Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza PRILOG 1. Dopuna komentara u svezi prijedloga primjene snižene stope PDV od 13% od 01.01.2020. na usluge AUTOŠKOLA-osposobljavanje kandidata za vozače registrirane djelatnosti P 85.53 ostalo obrazovanje i edukacija. Glavna uprava EK za oporezivanje i carinsku uniju, DG TAXUD u Bruxellesu nakon što je proučila upit dostavila je odgovor zaprimljen 14.08.2019. (jučer u popodnevnim satima) te u stavku 2. stoji, citiram. " Europska komisija svjesna je da su zajednička pravila EU-a o PDV-u, koja su sve države članice dogovorile 1992., zastarjela i pretjerano restriktivna. Tim se pravilima državama članicama dopušta primjena sniženih stopa PDV-a samo na mali broj sektora i proizvoda. Da bi se omogućilo fleksibilnije određivanje stopa PDV-a i povećala ravnopravnost država članica kada je riječ o postojećim izuzećima od pravila, Komisija je u siječnju ove godine donijela prijedlog reforme pravila o PDV-u (COM(2018)20). Prema toj se reformi samo na proizvode navedene na negativnom popisu (novi Prilog III.a) ne bi smjela primjenjivati snižena stopa. Kada ta pravila donese Vijeće, za što je potrebna jednoglasna odluka, države članice, npr. Hrvatska, mogle bi, ako to žele, uvesti sniženu stopu na usluge vozačkih škola jer one nisu navedene na negativnom popisu." Primjeniti sniženu stopu valjalo bi i kod provedbe ispita za građane je usluge pruža stručna organizacija na koju su prenijete javne ovlasti, a što sam predlagač ističe kroz obrazloženje u obrascu teksta prethodne procjene pa tako PROBLEMI, RAZLOZI I CILJEVI koji zahtjevaju izradu ili promjenu zakonodavstva. Prilikom 3. kruga porezne refome iz 2018. godine savim je razvidno da unatoč svim obrazloženjima predlagač opravdano nije mogao prihvatiti prijedlog po istoj temi i sa pravom je upozorio na odredbe Direktive: " Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ snižene stope primjenjuju se samo na isporuke robe ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije." U međuvremenu se zatražilo dodatno tumačenje oko mogućnosti izmjena i opravdanosti primjene Dodatka III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, odnosno pojašenja oko mogućih izuzeća ili dopuštenja iznimki u primjeni. Iz zaprimljenog odgovora razvidno je kako se takva mogućnost otvara kroz Dodatak III.a Direktivi kojom bi se taksativno propisale djelatnosti za koje primjena snižene stope neće biti dopuštena umjesto dosadašnjim modelom u kojem su neke djelatnosti neopravdano izostavljene iz popisa, ali pritom ne znači da je primjena i zabranjena. Nije prihvaćen Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ snižene stope primjenjuju se samo na isporuke robe ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije. Napominje se da Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost kojim se među ostalim planira propisati negativan popis isporuka dobara i usluga na koje se ne može primjenjivati snižena stopa PDV-a nije stupio na snagu.
2 Valentina Šokec PRILOG 1. Odvjetničko društvo KORPER I PARTNERI u ime Hrvatske Diskografske Udruge (HDU) i Udruge za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF) Prijedlog za izmjenu čl. 38. st. 3. t. z.Zakona o porezu na dodanu vrijednost: Važeći zakon o PDV-u nije usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Dok je člankom 98. Direktive propisano da se snižene stope primjenjuju na isporuke dobara ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III, gdje je u točki 9. detaljnije navedeno da se to odnosi na usluge pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača,u članak 38. st. 3. t. z.Zakona o PDV-u unesenoje dodatno ograničenje tako što je propisano da se snižena stopa od 13% odnosi samona isporuke usluga i povezanih autorskih prava pisaca, skladatelja i umjetnika,koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava. Radi usklađenja s pravnom stečevinom Europske unijepotrebno je naznačeno ograničenje koje je dodano u Zakon o PDV-u, a nije sadržano u važećoj Direktivi, u cijelosti ukinuti. Dodatno predlažemo da se sporna Zakonska odredba izmijeni tako da se osim na pisce, autore i umjetnike izvođače odnosi i na sve nositelje