Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o registru birača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU BIRAČA Potrebno je dodati novi članak u kojem će se propisati rok za usklađivanje Pravilnika o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (NN 4/13) s odredbama ovih izmjena Zakona ili rok za donošenja novog pravilnika jer je na obrascima, u prilogu navedenog Pravilnika, naveden: „URED DRŽAVNE UPRAVE“. Prihvaćen PRIHVAĆA SE
2 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU BIRAČA Potrebno je izmijeniti članak 49. stavak 4. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15) na način da se riječ: „čelnik“ zamijeni s riječju: „izvršno tijelo“ ili s riječju: „pročelnik“. Naime čelnik ureda državne uprave u županiji je bio predstojnik, no kako će od 1. siječnja 2020. godine nadležna upravna tijela županija odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba voditi dio registra birača za područje za koje su ustrojeni kao povjereni posao državne uprave, postavlja se pitanje koga će se tada smatrati „čelnikom ureda“ iz članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15), jesu li to župan i gradonačelnik Grada Zagreba (izvršno tijelo jedinice lokalne i područne, regionalne, samouprave) ili je to pročelnik upravnog tijela županije, koji na temelju članku 53.a stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, upravlja upravnim tijelom (nadležnim za registar birača). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, odredbe će se odgovarajuće doraditi.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REGISTRU BIRAČA Zakon je nepotpuno izmijenjen jer se u članku 7. stavcima 1., 2. i 3., članku 23. stavku 3., članku 33. stavku 2., članku 39. stavku 4., članku 46. stavku 1., članku 49. stavku 3., članku 50. stavku 1., članku 65. i članku 66. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15) navodi: „središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave“ odnosno u skraćenom obliku kao: „središnje tijelo“, a Zakon o sustavu državne („Narodne novine“, broj 66/19.) ne poznaje podjelu na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). Stoga se predlaže da se doda novi članak 2. u kojem će se u duhu izmjene iz članka 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o registru birača, izmijeniti članak 7. stavak 1. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15) na način da se riječi: „Središnje tijelo državne uprave“ zamijeni s riječima: „Tijelo državne uprave“, a kako se u cijelom tekstu Zakona ne bi morale mijenjati riječi: „središnje tijelo“ koje se koriste kao skraćeni naziv. Prihvaćen Prihvaća se, odredbe su odgovarajuće izmijenjene.