,… Nadalje , za predmetnu geodetsku situaciju Objašnjenjem (uputom) DGU, klasa: 932-01/19-01/47 ur.br.541-01/1-19-1 od 24.04.2019 i dodatkom Objašnjenja od 26.07.2019., propisano je obavezno: -pozivanje svih nositelja prava predmetnih i međnosusjednih katastarskih čestica na obilježavanje lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica, -Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica sa potpisima svih nositelj prava je sastavni dio geodetskog elaborata, Prema uputama DGU kada se geodetska situacija stvarnog stanja terena izrađuje za potrebe idejnog/glavnog projekta izrađuje se geodetski elaborat kojem je osnovna svrha: - evidentiranje stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica - dioba ili spajanje katastarskih čestica -ili se elaborat ne izrađuje u slučajevima propisanim dodatkom Objašnjenja. Što odgovara za zgrade i linijske infrastrukturne građevine za koje treba osigurati jednoznačno korištenje prostora, ne i za linijske građevine za koje ne treba osigurati jednoznačno korištenje prostora prema čl.32. stavak (1) ovog Pravilnika. Članak 30. stavak (4) potrebno je uskladiti s dodatkom Objašnjenja DGU Klasa: 932-01/19-01/47 URBROJ: 541-01/1-19-1 od 26.07.2019. kojim je predviđen i slučaj kada se potvrda katastarskog ureda ne prilaže. Prihvaćen Prihvaća se
50 Marko Pilić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. "(2) Oblik i veličina građevne čestice na geodetskoj situaciji stvarnog stanja prikazuje se punom crvenom linijom i označenom brojem katastarske čestice ukoliko se formira nova čestica." Ovo ima smisla ALI ovo NEMA nikakvog smisla i stvara ogroman problem u SDGE-u jer crvena linija obuhvata u geodetskim elaboratima znači da je nova međa (u ovom slučaju će i postojeća i nova biti crvene). SDGE ima tehničke specifikacije koje su prilog Pravilnika o geodetskim elaboratima. Dodatak objašnjenja DGU, KLASA: 932-01/19-01/47, URBROJ: 541-01/1-19-5, Zagreb, 26. srpnja 2019. nije na tragu ovog pravilnika. Molim Vas da se Ministarstvo i DGU uskladi jer SDGE sustav već ima sve propisano. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, nije u suprotnosti sa posebnim propisom
51 Tomislav Gulić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. Čl.30 st.2. Kakvom linijom se označava k.č. ukoliko se ne formira nova k.č.? Geodetska situacija stvarnog stanja ( da li onda postoji i nestvarnog stanja? ) treba biti snimak postojećeg stanja terena i međa, koja se radi prema zbirki kartografskih znakova. Na bazi te podloge će arhitekt raditi projekt. Nekad je to bila posebna geodetska podloga. Projektant treba na bazi geodetske situacije izraditi projekt i formirati parcele, a onda će geodet na osnovi toga izraditi geodetsku situaciju građevne čestice (koja se prije zvala geodetska situacija građevine) u posebnoj (crvenoj) boji. U geodetskom projektu je bila takva praksa, osim što su se iscrtavala novoformirana građevna čestica. Nije potrebno stalno mjenjati nacrte koji su već opće prihvaćeni u projektiranju. Primljeno na znanje To je komentar, linija ostaje crna kao na DKP-u
52 Daniel Večenaj IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 30. Zakon o gradnji (članak 70. stavak 2., podstavak 2.) kao sastavni dio prve mape glavnog projekta za građevinsku dozvolu kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice navodi geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata. U ovaj pravilnik je preuzeta ista, nedorečena formulacija ("sastavni dio geodetskog elaborata"), a iz konteksta se može zaključiti da se radi o elaboratu izrađenom u svrhu određivanja oblika i veličine građevne čestice. U geodetsko-katastarskoj praksi je čest slučaj da u trenutku izrade glavnog projekta građevna čestica već postoji (prethodno je provedena parcelacija temeljem odredbi prostornog plana) i slijedom toga ne postoji potreba za izradu geodetskog elaborata. Za takav slučaj ne postoji odredba (niti u Zakonu, niti u ovom Nacrtu) o geodetskoj situaciji stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu, pa i dalje ostaje nejasno kako postupati kada postojeća katastarska čestica već ispunjava uvjete građevne čestice po pitanu oblika, položaja i veličine. Prihvaćen Prihvaća se
