Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK Kako ovaj Pravilnik propisuje načine uporabe zemljišta i zgrada, ali u njega nije ugrađen pojmovnik sa točnim opisom značenja svakog od navedenih načina uporabe, smatramo da zbog toga nije moguće kvalitetno komentirati je li neka od situacija izostavljana ili nije. Predlažemo da se u Pravilnik ugradi pojmovnik kako smo prethodno naveli. Potrebno je upozoriti, bez obzira što se to direktno ne odnosi na sam sadržaj ovog Pravilnika, na nedostatak poveznice između terminologije za zgrade koju ovdje za potrebe svojih evidencija koristi Državna geodetska uprava, sa terminologijom koju za svoje potrebe koristi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Predlažemo da nadležna državna tijela poduzmu radnje u svrhu usklađenja predmetne terminologije. Nije prihvaćen Člankom 4. stavkom 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), definirani su pojmovi vrste uporabe zemljišta i zgrada. U postupku pripreme nacrta prijedloga pravilnika pojedini načini uporabe u okviru vrste uporabe usuglašeni su s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Načine uporabe unutar pojedine vrste uporabe zemljišta i zgrada propisuje ravnatelj pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.
2 ilija barišić PRAVILNIK Smatram kako nije dobro jako raspisivati načine uporabe niti za zemljišta , niti za zgrade. Sasvim su dovoljne vrste uporabe iz zakona. Naime, uvijek će se pronaći neki od načina uporabe koji nije propisan pa smo u problemima kod provođenja elaborata. Isto tako, izmjenama zakonske regulative trebalo bi nastojati ubrzati i pojednostavniti proceduru provođenja, a ne ulaziti u detalje i komplicirati provedbu. Ukidanjem katastarskog klasiranja zemljišta, načini uporabe su potpuno nepotrebni. Nije prihvaćen Člankom 39. a u vezi sa člankom 41. i člankom 44. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , propisano je da se predmetnim pravilnikom definiraju načini uporabe unutar pojedine vrste uporabe. Osim načina uporabe unutar uporabe propisanih pravilnikom, katastarskoj čestici može se pridružiti i podatak o drugom načinu uporabe ako je evidentiranje toga načina uporabe propisano posebnim zakonom.
3 Marko Mlinarić PRAVILNIK Apeliram zakonodavca da pravilnik prosljedi i ministarstvu graditeljstva kako bi se uskladile uporabe i nazivi zgrada prilikom izdavanja građevinskih dozvola. Kao primjer navodim nekoliko izdanih građevinskih dozvola kako bi vam pokazao kako u većini slučajeva geodeti kod upisa moraju sami definirati uporabu: „Izgradnja mrtvačnice i polja urni uz groblje u Velikoj Erpenji“; „Rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – farma za uzgoj krava muzara i junica, 3. skupine“ (u ovom slučaju se dograđivala staja i gradila nova gnojnica); Izgradnja kampa Jezerčica (u ovom slučaju jedina zgrada je zgrada sanitarnog čvora), itd. Nije prihvaćen Člankom 39. a u vezi sa člankom 41. i člankom 44. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , propisano je da se predmetnim pravilnikom definiraju načini uporabe unutar pojedine vrste uporabe. U postupku pripreme nacrta prijedloga pravilnika pojedini načini uporabe u okviru vrste uporabe usuglašeni su s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja. Načine uporabe unutar pojedine vrste uporabe zemljišta i zgrada propisuje ravnatelj pravilnikom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.
4 Igor Matišić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 2. Pozdravljam dodavanje novih načina uporabe kao što su terasa, javne stube, prolaz i sl. Kao što je kolega imenjak već naveo, nedostaje zemljište pod građevinama za potrebe osnivanja prava građenja (npr. za bazen i druge građevine koje nisu zgrade) Između "javni zdenac" i "meteorološko motrilište" se dodaje zarez. Razmotriti dodavanje načina uporabe tzv. šterne odnosno cisterne. Razmotriti dodavanje ruševine i kao načina uporabe. Naime, neke ruševine više nemaju više karakteristike "zgrade" jer ne mogu služiti za smještaj stoke a kamoli ljudi. U Zakonu o gradnji se isto tako ruševine isključivo spominju kao građevine, a ne kao zgrade. U Tehničkim specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP) je na vrhu str. 16 navedeno da se općenito i druge građevine mogu svrstati pod atribut s brojem 1000. S obzirom da su sve "druge građevine" danas svrstane pod načine uporabe mislim da bi bilo dobro da se "Građevine općenito" svrstaju u načine uporabe a ne pod zgrade (jer neke građevine definitivno nisu zgrade). Djelomično prihvaćen Temeljem članka 280. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da je na površini tog zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužen je to trpjeti. Prihvaćena primjedba između "javni zdenac" i "meteorološko motrilište" se dodaje zarez. Članak 2. stavak 2. podstavak 6. će se izmijeniti tako da će se dodati način uporabe cisterna. Temeljem članka 44. stavak 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), definirane su ruševine kao vrste uporabe zgrada. Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) i ovom pravilniku donijeti će se izmjene Tehničkih specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP).
