Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Accumular d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA Tražimo izmjenu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama, članak 9., kojim se mijenja članak 17., stavak 2. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13 i 115/18) koji glasi: Organizaciju stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, provedbu i provjeru znanja o zaštiti od opasnih kemikalija te izdavanje potvrde o stečenom znanju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), vodeći računa o potrebama pravnih i fizičkih osoba koja obavljaju poslove s opasnim kemikalijama kao i o regionalnoj provedbi stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. Smatramo da su rizici i opasnosti vezani uz rad s kemikalijama interdisciplinarno područje i uključuju stručnjake iz ne samo područja farmacije i zdravstva, nego i stručnjake iz prirodnih, biotehničkih, tehničkih i/ili biomedicinskih znanosti. Pozitivan primjer dobre prakse može se pronaći u rješavanju pitanja izobrazbe o održivoj uporabi sredstava za zaštitu bilja (pesticidi). Ova sredstva sadrže aktivne tvari koje po svojoj naravi mogu biti opasne kemikalije, primjerice glifosat (IUPAC naziv: N-(fosfonometil)glicin. Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“ br. 142/2012) donosi ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za gospodarstvo kojim se, između ostalog, propisuju uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, uvjeti za ovlaštenje predavača, vrste i tijek izobrazbe, izdavanje potvrda i iskaznica te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu (članak 1., stavak 2.). Izobrazbu provode organizacije koji imaju odgovarajuće kompetencije sukladno relevantnoj legislativi. U tu svrhu izdan je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, čiji su urednici i izdavači Ministarstvo poljoprivrede te Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja. Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“ br. 142/2012) propisani su uvjeti za ovlaštenje predavača (članak 7.) i uvjeti za ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe (članak 9.) kako slijedi niže: Članak 7. Uvjeti za ovlaštenje predavača Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će ovlastiti predavača ako ispunjava sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili biomedicinskih znanosti, i 2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva iz jednog ili više područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, 3. da će potpisati ugovor s ovlaštenom institucijom, 4. da će sudjelovati u najmanje jednoj izobrazbi godišnje. Članak 9. Uvjeti za ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe Ovlastiti se može institucija koja ispunjava sljedeće uvjete: 1. da ima na raspolaganju dovoljan broj ovlaštenih predavača iz odgovarajućeg područja i modula, 2. da raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, 3. da ima odgovarajuću tehničku i nastavnu opremu za provedbu izobrazbe, 4. da ima vlastite internetske stranice na kojima će objavljivati sve potrebne podatke, informacije i dokumente potrebne za pripremu, organizaciju i provedbu izobrazbe, 5. da potpiše izjavu da će o svakoj organizaciji izobrazbe obavijestiti zainteresirane strane (ciljanu skupinu obveznika izobrazbe). Ovakav program izobrazbe mogao bi se primijeniti i na izobrazbu o zaštiti od opasnih kemikalija zato što je u oba slučaja riječ o interdisciplinarnim područjima koja zahtijevaju znanja iz više srodnih područja te iskustva u prijenosu navedenih znanja. Stoga, u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama predlažemo da se stavak 2. članka 17. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13 i 115/18): Organizaciju stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, provedbu i provjeru znanja o zaštiti od opasnih kemikalija te izdavanje potvrde o stečenom znanju provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, vodeći računa o potrebama pravnih i fizičkih osoba koja obavljaju poslove s opasnim kemikalijama kao i o regionalnoj provedbi stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. izmijeni tako da se provedba izobrazbe i provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija povjeri ovlaštenim organizacijama i predavačima s odgovarajućim kompetencijama odnosno da se regulira slično kao i u nekim državama članicama Europske Unije. U nastavku donosimo primjer iz relevantne slovenske regulative kojom se, u skladu s EU regulativom, uređuje pitanje izobrazbe za rad s opasnim kemikalijama (prema članku 2. stavcima 1. i 2. Pravilnika o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi): (1) Organizacijo tečajev in preizkus znanja izvajajo pooblaščene organizacije, ki jih na predlog Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) pooblasti minister, pristojen za zdravje. (2) Za pridobitev pooblastila mora organizacija pri uradu pisno ali v elektronski obliki vložiti vlogo, ki ji priloži: - podatke o izvedbi podobnih tečajev, - podatke o predvideni ceni tečaja, - podatke o prostorih in opremi za izvedbo tečaja. Htjeli bismo napomenuti da se aktualnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13 i 115/18) ovlašćuje isključivo HZJZ, koje propisuje sadržaj programa, provodi izobrazbu i provjeru znanja, a što bi prema važećem zakonodavstvu RH svakako trebalo provjeriti predstavlja li sukob interesa odnosno je li u skladu s propisima iz područja tržišnog natjecanja. Smatramo da u interesu obveznika/polaznika provedbe i provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija stjecanje i provjera znanja ne treba biti „propisana monopolom“, nego se trebaju definirati potrebna područja znanja i kompetencija za što se ovlašćuju pravne osobe koje žele i imaju uvjete za ovlaštenje prema ocjeni nadležnog ureda. Predlažemo da HZJZ, koji u suradnji i pod nadzorom Ministarstva zdravstva propisuje sadržaj programa stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, ne bude jedina organizacija ovlaštena za provedbu izobrazbe već da dodjeljuje certifikate odnosno ovlašćuje predavače i organizacije koje sukladno potrebnim uvjetima i kompetencijama provode izobrazbu i provjeru znanja o zaštiti od opasnih kemikalija. S poštovanjem, Silvija Pejčić Bilić, mag. ing. cheming. et univ. spec. oec. Direktorica društva Accumular d.o.o. Nije prihvaćen Organizaciju stjecanja znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, provedbu i provjeru znanja o zaštiti od opasnih kemikalija te izdavanje potvrde o stečenom znanju do 31.12.2018. godine provodio je Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, a od 1.01.2019. to provodi Služba za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) pri čemu se radi o istim ljudima koji su to radili u okviru Hrvatskog zavoda za toksikologiju. U službi postoje djelatnici s edukacijom iz područja farmacije, zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih i biomedicinskih znanosti kao što se navodi u komentaru direktorice tvrtke Accumulator d.o.o. Nadalje, edukacija se provodi uz korištenje udžbenika za tečaj za odgovorne osobe: Siguran rad s kemikalijama urednika i autora iz tadašnjeg Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, a sada Službe za toksikologiju pri HZJZ-u te Priručnika za osobe koje rade s opasnim kemikalijama: Zašto i kako povećati sigurnost pri radu s opasnim kemikalijama istih autora. HZJZ ima na raspolaganju: - dovoljan broj stručnih predavača koji udovoljavaju uvjetima iz dosadašnjeg Zakona o kemikalijama te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija, - odgovarajući prostor i opremu za provođenje nastave, - odgovarajuću tehničku i nastavnu opremu za provedbu izobrazbe, - vlastitu internetsku stranicu www.hzt.hr na kojima objavljuje sve potrebne podatke, informacije i dokumente potrebne za pripremu, organizaciju i provedbu izobrazbe, HZJZ, također, o svakoj organizaciji izobrazbe obavještava zainteresirane strane o izobrazbi kroz pozive na tečaj. Predavači posjeduju znanja i kompetencija iz više srodnih područja, a iskustvo kao predavača seže od 1998. godine kada su održavani prvi tečajevi s tematikom rada s opasnim kemikalijama. Dakle pojedini predavači imaju preko 20 godina iskustva.