53 Igor Matišić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Možda bi u stavku 5. bilo dobro navesti iznimku ili što učiniti u slučaju kada se građevna čestica sastoji od više katastarskih čestica. Primjer bi bio kada se građevna čestica sastoji od dvije ili više katastarskih čestica (nakon riješenih vlasničkih odnosa) , ali je svaka k.č. u svojoj katastarskoj općini (slučaj kada se zahvat u prostoru događa na granici između dvije ili više katastarskih općina) pa građevna čestica nikad neće biti jedinstvena s jednim brojem npr. 3210 u k.o. VOLOSKO, nego će se cesta protezati i na npr. 2450 u k.o. OPATIJA. Može se dogoditi i slučaj kada građevnu česticu za npr. cestu čini i katastarska čestica vodnog dobra na kojoj će se osnovati pravo građenja za cestu. U tom slučaju će građevnu česticu činiti najmanje 3 katastarske čestice jer se neće moći spojiti u jedinstvenu zbog različitih vlasničkih odnosa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se . Zgrada treba biti u jednoj katastarskoj općini, a ceste i slične građevine se protežu kroz više katastarskih općina sukladno posebnim propisima kojima se regulira katastar
54 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Članak 31 prije svega sadrži nekoliko koncepcijskih nejasnoća zbog kojih ga je jako teško uopće komentirati. U stavku 2. se propisuje na čemu se prikazuje geodetska situacija građevne čestice, stavak 3. propisuje što sve dodatno situacija sadrži ako se radi o situaciji kada je građevna čestica već formirana. Zatim se u stavku 4. propisuje koji su dodatni dijelovi geodetske situacije ako će se građevinskom dozvolom tek formirati građevna čestica. Na kraju pomutnju stvara stavak 6 koji je zapravo ista situacija kao iz stavka 3 (građevna čestica je već formirana, jer je izdana lokacijska dozvola i izrađen parcelacijski elaborat). Da se uvaži primjedba HKOIG na članak 30. stavak 4, onda bi se stavak 5 mogao potpuno izbrisati jer je već obuhvaćen stavcima 2 i 3. Ako stavak 6. kojim slučajem ostane u ovom obliku, imat ćemo koliziju stavaka 2 i 3 sa stavkm 6. To nije dobro. Nadalje, stavak 2. treba glasiti "(2) Geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici, u položajnom i visinskom smislu prikazuje se na katastarskom planu nakon što u katastru i zemljišnoj knjizi bude proveden geodetski elaborat iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika." Onda se postavlja pitanje čemu služi potvrda katastarskog ureda da je geodetski elaborat zaprimljen na pregled i potvrđivanje jer svakako za izradu ove geodetske situacije taj elaborat treba biti i proveden, a ne samo zaprimljen na pregled i potvrđivanje, ali ovo se već odnosi na sami Zakon o gradnji. Stavak 5. Nisu rijetke situacije u kojima se formira građevna čestica, ali je planirano da nova građevna čestica zadrži postojeći broj čestice. U tom slučaju katastarski ured ne izdaje potvrdu o rezervaciji. Tu bi trebao biti izuzetak, da se potvrda o rezervaciji broja čestice prilaže samo ako se novoformiranoj građevnoj čestici dodjeljuje novi broj. Člankom 70. Zakona o gradnji stavak stavak 2. točka 6 je propisano da se u prvu mapu glavnog projekta za građevinsku dozvolu prilaže potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice. Sama odredba u Zakonu je već vrlo teško sročena, pa je teško pravilnikom dopuniti ili ispraviti nedostatak. Prema ovome bi se dalo zaključiti da kad god se određuje novi oblik ili veličina građevne čestice, da toj čestici treba dodijeliti novi broj. Problem u praksi nastaje što se događa da na površinama tih novih građevnih čestica već postoje građevine sa aktom za gradnju ili uporabu, a u aktima su navedeni tada važeći brojevi čestice. Ponovnom promjenom broja takve čestice će se događati stalne potrebe za identifikacijama, odnosno izradom povijesti promjena čestice u katastarskom uredu što će stvarati nepotrebne troškove investitorima. A opet, ako se želi zadržati već postojeći broj, onda nije moguće izdati potvrdu o rezervaciji novog broja pa se ne može ispoštovati zakonska odredba. Prihvaćen Prihvaća se
55 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Članak 31. uskladiti s odgovarajućim člancima Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (9.,10.,11., 22.,23.) jer tu postoje određene razlike oko istih stvari što može dovesti do problema u provedbi. Predlažemo da se sve ono što je regulirano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta ne regulira ponovo Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina nego da se referira na ono što je već regulirano, a da se samo reguliraju razlike u sadržaju glavnog projekta u odnosu na idejni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je različiti nivo razrade projekta
