Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o sažetku Poziva "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Slavonski Brod   Poštovani, Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.godine (NN 3/17) i dokumentom Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, koji je usvojila Vlada RH 25. svibnja 2017. godine, određeno je da su nosioci mjere 1.3.3.Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada jedinice lokalne samouprave, a izvor financiranja JLS/FZOEU/EU, a što su mnoge JLS prenijele u svoje planove gospodarenja otpadom. Također, temeljem prethodnog Nacrta ključnih elemenata Poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog otpada, koji je bio na e-savjetovanju od 27.studenog 2018. - 11. prosinca 2018., mnoge JLS su utrošila određena financijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije te ishodile pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju ovakvog postrojenja na zemljištu koje je u njihovom vlasništvu. S obzirom na navedeno, predlažemo da se jedinicama lokalne samouprave omogući prijava na javni poziv izmjenom ovog ili otvaranjem novog javnog poziva, koji će u konačnici biti usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i planovima gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave, a s ciljem ispunjavanja cilja 1.3.odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. Primljeno na znanje MZOE je prilikom razrade koncepta ovog Poziva razmatralo obje opcije, odnosno da prijavitelji budu i jedinice lokalne samouprave (JLS) i pravne ili fizičke osobe (koje su malo, srednje ili veliko poduzeće), međutim prevladao je stav da prijavitelji trebaju biti pravne ili fizičke osobe, bez obzira jesu li u javnom ili privatnom vlasništvu, a s ciljem da se omogući prijava što većem broju potencijalnih prijavitelja i za sve moguće projekte, bilo da se radi o projektima izgradnje, nadogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, ili o projektima izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije. MZOE uvažava napore koje JLS u suradnji sa svojim komunalnim tvrtkama ulažu u provedbi ciljeva propisanih u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), međutim skrećemo pažnju da JLS imaju mogućnost neizravnog sudjelovanja u pripremi projekata po ovom Pozivu kroz suradnju s komunalnim tvrtkama u svom vlasništvu. Dodatno napominjemo da su sukladno uvjetima ovog Poziva, Prijavitelji u sklopu svog projektnog prijedloga dužni dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu koja glasi na Prijavitelja, a riješene imovinsko-pravne odnose mogu se, osim vlasništva nad zemljištem, dokazati i s ugovorom o pravu građenja.
2 TEHNIX d.o.o.   Poštovani ministre, gospodine Ćorić ! Na temelju objavljenog e-savjetovanja u gore navedenom predmetu, ovim putem dostavljamo Vam naše mišljenje, odnosno sugestije za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Naime, kompanija Tehnix d.o.o. sklopila je ugovor br. KK.01.2.1.01.0076 sa Vašim cijenjenim Ministarstvom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020., za razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Na tom projektu angažirali smo kao partnere Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije te Akademiju tehničkih znanosti Hrvatske. Predmetni projekt je pri kraju prve istraživačke faze te smo do ovog trenutka razvili prvu grupu proizvoda za bioreaktorsko kompostiranje koje omogućuje prozvodnju bio komposta u roku od 2 mjeseca. Postrojenja se mogu pogledati u kompaniji Tehnix i Prelogu. S obzirom na raspisano savjetovanje i naš tekući razvojni projekt, smatramo da bi bilo obostrano korisno omogućiti prijaviteljima, odnosno predložiti korištenje upravo ovakvih postrojenja koja su u razvoju zbog usvršavanja i inovacija, a ujedno se već koriste u praksi za kompostiranje i daju odlične rezultate. Sinergijom ovog potencijalnog natječaja i našeg projekta u razvoju postigli bi odlične rezultate te bi ujedno opravdali dobivena sredstva od Vašeg Ministarstva. Uvjeti koje ste naveli u e-savjetovanju u samom sažetku poziva za dostavu projektnih prijedloga su više nego dostatni da bi se mogla implementirati upravo ovakva kvalitetna i efikasna rješenja koja bi trajno riješila problem biorazgradivog otpada u Republici Hrvatskoj, a koja su u skladu sa PGO-om Republike Hrvatske i normi EU. S poštovanjem, Donji Kraljevec, 06.09.2019. Za „TEHNIX“ d.o.o. Dopis br. 141/06-09-2019 PREDSJEDNIK KOMPANIJE Đuro HORVAT Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), kao nadležno Posredničko tijelo razine 1, odgovorno je za pripremu dokumentacije ovog Poziva, odnosno dodjelu bespovratnih sredstava uspješnim prijaviteljima/budućim korisnicima, međutim odgovornost za provedbu postupaka javne nabave je isključivo na korisnicima. Svi korisnici moraju nabavu provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN), ukoliko se radi o obveznicima ZJN-a, ili sukladno pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike ZJN-a. Troškovi koji uključuju nabavu opreme/postrojenja po ovom pozivu bit će prihvatljivi samo pod uvjetom da je nabava provedena u skladu s navedenim pravilima, a nepridržavanje istih odražava se na prihvatljivost izdataka.
