Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovniku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vjeran Stilinović I. OPĆEODREDBE, Članak 2. Podržavam prijedlog Borisa Katića u smislu da lovoovlaštenik MORA imenovati i pomoćnike lovnika. Kako situacija u svakoj udruzi/društvu varira, predlažem da se broj pomoćnika definira prema broju lovnih grupa/jedinica u pojedinoj udruzi/društvu. Ako udruga/društva nema lovne grupe/jedinice, tada ima 1 (jednog) pomoćnika lovnika. Ako udruga/društvo imaju 5 (pet) lovnih grupa/jedinica, tada ima i 5 (pet) pomoćnika lovnika od kojih je svaki odgovoran za izvršavanje lovnikovih naputaka u svojoj grupi/jedinici. Kako nije realno da će lovnik biti nazočan baš svakom organiziranom lovu (poslovne ili obiteljske obveze, zdravstveni razlozi i sl.) predlažem da se definira i zmajenik lovnika koji na sebe preuzima dužnost lovnika kad je ovaj spriječen. Zamjenika lovnika lovoovlaštenik može imenovati iz redova pomoćnika ili imenovati treću osobu. Bilo koja od tako imenovanih mora ispunjavati uvjete za lovnika. Nije prihvaćen Zakon o lovstvu je propisao da je lovoovlaštenik dužan imati lovnika, ali ne i broj lovnika po lovoovlašteniku. Također, "pomoćnik lovnika" nije propisan Zakonom.
2 Boris Katić I. OPĆEODREDBE, Članak 2. Uz to što ga planira i organizira, to je osoba koja ga i vodi, poput vojskovođe za vojne...mislim da to treba naglasiti. Odgovorna je za provedbu istog! Lovnika u mnogim društvima ima koji su samo za sitnu divljač,ima onih za krupnu divljač,onih koji vode prigon,onih koji vode štandove, glavnih i pomoćnih,mislim da zakonodavac treba razmisliti i o tome!!! Koliko lovnika na lovište od 3000ha,koliko na 11000ha,a koliko na 25000 ha. Planinsko lovište i ravničarsko jednak broj lovnika,lovište sa divljom svinjom i bez divlje svinje,sa divokozom,mflonom,lopatarem,medvjedom,vukom i risem ili samo sa srnom i sitnom divljači isto??? O tome ne vidim ni riječi, mislim da to ne dostaje kao obavezno. Ni jedna LU ili LD ne može na jednom lovniku počivati, mora se misliti da čovjek ne može svaku nedjelju sebe dati ili svaki dan, ako je lovni turizam u LD ili LU jak,onda posebno ne samo jedan lovnik,o bolesti,nesrećama,osobnim problemima koje svaki čovjek ima tijekom života... Ima li lova bez lovnika? Jeli vrijeme za profesiju? Za profesionalce kao što i imaju velika društva već davno? Budimo realni, školujemo ljude visoko obrazovane koji nam trebaju na tim pozicijama puno radno vrijeme minimalno, uz njih iskustveno jaki lovci sa znanjem i etikom usađenom u svakom trenu i prilici. On treba pomoćne lovnike obvezatno, nema tog u programu kako vidim u pravilniku. Predlažem da isto predvidite. Nije prihvaćen Zakon o lovstvu je propisao da je lovoovlaštenik dužan imati lovnika, ali ne i broj lovnika po lovoovlašteniku. Također, "pomoćnik lovnika" nije propisan Zakonom.
3 Tomislav Rogić I. OPĆEODREDBE, Članak 2. Članak 2. trebao bi glasiti: 1.Lovnik je osoba koja je tijekom srednjoškolskog ili višeg stupnja obrazovanja odslušala i položila predmete iz lovstva ili je prošla program izobrazbe te je osposobljena za obavljanje poslova lovnika, posjeduje valjanu lovačku iskaznicu, oružni list te iskaznicu lovnika te planira , organizira, upravlja i kontrolira način provedbe lova a određuje je lovoovlaštenik na temelju važećih isprava. 2.lovnik u obavljanju svojih poslova može uz dopuštenje lovoovlaštenika odrediti 2 pomoćnika lovnika radi lakše kontrole i nadzora lova. Nije prihvaćen Pojam "lovnik" propisan je Zakonom o lovstvu te je u istom Zakonu dana i definicija lovnika kao ovlaštene osobe koju lovoovlaštenik odredi za planiranje i organiziranje lova. Također, "pomoćnik lovnika" nije propisan Zakonom.