56 VODOPRIVRENO-PROJEKTNI BIRO D.D. IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Čl. 31. st (6). "...prikazuje se na podlozi parcelacijskog elaborata izrađenog na geodetskoj situaciji stvarnog stanja..." Predlažemo nadopunu stavka (6): «…na podlozi parcelacijskog elaborata izrađenog na temelju lokacijske dozvole i geodetske situacije stvarnog stanja…» Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća
57 VODOPRIVRENO-PROJEKTNI BIRO D.D. IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Članak 31. Stavak (2) "...prikazuje se na provedenoj geodetskoj situaciji ..." Glavni projekt se može predati na građevinsku dozvolu po potvrdi geodetskog elaborata od strane katastarskog ureda, te nije nužno čekati provedbu, stoga ni geodetska situacija građevne čestice koja je sastavni dio geodetskog elaborata najčešće nije provedena u trenutku izrade glavnog projekta. S obzirom na to predlažemo da se izbaci riječ «provedenoj» i umjesto nje stavi «ovjerenoj» Prihvaćen Prihvaća se
58 Tomislav Gulić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Čl. 31 st. 2, st. 4, st. 6 U geodetskoj situaciji građevne čestice se prikazuje k.č. i građevina samo u položajnom smislu. U visinskom smislu je prikazano u projektu. Nema dovoljno prostora na papiru za smjestiti i visinski prikaz. Čl.31 st. 3. podstavak 1 i st.4 podstavak1 i st. 6 podstavak 1 popis koordinata izraditi na posebnom listu papira jer u slučaju velikog broja točaka neće se moći smjestiti na geodetskoj situaciji građevne čestice Prihvaćen Prihvaća se
59 Marko Mlinarić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 31. Stavak (2) treba ispraviti jer ne postoji termin "provedena geodetska situacija", tako da je potrebno izbaciti "provedenoj" i dodati ".. geodetskoj situaciji stvarnog stanja na kojoj je prikazano predloženo novo stanje - PNS." Prihvaćen Prihvaća se
60 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 32. stavak 1. treba glasiti: "(1) Za građevine i zahvate u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji obuhvata zahvata u prostoru koji se određuje kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru." Obrazloženje: U članku 9. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta su definirane građevine i zahvati u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru, ne treba se ponavljati, povećava se mogućnost pogreške. stavak 2. treba glasiti: "(2) Geodetska situacija obuhvata zahvata u prostoru koji se određuje kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu prikazuje se na katastarskom planu nakon što u katastru i zemljišnoj knjizi bude proveden geodetski elaborat iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika ako se radi o obuhvatu za koje nije izdana lokacijska dozvola i sadrži: 1.oblik i veličinu trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru s ucrtanom građevinom koji sadrži lomne točke i popis koordinata lomnih točaka koje određuju obuhvat zahvata u prostoru i granice građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru 2.brojeve katastarskih čestica i matični broj katastarske općine i 3.oznaku mjerila u kojem je izrađen, datum njegove izrade, ime, broj i oznaku ovlaštenog inženjera geodezije te ime glavnog projektanta." Obrazloženje: ako se uvaže primjedbe HKOIG na članak 30.stavak 4. onda će ovo biti ispravan tekst stavka 2. stavci 5. i 6. trebaju glasiti "(5) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za koji se u lokacijskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika i treba sadržavati propisano stavkom 3. ovoga Pravilnika. (6) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinačne zgrade i druge građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje građevna čestica, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika i treba sadržavati propisano stavkom 4. ovoga Pravilnika." Obrazloženje, iz uvažavanje prethodnih primjedbi HKOIG, stavak 2. će se odnositi na geodetske situacije, a stavcima 3. i 4. će biti propisan ostali sadržaj tih situacija. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se primjedba na stavka 1. Prihvaća se primjedba na stavak 2.
