Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE, Članak 1. U članku 1. konačnog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, predlaže se dodavanje stavka 2. koji bi glasio: „U stavku 2. riječ: 'središnje' briše se.“. Naime članak 16. stavak 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14. i 69/17.), glasi: „(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak izvlaštenja ako se izvlaštenje provodi radi izgradnje građevine ili izvođenja radova za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o proglašenju strateškog projekta Republike Hrvatske.“, a riječ: „središnje“ u njemu treba brisati jer po članku 4. i dr. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) više nema podjele na prvostupanjska tijela državne uprave (uredi državne uprave u županijama) i središnja tijela državne uprave (ministarstva i dr.). Nema odgovora