Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o kontrolnom sustavu u ekološkoj poljoprivredi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 BIOINSPEKT d.o.o. II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 3. ČLANAK 3. točka 5d). Izjava AKO se bavi bio-dinamičkom proizvodnjom. U slučaju da ostane članak "da" se bavi tom proizvodnjom, izgleda kao uvjet da se mora baviti tom proizvodnjom. Prihvaćen Članak će se preoblikovati “Izjava o biodinamičkoj proizvodnji”.
2 BIOINSPEKT d.o.o. II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 3. Ugovor je privatna pravna stvar između OKT i subjekta koji se uključuje u ekološku proizvodnju. Ugovor ne bi trebalo biti uvjet subjektu za dostavljanje Agenciji kao dokaz, pogotovo zato što je zapisnik, dokaz o obavljenoj stručnoj kontroli kojeg ne bi niti bilo da ugovor nije potpisan i kontrola izvršena kao rezultat toga. Cijeli postupak od podnošenja zahtjeva za kontrolom pa do donošenja odluke o certifikaciji propisuje HRN EN ISO/IEC 17065:2013 po kojem su OKT akreditirana. Po istim točkama Inspekcija Ministarstva poljoprivrede provjerava detaljno da li OKT obavlja svoju djelatnost kako treba. Prema tome preduvjet zapisnika o obavljenoj stručnoj kontroli je potpisan ugovor sa OKT. Nije prihvaćen Ugovor sa subjektom je temelj provođenja kontrole, a dostava ugovora APPRRR je neophodna zbog ažurnosti podataka u Upisniku.
3 Biotechnicon II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 3. d) izjavu da se bavi bio-dinamičkom proizvodnjom. Vjerojatno pogrešno, pravilnik se odnosi na ekološku poljoprivredu i proizvodnju. Nije prihvaćen Člankom 3. Pravilnika se uređuje Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi. Obzirom da je Zakonom o poljoprivredi NN 118/18 daje pravni okvir za biodinamičku proizvodnju planirano ju je evidentirati u okviru ovog Upisnika.
4 Biotechnicon II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 3. (1) Fizičke i pravne osobe iz članka 102. stavka 1. (u daljem tekstu: subjekti) Zakona o poljoprivredi (u daljem tekstu: Zakon) upisuju se u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata) iz članka 108. Zakona, na temelju zahtjeva koji podnose u podružnicama/regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) na obrascu ZUUS iz Priloga 1. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Komentar je nejasan.
5 Danijel Grabar II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 4. Broj telefona ne bi smio biti obvezan za javnu objavu. Nije prihvaćen Kontakt podaci subjekta se vode u Upisniku, a javno će se objaviti oni kontakt podaci za koje je subjekt dao privolu.
6 Biotechnicon II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 5. Umjesto: (2) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su Agenciji prijaviti promjene podataka iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome. (2) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su Agenciji i OKT-u prijaviti promjene podataka iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome. Nije prihvaćen Članak 5. uređuje vođenje upisnika od strane APPRRR. Obaveza dostave podataka u slučaju promjene može se utvrditi ugovorom između subjekta i ovlaštenih kontrolnih tijela.
7 Biotechnicon II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 5. Umjesto: (1) Datum ulaska subjekta u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede iz članka 4. stavka 2. podstavka d) je datum sklapanja ugovora o kontroli iz članka 18. stavka 1. ovog Pravilnika. (1) Datum ulaska subjekta u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede iz članka 4. stavka 2. podstavka d) je datum provođenja prve terenske kontrole ekološke poljoprivrede i proizvodnje. Nije prihvaćen Subjekti ulaze u kontrolni sustav i preuzimaju obveze sklapanjem ugovora o kontroli, a ne datumom provedbe kontrole. Ugovorom se može definirati period raskida bez posljedica za obje strane prije provedene prve kontrole.
8 Biotechnicon II. UPISNIK SUBJEKATA, Članak 6. Umjesto: (1) Ministarstvo objavljuje Popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice/certifikata proizvoda u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama na temelju podataka koje u elektroničkom obliku dostavljaju OKT-a. (1) Ministarstvo objavljuje Popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice/certifikata proizvoda u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama na temelju podataka koje u elektroničkom obliku dostavljaju OKT-a i ažurira ga na mjesečnoj osnovi. Budući da OKT ažuriraju svoje popise na mjesečnoj osnovi (stavak 3.) i te podatke dostavljaju Ministarstvu (stavak 2.), omogućava se i da Ministarstvo vodi mjesečno ažurirani popis. U suprotnom bi podaci OKT-ova bili bolje ažurirani od službenih podataka Ministarstva, što korisnike tih podataka može zbunjivati, što, nadalje, može generirati pogreške i netransparentnost. Nije prihvaćen Planira se uspostava web platforme na kojoj bi OKT direktno ažurirali podatke o subjektima pod svojom kontrolom te bi podaci bili istovjetni onima koje objavljuju OKT na svojim stranicama.
9 Silvije Filipović III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Podnošenje zahtjeva Komentar na čl 7. st.2. alineja f) : Dosljedno primjenjujući logiku, sastavni dio sustava ekološke proizvodnje trebali bi biti ne samo proizvođači i trgovci nego osobito i kontrolna tijela. Kako kontrolna tijela međutim funkcioniraju u oligopolnom okruženju i cijene svojih usluga formiraju u načelu kao fiksni i varijabilni dio, dok se varijabilni dio formira kao postotak svih utrživih količina, što je nonsens, Pravilnik bi trebao regulirati da se cijene kontrolnih tijela formuliraju na temelju stvarnih troškova uzorkovanja i praćenja proizvodnje, neovisno o tome koliko je neka kultura unosna ili ne, periodičkim fluktuacijama cijena u prodaji, jer je kod svakog nadzora poznato koji trošak ima nadzorno tijelo za obavljanje kontrola, međutim ti subjekti kojih ima cca 10, ne djeluju u sektoru tržišta gdje postoji aposlutna konkurencija i zbog toga su njihove cijene, prihibitivno visoke, iako je postotak proizvođača u RH, koji su ušli u eko-sustav daleko veći nego u drugim zemljama EU, unatoč tome, broj eko-proizvoda na policama ne prati i proizvodnju, pa se postavlja pitanje je li moguće na neki način omogućiti bolji i veći plasman eko-proizvoda što kroz izravnu prodaju, putem trgovačkih lanaca i u izvoz na način da se ograniče ili drugačije formuliraju troškovi nadzornih tijela ili da ih odobrava ministarstvo. Troškovnike tih naknada ne samo kako je stipulirano alinejom f) gdje je dovoljno da to bude objavljeno na web stranici, pošto takvih subjekata, ponavljam nema više od 10, trebalo bi odobravati ministarstvo, uprava za tržište, pa bi sukladno tome trebalo izmijeniti alineju f). Nije prihvaćen Zakon o poljoprivredi (NN 118/18) koji je osnova za donošenje ovog Pravilnika, ne pruža pravni temelj za uređivanje cijena usluga ovlaštenih kontrolnih tijela.
10 BIOINSPEKT d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 8. čl. 8, stavak (5) treba glasiti kako slijedi: (5) Iz dostavljenih obrazaca mora biti vidljivo da obrazac zapisnika o provedenoj kontroli i obrazac utvrđenih nepravilnosti potpisuju inspektor kontrolnog tijela i predstavnik kontroliranog subjekta, neposredno nakon zaključenja kontrole, Jedan primjerak zapisnika dostavlja se kontroliranom subjektu nakon obavljene stručne kontrole. Jedan primjerak utvrđenih nepravilnosti ostavlja se kontroliranom subjektu odmah nakon zaključene stručne kontrole i obostrano potpisanog zapisnika. Obrazloženje: OKT u drugim članicama EU u svojim zapisnicima ne uvode potrebu da subjekt koji se bavi ekološkom proizvodnjom treba imati pravo komentara na zapisnik ili izvješće o stručnoj kontroli. Kontroliranom subjektu se ukazuje na utvrđene nepravilnosti tijekom stručne kontrole tako da mu se ostavlja 1 primjerak utvrđenih nepravilnosti s propisanim sankcijama koliko su te nepravilnosti nepopravljive i nemoguće ih je otkloniti od strane kontroliranog subjekta (npr. korištenje nedozvoljenih sredstava). S druge strane ako se radi o nepravilnostima koje se mogu otkloniti (npr. dostavljanje nekog dokumenta od strane kontroliranog subjekta) u obrascu nepravilnosti je naveden rok za otklanjanje. Kada kontrolirani subjekt ispravi takvu vrstu nepravilnosti i dostavi dokaz OKT, njegov postupak certifikacije se može nastaviti. Obrazac nepravilnosti služi stoga kao vodilja kontroliranom subjektu što je krivo napravio, koje su utvrđene nepravilnosti i koji su mu rokovi za njihovo otklanjanje ukoliko je to moguće. Takav postupak primjenjuju Kontrolna tijela u EU već odavno. Davanjem mogućnosti komentara subjektu samo se stvara dodatno piskaranje tijekom same stručne kontrole koje nema svoju svrhu i zaplitanje u administrativne procese. Svaki kontrolirani subjekt ako mu se ta mogućnost pruži će komentirati i osporavati zapisnik o stručnoj kontroli čak i onda kada je kristalno jasno da je napravio prekršaj i tvrdit će da to nije točno i da to nije njegova krivica. Dakle, na stranici zapisnika subjekt treba potpisati da je upoznat sa utvrđenim činjeničnim stanjem u zapisniku, utvrđenim nepravilnostima i mjerama otklanjanja te svojim potpisom to potvrđuje. Kontrolirani subjekt ima svako pravo prigovora na donesenu certifikacijsku odluku a onda se postupa sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 prema kojoj su OKT akreditirana. Zbog svega gore navedenog "pravo komentara na zapisnik" je nepotrebno i taj komentar nema nikakav pravni učinak. Nije prihvaćen Komentar na zapisnik neposredno nakon zaključenja kontrole smatra se komentarom na licu mjesta i navodi se u zapisniku. Subjekt potpisuje zapisnik kao dokaz da je bio prisutan tijekom kontrole. Ukoliko se ne slaže s pojedinim navodima zapisnika, na njega može imati komentara. Komentari subjekta ne utječu na ishod kontrole tj. na obrazac nepravilnosti, ukoliko nisu potkrijepljeni odgovarajućim dokazima.