5 ilija barišić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 2. Uz opći komentar kako nam nije potrebano silno raspisivanje načina uporabe zemljišta dodajem: Kroz svu važeću regulativu provlači se izraz "trafostanica", a zapravo se radi o "transformatorskoj stanici" i samo u nekim slučajevima se ta transformacija događa unutar "zgrade"i to u pravilu za male naponske nivoe. Dakle, uglavnom su transformatorske stanice dio zemljišta privedenog svrsi. Slično je i sa drugim energetskim građevinama, te predlažem da se iz članka 2., stavak 2. podstavak 6 brišu načini uporabe: hidrocentrala, termocentrala toplana, pumpna stanica elektrana, energana, plinara, rafinerija i ubaci način uporabe zemljišta "energetsko postrojenje". Zgrade unutar takvih postrojenja će imati jedan od načina uporabe zgrada. Nije prihvaćen Vezano za primjedbu naziva trafostanica ili transformatorska stanica smatramo da je naziv trafostanica uvriježeni naziv u hrvatskom jeziku i pismu. Hidrocentrala, termocentrala toplana, pumpna stanica elektrana, energana, plinara, rafinerija su specifične građevine te slijedom toga potrebno je njihovo izdvajanje kao način uporabe zemljišta. Navedene građevine u smislu posebnog propisa koji uređuje gradnju nisu zgrade te nije moguće dodijeliti jedan od načina uporabe zgrada.
6 IGOR TOMIĆ II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 2. 1. Crpne stanice i pumpne stanice, kao dio najčešće vodovodnih i/ili kanalizacijskih mreža, smještene su u diskretnim zatvorenim zgradama, nadzemnim ili podzemnim, te ih ima smisla svrstati pod načine uporabe zgrada. Crpne i pumpne stanice analogne su veličinom i funkcijom trafostanicama elektroenergetskih mreža, a one su svrstane pod zgrade. 2. Hidrocentrala, termocentrala, toplana, elektrana, energana, plinara, spalionica, rafinerija te građevine za gospodarenje otpadom su sada stavljene pod načine uporabe zemljišta. Obzirom se radi o česticama na kojima u pravilu ima više diskretnih zgrada unutar tih industrijskih kompleksa jesu li ovi načini uporabe onda predviđeni kao način uporabe za čitavu česticu / čestice umjesto dosadašnjeg dvorišta / gospodarskog dvorišta? 3. Zemljište pod građevinama se više ne nalazi na popisu načina uporabe. Zemljište pod građevinama se prema zadnjim Specifikacijama koristi prilikom uspostave instituta prava građenja nad dijelovima čestica na kojima nisu niti će biti izgrađene zgrade - npr. pravo građenja na bazenu, kamenolomu, bušotini ili poljoprivrednom zemljištu. Znači li to da ćemo na zemljištu morati prijavljivati zemljište pod zgradama kako bismo osnovali pravo građenja na kojem nikada neće biti zgrade? 4. Nedostaju načini uporabe zemljišta - autobusno / tramvajsko / željezničko stajalište (Objašnjenje vezano uz GE ISKI) Nije prihvaćen Načini uporabe su predviđeni kao način uporabe za čitavu česticu / čestice umjesto dosadašnjeg dvorišta / gospodarskog dvorišta Način uporabe „gospodarsko zemljište“ predviđen je za zemljište uz zgrade propisanih nekih od načina uporabe. Temeljem članka 280. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da je na površini tog zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužen je to trpjeti. Autobusno / tramvajsko / željezničko stajalište ne evidentira se u katastarskom operatu. Ukoliko se radi o nadstrešnici na stajalištima javnog prometa propisan je način uporabe zgrada člankom 4. stavak 2. podstavak 5. Pravilnika.
7 Tomislav Gulić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 2. Za zemljište privedeno svrsi ima dječje igralište, ali nema igralište za odrasle: nogometno, košarkaško, boćalište itd. Možda da se sve objedini pod pojam igralište. To ne bih svrstao pod pojam zemljište za sport i rekreaciju jer se tu logički podrazumijeva da je to zemljište sa neodređenim rubovima, npr. staza za karting, minigolf, skijalište itd. Nije prihvaćen Dječje igralište je izdvojeno zbog specifičnosti uporabe dok se ostala igrališta smatraju kao način uporabe zemljište za sport i rekreaciju.