autorskih i srodnih prava. Direktnom implementacijom spomenute Direktive tj. primjenom snižene porezne stope samo na pojedine nositelje autorskih i srodnih prava dovedeni su u nejednak položaj na tržištu sudionici iste grane industrije, što je suprotno načelima zaštite tržišnog natjecanja i poticanja zapošljavanja radi kojih je Direktiva i donesena. Da bi se sve grane iste industrije razvijale jednakim intenzitetom potrebno je osigurati dosljednu i ujednačenu provedbu postojećih zakonskih odredbi u odnosu na sve one osobe koje pružaju istovjetne ili povezane usluge. Primjerice, u glazbenoj industriji primjena snižene porezne stope odnosi se samo na autore tekstova, skladatelje i umjetnike izvođače dok su proizvođači fonograma izuzeti od njezine primjene, a oni svi na jednak način doprinose razvoju glazbene industrije u Hrvatskoj jer da bi glazbeni sadržaj stigao od autora do krajnjeg korisnika mora proći kroz sve faze stvaralaštva koje su neodvojivo povezane i jedna drugu potiču. To jasno proizlazi iz preambule važećeDirektive. Dok je u Dodatku III Direktive sadržan popis usluga na koje se može primijeniti snižena stopa PDV-a, iz paragrafa 4, 7, 33 i 34 preambuleDirektive proizlazi da taj popis nije konačan i limitirajući već da Direktiva ostavlja mogućnost državama članicama da same utvrde popis usluga na koje će se primjenjivati povlaštena porezna stopa. Tako jepropisano da pojedine države članice mogu uvesti primjenu snižene porezne stope s ciljem rješavanja problema nezaposlenosti, ali je istodobno predviđeno da bi uvođenje sniženih stopa samo za pojedine usluge moglo nepovoljno utjecati na tržište. Zbog toga je već na samom početku Direktive sadržana uputa da uvođenje snižene porezne stope ne smije biti takvo da narušava uvjete tržišnog natjecanja i sprječava slobodno kretanje robe i usluga te je propisano, ašto je ključno - da svaka država članica treba postići takvo usklađenje poreznog zakonodavstva pomoću sustava poreza na dodanu vrijednost, kojim će se, što je više moguće, ukloniti čimbenici koji mogu narušavati uvjete tržišnog natjecanja, bilo na nacionalnoj ili na razini Zajednice. Sustav PDV-a, čak i u slučaju kad njegove stope i sustav izuzeća nisu u potpunosti usklađeni u EU trebao bi dovesti do neutralnosti u području tržišnog natjecanja, na način da na teritoriju svih država članica slične robe i usluge nose isto porezno opterećenje, bez obzira na duljinu proizvodnog i distributivnog lanca. U skladu s navedenim predlaže se da odredba čl. 38. st. 3 t. z. nakon izmjene glasi: „PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga: usluge vezane uz isporuke djela iz područja autorskih i srodnih prava“. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: Direktiva) snižene stope primjenjuju se samo na isporuke dobara ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Prema točki 9. Dodatka III. Direktive snižene stope PDV-a iz članka 98. Direktive mogu se primijeniti na usluge pisaca, skladatelja i reproduktivnih umjetnika te njihove prihode od autorskih prava. Slijedom navedenog, člankom 38. stavkom 3. točkom z) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i člankom 47. stavkom 2. točkom z) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19) propisano da se sniženom stopom PDV-a od 13% oporezuju usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvodača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo. Zakonom o PDV-u koji je u potpunosti usklađen s Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije.
3 Denis Ožegović PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Predlažem primijeniti sniženu stopu PDV-a na djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače u visini 13%. Djelatnost je sukladno Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja razvrstana pod brojem 85.53 - djelatnost vozačkih škola. Navedena djelatnost se obavlja u općem interesu, što je i člankom 200., stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano (citiram): „(1) Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu. Program obuhvaća nastavne predmete: Prometni propisi i sigurnosna pravila, Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.