Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARKO ŠOŠTARIĆ NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA U prijedlogu Zakona nisu definirani neki ključni elementi vezani za informacije o multimodalnim putovanjima. Primjerice ne spominju se dinamički podaci. S pripremom i donošenjem Zakona bilo bi dobro pričekati završetak "Studije za pružanje multimodalnih informacija u prometu" koju za Hrvatske ceste d. o. o. izrađuje Fakultet prometnih znanosti, a planirani završetak Studije je tijekom prosinca 2019. g. Rezultate i zaključke te Studije potrebno je koristiti za izradu prijedloga Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 272, 21.10.2017.) ostavlja mogućnost državama članicama da slobodno odluče hoće li uključiti dinamične podatke o putovanjima i prometu navedene u Prilogu Uredbe putem nacionalne pristupne točke.Zbog kompleksnosti prikupljanja i ažuriranja dinamičnih podataka tokom pripreme prijedloga Zakona u članku 5. je propisano da nacionalna pristupna točka predstavlja jedinstveni informacijski i komunikacijski sustav za korisnike o statičnim podatcima o putovanjima i prometu te povijesnim podatcima o prometu za različite načine prijevoza, uključujući ažuriranje podataka, kako je utvrđeno u Prilogu Uredbe (EU) 2017/1926, a koje pružaju tijela nadležna za promet, prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili pružatelji usluga prijevoza na zahtjev na području Republike Hrvatske. Ne prihvaća se - Završetak izrade Studije za pružanje multimodalnih informacija u prometu ne možemo čekati obzirom da je člankom 10. stavkom 1. delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1926 propisano da države članice moraju dostaviti Komisiji izvješće o poduzetim mjerama, ako ih je bilo, za uspostavu nacionalne pristupne točke te o modalitetima njezina funkcioniranja do 1. prosinca 2019. godine.
2 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Navedeno nije usklađeno sa člankom 15. Nacrta u kojem se osim Ministarstva navode i pravne osobe s javnim ovlastima, a ovdje se navodi samo Ministarstvo, što je i logično da poslove inspekcijskog nadzora obavlja samo Ministarstvo. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA Nisu uzeti u obzir financijski učinci uvođenja novih inspekcija. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 5. Predlaže se iza članka 5. dodati novi članak 5.a koji glasi: „ Članak 5a. (1) Stručno-tehničke poslove izrade informatičkog sustava NPT-a, poslove prikupljanja, obrade i diseminacije podataka iz članka 5. tijelo državne uprave nadležno za promet može na temelju ovoga Zakona povjeriti pravnoj osobi. (2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka povjeravaju se na rok od najmanje sedam godina. (3) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati odgovarajuće tehničke i kadrovske uvjete te posjedovati dokaze o kvaliteti i informacijskoj sigurnosti svoga poslovanja za svo vrijeme obavljanja povjerenih poslova iz stavka 1. (4) Uvjete iz stavka 3. ovoga članka čelnik tijela državne uprave nadležne za promet detaljnije će propisati pravilnikom.“. Na ovaj način omogućilo bi se povjeravanje stručno-tehničke poslove izrade informatičkog sustava NPT-a, poslove prikupljanja, obrade i diseminacije podataka pravnim osobama, a s ciljem ubrzanja uspostave NPT i povećanja kvalitete rada, dok bi istodobno STDU zadržalo nadzor nad kvalitetom i radom NPT. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Tijelo državne uprave nadležno za promet može sklopiti ugovor za obavljanje stručno-tehničkih poslova izrade informatičkog sustava NPT-a, poslove prikupljanja, obrade i ažuriranja podataka sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave, u kojem slučaju zadržava nadzor nad kvalitetom i radom NPT.
5 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 5. Iza riječi "korisnike" dodati riječ „barem“ ili „minimalno“ sukladno čl. 3 stavku 1. Uredbe 2017/1926. Nije prihvaćen Ne prihvaća se - Sukladno članku 3. stavku 1. delegirane Uredbe Komisije 2017/1926 nacionalna pristupna točka predstavlja jedinstvenu točku za korisnike barem kad je riječ o statičnim podatcima o putovanjima i prometu te povijesnim podatcima o prometu za različite načine prijevoza, uključujući ažuriranje podataka, obzirom da Uredba (EU) 2017/1926 ostavlja mogućnost državama članicama da slobodno odluče hoće li uključiti dinamične podatke o putovanjima i prometu navedene u Prilogu Uredbe. Navedeno je propisano člankom 5. prijedloga Zakona.
