Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Plana zakonodavne aktivnosti za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za 2020. i Obrasci prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga za zaštitu prava potrošača "Splitski potrošač" OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI , Naziv nacrta prijedloga zakona Planom za usvajanje Zakona o gospodarenju otpadom u točci 4. smatramo optimalnim da se usklađivanje odredbi sa Direktivom (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni direktive 2008/98/EZ o otpadu može i treba obaviti izmjenom i popunom postojećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Obrazloženje: Točkom 4. Plana predlaže se utvrđivanje rješenja na način da razmotri: a) Moguća normativna rješenja (novi propis/izmjene i dopune važećeg/stavljanje van snage propisa i slično), pritom nudi gotovo rješenje: b) Donošenje novog zakona o gospodarenju otpadom. Naime, donošenje novog zakona prestaje valjanost Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ali i izvansudski i sudski procesi zaštite prava potrošača. Nije prihvaćen Pitanja provedbe postupaka pokrenutih temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji bi se novim zakonom stavio van snage, urediti će se prijelaznim i završnim odredbama novog zakona.
2 Ante Tičić OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI , Naziv nacrta prijedloga zakona Predlažem da odgovor na pitanje pod točkom 4. Plana - Zakon o gospodarenju otpadom utvrdi na način: Moguća normativna rješenja (novi propis/izmjene i dopune važećeg/stavljanje van snage propisa i slično): Donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Obrazloženje: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpada osigurava primjenu principa „onečišćivač plaća“ i obračun javne usluge prema količini predanoga otpada sukladno odredbi članka 30. stavak 6. t.3., i članka 33.stavak 2. uz uvjet brisanja uvjeta obvezne suglasnosti sa Uredbom o gospodarenju otpadom (VRH) i to: odredbom članka 32.stavka 1.t.6, 33.stavka 2., 4., 5., 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ako je cilj za donošenje novog zakona ozakonjenje odredbi spomenute Uredbe zakonodavac će osigurati da korisnici javne usluge do daljnjega neće imati ekonomski interes selektirati otpad na pragu nekretnine, niti ćemo ostvariti planirane veličine smanjenja odvajanja miješanog komunalnog otpada. Nije prihvaćen Članak 48. stavak 3. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/15) propisuje da ako se više od polovine članaka osnovnog propisa mijenja, odnosno dopunjava, potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa. Uzevši u obzir broj članaka koji se planira mijenjati, kao i činjenicu da je Zakona o održivom gospodarenju otpadom do sada već mijenjan dva puta, mišljenja smo da je primjerenije donijeti novi Zakon. Primjedbe o odredbama zakona koje uređuju sustav gospodarenja komunalnim otpadom moći će se dati u sklopu savjetovanja o nacrtu prijedloga Zakona.
3 Grad Đurđevac OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI , Naziv nacrta prijedloga zakona Prijedlog za uvrštavanje Izmjena i dopuna Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu za akte kojima je stručni nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sukladno članku 11. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, boj 80/13. i 15/18.), Strategiju i Akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi Hrvatski sabor. Strategiju izrađuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave. Upućujemo Vam stoga zamolbu da se u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu za akte kojima je stručni nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uvrste Izmjene i dopune Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine. Sadržaj predloženih izmjena i dopuna odnosio bi se na osnivanje novih parkova prirode na području Republike Hrvatske pri čemu Grad Đurđevac ima interes za osnivanje Parka prirode Podravina. S obzirom na postojanje zaštićenog područja Regionalnog parka Mura – Drava izvan kojeg su ostala brojna ''točkasta'', zaštićena područja ( Đurđevački pijesci, Park šuma Borik, Park šuma Crni Jarki i dr.), smatramo da postoji realna potreba za osnivanjem ustanove Park prirode Podravina u cilju dodatne zaštite posebnih prirodnih vrijednosti te efikasnijeg upravljanja i promocije područja na temelju georaznolikosti nastale u jednom geološkom procesu. Napominjemo da Zakon o zaštiti prirode ''Prirodu'' definira kao sveukupnu bioraznolikost, krajobraznu raznolikost i georazolikost. U svrhu pripreme projektnog prijedloga Grad Đurđevac formirao je radnu skupinu u čijem su sastavu brojni stručnjaci iz područja biologije, šumarstva, geologije i zaštite prirode. Radna skupina u nekoliko mjeseci izradila je Elaborat budućeg Parka prirode, kao stručnu podlogu za izradu Izmjena i dopuna Strategije, a u kojem su obrađeni svi aspekti prirodnih vrijednosti ovog područja. Predmetni Elaborat dostavljen je u Ministarstvo dopisom KLASA: 357-01/17-01/24, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-7 od 17. listopada 2018. S obzirom na obrađene teme u Elaboratu, smatramo da je ovo područje definirano i uvjetovano svojom posebnom i vrijednom georaznolikošću te stoga predlažemo njegovu zaštitu kao posebnog Parka prirode. Kako je preduvjet zaštite i osnivanja novih parkova prirode Izmjena i dopuna Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine predlažemo da izmjenu Strategije uvrstite u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu. Nije prihvaćen Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) u članku 11. propisana je obveza savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa dok je pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških i planskih dokumenata ta obveza propisana kad se njima utječe na interese građana i drugih pravnih osoba. Postupak donošenja zakona te Plana zakonodavne aktivnosti propisana je Zakonom o procjeni učinaka propisa (Narodne novine br. 44/17)