Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske UREDBA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17) popunjavanje slobodnih radnih mjesta uređuje različito, ovisno o tome radi li se o rukovodećim državnim službenicima koje imenuje Vlada ili svim ostalim državnim službenicima. U tom smislu ni predložena izmjena Uredbe ne mijenja ništa, budući da se njome ne intervenira u članak 23. Uredbe koji glasi: "Članak 23. Komisija iz članka 22. ove Uredbe utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu. Razgovor (intervju) s kandidatima provodi čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) čelnik tijela predložit će Vladi kandidata za imenovanje." Sukladno citiranoj odredbi za ove prve, a radi se o najvišim profesionalnim državnim službenicima, predviđen je pojednostavljeni režim prijma u državnu službu odnosno rasporeda na najviša rukovodeća službenička radna mjesta, temeljem udovoljavanja formalnim uvjetima natječaja i intervjua koji provodi čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti, na kojem bi se razgovoru trebala utvrditi njihova stručna znanja, sposobnosti i vještine. Ovakav režim prijma u državnu službu najviših rukovodećih državnih službenika dvojben je ne samo zato što se njime ne osigurava minimalna razina objektivnosti u pogledu sadržaja i rezultata provjere traženih kvaliteta kandidata bodovanjem i rangiranjem njihovih rezultata, nego se ona, ukoliko intervju vodi sam čelnik, najčešće provodi od strane osobe koja nije kompetentna vrednovati potrebna znanja, sposobnosti i vještine, a podjednako je tako upitna i kompetentnost osobe koju on ovlasti za obavljanje razgovora. Tako se najodgovorniji „profesionalci“ u državnoj službi odabiru u neprovjerljivom, nedokumentiranom i diskrecijskom postupku, koji ih kompromitira kao profesionalce koji bi trebali biti dijelom procesa depolitizacije i profesionalizacije državne uprave. Zbog toga se ne može očekivati ni da će takve osobe uživati povjerenje novih dužnosničkih struktura u slučaju promjene vlasti i za pretpostaviti je, kao i uvijek dosad, kako će se promjenama pozitivnih propisa pronaći način da se na njihovo mjesto postave novi „profesionalci“. Stoga treba prestati s praksom po kojoj se na najodgovornija službenička mjesta dolazi u pojednostavljenom postupku i prijam počne provoditi po unaprijed striktno strukturiranom postupku u pogledu razine i sadržaja provjere, a u njegovu provedbu bi trebalo uključiti i elemente neovisnog vanjskog vrednovanja. Glavni tajnik Siniša Kuhar Primljeno na znanje PRIMLJENO NA ZNANJE Predloženom izmjenom odredba čl. 22. Uredbe usklađuje se s odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave, prvenstveno na način da se uvodi novo mjesto ravnatelja upravne organizacije u sastavu ministarstva i ukida radno mjesto predstojnika ureda državne uprave u županijama, bez ulaženja u odredbe koje se odnose na sam postupak imenovanja.
2 Tajana Cvrtnjak UREDBA Predlaže se da se postupak imenovanja rukovodećih službenika uredi po uzoru na prijam ostalih službenika te izmjena čl. 23. Uredbe. Naime, uloga komisije u imenovanjima rukovodećih državnih službenika svodi se isključivo na utvrđivanje pravodobnosti i urednosti prijava kandidata, dok intervju s kandidatima kao pojedinac provodi čelnik tijela ili druga osoba koju čelnik ovlasti. Provedba pismene provjere stručnih znanja kandidata u ovom slučaju nije predviđena. Paradoksalno je da popunjavanje radnih mjesta nižih kategorija, pa čak i namještenika uključuje provedbu pismene provjeru stručnih znanja, dok u postupcima imenovanja rukovodećih službenika pismenu provjeru stručnih znanja nije potrebno provoditi. Budući da se radi o popunjavanju radnih mjesta najviše kategorije koja podrazumijevaju visok stupanj odgovornosti i samostalnosti te posjedovanje izvanrednog stručnog znanja i upravljačkih sposobnosti, ne samo da je nužnost provjere stručnih znanja u tim slučajevima bezraspravna, već bi se trebala zahtijevati i veća kompleksnost testova. Osim što je nužno uvesti obvezna i složenija pismena i usmena testiranja za prijem takvog osoblja (primjerice dodatna provjera znanja iz područja javnog upravljanja, javnih politika ili javnih financija), valjalo bi ispitati mogućnost popunjavanja rukovodećih radnih mjesta isključivo osobljem iz sustava. Pojedine europske države imaju posebna pravila za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta, a kandidati u postupcima prolaze rigorozna testiranja. Nije prihvaćen NE PRIHVAĆA SE Predloženom izmjenom odredba čl. 22. Uredbe usklađuje se s odredbama novog Zakona o sustavu državne uprave, prvenstveno na način da se uvodi novo mjesto ravnatelja upravne organizacije u sastavu ministarstva i ukida radno mjesto predstojnika ureda državne uprave u županijama, bez ulaženja u odredbe koje se odnose na sam postupak imenovanja.
3 Jasna Martinec UREDBA U članku 1. naziv Uredbe nije točno naveden, pa treba nadopuniti riječima koje nedostaju ("i internog oglasa u državnoj službi"). U članku 2. riječi: "dan nakon" zamjenjuju se riječima " osmog dana od". Obrazloženje: Zakon o Vladi Republike Hrvatske u stavku 1. članka 32. propisuje da se uredbe i Poslovnik objavljuju u "Narodnim novinama", a stupaju na snagu osmog dana od dana objave, ako tim aktima nije određen drugi rok njihovog stupanja na snagu. Stupanje na snagu zakona i drugih propisa dan nakon objave moguće je samo iznimno, ako za to postoje osobito opravdani razlozi. Obzirom da sadržaj ove uredbe ne ukazuje na nužnost njenog stupanja na snagu dan nakon objave, obzirom da predlagatelj nije naveo osobito opravdane razloge zbog kojih bi ova Uredba trebala stupiti na snagu dan nakon objave u "Narodnim novinama", te obzirom da je izvorna (temeljna) Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi stupila na snagu osmog dana od dana objave, predlaže se da se rok stupanja na snagu ove Uredbe izmijeni. Djelomično prihvaćen DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Komentar se prihvaća u dijelu koji se odnosi na omaškom pogrešno naveden naziv Uredbe u članku 1. Komentar se ne prihvaća u dijelu koji se odnosi na prijedlog izmjene odredbe o stupanju na snagu, budući da je člankom 32. stavkom 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske propisano da uredbe i pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", osim ako tim aktima nije određen drugi rok njihovog stupanja na snagu. Prijedlogom predmetne uredbe predviđen je upravo drugi rok njezina stupanja na snagu. Postojanje osobito opravdanih razloga za stupanje na snagu u roku kraćem (ili dužem) od osmog dana, koje je propisano člankom 90. stavkom 3. Ustava Republike Hrvatske, odnosi se na zakonske propise.