Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Članak 10. Dopuna za članak 10.: (čl. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima), na način da se u čl.10. st. 1., između toč. 2. i toč. 3. doda nova točka koja glasi: 3. pružanje podrške žrtvi ili svjedoku s invaliditetom po njihovom zahtjevu te kontaktiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku osobama s invaliditetom, ovisno o specifičnim, individualnim potrebama same žrtve i svjedoka s invaliditetom. Obrazloženje: U situacijama kada je žrtvi s invaliditetom ili svjedoku s invaliditetom potrebna bilo koja vrsta podrške, smatramo da je primjerenu podršku potrebno pružiti i po zahtjevu same žrtve/svjedoka s invaliditetom (primjerice, tumači i prevoditelji znakovnog jezika) te je potrebno da je ista prisutna od samog početka kontaktiranja. Naglasak bi trebao biti na podršci koju treba/traži sama osoba s invaliditetom u trenutku kada joj je potrebna, a ne od trenutka kada podršku „dodijeli“ treća strana (sud, državno odvjetništvo, organizacija civilnog društva, druga institucija). Prihvaćen Prihvaća se. U članku 10. (članak 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Odjela za podršku žrtvama i svjedocima) stavku 1. točke 3. i 4. se spajaju te se točka 3. mijenja na način da glasi: „organiziranje i pružanje emocionalne podrške, te općih procesnih, tehničkih i praktičnih informacija, kao i kontaktiranje telefonskim putem svih žrtava i svjedoka ratnih zločina, te ostalih žrtava i svjedoka po nalogu suca i po uputi državnog odvjetnika“. Točka 4. se zamjenjuje tekstom: „4. pružanje podrške žrtvi ili svjedoku s invaliditetom po njihovom zahtjevu te kontaktiranje organizacija civilnog društva koje pružaju podršku osobama s invaliditetom, ovisno o specifičnim, individualnim potrebama same žrtve i svjedoka s invaliditetom.“
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Obrazac 1. Primjedbe se odnose na Obrazac 1. pod nazivom: TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ a koji je sukladno članku 9. sastavni dio predmetnog Pravilnika. Uvidom u postojeći Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima (Narodne novine, broj 133/15), kao i u prijedlog Pravilnika, vidljivo je kako predmetni Obrazac 1. ne predviđa da se podaci koji se prikupljaju prikažu razvrstani po spolu, a što je predviđeno u čl. 17. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) koji glasi: „Svi statistički podaci i informacije o osobama, koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, moraju biti iskazani po spolu.“ Stoga bi i Pravilnik o radu za podršku žrtvama i svjedocima trebalo uskladiti s gore navedenom odredbom Zakona o ravnopravnosti spolova. S tim povezano, predlaže se da u Obrascu 1. umjesto zbirno odvojeno iskazuju podaci za žrtve i svjedoke, npr., ukupan broj žrtava i ukupan broj svjedoka, i to naravno po spolu kako je to gore predloženo. Konačno, predlaže se da se u rubrici UKUPAN BROJ SVJEDOKA/OŠTEĆENIKA umjesto izraza OŠTEĆENIK koristi izraz ŽRTVA sukladno samom nazivu Pravilnika. Ukratko, predlaže se da izraz UKUPAN BROJ SVJEDOKA/OŠTEĆENIKA zamijeni s izrazom UKUPAN BROJ ŽRTAVA (ŽENA i MUŠARACA) i UKUPAN BROJ SVJEDOKA (ŽENA i MUŠARACA). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Obrazac tromjesečnog izvještaja dopunjen je podacima o spolu žrtve/svjedoka, odnosno ukupnom broju žena i muškaraca žrtava/svjedoka i promijenjen je naziv rubrike na sljedeći način: „UKUPAN BROJ ŽRTAVA/SVJEDOKA (djeca i odrasli, muškarci i žene, za sva tijela, uključujući i info pult i opće upite - bez sudskog poziva):“ Također je dodan tekst: „ OD TOGA: - žena: - muškaraca:“ U elektroničkoj bazi podataka omogućeno je vođenje šireg opsega podataka, uključujući odvojeno iskazivanje podataka za žrtve i svjedoke, kao i ukupan broj svjedoka i žrtava po spolu. Napominjemo da odjeli zbog objektivnih razloga nisu u mogućnosti uvijek voditi cjelovitu i detaljnu statistiku pružene podrške žrtvama/svjedocima. Službenici odjela za podršku žrtvama i svjedocima pružaju podršku kako osobno, tako i putem telefona i e-maila, a budući da nemaju uvijek dostupan podatak o identitetu žrtve/svjedoka, prikupljanje osobnih i drugih podataka isključivo ovisi o odluci i pristanku same žrtve, a sve s ciljem uspostave odnosa povjerenja.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Obrazac 1. Dopuna Obrasca 1. - TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ: Smatramo da je navedeni Obrazac potrebno dopuniti s kategorijom žrtva/svjedok s invaliditetom, razvrstano po vrsti invaliditeta, kako bi se dobili konkretniji podaci o žrtvama/svjedocima s invaliditetom. Obrazloženje: Navedeno predlažemo iz razloga što je Odbor UN-a u Zaključnim zapažanjima i preporukama o Inicijalnom izvješću koji je Republika Hrvatska podnijela Odboru dao preporuku o potrebi sakupljanja statističkih podataka. "Statistika i prikupljanje podataka (čl. 31.) 49. Odbor je zabrinut jer sustav prikupljanja podataka ne omogućava državi potpisnici da prikuplja informacije potrebne za planiranje i pripremu strategije za realizaciju njezinih dužnosti koje proizlaze iz Konvencije….. 50. Preporuka je Odbora da država potpisnica sustavno pregledava i preoblikuje sustav prikupljanja podataka u mjeri koja se odnosi na žene i muškarce s invaliditetom te da bude aktivno uključena i da se blisko savjetuje s osobama s invaliditetom i njihovim predstavničkim organizacijama." Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U tromjesečnom izvještaju dodana je kategorija „Ukupan broj žrtava/svjedoka s invaliditetom“. Detaljniji podaci o vrsti invaliditeta bit će evidentirani u elektroničkoj bazi podataka. Napominjemo da odjeli zbog objektivnih razloga nisu u mogućnosti uvijek voditi cjelovitu i detaljnu statistiku pružene podrške žrtvama/svjedocima, kao i onima s invaliditetom. Službenici odjela za podršku žrtvama i svjedocima pružaju podršku kako osobno, tako i putem telefona i e-maila, a budući da nemaju uvijek dostupan podatak o identitetu žrtve/svjedoka, prikupljanje osobnih i drugih podataka isključivo ovisi o odluci i pristanku same žrtve, a sve s ciljem uspostave odnosa povjerenja.