3 GKP Komunalac d.o.o.  , 1. Cilj poziva Obzirom da nigdje u tekstu nije navedeno, a važno je jer iziskuje vrijeme i novac, molimo da se specificira da li će biti potrebna Studija izvodljivosti ili Studija opravdanosti ili neki sličan dokument te opseg dokumenta, kao i svi ostali uvjeti koje propisuje Ministarstvo (utjecaj na okoliš, procjena i ocjena istog...). Isto tako molimo da se definira što će biti prihvatljivi troškovi eksplicitno. Također današnja tehnologija omogućava digitalizaciju procesa praćenja proizvodnje komposta predlažemo da se u prihvatljive troškove uvrsti i IT oprema (senzori, računala, WIFE mreža i sl., printeri). Primljeno na znanje Sukladno uvjetima Poziva, projektni prijedlog treba sadržavati Studiju izvedivosti s Analizom troškova i koristi, koja treba biti izrađena u skladu sa Smjernicama EK. U Uputama za prijavitelje biti će detaljno navedeno koje sve dokumente projektni prijedlog treba sadržavati, a bit će detaljno navedene i prihvatljive projektne aktivnosti, kao i prihvatljive kategorije troškova.
4 PEOVICA d.o.o.  , 1. Cilj poziva Smatramo da poziv u ovakvom obliku neće olakšati JLS-ima zadovoljavanje zakonskih odredbi vezano za prikupljanje bio otpada, jer je namijenjen za par većih poduzeća/institucija/štagod. Primljeno na znanje Sukladno uvjetima Poziva Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, odnosno nisu propisana nikakva ograničenja vezano za veličinu pravne ili fizičke osobe. Također, JLS imaju mogućnost neizravnog sudjelovanja u pripremi projekata po ovom Pozivu kroz suradnju s komunalnim tvrtkama u svom vlasništvu.
5 OPĆINA VIŠKOVO 1. Cilj poziva, 2. Ukupnaraspoloživa sredstva Smatramo da je najniži iznos bespovratnih sredstava od 10.000.000,00 kn previsok. Mišljenja smo da ga treba smanjiti na iznos ispod 1.500.000,00 kn jer mnoga manja poduzeća i JLS koji imaju potrebu za izgradnjom/opremanjem navedenih postrojenja neće biti u mogućnosti prijaviti projekt. Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK.
6 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. 2. Ukupnaraspoloživa sredstva, 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju Smatramo da je najniži iznos bespovratnih sredstava postavljen previsoko. Mišljenja smo da ga treba smanjiti na iznos ispod 5.000.000,00 kn jer mnoga manja poduzeća i JLS koji imaju potrebu za izgradnjom/opremanjem navedenih postrojenja neće biti u mogućnosti prijaviti projekt. Posebno naglašavamo potrebu otočnih komunalnih poduzeća i JLS (uzevši u obzir prostorna ograničenja, prometnu povezanost i visoke troškove prijevoza) koja bez navedenih postrojenja neće moći provesti održivi sustav gospodarenja otpadom. Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK.
7 GKP ČAKOM d.o.o. 2. Ukupnaraspoloživa sredstva, 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju Najniži iznos bespovratnih sredstava je postavljen previsoko. Mišljenja smo da ga treba smanjiti barem na 5.000.000,00 kuna. Osobito zato što se pažljivim promišljanjem što znači izraz "najniže odnosno najviše dopuštene ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava iz KF" zaključuje da vjerojatno taj izraz predstavlja udio potpore (postotak prihvatljivih troškova nekog projekta), a ukoliko je tome tako tada je zasigurno vrijednost najnižeg iznosa od 10.000.000,00 kuna previsoka jer bi uz intenzitet potpore od 70% za male poduzetnike, vrijednost projekta za prijavu na poziv trebala iznositi preko 14.285.700,00 kuna. Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK.