“ Europska komisija je 2018. godine donijela prijedlog reforme pravila o PDV-u (COM(2018)20). Prema toj se reformi samo na proizvode navedene na negativnom popisu (novi Prilog III.a) ne bi smjela primjenjivati snižena stopa. U tom slučaju Hrvatska, bi mogla, uvesti sniženu stopu na usluge vozačkih škola jer one nisu navedene na negativnom popisu. Uostalom neke države članice i imaju sniženu stopu PDV-a na usluge vozačkih škola. Člankom 39. stavak 1. točka i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, oslobađa se plaćanja PDV-a (citiram): „obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve,“. Mišljenja samo da osposobljavanje kandidata pripada stručnom osposobljavanju, jer ih provode licencirane autoškole, a pogotovo za profesionalne kategorije, koje su uvjet zapošljavanja u zanimanju vozač motornog vozila. Nije prihvaćen Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ snižene stope primjenjuju se samo na isporuke robe ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije. Napominje se da Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost kojim se među ostalim planira propisati negativan popis isporuka dobara i usluga na koje se ne može primjenjivati snižena stopa PDV-a nije stupio na snagu.
4 Denis Peloza PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Snižavanje opće stope PDV treba pormatrati kao dio poboljšica u svrhu povećanja konkurentnosti gopodarstva sa dugoročnim učinkom. Zauzeti stav dijela javnosti i stručnjaka kako mogućnost smanjenja opće stope PDV-a stvara dodatni negativni utjecaj na prihode državnog proračuna je u startu pogrešan , te se uglavnom komentira iz rakursa jednokratnog i direktnog stavljanja u kontekst trenutnih potrošačkih cijena na malo i kalkulativnih elementata formiranja cijena roba i usluga u prijelaznom razdoblju snižavanja porezne stope. Svakako treba pozdraviti sniženje opće porezne stope PDV na 24% od 01.01.2020.godine. -Prije svega efekte smanjenja opće stope za 1 postotni bod (sa 25% na 24% treba promatrati kroz prizmu ostvarene razlike umanjenja obveze za razdoblje po ostvarenom pravu na pretporez, te se zapravo radi umanjenju koje se može kretati u okvirima 0,3 do 0,5% prosjećno na godišnjoj razini, međutim očekivanim rastom aktivnosti i ukupnih prihoda na razini BDP, pa još ukoliko se uzme u obzir očekivani inflatorni ciklus porasta cijena, negativni efekt je anuliran zbog povećanja obračunske osnovice. -U odnosu na gospodarske djelatnosti koje posluju po sniženim stopama od 13% i 5% dolazi do umanjenja ukupnog obračuna vrijednosti iz prava na odbitak pretporeza koji se zbog smanjenog jaza sa 12 na 11% posto obračunava u manjem iznosu i time se stvara pozitivan učinak za proračun. -Smanjenjem opće porezne stope i operativnom primjenom nadzorno-kontrolnih mehanizama porezne uprave i Državnog inspektorata očekivano se smanjuje opća aktivnost sive ekonomije i time povećava osnovica za obračun. -Treba uzeti u obzir i dugorčnu procjenu pozitivnih učinaka u zahtjevima za prijenosa porezne obveze tzv. "Reverse Charge" u odnosu na ostale zemlje članice EU, posebno ukoliko se kroz radzoblja opća stopa svede na prosjećnu u EU. -Ministarstvo financija treba punu podršku izmjenama i dopunama u svrhu pogledu primjene poreznih stopa PDV-a, pa ako se u konačnici utvrde pozitivni učinci nakon svakog razdoblja Vlada bi mogla planirati strategiju smanjenja po 1 postotni bod svake sljedeće godine, pa nastavno 2021/23%, 2022/22%, 2023/21%, 2024/20%. Sama najava namjere etapnog smanjenja stope PDV kombinaciji sa donesenim i predloženim promjenama u porezu na dobit, učinkovitijim riješenjima u dijelu reformi propisa koji uređuju porez na dohodak , mirovinski i zdravstveni doprinos, realno očekivanim porastom minimalne plaće, rastom potrošnje, administrativnim rasterećenjem gospodarstva odnosno poduzetništva, svoriti će dojam stabilnosti, pozitivniju klimu i time povećani interes za razvoj, ulaganje i zapošljavanje. Prema potrebi i gdje je to opravdano treba proširivati primjenu sniženih stopa od 13% i 5% na veći broj proizvoda i usluga u cilju konkuretnosti i gdje su proizvodno, prodajne i uslužne aktivnosti usmjerene isključivo ili pretežito prema krajnjim