Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 9. kolovoza 2019. stavilo na javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (dalje u tekstu: Nacrt), i to isključivo u cilju usklađenja predmetnog Zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19). Hrvatski Telekom d.d. (HT) ističe da razumije potrebu za usklađenjem zakonskih propisa s promjenama koje su nedavno uvedene kroz novi sustav državne uprave. Međutim, u slučaju da pored izmjena koje se odnose isključivo na usklađenje s novim Zakonom o sustavu državne uprave, predmet izmjena ovog Nacrta budu i neke druge izmjene Zakona o cestama, HT ovim putem navodi da ostaje pri svojim prijedlozima i komentarima koji je dao na prethodni Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama koji je bio na javnoj raspravi u kolovozu 2018., a koji su ugrađeni u Prijedlog izmjena i dopuna zakona koji je Vlada RH 16. studenog 2018. uputila Hrvatskom saboru na usvajanje. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.
2 Grad Split PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O CESTAMA - Ulazak u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju - A) PREDLOŽENO NORMATIVNO RJEŠENJE U Zakonu o cestama („Narodne novine“, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) u članku 106. u stavku 2. iza riječi „članka“ riječi „ako je rješenje o izvlaštenju izvršno, te“ brišu se. Dakle, predlaže se izmjena članka 106. stavka 2. na način da isti glasi: „ (2) Rješenje o stupanju u posjed donosi se na zahtjev jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ako je uz zahtjev za donošenje tog rješenja priložen dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno zakonu kojim se propisuje izvlaštenje, da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje ili da je odbio primiti navedenu naknadu.“ Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. B) OCJENA STANJA / PROBLEM KOJI SE NAMJERAVA RIJEŠITI NORMATIVNIM RJEŠENJEM Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu:JLS), kao obveznici izgradnje nerazvrstanih cesta i korisnici izvlaštenja u svrhu izgradnje istih, ne mogu započeti s gradnjom do stjecanja prava na posjed izvlaštenih nekretnina. Prema Zakonu o izvlaštenju kao općem propisu (lex generali), pravo na posjed nekretnine korisnik stječe danom pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Međutim, zakonodavac je prepoznao važnost instituta stupanja u posjed izvlaštene nekretnine još u tijeku postupka izvlaštenja kao privremenu mjeru koja se može zahtijevati pod propisanim uvjetima i prije donošenja rješenja kojim se nekretnina izvlašćuje. Nadalje, Zakon o izvlaštenju u članku 41. predviđa i mogućnost korisnika izvlaštenja da, uz stavljanje naknade na raspolaganje izvlašteniku, postavi zahtjev za ulazak u posjed u tijeku postupka izvlaštenja i bez udovoljavanja drugim uvjetima, ukoliko se radi o izvlaštenju poradi izgradnje objekata javne infrastrukture (kao što su javne ceste, željeznička infrastruktura te vodnogospodarska infrastruktura). Također brojni drugi zakoni (u prilogu) sadrže odredbe o izvlaštenju u svrhu izgradnje javne infrastrukture ili građevina od javnog interesa koje se prema Zakonu o izvlaštenju odnose kao lex specialis, ali predmetne odredbe o ulasku u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju usklađene s odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (primjerice Zakon o vodama, Zakon o željeznici i Zakon o zračnim lukama). Tako i važeći Zakon o cestama, kao lex specialis, u članku 106. predviđa mogućnost ulaska u posjed nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje radi izgradnje nerazvrstanih cesta na zahtjev JLS (korisnika izvlaštenja), sve temeljem posebnog rješenja o stupanju u posjed donesenog od strane ureda državne uprave u županiji. Međutim, uvjeti za ulazak u posjed predviđeni Zakonom o cestama su kudikamo stroži od onih predviđenih općim Zakonom o izvlaštenju. Naime, člankom 106. stavkom 2. mogućnost ulaska u posjed JLS kao korisnika izvlaštenja, uvjetovana je, uz stavljanje na raspolaganje naknade prijašnjem vlasniku, i