Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hempel d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.  1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, Članak 3. S obzirom da se u ovom Zakonu propisuje obveza da se prije stavljanja smjesa na tržište trebaju dostaviti informacije propisane prilogom VIII, u Zakonu o kemikalijama treba brisati točku 4. f) članka 7. i točke 2. i 4. članka 8. Obrazloženje: Točka 4. f) članka 7. glasi: “vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova“ 8 (2) STL iz stavka 1. ovoga članka prije prvog stavljanja kemikalije na tržište Republike Hrvatske dostavlja se u elektroničkom obliku u HZJZ 8 (4) Troškove vezano za vođenje evidencija o STL-ovima iz stavka 2. ovoga članka snose pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost s kemikalijama S obzirom da prilog VIII CLP uredbe propisuje, kao u Zakonu o kemikalijama, da su podnositelji prije stavljanja smjesa na tržište dužni dostaviti informacije o smjesi nema potrebe dvaput prijavljivati (i snositi troškove) stavljanje kemikalije/smjese na tržište. Iz tog razloga predlažem izmjenu Zakona o kemikalijama. Nije prihvaćen Sigurnosno-tehnički list (u daljnjem tekstu: STL) kao osnovni dokument svake pojedine kemikalije ne sadrži samo podatke o prevenciji i kurativi, a koji se traže prema Prilogu VIII Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Tekst značajan za EGP). STL obuhvaća puno šire područje primjene kemikalija, od načina rukovanja i skladištenja, načina prijevoza, mjera zaštite, postupanja u slučaju nesreće, uključujući i požar, zbrinjavanja ostataka kemikalije, itd. Vrlo je bitno da je takav dokument dostupan i drugim žurnim službama, kao što su primjerice vatrogasci i drugi, a ne samo centru za kontrolu otrovanja. To je razlog zašto je na jednom mjestu potrebno i dalje prikupljati sve takve dokumente kako bi bili svima na raspolaganju. U Republici Hrvatskoj STL-ove prikuplja Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ). S obzirom na važnost točnosti podataka, Služba za toksikologiju HZJZ-a, prije zaprimanja i uvrštavanja STL-ova u registar, provjerava njihovu ispravnost, odnosno usklađenost s Prilogom II Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP). Tako provjerene STL-ove, u slučaju nedostataka, nesukladnosti ili neispravnosti, Služba za toksikologiju HZJZ-a vraća proizvođaču, uvozniku, daljnjem korisniku, odnosno distributeru kako bi se izvršile korekcije i tek ispravni STL uvrstio u registar. Ova konzultacijska aktivnost iziskuje opsežan rad određenog broja stručnih djelatnika Službe za toksikologiju HZJZ-a i zato je uvedena naknada za zaprimanje takvih STL-ova u registar HZJZ-a.
2 INA MAZIVA d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.  1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, Članak 3. Tražimo da podnošenje informacija u Republici Hrvatskoj bude bez naknade kao u većini zemalja EU. Nije prihvaćen Temeljem analize primjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba) ustanovljeno je da određeni broj država članica Europske unije naplaćuje pristojbu za notifikaciju kemikalija: Belgija, Švedska, Finska, Irska, Mađarska, Italija, Norveška i Republika Hrvatska. Notifikacija se u Republici Hrvatskoj trenutno obavlja preko sigurnosno-tehničkih listova (STL). Republika Hrvatska i Španjolska izjavile su da će naplaćivati i notifikaciju sukladno Prilogu VIII Uredbe. Neke države članice izjavile su da će o naplati odlučivati Imenovana tijela (state's appointed body) za notifikaciju. Preostalih devet država članica još nisu odlučile hoće li naplaćivati notifikaciju ili ne. S obzirom da će implementacija Priloga VIII Uredbe imati velik utjecaj na izdvajanja centara za kontrolu otrovanja i imenovanih tijela, očekuje se da će sve više država članica uvesti naknade za notifikaciju. U mnogim državama članicama povećavaju se troškovi notifikacije pa bi odgađanje notifikacije moglo poskupjeti cijeli postupak. Još uvijek postoje neke države članice koje ne naplaćuju notifikaciju, ali kako vrijeme odmiče ipak dolazi do određenih naplata pristojbi. Većina centara za kontrolu otrovanja ne posjeduju infrastrukturu za zaprimanje većeg broja notifikacija koje se očekuju pa će za uspostavu takvog sustava trebati izdvojiti određena sredstva. Prije stupanja na snagu Priloga VIII Uredbe svaka je država članica uspostavila svoj sustav za zaprimanje notifikacija opasnih kemikalija. U Republici Hrvatskoj imenovano tijelo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. S obzirom na važnost podataka koji se koriste u preventivne, ali i kurativne svrhe, Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provjeravat će ispravnost i potpunost podataka. Ova aktivnost iziskivat će opsežan rad određenog broja stručnih djelatnika Službe za toksikologiju i zato se uvodi naknada za zaprimanje notifikacije smjesa. U Smjernicama za primjenu Priloga VIII Uredbe o harmoniziranim informacijama za hitno zdravstveno postupanje jasno je istaknuto da se odluka o uspostavi naknade za notifikaciju opasnih kemikalija prepušta svakoj pojedinoj zemlji članici prema njenim potrebama. Sukladno navedenome, Republika Hrvatska nije u manjini u odnosu na države članice Europske unije koje ne naplaćuju notifikaciju. Zapravo se očekuje da će to uvesti i sve druge države članice.
