Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja Obrasci

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA, Članak 9. -u čl.9 d) predlažemo da „Zapreke iz područja psihologije“ budu rasčlanjene na 3 stavke, te u st.3. u drugom redu iza riječi „agresivnosti“ treba dodati „i druga psihopatološka stanja na području ličnosti“ tako da čl.9d) treba glasiti: Zapreke iz područja psihologije 1. intelektualna insuficijencija ispod donje granice prosjeka, deficit specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja; 2. psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija; 3. izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost i druga psihopatološka stanja na području ličnosti) OBRAZLOŽENJE: Stavljanjem svih „zapreka iz područja psihologije“ pod čl. 9d) ne dobiva se točna informacija o kojoj zapreci iz područja psihologije se radi u slučaju negativne ocjene sposobnosti te smatramo da je neophodno napraviti predloženu rasčlambu . Prihvaćen Prihvaćen.
2 Ina Kardoš, dr. med. spec. med. rada i sporta PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA, Članak 4. Ordinacija medicine rada i sporta Nada sSrikić, Ordinacija medicine rada i sporta Ina Kardoš.: Zašto zdravstveni pregled obvezno obuhvaća "prethodno pribavljeno mišljenje izabranog doktora medicine specijalista psihijatrije"? OBRAZLOŽENJE: prethodni kao i izvanredni pregled za držanje i nošenje oružja obavezno obuhvaća i pregled, mišljenje i ocjenu psihijatra. S te osnove je potpuno nejasno zašto svaka osoba, radnik ili pacijent koja dolazi na medicinu rada za predmetni pregled treba nabaviti "prethodno mišljenje izabranog doktora medicine spec. psihijatrije". Zdravstveni sustav u RH ne poznaje kategoriju "izabranog doktora medicine spec. psihijatrije"te će se na ovaj način unijeti nova pitanja bez odgovora za sve naše korisnike. S poštovanjem. Nije prihvaćen Nije predmet pravilnika već zakona nabavi i posjedovanju oružja građana.
3 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA, Članak 4. u čl. 4, st.7, t.1 u prvom redu umjesto „u prvom zdravstvenom pregledu „ treba pisati „ u zdravstvenom pregledu“ te nakon „kognitivnih sposobnosti“ treba dodati „senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti“ -u čl.4, st.7, t.2 predlažemo brisanje cijelog teksta i stavljanje novoga koji treba glasiti: „ u slučaju izvanrednog zdravstvenog pregleda osim utvrđivanja kognitivnih sposobnosti, senzomotoričkih i psihomotoričkih sposobnosti i procjena osobina ličnosti, s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost, psiholog može napraviti i proširenu obradu, ovisno o razlozima izvanrednog zdrav.pregleda OBRAZLOŽENJE: Potpuno stručno neutemeljenim i neopravdanim smatramo da je obim psihologijske obrade različit u "prvom" i „kasnijem“ pregledu. Psiholog donosi ocjenu sposobnosti na temelju rezultata psihodijagnostičke obrade, a svaka psihodijagnostička obrada uz intervju obavezno mora sadržavati i primjenu ostalih, prema procjeni psihologa, najadekvatnijih psihodijagnostičkih instrumenata (testova i upitnika). Propisati da ocjenu sposobnosti psiholog donosi samo na temelju intervjua je protivno Zakonu o psihološkoj djelatnosti (čl.25) i Standardima psihologijskog testiranja. Osim toga, u čl.2 ovog Nacrta Pravilnika uopće ne postoji kategorija „kasnijih“ pregleda, već kategorije: "- zdravstveni pregled koji se obavlja radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, - izvanredni zdravstveni pregled kojeg obavlja vlasnik oružja za kojeg se opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja. - izvanredni zdravstveni pregled obavlja i osoba čija je zdravstvena sposobnost različito ocijenjena u jednoj ili više zdravstvenih ustanova. „ tako da je odredba prijedloga čl.4, st.7, t.2 u suprotnosti i s čl.2 Nacrta ovog Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćen.
4 Ina Kardoš, dr. med. spec. med. rada i sporta PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA, Članak 2. Ordinacija medicine rada Nada Strikić, spec. med. rada i sporta i Ordinacija Ina Kardoš; spec. med.rada i sporta: predlažemo da se u čl. 2. omogući kategorija kontrolnog pregleda. Indikaciju tj. periodiku kontrolnog pregleda postavlja spec. medicine rada i sporta na prethodnom ili izvanrednom pregledu. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA: dozvola za držanje i nošenje oružja je kod određenog broja radnika u RH sredstvo za rad kao npr. zaštitari, radnici koji rade u tvornici oružja. Ukoliko se kod takvih radnika/pacijenata ne predvidi mogućnost kontrolnog pregleda ocjenom nesposoban oni će bit eliminirani iz sustava rada. Postoje stanja i bolesti koja su ne rijetko povod za izvanredni pregled a koja mogu, nakon nekoliko tjedana, najviše mjeseci, biti uspješno izliječena ili stavljena pod nadzor. Ovaj čl. stavlja u diskriminirajući položaj bilo kojeg radnika koji se usudi biti prijevremeno spriječen za rad te po toj osnovi biti upućen na izvanredni pregled. S poštovanjem, Strikić, Kardoš Nije prihvaćen Nije predmet pravilnika već zakona nabavi i posjedovanju oružja građana.