8 GKP Komunalac d.o.o. 2. Ukupnaraspoloživa sredstva, 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju S obzirom da je ovim pozivom predviđena izgradnja i nadogradnja, smatramo da je minimalni iznos od 10.000.000 kuna previsok te predlažemo da se kao minimalni iznos sufinanciranja stavi 3.500.000 kuna. Naime, nije propisano tekstom niti što će biti prihvatljivi troškovi. Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK. U Uputama za prijavitelje prihvatljive projektne aktivnosti, prihvatljivi troškovi kao i neprihvatljivi troškovi biti će detaljno navedeni.
9 BDC d.o.o 2. Ukupnaraspoloživa sredstva, 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju Slažemo se s komentarom o visini minimalne potpore, previsoka je. Imamo 2 projekta pripremljena ukupne vrijednosti 4-5 mil.kuna (izgradnja i opremanje) a minimalna potpora od 10.mil. kuna bi eliminirala oba. Također, malim i srednjim poduzećima je problem osigurati vlastita sredstva, posebice ako je riječ o 5 ili više miliona kuna. Mišljenja smo da se najniži iznos potpore treba umanjiti na 1,5 mil kuna odnosno 200.000 eura Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK.
10 PEOVICA d.o.o. 2. Ukupnaraspoloživa sredstva, 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju Najniži iznos se čini postavljen previsoko (10 mil. kn.). Predlažemo smanjiti na 2,000,000. Inače će poziv izgledati namijenjen isključivo velikim poduzećima. U Omišu smo izradili projektnu dokumentaciju i imamo građevinsku dozvolu za kompostanu vrijednosti 5,000,000 kn. Sav naš trud i čekanje bi propali u slučaju 10,000,000 kn donje granice. Primljeno na znanje Najniži dostupni iznos bespovratnih sredstava za financiranje iz KF-a prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga po ovom Pozivu biti će smanjen na 1.000.000,00 HRK.
11 GKP Komunalac d.o.o. 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju, 4. Predviđeni intenzitet potpore Da li će se trgovačka društva moći prijaviti na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje godišnje jednom objavljuje Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za određenu godinu, kao potporu u vlastitom udjelu sufinanciranja projekta, što je uobičajeno do sada bilo omogućeno jedinicama lokalne samouprave? Primljeno na znanje MZOE nije nadležan za navedeni javni poziv. Za više informacija potrebno se obratiti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nadležnom tijelu.
12 GKP Komunalac d.o.o. 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju, 4. Predviđeni intenzitet potpore U tekstu nije propisano kako se određuje veličina trgovačkog društva, stoga predlažemo da se konkretno napišu kriteriji Primljeno na znanje Veličina trgovačkog društva određuje se u skladu s Prilogom I Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) i njezinim izmjenama i dopunama (Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017.) Naime, mikro, mala i srednja poduzeća ili „MSP – ovi“ su poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 dok je „Veliko poduzeće“ ono koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Kao pomoć potencijalni prijavitelji mogu koristiti i Vodič Europske komisije za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća. Način određivanja veličine trgovačkog društva u skladu s Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 bit će naveden u objavljenom Pozivu.
13 Unikom d.o.o. 3. Raspoloživasredstvapoprijavitelju, 4. Predviđeni intenzitet potpore Da li će poduzetnici u javnom vlasništvu (gradova i općina) biti prihvatljivi prijavitelji po ovom natječaju? Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog poziva je pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira je li Prijavitelj u javnom ili privatnim vlasništvu.
14 OPĆINA VIŠKOVO 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Predlažemo izmjene natječaja u dijelu prihvatljivih prijavitelja na način da JLS budu prihvatljiv prijavitelj kao i komunalna društva u 100% ili većinskom vlasništvu JLS-ova. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog poziva je pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira da li je Prijavitelj u javnom ili privatnom vlasništvu. Komunalna društva osnovana i u vlasništvu JLS su prema uvjetima ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji u kategoriji „velikih poduzeća“.
15 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Da li se trgovačko društvo d.o.o. osnovano od strane JLS-a smatra prihvatljivim prijaviteljem? Predlažemo izmjene natječaja u dijelu prihvatljivih prijavitelja na način da i JLS budu prihvatljiv prijavitelji. Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog poziva je pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira da li je Prijavitelj u javnom ili privatnom vlasništvu.