6 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 6. Potrebno je definirati za koje razdoblje se dostavljaju podaci i kome te predvidjeti u prijelaznim i završnim odredbama koja je početna godina za koju se podaci dostavljaju. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Propisati će se razdoblje za koje se dostavljaju podaci, a tijelo kome se dostavljaju podaci je propisano u članku 5. prijedloga Zakona.
7 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 10. Iz riječi "navedene u" dodati tekst „ članku 7.“ Prihvaćen Prihvaća se.
8 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 11. Preformulirati stavak 1. ovog članka na način da se dio teksta koji glasi: "neutralnih informacija o putovanjima" briše i zamijeni tekstom: "informacija o putovanjima na neutralan te nediskriminirajući i nepristran način", radi usklađivanja s člankom 8. stavkom 2. Uredbe 2017/1926. Prihvaćen Prihvaća se.
9 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 14. U 1. stavku točki c) brisati broj "12" i zamijeniti s brojem "13". Prihvaćen Prihvaća se.
10 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 15. Predlaže se brisanje obveze koja se odnosi na Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo kao pravnu osobu s javnim ovlastima za zračni promet, a vezano uz obavljanje inspekcijskog nadzora. Naime, područje nadležnosti Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo vezano je uz sigurnost zračnog prometa te iz tog razloga ovo tijelo nema resursa putem kojih bi nadziralo prikupljanje potrebnih podataka sukladno predmetnom Nacrtu prijedloga Zakona i Uredbi 2017/1926. Obzirom da Ministarstvo mora prometa i infrastrukture kao tijelo državne uprave nadležno za promet uspostavlja nacionalnu pristupnu točku (NPT) bilo bi razumno da isto tijelo nadzire prikupljanje potrebnih podataka od svih subjekata koji imaju tu obvezu, a za navedeno nije nužno postojanje inspekcije, jer Delegirana Uredba komisije EU 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a ne propisuje potrebu za inspekcijskim nadzorom. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 15. Delegirana Uredba komisije EU 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a ne propisuje inspekcijski nadzor, već sukladno članku 10. stavku 1. Delegirane uredbe države članice moraju dostaviti Komisiji izvješće o poduzetim mjerama, ako ih je bilo, za uspostavu nacionalne pristupne točke te o modalitetima njezina funkcioniranja stoga predlažemo maknuti inspekcijski nadzor iz predmetnog Zakona. Obzirom da Ministarstvo kao tijelo državne uprave nadležno za promet uspostavlja nacionalnu pristupnu točku (NPT) onda bi bilo razumno da isto tijelo nadzire prikupljanje potrebnih podataka, od svih subjekata koji imaju tu obvezu, a za navedeno nije nužno postojanje inspekcije. Također, ovako definiranim člankom nije jasno razgraničena nadležnost između tijela koja bi obavljala inspekcijski nadzor, je li to MPPI i HAKOM i CCAA ili samo MMPI ili HAKOM ili CCAA, niti su jasne ni zadaće inspektora. U odnosu na stavak 7. Nije precizirano na kojeg se inspektora točno misli, ako su najmanje tri tijela nadležna za inspekciju, odnosno tri različita inspektora. Prihvaćen Prihvaća se.
12 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 19. U odnosu na stavak 1. točku 1. Uskladiti sukladno primjedbi iz članka 6., odnosno izmjenom članka 6. izmijeniti i ovaj članak. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća - Propisati će se razdoblje za koje se dostavljaju podaci, a tijelo kome se dostavljaju podaci je propisano u članku 5. prijedloga Zakona.
13 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, Članak 22. Ukoliko se u odnosu na pravnu osobu kojoj su dodijeljene javne ovlasti u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje željeznički promet ne makne inspekcijski nadzor iz Nacrta Zakona, potrebno je dodati novi stavak kojim se provođenje inspekcijskog nadzora odgađa najmanje šest mjeseci kako bi se ostavilo dovoljno vremena za nadležno tijelo da se pripremi za nove zadaće koje se uvode po prvi put. Prihvaćen Prihvaća se.