ishođenjem izvršnog rješenja o izvlaštenju. Ovaj dodatni procesni korak ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju za dozvolu ulaska u posjed, uvjetovan je isključivo JLS važećim Zakonom o cestama u postupku izvlaštenja radi izgradnje nerazvrstane ceste. Štoviše, stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu člankom 59. nerazvrstane ceste su nedvojbeno označene kao komunalna infrastruktura, a njihova izgradnja označena od interesa za RH. Kako sam Zakon o komunalnom gospodarstvu nema posebnih odredbi o izvlaštenju i ulasku u posjed, to bi na pitanje izvlaštenja bio primjenjiv osnovni Zakona o izvlaštenju. Dakle, trenutno su JLS ovlaštene pokretati postupke izvlaštenja i zatražiti ulazak u posjed nekretnine i po osnovu Zakona o cestama (članak 106. st. 2.) i po osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu i to primjenom Zakona o izvlaštenju (članak 41.), pri čemu se Zakon o cestama odnosi kao lex specialis prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Iz svega rečenog je razvidno je da je, zbog primjene Zakona o cestama kao posebnog zakona, ulazak u posjed nekretnina (prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju) na kojima se ima graditi nerazvrstana cesta znatno strože normiran od ulaska posjed nekretnina predviđenih za gradnju sve ostale komunalne infrastrukture, na koje se pak primjenjuju odredbe članka 41. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U tijeku primjene Zakona o cestama praksa je pokazala da postupci izvlaštenja predugo traju, osobito zbog nesređenog zemljišnoknjižnog stanja i složenosti rješavanja prethodnog pitanja vlasništva nekretnina, kao i dugotrajnosti drugih upravnih i sudskih postupaka o kojima posredno ovisi okončanje postupka izvlaštenja. Složenost postupka ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju koja uvjetuje njegovo neprimjereno trajanje sprječava JLS kao investitore u provedbi projekata i realizaciji izgradnje. Obzirom da je ishođenje izvršnog rješenja o izvlaštenju u pravilu višegodišnji proces, predmetna odredba članka 106. stavka 2. u praksi se pokazala kao otegotna i nesvrhovita te se predlaže predmetnu odredbu zakona izmijeniti. C) ADRESAT NA KOJE SE PROBLEM TRENUTNO ODNOSI Problem se odnosi na sve JLS kao obveznike izgradnje nerazvrstanih cesta. Osobito se odnosi na Grad Split u kojem, zbog intenzivnog širenja gradskog područja I povećanja gradske populacije, postoji prijeka potreba za izgradnjom nerazvrstanih cesta. Uzimajući u obzir da je Grad Split tranzitni centar te da postojeća mreža gradskih prometnica snosi dnevno opterećenje prigradskog stanovništva koje migrira u grad, a koje se intenzivira u mjesecima turističke sezone, problem izgradnje gradskih prometnica je gorući urbani problem Grada. D) CILJ KOJI SE ŽELI POSTIĆI NORMATIVNIM RJEŠENJEM Krajnji cilj predloženih izmjena Zakona jest unaprjeđenje cestovne prometne povezanosti na području Grada Splita, dok je neposredni cilj brže pristupanje izgradnji prometnica zbog kojih je pokrenut postupak izvlaštenja. Predloženim izmjenama zakona će se: - urediti mogućnost ulaska u posjed nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje od strane JLS već po donošenju rješenja o izvlaštenju - u pogledu mogućnosti ulaska u posjed izvlaštene nekretnine izjednačiti položaj JLS kao korisnika izvlaštenja I drugih pravnih osoba koje upravljaju javnim cestama - tekst važećeg Zakona o cestama uskladiti sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade - izgradnju čitave komunalne infrastrukture staviti u ravnopravan položaj E) OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE IZMJENA ZAKONA Predloženo normativno rješenje • ne zahtijeva izmjenu važećeg zakonodavstva • ne uvodi novine koje bi zahtijevale značajnija financijska sredstva u nekom sektoru • ne zahtijeva provedbu novih administrativnih i upravnih postupaka • ne zahtijeva dodatan rad više tijela državne uprave odnosno tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. • ne zahtijeva izdvajanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.
