Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK, Članak 2. U skladu s ovlasti pravobraniteljice za djecu iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17) dostavljamo mišljenje o predmetnom prijedlogu Pravilnika, a u cilju zadržavanja postignute razine zaštite maloljetnih radnika i maloljetnika koji pohađaju stručno srednjoškolsko obrazovanje. Predlažemo u članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik iza riječi „na pomorskim ribarskim plovilima“ dodati točku „ .“ te brisati zarez „ , „ i brisati riječi:“ ako je mlađi od šesnaest godina, osim maloljetnika s petnaest i starijeg od petnaest godina koji je završio obvezno osnovno obrazovanje i pohađa stručno srednjoškolsko obrazovanje“. Novo predloženi članak 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik glasio bi:. „U članku 3. stavku 2. dodaje se nova točka 4. koja glasi: „na pomorskim ribarskim plovilima“: Obrazloženje: Navedena dopuna članka 3. stavka 2. Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik predlaže se radi usklađenja s Direktivom Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 206, 29. 7. 1991.) Naime, Sporazumom o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada, Dio 3. Člankom 6. stavkom 4. utvrđeno je da dobna granica za sudjelovanje u aktivnostima na ribarskim brodovima, koje bi s obzirom na njihovu prirodu i okolnosti u kojima se obavljaju mogle ugroziti zdravlje, sigurnost, fizički, mentalni i socijalni razvoj, obrazovanje ili moral mladih osoba, iznosi navršenu 18. godinu života. Člankom 6. stavkom 5. Sporazuma utvrđuje se da se vrste aktivnosti na koje se primjenjuje stavak 4. ovog članka trebaju utvrditi nacionalnim zakonima ili propisima ili ih određuje nadležno tijelo nakon savjetovanja, uzimajući u obzir dotične rizike i primjenjive standarde. Člankom 6. Stavkom 6. Sporazuma utvrđuje se da izvršenje aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka nakon navršene 16. godine života, pod uvjetom da mlada osoba više ne podliježe obveznom redovitom školovanju u skladu s nacionalnim pravom, može biti dozvoljeno nacionalnim zakonima ili propisima, ili odlukom nadležnog tijela, nakon savjetovanja, pod uvjetom da su zdravlje, sigurnost, fizički, mentalni i socijalni razvoj, obrazovanje i moral mladih osoba u potpunosti zaštićeni i da dotične mlade osobe dobiju odgovarajuće posebne upute ili strukovno osposobljavanje i završe sigurnosnu obuku prije ukrcaja na brod. Poštuju se zahtjevi članka 7. Direktive 94/33/EZ. Nemamo saznanja da je o aktivnostima na ribarskim brodovima iz članka 6. stavka 4. Sporazuma na koje bi, s obzirom na njihovu prirodu i okolnosti u kojima se obavljaju, mogle ugroziti zdravlje, sigurnost, fizički, mentalni i socijalni razvoj, obrazovanje ili moral mladih osoba bilo provedeno savjetovanje ili da je donesen nacionalni zakon ili propis kojim bi se uzeli u obzir dotični rizici i primjenjivi standardi, na način iz članka 6. stavka 5. Sporazuma. Također, nemamo saznanja da je provedeno savjetovanje ili da je donesen nacionalni zakon ili propis iz članka 6. Stavka 6. Sporazuma kojim bi se s tim u vezi moglo govoriti o izuzecima i dozvoli izvršavanja navedenih aktivnosti maloljetnicima iznad 16 godina. Mišljenja smo da bi se zbog posebnosti rada u ribolovu te stajališta Međunarodne organizacije rada, o ribolovu kao opasnom zanimanju u usporedbi s ostalim zanimanjima, pitanja radno-pravnog statusa radnika na ribarskim plovilima trebala urediti posebnim propisom. Do tada u cilju zaštite djece od gospodarskog iskorištavanja, svi poslovi na pomorskim ribarskim plovilima koje bi obavljali maloljetnici mogu se smatrati da su poslovi odnosno aktivnosti na koje se primjenjuje članak 6. stavak 4. Sporazuma i radi njihovog zdravlja i zaštite ih se ne bi smjelo zapošljavati. Iz tih razloga ne možemo prihvatiti prijedlog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kojim