16 Komunalno odrzavanje d.o.o. 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Poštovani, Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su mala, srednja i velika poduzeća. Prema definiciji MSP-ova iz smjernica propisanih iz EU, točnije Uredbe Komisije 651/2014, poduzeća u većinskom vlasništvu JLS-a, ne spadaju u ovu kategoriju, zbog čega se komunalna društva osnovana i u vlasništvu JLS ne mogu javiti na pozive namijenjenima ovoj kategoriji prijavitelja. Znači li to da je ovaj poziv namijenjen samo privatnim poduzećima? Većina komunalnih poduzeća su javna i već su počela ili čak završila projektnu dokumentaciju za izgradnju ovih postrojenja, stoga među prihvatljive prijavitelje treba dodati i poduzeća u većinskom vlasništvu JLS. Primljeno na znanje Osim mikro, malih i srednjih poduzeća, potencijalni prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su i velika poduzeća. „Mikro, mala i srednja poduzeća“ ili „MSP-ovi“ su poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. „Veliko poduzeće“ je poduzeće koje ne ispunjava uvjete iz Priloga I. Uredbe br. 651/2014. Sukladno pravilima o državnim potporama, komunalna društva osnovana i u vlasništvu JLS su prema uvjetima ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji u kategoriji „velikih poduzeća“.
17 Stevo Žufić 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Točka 5. poziva nije u skladu sa ciljevima poziva. naime, ako su ciljevi poziva podržati izgradnju i nadogradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada onda ne vidimo razloga da se ograničava period osnivanja poduzeća na najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga. Također, smatramo da bi prijavitelji u sklopu ovoga poziva trebala biti oduzeća koja su u većinskom vlasništvi JLS, nikako profitabilna, privatna poduzeća jer za usluge u postupanju sa otpadom građani plaćaju isoke cijene pa je logično da se javnim sredstvima (i EU sredstvima) učini sve da se pomogne izgradnja kapacitete javnoga sektora a time da se pomogne i da opterećenja građana u financijskom smislu budu manje. Privatna poduzeća rade sa ciljem ostvarenja dobiti i kod većine europskih fondova su ograničena na "de minimis"ili do 200.000 EUr bespovratnih sredstava u ri godine maksimalno jer se u protivnom narušava tržna utakmica i pogoduje privatnom kapitalu javnim sredstvima. Primljeno na znanje Ograničavanje perioda osnivanja poduzeća na najmanje godinu dana u odnosu na dan podnošenja projektnog prijedloga mjera je minimalne razine ozbiljnosti i stabilnosti potencijalnih prijavitelja. Sukladno pravilima o državnim potporama, MZOE kao nadležno tijelo za pripremu poziva iz područja gospodarenja otpadom nije u mogućnosti objaviti otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava koji bi bio namijenjen samo onim prijaviteljima (pravnim ili fizičkim osobama) koji su isključivo u javnom vlasništvu. Postupak dodjele sredstava po ovom pozivu temeljit će se na Programu državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada, koji je sastavni dio dokumentacije Poziva te je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. i njezinim izmjenama (Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017.). Uredba definira potpore i vezane uvjete koji su spojivi s unutarnjim tržištem, putem kojih se ne narušava tržišna utakmica. Nastavno na navedeno, uvjet o registraciji djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom bit će izbrisan iz Poziva.
18 GKP Komunalac d.o.o. 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Poželjno je da se eksplicitno napiše da nema iznimaka u smislu vlasništva i osnivača trgovačkog društva koje može biti prijavitelj. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog poziva će biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira na javno ili privatno vlasništvo Prijavitelja.
19 GRAD METKOVIĆ 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji Poštovani, predlažemo izmjene natječaja u dijelu prihvatljivih prijavitelja na način da JLS budu prihvatljiv prijavitelj, ako ne, dali će u dogledno vrijeme biti raspisan natječaj na koji će se moći javiti JLS? Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, koja je malo, srednje ili veliko poduzeće. MZOE ne planira objavu posebnog poziva za JLS za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.