2 Hempel d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, Članak 4. S obzirom da se prijava/notifikacija stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište RH propisuje i naplaćuje Prilogom VIII Uredbe 1272/2008 nije više potrebna prijava/notifikacija preko sigurnosno-tehničkih listova. Stoga, točku f) stavka 4. članka 7. treba brisati. Također, u članku 7. stavku 7. riječi „točaka f)“ treba brisati. Obrazloženje: Diljem EU, države članice imaju različita pravila o STL-ovima ali niti u jednoj državi ne postoji provjera ispravnosti svakog pojedinog STL-a, a posebno nema nikakvih naknadnih upisivanja (klasa ili slično) u originalni STL proizvođača. Možemo shvatiti argumente za dostavu STL-ova za potrebe registra opasnih kemikalija, kako bi isti bio dostupan i drugim žurnim službama, ali nema razloga za naknadnim upisivanjem klase u STL proizvođača kao ni za provjerom ispravnosti svakog pojedinog STL-a. Eventualno se može nasumično provjeriti npr. svaki deseti zaprimljeni STL. Time bi se djelatnicima Službe za toksikologiju HZJZ-a značajno smanjio obim posla te bi se naknada (240,00 kn + PDV) za zaprimanje takvih STL-ova u registar mogla ukinuti ili značajno smanjiti. To bi bilo pravo rasterećenje gospodarskih subjekata. Sve gore navedeno vrijedi i za članak 8. stavak 2. i 4. Zakona o kemikalijama. Nije prihvaćen Sigurnosno-tehnički list (STL) osnovni je dokument svake pojedine kemikalije. Na tržištu Europske unije postoje STL-ovi različite kvalitete i ispravnosti. Naš je Zavod zadužen za prihvat STL-ova i upis u registar. Međutim, s obzirom na uočene neispravnosti u takvim dokumentima i mogućnost krivog tumačenja, kako razvrstavanja kemikalija prema opasnim svojstvima, načinu rukovanja s takvim kemikalijama, mjerama zaštite koje treba provoditi i pružanju prve pomoći i dekontaminaciji, HZJZ kao zdravstvena ustanova koja brine o javnom zdravlju kompetentna je dati primjedbe o neispravnosti STL-a i načinu i sadržaju korekcija koje bi trebalo načiniti, a sve u svrhu zaštite zdravlja osoba koje rukuju tim kemikalijama. HZJZ smatra da tek ispravne STL-ove može zaprimati u svoj registar i objavljivati ih na svojoj internetskoj stranici. Sigurnosno-tehnički listovi služe ne samo u zdravstvene svrhe, nego i kao dokument koji koriste i druge žurne službe prilikom postupanja u slučaju nesreća s takvim kemikalijama. Klasa koja se upisuje u STL uz potvrdnicu o zaprimanju STL-a u registar služi kaoevidencijski broj pod kojim se vodi u registru. Vlasnik STL-a ne mora na svom STL-u imati istaknut broj klase, odnosno može ga ukloniti jednostavnim brisanjem iz „footera“. S obzirom na velik broj neispravnih STL-ova, nasumična provjera svakog desetog STL-a smatra se nedostatnom.
3 Hempel d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, Članak 8. Pozdravljamo svako rasterećenja gospodarskih subjekata ali brisanje odredbi o obvezi ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama rasteretiti će gospodarstvo za samo 63 tisuća kuna, prema podacima za 2018. godinu (360 x 175,00 kuna). Na koji način se misli provjeravati da li gospodarski subjekt zadovoljava uvjete za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama. Inspekcijski nadzor prilikom ishođenja odobrenja kod mnogih je gospodarskih subjekata jedini nadzor koji su ikada imali vezano za opasne kemikalije. Opasne kemikalije predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje i okoliš te nije naodmet znati tko radi s takvim kemikalijama. Također, ukidanjem odobrenja može se očekivati povećani broj nelegalnih trgovaca i proizvođača te zatrpavanje tržišta s neprovjerenim kemikalijama i nesigurnim načinima rada. Nije prihvaćen Ukidanjem obveze ishođenja navedenog odobrenja gospodarskim subjektima, u konkretnom slučaju pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s opasnim kemikalijama, smanjilo bi se financijsko opterećenje vezano za početak obavljanja djelatnosti te ubrzao početak obavljanja djelatnosti a s obzirom da je prema analiziranim podacima za 2018. godinu od strane Ministarstva zdravstva izdano 360 rješenja za obavljanje djelatnosti s opasnim kemikalijama.
4 Hempel d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA, Članak 9. U cilju rasterećenja gospodarskih subjekata predlažemo smanjenje edukacije na samo jednom ili svakih 7-10 godina. Obrazloženje: Ostale države članice EU nemaju obaveznu edukaciju o zaštiti od opasnih kemikalija, pogotovo ne svakih 5 godina. Nije prihvaćen Uvidom u evidenciju broja nesreća kod rukovanja kemikalijama ustanovljeno je da taj broj pada u području koje je obuhvaćeno edukacijom o zaštiti od opasnih kemikalija koju provodi HZJZ, a za razliku od drugih djelatnosti čiju edukaciju obavljaju druge institucije popu prijevoza opasnih tvari. Zato smatramo da ne treba prekidati dosadašnju praksu i da je obnavljanje znanja svakih pet godina optimalno.