11 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 8. Umjesto: (5) Iz dostavljenih obrazaca mora biti vidljivo da obrazac zapisnika o provedenoj kontroli i obrazac utvrđenih nepravilnosti potpisuju inspektor kontrolnog tijela i predstavnik kontroliranog subjekta koji ima pravo komentara na zapisnik, neposredno nakon zaključenja kontrole, kao i da jedan primjerak zapisnika zadržava kontrolirani subjekt. (5) Iz dostavljenih obrazaca mora biti vidljivo da obrazac zapisnika o provedenoj kontroli i obrazac utvrđenih nepravilnosti potpisuju inspektor kontrolnog tijela i predstavnik kontroliranog subjekta, koji ima pravo komentara na zapisnik, kao i da se jedan primjerak zapisnika dostavlja kontroliranom subjektu po njegovom zaključenju. Nije prihvaćen Zapisnik je dokument o provedenoj kontroli i ostavlja se subjektu. Nakon zaključenja kontrole (provjere sve prikupljene dokumentacije i relevantnih činjenica) sastavlja se izvješće o kontroli.
12 Austria Bio Garantie d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 9. Koji je razlog povećanja postotka nenajavljenih kontrola? OKT u svojem planu određuju kod kojih subjekata je potrebno obaviti nenajavljen nadzor sukladno ocjeni rizika i iskustvu s prijašnjih nadzora. Uredbom 889/2008 definirano je minimalno 10% nenajavljenih kontrola od ukupnog broja kontrola, te taj broj uvijek iznosi više od 10% godišnje, te smatramo da se minimalni prag broj nenajavljenih kontrola ne bi trebao povećavati više od onog definiranog Uredbom. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
13 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 9. Umjesto: 3. kontrola protoka robe (flow of goods) provodi se za kategoriju subjekata PRERAĐIVAČI iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, unutar subjekta (poduzeća) i među subjektima (poduzećima) temeljem procjene rizika. Najmanje 10 kontrola protoka robe među poduzećima, za barem jedan proizvod mora se provesti na svakih 100 poduzeća s kojima OKT ima sklopljen ugovor o kontroli iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika. 3. kontrolu sljedivosti i bilance mase za kategoriju subjekata PRERAĐIVAČI iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, kod kontroliranog subjekta temeljem procjene rizika. Najmanje 10 kontrola sljedivosti i bilance mase za barem jedan proizvod mora se provesti na svakih 100 subjekata s kojima OKT ima sklopljen ugovor o kontroli iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika. Kontrola sljedivosti i bilance mase među subjektima provodi se unakrsnim provjerama s drugim OKT. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
14 BIOINSPEKT d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 9. Mišljenja smo da treba izmijeniti u članku 9, dio koji se odnosi na nenajavljene kontrole s predloženih 20% na 10%. Kontrolna tijela u EU su dužna obavljati 10% dodatnih kontrola i 10% nenajavljenih. Nije nam jasno koji je razlog propisivanja strožih kriterija u odnosu na one koje imaju ostale zemlje članice. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
15 BIOINSPEKT d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 9. 4. Od ukupnog broja kontrola iz članka 65. stavka 1. i 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 koje provodi kontrolno tijelo u jednoj godini, najmanje 10% kontrola treba biti nenajavljeno. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
16 BIOINSPEKT d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 10. Predlažemo da se dostavljanje plana stavi s rokom 28. veljače s obzirom da do tog datuma Kontrolno tijelo zaprima i zahtjeve subjekata za stručnom kontrolom te se na taj način zna da li subjekt nastavlja ili ne sa proizvodnjom u idućoj godini. U slučaju dostavljanja plana do 15. prosinca dogodilo bi se da u tom planu pojedini subjekti ne bi bili više pod stručnom kontrolom. Prihvaćen Napominjemo da se Pravilnikom utvrđuje da se ugovor o kontroli sklapa na neodređeno vrijeme te se ugovorni odnos prekida raskidom ugovora. Kontrolno tijelo prilikom planiranja kontrola uzima u obzir sve subjekte s kojima ima sklopljen ugovor o kontroli.
17 Austria Bio Garantie d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 10. Obzirom da se i nakon 15. prosinca održavaju kontrole kod prerađivača, postoji mogućnost da rezultat tih nadzora utječe na povećanje planiranih nadzora u idućoj godini - reevaluacijom ocjene rizika subjekta. Ako bi se plan uzorkovanja za iduću godinu trebao dostaviti do 15. prosinca postoji mogućnost odstupanja od onoga što je dostavljeno Ministarstvu i realno planiranog do kraja godine. Stoga predlažemo da se rok za dostavu plana stavi ili kraj siječnja ili veljače. Prihvaćen Napominjemo da plan uzorkovanja obuhvaća uzimanje uzoraka kod od 5% subjekata pod kotrolom sukladno analizi rizika, a ne obuhvaća dodatna uzorkovanja koja se provode ad-hoc radi sumnje u nepravilnosti
18 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 10. Umjesto: (6) Plan očekivanih uzorkovanja za narednu kalendarsku godinu, kontrolno tijelo sastavlja temeljem analize rizika prije početka svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Državnom inspektoratu, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine. (6) Plan očekivanih uzorkovanja za kalendarsku godinu, kontrolno tijelo sastavlja temeljem analize rizika i dostavlja ga Ministarstvu i Državnom inspektoratu, najkasnije do 28. veljače. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
19 Austria Bio Garantie d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 11. Potrebno je definirati minimalno razdoblje za koje novo OKT može tražiti dokumentaciju. U većini situacija zapisnik od posljednjeg nadzora nije dovoljan kako bi se moglo popratiti stanje na gospodarstvu i dati ocjena rizika sukladno možebitnim nesukladnostima od prethodnih nadzora. Prijedlog je da prijašnje OKT dostavlja novom OKT traženu dokumentaciju za razdoblje od minimalno 2 godine koje su prethodile promijeni kontrolnog tijela. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
20 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 11. Umjesto: (2) Kada subjekt mijenja kontrolno tijelo sukladno članku 20. ovoga Pravilnika, prethodno kontrolno tijelo dostavlja izravno novom kontrolnom tijelu podatke o subjektu koji su neophodni u smislu članka 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. (2) Kada subjekt mijenja OKT sukladno članku 20. ovoga Pravilnika, prethodno OKT, temljem obavijesti od subjekta o odabiru novog OKT-a, dostavlja izravno novom OKT-u podatke koji su neophodni u smislu članka 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
21 Austria Bio Garantie d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 12. Rok za dostavu plana trebao bi se staviti na početak godine, kraj siječnja ili veljače jer OKT plan nadzora za godinu rade početkom godine, nakon što se zaključi prošla godina te završe nadzori koji mogu biti i nakon 15. prosinca. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
22 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 12. Umjesto: (5) Plan službenih najavljenih i nenajavljenih kontrola za narednu kalendarsku godinu, kontrolno tijelo sastavlja prije početka svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Državnom inspektoratu, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine. (5) Plan službenih najavljenih i nenajavljenih kontrola za narednu kalendarsku godinu, kontrolno tijelo sastavlja na početku svake kalendarske godine i dostavlja ga Ministarstvu i Državnom inspektoratu kvartalno unaprijed. Nije prihvaćen Plan je potrebno sastaviti na početku godine. Njime se planiraju dodatne i nenajavljene kontrole sukladno analizi rizika subjekata. Plan se dostavlja nadležnom tijelu kako bi se verificirala ispravna primjena propisa prilikom određivanja učestalosti i prioriteta kontrola.
23 BIOINSPEKT d.o.o. III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 14. Članak 14., stavak (2). Za Kontrolna tijela (KT) drugih država članica trebaju važiti ista pravila kao i za nacionalna OKT, tj. mora postojati registriran ured tvrtke kćeri stranog KT u RH i da su podložni svim zakonima i ovlaštenim inspekcijskim službama RH. Da bilo koje naše OKT pokuša otvoriti ovlašteni ured u bilo kojoj zemlji članici EU, isto bi u toj zemlji moralo ispuniti sve navedeno tj. da je podložno Zakonima i kontrolama te zemlje članice u kojoj će obavljati svoju djelatnost. Donedavno su KT izvana bila nedostupna našim institucijama i zakonodavstvu jer ih iz RH nitko nije imao „pravo“ kontrolirati. Pisane izjave nisu dovoljne. Nije prihvaćen Slobodan protok roba i usluga podrazumjeva da kontrolna tijela ovlaštena u drugim državama članicama mogu svoje aktivnosti obavljati u Hrvatskoj. Navedena kontrolna tijela pod nadzorom su inspekcijskih tijela država članica u kojima imaju sjedište. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu navedenih kontrolnih tijela nadležna je inspekcija države članice prema mjestu sjedišta, a kontakt točka u Hrvatskoj je Ministarstvo poljoprivrede.
24 Biotechnicon III. ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA, Članak 14. Je li Prilog 5. ovog Pravilnika ima status smjernice ili odredbe Pravilnika? Prihvaćen Pojašnjenje odredbe; Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.
25 BIOINSPEKT d.o.o. V. UGOVOR O KONTROLI, Članak 18. Subjekt Agenciji već dostavlja ugovor prilikom upisa. Subjekti koji prekinu ugovor sa OKT do propisanog vremena definiranog ovim pravilnikom moraju dostaviti Agenciji novi ugovor sa OKT inače se brišu iz sustava čl.19. Smatramo da se stavak (3) treba u potpunosti brisati. OKT dostavljaju detaljna izvješća Ministarstvu o svim provedenim aktivnostima i subjektima. Čemu još obavijesti o sklopljenim ugovorima na mjesečnoj razini ??? Možda kvartalno ili 2 puta godišnje ukoliko je to stvarno neophodno. Nije prihvaćen Neophodno je da svi dionici sustava budu obavješteni da je došlo do raskida ugovora sa subjektom. Ovo je osobito važno u slučaju kada subjekt ne sklapa ugovor o kontroli s novim KT zbog mogućih zlouporaba.
