Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI   Treba dodati novi članak u kojem bi se navela obveza promjene podzakonskih akata (u kojima se navode uredi državne uprave u županijama) i rok u kojem će se oni izmijeniti ili donijeti novi. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Karol Jurišić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI   Ja član Hrvatskih suverenista bih rekao da o tom KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA da se uvede financijski nazdor nad udrugama koje nisu Katoličke i nacionalne udruge (udruge George Soroša koje zagovaraju nemoral treba ih kontrolirati) manjinske udruge, nemoralne udruge, LGBT udruge, vegetarijance, udruge za zaštitu životinja, antifašističke i neoliberalne udruge treba kontrolirati iste sekunde i zabraniti im financiranje iz stranih zemalja i država S poštovanjem Član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije vezan uz predmetne izmjene i dopunu Zakona.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  , Članak 11. U članku 11. stavku 2., u dijelu koji se odnosi na članak 44. stavak 1. podstavak 2. Zakona, riječi: „obvezni prekršajni nalog“ treba zamijeniti s riječima: „obavezni prekršajni nalog“, a radi usklađivanja naziva tog akta s člankom 239. i dr. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13. 110/15. i 70/17. i 118/18.). Prihvaćen Prihvaća se.