61 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 32. Članak 32. uskladiti s odgovarajućim člancima Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (9.,10.,11., 22.,23.) jer tu postoje određene razlike oko istih stvari što može dovesti do problema u provedbi. Predlažemo da se sve ono što je regulirano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta ne regulira ponovo Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina nego da se referira na ono što je već regulirano, a da se samo reguliraju razlike u sadržaju glavnog projekta u odnosu na idejni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je različiti nivo razrade projekta
62 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 32. U čl. 32. Stavak (1) točka 1. riječ kabele zamijeniti s „kabelske vodove“ tako da točka 1. sada glasi: 1. cjevovode i kabelske vodove različitih namjena Obrazloženje: Kabelski vod je širi pojam. U čl. 32. Stavak (1) točka 3. riječ „dalekovode“ zamijeniti „zračni nadzemni vodovi svih naponskih razina“ tako da točka 3. sada glasi: 3. zračne nadzemne vodove svih naponskih razina, vjetroparkove Obrazloženje: Pojmom dalekovod nisu obuhvaćeni priključci i niskonaponska zračna 0,4 kV mreža. Predloženom izmjenom obuhvaćeni su svi energetski objekti od priključaka, zračnih niskonaponskih mreža do zračnih dalekovoda za prijenos i distribuciju električne energije. U članku 32. u stavku (2) riječ „provedenoj“ zamijeniti riječima „ pregledanoj i potvrđenoj “ tako da stavak (2) sada glasi: 2) Geodetska situacija obuhvata zahvata u prostoru koji se određuje kao trasa, koridor , odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu prikazuje se na pregledanoj i potvrđenoj geodetskoj situaciji stvarnog stanja obuhvata zahvata u prostoru iz idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole, odnosno provedenoj geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena iz članka 30. ovoga Pravilnika ako se radi o obuhvatu za koje nije izdana lokacijska dozvola i sadrži: Obrazloženje: Obzirom da se za kabelske vodove, zračne nadzemne vodove svih naponskih razina…. geodetska situacija obuhvata zahvata u prostoru prikazuje na provedenoj geodetskoj situaciji stvarnog stanja iz idejnog projekta ili iz čl.30 ovog Pravilnika, proizlazi da je geodetska situacija ista za sve građevine. Nadalje nije jasno značenje provedene geodetske situacije, kako obuhvat zahvata ne predstavlja površinu provedivu u katastru (kao što su čestice zgrade i načini uporabe), a predmetna geodetska situacija mora biti provedena prema Pravilniku, proizlazi da područje mjerenih podataka (PMP) ne možemo suziti samo na obuhvat već moramo za cijelu česticu izvršiti utvrđivanje stvarnog položaja međnih linija te izmjeru istih. Izmjena „provedenoj“ u „pregledanoj i potvrđenoj“ riješila bi problem. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća
63 Marko Mlinarić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 32. U stavku (2) termin "provedena geodetska situacija stvarnog stanja" ne postoji u praksi niti zakonima, zamijeniti ga formom "pregledanoj i ovjerenoj situaciji". Prihvaćen Prihvaća se
64 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 33. stavak 1. treba glasiti "(1) Popis koordinata lomnih točaka sadrži podatke o broju točke, te koordinate u projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM) i visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske (HVRS71). " članak 44. prijelazne i završne odredbe mi je malo nejasan, treba to pažljivo još pročitati više puta. Stavak 1. treba glasiti: "(1) Za građevinu za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i koja sadrži geodetski projekt, a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i izdaje se u skladu s tom lokacijskom dozvolom, situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici prikazuje se na geodetskoj situaciji građevine iz geodetskog projekta. " Obrazloženje: netočno pozivanje na brojeve NN, nedostaje