se maloljetniku iznad 16 godina dozvoljava zapošljavanje za obavljanje poslova na pomorskim ribarskim plovilima, budući da prethodno o aktivnostima na ribarskim brodovima, koje bi s obzirom na njihovu prirodu i okolnostima u kojima se obavljaju mogle ugroziti zdravlje, sigurnost, fizički, mentalni i socijalni razvoj, obrazovanje ili moral mladih osoba, nije donesen zakon ili propis kojim bi se uzeli u obzir dotični rizici i primjenjivi standardi, a nakon provedenog savjetovanja. Spuštanjem dobne granice, kako je to predloženo u ovom e-savjetovanju, bez da je provedena razrada vrsta aktivnosti i poslova na pomorskim ribarskim plovilima, i to na način, kako to traži Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 206, 29. 7. 1991.), snizila bi se opća razina zaštite prava djece, zagarantirana ovim međunarodnim dokumentima. Iz tih razloga dajemo protuprijedlog izmjena i dopuna članka 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika na način da se radi zaštite zdravlja i razvoja maloljetnik ne smije zaposliti na poslovima na pomorskim ribarskim plovilima. Prema opisu poslova zanimanja Ribar, preuzetih sa stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://e-usmjeravanje.hzz.hr/ribar) ribar provede na moru puno vremena, ponekad čak i po nekoliko dana. Radi u različitim vremenskim prilikama i neprestano je izložen slanoj vodi, koja je na palubi stalni izvor opasnosti od pokliznuća ili pada u more. Ribari često rade noću, kad je slabija vidljivost i kad postoji posebna opasnost od rotirajućih dijelova broda poput vitala i kolotura kojim se napinju mreže. Posao ribara ne mogu obavljati osobe koje boluju od kroničnih bolesti koje zahtijevaju kontinuiranu terapiju i liječnički nadzor, psihički nestabilne osobe, zatim osobe s teškoćama koštano – mišićnog sustava, te osobe s oštećenjima vida i sluha. Prema Europskom vodiču za prevenciju rizika na malim brodskim plovilima (https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=hr&docId=17645&) ribolov je najopasnija grana gospodarstva i stopa smrtnosti je više od 30 puta veća od one među ostalim radnim stanovništvom. U poglavlju o opasnostima i posljedicama govori se o slučajevima utapanja zbog pada u more pri naginjanju preko ruba palube ili povlačenju ribolovnim alatom ili zbog odnošenja s palube velikim valom; utapanju pri ukrcavanju na plovilo; preopterećivanju ili zaustavljanju plovila u pokušaju oslobađanja alata koji je zapeo za morsko dno; utapanju pri prelijevanju mora preko plovila; smrtnom stradavanju ili ozljeđivanju strojevima ili ribolovnim alatom; poskliznućima, spoticanju i padovima; ozljedama leđa od ručnog prenošenja; ozljedama/bolestima od rukovanja ribom; oštećenju sluha zbog izloženosti visokim razinama buke. U Vodiču se naglašava potreba posebne zaštite mladih ljudi i činjenica da se za razliku ostalih zanimanja u kojima se u većini europskih zakonodavstava dopušta raditi osobama mlađima od 18 godina, u ribarstvu to ne preporučuje. Nije prihvaćen U okviru radnog zakonodavstva u RH već sada se štite svi maloljetnici kao posebna kategorija radnika. Naime, upravo Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, radi zaštite sigurnosti, zdravlja, ćudoređa ili tjelesnog i duševnog razvoja, utvrđuje sve vrste poslova na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, dok se predmetnim izmjenama Pravilnika provodi usklađivanje s novodonesenom Direktivom, isključivo u pogledu najniže dobne granice za radnike na ribarskim plovilima. Nadalje, u RH ne postoji poseban propis koji bi uređivao pitanja radno-pravnog statusa radnika na ribarskim plovilima, pa tako ni maloljetnih radnika, a na sastanku radne skupine u koju su bili uključeni predstavnici ministarstva nadležnog za ribarstvo, nadležnog za more, kao i socijalnih partnera, ocijenjeno je da se na predloženi način ispravno prenose zahtjevi Direktive.