8 Tomislav Gulić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 3. Površina od 200m2 je beznačajna površina za poljoprivrednu proizvodnju, npr. to je maslinik sa 4-5 maslina. Povećati vrijednost na min 500m2, a poželjno je min 1000 m2 za sve kulture i šumska zemljišta jer to je površina od cca 32m x 32m. Nije prihvaćen Površinski kriterij odnose se na stvarni način uporabe koji se treba evidentirati ako se na dijelu katastarske čestice utvrdi neki od načina uporabe.
9 ilija barišić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. uz opći komentar kako nam nije potrebano silno raspisivanje načina uporabe zgrada dodajem: Treba li uz "sakralne zgrade" još i druge vjerske zgrade: katedrala, crkva, kapelica,...? Što one nisu sakralne? Gospodarsku zgradu "trafostanica" napisati punim i pravim nazivom: "transformatorska stanica". Nije prihvaćen Crkva, kapelica, samostan, manastir, sinagoga, džamija je izdvojeno zbog specifičnosti uporabe dok je način uporabe sakralne zgrade predviđen za zgrade koje služe za druge religiozne ili ritualne svrhe. Vezano za primjedbu naziva trafostanica ili transformatorska stanica smatramo da je naziv trafostanica uvriježeni naziv u hrvatskom jeziku i pismu.
10 IGOR TOMIĆ II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. 1. Crpnu i pumpnu stanicu vratiti pod gospodarske zgrade ili trafostanicu prebaciti pod načine uporabe zemljišta. 2. Nedostaje način uporabe zgrada: - zgrada ugostiteljske namjene (sve što nisu klasični restorani, a primarno služe posluživanju pića i/ili hrane - kafić, bar, klub, fast food objekti itd.) - zgrada turističke namjene (sve što nisu hoteli i moteli, a služe privremenom smještaju, bilo privatnom bilo u sklopu hotelskih kompleksa - hotelske depandanse, vile, apartmanski kompleksi itd.) - mrtvačnica (Objašnjenje vezano uz GE ISKI) - autobusna / tramvajska / željeznička stanica (Objašnjenje vezano uz GE ISKI) - servisna zgrada (Objašnjenje vezano uz GE ISKI) 3. Ako su hidrocentrala, termocentrala, toplana, elektrana, energana, plinara, spalionica, rafinerija, građevine za gospodarenje otpadom, brodogradilište, zračno pristanište, lučki terminal, vojarna i dr. sada načini uporabe zemljišta, a u pravilu će se raditi o načinima uporabe na velikim česticama s puno izgrađenih objekata, onda ima smisla ostaviti način uporabe zgrada - "Upravna zgrada", obzirom da je uvijek barem jedna takva u navedenim gospodarskim i industrijskim kompleksima (zgrada lučke kapetanije, zgrada kontrolnog tornja aerodroma, upravne zgrade rafinerija i slično). Djelomično prihvaćen Načini uporabe su predviđeni kao način uporabe za čitavu česticu / čestice umjesto dosadašnjeg dvorišta / gospodarskog dvorišta. Način uporabe „gospodarsko zemljište“ predviđen je za zemljište uz zgrade propisanih nekih od načina uporabe. Zgrade ugostiteljske i turističke namjene su gospodarske zgrade, ako nisu neka od načina uporabe propisnih Pravilnikom. Osim načina uporabe unutar uporabe propisanih pravilnikom, katastarskoj čestici može se pridružiti i podatak o drugom načinu uporabe ako je evidentiranje toga načina uporabe propisano posebnim zakonom. Članak 4. stavak 2. podstavak 3. će se izmijeniti tako da će se dodati način uporabe zgrada mrtvačnica. Autobusno / tramvajsko / željezničko stajalište ne evidentira se u katastarskom operatu. Ukoliko se radi o nadstrešnici na stajalištima javnog prometa propisan je način uporabe zgrada člankom 4. stavak 2. podstavak 5. Pravilnika. Servisna zgrada u smislu ovoga pravilnika je gospodarska zgrada. Upravna zgrada u smislu ovog pravilnika je poslovna zgrada. Hidrocentrala, termocentrala toplana, pumpna stanica elektrana, energana, plinara, rafinerija su specifične građevine te slijedom toga potrebno je njihovo izdvajanje kao način uporabe zemljišta. Navedene građevine u smislu posebnog propisa koji uređuje gradnju nisu zgrade te nije moguće dodijeliti jedan od načina uporabe zgrada.
11 Marko Mlinarić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. Nedostaje uporaba zgrada - mrtvačnica. Prihvaćen Članak 4. stavak 2. podstavak 3. će se izmijeniti tako da će se dodati način uporabe zgrade- mrtvačnica.
