Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Smatramo suvišnim da se ugostitelji registriraju kao prvi kupci i šalju elektronsku evidenciju Ministarstvu, kako je to propisano ovim prijedlogom Pravilnika. Naime, istu evidenciju i isti tip podataka već dostavljaju ribari, a iz navedene je vidljivo tko je prvi kupac te uključuje i vrstu ribe, količinu, vrijednost te sve druge potrebne podatke. Iz tog razloga smatramo nepotrebnim da se isti podaci i dokumentacija „ponavljaju“ budući da su podaci već predani Ministarstvu (od strane ribara). Dodatna elektronska evidencija oduzima vrijeme i stvara nepotrebni trošak ugostitelju, kao i nove administrativne zadaće. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Svaki registrirani prvi kupac sukladno članku 43. Zakona o morskom ribarstvu je dužan ispuniti prodajni list te se ne ispunjava ista evidencija niti se "ponavljaju" isti podaci o prvoj prodaji. Ribar, tj. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov, koji je registriran kao prvi kupac sukladno Zakonu može vlastiti ulov kao prvi kupac prodavati samo krajnjem potrošaču, tako da, ugostitelj koji je registriran kao prvi kupac, ako kupuje od ribara direktno mora ispuniti za tu kupnju prodajni list jer je on prvi kupac u tom slučaju.
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. U članku 1. stavku 1. – alineja treća predlažemo da glasi: - Uvjeti prodaje proizvoda ribarstva krajnjim potrošačima s plovila, (obrazloženje je uz članak 12.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog, ovaj članak propisuje što će se u daljnjem tekstu pravilnika definirati, a dostava podataka o izvršenoj prodaji s ribarskog plovila propisana je i opisana člankom 12. Pravilnika.
3 REIĆ međunarodni transportni d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 3. korisnik odobrenog objekta – i vlasnici i oni koji imaju iznajmljeni objekt ili dio objekta bi trebali biti prvi kupci. Ako se 2 ili 3 subjekta bave istim ili sličnim poslom i koriste isto skladište radi smanjenja troškova poslovanja koji su ionako previsoki, zašto to onemogućavati. I zašto na ovaj način firme koje zapošljavaju ljude dovoditi u probleme da ljudi ostaju bez posla ili da im se ne može isplatiti plaća. Ovo nije način za „sređivanje tržišta“. Uostalom, svi mi koji se bavimo izvozom prolazimo raznorazne kontrole, od porezne jer imamo povrate pdv-a, carine, izvještaja koje podnosimo carini, … Dakle, sve je vidljivo. Čemu sada ovo? Stoga bi prvi kupci i oni koji obavljaju prvu prodaju proizvoda ribarstva trebali biti stvarni korisnici odobrenih objekata, oni koji ga ustvari i koriste, bez obzira na to bilo 1, 2 ili 3 korisnika . Ili bi trebalo dozvoliti da se u Odjeljke VII i VIII na jedan objekt upišu 2 ili 3 subjekta , koja ga stvarno i koriste (uz dokaz - ugovor o najmu) Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično uvršten u pravilnik. Naime, Zakonom o morskom ribarstvu propisano je da prvi kupci proizvoda ribarstva mogu biti "subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata odobreni za djelatnosti iz odjeljka VII. i VII. u Upisniku odobrenih objekata". Prema navedenom, svaki subjekt u poslovanju s hranom koji je naveden u Upisniku kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sukladno posebnim propisima o higijeni i zdravstvenoj ispravnosti hrane, može biti registrirani prvi kupac. Pri tome valja naglasiti da je za svu ribu koju kupi subjekt u poslovanju s hranom, upisan u navedeni Upisnik, za nju i odgovoran.
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 3. Članak 3. i članak 13. – Registracija prvih kupaca Iz navedenih članaka nije jasno da li se kao prvi kupci mogu registrirati trgovci koji proizvode ribarstva kupuju i prodaju koristeći se odobrenim objektom drugog subjekta u poslovanju s hranom i/ili njihovim uslugama. Konkretno, ako ribar, registriran i za djelatnost maloprodaje/veleprodaje, koji izlovljava školjke te koristi naplatne usluge otpremnog centra drugog subjekta (samo za pakiranje, označavanje, skladištenje… ali bez prodaje), da li se on može upisati u registar kao prvi kupac (kako za vlastiti ulov tako i za ulov koji otkupljuje od drugih ribara)? Drugi slučaj – ribar koji ima registriranu i djelatnost trgovine ili samo trgovac koji na ribarnici ima zakupljen štand za prodaju proizvoda ribarstva - da li se može upisati kao prvi kupac za vlastitu i otkupljenu ribu temeljem zakupa štanda u ribarnici koja je registrirani objekt, ali u vlasništvu npr. Tržnice. Da li se oni smatraju „Korisnicima“ odobrenog/registriranog objekta i kao takvi mogu biti prvi kupci? Svakako smatramo da bi se trebali moći registrirati kao prvi kupci kao i do sada, samo to treba jasnije definirati u čl. 3. i 13. kako ne bi bilo potrebe za dodatnim tumačenjem i problemima u primjeni. Nije prihvaćen Članci 3. i 13. ne definiraju tko može biti prvi kupac jer je isto definirano člankom 43. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/2017, 130/2017 i 14/2019) prema kojem se kao prvi kupci proizvoda ribarstva mogu registrirati: - subjekti u poslovanju s hranom - ribarnice koje je registriralo ministarstvo i upisane su u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla - subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom - ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Navedenim člancima propisuje se postupak provođenja registracije i potrebni podaci za registraciju, kao i informacije sadržane u registru prvih kupaca. Za ovlaštenika povlastice – ribara, propisano je da može biti prvi kupac za prvu prodaju vlastitog ulova namijenjenog krajnjim potrošačima. Slijedom navedenog, ribar ne može kupovati proizvode ribarstva od drugog ribara da bi ih prodavao, ali može kupovati ribu od odobrenog objekta. U pogledu drugog pitanja – ribar može na ribarnici prodavati isključivo vlastiti ulov. Trgovac se ne može registrirati kao prvi kupac ako ne zadovoljava niti jedan od gore navedenih kriterija u Zakonu, ali može proizvode ribarstva kupiti od odobrenog objekta koji je registrirani prvi kupac.
