Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o duhanu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski duhani d.d. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DUHANU Točka 2. Analiza postojećeg stanja • Točka 2.1. Ad 2.1. Prije svega, želimo naglasiti kako smatramo da Zakon o duhanu (Narodne novine 69/1999, 14/2014, 32/2019) (u nastavku: Zakon), suprotno navodu iz Obrasca procjene, nije u suprotnosti s vrijednostima i temeljnim slobodama Europske Unije. Naime, iako je osnovni tekst Zakona usvojen još 1999. godine, kasnijim Izmjenama i dopunama, isti je svakako u skladu s pravnom regulativom EU. Naime, tijekom pregovora o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji provedena je analiza usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s europskim propisima (tzv. screening), nakon čega je uslijedio proces utvrđivanja uvjeta pod kojima će Republika Hrvatska usvojiti, implementirati i izvršavati pravnu stečevinu Europske unije kao uvjet za njezino punopravno članstvo. U navedenom postupku pregovora, sami pregovori su bili podijeljeni po poglavljima, među kojima su svakako bili Poglavlje 1. Sloboda kretanja roba, Poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika, Poglavlje 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, Poglavlje 4. Sloboda kretanja kapitala, Poglavlje 8. Tržišno natjecanje, Poglavlje 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, te da je bilo koji zakon Republike Hrvatske narušavao opisane slobode, Republika Hrvatska bi bila dužna isti izmijeniti, a kao preduvjet za stjecanje punopravnog članstva u Europskoj Uniji. Sukladno tome, nedvojbeno je kako je Zakon u skladu sa pravnom stečevinom EU, njezinim slobodama i pravima. Posebice, imajući u vidu što je u tom kontekstu, potrebno je osvrnuti se i na ostalu regulativu koja uređuje predmetno područje, uzgoj i promet duhana, pri čemu kao najznačajnije propise ističemo Zakon o trošarinama, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, ali i regulativu koja uređuje oblast poljoprivrede, ruralnog razvoja, državnih potpora te fitosanitarnih mjera. Stoga, u procijeni eventualne (ne)sukladnosti Zakona s pravnom stečevinom Europske Unije svakako je potrebno sagledati cjelokupnu regulativu, kojom se uređuje oblast uzgoja, obrade, transporta i proizvodnje duhana, te u konačnici i proizvodnju i promet duhanskih proizvoda, a koja je nesporno u skladu s propisima EU. Nadalje, želimo istaknuti kako je Zakon usvojen u periodu kada se djelatnost uzgoja i obrade duhana u Republici Hrvatskoj suočavala s problemom održivosti te grane, te je isti upravo donesen s ciljem revitalizacije i konsolidacije te značajne poljoprivredne grane, a upravo reguliranjem organizirane sadnje, obrade i proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda, rezultiralo je održivošću te djelatnosti, tj. uzgoja duhana. Također, ističemo činjenicu kako je duhan roba koja podliježe posebnom trošarinskom režimu i kao takav, zahtijeva pojačanu kontrolu i nadzor koji se postiže upravo postojećim modelom Zakona o duhanu, Zakona o trošarinama i Pravilnika o trošarinama. Kao roba posebne kategorije, nužno je da se kroz zakonsku regulativu omogućava usuglašeno postupanje nadležnih tijela i transparentan način postupanja uz primjenu učinkovitijeg, sustavnog načina praćenja svih sudionika u sektoru duhana čime se omogućava da se u konačnici smanji prostor za manipulaciju i onemogući sivo tržište neobrađenog duhana, što se jednim djelom i postiže upravo važećim Zakonom o duhanu. Interes za preuzimanje modela kontrole prometa duhanskom sirovinom koju je Republika Hrvatska uredila Zakonom o duhanu, te potom Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama, iskazan je ne samo u Europi, nego i šire. Hrvatski zakonodavni primjer predstavljen je na Fiscalis sastanku održanom u lipnju 2019. godine, među 60 zemalja te je ocjenjen kao potencijalno rješenje za implementaciju u EU, a i šire, o čemu će se odlučivati u narednom periodu. Dakle zakonodavni okvir Republike Hrvatske nije u suprotnosti s pravnom stečevinom Europske Unije, već se navodi kao primjer dobre prakse. • Točka 2.2. Mišljenja samo kako važeći Zakon ničim ne onemogućava proizvođače duhana da samostalno proizvode i trže duhan, iz razloga što isti ni jednom odredbom nisu ograničeni u svojoj odluci s kime žele ugovoriti poslovnu suradnju, odnosno kome će prodati proizvedeni duhan. Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 2 registrirana obrađivača duhana, od čega je jedan dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, te nema prepreka da se i druga društva koja zadovoljavaju propisane organizacijske, tehničke i tehnološke uvjete upišu u registar obrađivača duhana, čime bi se još dodatno proširio krug osoba kojima proizvođači duhana mogu prodati proizvedeni duhan, a koju inicijativu svakako pozdravljamo. Naime, trenutni obrađivači duhana su u zadnjih 20 godina svojim ulaganjima omogućili opstanak predmetnog poljoprivrednog sektora – uzgoj duhana, te smatramo da bi registriranje novih obrađivača svakako doprinijelo daljnjim ulaganjima u proizvodnju i obradu duhana, konkurentnosti te daljnjem razvoju te poljoprivredne djelatnosti. Ukoliko se pod ograničenjem slobode proizvođača duhana, a koje se navodi u Obrascu procjene, smatra činjenica što svaki proizvođač duhana mora sklopiti ugovor o otkupu duhana s ovlaštenim, odnosno registriranim obrađivačem duhana, ističemo kako je navedeni model utemeljen isključivo iz razloga:  održivosti proizvodnje duhana - jamči se otkup cjelokupne količine uzgojenog duhana,  zadržavanje duhana u legalnim tokovima - prodaja registriranom obrađivaču duhana, te  osiguranju kvalitete duhana - definirani uvjeti i standardi tokom cijelog postupka od samog sjemena duhana pa do uzgoja, berbe i otkupa duhana. S druge strane, želimo istaknuti Bosnu i Hercegovinu kao negativan primjer gdje ne postoji obveza ugovaranja proizvodnje duhana, zbog čega je proizvodnja duhana potpuno izvan kontrole, a crno tržište poraslo je za oko 50%, od čega 25% otpada na neobrađeni duhan, dok se šteta za državni proračun broji u milijunima. Navedena problematika crnog tržišta značajno pogađa i Republiku Hrvatsku, kao susjednu zemlju, koja je pod stalnim pritiskom prelijevanja ilegalnog duhana i duhanskih proizvoda, zbog čega nadležna tijela ulažu dodatne napore kako bi zaštitila nacionalno (legalno) tržište. • Točka 2.3. Neosnovano je vezati napuštanje ruralnih krajeva s uzgojem duhana, budući da je to sveopći problem hrvatskog ruralnog kraja i poljoprivrede, a koju činjenicu i konstatira nadležno ministarstvo u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Stoga, jasno je kako je tim problemom pogođena i djelatnost proizvodnje duhana kao jednim od segmenata hrvatske poljoprivrede, no, isto treba razmatrati u širem kontekstu sveopće poljoprivredne politike Republike Hrvatske, gdje se suočavamo s nizom uzroka koji dovode do izumiranja te grane (socijalni, demografski, ekonomski). Iz navedenih razloga smatramo da je navedena tvrdnja u Obrascu procjene površna, te ističemo kako su Hrvatski duhani d.d. u trenutnim ekonomskim uvjetima jedna od malobrojnih uspješnih tvrtki koja doprinosi opstanku ruralnog gospodarstva, budući da godišnje vršimo značajna ulaganja u proizvodnju duhana, kroz mjere kreditiranje svojih kooperanata – proizvođača duhana. Kao primjer navodimo kreditiranje koje smo izvršili za nabavu mehaničkih berača duhana, gdje je kod proizvođača duhana koji su se odlučili investirati u proizvodnju kroz mehanizaciju, zabilježeno povećanje površina zasađenih duhanom u iznosu od 25% u tekućoj godini. Točka 3. Utvrđivanje ishoda odnosno promjena • Točka 3.2. Nejasni su navodi kako će tzv. „liberalizacija“ plasmana duhana, koja se ističe u Obrascu procjene, rezultirati ponovnim naseljavanjem napuštenih ruralnih krajeva, te kako će povećati broj proizvođača duhana, kada, kako smo naveli pod točkom 2.3., je to problem hrvatske poljoprivrede koji pogađa i one sektore poljoprivredne djelatnosti, tj. uzgoju drugih kultura, gdje ne postoji obveza ugovaranja otkupa uzgojene kulture. Čak štoviše, želimo naglasiti kako smo nemali broj puta bili svjedoci upravo takvih zahtjeva od strane hrvatskih poljoprivrednika, da im se zajamči plasman i otkup uzgojene kulture od strane domaćih poduzetnika. Propisujući obvezu ugovaranja otkupa duhana, propisuju se obveze i za proizvođača i za obrađivača duhana. Tako se osim obveze proizvođača da obrađivaču duhana s kojim ima sklopljen ugovor o proizvodnji isporuči sav proizvedeni duhan, propisuje i obvezu obrađivača duhana da od njega preuzme i plati sav proizvedeni duhan, čime se proizvođaču duhana jamči plasman proizvedenog duhana i naplata. Predloženom izmjenom Zakona, gdje ne bi postojala obveza sklapanja ugovora o proizvodnji duhana, postoji veliki rizik da proizvedena roba neće moći pronaći kupca, što znači ne samo da se neće ostvariti očekivani efekt povećanja broja proizvođača duhana, već će dio tako proizvedene robe završiti na nezakonitom tržištu. Točka 5. 