Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska voćarska zajednica PRAVILNIK O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA Poštovani, Hvale je vrijedna činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo nedaće koje su posljednjih godina pogodile proizvođače jabuka te im želi pomoći da barem dijelom umanje velike štete koje su pretrpjeli. U tom kontekstu u potpunosti podupiremo predmetnu potporu, međutim ista će polučiti željeni učinak isključivo ukoliko sredstva budu pravedno i ravnomjerno raspoređena na sve hrvatske proizvođače jabuka, a posebice one kojima je ta proizvodnja primarna odnosno jedina djelatnost te gotovo jedini izvor prihoda. Logično da takvi proizvođači već u kontinuitetu ulažu značajna sredstva u svoju proizvodnju te su teškom situacijom u voćarstvu isti posljedično možda i najviše ugroženi. Navedeni kontekst vrlo je bitan za shvaćanje zašto smatramo da sami način raspodjele, iako krajnje potrebne potpore, nije potpuno dobar jer predložena potpora male vrijednosti za primarnu proizvodnju (de minimis) na ovaj način neće donijeti ravnopravnu raspodjelu predviđenih sredstava, posebice onima koji su u svoju proizvodnju najviše i ulagali te de minimis okvir posljedično već i iskoristili. Navodimo Vam razloge zbog kojih smatramo da bi način raspodjele potpora, a po predloženom konceptu, ako je moguće trebalo izmjeniti: 1. „Uredbom (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru“ određeno da ukupan iznos potpora de minimis koji se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda ne smije prelaziti 20.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (članka 3., stavak 2), odnosno iznimno najviše 25.000 EUR (članak 3., stavak 3a) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Upravo u gore navedenom smatramo leži i najveći problem, jer takav iznos/ograničenje iznimno je mali, a u većoj mjeri već iskorišteni iznos upravo kod onih proizvođača koji čine najozbiljniji segment hrvatske proizvodnje jabuka iz razloga što isti u kontinuitetu ulažu u razvoj i modernizaciju svoje proizvodnje. Planiranim načinom raspodjele upravo će takvi proizvođači dobiti minimalan iznos ili će pak u potpunosti ostati bez potpore; 2. S obzirom kako ne postoji kriterij po kojem bi se potpora davala proizvođačima na osnovu količine ulaganja, prinosa, količine prodaje i sl. (a što bi u konačnici pokazalo i količinu pretrpljene štete te kome je pomoć najpotrebnija), veliki dio potpore bit će zapravo isplaćen proizvođačima kojima to nije primarni izvor prihoda, a od kojih veliki dio njih svoje proizvode uopće niti ne stavlja na tržište. Ne treba izostaviti niti činjenicu kako će dobar dio potpore, isključivo po ključu prijave u ARKOD sustavu, biti dodijeljen i onim voćnjacima koji su u potpunosti zapušteni i koji su u osnovi neproizvodni. Nažalost, to je realnost, ali tim više smatramo ključnim da uz navedeno (a zbog nepostojanja dodatnih kriterija evaluacije), oni najozbiljniji proizvođači za potporu ne ostanu potpuno uskraćeni; 3. Predloženim bi načinom raspodjele, iako ne namjerno, velik dio ozbiljnih proizvođača bio nepravedno „kažnjen“ za svoja dosadašnja ulaganja i ostao bez mogućnosti da svojim nasadima i sebi ublaže pretrpljenu štetu te si pokušaju omogućiti opstanak; 4. Sukladno gore navedenome te s obzirom na različite površine na kojima pojedini subjekti proizvode jabuke, na ovaj način bi se stvorio izrazito nepravedan nesrazmjer u kojemu bi se potpora po 1 ha, a ovisno o veličini njihove proizvodnje, kretala od 0,00 kn do 8.000,00 kn po jednom hektaru. 5. Smatramo ekonomski logičnim i produktivnim stimulirati, a u ovom slučaju pomoći opstanku, sve one koji kontinuiranim ulaganjem, zapošljavanjem te modernizacijom proizvodnje doprinose rastu, razvoju i podizanju konkurentnosti proizvodnje jabuke u RH te ju čine dugoročno održivom i isplativom granom hrvatske poljoprivrede i gospodarstva. Upravo radi toga apeliramo da takvi proizvođači za potporu ne ostanu uskraćeni, nego da dobiju pravedan dio tih sredstava, a razmjerno veličini svoje proizvodnje. Ponavljamo da iako samu potporu u potpunosti podupiremo i pozdravljamo, smatramo logičnim kako se ipak mora uzeti u obzir realna procjena kvalitete same raspodjele, ali i efekta kojeg će ista imati na same voćare kojima se želi pomoći. U ovom slučaju, a sukladno navedenome, konačan ishod raspodjele bi mogao biti takav da bi prema istom odnosno jedinom kriteriju (po ha proizvodnje upisanom u ARKOD sustav) dio najozbiljnijih proizvođača mogao biti u potpunosti zakinut za predmetnu potporu koja im je prijeko potrebna. Tada se dovodi u pitanje svrha same potpore, ali i sudbina takvih proizvođača koji se zbog značajnih ulaganja proteklih godina zapravo nalaze pod najvećim financijskim opterećenjem, a potporu s druge strane neće niti osjetiti. Zbog svega navedenog, predlažemo ako je moguće napraviti izmjenu gdje će se izvor financiranja programa potpore za proizvođače jabuka u 2019. godini usmjeriti: 1. Na potporu koja se dodjeljuje poduzetnicima za pružanje usluge od općeg gospodarskog interesa (članak 2., stavak 1., „Uredbe Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa“) ili 2. Kroz potporu male vrijednosti u okviru segmenta prerade poljoprivrednih proizvoda, umjesto primarne proizvodnje. Na taj bi se način predloženom mjerom, a koja ostaje u istim predloženim zakonskim okvirima provedbe, ipak omogućilo svim proizvođačima jabuka da ravnomjernom i pravednom raspodjelom dobiju predviđenu potporu i pokušaju održati svoju proizvodnju te da vlastite jabučnjake pripreme za nadolazeću sezonu. Predlažemo, da se u okvirima realnih mogućnosti brze provedbe ove mjere razmotri ovaj naš prijedlog i podržavamo i svaki drugi prijedlog kojim će biti izvršena koliko god je moguća pravična i ravnomjerna raspodjela planirane potpore svim proizvođačima u RH, gdje za istu niti jedan od njih neće biti nepravedno zakinut, a svima će biti dana jednaka mogućnost da u ovoj teškoj situaciji održe svoju proizvodnju, radna mjesta i nastave poslovanje. Srdačno, Hrvatska voćarska zajednica Nije prihvaćen Cilj potpore iz Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu je provedba aktivnosti koje doprinose sprječavanju širenja bolesti i nastanka dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju te nikako potpora za proizvodnju, niti potpora koja kompenzira pojedina ulaganja u proizvodnju. Uredba Komisije (EU) br. 360/2012 nije primjenjiva. Naime, usluge od općeg gospodarskog interesa (eng. SGEI) obuhvaćaju usluge pružanja komercijalnih usluga cijelom stanovništvu po povoljnim uvjetima (poput poštanskih usluga, energetske sigurnosti, elektroničkih komunikacijskih usluga, javnog prijevoza), do širokog spektra zdravstvenih i socijalnih usluga (poput skrbi za starije osobe ili osobe s invaliditetom). SGEI se provode u javnom interesu pod uvjetima koje je definirala država, a davatelj pruža javne usluge.