4 Tomislav Rogić I. OPĆEODREDBE, Članak 3. (1) Dužnost lovnika: 1. planira i organizira lov na temelju lovnogospodarskog plana te uz nadzor lovoovlaštenika i stručne osobe 2. rukovodi skupnim lovom 3. koordinira pojedinačne lovove 4. provodi preventivne, dijagnostičke, kurativne, higijensko-zdravstvene te biotehničke mjere 5. provodi neškodljivo uklanjanje dijelova odstrijeljene divljači. 6.Administrativno ispunjava dopuštenja za lov divljači i Potvrde o podrijetlu divljači , Zapisnik o obavljenom lovu (2) Lovnik je dužan o obavljanju svoje dužnosti izvještavati lovoovlaštenika i stručnu osobu za provođenje lovnogospodarskog plana. Nije prihvaćen Prijedlogom se poslovi lovnika preklapaju s poslovima stručne službe, a obveza provedbe lova na temelju lovnogospodarskog plana je obveza propisana Zakonom.
5 Vjeran Stilinović I. OPĆEODREDBE, Članak 3. Predlažem da se među dužnosti lovnika eksplicitno navede i vođenje potrebne administracije u smislu evidencije izdanih blokova Dopuštenja za lov, Zapisnika o obavljenom lovu i Potvrda o podrijetlu divljači te da se navede kako je lovnik odgovoran i za popunjavanje tih blokova. Također, predlažem da se eksplicitno navede kako je lovnik odgovoran za izvršavanje zakonskih obveza vezanih uz preventivne preglede odstrjeljene odn. pronađene uginule divljači (npr. lisica na bjesnoću, svinja divlja na trihinelu i KSK/ASK itd.). Naime, ako lovnik mora o obavljanju svoje dužnosti izvještavati lovoovlaštenika i stručnu osobu za provođenje LGP (stavak 2 ovog članka), onda bi i nad ovim segmentom lovstva morao imati izravnu kontrolu. Nije prihvaćen Prijedlogom se poslovi lovnika preklapaju s poslovima stručne službe.
6 Krunoslav Pintur I. OPĆEODREDBE, Članak 3. Predlažem promjenu u st. 1, toč. 5 na način - provodi neškodljivo uklanjanje dijelova odstrijeljene divljači Nije prihvaćen Prijedlog nije u duhu hrvatskog jezika.
7 Tomislav Rogić II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 4. Kolega Željko Vlaisavljević je to dobro rekao, postoje kadrovi dovoljno stručni i obrazovani izvan HLS-a koji bi mogli doprinjeti izobrazbi lovnika koja još nije definirani, niti gradivo niti fond sati niti posebne vještine koje bi jedan lovnik trebao imati.S druge pak strane odgovornost lovnika je i više nego ogromna i iziskuje pozamašno znanje iz raznih segmenata lovstva kao gospodarske grane. Štoj je sa ljudima koji su prošli u svojem srednjoškolskom ili fakultetskom obrazovanju predmete iz područj lovstva, da li će se njima priznati sposobnost obavljanja poslova lovnika ili će ih se omalovažiti i poslati na ponovnu edukaciju kod možebiti manje stručnih predavača? Primljeno na znanje Komentar je općenitog karaktera i ne iznosi se konkretan prijedlog ili primjedba vezano uz Pravilnik.