5 Argola MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 3. "- ... prvog kupca kojisesada koristi,..." koji se sada Prihvaćen Prihvaća se
6 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 12. Članak 12. - prodaja s ribarskog plovila U stavku 3. predlaže se bristi kriterij 5 kg po krajnjem potrošaču i zamijeniti sa 30 kg ukupno, tako da glasi: „(3) Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka može iznositi do najviše 30,00 kilograma, odnosno 3.000,00 kuna dnevno po povlastici.“ Stavak 5. i 6. predlažemo brisati. Naime, uredbom EU 1224/2009 u čl. 59. st. 3. propisano je da se ne smatra prvim kupcem osoba koja kupi do 30 kg proizvoda ribarstva za osobnu potrošnju, niti je to prva prodaja, a člankom 65. oslobođeno je obveze popunjavanja i predavanja Prodajnog lista, te ničime nije propisano bilo kakvo izvješćivanje o tako prodanom dijelu ulova. Ako se u cijeloj EU taj dio ulova dalje ne prati, zbog čega se kod nas dodatno propisuju nepotrebne evidencije i komplicira ionako komplicirana i prevelika administracija? Za kontrolu pridržavanja kriterija za prodaju s broda mogu se koristiti postojeći podaci iz izvješća/očevidnika i podaci o fiskaliziranim računima iz Porezne uprave, kao i drugi propisani načini kontrole. Nije prihvaćen Dužni smo napomenuti da je u tijeku donošenje nove kontrolne uredbe koja će zamijeniti Uredbu (EU) br. 1224/2009. Novim prijedlogom, usuglašeno je da se 5,00 kg proizvoda ribarstva može prodati krajnjem potrošaču bez obveze izdavanja prodajnog lista, obzirom da se radi o maloprodaji. Nadalje, obveza dostave podataka o tako prodanom ulovu predmet je definiranja svake države članice. Mi trenutno nemamo mogućnost povezivanja podataka iz izvješća ili očevidnika sa fiskaliziranim računima iz Porezne uprave te je propisan način izvješćivanja putem mobilne aplikacije koji smatramo da nije ni kompliciran ni zahtjevan. Također je ukupna količina s dosadašnjih 1.000,00 HRK podignuta na 3.000,00 HRK čime je ribaru dana još veća mogućnost izravne zarade. Nadalje, Zakonom o morskom ribarstvu propisano je da je moguće za osobnu potrošnju zadržati do 5,00 kg proizvoda ribarstva što ne podliježe odredbama o sljedivosti. Sva ostala riba, mora biti ponuđena prvom kupcu ili krajnjem potrošaču te kao takva i evidentirana.
7 REIĆ međunarodni transportni d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 14. Rok 01.10. je nemoguć za napraviti išta. Sva skladišta koja su opremljena (znam za područje Splitsko-Dalmatinske županije) već se koriste, a za opremanje bilo kojeg drugog objekta treba i vremena i sredstava. A objekt nakon opremanja mora proći i nadzor i sve ostalo. Stoga ovaj rok stvarno nema smisla. Dajte ljudima vremena da se prilagode. Stavite prijelazni rok od najmanje godinu dana. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. Zakon o morskom ribarstvu, u dijelu registracije prvih kupaca, stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine, nakon tog datuma nije registriran ni jedan prvi kupac koji ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom. Također održane su brojne radionice u obalnim županijama kako bi se postojeći i novi prvi kupci upoznali s novim odredbama registriranja i novim sustavom prve prodaje. Novi sustav prve prodaje će umjesto kako je navedeno 01. listopada 2019. biti na produkciji zajedno sa sustavom vaganja od 18. studenog 2019. i prvi kupci koji ne budu registrirani neće moći ispunjavati prodajne listove, odnosno obavljati poslove prve prodaje.
8 RIBARSKA ZADRUGA ZADAR MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 14. rok za registraciju prvog kupca do 01. listopada je nerealan. Trebalo bi staviti prijelazni rok od godinu dana da se subjektima omogući dovoljno vremena da opreme objekt, bilo da ulažu u vlastiti prostor ili u adaptaciju unajmljenog, jer je to investicija koja zahtjeva značajna sredstva koja dodatno opterećuju poslovanje i nemaju svi jednake mogućnosti za investiranje, a da time ne ugroze vlastitu likvidnost. Djelomično prihvaćen Molimo pogledati raniji odgovor. Prijelazno razdoblje predvidjet će se za priznate organizacije proizvođača koje mogu biti uvjetno priznate bez da su upisane u Upisnik odobrenih objekata, ukoliko u roku od dvije godine od priznavanja ishode upis. Ako isto ne ishode, neće moći biti priznate organizacije proizvođača niti obavljati prvu prodaju.