Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o državnim maticama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA Dosadašnji članak 2. treba postati članak 4. Primljeno na znanje Numeracija članaka odgovarajuće prati promjene Zakona.
2 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA Predlaže se dodavanje novog članka 3. koji bi glasio: „U članku 47. stavku 1. riječ: 'državni' briše se.“. Naime članak 47. stavak 1. Zakona o državnim maticama („Narodne novine“, broj 96/93. i 76/13.), glasi: „Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se matičar i drugi državni službenik na upravnim poslovima osobnih stanja građana koji:“, a kako će upravne poslove osobnih stanja građana od 1. siječnja 2020. godine obavljati službenici jedinica područne (regionalne) samouprave nužno je napraviti predloženu izmjenu, a koja ne isključuje ni odgovornost službenika koji te poslove rade u ministarstvu nadležnom za osobna stanja građana. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA Predlaže se dodavanje novog članka 2. koji bi glasio: „U članku 31. stavku 2. riječ: 'gradski' briše se.“. Naime članak 3. stavak 2. Zakona o državnim maticama („Narodne novine“, broj 96/93. i 76/13.) glasi: „Neposredan nadzor nad radom matičara obavlja nadležni gradski ured.“ i u njemu je riječ: „gradski“ nepotrebna jer se riječi: „nadležni ured“ odnose na nadležno upravno tijelo županije odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, sukladno članku 1. ovog konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o državnim maticama. Primljeno na znanje Nejasna primjedba. Naime, ovdje citirana odredba članka 3. stavka 2. Zakona o državnim maticama ne odgovara sadržaju važeće odredbe Zakona koja glasi: "Matična područja određuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva uprave.". Međutim, uz pretpostavku da je riječ o omaški u pisanju i da umjesto "članak 3." treba pisati "članak 31" napominje se da je članak 31. Zakona izmijenjen.
4 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA U nazivu akta bi trebalo riječ: „izmjeni“ zamijeniti s riječju: „izmjenama“ jer se izmjene moraju napraviti u člancima 4., 31. i 47. Zakona o državnim maticama („Narodne novine“, broj 96/93. i 76/13.). Prihvaćen PRIHVAĆA SE.