26 Biotechnicon V. UGOVOR O KONTROLI, Članak 18. Umjesto: (1) Smatra se da je subjekt ušao u kontrolni sustav ekološke proizvodnje kada je svoje aktivnosti stavio pod nadzor i sklopio ugovor o kontroli s jednim od OKT s popisa iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika. (1) Smatra se da je subjekt ušao u kontrolni sustav ekološke proizvodnje kada je provedena prva terenska kontrola ekološke poljoprivrede i proizvodnje. Naime, subjekt može potpisati ugovor u napr. prosincu, a prva kontrola se može provesti u vegetaciji u napr. ožujku. Tek provedbom terenske kontrole može se smatrati da je subjekt pod nadzorom. Nije prihvaćen Subjekti ulaze u KS i preuzimaju obveze sklapanjem ugovora o kontroli, a ne datumom provedbe kontrole. Ugovorom se može definirati period raskida bez poslijedica za obje strane prije provedene prve kontrole.
27 Biotechnicon V. UGOVOR O KONTROLI, Članak 19. (5) U obavijesti iz stavka 4. ovoga članka navodi se da li se ugovor raskida sporazumno ili jednostrano, razlozi za raskid ugovora, ovlašteno kontrolno tijelo s kojim subjekt namjerava sklopiti novi ugovor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno izlazak subjekta iz kontrolnog sustava. Briše se. Osobito ako je ugovor raskinut radi nejavljanja, odnosno nemogućnosti kontakiranja sa subjektom, što je najčešći razlog raskida ugovora, OKT ne može znati je li subjekt sklopio novi ugovor s drugim OKT, odnosno izlazi li iz kontrolnog sustava. Nije prihvaćen Ukoliko se ugovor raskida jednostrano radi nepoštivanja uvjeta iz ugovora (nemogućnost kontaktiranja sa subjektom) kontrolno tijelo ne raspolaže s informacijom da li subjekt napušta kontrolni sustav te će u obavijesti iz stavka 4. to i navesti.
28 BIOINSPEKT d.o.o. V. UGOVOR O KONTROLI, Članak 20. Ne treba praviti razliku između proizvođača i prerađivača, uvoznika, izvoznika te distributera. Zašto bi veliki uvijek bili u boljoj poziciji nad malima. Drugim riječima na visokovrijednim proizvodima ekoloških proizvođača svi ostali u lancu profitiraju. Da nije ekoloških proizvođača svi ostali nemaju svrhu. Jednom godišnje mijenjanje OKT je uredu za subjekte, ako smatraju da nisu zadovoljni prijašnjim OKT. Otvaranjem mogućnosti mijenjanja OKT više puta godišnje povećava se i mogućnost eventualne manipulacije od strane kontroliranih subjekata. Djelomično prihvaćen Promjena KT je omogućena svima jednom godišnje, a u ostalim slučajevima uz odobrenje nadležnog tijela. Članak će se dopuniti u tom smislu.
29 Austria Bio Garantie d.o.o. V. UGOVOR O KONTROLI, Članak 20. Potrebno je definirati je li se ovaj period odnosi samo na subjekte iz kategorije proizvođači ili se također odnosi na subjekte iz kategorije prerađivači, uvoznici, izvoznici i distributeri/trgovci. Djelomično prihvaćen Odredba će se dopuniti na način da je jasno da se odnosi na sve subjekte u kontrolnom sustavu.
30 BIOINSPEKT d.o.o. VI. PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 22. Predlažemo da se uvede članak da su dobavljači dužni, unatoč dostavljanju podataka za kvartalno ažuriranje gdje se vidi ukoliko određeni reprodukcijski materijal više nije dostupan, da odmah obavijeste kontrolna tijela o nedostupnosti tog materijala, jer primjerice od 15. ožujka do 15. lipnja je dugo razdoblje čekanja na novo ažuriranje podataka gdje se ne može čekati na novu informaciju koja bi u tom trenutku (15.lipnja) bila zastarjela. Djelomično prihvaćen Odredba će se dopuniti na način da dobavljači o nedostupnosti PRM obavještavaju nadležno tijelo.
31 Biotechnicon VI. PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 22. (4) Podatke koji se vode u Bazi PRM Ministarstvo ažurira kvartalno i to 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca, tekuće godine. Dostupni podaci se odnose na razdoblje od minimalno 3 godine. Molimo pojašnjenje zašto se kvartalno ažuriraju podaci koji vrijede 3 godine? Također, često određeni reprodukcijski materijal ne bude dostupan već za tjedan dana. Nije prihvaćen Obrazloženje odredbe: Pod periodom od 3 godine smatra se period za koji će biti dostupni podaci o PRM, na način da će se objavljivati nova ažurirana baza, a prethodne verzije (za period od 3 godine) će i dalje biti vidljive.
32 Austria Bio Garantie d.o.o. VI. PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 26. Potrebno je jasnije definirati pojam "industrijska poljoprivreda". Kod biljne proizvodnje je jasno na što se odnosi pojam industrijske poljoprivrede, no kod uzgoja životinja nije jasno u kojem trenutku se pojedino držanje životinja može isključiti kao industrijska poljoprivreda. Predlažemo da se pojam industrijska poljoprivreda definira na slijedeći način: Industrijska poljoprivreda podrazumijeva uzgoj bilja prvenstveno u monokulturi uz intenzivnu upotrebu mineralnih gnojiva i ostalih agrokemikalija, te držanje životinja u objektima čiji pod je u potpunosti rešetkast, perad se drži u kavezima, peradi se režu kljunovi ili krila, te broj jedinki peradi u objektu premašuje broj jedinki definiran u članku 12. Uredbe 889/2008. Prihvaćen Članak će se preurediti.
33 Austria Bio Garantie d.o.o. VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 29. U članku 29. govori se o slučajevima i na koji način se može izvršiti skraćivanje prijelaznog razdoblja. Potrebno je također postaviti definiciju što se događa sa statusom usjeva koji se u trenutku skraćivanja prijelaznog razdoblja, nalazi na parceli za koju se traži skraćivanje. Je li taj usjev automatski poprima status kao i parcela, odnosno dobiva ekološki status, ili nakon skraćivanja prijelaznog razdoblja vrijedi definicija predviđena u članku 36. st.1. Uredbe 889/2008 ili svaka sjetva obavljena nakon skraćivanja prijelaznog razdoblja zadovoljava uvjete za dobivanje ekološkog statusa? Nije prihvaćen Prijelazna razdoblja za usjeve su definirana prema kulturi. Skraćivanje prijelaznog razdoblja parcele ne utječe na automatski na skraćivanje prijelaznog razdoblja biljke. Duljina prijelaznog razdoblja za biljke propisana je zasebnim odredbama.
34 DUBRAVKO KUPČINOVAC VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 30. Stavak (2), Članka 30 trebao bi glasiti kako slijedi: (2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka subjekt podnosi OKT-u s kojim ima sklopljen ugovor o kontroli iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika, prije planirane sjetve/sadnje. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
35 BIOINSPEKT d.o.o. VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 30. Uredbom je određeno da je to prije sjetve, stoga uvjet 15 dana prije planirane sjetve nije dobro uvesti isto i zbog razloga što subjekti često moraju mjenjati plan plodoreda, odnosno sjetve i zbog klimatskih, tržišnih i drugih uvjeta. Najvažnije je da to dostave prije sjetve, kako Uredba nalaže. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
36 Austria Bio Garantie d.o.o. VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 30. U stavku 2. navodi se rok od najmanje 15 dana prije sjetve kada je subjekt dužan podnijeti OKT zahtjev za odobrenje. Što u slučajevima kada subjekt taj zahtjev dostavi u roku manjem od predviđenog ovim člankom, ali i dalje prije nego je izvršio sjetvu sjemena za koje traži odobrenje? Smatramo da nije potrebno ograničavati subjekte s rokom u kojem moraju dostaviti zahtjev, već da se isti dostavi prije nego je izvršena sjetva, a kako je definirano i Uredbom. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
37 Austria Bio Garantie d.o.o. VII. IZUZEĆA OD PRAVILA PROIZVODNJE, Članak 31. U slučajevima kada trgovac posjeduje više lokacija, odnosno trgovina u kojima stavlja proizvode na tržište, a te trgovine opskrbljuje robom koja dolazi iz centralnog skladišta, potrebno je definirati koliki postotak na godišnjoj bazi OKT mora izvršiti direktni nadzor trgovina ili se nadzor obavlja samo u centralnom skladištu? Prihvaćen Članak će se preformulirati.
38 NATAŠA URANJEK VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. (3) Ovlaštena kontrolna tijela u pogledu osoblja obvezna su: a) udovoljavati uvjetima iz članka 14. stavka 1. podstavka a) ovoga Pravilnika, pri čemu se smatra da ovlašteno kontrolno tijelo ima dovoljno osoblja ukoliko na jednog djelatnika koji provodi kontrole otpada maksimalno 150 subjekata s kojima je sklopljen ugovor o kontroli; b) za djelatnike koji nemaju iskustva u provođenju kontrola osigurati mentora koji će pratiti djelatnike na najmanje pet kontrolnih pregleda u svim fazama proizvodnje, što se evidentira potpisom djelatnika na zapisniku o nadzoru; Obrazloženje:S obzirom na trend razvoja sve većeg broja ekoloških proizvođača u RH ograničavajući broj nadzora imao bi kontra efekt i usporavao bi, pa čak i gušio razvoj ekološke proizvodnje. Nije prihvaćen Procjena maksimalnog broja nadzora po kontroloru uvedena je zbog osiguranja kvalitete nadzora. Ukoliko pojedino KT ima pod kontrolom više od 150 subjekata po kontroloru te smatra da je kvaliteta kontrola i dalje zadovoljena, dostavit će obrazloženje Ministarstvu. Ukoliko kontrolno tijelo povećava broj subjekata pod kontrolom za očekivati je da je potrebno povećati i broj kontrolora.
