Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka, Članak 8. - u st. 1. čl. 8. očitom omaškom napisano je ZK/KUP umjesto ZK/KPU pa je isto potrebno ispraviti. - U čl. 8. iza st.5. predlaže se staviti st.6. koji glasi: „Ovlašteni korisnici na izdanom izvatku u fizičkom obliku otiskuju i svoj pečat te stavljaju svoj potpis i naznačuju oznaku i broj upisnika u koji su upisali izdavanje izvatka.“ Obrazloženje: Ovakva odredba se predlaže radi načina rada javnih bilježnika i odvjetnika, u smislu ovog pravilnika ovlaštenih korisnika, a za koje je Zakonom o javnom bilježništvu i Zakonom o odvjetništvu propisana upotreba pečata (štambilja), kao i upisnika koje vode javni bilježnici, te da bi se isti razlikovali od izvadaka koji su izdani preko sustava e-građani. Alternativno ova odredba može stajati u st. 3. čl. 9. ovog pravilnika. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te u odnosu na prvi komentar ističemo da će se tekst pravilnika izmijeniti u skladu s dostavljenom primjedbom. U odnosu na drugi komentar ističemo da nije prihvaćen obzirom da se elektronički izdan izvadak ovjerava QR kodom od strane samog sustava te se kao takav smatra vjerodostojnom ispravom slijedom čega nema potrebe za dodatnom nadovjerom.
2 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Elektroničko podnošenje prijedloga za upis, Članak 12. - U stavku 1. čl. 12. iza prve rečenice potrebno je dodati odredbu koja glasi: „ Ako se prijedlog za upis i dopuna prijedloga podnose putem mrežnog (web) servisa isti se mogu elektronički potpisati i samo aplikativnim certifikatom administratora sustava.“ Obrazloženje: S obzirom da HJK za jedno sa Ministarstvom pravosuđa radi na integraciji informatičkog sustava HJK (e-Notar) sa informacijskim sustavom u primjeni u poslovanju suda, a osobito u odnosu na podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige elektroničkim putem, te da bi se prema tehničkoj specifikaciji i u skladu sa mogućnostima tehnologije pri podnošenju prijedloga putem mrežnog (web) servisa za potpisivanje samog prijedloga koristio upravo aplikativni certifikat administratora sustava, potrebno je izrijekom propisati i mogućnost korištenja takvog elektroničkog potpisa s obzirom na strogo formalnu prirodu zemljišnoknjižnih postupaka. Na ovaj način bi se u potpunosti izbjegla mogućnost tumačenja je li prijedlog potpisan ispravnim elektroničkim potpisom ili ne u budućnosti. - Stavak 2. čl. 12. treba glasiti : „Pisane priloge dostavljene u izvorniku ili ovjerenom prijepisu (presliku), ovlašteni korisnik pretvoriti će u elektronički oblik te će svaki priloženi dokument potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom te će po obavljanju tih radnji pisane priloge vratiti osobi koja ih je podnijela.“ Obrazloženje: Iako je iz prijedloga ovog pravilnika jasna namjera predlagatelja da isprave koje ovlašteni korisnici pretvaraju u elektronički oblik ne čuvaju, budući ne postoje odredbe o čuvanju isprava, bilo bi oportuno isto izrijekom propisati odnosno propisati da se isprave vraćaju stranci koja ih je podnijela. Isto je potrebno da bi se jasno odredile prava i obveze ovlaštenih korisnika (odvjetnika i javnih bilježnika) i stranaka koje koriste njihove usluge. Također je potrebno istaknuti da isprave koje se pretvaraju u elektronički oblik i podnose se uz prijedlog za upis u zemljišne knjige osim u posjedu stranaka, nalaze u arhivima javnih bilježnika te se čuvaju najmanje tri godine pa do trajno, ovisno o vrsti isprave. Uzimajući u obzir naprijed navedeno, jasno je da pravna sigurnost ne može biti ugrožena time što se isprave vraćaju stranci, jer sud u slučaju potrebe uvijek može pozvati stranke da dostave izvornike isprava odnosno da se izvrši uvid u arhivu javnog bilježnika. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru te ističemo da smo suglasni s prvim dijelom koji se odnosi na potpisivanje prijedloga od strane samog web servisa. Odredba će se u tom smislu izmijeniti. U odnosu na drugi dio komentara ističemo da će se odredba dopuniti na način da će biti propisano kako se isprave vraćaju stranci.
