Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Integrator"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Inteligentna Energija (klaster) Poziv na dostavu projektnih prijedloga Zašto je potpora male vrijednosti do 75%, kada je za druge pozive uobičajreno 85%? Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. definiranim specifičnim ciljem 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“, a maksimalni intenziteti potpore navedeni u Pozivu za pojedine vrste potpore, dodjeljuju se po Programu dodjele potpora male vrijednosti za povećanje inovativnosti malih i srednjih poduzetnika u S3 područjima (KLASA: 910-04/19-01/187, URBROJ: 526-08-01-01/2-19-1) i Programu dodjele državnih potpora za povećanje inovativnosti malih i srednjih poduzetnika (KLASA910-04//15-01/35, URBROJ: 516-05-01-04/2-16-13).
2 Inteligentna Energija (klaster) Poziv na dostavu projektnih prijedloga Predlažem maksimalno vrijeme trajanje projekta od 18 mjeseci Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 Dalibor Barbalić Poziv na dostavu projektnih prijedloga xy Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Silvije Filipović 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Obzirom da su OIŠZ isključeni iz ovog Poziva, pitanje bi glasilo, može li prihvatljivi prijavitelj ili partner u konzorciju za "Integrator" biti "span-off" tj. MSP kojem je osnivač i/ili suvlasnik OIŠZ (privatni ili javni ili čak strani ili u mješovitom vlasništvu) ? Obrazloženje : Strani subjekt kao potencijalni prijavitelj, koji nije upisan u registar organizacija za istraživanje i širenje znanja koji se vodi pri ministarstvu nadležom za znanost RH, u prednosti je pred domaćim OIŠZ, jer mu je omogućeno da kao Prijavitelj/partner koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nema registriran poslovni nastan u RH niti je u registru OIŠZ, može biti kvalificirani prijavitelj ili partner, a ne postojanje takvih kompetencija ne znači i kvalitetu, nego naprotiv, upis u OIŠZ registar predmnijeva i kvalitete i kompetencije, čime UzP trenutno propisuje lakše uvjete za dobivanje sredstava i odobravanje projekata za strane subjekte nego za domaće, pa se traži mišljenje tj. pojašnjenje za pitanje iz prve rečenice ovog komentara, obzirom da isto nije zabranjeno. Potencijalni prijedlog za razmatranje je i uključivanje domaćih OIŠZ barem na razini partnera, bez mogućnosti da budu prijavitelji ili da je to omogućeno barem za span-off OIŠZ ukoliko takav jest već osnovan i uz sve ostale uvjete koje takav entitet zadovoljava po ovom Pozivu. Nije prihvaćen Sukladno pravilima Poziva prihvatljivi prijavitelji/partneri moraju biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Sukladno navedenom Organizacije za istraživanje i širenje znanja nisu prihvatljivi prijavitelji/partneri na ovaj Poziv.
5 Sasa Cikovic 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Uzevši u obzir definiciju Integratora da su to srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima s jedne strane, te propisan uvjet prihvatljivosti u poglavlju 2.2 ovih Uputa da su prihvatljivi prijavitelji mikro, mali, srednji poduzetnici kao i kriterij za isključenje (poglavlje 3.3, točka 1 ovih Uputa) da se potpora ne može dodijeliti velikim poduzećima znači li to da Integrator (prema prethodno spomenutoj definiciji iz ovog poziva) ne može primiti potporu unutar ovog javnog poziva odnosno da ne može biti partner na projektu već suradnik ako se radi o velikom poduzetniku? Odnosno, može li biti suradnik ako se radi o velikom poduzetniku odnosno na koji način će biti uređen taj odnos. Molimo detaljnije pojašnjenje. Nije prihvaćen Sukladno pravilima Poziva poduzeća Integrator nisu prijavitelji na ovaj Poziv nego su Integratori srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima, tj. konzorcij koji se sastoji od prijavitelja i partnera se uključuje u dobavni lanac vrijedenosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.
6 DOTA 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja/partnera Postoji li mogućnost da Integrator bude partnersko poduzeće sa jednim ili više dobavljača (ima manje od 50% vlasništva) ? Jeli takav model prihvatljiv ? Nije prihvaćen Sukladno pravilima Poziva poduzeća Integrator nisu prijavitelji na ovaj Poziv nego su Integratori srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima, tj. konzorcij koji se sastoji od prijavitelja i partnera se uključuje u dobavni lanac vrijedenosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.
7 DOTA Poziv na dostavu projektnih prijedloga, 7POJMOVNIK Preduvjet za početak procesa komercijalizacije je postojanje dovršenog ili gotovo dovršenog prototipa tehnologije / proizvoda / usluge / sustava / poslovnog modela testiranog u simuliranom ili stvarnom okruženju ili dovršena projektna dokumentacija za izvedbu prototipa ili dr. Shodno tome, a referirajući se na natječaj S3, dali prijavitelj projektnog prijedloga mora biti vlasnik ‘’dovršenog prototipa proizvoda / usluge testiranog u stvarnom okruženju“ ? Ukoliko je odgovor da, tko točno mora biti vlasnik ako u ovome pozivu prihvatljiv prijavitelj je konzorciji minimalno tri poduzeća ? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.