Izvješće o provedenom savjetovanju - JAVNO SAVJETOVANJE O STRATEŠKOJ STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PROGRAMA PROMET 2007. – 2013.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA OPERATIVNOG PROGRAMA PROMET 2007. – 2013. Kod prvog pisanja : Izgradnja dionice Beli Manastir - Most Drava na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek – Svilaj, navesti i : BiH ili granica s BiH. Projekti su odabrani na temelju njihove pripremljenosti. Za većinu navedenih projekata provedena je procjena utjecaja na okoliš te ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili je postupak procjene utjecaja na okoliš u tijeku (Tablica 1-1). U samoj Tablici 1-1 MZOPUG ukloniti: Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva, a kod "Obilaznica grada Poreča", nije navedeno od koga je rješenje, pa treba dodati MZOPUG 0 Kod „Indikativni popis aktivnosti“ • Izgradnja/nadogradnja sadržaja zračne luke Dubrovnik kao što su je pista, rulna staza, zgrade terminala; 0 Indikativni popis korisnika Potencijalni korisnici će biti upravitelji/tijela infrastrukture zračnih luka i Hrvatske ceste d.o.o. Akcijski plan za uvođenje ITS-a u Europi (Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe, (COM_(2008) 886)) je dokument... Str. 21.: umjesto riječi “manjkavost” bolje je koristiti „nedostatak“ ili „slabost“ Glavni ciljevi Strategije (11-16 ?) Str. 22 u tablici Ciljevi, pd 2, desno Slavnonski Brod je napisan kao Slavonski brod U osnovnim smjernicama se navodi: Do 2050. godine potrebno je povezati sve zračne luke osnovne mreže sa željezničkom mrežom...Potrebno je navesti : osim Dubrovnika. Str. 24 točka na kraju: c) izradu prometnog modela za Republiku Hrvatsku. 0 0 Klima klime pisati malim početnim slovima: mediteranska, kontinentalna, submediteranska.... Zahvate nije potrebno pisati u Bold-u Kemijske formule pisati bez razmaka tj SO2 a ne SO 2 Slika 3.1-6 ili slika 3.6 ? U objašnjenju slike 3-6 termin: „plinova staklenika“ zamijeniti sa „stakleničkih plinova“ Kulturno povijesna baština – Postojeće stanje umjesto : ...u razdoblju od 13. do 16.st. napisati ...do 16. (razmak) stoljeća. Djelomično prihvaćen Većina navedenih primjedbi je uvažena i uključena u studiju te je u nastavku dano obrazloženje samo na one primjedbe/komentare koji nisu uvaženi. "Kod „Indikativni popis aktivnosti“ Izgradnja/nadogradnja sadržaja zračne luke Dubrovnik kao što su je pista, rulna staza, zgrade terminala;0 Indikativni popis korisnika Potencijalni korisnici će biti upravitelji/tijela infrastrukture zračnih luka i Hrvatske ceste d.o.o. " - primjedba je ODBIJENA zato što je popis potencijalnih korisnika preuzet iz Operativnog Programa Promet 2007-2013 te se kao takav ne može mijenjati. "Zahvate nije potrebno pisati u Bold-u" - komentar je ODBIJEN zato što su zahvati pisani u fontu Bold isključivo zbog preglednosti i smatramo da je bolje da tako i ostanu.