3 INA Industrija nafte d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.  1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, Članak 3. Nije jasno zašto se obveznicima naplaćuje podnošenje informacija, u većini zemalja EU ovo provođenje će biti bez naknade, tražimo da i u Republici Hrvatskoj bude bez naknade. Plaćanje ove naknade stvoriti će uvoznicima dodatne troškove. Nije prihvaćen Temeljem analize primjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Uredba) ustanovljeno je da određeni broj država članica Europske unije naplaćuje pristojbu za notifikaciju kemikalija: Belgija, Švedska, Finska, Irska, Mađarska, Italija, Norveška i Republika Hrvatska. Notifikacija se u Republici Hrvatskoj trenutno obavlja preko sigurnosno-tehničkih listova (STL). Republika Hrvatska i Španjolska izjavile su da će naplaćivati i notifikaciju sukladno Prilogu VIII Uredbe. Neke države članice izjavile su da će o naplati odlučivati Imenovana tijela (state's appointed body) za notifikaciju. Preostalih devet država članica još nisu odlučile hoće li naplaćivati notifikaciju ili ne. S obzirom da će implementacija Priloga VIII Uredbe imati velik utjecaj na izdvajanja centara za kontrolu otrovanja i imenovanih tijela, očekuje se da će sve više država članica uvesti naknade za notifikaciju. U mnogim državama članicama povećavaju se troškovi notifikacije pa bi odgađanje notifikacije moglo poskupjeti cijeli postupak. Još uvijek postoje neke države članice koje ne naplaćuju notifikaciju, ali kako vrijeme odmiče ipak dolazi do određenih naplata pristojbi. Većina centara za kontrolu otrovanja ne posjeduju infrastrukturu za zaprimanje većeg broja notifikacija koje se očekuju pa će za uspostavu takvog sustava trebati izdvojiti određena sredstva. Prije stupanja na snagu Priloga VIII Uredbe svaka je država članica uspostavila svoj sustav za zaprimanje notifikacija opasnih kemikalija. U Republici Hrvatskoj imenovano tijelo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. S obzirom na važnost podataka koji se koriste u preventivne, ali i kurativne svrhe, Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provjeravat će ispravnost i potpunost podataka. Ova aktivnost iziskivat će opsežan rad određenog broja stručnih djelatnika Službe za toksikologiju i zato se uvodi naknada za zaprimanje notifikacije smjesa. U Smjernicama za primjenu Priloga VIII Uredbe o harmoniziranim informacijama za hitno zdravstveno postupanje jasno je istaknuto da se odluka o uspostavi naknade za notifikaciju opasnih kemikalija prepušta svakoj pojedinoj zemlji članici prema njenim potrebama. Sukladno navedenome, Republika Hrvatska nije u manjini u odnosu na države članice Europske unije koje ne naplaćuju notifikaciju. Zapravo se očekuje da će to uvesti i sve druge države članice.
4 INA MAZIVA d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.  1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, Članak 4. Predložene kazne su previsoke, tražimo da novčana kazna bude od 2.000 do 50.000,00 kn, ali tek po upozorenju i dobivenoj mogućnosti uklanjanja nedostataka. Nije prihvaćen Člankom 12. stavkom 1. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 („Narodne novine“, br. 50/12, 18/13 i 115/18), a koji se ovim prijedlogom mijenja, popisana je kazna koja je identična visini kazne koja je propisana ovim prijedlogom zakona.
5 INA Industrija nafte d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR.  1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, Članak 4. Mišljenja smo kako su ove kazne previsoke, predlažemo da novčana kazna bude od 2.000 do 50.000,00 kn, ali tek po upozorenju i dobivenoj mogućnosti uklanjanja nedostataka po eventualnom prvom prekršaju. Nije prihvaćen Člankom 12. stavkom 1. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 („Narodne novine“, br. 50/12, 18/13 i 115/18), a koji se ovim prijedlogom mijenja, popisana je kazna koja je identična visini kazne koja je propisana ovim prijedlogom zakona.