20 PEOVICA d.o.o. 4. Predviđeni intenzitet potpore, 5. Prihvatljivi prijavitelji S obzirom da su svi dosadašnji pozivi za izgradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada bili namijenjeni isključivo JLS-ima (što je i u redu jer JLS su i dalje zakonski obveznici izgradnje sustava), koji je razlog što je ovaj poziv namijenjen poduzećima? Što ako su poduzeća koncesionari? Pa otkažu koncesiju jednom kad izgrade postrojenje? Da li ovo znači da JLS-i ne trebaju očekivati pomoć iz KF za ovo? Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, koja je malo, srednje ili veliko poduzeće, bez obzira na to je li taj Prijavitelj davatelj javne usluge iz čl. 31, st. 1, Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) ili nije. Cilj Poziva je podržati izgradnju i/ili nadogradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom, te na taj način pridonijeti ispunjenju cilja iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada, kako na razini RH, tako i na razini pojedinih JLS. Nakon što projekt uspješno završi, odnosno postrojenje se izgradi i stavi u funkciju, korisnik ima obvezu osigurati trajnost projekta u razdoblju od 5 godina od zadnjeg plaćanja Korisniku. Nadalje, Korisnik je dužan osigurati da su ciljevi projekta ostvareni, a u suprotnom nadležna posrednička tijela mogu od korisnika zahtijevati povrat sredstava.
21 BDC d.o.o 5. Prihvatljivi prijavitelji, 6. Prihvatljive aktivnosti U prethodnom e savjetovanju istog poziva, u listopadu i studenom 2018 godine prihvatljivi prijavitelji su bili samo jedinice lokalne samouprave. Sukladno tome, jedinice lokalne samouprave koje su ujedno i na većini parcela predviđenih za ulaganje vlasnici zemljišta su uložile sredstva za izradu projektne dokumentacije i pripremu projektnih studija. Ovim savjetovanjem se eliminiraju kao prijavitelji a samim time i većina projekata neće biti prihvatljiva za ulaganja jer zemljišta većinom nisu u vlasništvu komunalnih poduzeća. Predlažemo da se u prihvatljive prijavitelje ponove uvrste i JLS kao prijavitelji Nije prihvaćen MZOE je prilikom razrade koncepta ovog Poziva razmatralo obje opcije, odnosno da prijavitelji budu i jedinice lokalne samouprave (JLS) i pravne ili fizičke osobe (koje su malo, srednje ili veliko poduzeće), međutim prevladao je stav da prijavitelji trebaju biti pravne ili fizičke osobe, bez obzira jesu li u javnom ili privatnom vlasništvu, a s ciljem da se omogući prijava za što većeg broja potencijalnih prijavitelja i mogućih projekata, bilo da se radi o projektima izgradnje, nadogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, ili o projektima izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije. JLS imaju mogućnost neizravnog sudjelovanja u pripremi projekata po ovom Pozivu kroz suradnju s komunalnim tvrtkama u svom vlasništvu. Dodatno napominjemo da se prema uvjetima ovog Poziva riješeni imovinsko-pravni odnose mogu dokazati ne samo kroz vlasništvo nad zemljištem, već i kroz ugovor o pravu građenja.
22 Grad Đurđevac 5. Prihvatljivi prijavitelji, 6. Prihvatljive aktivnosti Poštovani, u većini slučajeva zemljište na kojem će se graditi postrojenja za biološku obradu otpada u vlasništvu je JLS te su JLS ugovarale izradu projektne dokumentacije za kompostane te u konačnici i platile taj trošak. Uobičajena je praksa da JLS radi prijenos investicije na komunalno poduzeće u čijoj je JLS vlasničkoj strukturi. Budući da su prihvatljivi troškovi izrade projektne dokumentacije predlažemo da prihvatljiv trošak bude i onaj nastao kod JLS od 1.1.2019. Ujedno je i na prethodnom savjetovanju prijedlog bio da prihvatljivi prijavitelji budu JLS te su JLS prema tome i postupile kako bi pravovremeno imale svu potrebnu dokumentaciju,a prema sadašnjem prijedlogu taj trošak neće biti prihvatljiv. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog poziva je pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće. Da bi troškovi bili prihvatljivi, oni moraju ispuniti opći uvjet da su nastali za vrijeme trajanja (razdoblja) provedbe projekta tj. od početka obavljanja aktivnosti, a najranije počevši od 1. siječnja 2019. do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti i koji je nastao kod Prijavitelja/Korisnika.