zadnja izmjena 39/19. Nejasno je zašto je u stavku 1. opisana situacija u kojoj prethodno izdana lokacijska dozvola sadrži GEODETSKI PROJEKT, a onda stavak 2. propisuje situaciju u kojoj prethodno izdana lokacijska dozvola NE SADRŽI GEDOETSKU SITUACIJU STVARNOG STANJA TERENA. Pretpostavka je da je stavak 2. trebao propisati situaciju kada prethodno izdana lokacijska dozovola NE SADRŽI GEODETSKI PROJEKT. To je onda situacija u kojoj se umjesto geodetskog projekta izrađivala geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru? Također, kao i u stavku 1. se krivo navode brojevi NN, odnosno nedostaje zadnja izmjena Zakona o gradnji čije stupanje na snagu je zapravo prijelomni trenutak, a ne trenutak u kojem su stupile izmjene od NN 20/17. Prihvaćen Prihvaća se
65 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 33. Članak 33. uskladiti s odgovarajućim člancima Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (9.,10.,11., 22.,23.) jer tu postoje određene razlike oko istih stvari što može dovesti do problema u provedbi. Predlažemo da se sve ono što je regulirano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta ne regulira ponovo Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina nego da se referira na ono što je već regulirano, a da se samo reguliraju razlike u sadržaju glavnog projekta u odnosu na idejni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je različiti nivo razrade projekta
66 Saša Glagolić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 33. nije definirano TKO izrađuje popis koordinata lomnih točaka i .gml file odnosno tko je odgovoran za točnost istog - potrebno je jasno naznačiti koja struka (geodetska) odrađuje taj dio posla s obzirom da te poslove nije ovlaštena nijedna druga struka obavljati prema Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (čl. 5 i čl. 6). Prihvaćen Prihvaća se
67 Tomislav Gulić IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 33. čl. 33 st. 2 Zašto je uzet broj od 10 k.č. kao mjera za susjedne k.č.? Što u slučaju ako susjedna k.č. ima više vlasnika npr. 10, 20, 50 ili 100? Da li će se svi upisivati na situaciju bez obzira što je manji broj susjednih parcela? Primljeno na znanje To je pitanje, a ne primjedba – Propisano u ZOG-u
68 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 34. U stavku 2. dodati „Potrebno je utvrditi razlike zatečenog stvarnog izvedenog stanja građevine u odnosu na akte temeljem kojih je izgrađena odnosno akte kojim je stekla status zakonito izgrađene građevine te jesu li te razlike zakonito izvedene. Početno stanje u odnosu na koje se vrši rekonstrukcija mora biti zakonito.“ Često postoje razlike zatečenog stvarnog izvedenog stanja građevine koje mogu biti takvog karaktera da je za njih bilo potrebno ishoditi akt za građenje. U tom slučaju se to stanje ne može uzeti u obzir kod rekonstrukcije kao postojeća građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, dovoljno definirano stavkom 2. ovog članka i u skladu je sa ZOG-om
69 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IV. GLAVNI PROJEKT, Članak 37. U stavku 2. vjerojatno treba pisati „ne mora“ umjesto „mora“ jer inače izjave iz stavka 1. nemaju smisla. Naknadno dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za legalizirane građevine ne bi imalo smisla. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, odredba je ispravna
70 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb V. IZVEDBENI PROJEKT, Članak 39. U stavku 3. potrebno je dodati „osim u okviru dozvoljenih odstupanja tijekom građenja“ obzirom da su odredbama članka 19. i 106.a Zakona o gradnji dozvoljena određena odstupanja od glavnog projekta tijekom građenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, Tehnička rješenja moraju biti u skladu s glavnim projektom