korisnicima B2C, građanima-potrošačima u svrhu povećanja potrošnje i jednim djelom smanjenje odljeva dijela osobne ili poslovne potrošnje u zemlje iz okruženja ili međunarodne online trgovine putem webshopova. Inteligentna i dobro smišljena porezna politika unutar dopuštenog okvirima EU propisa svakako je temelj i osnovica stvaranja pozitivne klime i uvjeta za razvoj i rast. Hrvatska treba aktivnost iskazanog progresivnog rasta obračunskih osnovica za bilo koje vrste poreza, doprinosa ili naknada, a koju treba pratiti planirana blago regresivna stimulativna porezna politika do određene točke proračunske pokrivenosti. Nije prihvaćen Smanjenje stope PDV-a stvara dodatni negativni utjecaj na prihode državnog proračuna.
5 Denis Peloza PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Točka 2.2. stavak u tekstu " - izjednačavanja primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti," Nije jasno je na koje će se djelatnosti odnositi jer npr. osposobljavanje u djelatnosti autoškola je člankom 200. svrstano u kategoriju općeg interesa obzirom da se radi o obrazovnoj djelatnosti NKD P85.53 , direktno je povezano na javne ovlasti provedbe ispita odnosno vezano na propise koji uređuju stjecanje vozačke dozvole. Također , radi se o izrazito radno intenzivnoj djelatnosti koja uvjetuje licencirane stručne zaposlenike, a zapošljavanje je dopušteno ispunjenjem članka 23. Zakona o radu uz prethodno stručno licenciranje, a zapošljavanje i mjesećni odnosno godišnji rad se operativno evidentiraju prikupljanjem podataka za nadležno ministarstvo putem programskog rješenja stručne organizacije sa pravom nadzora i provedbe ispita temeljem javnih ovlasti. Dakle, cijeli postupak stjecanja vozačke dozvole, a sve to se prezentira kroz sigurnosna pitanja preventive, standardiziranja unutar propisanog programskog okvira pružanja usluga, u cilju općeg ili javnog interesa sa svrhom smanjenja materijalnih šteta, poginulih ili stradalih na hrvatskim cestama. Predlaže se zatražiti izuzeće, odnosno suglasnost ili odobrenje nadležnog EU tijela za primjenu povlaštene stope od 13% za poslove osposobljavanja u autoškolama u cilju izjednačavanja ili amortizacije jaza opterećenja kod različitih poreznih uvjeta primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke usluga unutar dopuštenog praga prihoda i ostalih koji su u obvezi obračuna i plaćanja PDV u prema stopi od 25%. Radi se o od javnog interesa u kojoj su pravne osobe kao pružatelji usluga neposredno vezani na djelatnosti iz javnh ovlasti kao dio cjelovitog postupka stjecanja prava na vozačku dozvolu. Slijedom navedenog djelatnost osposobljavanja se kao se kao usluga smatra u potpunosti i cjelovito izvršenom tek nakon prijave, odnosno provedbe / savladavanja ispita po nastavnim predmetima. Ministarstvo unutarnjih poslova u kontinuitetu se poziva na problematiku potrebe podizanja standarda i kriterija u procesu osposobljavanja odnosno rada autoškola. EK prilikom primjene Direktive o uslugama nije uzela u obzir, a predstavnici RH tijekom 2016 i 2017 godine nisu specificirali organizacijske, zakonske, podzakonske i administrativne kriterije pod kojima se ti poslovi obavljaju uz prethodno ispunjavanje visokih standarda, te je djelatnost u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a stručni zaposlenici-izvršitelji poslova definitivno pripadaju u popis reguliranih profesija. Specifično je kako svi tržišni subjekti u djelatnosti posluju prema načelu ograničenog slobodnog pružanja usluga teritorijalno lokalnog karaktera i ne postoje vladajuće ili samostalne ili udružene prevladavajuće pravne osobe koje bi svojom pozicijom mogle stvoriti uvjete za kršenje pravila tržišnog natjecanja u smislu mono, duo ili oligopolnog poslovanja. Unatoč tome, prošlogodišnji prijedlog primjene snižene odnosno povlaštene stope je odbijen po obrazloženjem što djelatnost osposobljavanja u autoškolama nije takstavino navedeno u Aneksu III direktive , a istovremeno ima neka dodatna obilježja koja se opisuju za specifični mali broj djelatnosti Aneksom IV. Direktive. Planiranim uvođenje Aneksa , odnosno Priloga III.a Direktivni sa takstavinim navođenjem djelatnosti za koje neće biti