12 Tomislav Gulić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. 1.Prilagoditi nazive za stambene i i mješovite zgrade terminima koji se koriste u narodu. zgrada mješovite uporabe = stambeno poslovna zgrada. 2. Prilagoditi nazive za stambene i i mješovite zgrade terminima koji se koriste u građevinskim ispravama. Po čemu prepoznati da li se radi o kući ili stambenoj zgradi ako u građevinskoj dozvoli piše npr. manje zahtjevna zgrada s 1,2,...5 stambenih jedinica? Da li je to subjektivna procjena geodeta? 3. za pomoćne zgrade: dovolnji su termini pomoćna zgrada jer tu spadaju garaža, spremište i dvorišna zgrada, a možda i još neke vrste zgrada prema građevinskoj dokumentaciji ili kombinacija tih vrsta zgrada. Pod pojam nadstrešnica spada i vrtna sjenica. Ako se za vrtnu sjenicu radi o nekoj zavarenoj konstrukciji niti se ne ucrava u katastar. Nije prihvaćen Člankom 44. Zakona su propisane obvezne vrste uporabe zgrada, a u katastarskom operatu omogućava da se pojedinoj zgradi pridruži i podatak o nazivu zgrade iskazane u dokumentaciji o gradnji. Sukladno članku 44. stavkom 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« br. 112/18), propisano je da se predmetnim pravilnikom definiraju načini uporabe zgrada u okviru pojedine vrste uporabe zgrada, a pomoćna zgrada je vrsta zgrade.
13 Termoplin d.d. II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. Članak 4., stavak 2., alineja 4. Nacrta Pravilnika: Budući da se sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/2018) primjenjuju izrazi koji su utvrđeni zakonima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, područje prostornog uređenja i gradnje i građevnih proizvoda, predlažemo da kao sastavni dio Pravilnika budu navedeni i sljedeći pojmovi: - mjerno-redukcijska stanica - redukcijska stanica Stoga predlažemo da alineja 4. članka 4. stavka 2. Pravilnika glasi: - za gospodarske: gospodarska zgrada, industrijska zgrada, trafostanica, telefonska centrala, hala, hangar, spremnik, skladište, silos, staklenik, toranj, kotlovnica, hotel, motel, restoran, benzinska stanica, svjetionik, mjerno-redukcijska stanica i redukcijska stanice Nije prihvaćen Mjerno-redukcijska stanica i redukcijska stanica su objekti koji pripadaju infrastrukturi i predmet su evidencije katastra infrastrukture te se ne evidentiraju na katastarskom planu. Ako ih je potrebno evidentirati na katastarskom planu evidentirat će se jednim od načina uporabe za zgrade.
14 Branko Ćurčić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. Ima li koja fizička razlika između "kuće" i "kuće za odmor"? Ili se radi samo o tom da je "kuća za odmor" kuća u kojoj nitko nema prebivalište? Znači promjena statusa prebivališta obavezivala bi i na izmjenu evidentiranja zgrade u katastru? Nije prihvaćen U smislu provedbe ovog pravilnika kuća za odmor je jedan od način uporabe u okviru vrste zgrade za povremeni boravak te promjena prebivališta nema utjecaj na evidentiranje pojedinog načina uporabe.
15 Branko Ćurčić II.  NAČINI UPORABE TE POSEBNI PRAVNI REŽIMI, Članak 4. Smatram da je potrebno uvesti dodatne kategorije za zgrade za privremeni boravak. Po trenutnom prijedlogu svaka kuća u kojoj nitko nema prijavljeno prebivalište bila bi smatrana zgradom za povremeni boravak i slijedno "kućom za odmor". Posjedovanje kuće za odmor obavezuje na plaćanje poreza, jer se smatra luksuzom, dok u praksi često to nije tako. Navesti ću samo par primjera: Obitelj naslijedi kuću roditelja u obližnjem selu. Kako tu više nitko stalno ne živi, to bi postala "kuća za odmor", a na koju bi trebali plaćeti porez - kao netko tko ima npr. vikendicu na moru. Potrebna je jedna zasebna kategorija (možemo je zvati recimo "djedovina") kojom bi se takvi slučajevi drukčije tretirali, aktivnom politikom, ovdje konkretno stimuliranja povratka na selo i u manje gradove, u kojima nam stanovništvo konstantno opada. Obitelj ima prebivalište u inozemstvu. Izgradili su kuću u rodnom mjestu gdje se nadaju vratiti (ili su naslijedili roditeljsku). To se po meni ne može smatrati kućom za odmor. I ovdje je potrebna aktivna politika kao odgovor na ogroman problem iseljavanja, da se takvi slučajevi ne smatraju kao luksuz, nego izdvoje kako bi se drukčije porezno tretirali (mogla bi biti recimo "iseljenička kuća" – vlasnik rođen u Hrvatskoj sa prebivalištem u inozemstvu, ograničeno na samo jednu nekretninu) Nije prihvaćen Način stjecanja vlasništva na zgradi ne utječe na određivanja načina uporabe zgrade. Evidentiranje pojedinih načina uporabe nema utjecaj na određivanje poreznih obveza.