Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, kojega je izradilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, od siječnja 2019. godine, navedene su sljedeće regulirane profesije u području autoškole: - Stručni voditelj autoškole - Predavač u autoškoli - Ovlašteni ispitivač HAK-a. Na Popisu je izostavljen instruktor vožnje. Udruženje autoškola HGK moli pojašnjenje o razlozima izostavljanja instruktora vožnje sa Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, čiji su uvjeti za rad u profesiji propisani zakonom tako da Instruktor vožnje mora posjedovati stručne kvalifikacije stečene nakon obrazovanja (posjedovanje vozačke dozvole određen broj godina, zdravstvena sposobnost, navršene 24 godine starosti života, licenca i dr.). Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Međutim, napominjemo da je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 03.siječnja 2019. godine donijela Popis reguliranih profesija u RH 2019. godine, i to isključivo na prijedloge nadležnih ministarstava u čijem su djelokrugu određene profesije. U konkretnom slučaju, tijelo nadležno za reguliranje profesije “instruktora vožnje” je Ministarstvo unutarnjih poslova koje je dopisnom KLASA: 011-02/18-03/611, URBROJ: 511-01-152-18-5 od 30.10.2018. godine obavijestilo da se navedena profesija briše iz Popisa reguliranih profesija.
2 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Traži se obrazloženje gdje je, kako i zašto je iz popisa ukinuta regulirana profesija Instruktora vožnje? Ako je prema posljednjim tumačenima, nevažno da li ti poslovi ulaze u popis regulirane profesije onda se postavlja pitanje kriterija za stjecanje dopuštenja za rad ili radnih dozvola kroz druge propise (npr. nostrifikacije diploma). Autoškole, pružanje usluga osposobljavanja kandidata za vozače prema EU direktivi o uslugama obavlja se prema pravilima slobodnog tržišta. Ukoliko su Predavač i Stručni voditelj autoškole zadržani u kategoriji reguliranih profesija bez uvjeta starosne dobi tada je nužno izvršiti potrebita usklađenja na internom tržištu i usklađenje prema EU direktivama. Potrebno je razmotriti potencijalno diskriminatorni učinak koji proizlazi i dodatno uvjetovane odredbe o najnižoj dobnoj granici od 24 godine koja ne olakšava , odnosno ograničava pristup tržištu rada u procesu osposobljavanja na poslovima Instruktora vožnje u djelatnosti P 85.53, a koje mogu obavljati osobe za koje se ne traži VŠS ili VSS obrazovanje i nezavisno da li se radi o državljanima ili stranim državljaninima unutar ili izvan prostora EZ koji ispunjavaju ili su u postupku stjecanja stručne, iskustvene ili zdravstvene uvjete. Ukidanje dobne granice je posebno značajno ukoliko zakonodavac predlagač Instruktora vožnje isključuje iz popisa reguliranih profesija. Iz postavljenih uvjeta / kriterija, poslove instruktora vožnje u svojstvu redovnog zaposlenika ili zaposlenika pripravnika treba omogućiti mladim kvalificiranim osobama (kategorija mladi vozači) , već sa ispunjenjem 21 godine starosti, obzirom da je istima omogućeno upravljanje autobusima (D kat) i kamionima s prikolicom (C,CE kat). U tom smislu navedeno je također nužno i što prije izmijeniti unutar Zakona o sigurnosti prometa na cestama OBRAZLOŽENJE: Isključivanje Instrukora vožnje iz popisa reguliranih profesija nije sukladno AKCIJSKOM PLANU U PODRUČJU REGULIRANIH PROFESIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE Zagreb, srpanj 2016. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA Nastavno , koncem 2018. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Javno e-savjetovanje: Savjetovanje o popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj od 30.10. do 29.11.2018. gdje prema objavljenom izvješću o 10.12.2018. Instruktor vožnje unesen je u popis na koji pod točkom 8., nije bilo iskazaih prigovora, primjedbi ili komentara Ministarstva unutarnjih poslova kao nadležnog/ovalštenog resornog ministarstva, a slijednoi Hrvatskog autokluba kao stručne ovlaštenae organizacije, legitimnih predstavnčkih udruga autoškola, autoškola samostalno kao gospodarskih subjekata na otvorenom tržištu i poreznih obveznika na koje se dio popisa odnosi, pojedinačno autoškola kao licenciranih pružatelja usluga, instruktora vožnje kao stručnih zaposlenika na koje se popis neposredno odnosi, a konačno niti javnosti ili građana. Iz izvješća proizlazi :0 komentara na članak, 0 opći komentar, 0 nadopuna teksta Izvod iz predloženog popisa: 8. Regulirane profesije u području autoškole-u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova - Stručni voditelj autoškole - Predavač u autoškoli - Instruktor vožnje - Ovlašteni ispitivač HAK-a Zakon i propisi na temelju kojih je konačni prijedlog stavljen na raspravu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11); Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12); Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11) Obrazloženje: Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 24 godine starosti. Zahtjev za izdavanje dozvole (licencije) podnosi se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove putem ovlaštene stručne organizacije – Hrvatskog autokluba. Nakon provedene evaluacije utvrđeno je da je potrebno zadržati postojeće uvjete za pristup i obavljanje profesije instruktora vožnje. U međuvremenu je u NN 108/17 Izmjenama i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama izvršena izmjena te dopunjeno sa još jednim kriterijem samo kod Instrutkora vožnje "zdravstveno sposobna za vozača" . Po navedenim nejasnoćama prethodno je zatraženo i primljeno obrazloženje Ministarstva unutarnjih poslova koje je kao matično/ resorno ministarstvo potvrdilo svoju suglasnost kako Instruktor vožnje prema njihovom mišljenju potpada spada u kategoriju reguliranih profesija otklanja svoju odgovornost te za potrebu dodatnog pojašenjenja upućuje na Ministarstva rada o gospodarstva. Nije prihvaćen Navedeno nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Međutim, napominjemo da je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava 03.siječnja 2019. godine donijela Popis reguliranih profesija u RH 2019. godine, i to isključivo na prijedloge nadležnih ministarstava u čijem su djelokrugu određene profesije. U konkretnom slučaju, tijelo nadležno za reguliranje profesije “instruktora vožnje” je Ministarstvo unutarnjih poslova koje je dopisnom KLASA: 011-02/18-03/611, URBROJ: 511-01-152-18-5 od 30.10.2018. godine obavijestilo da se navedena profesija briše iz Popisa reguliranih profesija.