3 Karol Jurišić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA Ja član Hrvatskih suverenista, znam ovu problematiku kod te izmjene Zakona o cestama - u Baškoj Vodi ima puno oštećenih ljudi, izgrađena cesta na njihovim posjedima ali nisu bili obavješteni preko rješenja o izvlaštenju - ali su im zemljišta ukradena zahvaljujući (lex Roščić), uz to su izgubljene presude oko tih zemljišta preko te izmjene Zakona o cestama - ja bih vas molio da ta oduzeta zemljišta vrate vlasnicima koji su ukradena preko te izmjene Zakona o cestama pa bih molio da se krađe zemljišta ne događaju bez ikakva znanja S poštovanjem Član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o cestama.
4 Petar Škorić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O CESTAMA - Ulazak u posjed nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju - A) PREDLOŽENO NORMATIVNO RJEŠENJE U Zakonu o cestama („Narodne novine“, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) u članku 106. u stavku 2. iza riječi „članka“ riječi „ako je rješenje o izvlaštenju izvršno, te“ brišu se. Dakle, predlaže se izmjena članka 106. stavka 2. na način da isti glasi: „ (2) Rješenje o stupanju u posjed donosi se na zahtjev jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ako je uz zahtjev za donošenje tog rješenja priložen dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno zakonu kojim se propisuje izvlaštenje, da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje ili da je odbio primiti navedenu naknadu.“ Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. B) OCJENA STANJA / PROBLEM KOJI SE NAMJERAVA RIJEŠITI NORMATIVNIM RJEŠENJEM Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu:JLS), kao obveznici izgradnje nerazvrstanih cesta i korisnici izvlaštenja u svrhu izgradnje istih, ne mogu započeti s gradnjom do stjecanja prava na posjed izvlaštenih nekretnina. Prema Zakonu o izvlaštenju kao općem propisu (lex generali), pravo na posjed nekretnine korisnik stječe danom pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Međutim, zakonodavac je prepoznao važnost instituta stupanja u posjed izvlaštene nekretnine još u tijeku postupka izvlaštenja kao privremenu mjeru koja se može zahtijevati pod propisanim uvjetima i prije donošenja rješenja kojim se nekretnina izvlašćuje. Nadalje, Zakon o izvlaštenju u članku 41. predviđa i mogućnost korisnika izvlaštenja da, uz stavljanje naknade na raspolaganje izvlašteniku, postavi zahtjev za ulazak u posjed u tijeku postupka izvlaštenja i bez udovoljavanja drugim uvjetima, ukoliko se radi o izvlaštenju poradi izgradnje objekata javne infrastrukture (kao što su javne ceste, željeznička infrastruktura te vodnogospodarska infrastruktura). Također brojni drugi zakoni (u prilogu) sadrže odredbe o izvlaštenju u svrhu izgradnje javne infrastrukture ili građevina od javnog interesa koje se prema Zakonu o izvlaštenju odnose kao lex specialis, ali predmetne odredbe o ulasku u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju usklađene s odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (primjerice Zakon o vodama, Zakon o željeznici i Zakon o zračnim lukama). Tako i važeći Zakon o cestama, kao lex specialis, u članku 106. predviđa mogućnost ulaska u posjed nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje radi izgradnje nerazvrstanih cesta na zahtjev JLS (korisnika izvlaštenja), sve temeljem posebnog rješenja o stupanju u posjed donesenog od strane ureda državne uprave u županiji. Međutim, uvjeti za ulazak u posjed predviđeni Zakonom o cestama su kudikamo stroži od onih predviđenih općim Zakonom o izvlaštenju. Naime, člankom 106. stavkom 2. mogućnost ulaska u posjed JLS kao korisnika izvlaštenja, uvjetovana je, uz stavljanje na raspolaganje naknade prijašnjem vlasniku, i ishođenjem izvršnog rješenja o izvlaštenju. Ovaj dodatni procesni korak ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju za dozvolu ulaska u