Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi”

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Bježančević NACRT NATJEČAJA U Točki 8.8. Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu, u stavku 10 stoji: Tijekom administrativne kontrole prihvatljivost projekta/aktivnosti provjerava se ispunjava li projekt sve propisane uvjete te se utvrđuje se je li projekt u skladu s godišnjim planom rada te aktivnostima i troškovima navedenim u Listi prihvatljivih troškova odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede. Pitanje je jesu li institucije u stanju u vremenskom razdoblju od raspisivanja natječaja (14.10.2019.) do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu (24.12.2019.) provesti ukupni godišnji plan rada. Pitanje je je li tako kratko razdoblje provedbe projekta dostatno za provedbu javne nabave za predmete navedene u godišnjem planu aktivnosti kao i za isporuku tih predmeta nabave. Trošak vezan uz provedbu aktivnosti koje je moguće provesti samo u određena godišnja doba (proljeće, ljeto) prikazan u godišnjem planu nije moguće realizirati ako u obzir uzmemo vrijeme trajanja projekta (listopad, studeni i prosinac) i to institucije dovodi u opasnost da ne izvrše 50% svake aktivnosti, a time i da ne izvrše 50% aktivnosti što je obveza. Prijedlog je da se kod podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu dostavljaju revidirani godišnji planovi aktivnosti i nabava koji su ostvarivi u ovako kratkom razdoblju koje ostaje za provedbu. Na taj način se institucije obvezuju izvršiti one aktivnosti koje prijavljuju pri podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu, a koje trebaju biti u skladu s godišnjim planom rada odobrenim od Ministarstva poljoprivrede. Nije prihvaćen Podnošenjem prvog dijela zahtjeva za potporu institucije prijavljuju aktivnosti koje će izvršiti u skladu s rokovima određenim Natječajem, a koje moraju biti navedene u odobrenom Godišnjem planu aktivnosti. Ako postoje aktivnosti za koje institucije smatraju da ne mogu biti realizirane u skladu s rokovima određenim natječajem, tada ih neće niti navesti u Zahtjevu za potporu. U skladu s uvjetima prihvatljivosti korisnik mora realizirati najmanje 50% troškova odobrenih Odlukom o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
2 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 3.3.Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore Obzirom na specifičnosti aktivnosti koji se provode u okviru Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu 2017-2020, postoji potreba angažiranja pored dodatnog tehničkog osoblja i za suradničkim osobljem visoke stručne spreme jer sa opremanjem koje smo proveli kroz podmjeru povećali smo i obime poslova unutar aktivnosti. Također molimo da se uvrsti na listu prihvatljivih troškova angažiranje osoblja na Ugovor o radu na određeno vrijeme na puno radno vrijeme isključivo za obavljanje poslova za podmjeru 10.2., obzirom da smo imali situaciju prošle godine gdje nam UV nije odobrilo zapošljavanje na Nacionalnom programu djelatnike na Ugovor o djelu jer je nepovoljnije za poslodavca te je Ugovor o radu zakonski prihvatljiviji za instituciju, te smo za takovo zapošljavanje na programu dobili i suglasnost MP. Napominjemo da je osnovna razlika između Ugovora o radu i Ugovora o djelu upravo ta da za razliku od Ugovora o djelu čija su obilježja - da izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji, izvođač posao obavlja osobno, ali najčešće ga može povjeriti i trećim osobama, za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaju djela, izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi, dok Ugovorom o radu radni odnos je definiran da radnik radi uvijek i isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca (riječ je o odnosu podređenosti, odnosno subordinacije), radnik poslove obavlja u propisanom radnom vremenu, ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavac, radnik isključivo osobno obavlja poslove, poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima, radnik je dužan poslove obavljati u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje je odredio poslodavac što u potpunosti odgovara prirodi aktivnosti koje se provode u okviru programa, unutarnjoj organizaciji i politici rada Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Za vrijeme provedbe troškova koje je predviđeno u 2019. od cca 14.10.2019. - 31.12.2019. nemoguće je izvršiti troškove dodatnog tehničkog osoblja predviđenog godišnjim planom za 2019. Nadam se da će te obzirom na sve izloženo prihvatiti naš prijedlog dopune liste prihvatljivih troškova podmjere 10.2.. Nije prihvaćen Jedan od uvjeta prihvatljivosti korisnika je „raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala“.