39 Bioter d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. f) Smatramo da nema potrebe definirati rok za izdavanje potvrdnice jer proces certifikacije ionako mora biti završen, a ako se definira rok što je s OKT koji nemaju zahtjev za potvrdnicu. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
40 Austria Bio Garantie d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. Izdavanje certifikat završni je dio postupka nadzora i certifikacije ekoloških subjekata. Obzirom da se ugovori sa subjektima sklapaju na neodređeno vrijeme, a akreditacijska norma zahtjeva da se postupak certifikacije završi, nije smisleno definirati izdavanje certifikata nakon zahtjeva subjekta već se isti svakako mora izdati nakon završenog postupka certifikacije. Također, u stavku f) po prvi puta definira se obaveza izdavanja priloga/anexa certifikata koji nije definiran Uredbom ni Zakonom, te je stoga potrebno definirati što navedeni dokument (prilog) mora obavezno sadržavati, te u kom smislu se prilog odnosi na certifikat. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
41 Biotechnicon VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. Umjesto: f) izdati potvrdnicu/certifikat sukladno članku 105. stavku 1. podstavku 5. Zakona kao i prilog potvrdnice/certifikata najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva subjekta. Briše se. Neki OKT nemaju u svom sustavu predviđenu obavezu subjekata da podnose zahtjev za certifikaciju svake godine, osobito što se ugovor o certifikaciji sklapa na neodređeno vrijeme. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
42 Biotechnicon VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. Umjesto: a) redovne službene kontrole subjekata kategorije A provode se u razdoblju od 1. 3. do 15. 11. tekuće godine, a redovna službena kontrola subjekata kategorije B, C, D i E tijekom cijele godine; a) redovne službene kontrole subjekata kategorije A provode se u razdoblju od 1. 3. do 15. 11. tekuće godine, ovisno o kulturi, njenoj vegetaciji i podneblju uzgoja, a redovna službena kontrola subjekata kategorije B, C, D i E tijekom cijele godine; Djelomično prihvaćen U nadležnosti kontrolnih tijela je planiranje i prioritet kontrola te isto nije potrebno dodatno propisivati. Članak će se dopuniti na način da se pojasni da se kategorija A odnosi na biljnu, a ne na životinjsku proizvodnju te da su dodatne i nenajavljene kontrole kod subjekata moguće tokom cijele godine.
43 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. Ako jedan osposobljen kontrolor uz današnje informatičke mogućnosti pristupa informacijama na samom terenu, uz obilazak terena i kontrolu dokumentacije subjekata može tjedno kvalitetno odraditi 8 kontrola tjedno, odnosno 36 kontrola mjesečno. Budući da sezona kontrola traje od ožujka do studenog odnosno 8 mjeseci, jedan kontrolor može kvalitetno odraditi i do cca 256 kontrola godišnje. Ako se broj kontrola svede na maksimalno 150 po kontroloru to će se svesti na činjenicu da će kontrolori morati provoditi veći dio godine u uredu. Mišljenja smo da bi kontrolori trebali biti na terenu u kontroliranju subjekata koji se bave ekološkom proizvodnjom a ne veći dio vremena u uredu. Nije prihvaćen Procjena maksimalnog broja nadzora po kontroloru uvedena je zbog osiguranja kvalitete nadzora. Ukoliko pojedino KT ima pod kontrolom više od 150 subjekata po kontroloru te smatra da je kvaliteta kontrola i dalje zadovoljena, dostavit će obrazloženje Ministarstvu.
44 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 32. (3) Ovlaštena kontrolna tijela u pogledu osoblja obvezna su: a) udovoljavati uvjetima iz članka 14. stavka 1. podstavka a) ovoga Pravilnika, pri čemu se smatra da ovlašteno kontrolno tijelo ima dovoljno osoblja ako na jednog djelatnika koji provodi kontrole otpada maksimalno 225 subjekata s kojima je sklopljen ugovor o kontroli; Nije prihvaćen Procjena maksimalnog broja nadzora po kontroloru uvedena je zbog osiguranja kvalitete nadzora. Ukoliko pojedino KT ima pod kontrolom više od 150 subjekata po kontroloru te smatra da je kvaliteta kontrola i dalje zadovoljena, dostavit će obrazloženje Ministarstvu.
45 Bioter d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 33. h) Smatramo da nije potrebno dostavljati obavijesti o sklopljenim ugovorima na mjesečnoj razini i onda još do 31. siječnja popis subjekata na dan 31. prosinca. Smatramo da je jednom godišnje dovoljno, a popis subjekata se ionako objavljuje i anžurira na web stranicama OKT i može se u svakom trenutku provjeriti. Prihvaćen Planira se uspostava web platforme na kojoj bi ovlaštena kontrolna tijela direktno ažurirala podatke o subjektima pod svojom kontrolom te bi podaci bili istovjetni onima koje kontrolna tijela objavljuju na svojim stranicama.
46 Austria Bio Garantie d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 33. Potrebno redefinirati rok za dostavu plana uzorkovanja sukladno komentarima na članak 12. Prihvaćen Članak će se preformulirati.
47 Bioter d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 34. Smatramo da su potrebna detaljna pojašnjenja za svaku sankciju. Nije prihvaćen Izričaj je jasan i mjere su detaljno opisane. Ukoliko se pri provedbi pojave nejasnoće u postupanju nadležno tijelo će dati odgovarajuća pojašnjenja.
48 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 34. Mišljenje: Ako će svako OKT samo odlučivati o snižavanju statusa "ovisno od slučaja do slučaja", tada neće biti postignuta uniformnost u radu OKT i svatko će raditi na svoj način. Cilj ovog pravilnika je postizanje uniformnosti u radu OKT. Treba točno odrediti u kojim slučajevima parcela zadržava eko status ukoliko proizvod nije dobio isti status, odnosno da li, ukoliko proizvod u ovoj godini nije dobio certifikat sa eko statusom, parcela u idućoj godini se vraća u prijelazno razdoblje ili nastavlja sa eko statusom. Nije prihvaćen Izričaj je jasan i mjere su detaljno opisane. Kontrolna tijela zadržavaju autonomiju ocijeniti ozbiljnost prekršaja i mjere koje će primjeniti. Ukoliko se pri provedbi pojave nejasnoće u postupanju nadležno tijelo će dati odgovarajuća pojašnjenja.
49 Biotechnicon VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 34. Katalog sankcija navodi rubrike: Nepravilnost, Kršenje, Ne utječe na status. U čl. 34. nedostaje pojašnjenje, odnosno značenje za svaku od njih. Prihvaćen Članak će se dopuniti na odgovarajući način.
50 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 36. Nipošto se ne bi smjelo dozvoliti da svako OKT samo propisuje strožiju ili blažu sankciju. Opet neće biti uniformnosti, a subjekti mogu na taj način kalkulirati i biti poticani da krše pravila jer "jedna" kontrolna tijela primjenjuju manje sankcije od "drugih". Za sve moraju vrijediti ista pravila. Nije prihvaćen Kontrolna tijela su kompetentna procjeniti ozbiljnost svake utvrđene nepravilnosti. U slučajevima predviđenim člankom 36. kontrolna tijela su obvezna o izrečenoj sankciji obavijestiti nadležno tijelo. Ukoliko nadležno tijelo smatra da je sankcija neprimjerena dati će odgovarajuću uputu/pojašnjenje. Napominjemo da članak 36. predstavlja mogućnost postupanja u iznimnim situacijama, nikako uobičajenu praksu.
51 Austria Bio Garantie d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 36. Katalog sankcija gubi smisao, a uniformiranost sustava nestaje, ako se OKT daje mogućnost da smanje određenu sankciju samo jer smatraju da je to primjereno. Na taj način se otvaraju vrata da se za pojedina kršenja izdaju manje sankcije zbog pritiska subjekta, a u svrhu očuvanja statusa. Nije prihvaćen Kontrolna tijela su kompetentna procjeniti ozbiljnost svake utvrđene nepravilnosti. U slučajevima predviđenim člankom 36. kontrolna tijela su obvezna o izrečenoj sankciji obavijestiti nadležno tijelo. Ukoliko nadležno tijelo smatra da je sankcija neprimjerena dati će odgovarajuću uputu/pojašnjenje. Napominjemo da članak 36. stavak 2. predstavlja mogućnost postupanja u iznimnim situacijama, nikako uobičajenu praksu.
52 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 37. Članak 37., stavak (1) Čemu obavještavati subjekta pisanim putem kada se već u zapisniku na licu mjesta, prilikom obavljanja stručne kontrole, subjektu napismeno ostavljaju utvrđene nepravilnosti s propisanim sankcijama ako ih ne može popraviti ili rok za otklanjanje nekih manjih nepravilnosti. Kontrolor OKT i subjekt potpisuju taj zapisnik. Nije prihvaćen Zapisnik o kontroli navodi nepravilnosti, sankcije i/ili rok za otklanjanje nepravilnosti. Ukoliko se u datom roku nepravilnosti ne otklone, izriče se sankcija. O ovoj činjenici mora postojati pisani trag. Zapisnik o kontroli je prvenstveno evidencija samog postupka kontrole.
53 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 37. Ukoliko se kod subjekta koji je imao utvrđenu nepravilnost utvrdi da istu nije otklonio ili ju ne može otkloniti OKT primjenjuje sankciju kako propisuje ovaj Pravilnik. Subjekt ima pravo podnijeti prigovor na donesenu odluku o certifikaciji. OKT su dužna imati sustav rješavanja prigovora i priziva kako propisuje norma HRN EN ISO/IEC 17065:2013 po kojoj su ista akreditirana. To ne uključuje potrebu saslušanja subjekta zato što pisani trag ima jedinu pravnu težinu, ako se pojavi problem a ne usmena predaja. Ako bi saslušanje uzeli kao način ophođenja u rješavanju prigovora trebali bi imati i zapisničara i javnog bilježnika koji bi taj zapisnik ovjerio. Mišljenja smo da se treba držati pisane riječi kako propisuje navedena norma u rješavanju prigovora, nikako saslušanje. Prihvaćen Članak će se preurediti.