dopuštena primjena snižene stope može imati ključni utjecaj na izmjene propisa. Nastavno, radi se o aktivnosti pravnih osoba koje se obavljaju lokalno na mjerodavnom tržištu, te nema nikakvog direktnog ili indirektno učinka na druga interna tržišta odnosno na druga EU tržišta. Osim pravnih osoba koje posluju sa godišnjim prometom unutar 300 tisuća kuna, učilištima i javnim školama je npr. dopušteno pružanje usluge početnog osposobljavanja i periodične izobrazbe bez obveze obračuna i plaćanja PDV u visini 25% nezavisno od utvrđenog prihodovnog praga , dok su trgovačka društva i obrti za istu djelatnost pod istim propisima, odnosno istim ulaznim kriterijima samo u nadležnosti ministara za cestovni promet, ostaju obveznici za obračun i naplatu PDV, pa su tako za krajnjeg korisnika građana upočetno skuplji / nepovolniji za 25% po jediničnoj cijeni nastavnog sata. Kako se radi o djelatnostima sa aktivnostima koje su usmjerene kao usluge koje se pružaju krajnjim korisnicima, dakle građanima jer vozačke, dozvole, ovlaštenja, certifikati, licence i diplome glase na osobno ime i prema OIBu, jasno je kako se radi o B2C uslugama, a isključivo sa izuzećem između krajnjeg korisnika usluge može se pojaviti sustav B2B, ali isključivo kada poslodavac ugovorno financira školovanje, prkavalifikaciju, edukaciju i stjecanje izobrazbe u svojstvu posrednika ugovaratelja. Cjenike usluga ili ažurirane cjenike usluga sa specifikacijama po kategoriji osposobljavanja autoškole su dužne redovno dostavljati u stručnu organizaciju, propisan je posebnim pravilnikom redovni i izvanrdeni stručni nadzor, pa je time značajno eleminiran uvjet namjenske kalkulativne zlouporabe i prevaljivanja prava na sniženu stopu u izvanrednu korist pružatelja usluga, a na teret krajnjeg korisnika usluga- građanina- potrošača. U prosjeku radi se godišnje o brojci od 60 tisuća građana odnosno iste bi se kroz sustav povlaštene stope PDV na cijenu osposobljavanja , ali i provedbe ispita moglo rasteretiti u prosjeku za 400 do 600kn, a možda i više po ugovorenoj usluzi što zavisi od pojedinačnom cjeniku pružatelja usluge obveznika PDV kojih je trenutno ispod 300 od ukupno gotovo 400 autškola u RH (procjena jer točan podatak je meni nepoznat) , stoga nema prepreke niti za eventualni nadzor zlouporabe. Prema simulaciji radi se o 24 do 30ak miliona kuna godišnje, ali ukoliko se u obzir uzme razlika između obračunatog i naplaćenog PDV po osnovu izlaznih računa u razdoblju i ostvarenog prava umanjenje za ostvareni primljeni ili plaćeni PDV po osnovu ulaznih računa, što za proračun u cijelosti predstavlja neznatnu stavku, ali značajnu za građanina pojedinca. Istovremeno se preko autoškola i ispitne organizacije kroz smanjenu potrošnju rasterećuje građani pojedinac kao korisnik završno javne usluge stjecanja amaterske ili profesionalne vozačke dozvole. Postiže se i pozitivan učinak na konkurentnost odnosno jedan od oblika zaštite pravnih osoba autoškola koje posluju dugoročno i odgovorno kao obveznici PDV, sada suočene sa izvanrednom poreznom konkuretnošču povećanim brojem mikro pravnih osoba koje kontrolirano posluju izvan sustava i bez obveze direktnog opterećenja jedinične cijene usluga. Također za očekivati je da bi obzirom na interes javnosti i sami građani u smislu ponude i potražnje svojim izborom mogli "kazniti" pravne subjekte za koje utvrde da im nije izvršeno potrebno usklađenje cijena ili ukoliko se snižena stopa nije primjenila u neiskorištenom usluge koju plaćaju, pa je nebitno da li se radi o novim korisnicima ili korisnicima koji su u tijeku osposobljavanja na prijelazu godine i koji su već konzumirali dio ugovorenih obveza. U tom smislu navodim dio odredbi unutar teksta Direktive Vijeća 2006/112/EZ i njenih kasnijih izmjena i dopuna na temelju kojih bi RH mogla zatražiti suglasnost na primjenu: (7) Zajednički sustav PDV-a trebao bi, čak i u slučaju kad njegove stope i sustav izuzeća nisu u potpunosti usklađeni, dovesti do neutralnosti u području tržišnog natjecanja, na način da na teritoriju svih država članica slične robe i usluge nose isto porezno opterećenje, bez obzira na duljinu proizvodnog i distributivnog lanca. (31) Tijekom prijelaznog