Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o radu s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Ovom prilikom skrećemo pozornost na potrebu zaštite interesa djece vezano uz odredbe ovog Zakona koje reguliraju smanjenje radne sposobnosti osiguranika. U svojim dosadašnjima inicijativama pravobraniteljica za djecu zalagala se da se propiše i detaljnije regulira posebna provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom, budući da je u tom sustavu problematika najuočljivija. Inicijative su bile potaknute slučajevima u kojima su okolnosti ukazivale da zbog određenih svojstava i ponašanja na štetu djece odgojno-obrazovni radnik ne bi smio i dalje obavljati odgojno-obrazovni rad, i to unatoč zaključku specijalista medicine rada da je radnik „radno sposoban“. Područje i dalje nije odgovarajuće regulirano, a osim sustava odgoja i obrazovanja odnosi se i na druge sustave u kojima osiguranici rade s djecom (primjerice područje kulture, sporta i dr.). Stoga smatramo da je potrebno i ovom prilikom razmotriti mogućnosti cjelovite i sveobuhvatne zaštite prava djece te dopuniti važeće propise uz mogućnost ostanka u svijetu rada, ostanak uvjetuje izvanrednom provjerom radne sposobnosti za rad s djecom. Nije prihvaćen U ovoj fazi ne utvrđuju novi normativni ciljevi niti započinju rasprave o mogućim izmjenama i dopunama ostalih odredbi važećeg Zakona o radu, a navedeni se prijedlog odnosi na takvu vrstu dopune Zakona o radu.
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1. OPĆE INFORMACIJE Protivimo se donošenju odredbe o prestanku radnog odnosa po sili zakona kad radnik navrši 68 godina života i 15 godina staža, posebno u okolnostima kad se ide u izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju i vraćanja prava na punu mirovinu s 65 godina života. Radni odnos nakon trenutka ostvarivanja prava na punu starosnu mirovinu mora biti rezultat obostrane volje radnika i poslodavca za nastavak rada. Trenutni ekonomski i socijalni uvjeti ne znače da će tako biti i u narednim godinama, a niti je svaki radnik sposoban obavljati posao, bez obzira na njegovu volju ili okolnosti zbog kojih želi nastaviti raditi. Po predloženoj odredbi samo bi radnik mogao odlučivati o prestanku ili nastavku rada. Ako bi poslodavac raskinuo Ugovor o radu sa radnikom npr. zbog osobno uvjetovanih razloga kada navrši 65 godina života, osim komplicirane procedure morao bi mu dati otpremninu koja ni u kom slučaju ne može biti mala obzirom na godine života. Ako se navedeni propis usvoji na predloženi način obrtnici bi imali velike poteškoće u poslovanju, bez obzira da li imaju jednoga ili više radnika koji ne žele otići u mirovinu prije navršetka 68 godina života, jer kako je već navedeno otpremnine će biti pretjerano velike što bi moglo uzrokovati i zatvaranje obrta. Nije prihvaćen Važeće zakonsko rješenje u neskladu je s potrebama tržišta rada, a ujedno, prema službenim pokazateljima, i iskazanim interesom radnika za nastavkom radnog odnosa. Stoga, predlagatelj zakonskih izmjena ima u fokusu rješavanje problema nedostatka radne snage, te istodobno utjecaj na poboljšanje životnog standarda radnika starijih od 65. godina života, kao i održivost mirovinskog sustava. Otpremnina je institut uređen člankom 126. Zakona o radu i ista pripada radniku pod uvjetima predviđenim Zakonom, a neovisno o godinama njegovog života.
3 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Navedeni ciljevi ostvaruju se već i sada, ali su rezultat obostrane volje radnika i poslodavca, a ne nametanja obaveze. Smatramo da tako treba i ostati. Radnik može ostati raditi kod dosadašnjeg poslodavca a može raditi i kod nekog drugog kojem treba takav radnik i koje poslove može kvalitetno obavljati. Nije prihvaćen Povećanje dobne granice za ostanak u svijetu rada i nakon 65. godine života ne nameće obvezu poslodavcu da takvog radnika zadrži u radnom odnosu bilo nakon 65. godine, bilo cijelo vrijeme trajanja radnog odnosa. Navedeno i dalje ostaje rezultat suglasnosti volja ugovornih strana, a obveza isplate otpremnine vezuje se uz raskid radnog odnosa uslijed zakonski predviđenih razloga kako ih propisuje i važeći Zakon.