54 BIOINSPEKT d.o.o. VIII. PROVEDBA SLUŽBENIH EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, Članak 37. Treba promijeniti kako slijedi: (5) OKT nakon razmatranja navoda iz prigovora, može odluku o izrečenoj sankciji povući, izmijeniti ili zadržati, o čemu će pisanim putem, preporučenom pošiljkom ili putem elektronske pošte na zadnju poznatu adresu subjekta, obavijestiti subjekta u roku od 14 dana od dana zaprimanja prigovora. Subjekt je dužan navesti aktualnu e-mail adresu svake godine prilikom podnošenja zahtjeva OKT za obavljanjem stručne kontrole. Nije prihvaćen Članak će se preurediti. Obavjest putem e-pošte može biti prihvatljiva ukoliko je subjekt prihvatio takav način obavješćivanja (ugovorom, izjavom i sl.). U svim ostalim slučajevima ne može se smatrati standardom u obavješćivanju.
55 Biotechnicon IX. NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH KONTROLNIH TIJELA, Članak 40. Nedostaje pojašnjenje što je c) revizija službene kontrole koju je provelo ovlašteno kontrolno tijelo kod subjekata (revision audit. Nije prihvaćen Članak propisuje postupanje nadležnog inspekcijskog tijela te će u slučaju nejasnoća u primjeni nadležno tijelo dati odgovarajuće pojašnjenje Državnom inspektoratu.
56 BIOINSPEKT d.o.o. IX. NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH KONTROLNIH TIJELA, Članak 41. članak 41., stavak (1), c) treba glasiti kako slijedi: c) nadzor iz članka 40. stavka 2. podstavka c) - najmanje jedan nadzor godišnje za svaku kategoriju subjekata pod kontrolom ovlaštenog kontrolnog tijela. Ukoliko je broj subjekata pojedine kategorije veći od 100, nadzor se provodi u obuhvatu 1% subjekata te kategorije. Obrazloženje: Preveliki opseg nadležnim inspekcijama vezano uz nadzore OKT koje neće moći vremenski realno odraditi. Moglo bi se realno propisati i da nadležne inspekcije obavljaju 2-3 nadzora kod pojedinog OKT godišnje za sve kategorije uz napomenu da mogu jednim nadzorom obuhvatiti više kategorija. U narednoj godini obuhvate nadzor ostalih kategorija koje nisu provjeravane prethodne godine. Time u 3 godine naprave nadzore OKT po svim kategorijama. Nije prihvaćen Stavak se odnosi na reviziju rada KT kod subjekata te se provodi tijekom neposrednog inspekcijskog nadzora subjekata, bez direktnog sudjelovanja kontrolnih tijela.
57 Biotechnicon X. UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA , Članak 44. Nema ulaza u zemlju s juga i sjevera. Gdje će se provoditi uvoz iz Ukrajine ili Crne Gore? Koji je status Jankomira i Žitnjaka? Prihvaćen Članak će se urediti sukladno uputi Ministarstva financija-Carinske uprave.
58 Biotechnicon X. UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA , Članak 45. (4) Dokumentacijski i identifikacijski pregled pri uvozu proizvoda provodi Ministarstvo financija - Carinska uprava. (5) Fizički pregled proizvoda i uzorkovanje provode u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta, bez obzira na podrijetlo proizvoda, Poljoprivredne inspekcije Državnog inspektorata. Koje su funkcije OKT-a pri uvozu, s obzirom na navedene odredbe i izdavanje certifikata? Nije prihvaćen Zahtjevi u pogledu kontrole kod uvoza ekoloških proizvoda iz trećih zemalja koje provode kontrolna tijela utvrđena su u člancima 81.-86. Uredbe (EZ) br. 889/2008.
59 Biotechnicon X. UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA IZ TREĆIH ZEMALJA , Članak 45. Pregledati i dopuniti rečenicu. (3) Službene kontrole ekoloških proizvoda pri uvozu iz trećih zemalja obuhvaćaju sustavni dokumentacijski i identifikacijski pregled te fizički pregled proizvoda i uzorkovanje sukladno procjeni rizika i dodatnim uvjetima za uvoz ekoloških proizvoda kako . Prihvaćen Članak će se preurediti.
60 Austria Bio Garantie d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 47. Kada se utvrdi niska prisutnost nedozvoljenih aktivnih tvari u ekološkoj proizvodnji, i kada se kontrolom potvrdi da subjekt nije koristio ne dovzoljena SZB, odnosno kada se utvrdi da se radi o kontaminaciji s konvencionalnih parcela, potrebno je ovlastiti OKT da odlučuju o statusu proizvoda ili oformiti Povjerenstvo kod nadležnog Ministarstva koje će, na zahtjev OKT ili subjekta, u realnom vremenu prikupiti potrebne podatke i odlučiti o krajnjem statusu proizvoda. Također, kod išitavanja analitičkih izvješća dobivenih od laboratorija potrebno je definirati na koji način mjerna nesigurnost, te faktor preračunavanja kod sušene robe utječu na rezultat analize. Ako se bude striktno držalo pravila da sve iznad LOQ, bez uračunavanja mjerne nesigurnosti i faktora preračunavanja za pojedinu robu, nije više ekološki proizvod onda se subjekti s područja Hrvatske stavljaju u nepovoljan položaj naspram subjekata iz ostali država članica EU. Tako npr. kamilica koja zadovoljava uvjete da se stavi na njemačko tržište kao ekološki proizvod, zbog niskih pozitivnih rezultata analize te ne uzimanja u obzir mjerne nesigurnosti i ostalih faktora, u RH ne može dobiti ekološki certifikat zbog definicije da sve iznad LOQ ne može biti ekološka roba. Smatramo da je potrebno drugačije definirati ovaj pojam, te omogućiti da se svakom slučaju pristupa zasebno i odlučuje na temelju prikupljenih činjenica. U slučajevima kada se utvrdi namjerno korištenje ne dozvoljenih pesticida OKT i dalje ima obavezu snižavanja statusa proizvoda i proizvodnih resursa, te povečanja kontrola kod navedenog subjekta. Prihvaćen Članak će se preurediti. Ovlast za donošenje zaključaka dodijelit će se kontrolnim tijelima koja su ovlaštena za provođenje istrage u slučaju sumnje na na nepravilnost ili utvrđene nepravilnosti.
61 HiPP Croatia d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 47. Komentar se odnosi na članak 47. stavak 2. Pravilnika Predlaže se brisanje navedenog stavka iz razloga što je isti u suprotnosti s Uredbom 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i Uredbom 848/2018 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, koja stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Naime, ovakvom odredbom Pravilnika subjektima u ekološkoj proizvodnji nameće se odgovornost za moguću kontaminaciju u procesu ekološke proizvodnje za koju isti nisu odgovorni! Sukladno gore navedenim uredbama, subjekt u ekološkoj proizvodnji dužan se pridržavati načela i procesa ekološke proizvodnje i za taj postupak je isti i odgovoran i ni u kom slučaju se ne može smatrati odgovornim za kontaminaciju nastalu vanjskim utjecajima od strane industrije ili prometa, što je apsolutno moguće i gore navedenim uredbama dozvoljeno! U slučaju zadržavanje sporne odredbe stavka 2. Pravilnika, inspekcije od strane kontrolnih tijela tijekom kojih se kontroliraju procesi i načela organske proizvodnje, tada postaju bespredmetne, jer se sam proces organske proizvodnje sukladno stavku 2. čl. 47. ovog Pravilnika, u tom slučaju ne treba ni kontrolirati, budući se odluka, da li je proizvod organski ili nije, neće donositi prema kontroli procesa organske proizvodnje već na temelju analize samog proizvoda, kao kod konvencionalne proizvodnje!? To nije bila intencija zakonodavca Europske unije!! Naime, smisao postojanja kontrolnih tijela je da kontroliraju procese i postupke u svakoj fazi ekološke proizvodnje i u posebnom slučaju nesukladnosti ZBOG PRISUTNOSTI neodobrenih tvari istragom otkriti IZVOR I RAZLOG PRISUTNOSTI takvih tvari kako bi se osiguralo da subjekti poštuju zahtjeve za ekološku proizvodnju i osobito da nisu upotrebljavali tvari koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji. Uredbama su definirani ciljevi, načela i pravila koji će se primjenjivati na ekološku proizvodnju i na taj način doprinijeti jačanju povjerenja potrošača kao i jedinstvenom poimanju ekološke proizvodnje. Posebno ističemo kako se Uredbama želi osigurati i jedinstvena primjena prava Europske unije u svim državama članicama, što znači da nacionalni zakoni i podzakonski akti ne bi smjeli drugačije interpretirati odredbe uredbe. U navedenom slučaju dolazimo u situaciji da na grupacije koje imaju proizvodne pogone u raznim državama članicama EU, uključujući i Hrvatsku, poštujući načela organske proizvodnje, od strane kontrolnih tijela, primjenjuju različiti parametri prilikom kontrole organskih načela proizvodnje. To nije intencija zakonodavca Europske unije! Kao pojašnjenje, navodimo primjer proizvođača hrane s proizvodnim pogonom u Hrvatskoj i Njemačkoj. Hrvatski proizvodni pogon proizvodi proizvode za njemačko tržište, dok se kvaliteta sirovina kao i njihovo puštanje u promet provodi centralno u Njemačkoj i za hrvatski proizvodni pogon po EU regulativi. Prilikom istrage sumnje na nesukladnost zbog prisutnosti neodobrenih proizvoda ili tvari u Njemačkoj, kontrolno tijelo je utvrdilo ispravnost subjekta u poštivanju procesu ekološke proizvodnje te je sirovina koja je prerađena u Njemačkoj i puštena u promet kao ekološka sirovina i dostavljena u Hrvatsku. Međutim, hrvatski proizvodni subjekt sukladno članku 47. stavku 2. Pravilnika ne bi smio koristiti sirovinu za proizvodnju unatoč odobrenju njemačkog kontrolnog tijela. Navedena situacija je očiti primjer nejedinstvene primjena prava Europske unije u svim državama članicama. Prihvaćen Članak će se preurediti. Ovlast za donošenje zaključaka dodijelit će se kontrolnim tijelima koja su ovlaštena za provođenje istrage u slučaju sumnje na nepravilnost ili utvrđene nepravilnosti.