1. Utvrđivanje gospodarskih učinaka • Točka 5.1.7. Kao protutezu navodu kako s predloženom izmjenom Zakona trošak kapitala u gospodarskim subjektima neće narasti, ističemo činjenicu kako će na proizvođače duhana koji će biti van organiziranog otkupa duhana, neposredno preći čitav niz obaveza, koje obrađivači duhana omogućavaju svojim ugovorenim partnerima, kao što je: osiguranje usjeva, kreditiranje putem dugoročnih i kratkoročnih kredita za razvoj mehanizacije, za navodnjavanje, jamstvo nabave sadnica provjerene kvalitete, poboljšanje energetske učinkovitosti gospodarstava, osiguranje zaštite okoliša, provođenje mjera sigurnog odlaganja opasnog i neopasnog otpada, provođenje administrativnih poslova od strane obrađivača duhana, a u svezi izvještavanja o broju sklopljenih ugovora o proizvodnji s podacima o proizvođačima, površini zemljišta zasađenog duhanom, te očekivanoj proizvodnji, količini, tipu i klasama proizvedenog i otkupljenog duhana na osnovi ugovora o proizvodnji, nabavu potrebnog sekundarnog materijala (pesticida, zaštitne opreme, sjemenskog materijala, gnojiva, sredstava za podizanje ph tla kroz kalcizaciju itd). Ukidanjem obveze ugovaranja proizvodnje duhana sve će te obveze preuzeti proizvođači duhana, što će svakako utjecati na njihov trošak kapitala. Primjera radi, ističemo kako Hrvatski duhani d.d. svojim poslovnim partnerima samo kroz kratkoročne kredite kreditiraju 70 - 90% troška proizvodnje duhana, što je samo u 2019. godini iznosilo oko 70-ak milijuna kuna, te je očito da se ne može smatrati da trošak kapitala neće biti iznimno velik za proizvođače duhana. • Točka 5.1.14. Stava smo da će, suprotno tezi iz Obrasca procjene, predložena izmjena Zakona rezultirati i drugim izravnim gospodarskim učincima, ponajviše za državne institucije i nadležna tijela, koja će morati uložiti dodane napore, uključivo i financijske, kako bi se nadgledao otkup duhana, a što zahtjeva i povećanje broja agronoma i nadležnih inspektora koji će morati nadgledavati sve proizvođače duhana te proces otkupa duhana. Nadalje, a što je još bitnije, ističemo kako bi upravo predložena izmjena Zakona dovela u pitanje zakonom propisane kontrole u sektoru proizvodnje duhana, kojima je cilj smanjenje prostora za manipulaciju i onemogućavanje sivog tržišta neobrađenog duhana. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova posljednjih godina u Republici Hrvatskoj raste problem sivog tržišta duhana, koje svojim jačanjem čini značajne izravne financijske štete za Državni proračun. Nadležna tijela gotovo svakodnevno vode izravne mjere sprječavanja sivog tržišta, zapljenom količina rezanog duhana i suhog duhana u listu koji je trebao biti predan obrađivačima. Smanjenje i suzbijanje sivog tržišta duhana ima pozitivan fiskalni i financijski utjecaj na Državni proračun Republike Hrvatske, budući da prihod Državnog proračuna od prometa duhanskih proizvoda kroz PDV i trošarine iznosi oko 6,5 milijardi kuna godišnje, dok je samo zbog ilegalnog tržišta duhana gubitak proračuna Republike Hrvatske procijenjen na oko 1 milijardu kuna, a što je Vlada RH konstatirala u obrazloženju razloga donošenja Zakona o potvrđivanju protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, koji je usvojen dana 05.04.2019. godine na 11. sjednici Hrvatskog sabora. • Točka 5.1.15. Kao što je navedeno pod točkom 3.2., postojanjem ugovora o proizvodnji duhana, proizvođaču duhana zajamčen je otkup cjelokupne količine proizvedenog duhana, čime se osigurava sigurnost u pogledu plasmana proizvedenog duhana te jamči isplata. Predloženim izmjenama Zakona o duhanu polazi se od stajališta da će ukidanjem obveze sklapanja ugovora o proizvodnji duhana proizvođači postići bolje uvjete i cijenu što nije izvjesno, već postoji veliki rizik da za proizvedeni duhan neće moći pronaći kupca i da će dio tog duhana završiti