Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA , Članak 1. - postavlja se pitanje što će biti sa službenicima ureda državne uprave u županijama koji su radili na poslovima nadzora zakonitosti općih akata, jer se njihovi poslovi ne povjeravaju županijama već prelaze u nadležnost tijela državne uprave. Naime prema članku 67. stavku 2. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.): „Županije iz stavka 1. ovoga članka, razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave.“. Kako posao nadzora zakonitosti općih akata preuzimaju tijela državne uprave, hoće li ona preuzeti i te službenike, ili će se oni staviti na raspolaganje, ili će ih morati preuzeti županije?!?! Potrebno je jasno definirati status tih službenika. Prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Uređivanje statusa državnih službenika nije predmet uređenja ovoga Zakona. Ni do sada Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nije uređivan status ni ostala pitanja vezana uz službenike koji su obavljali poslove vezane uz nadzor zakonitosti općih akata, niti je tim Zakonom propisano da te poslove obavljaju točno određeni službenici.
2 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA , Članak 6. Kako članak 15. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, glasi: „U čitavom tekstu Zakona izraz: 'središnje tijelo državne uprave' u određenom broju i padežu zamjenjuje se izrazom: 'tijelo državne uprave' u odgovarajućem broju i padežu.“, stoga je nomotehnički nepotrebno to isto mijenjati i: - člankom 6. stavkom 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji glasi: „U članku 79. stavku 1. riječi: 'uredi državne uprave u županijama i' te riječ: 'središnja' brišu se.“. Kako su riječi: „te riječ: 'središnja'“ suvišne, stoga bi članak 6. stavak 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, trebao glasiti: „U članku 79. stavku 1. riječi: 'uredi državne uprave u županijama i' brišu se.“. Prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Nomotehnički je ispravno upravo predloženo rješenje i isto nije suvišno. Naime, u pojedinim odredbama u koje se intervenira izmjenama i dopunama, mijenja se sve što je podložno promjeni. Stoga se u članku 79. stavku 1.brišu riječi: 'uredi državne uprave u županijama i' te riječ: 'središnja'. Odredba članka 15. obuhvaća promjenu u čitavom tekstu zakona i odnosi se na odredbe koje nisu pojedinačno mijenjane.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA , Članak 14. Kako članak 15. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, glasi: „U čitavom tekstu Zakona izraz: 'središnje tijelo državne uprave' u određenom broju i padežu zamjenjuje se izrazom: 'tijelo državne uprave' u odgovarajućem broju i padežu.“, stoga je nomotehnički nepotrebno to isto mijenjati i: - člankom 14. stavkom 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji glasi: „U članku 86.a stavku 1. riječi: 'Središnje tijelo' zamjenjuju se riječju 'Tijelo'.“ jer je i u članku 10. stavcima 2. i 8. i članku 24. stavku 5. Zakona, „Središnje tijelo“ napisano velikim početnim slovom no oni nisu izmijenjeni na ovakav način. Dakle članak 14. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, bi trebao glasiti: „U članku 86.a stavku 2. riječi: 'ili ureda državne uprave u županiji' brišu se.“ Prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Odgovor istovjetan kao i uz članak 6.