Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o lokalnim izborima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Izmjene Zakona nisu potpune te će se u nastavku dati prijedlozi za dodatne izmjene: - članak 11. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) koji glasi: „(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojim internetskim stranicama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“, a u kojem je trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). Pogledati i obrazloženja uz konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s kojima je to isto mijenjano, odnosno brisano. - članak 12. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) koji glasi: „(2) Podatke o potrebnom broju potpisa birača objavit će Državno izborno povjerenstvo na svojim internetskim stranicama, a na temelju prethodno dostavljenih podataka od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“, a u kojem je trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). - članak 59. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) koji glasi: „(3)Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.“, a u kojem je riječi: „državnog tijela“ trebalo zamijeniti s riječima: „upravnog tijela županije odnosno Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba“, sukladno članku 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o registru birača (VIDI E- SAVJETOVANJE: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11618), koji glasi: „U Zakonu o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi: '(1) Nadležna upravna tijela županija odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi) vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni kao povjereni posao državne uprave.'“. Naime, kako će potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta i potvrde za glasovanje iz članaka 44. i 57. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15), sukladno prethodno citiranom članku 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o registru birača (s e- savjetovanja), od 1. siječnja 2020. godine izdavati upravna tijela županija odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, stoga sada treba izmijeniti i članak 59. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.), - članak 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) koji glasi: „(1) Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela jedinica saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.“ , a u kojem je trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). - članak 104. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) koji glasi: „(3) Prije svakih lokalnih izbora središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na svojim internetskim stranicama podatke o broju članova predstavničkog tijela jedinica koji se biraju iz reda pripadnika pojedine nacionalne manjine.“ , a u kojem je trebalo izbrisati riječ: „središnjeg“ jer po članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). Prihvaćen PRIHVAĆA SE u odnosu na članke 11. stavak 2., 12. stavak 2., 87. stavak 1. i 104. stavak 3. U Zakonu o lokalnim izborima izraz: “središnje tijelo državne uprave” zamijenit će se izrazom: “tijelo državne uprave” u određenom broju i padežu. U Zakon o izmjenama Zakona lokalnim izborima dodat će se odredba koja glasi: „U čitavom tekstu Zakona izraz: „središnje tijelo državne uprave” u određenom broju i padežu zamijenit će se izrazom: “tijelo državne uprave” u određenom broju i padežu.“. DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA U ODNOSU NA ČLANAK 59. STAVAK 3. U Zakon o izmjenama Zakona lokalnim izborima dodat će se odredba koja glasi: „U članku 59. stavku 3. riječ: „državnog“ briše se.“.