na crnom tržištu. Naime, postojanjem ugovornog odnosa između proizvođača duhana i obrađivača duhana osigurava se proizvodnja u kontroliranim uvjetima (osiguravanje sjemena, obveze u pogledu primjene mjera za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina na duhanu te primjene ostalih obvezatnih uzgojnih mjera). Bez nadzirane proizvodnje, obrađivač ne može jamčiti proizvođaču da će isti proizvod otkupiti, budući da neće imati uvida u porijeklo i kvalitetu duhana, te se postavlja pitanje kome će proizvođači duhana prodati takav duhan. Ministarstvo ne smije zanemariti činjenicu da će u navedenim okolnostima takav duhan zasigurno završiti na crnom tržištu, što je izravni gubitak za državni proračun. U EU trenutno imamo situaciju gdje je 20.000 tona neprodanog duhana i gdje ELTI Europska udruga farmera i obrađivača duhana pregovara sa multinacionalnim kompanijama o otkupu istog. Točka 5.4. Utvrđivanje učinaka na rad i tržište rada • Točka 5.4.14. U odnosu na navode kako će predložena izmjena Zakona utjecati na otvaranje novih OPG-ova i dodatno zapošljavanje radnika, ističemo kako je trenutni opstanak proizvodnje duhana uvelike zajamčen upravo investicijama obrađivača duhana. Ukoliko obrađivačima duhana neće biti osiguran otkup duhana u potrebnim količinama i određene kvalitete, isto će zasigurno rezultirati smanjenjem investicija, što će posljedično utjecati na cijelu granu proizvodnje duhana - od proizvođača do prerađivača duhana. Pomanjkanje investicija od strane obrađivača duhana, a što je upravo osigurano kroz trenutni model poslovanja, proizvođači duhana će nastojati donekle kompenzirati višom cijenom duhana, što će dovesti do kolapsa tržišta duhana - nemogućnosti prodaje duhana legitimnim obrađivačima duhana, povećanje crnog tržišta duhana, opstanak i konkurentnost samih obrađivača duhana, te time ugroženost mnogih radnih mjesta, a što će sve zasigurno utjecati i na održivost samih proizvođača duhana. Navedeno znači da se broj proizvođača duhana, suprotno navodima iz Obrasca procjene, neće povećati, već će se smanjiti. • Točka 5.4.26. Kao i pod toč 5.4.14. Toč 5.5. Utvrđivanje učinaka na zaštitu okoliša Hrvatski duhani d.d. kao obrađivač duhana svjesno je kako uzgoj duhana utječe na okoliš te poduzima nebrojn mjere kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš. Naime, Hrvatski duhani d.d. kao obrađivač duhana koji posluje u okviru British American Tobacco plc. (dalje u tekstu: BAT) ulaže značajne napore kroz globalni Program održive proizvodnje – STP (Sustainable Tobacco Program). Provode ga najveće duhanske kompanije, a programom je obuhvaćeno 180 dobavljača duhanske sirovine, 5 milijuna proizvođača u 52 zemlje diljem svijeta. Provođenje programa je glavni preduvjet za opskrbu industrije duhanskom sirovinom. Cilj ovog programa je održivost proizvodnje, a ona je važna za profitabilnost, kvalitetu, zaštitu okoliša i zdravlje ljudi. Ulaganjem u postrojenja BAT osigurava sigurne radne uvjete prilikom izvođenja radova, zdravlje svih zaposlenika, utjecaj na lokalnu zajednicu te kontrolu utjecaja na okoliš. Kontrolom usjeva osigurava se zadovoljavanje postavljenih standarda u pogledu prinosa i kvalitete, upotreba sredstava za zaštitu bilja vođena načelima integrirane zaštite bilja te usvajanje praksi koje su posvećene potpunoj eliminaciji svih oblika neduhanskih materijala tijekom proizvodnje i tijekom isporuke duhana. Posebne mjere posvećene su zaštiti okoliša, a uključuju recikliranje i sigurno odlaganje svih oblika opasnog i neopasnog otpada koji nastaje na gospodarstvima, očuvanje i podizanje plodnosti tla, očuvanje vodnih resursa, šumskih područja i očuvanje bioraznolikosti, upotreba obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova koji nastaju na poljoprivrednim gospodarstvima. Unutar navedenog programa osigurava se i kontrola zaštite ljudi sprječavanjem dječjeg rada u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima i zakonima, osiguravanjem sigurnih radnih uvjeta kroz nošenje osobne zaštitne opreme tijekom rada sa sredstvima za zaštitu bilja, te suzbijanje svih nezakonitih radnji u pogledu diskriminacije, uznemiravanja i korištenja bilo kojeg oblika prisilnog rada među radnicima uključenima u proces proizvodnje duhana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.