3 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Vrijeme primitka elektroničke isprave, Članak 13. - U čl. 13. iza st.1. predlaže se staviti st.2. koji glasi: „Javni bilježnik i odvjetnik kao ovlašteni korisnici ovlašteni su izdati potvrde o podnošenju prijedloga za upis i dopuna prijedloga u zemljišne knjige elektroničkim putem osobama na čiji zahtjev su isti podneseni. Oblik i sadržaj potvrde odlukom mogu utvrditi Hrvatska javnobilježnička komora i Hrvatska odvjetnička komora ako isti nisu određeni nekim drugim propisom.“ Obrazloženje: Ovakva odredba potrebna je radi ispravnog vođenja evidencija, osobito u slučaju javnih bilježnika koji svaku radnju moraju evidentirati u upisnicima sukladno Javnobilježničkom poslovniku. - U čl. 13. iza st.2. predlaže se staviti st.3. koji glasi: „Ako nije moguće podnijeti prijedlog ili dopunu prijedloga elektroničkim putem ili ako isti nije evidentiran na poslužitelju zbog više sile ili nemogućnosti zaprimanja u sustavu zbog tehničkih ili drugih razloga, isključuje se odgovornost primatelja i ovlaštenih korisnika.“ Obrazloženje: U praksi se nažalost, iako rijetko, događaju situacije koje su izvan kontrole osoba koje podnose prijedlog (ovlaštenih korisnika u smislu ovog pravilnika) od kvara informatičke opreme, gubljenja internetske veze ili drugih izvanrednih okolnosti, odnosno kvara na sustavu primatelja, te je potrebno ovakvom odredbom isključiti odgovornost za eventualnu štetu koju bi strankama mogla biti nanesena jer nisu bile u mogućnosti podnijeti prijedlog za upis u zemljišne knjige elektroničkim putem ovlaštenih korisnika u takvim okolnostima. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te ističemo kako je iz sustava moguće nakon podnošenja prijedloga ispisati potvrdu o primitku na kojoj je naznačeno: poslovni broj predmeta, datum i vrijeme zaprimanja te stoga nema potrebe za dodatnom vrstom potvrde koja bi stranci eventualno predstavljala i dodatni trošak.
4 ZDENKA MONTERISI Vrijeme primitka elektroničke isprave, Članak 13. Mišljenja sam da je nedovoljno i neprecizno određeno vrijeme koje se smatra vremenom podnošenja prijedloga smatra se da je sudu stigao kada je evidentiran na poslužitelju primatelja. Predlažem da se unese odredba o kvalificiranom vremenskom žigu koji povezuje dan i sat podnošenja prijedloga oznakom točnog vremena povezanom s koordiniranim svjetskim vremenom, kao što je to propisano odredbom čl. 5 st. 6 i čl. 11 Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (NN br. 12/2018) Predlažem dopunu unošenjem odredbe o obavijesti suda o primitku elektroničkog podneska: „Nakon uspješno dostavljenog elektroničkog podneska sud će poslati vanjskom korisniku sustava obavijest o zaprimanju podneska uz korištenje kvalificiranog vremenskog žiga. Vremenom primitka podneska smatra se vrijeme na vremenskom žigu.“ Naime, kada odvjetnik kao kvalificirani korisnik prijedlog predaje elektroničkim putem ne zna kada je evidentiran na poslužitelju primatelja. Nasuprot ovome kada neuka stranka na protokolu suda preda Prijedlog sud odmah, prema čl. 108 Zakona o zemljišnim knjigama čini vidljivim dan i vrijeme kada je prijedlog podnesen. Precizno određivanje vremena je iznimno bitno u zemljišnoknjižnim predmetima radi različitih razloga, primjerice prvenstvenog reda upisa. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te ističemo da je članak 13. Pravilnika uređen u skladu s odredbom čl. 108 st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama (NN, broj: 63/19). Naime, kao vrijeme kada je prijedlog za upis stigao zemljišnoknjižnom sudu utvrđeno je vrijeme evidentirano na poslužitelju primatelja. Prilikom podnošenja prijedloga elektroničkim putem, sustav vraća korisniku potvrdu o zaprimljenom predmetu na kojoj je ispisan datum i vrijeme (sat, minuta i sekunda) zaprimanja istog te je naznačeno vrijeme jedino mjerodavno za utvrđivanje reda prvenstva postupanja po zaprimljenim predmetima. Jednako tako, isto vrijeme zaprimanja se ispisuje i na prijamnom štambilju i kod neposrednog podnošenja prijedloga sudu, čime su sve stranke u jednakom položaju.
5 HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA Vrijeme primitka elektroničke isprave, Članak 14. - U čl. 14. iza st.1. predlaže se staviti st.2. koji glasi: „Javni bilježnik za ovjeru i izdavanje jednog zemljišnoknjižnog izvatka u smislu članka 8. ovoga Pravilnika ima pravo na naknadu u iznosu od 20,00 kn.“ Obrazloženje: Gotovo istovjetna odredba je sadržana u st.2. čl. 10. PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 119/15, 23/17 i 106/18), a koji bi ovaj Pravilnik trebao zamijeniti. Budući da nagrada i naknada Javnih bilježnika za izdavanje ZK/KPU izvatka nije regulirana Privremenim pravilnikom o javnobilježničkoj tarifi, već je isto regulirano naprijed navedenim pravilnikom, isto je potrebno i regulirati i novim propisom koji taj Pravilnik zamjenjuje. Alternativno zbog nomotehničkih razloga ova odredba može stajati i u st.2. čl. 10. ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru te ističemo da će se o istom dodatno raspraviti.