Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlaže se dopuna st.2. članka 1. na način da se kod defnicije Kp iza riječi “tekuće godine” doda “uključujući podatak za lipanj” i kod definicije Fs iza riječi “tekuće godine” doda “uključujući podatak za lipanj” te glase: "Kp - prosječna kamatna stopa na nove devizne depozite stanovništva kod kreditnih institucija oročenih na razdoblje od 1 do 2 godine koja se izračunava jednom godišnje za razdoblje od 12 mjeseci počevši od srpnja prethodne godine do lipnja tekuće godine (uključujući podatak za lipanj) na temelju objavljenih statističkih podataka Hrvatske narodne banke. Fs - faktor stabilizacije kamatne stope izračunava se jednom godišnje kao pola aritmetičke sredine prinosa do dospijeća na obveznice Republike Hrvatske izdane u kunama uz valutnu klauzulu u eurima s preostalim rokom do dospijeća od pet godina za razdoblje od 12 mjeseci počevši od srpnja prethodne godine do lipnja tekuće godine (uključujući podatak za lipanj) temeljem objavljenih statističkih podatka Hrvatske narodne banke. Ako nije dostupan podatak o prinosu do dospijeća obveznica s preostalim rokom dospijeća od 5 godina, uzima se pola aritmetičke sredine prinosa do dospijeća najbližih obveznica s većim preostalim rokom do dospijeća. U izračun aritmetičke sredine prinosa ne uzimaju se mjeseci za koje nije raspoloživ podatak o mjesečnom prinosu." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je sukladno istome, Zakon izmijenjen.
2 PRVA STAMBENA ŠTEDIONICA D.D. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Prilikom prebacivanja teksta Zakona u word dokument potreban je ispravak kroz čitav tekst na način da kod formule Kp se u word dokumentu prikazuje samo slovo p. Prihvaćen Primjedba je primljena na znanje, riječ je grešci informatičke prirode, no u samome Zakonu, odnosno kod formule su jasno vidljivi dijelovi formule, odnosno Kp i Fs.
3 Tina Dadić PRIJEDLOG ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE, 2. CILJEVI Kroz tekst prijedloga ovog zakona nije vidljivo da postoji mogućnost savjetovanja korisnika prije sklapanja ugovora. Budući dio informacija banka daje tek po sklapanju ugovora, važno je izbjeći nepotrebne probleme kao što je neodgovorno financijsko poslovanje, nemogućnost otplate kredita, prekomjerno zaduživanje, prebacivanje odgovornosti. Savjetovanje korisnika je potrebno da bi podigli nivo osobne odgovornosti prije sklapanja ugovora: tko je odgovoran za vraćanje kredita, kakva su očekivanja korisnika, društvena odgovornost i sl.. Sve vrste savjetovanja su poželjne od kratkog pismenog do stručnog individualnog, ovisno o potrebama korisnika. Cilj savjetovanja prije sklapanja ugovora bio bi osigurati promišljeno i odgovorno građansko ponašanje, koje dugoročno ima pozitivan učinak na društvo. Prihvaćen Primjedba nije prihvaćena, no valja napomenuti kako stambene štedionice kao kreditne institucije podliježu odredbama Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine, broj 159/2013 i 19/2015). Sukladno odredbama glave XXIII. Zaštita potrošača, člankom 301. propisane su odredbe kojima je kreditna institucija dužna za svaku uslugu koja je u ponudi za potrošače izraditi obrazac koji sadrži ključne informcije o istoj i učiniti ga dostupnim na hrvatskom jeziku i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima. Također, sukladno članku 302. Zakona o kreditnim institucijama, propisano je da je kreditna institucija prije zaključivanja ugovora o pružanju bankovnih ili financijskih usluga, dužna potrošaču dati sve informacije koje su mu potrebne da bi usporedio različite ponude radi donošenja odluke o sklapanju ugovora. Prije zaključivanja ugovora, kreditna institucija dužna je potrošaču učiniti dostupnima sve bitne uvjete ugovora. Nadalje, sukladno članku 303. Zakona o kreditnim institucijama, kreditna institucija dužna je opće uvjete poslovanja, koji sadržavaju informacije o uvjetima pružanja usluga učiniti dostupnima potrošačima, na hrvatskom jeziku i na pogodnom mjestu u poslovnim prostorijama u kojima se pružaju usluge potrošačima. Pod ranije spomenutim informacijama, a koje se odnose na odobravanje kredita, podrazumijevaju se podaci o primjerice: važećim nominalnim godišnjim stopama redovnih i zateznih kamate, načinu obračuna kamata, naknadama, iznosu otplate glavnice i kamata kao i ostali podaci navedeni u članku 303. Zakona o kreditnim institucijama.