Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE U provedbi reformske mjere povjeravanja poslova ureda državne uprave županijama, kojom će oko 2000 državnih službenika i namještenika prijeći u županije, postavlja se pitanje kontinuiteta radnog staža preuzetih zaposlenika. Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19), člankom 7. stavkom 3. utvrđeno je da državni službenici i namještenici ureda državne uprave nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima odnosno ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta u upravnim tijelima županija. Međutim, nakon donošenja rješenja o rasporedu u županiji koja ih je preuzela otvara se problem kontinuiteta staža takvih službenika i namještenika u dijelu prava koja su regulirana Zakonom o radu, internim aktima i kolektivnim ugovorima, poput prava na otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza, prava na jubilarnu nagradu, dodatak za vjernost poslodavcu i sl. Problem kontinuiteta staža, kada su u pitanju službenici i namještenici tijela jedinice lokalne ili područne samouprave i javne službe, u važećem Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike riješen je posebnom odredbom koja glasi: „Članak 7. (1) Službenik i namještenik tijela jedinice lokalne ili područne samouprave i službenik iz javne službe koji se po sili zakona preuzima u državno tijelo, odnosno koji se zbog potreba službe, temeljem posebnog propisa o službeničkim odnosima, premješta u državno tijelo na temelju pisanog sporazuma čelnika državnog tijela i tijela jedinice lokalne ili područne samouprave, odnosno javne službe, za ostvarivanje svojih radnih i materijalnih prava, zadržava kontinuitet svog rada odnosno radnog staža kao ukupni staž ostvaren u državnom tijelu, javnoj službi i jedinici lokalne i područne samouprave. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kao neprekinuti rad odnosno radni staž smatrat će se rad ostvaren u državnim tijelima, javnim službama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave između kojeg nije bilo prekida dužeg od osam dana.“. Na sličan način riješen je i staž državnih službenika i namještenika pri promjeni radno-pravnog statusa u status zaposlenika javnih službi pa tako važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama to rješava odredbom koja glasi: „Staž kod istog poslodavca Članak 48. 1. Kao staž kod istog poslodavca računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca. 2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod izračuna otpremnine zaposlenika koji je tijekom rada u javnoj službi i prestanka radnog odnosa već ostvario pravo na otpremninu, u neprekinuti staž neće biti uračunato razdoblje za koje je otpremninu prethodno ostvario. 3. Državnom službeniku i namješteniku kojem se po sili zakona ili sporazumom između državnog tijela i poslodavca, radno-pravni status državnog službenika promijeni u radno-pravni status javnog službenika, neprekinuti staž u državnoj i javnoj službi smatra se neprekidnim stažem u javnoj službi za ostvarivanje radnih i materijalnih prava.“. Sukladno navedenim primjerima, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH drži neophodnim osigurati i kontinuitet staža državnih službenika i namještenika koje će u preuzeti županije te s time u svezi predlaže da se, budući da na području lokalne i područne samouprave ne postoji jedinstveni kolektivni ugovor, niti su u svim županijama sklopljeni kolektivni ugovori kojima se uređuje pitanje staža, ovo pitanje jednoobrazno riješi ovim Zakonom, na način da se prethodni staž u državnom tijelu i staž u županiji tretira kao staž kod istog poslodavca. Glavni tajnik Siniša Kuhar Prihvaćen PRIHVAĆA SE Radi potrebe reguliranja kontinuiteta radnog staža službenika i namještenika koje će, slijedom povjeravanja pojedinih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave županijama županije preuzeti, u predmetni Prijedloga zakona bit će uvrštena odgovarajuća odredba.