71 Ivan Kovačić VI. TIPSKI PROJEKT, Članak 40. čl. 40. st. 1. Tipski projekt je propisan Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za građenje pojedinih građevina odnosno pojedinih radova koji se grade odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predlaže se uvrštenje stavke 5. čl. 40. u kojem bi se dale neke upute za izradu tipskog projekta u tom slučaju gradnje, Smatra se naime da nije isti slučaj kada je tipski projekt sastavni dio glavnog projekta za građenje građevine ili se on primjenjuje samostalno za građenje građevine/ izvođenje radova na pojedinim lokacijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, upute se daju na stranicama MGIPU-a
72 Ivan Kovačić VII. PROJEKT UKLANJANJA, Članak 41. Odredbe čl. 41. Prijedloga pravilnika ne određuju odgovarajuće obvezni sadržaj projekta uklanjanja. Naime taj projekt zahtjeva odgovarajući pristup kod izrade koji se dijelom razlikuje od pristupa projektanta kod izrade glavnog ili izvedbenog projekta. Predlaže se stoga uvrštenje novog članka Pravilnika o obveznom sadržaju projekta uklanjanja (podaci o dokumentaciji građenja, potvrde projekta od strane javnopravnih tijela nadležnih za postojećih priključaka, geološka, hidrološka i druga stanja, mjere sigurnosti kod uklanjanja, gospodarenje otpadom, reciklaža materijala i dr.). Nije prihvaćen Ne prihvaća se – primjenju se pravila struke
73 ZLATKO BIOČIĆ VIII. ISPIS ELEKTRONIČKOG PROJEKATA, Članak 42. Predlaže se dopuniti stavak 1. sljedećim ili sličnim tekstom: "Potpis i otisak pečata odgovornih osoba na drugim mjestima u projektu nije potreban". Obzirom da u projektu zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdani način, nema potrebe za dodatnim potpisima i pečatima a navedenim tekstom bi se uklonila nedoumica oko potpisivanja pojedinih poglavlja i izjave projektanata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, propisano je ono što je obavezno, a ne što nije potrebno.
74 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike VIII. ISPIS ELEKTRONIČKOG PROJEKATA, Članak 42. Komentar na stavak 1. jer smatramo da se pisani primjerak projekta treba ovjeriti kao i dosada a ne samo naslovna stranica. Iz tog razloga, predlažemo sljedeći tekst stavka 1.: (1) Glavni projekt izrađen kao elektronički zapis se za potrebe provedbe upravnog postupka ispisuje u jednom primjerku na način da naslovnica i svi dijelovi (opći, tehnički) te grafički prilozi sadrže potpis i otisak pečata svih strukovnih projektanta odnosno odgovorne osobe u projektantskom uredu u originalu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, radi se isključivo o ispisu za koji potpisom i žigom na naslovnoj stranici projektant i/ili glavni projektant preuzimaju odgovornost, da je ispis istovjetan elektroničkom zapisu
75 Saša Glagolić VIII. ISPIS ELEKTRONIČKOG PROJEKATA, Članak 42. st 2 - "potpisom i žigom na naslovnoj stranici projektant i/ili glavni projektant" potrebno promijeniti u "projektant i glavni projektant" s obzirom da glavni projektant odgovara za usklađenost svih projekata pa tako i usklađenost printanog primjerka, a projektant za strukovnu točnost projekta i istovjetnost s digitalnim primjerkom Nije prihvaćen Ne prihvaća se – nomotehnički izričaj
76 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PRAVILNIK, IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE U prijelazne i završne odredbe trebalo bi dodati slične odredbe kao što je članak 24. Prijedloga Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta obzirom da je za izradu projekata potrebno određeno vrijeme, a naročito javni naručitelji imaju problem ukoliko su ugovorili izradu projektne dokumentacije po starim propisima. Također smatramo da je potrebno priznati posebne uvjete i potvrde glavnog projekta koje su ishođene po „starom“ jer nema smisla ponovo ishoditi iste dokumente elektronskim putem. Prihvaćen Prihvaća se
77 Saša Glagolić IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 43. u prilogu u popisu normi je navedena kriva norma HRN ISO 9836:2011 je povučena te je trenutno aktualna HRN ISO 9836:2017 Prihvaćen Prihvaća se, norma se više ne navodi