Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o načinu, uvjetima i postupku za davanje akreditacije nositeljima zdravstvene djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 3. Dodati: Ministarstvo može, osobito u slučaju velikog opsega posla, akreditacijski postupak prenijeti na treće pravne osobe. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 118/18).
2 HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH BIOKEMIČARA PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. Predlaže se dopuna stavka 3. tako da isti glasi: „Broj članova tima vanjskih ocjenitelja ovisi o veličini i složenosti nositelja zdravstvene djelatnosti, a ne može biti manji od tri niti veći od devet članova, s tim da u timu moraju biti minimalno dva zdravstvena radnika od kojih jedan mora biti iz područja koje se akreditira.“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. U slučaju sukoba interesa postoji pravo prigovora na imenovanje tima vanjskih ocjenitelja sa strane podnositelja zahtjeva (vidi članak 4). U tom slučaju ministar je dužan izmijeniti tim vanjskih ocjenitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. U stavak 4 dodati donosi prijedlog Liste vanjskih ocjenitelja u Narodnim novinama. Na isti prijedlog svaki građanin može podnijeti pisani prigovor glede imenovanja pojednog kandidata. Ukoliko u roku od 30 dana od objave Liste u Narodnim novinama nema prigovora, Lista se prihvaća. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 12. - uvid u medicinsku dokumentaciju u skladu sa propisima (KOJIH TO?) kojima se uređuje područje podataka i informacija u zdravstvu i zaštita tajnosti podataka. Potrebno je jasnije definirati s obzirom na GDPR. Nije prihvaćen Isto je uređeno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodi kretanja takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", broj 42/18), Zakonom o zaštiti tajnosti podataka ("Narodne novine", broj 108/96), Zakonom o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine", br. 169/04 i 37/08), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18) i drugim propisima kojima se uređuje ovo područje.
6 DORIJAN JAGAČIĆ PRAVILNIK O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DAVANJE AKREDITACIJE NOSITELJIMA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 13. Dodati (5) Vanjsku ocjenu je tim dužan donijeti najkasnije 6 mjeseci od zaprimanja zahtjeva podnositelja. Nije prihvaćen Isto je propisano člankom 13. stavkom 2. Nacrta pravilnika.