8 Željko Vlaisavljević II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 4. Članak 59. Zakona o lovstvu je u svojih 5 stavaka uredio poslove lovnika i tu više ne možemo nažalost učiniti ništa, posebice vezano za stavak 4. gdje isključivo HLS može provoditi osposobljavanje za lovnika. Upućeniji znaju zašto je to tako. U potpunosti se slažem sa prethodnikom Darkom, jer, smatram da osposobljavanje za lovnika mogu i trebaju obavljati i druge institucije kao što su to visokoškolske ustanove ili primjerice institucije za obrazovanje odraslih. Sasvim sigurno one su kadre sačiniti kvalitetan program osposobljavanja kojim bi se utvrdio nastavni sadržaj, način i oblici izvođenja programa, način provjere znanja, a o kadrovskim, prostornim, didaktičkim i drugim uvjetima da i ne govorimo, sukladno stavku 2. i 4. ovog članka. Upravo stavak 4. predviđa da program osposobljavanja obuhvaća između ostalog i praktičnu nastavu te vježbe u prostorijama i prostoru koji trebaju udovoljavati posebnim propisima. Sumnju u kvalitetu osposobljavanja dodatno budi nedefiniranost stavka 1. gdje izričito stoji da osposobljavanje za lovnika provodi HLS, međutim, u provedbi Pravilnika o lovniku moglo bi nam se dogoditi da osposobljavanje provode i ŽLS-i, kao što je to sa osposobljavanjem za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja prema važećem Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu. Svjedokom sam upravo takvog osposobljavanja u jednom od ŽLS-a, gdje je primjerice predavač i ispitivač nastavno ispitnog područja Prirodoslovlje i bolesti divljači osoba tipa zanimanja mehaničar, a iz područja Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika strojarski tehničar kojem je navodno bilo i oduzeto lovačko oružje, (pretpostavka zbog doličnog ponašanja) i sl. Naravno, u većini ŽLS-a osposobljavanje se izvodi sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu. Samo od sebe nameće se pitanje kvalitete osposobljavanja i validnosti izdanih uvjerenaja nakon završenog osposobljavanja. Primljeno na znanje Komentar je općenitog karaktera i ne iznosi se konkretan prijedlog ili primjedba vezano uz Pravilnik.
9 Darko Prokeš II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 4. Monopol na obrazovanje nije u skladu sa demokracijom RH obrazovanje odraslih može vršiti svak institucija koja je registrirana za obrazovanje odraslih. Predlažem da stoji : "obrazovanje za lovnika obavlja organizacija ovlaštena za obrazovanje odraslih" Nije prihvaćen Zadržan je kontinuitet iz važećeg zakona.
10 Vjeran Stilinović II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Podržavam prijedlog Borisa Katića da se SSS definira kao minimalna formalna naobrazba za lovnika. Također, predlažem da se definira minimalno kontinuirano trajanje članstva u dotičnoj udruzi/društvu (ne u HLS-u!) koje mora zadovoljiti osoba imenovana za lovnika. Kako se naša lovišta mogu značajno međusobno razlikovati prema svojoj veličini, vrsti i naravi terena, brojem životinjskih vrsta/vrsta divljači (i brojem jedinki!) kojima gospodare kao i brojem članova, predlažem da se ta granica postavi na 10 (deset) godina (u kontinuitetu, bez ikakvog prekida!). Iznimka mogu biti lovišta koja gospodare isključivo sitnom divljači, gdje bi ta granica mogla biti 5 (pet) godina. Nije prihvaćen S obzirom na to da članstvo u udruzi nije propisana kao zakonska obaveza te da lovačke udruge/društva nisu jedini lovoovlaštenici, predmetno nije moguće propisivati. Na lovoovlašteniku je ostavljeno da svojim aktima propisuje uvjete za izbor svakog pojedinog kadra.