62 BIOINSPEKT d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 47. Treba promijeniti kako slijedi: 2) U ekološkim proizvodima ne smiju se naći ostaci pesticida koji nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji iznad granice određivanja (LOQ) odnosno 0,01 mg/kg. Ukoliko se u ekološkom proizvodu analizom utvrdi prisutnost jedne nedozvoljene tvari, moguće je primijeniti iskazivanje mjerne nesigurnosti. Ukoliko provedena analiza pokaže više od jedne nedozvoljene tvari i/ili pesticida u uzetom uzorku, iskazivanje mjerne nesigurnosti u tom slučaju se ne primjenjuje. U slučaju da se radi o osušenim i/ili koncentriranim ekološkim proizvodima potrebno je uzeti u obzir faktore preračunavanja, sukladno dobroj laboratorijskoj praksi. Djelomično prihvaćen Članak će se preurediti. Ovlast za donošenje zaključaka dodijelit će se kontrolnim tijelima koja su ovlaštena za provođenje istrage u slučaju sumnje na nepravilnost ili utvrđene nepravilnosti.
63 Jan-Spider d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 47. trebalo bi ubaciti novi stavak u članku 47. prijedloga Pravilnika: (3) granicu određivanja iz prethodnog stavka (2) ovog članka određuju ovlašteni laboratoriji iz članka 48., uz iskazivanje mjerne nesigurnosti i faktora preračunavanja za sušene i/ili koncentrirane proizvode. U stavki (2) trebalo bi dodati: u slučaju da rezultati analize pokažu ostatke pesticida u proizvodu, subjekt je dužan napraviti istragu i utvrditi uzrok i porijeklo pronađemih kontaminanata Nije prihvaćen Ovlast za donošenje zaključaka dodijelit će se kontrolnim tijelima koja su ovlaštena za provođenje istrage u slučaju sumnje na na nepravilnost ili utvrđene nepravilnosti. Subjekti ne provode istragu već sudjeluju u njoj.
64 BUREAU VERITAS d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 48. OKT bi trebalo omogućiti, da uzorak pošalje u laboratorij koji je ovlašten u HR ili u drugoj državi članici ili trećoj zemlji koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba 625/2017 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani, članak 37.) Nije prihvaćen Ovlašćivanje laboratorija je uređeno posebnim propisom kojim se uređuju službene kontrole. Ovlaštena kontrolna tijela sklapaju ugovor s jednim ili više laboratorija ovlaštenih sukladno posebnom propisu.
65 Austria Bio Garantie d.o.o. XI. UZORKOVANJE I ANALIZE, Članak 48. U stavku 3. propisuje se obaveza OKT slanja uzoraka na metode koje nisu akreditirane na prostoru RH preko laboratorija koji su ovlašteni na području RH. Time se samo poskupljuje i produžava proces analize te da je prostor za greške tijekom manipulacije uzorkom, obzirom da isti mora proći prvu dostavu do ovlaštenog laboratorija u RH te onda ponovnu dostavu do laboratorija u drugoj državi. Omogućavanjem OKT da direktno ugovore suradnju s vanjskim laboratorijima koji imaju akreditirane metode kojih nema u RH, postupak manipulacije uzorkom bi se uvelike ubrzao, smanjila bi se mogućnost pogreški (posebice ljudske greške) a sam postupak bi se uvelike pojeftinio. Također, valja napomenuti da ovlašteni laboratoriji u RH akreditacijom nemaju pokrivene analize biljnih materijala koji se ne smatraju hranom ili hranom za životinje, te se time na jedan način usporava rad OKT kada ne može poslati takav uzorak direktno u laboratorij s kojim ima ugovorenu suradnju. Jednostavnije i bolje bi bilo kada bi se ova definicija postavila da su OKT obavezna ugovoriti suradnju s ovlaštenim laboratorijima na području EU za one metode koje nisu dostupne na području RH. Nije prihvaćen Ovlašćivanje laboratorija je uređeno posebnim propisom kojim se uređuju službene kontrole. Ovlaštena kontrolna tijela sklapaju ugovor s jednim ili više laboratorija ovlaštenih sukladno posebnom propisu.
66 Austria Bio Garantie d.o.o. XII. DOSTAVLJANJE INFORMACIJA EUROPSKOJ KOMISIJI , Članak 52. Potrebno je definirati postupanje Ministarstva prema OKT kada u sustavu OFIS zaprimi notifikaciju za subjekta pod njegovom kontrolom. Do sada su se rijetki slučajevi OFIS notifikacija "spuštali" s razine Ministarstva prema OKT, te OKT u dosta slučajeva nisu imale pojam da postoji prijava i na kraju nisu mogli provjeriti relevantne činjenice vezane za samu prijavu, te također nisu mogle ukalkulirati OFIS prijavu u izračun rizika za pojedinog subjekta. Stoga smatramo da je potrebno definirati na način da Ministarstvo, uz Poljoprivednu inspekciju, ima obavezu obavijestiti i OKT predmetnog subjekta o zaprimljenoj OFIS notifikaciji. Prihvaćen Članak će se preurediti. Dodat će se odredba o obavijesti kontrolnim tijelima.
67 Bioter d.o.o. XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 55. 3) i 4) smatramo da se ovi članci trebaju brisati jer se isto može odraditi tijekom redovitog nadzora nadležnog tijela. Nije prihvaćen Kontrolna tijela su obavezna dostaviti nadležnom tijelu dokumente iz članka 8.-14. Pravilnika u propisanom roku. Način dostave dokumenata može se dogovoriti neposredno s nadležnim tijelom.
68 BIOINSPEKT d.o.o. XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 55. Članak 55., stavak (3). Ako su OKT svake godine sustavno kontrolirana od strane nadležne Inspekcije Ministarstva poljoprivrede i isto tako od strane HAA, koja je svrha ponovnog gomilanja dokumentacije ako ta dokumentacija pri Ministarstvu već postoji s već utvrđenim svim činjenicama. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru i Izvještaj HAA jasno definiraju sve elemente koje OKT treba imati da bi obavljalo djelatnost koju obavlja i sve se daje na uvid. Mišljenja smo da OKT koja su ovlaštena prije stupanja ovog Pravilnika na snagu ne bi trebala dostavljati dokumente još dodatno. Predlažemo brisanje obaveze dostavljanja dokumentacije za već ovlaštena i sustavno praćena OKT. Nije prihvaćen Kontrolna tijela su obavezna dostaviti nadležnom tijelu dokumente iz članka 8.-14. Pravilnika u propisanom roku. Način dostave dokumenata može se dogovoriti neposredno s nadležnim tijelom.
69 Bioter d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Koja je granica između značajno i neznatno, manje odstupanje i ne odstupanje.... Nije prihvaćen Kontrolna tijela su kompetentna provoditi kontrole i odrediti ozbiljnost kršenja. U slučaju potrebe Ministarstvo može dati upute za primjenu kataloga sankcija.
70 DUBRAVKO KUPČINOVAC O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA KATALOG SANKCIJA, točka 62., trebalo bi promijeniti stupac "Pravna osnova" kako slijedi: "Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina neznatno prelazi ograničenje iz članka 9(2), Uredbe Vijeća (EZ) br. 889/2008 ". točka 63., trebalo bi promijeniti stupac "Pravna osnova" kako slijedi: "Dovođenje na gospodarstvo neekoloških mladih sisavaca za osnivanje stada ili krda, čija dob ili težina značajno prelazi ograničenje iz članka 9(2), Uredbe Vijeća (EZ) br. 889/2008 ". Obrazloženje: Krivo navedene uredbe u čl. 62. i 63. Trebalo bi pojašnjenje i definiranje za "neznatno" i "značajno" ovim slučajevima. Djelomično prihvaćen Pogrešno navođenje pravne osnove će se ispraviti. Nadležno tijelo će po potrebi dati tumačenje što se može smatrati neznatnim, a što značajnim odstupanjem.
71 DUBRAVKO KUPČINOVAC O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA KATALOG SANKCIJA, točka 42., trebalo bi promijeniti stupac "Pravna osnova" kako slijedi: "Korištenje sredstava iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz čl. 12(1)(a), (b) i (c), Uredbe Komisije (EZ) br. 834/2007". točka 49., trebalo bi promijeniti stupac "Pravna osnova" kako slijedi: "Korištenje sredstava iz Priloga II. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez opravdanog razloga odnosno bez prethodne primjene tehnika iz čl. 12(1)(a), (b), (c) i (g), Uredbe Komisije (EZ) br. 834/2007". Prihvaćen Pogrešno navođenje pravne osnove će se ispraviti.
72 DUBRAVKO KUPČINOVAC O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA KATALOG SANKCIJA, Proizvodnja bilja, točku 42. trebalo bi razdvojiti na dvije stavke, jednu vezanu za GMO a drugu zatretirano sjeme. Prvi / Ponovljeni Za korištenje GMO bi trebalo uvesti SC / PC Za korištenje tretiranog sjemena SSL / SC Nije prihvaćen Smatramo da su predviđene mjere adekvatne obzirom da se odnose na biljke koje se konzumiraju ili plodonose unutar 3 mjeseca od sadnje te nije opravdana blaža sankcija od predviđene.
73 DUBRAVKO KUPČINOVAC O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA KATALOG SANKCIJA, 1. OPĆA PRAVILA, točku 2. treba ispraviti Prvi prekršaj u SSL+SSPR Prihvaćen Sankcija za prvi prekršaj: SSL+DSC (DSC obuhvaća SSPR prema ocjeni kontrolnog tijela)
74 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, 3.Pravila za subjekte u proizvodnji bilja: točka 41. Hidroponsk uzgoj- prema uredbi je zabranjn, stoga sankcija bi trebala bit SSL ili DSC/SC, nikako samo upozorenje. Prihvaćen Sankcija će se korigirati.