posjed, uvjetovan je isključivo JLS važećim Zakonom o cestama u postupku izvlaštenja radi izgradnje nerazvrstane ceste. Štoviše, stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu člankom 59. nerazvrstane ceste su nedvojbeno označene kao komunalna infrastruktura, a njihova izgradnja označena od interesa za RH. Kako sam Zakon o komunalnom gospodarstvu nema posebnih odredbi o izvlaštenju i ulasku u posjed, to bi na pitanje izvlaštenja bio primjenjiv osnovni Zakona o izvlaštenju. Dakle, trenutno su JLS ovlaštene pokretati postupke izvlaštenja i zatražiti ulazak u posjed nekretnine i po osnovu Zakona o cestama (članak 106. st. 2.) i po osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu i to primjenom Zakona o izvlaštenju (članak 41.), pri čemu se Zakon o cestama odnosi kao lex specialis prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Iz svega rečenog je razvidno je da je, zbog primjene Zakona o cestama kao posebnog zakona, ulazak u posjed nekretnina (prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju) na kojima se ima graditi nerazvrstana cesta znatno strože normiran od ulaska posjed nekretnina predviđenih za gradnju sve ostale komunalne infrastrukture, na koje se pak primjenjuju odredbe članka 41. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U tijeku primjene Zakona o cestama praksa je pokazala da postupci izvlaštenja predugo traju, osobito zbog nesređenog zemljišnoknjižnog stanja i složenosti rješavanja prethodnog pitanja vlasništva nekretnina, kao i dugotrajnosti drugih upravnih i sudskih postupaka o kojima posredno ovisi okončanje postupka izvlaštenja. Složenost postupka ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju koja uvjetuje njegovo neprimjereno trajanje sprječava JLS kao investitore u provedbi projekata i realizaciji izgradnje. Obzirom da je ishođenje izvršnog rješenja o izvlaštenju u pravilu višegodišnji proces, predmetna odredba članka 106. stavka 2. u praksi se pokazala kao otegotna i nesvrhovita te se predlaže predmetnu odredbu zakona izmijeniti. C) ADRESAT NA KOJE SE PROBLEM TRENUTNO ODNOSI Problem se odnosi na sve JLS kao obveznike izgradnje nerazvrstanih cesta. Osobito se odnosi na Grad Split u kojem, zbog intenzivnog širenja gradskog područja I povećanja gradske populacije, postoji prijeka potreba za izgradnjom nerazvrstanih cesta. Uzimajući u obzir da je Grad Split tranzitni centar te da postojeća mreža gradskih prometnica snosi dnevno opterećenje prigradskog stanovništva koje migrira u grad, a koje se intenzivira u mjesecima turističke sezone, problem izgradnje gradskih prometnica je gorući urbani problem Grada. D) CILJ KOJI SE ŽELI POSTIĆI NORMATIVNIM RJEŠENJEM Krajnji cilj predloženih izmjena Zakona jest unaprjeđenje cestovne prometne povezanosti na području Grada Splita, dok je neposredni cilj brže pristupanje izgradnji prometnica zbog kojih je pokrenut postupak izvlaštenja. Predloženim izmjenama zakona će se: - urediti mogućnost ulaska u posjed nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje od strane JLS već po donošenju rješenja o izvlaštenju - u pogledu mogućnosti ulaska u posjed izvlaštene nekretnine izjednačiti položaj JLS kao korisnika izvlaštenja I drugih pravnih osoba koje upravljaju javnim cestama - tekst važećeg Zakona o cestama uskladiti sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade - izgradnju čitave komunalne infrastrukture staviti u ravnopravan položaj E) OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE IZMJENA ZAKONA Predloženo normativno rješenje • ne zahtijeva izmjenu važećeg zakonodavstva • ne uvodi novine koje bi zahtijevale značajnija financijska sredstva u nekom sektoru • ne zahtijeva provedbu novih administrativnih i upravnih postupaka • ne zahtijeva dodatan rad više tijela državne uprave odnosno tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. • ne zahtijeva izdvajanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.