11 Boris Katić II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Predlažem da lovnik mora imati minimalno SSS i da ima minimalno 5 godina lovnog staža ukoliko je SSS, ukoliko je VSS struke koja je imala lovstvo, kao kolegij, tijekom studija,da mora imati minimalno 3 godine lovnog staža. Ne može lovom rukovoditi osamnaestogodišnjak sa jučer položenim ispitom lovačkim,danas kupljenom puškom i sutra dan prvi dan vodi lov,ustvari može,ako želimo stradavanja u lovu,da opet dajemo štofa novinarima koji jedva čekaju da pišu članke po narudžbi zaštitara zlorudih koji se otvoreno i pakosno naslađuju svakim našim stradavanjem, ranjavanjem,gubitkom... Lovnik ne može biti osoba bez iskustva,to je kao da osamnaesto godišnjaku odmah dajemo autobus sa pedeset putnika da vozi. Nisam za to da ne obrazovani budu lovnici, pa makar bili lovočuvari i/ili ocjenjivači lovačkih trofeja. Vrhunski ocjenjivač trofeja ne mora biti vrhunski lovnik, kao ni odličan lovočuvar. Lovnik rukovodi sa velikim brojem ljudi i timski rad je nešto što se podrazumijeva pod obvezatno za njega i njegov poziv. Lovočuvar je puno više solo, kao i ocjenjivač trofeja koji sa samo uskim timom sebi sličnih znanja obavlja svoju zadaću u lovstvu. Nije prihvaćen Pravilnikom o osposobljavanju kadrova u lovstvu propisano je da pravo upisa u program osposobljavanja za lovca ima svaka osoba koja ima završenu osnovnu školu. Kako je položeni lovački ispit uvjet za osposobljavanje lovnika, što znači da mora imati i završenu osnovnu školu, ovim Pravilnikom taj uvjet nije potrebno dodatno propisivati. I konačno, ovim člankom Pravilnika propisuju se uvjeti za osposobljavanje, rezultat kojega je uvjerenje o osposobljenosti. Status lovnika se stječe iskaznicom, ne završenim osposobljavanjem.
12 ŽELJKO MARMAN II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. U potpunosti podržavam prijedlog kolege Pintura, da se osobama koje ispunjavaju uvjete za provedbu lovnogospodarskih planova priznaje i status lovnika. Logično i razložno! Nije prihvaćen Već odgovoreno.
13 Krunoslav Pintur II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Predlažem da se u ovaj članak doda stavak: - osobe koje ispunjavaju uvjete za provedbu lovnogospodarskih planova, smatraju se osposobljenima za lovnika Obrazloženje: - sukladno čl. 3 prijedloga Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova, a sukladno čl. 57 važećeg Zakona o lovstvu: "Stručna služba organizira, obavlja i nadzire sve stručne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite divljači i ostalih životinjskih vrsta, staništa divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovačkih pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači, lovne etike, šteta od divljači i na divljači, prebrojavanja divljači, prihrane i prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divljači", dakle u domeni poslova stručne službe nalaze se i predviđeni poslovi lovnika, stoga bi bilo logično da se te osobe smatraju osposobljenima za poslove lovnika i da se za njih može od HLS-a zatražiti iskaznicu. Primjerice, nelogično bi bilo od doktora veterinarske medicine tražiti da mora slušati preventivno, dijagnostičke... i dr. postupke koji se tiču zdravlja divljači, higijene lovišta i sl. ( isto vrijedi primjerice i za inženjere lovstva, agronome, šumare koji su predviđena znanja za lovnika stekli tijekom visokoškolskog obrazovanja). Predviđena specifična znanja su dobrodošla za lovnike kojima lovstvo nije dio struke, međutim smatram da od osoba kojima je lovstvo struka nije potrebno tražiti dodatnu edukaciju u smislu ovog Pravilnika. Kako će stručna osoba organizirati, obavljati i nadzirati sve stručne radnje i poslove u pogledu lovačkih pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači, lovne etike, prebrojavanja divljači, zdravstvenog stanja i kondicije divljači (predviđeno Pravilnikom o stručnoj službi za porovedbu lovnogospodarskih planova), ako nije dovoljno kompetetna? Ako je pak dovoljno kompetetna za ove poslove, onda je logično da je i dovoljno osposobljena za poslove lovnika. Nije prihvaćen Odredbama članka 59. Zakona o lovstvu propisana je obveza osposobljavanja lovnika, pa se prethodno stečene kvalifikacije ne mogu priznati.