razdoblja potrebno je omogućiti određena izuzeća u pogledu broja i razine stopa. (32) Radi postizanja boljeg razumijevanja učinka sniženih stopa, neophodno je da Komisija pripremi izvješće o ocjeni učinka sniženih stopa koje se primjenjuju na usluge koje se isporučuju lokalno, posebno u pogledu otvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. (33) S ciljem rješavanja problema nezaposlenosti, onim državama članicama koje to žele treba dopustiti eksperimentiranje s aktivnošću i učinkom, u pogledu stvaranja radnih mjesta, smanjenja stope PDV-a za radno intenzivne usluge. To bi smanjenje vjerojatno smanjilo poticaj poslovanjima na koje se smanjenje odnosi da pristupe ili ostanu u okviru sive ekonomije. (34) Međutim, takvo smanjenje stope PDV-a nije bez rizika za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i poreznu neutralnost. Potrebno je stoga predvidjeti uvođenje postupka odobrenja za razdoblje koje je fiksno utvrđeno ali dovoljno dugo, tako da je moguće ocijeniti učinak sniženih stopa na lokalno isporučene usluge. Kako bi se osigurala provjerljivost i ograničenost te mjere, njezin je opseg potrebno točno definirati. DIREKTIVA VIJEĆA 2009/47/EZ od 5. svibnja 2009.o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o sniženim stopama poreza na dodanu vrijednost (4) Direktivu 2006/112/EZ treba dalje izmijeniti kako bi se omogućila primjena sniženih stopa ili izuzeća u ograničenom broju posebnih situacija iz socijalnih i zdravstvenih razloga, te kako bi se uputa na knjige iz Priloga III razjasnila i ažurirala u skladu s tehničkim napretkom. (SIGURNOST NA CESTAMA kao prevladavajući razlozi od društvenog interesa) DIREKTIVA 2006/123/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. prosinca 2006.o uslugama na unutarnjem tržištu (40) Pojam “prevladavajući razlozi od društvenog interesa”, koji se spominju u određenim odredbama ove Direktive, razradio je Sud u svojoj sudskoj praksi vezano uz članke 43. i 49. Ugovora, a moguća je i njegova daljnja razrada. Pojam, kako ga u sudskoj praksi priznaje Sud, obuhvaća najmanje sljedeće razloge: javni red, javnu sigurnost i javno zdravlje, u smislu članaka 46. i 55. Ugovora; održavanje reda u društvu; ciljeve socijalne politike; zaštitu primatelja usluga; zaštitu potrošača; zaštitu radnika, uključujući socijalnu zaštitu radnika; dobrobit životinja; očuvanje financijske uravnoteženosti sustava socijalne sigurnosti; sprječavanje prijevara; sprječavanje nelojalne konkurencije; zaštitu okoliša i urbanog okoliša, uključujući prostorno planiranje; zaštitu vjerovnika; zaštitu poštenog pravosudnog sustava; sigurnost na cestama; zaštitu intelektualnog vlasništva; ciljeve kulturne politike, uključujući zaštitu slobode izražavanja različitih stajališta, a posebno socijalnih, kulturnih, vjerskih i filozofskih vrijednosti u društvu; potrebu osiguranja visokog stupnja obrazovanosti, očuvanje pluralizma medija i promicanje nacionalnog jezika; očuvanje nacionalne povijesne i umjetničke baštine; i veterinarsku politiku. (70) U smislu ove Direktive i ne dovodeći u pitanje članak 16. Ugovora usluge se mogu smatrati uslugama od općeg gospodarskog interesa jedino ako se njima izvršava posebna zadaća u društvenom interesu, koju je dotična država članica povjerila pružatelju usluge. Dodjeljivanje takve zadaće mora biti potvrđeno jednim ili više akata, čiji oblik određuje dotična država članica, i mora se precizno navesti priroda takve posebne zadaće. Lijepi pozdrav i hvala na pažnji Nije prihvaćen Prema odredbama članka 98. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ snižene stope primjenjuju se samo na isporuke robe ili usluga u kategorijama navedenim u Dodatku III. Obzirom da usluga osposobljavanja kandidata za vozače, nije navedena u Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost koji je u potpunosti usklađen s navedenom Direktivom nije moguće propisivati odredbe koje bi bile suprotne pravnoj stečevini Europske unije. Napominje se da Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost kojim se među ostalim planira propisati negativan popis isporuka dobara i usluga na koje se ne može primjenjivati snižena stopa PDV-a nije stupio na snagu.