5 HRVOJE BALIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA Predlažem izmjenu članka 106. stavka 2. na način da se iza riječi „članka“ riječi „ako je rješenje o izvlaštenju izvršno, te“ brišu te da isti glasi: „ (2) Rješenje o stupanju u posjed donosi se na zahtjev jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ako je uz zahtjev za donošenje tog rješenja priložen dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno zakonu kojim se propisuje izvlaštenje, da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje ili da je odbio primiti navedenu naknadu.“ OBJAŠNJENJE Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu:JLS), kao obveznici izgradnje nerazvrstanih cesta i korisnici izvlaštenja u svrhu izgradnje istih, ne mogu započeti s gradnjom do stjecanja prava na posjed izvlaštenih nekretnina. Prema Zakonu o izvlaštenju kao općem propisu (lex generali), pravo na posjed nekretnine korisnik stječe danom pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Međutim, zakonodavac je prepoznao važnost instituta stupanja u posjed izvlaštene nekretnine još u tijeku postupka izvlaštenja kao privremenu mjeru koja se može zahtijevati pod propisanim uvjetima i prije donošenja rješenja kojim se nekretnina izvlašćuje. Nadalje, Zakon o izvlaštenju u članku 41. predviđa i mogućnost korisnika izvlaštenja da, uz stavljanje naknade na raspolaganje izvlašteniku, postavi zahtjev za ulazak u posjed u tijeku postupka izvlaštenja i bez udovoljavanja drugim uvjetima, ukoliko se radi o izvlaštenju poradi izgradnje objekata javne infrastrukture (kao što su javne ceste, željeznička infrastruktura te vodnogospodarska infrastruktura). Također brojni drugi zakoni (u prilogu) sadrže odredbe o izvlaštenju u svrhu izgradnje javne infrastrukture ili građevina od javnog interesa koje se prema Zakonu o izvlaštenju odnose kao lex specialis, ali predmetne odredbe o ulasku u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju usklađene s odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (primjerice Zakon o vodama, Zakon o željeznici i Zakon o zračnim lukama). Tako i važeći Zakon o cestama, kao lex specialis, u članku 106. predviđa mogućnost ulaska u posjed nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje radi izgradnje nerazvrstanih cesta na zahtjev JLS (korisnika izvlaštenja), sve temeljem posebnog rješenja o stupanju u posjed donesenog od strane ureda državne uprave u županiji. Međutim, uvjeti za ulazak u posjed predviđeni Zakonom o cestama su kudikamo stroži od onih predviđenih općim Zakonom o izvlaštenju. Naime, člankom 106. stavkom 2. mogućnost ulaska u posjed JLS kao korisnika izvlaštenja, uvjetovana je, uz stavljanje na raspolaganje naknade prijašnjem vlasniku, i ishođenjem izvršnog rješenja o izvlaštenju. Ovaj dodatni procesni korak ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju za dozvolu ulaska u posjed, uvjetovan je isključivo JLS važećim Zakonom o cestama u postupku izvlaštenja radi izgradnje nerazvrstane ceste. Štoviše, stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu člankom 59. nerazvrstane ceste su nedvojbeno označene kao komunalna infrastruktura, a njihova izgradnja označena od interesa za RH. Kako sam Zakon o komunalnom gospodarstvu nema posebnih odredbi o izvlaštenju i ulasku u posjed, to bi na pitanje izvlaštenja bio primjenjiv osnovni Zakona o izvlaštenju. Dakle, trenutno su JLS ovlaštene pokretati postupke izvlaštenja i zatražiti ulazak u posjed nekretnine i po osnovu Zakona o cestama (članak 106. st. 2.) i po osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu i to primjenom Zakona o izvlaštenju (članak 41.), pri čemu se Zakon o cestama odnosi kao lex specialis prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Iz svega rečenog je razvidno je da je, zbog primjene Zakona o cestama kao posebnog zakona, ulazak u posjed nekretnina (prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju) na kojima se ima graditi nerazvrstana cesta znatno strože normiran od ulaska posjed nekretnina predviđenih za gradnju sve ostale komunalne infrastrukture, na koje se pak primjenjuju odredbe članka 41. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U tijeku primjene Zakona o cestama praksa je pokazala da postupci izvlaštenja predugo traju, osobito zbog nesređenog zemljišnoknjižnog stanja i složenosti rješavanja prethodnog pitanja vlasništva nekretnina, kao i dugotrajnosti drugih upravnih i sudskih postupaka o kojima posredno ovisi okončanje postupka izvlaštenja. Složenost postupka ishođenja izvršnog rješenja o izvlaštenju koja uvjetuje njegovo neprimjereno trajanje sprječava JLS kao investitore u provedbi projekata i realizaciji izgradnje. Obzirom da je ishođenje izvršnog rješenja o izvlaštenju u pravilu višegodišnji proces, predmetna odredba članka 106. stavka 2. u praksi se pokazala kao otegotna i nesvrhovita te se predlaže predmetnu odredbu zakona izmijeniti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.