75 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, 1.1. Evidencija, točka 14:Ukoliko proizvođač u bilo kojem obliku ne poštuje navedeno, ne treba prvi prekršaj već odmah PC Nije prihvaćen SC je mjera koja je po opsegu identična mjeri PC. Razlika je u tome što je SC privremena mjera, a SC trajna uz raskidanje ugovora. KT ima mogućnost izreći i strožu mjeru uz obavijest nadležnom tijelu, ukoliko to smatra opravdanim.
76 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, Akvakultura, Postupci uzgoja točka 210. "Neznatno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća" i "Značajno je prekoračena maksimalna uzgojna gustoća" Vrlo bitna točka i treba definirati koliko je posto neznatno a koliko značajno odstupanje. Nije prihvaćen Nadležno tijelo će po potrebi dati tumačenje što se može smatrati neznatnim, a što značajnim odstupanjem.
77 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, Proizvodnja životinja, Veterinarsko liječenje, točka 141. Nema sankcije PSC nego PC. Prihvaćen Sankcija će se korigirati.
78 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, točka 105., 106. i /107 Treba postrožiti sankcije - SC / PC. Prihvaćen Sankcija će se korigirati.
79 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, točka 82. i 83. Što točno znači "značajno je manja od minimuma" i "neznatno je manja od minimuma"? Treba definirati postotkom koliko je to značajno a koliko neznatno. Nije prihvaćen Nadležno tijelo će po potrebi dati tumačenje što se može smatrati neznatnim, a što značajnim odstupanjem.
80 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, 5.2. SMJEŠTAJ ŽIVOTINJA I POSTUPCI UZGOJA, točka 68. Spomenutu točku treba u potpunosti ukloniti. Postavlja se pitanje kako je to moguće uopće ocijeniti? Što bi OKT trebalo pregledavati diplome zaposlenih kod kontroliranog subjekta? Da li proizvođači koji cijeli život rade sa životinjama a nemaju diplomu ne posjeduju potrebita znanja jer nemaju papir? Nije prihvaćen Osoblje treba biti educirano te o tome trebaju postojati pisani dokazi. Ukoliko osoblje nema formalno obrazovanje subjekt je dužan provesti interne edukacije zaposlenika ili na drugi način (radne upute i slično) osigurati da je osoblje educirano.
81 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, 5.1. PODRIJETLO ŽIVOTINJA, točka 63. Krivo navedena Uredba. Treba navesti 889/2008 čl. 9(2) Prihvaćen Pogrešno navođenje pravne osnove će se ispraviti.
82 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Katalog sankcija, Opća pravila, stavke 11/12/13 - Isto kao i za GMO ionizirajuće zračenje strogo je zabranjeno po EU regulativi. Nema potrebe za tri stavke već samo jedna: „Korištenje ionizirajućeg zračenja“ – SC / PC. Nije prihvaćen Sukladno uredbi zabranjeno je korištenje ionizirajućeg zračenja što ne obuhvaća slučajnu kontaminaciju ili kontaminaciju zbog neadekvatnog provođenja preventivnih mjera.
83 BIOINSPEKT d.o.o. O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA u PRILOGU 4, Katalogu sankcija, Opća pravila, točke 8/9/10 Budući da je po EU regulativi i Uredbama, GMO strogo zabranjen nema potrebe za tri stavke 8, 9 i 10 već samo jednom: „Upotreba proizvoda koji sadrže GMO“ – SC / PC Ukoliko u bilo kojoj fazi proizvodnje dođe do namjernog korištenja ili kontaminacije GMO tu više nema povratka. Djelomično prihvaćen Sankcije za korištenje GMO i ionizirajuće zračenje biti će usklađene. Ne prihvaća se zanemarivanje preventivnih mjera i slučajna kontaminacija kao razlog za suspendiranje certifikata.
84 Biotechnicon O KONTROLNOM SUSTAVU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, KATALOG SANKCIJA Prijedlog: U Katalogu sankcija izbjegavati omogućavanje izuzetaka, temeljem opservacije kontrolora prilikom provedbe pojedinačne kontrole, napr. 'nedostaje evidencija, ali postoji učinkovito odvajanje', kao i korištenje termina 'bez sumnje' i sl. Evidencije služe baš tome da se dokaže usustavljenost rada i postupanja subjekta (dakle, da tako radi i kada kontrolor nije u kontroli kod njega). Nije prihvaćen Kontrolori su kompetentni ocijeniti da li se evidencija vodi, da li je nepotpuna ili je nema uopće. Sankcije su prilagođene ozbiljnosti prekršaja.
85 NATAŠA URANJEK PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) 1. Zahtjevi u pogledu kvalifikacija osoblja kontrolnog tijela Smatram da je potrebno navesti na popis i druga polja biotehničke znanosti, područje prirodnih znanosti (osobito biolozi i kemičari jer im je to područje bliže po struci nego ekonomistima), te i ostala polja društvenih znanosti (ako mogu biti ekonomisti, zašto ne bi bili i pravnici ili politolozi). Nadalje, uvođenje dvije godine radnog iskustva na poslovima ekološke poljoprivrede ili prerade i certifikacije hrane, dovodi do stvaranja svojevrsnog tzv.kartela kontrolora ( kao i inspektora), jer ukoliko netko od već certificiranih kontrolnih kuća ne osposobi nove kontrolore (ili inspektore), nove tvrtke se ne mogu ovlastiti za kontrolore u ekološkoj poljoprivredi, čime se narušava tržišna utakmica u RH i stvara privilegiran položaj postojećih. Vezano za poznavanje organizacijskog i financijskog upravljanja, poslovnog računovodstva nameće se obveza i novim i postojećim tvrtkama da direktori koji nisu ekonomisti po struci moraju financijski opteretiti tvrtku da bi položili navedena područja ili poznavanje navedenih područja podrazumijeva da ukoliko netko nije ekonomista po struci, a nekoliko godina uspješno vodi firmu poznaje navedena područja. Norma HRN EN ISO/IEC 17065:2013 propisuje internacionalan pristup i ne tako stroge kriterije. Zašto mi kao zemlja članica propisujemo sami sebi strože kriterije, a ne uzmemo jednak princip kao EU? Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
86 Bioter d.o.o. PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) Inspektora s barem jednom godinom iskustva u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji je gotovo nemoguće naći na tržištu rada, a uvođenje novog kontrolora i držati ga godinu dana kao vježbenika da bi imao iskustva u ekološkoj polj. proizvodnji je teško i stvara financijski pritisak na OKT jer se plaća čovjek koji ne zarađuje za plaću. Smatramo da je potrebno dokazati da inspektor zna raditi svoj posao, neovisno o iskustvu od godine dana u ekološkoj polj. prozvodnji, odnosno da se briše pojam ekološka i da ostane samo radno iskustvo u struci/poljoprivredi. - sveučilišno ili specijalističko obrazovanje u području poljoprivrednih znanosti ili usporedivo obrazovanje - potrebno je nabrojati usporediva zanimanja i navesti da li je to viša ili visoka škola Kako može direktor biti ekonomista, a ujedno biti i inspektor. Što su druga usporediva usmjerenja? Zašto direktor/upravitelj uopće mora imati uvjete za inspektora? Što je sa inspektorima koji sada rade, a neće zadovoljavati uvjete ako ostanu ovako propisani? Što ako OKT nema 5 klijenata u nekom području? Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
87 BIOINSPEKT d.o.o. PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) Sljedeće točke trebaju glasiti kako slijedi: 3. Zahtjevi u pogledu osposobljavanja osoblja kontrolnog tijela za provođenje kontrola u dodatnom području kontrole Inspektori koji su ovlašteni za provođenje kontrola mogu se osposobiti za provođenje kontrola u dodatnom području kontrole. Dokumentacija o provedenom osposobljavanju sadrži: - dokaz o radnom iskustvu provođenja kontrola u području za koje je ovlašten od minimalno pola godine i minimalno 10 provedenih kontrola - sudjelovanje na treninzima/edukacijama vezanim uz dodatno područje kontrole - trening s ovlaštenim inspektorom kontrolnog tijela u trajanju predviđenom Pravilnikom, kako je navedeno u točki 2. 4. Zahtjevi u pogledu održavanja osposobljenosti osoblja za provođenje kontrola Može se smatrati da je uvjet održavanja osposobljenosti zadovoljen ako inspektor provede minimalno 10 kontrola godišnje. Obrazloženje: Ukoliko bude uvjet da 5 kontrola mora imati kontrolor u svakom području to znači da većina OKT u RH neće moći odmah u startu zadovoljiti uvjete za akvakulturu, uvoz, pa čak i stočarstvo i preradu jer većina kontroliranih subjekata ima biljnu proizvodnju i neku manju preradu možda. To znači da čak niti iskusni inspektori nadležnih inspekcija koji su sve prošli neće imati ispunjen taj uvjet. Norma HRN EN ISO/IEC 17065:2013 opet napominjemo propisuje internacionalan pristup i ne tako stroge kriterije. Zašto mi kao zemlja članica to radimo na takav način? Zašto ne uzmemo jednak princip kao EU nego propisujemo stroge kriterije? Drugo: zašto iskusni kontrolori s dugogodišnjim iskustvom od 15-tak godina moraju obnavljati održavanje obuke ako primjerice zbog bolesti preskoče jednu godinu obavljanja kontrola. Time ih se stavlja u isti položaj sa novacima koji nisu do tada imali doticaja sa obavljanjem stručnih kontrola. To znači da ako u jednoj godini nemaju održavanje tj. niti jednu kontrolu, što trebaju napraviti iduće godine da zadrže status kontrolora. Ako moraju proći istu proceduru kao novaci, to nije realno. Ovaj članak bi trebalo jasnije definirati. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