14 Darko Prokeš II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Za obrazovanje se ne ispostavlja Ugovor već svjedodžba i istu može izdaati svaka ustanova koja je vršila obrazovanje Nije prihvaćen Uvjerenje je dokument o osposobljenosti. Ugovor o izobrazbi je o obveznopravni odnos kojim se izvođač obvezuje obaviti određen posao, a naručitelj mu se obvezuje isplatiti financijsku naknadu za to.
15 Darko Prokeš II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 5. Lovnik može biti bez obrazovanja osoba koja je ima obrazovanje za lovočuvara i ocjenjivača trofeja, isti mogu obavljati poslove lovnika. Predodni stupnjevi obrazovanja omogućuju im se prizna zvanje lovnika Nije prihvaćen Odredbama članka 59. Zakona o lovstvu propisana je obveza osposobljavanja lovnika, pa se prethodno stečene kvalifikacije ne mogu priznati.
16 Vjeran Stilinović II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 6. Predlažem da se članak 6. dopuni stavkom. (4) Osobama koje, u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika, u svojoj udruzi obavljaju dužnost lovnika u najmanje trećem uzastopnom mandatu, a čije udruge u tom periodu nisu bile kazneno ili prekršajno prijavljivane za kršenje propisa iz članka 3. ovog Pravilnika, HLS će na zahtjev lovoovlaštenika izdati uvjerenje iz članka 7. stavak 1 ovog Pravilnika. Naime, ako netko u svojoj udruzi/društvu obavlja dužnost lovnika devet ili više godina uzastopno i tijekom tog perioda nikad nisu uočene nepravilnosti unutar njegove domene, može se tvrditi kako je ta osoba već osposobljena za lovnika. Ovakva bi "olakšica" rasteretila sustav, naročito tijekom početka primjene ovog Pravilnika, a ne bi ga ugrozila ni na koji način. Nije prihvaćen Odredbama članka 59. Zakona o lovstvu propisana je obveza osposobljavanja lovnika, pa se prethodno stečene kvalifikacije ne mogu priznati.
17 Željko Vlaisavljević II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 6. Članak 6. stavak 1. na tragu je prethodnog komentara, jer, izričito navodi da osposobljavanje za lovnika provodi HLS, i da se osposobljenost stječe polaganjem pismenog ispita pred ispitnim povjerenstvom kojeg imenuje HLS. Smatram da se i osobama koje su tijekom srednjoškolskog, a posebice visokoškolskog obrazovanja stekli priznata znanja iz lovstva, "prizna" osposobljavanje za lovnika. To bi naime umanjilo i troškove lovoovlaštenika ili koncesionara, za koje pretpostavljamo da će biti znatni, tim više što se još uvijek ne zna kako, kada i gdje će se osposobljavanje vršiti. Sumnjam da će program osposobljavanja sadržavati više od recimo plana i programa prema kojima su diplomirani studenti šumarstva, agronomije i veterine, a koji su "slušali" lovstvo i stekli priznata znanja. Primjerice, treba pogledati nastavni plan i program Stručnog studija lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu, koji sam za sebe govori i više nego dovoljno. Slična je situacija i sa osobama koje su tijekom srednješkolskog obrazovanja stekli znanja iz lovstva, u konačnici, navedeni stručni profili obavljaju poslove stručne službe za provedbu lovnogospodarske osnove. Nije prihvaćen Odredbama članka 59. Zakona o lovstvu propisana je obveza osposobljavanja lovnika, pa se prethodno stečene kvalifikacije ne mogu priznati.
18 Darko Prokeš II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA, Članak 8. Svak a Ustanova koja je vršila obrazovanje dužna je voditi evidenciju o izdanim uvjerenjima Nije prihvaćen Odredbama članka 59. stavka 4. Zakona o lovstvu osposobljavanje lovnika provodi samo HLS.