88 BIOINSPEKT d.o.o. PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) PRILOG 5, 1.2. Osoblje koje provodi službene kontrole – Inspektori, Treba glasiti kako slijedi: 1.2.1. Poljoprivredna proizvodnja – Proizvodnja bilja Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ako su ispunjeni sljedeći kriteriji: - sveučilišno ili specijalističko obrazovanje u području poljoprivrednih znanosti ili usporedivo obrazovanje - poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda (ovu kvalifikaciju moguće je steći kroz rad u OKT) 1.2.2. Poljoprivredna proizvodnja - Pčelarstvo Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni slijedeći kriteriji: - kvalifikacija u skladu s područjem kontrole 1.2.1. - poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda (ovu kvalifikaciju moguće je steći kroz rad u OKT) 1.2.3. Poljoprivredna proizvodnja - Akvakultura Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni slijedeći kriteriji: - sveučilišno ili specijalističko obrazovanje u području biologije mora, ribarstva i akvakulture, morskog ribarstva - poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda (ovu kvalifikaciju moguće je steći kroz rad u OKT) 1.2.4. Proizvodnja prerađene hrane Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni slijedeći kriteriji: - sveučilišno ili specijalističko obrazovanje u području prehrambene tehnologije, nutricionizma, ili usporedivo obrazovanje - poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda (ovu kvalifikaciju moguće je steći kroz rad u OKT) 1.2.5. Uvoz ekoloških proizvoda Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni slijedeći kriteriji: - kvalifikacija u skladu s područjima kontrole 1.2.1., 1.2.4. ili 1.2.7. - poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, carinsko postupanje i robno-financijsko knjigovodstvo Obrazloženje: Zašto je potrebno jednogodišnje radno iskustvo u ekološkoj proizvodnji??? S tim potezom se mladim kvalitetnim i obrazovanim ljudima onemogućuje zaposlenje. Mladi zaposlenik kad počne raditi u OKT ionako ima zahtjeve i prema akreditacijskoj normi da mora biti educiran kroz određeno vrijeme od strane datih mu mentora s kojima u početku zajedno uči i ide na terene. Nakon određenog vremena i provedene edukacije kreće u posao koji obavlja još uvijek pod nadzorom svojih mentora. Nakon što OKT utvrdi da je zadovoljio uvjete za pojedinu kategoriju obavlja posao samostalno i nadalje ga se educira za kompliciranije kategorije. Isto tako poznavanje Uredbi i propisa stječe kroz edukaciju u OKT. Propisani zahtjevi u pogledu kvalifikacija u ovom pravilniku su suprotni zahtjevima akreditacijske norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 po kojima su sva OKT koja obavljaju certifikaciju u EU akreditirana. Ne možemo mi putem Pravilnika zahtijevati viši nivo od internacionalne norme prema kojoj cijeli svijet radi po pogledu kvalifikacije osoblja. Jasna je potreba za visokim obrazovanjem to nije sporno. Ali edukaciju je mladim ljudima potrebno osigurati unutar OKT. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
89 BIOINSPEKT d.o.o. PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) PRILOG 5, 1. Zahtjevi u pogledu kvalifikacija osoblja kontrolnog tijela, 1.1. Direktor/upravitelj i njegova zamjena Mišljenja smo da 3 i 4 povlaku treba izbaciti. Što ako je zamjenik direktora vrlo kvalitetna mlada osoba koja ima iskustvo do 1 godine u području ekološke certifikacije? Ove dvije stavke onemogućuju napredovanje mladih ljudi. Druga poanta leži u slijedećem. Na koji način se može dokazati poznavanje organizacijskog i financijskog upravljanja, poslovnog računovodstva, upravljanja kvalitetom kao i poznavanje europskih i nacionalnih propisa kojima se uređuje ekološka poljoprivreda i upravno pravo??? Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
90 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) -savjetničke aktivnosti u poslovnim aktivnostima koje podliježu kontroli sukladno europskim i nacionalnim propisima kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, osim u slučaju da postoji jasno vremensko i materijalno razgraničenje između kontrola i savjetničkih aktivnosti Kako bi se izbjegao sukob interesa kontrolno tijelo između ostalog poduzima mjere koje osiguravaju jasno vremensko i materijalno razgraničenje koje se dokumentiraju. Prijedlog: uskladiti prema normi 17065 koja jasno definira sukob interesa kod istovremenog savjetovanja i kontrole. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
91 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) 4. Zahtjevi u pogledu održavanja osposobljenosti osoblja za provođenje kontrola Umjesto: Može se smatrati da je uvjet održavanja osposobljenosti zadovoljen ukoliko inspektor godišnje provede minimalno 5 kontrola za svako u svakom od područja za koje je ovlašten i minimalno 20 kontrola godišnje. Može se smatrati da je uvjet održavanja osposobljenosti zadovoljen ukoliko inspektor godišnje provede minimalno 20 kontrola godišnje, te da obuhvati svako od područja. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
92 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) Umjesto: 1.2. Osoblje koje provodi evaluaciju i certifikaciju 1.3. Osoblje koje provodi evaluaciju i certifikaciju Umjesto: - ispunjeni su zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7. i provode se redovite edukacije - ispunjeni su zahtjevi za inspektore za barem jedno područje kontrole kako je navedeno u točkama od 1.2.1 do 1.2.7. i ima dokumentirano znanje o području certifikacije proizvoda prema ISO terminologiji i postupcima Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
93 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) 1.2. Osoblje koje provodi službene kontrole – Inspektori Zahtjev da kontrolori imaju obavezno, uz sveučilišno obrazovanje, barem jednu godinu radnog iskustva u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji/u pčelarstvu/u biologiji mora, ribarstvu i akvakulturi/nutricionizmu/osiguranju kvalitete ekoloških proizvoda iz trećih zemalja je (gotovo) nemoguće ispuniti u RH u ovom trenutku. Predlažemo da se redefinira na način da, ukoliko kontrolor nema radno iskustvo iz navedenih područja, prije samostalnog rada, mora stjecati iskustvo u radu na kontroli i certifikaciji ekoloških proizvoda u tom području od barem 5 nadzora s mentorom. Obrazloženje: kontrola i certifikacija ekoloških proizvoda ne uči se na fakultetima, nije nužno sastavni dio radnog iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji i kadra s tako specificiranim iskustvom gotovo da i nema na tržištu. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
94 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) 1.2.4. Proizvodnja prerađene hrane Može se smatrati da je uvjet kvalifikacije i odgovarajućeg radnog iskustva zadovoljen ukoliko su ispunjeni slijedeći kriteriji: - sveučilišno ili specijalističko obrazovanje u području nutricionizma, prehrambene tehnologije ili usporedivo obrazovanje i barem jedna godina radnog iskustva u navedenim područjima Molim pojašnjenje kako je obrazovanje iz nutricionizma osnova za kvalitetno provođenje kontrola u području ekološke prerade. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
95 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) 1.2. Osoblje koje provodi službene kontrole – Inspektori Zahtjevi za pojedina područja kontrole Ne postoje propisani zahtjevi za proizvodnju životinja/stočarstvo. Molim nadopuniti. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
96 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) -sveučilišno obrazovanje (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja poljoprivrednih znanosti, ekonomije, prehrambene tehnologije ili drugog usporedivog usmjerenja. Molimo pojašnjenje kako se ovdje našla ekonomija, kao obrazovanje koje je relevantno za vođenje certifikacije ekoloških proizvoda, a nije napr. pravo, teologija, strojarstvo ili povijest umjetnosti. Ekonomija ima s poljoprivredom otprilike jednako kao i drugo nabrojano. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
97 Biotechnicon PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) Umjesto 1.1 Direktor/upravitelj i njegova zamjena Voditelj službe za certifikaciju ekoloških proizvoda i njegova zamjena Obrazloženje: Direktor ne mora biti uključen u postupke kontrole i certifikacije ekoloških proizvoda. Direktor je termin iz registracije na Trgovačkom sudu, a to ne mora nužno biti i voditelj službe za certifikaciju ekoloških proizvoda. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
98 Austria Bio Garantie d.o.o. PRILOG 5, Smjernice o za osoblje kontrolnog tijela (kvalifikacije i broj zaposlenih) Profil osoba naveden u ovom prilogu teško se može pronaći u RH. Trenutačno stanje na tržištu rada je takovo da je teško pronaći kvalificirane ljude koji odgovaraju profilu definiranom trenutačno važećim pravilnikom. Smatramo da je potrebno definiciju profila inspektora i zaposlenika OKT definirati na način kako je to predviđeno u trenutačno važećem Pravilniku, ali uz definiranje da se nadzori mogu obavljati samo od osoba koje imaju iskustvo i obrazovanje u području poljoprivrede i sigurnosti hrane. Ako se primjeni ovaj profil inspektora, što se događa sa zaposlenicima OKT koji trenutačno ne odgovaraju predviđenom profilu? U koju poziciju se stavljaju zaposlenici OKT koji su završili trogodišnji studij poljoprivrede? Smatramo da je obrazovanje potrebno svesti na minimalno trogodišnje visokoškolsko obrazovanje uz potrebno iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji i sigurnosti hrane, neovisno o ekološkoj proizvodnji. Jasna je intencija zakonodavca da se posebno regulira profil kontrolora i certifikatora, ali opet treba uzeti u obzir da na području RH ne postoji dovoljno osoba koje bi mogle zadovoljiti uvjete predviđene u ovom prilogu. Primljeno na znanje Pojašnjenje odredbe: Prilog 5. ima status smjernica. Ukoliko nisu ispunjene preporuke iz Priloga 5. Ministarstvo će odlučiti da li je zadovoljen uvjet odgovarajuće kvalifikacije i broja zaposlenih na temelju slobodne ocjene dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Komentar ćemo uzeti u obzir radi izmjene i dopune smjernica.
99 BIOINSPEKT d.o.o. PRILOG 13, Obrazac PSK – Izvješće o provedenoj službenoj kontroli koju provodi KT Ovo Izvješće šalje Kontrolno tijelo Ministarstvu kao sažetak onog što je pri stručnoj kontroli utvrđeno i navedeno u Zapisniku koji supotpisuje subjekt. Nepotrebno je na ovom Izvješću staviti rubriku potpisa subjekta jer ovo Izvješće dobiva samo Ministarstvo, a ne i subjekt, a Kontrolnom tijelu je dodatna dokumentacija koju mora ispunjavati za nešto što već subjekt ima i potpisuje u zapisniku. Prihvaćen Obrazac će se urediti.