3 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 3.3.Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku dodjele potpore (4) Neprihvatljivi troškovi su: e. svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja nije predmet nabave ovog Natječaja Troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja je nabavljena putem prošlog natječaja podmjere 10.2. kao primjerice rashladne komore za čuvanje sjemena zahtijevaju stalno održavanje koje je i zakonskom obvezom propisano na godišnjoj. Neprihvatljivo je da su spomenuti troškovi prihvatljivi isključivo za opremu i mehanizaciju koja je predmet nabave ovog natječaja. Ovim natječajem ulaže se u novu opremu/mehanizaciju koja u jamstvenom roku nema potrebe za troškovima održavanja/zamjene i amortizacije. Nije prihvaćen Navedeno nije prihvatljivo.
4 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 2.POSTUPAK DODJELE POTPORE, 4.4.Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova/aktivnosti 4.4. Uvjeti i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova/aktivnosti (2) Rok za provedbu prihvatljivih aktivnosti je kraj tekuće kalendarske godine u kojoj je podnesen zahtjev za potporu i za koju je odobren godišnji plan rada. (3) Zbog specifičnog ulaganja u podizanje sigurnosnih kolekcija, korisnicima je prihvatljivo razdoblje ulaganja kroz dvije u podizanje sigurnosne kolekcije. (4) Korisnik je u obvezi u godišnjem planu rada dodatno opisati što je sigurnosna kolekcija te što je predmet ulaganja u sigurnosnu kolekciju u tekućoj godini. Ukoliko se ulaganje odnosi na podizanje sigurnosnih kolekcija a vrijeme provedbe troškova je od polovine listopada 2019. - 31.12.2019. nemoguće je i zbog vremenskih uvjeta pristupiti realizaciji troška. Nije prihvaćen U navedenom slučaju korisnik će prijaviti troškove koji su predmet ulaganja u sigurnosnu kolekciju u tekućoj godini.
5 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 12.12.Zaprimanje drugog dijela zahtjeva za potporu i administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.12.1. Postupci nabave Molimo vas da se navede u natječaju izuzetak za postupake javne nabave koji se provode u skladu s propisima koima se uređuje postupak javne nabve robe, radova i usluge za 2019. godinu, te da su postupci prihvatljivi ako su započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Problem nastanka troška u tom slučaju je da nas odredba u natječaju da su troškovi prihvatljivi tek nakon predaje Zahtjeva za potporu (listopad 2019.) dovodi do kršenja mogućih skljopljenih ugovora. Prihvaćen Navedeno je prihvatljivo. Nastanak troška u ovom Natječaju je datum računa, ugovora ili istovrijednog dokumenta.
6 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 6.6.Izdavanje akata nakon završenog postupka provedbe projekta, 6.2.2.Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu Za vrijeme provedbe troškova koje je predviđeno u 2019. od polovine listopada - 31.12.2019. nemoguće je izvršiti troškove predviđene godišnjim planom za 2019.sa obavezom izvršenja min 50% Godišnjeg plana aktivnosti. Trošak vezan uz provedbu aktivnosti koje je moguće provesti samo u određena godišnja doba (proljeće, ljeto) prikazan u godišnjem planu nije moguće realizirati ako u obzir uzmemo vrijeme trajanja projekta (listopad, studeni i prosinac) i to institucije dovodi u opasnost da ne izvrše 50% svake aktivnosti, a time i da ne izvrše 50% aktivnosti što je obveza. Molimo vas izmjenu natječaja da se ukida obaveza ostvarenja 50% aktivnosti. Nije prihvaćen Podnošenjem prvog dijela zahtjeva za potporu institucije prijavljuju aktivnosti koje će izvršiti u skladu s rokovima određenim Natječajem, a koje moraju biti navedene u odobrenom Godišnjem planu. Ako postoje aktivnosti za koje institucije smatraju da ne mogu biti realizirane u skladu s rokovima određenim natječajem, tada ih neće niti navesti u Zahtjevu za potporu. U skladu s uvjetima prihvatljivosti korisnik mora realizirati najmanje 50% troškova odobrenih Odlukom o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
7 CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO 6.6.Izdavanje akata nakon završenog postupka provedbe projekta, 6.2.2.Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu Pod 6.2.2., (1), d. realizacije troškova odobrenih Odlukom o dodjeli sredstava koja je manja od 50%, naveden je uvjet koji bi mogao dovesti do brojnih Odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, zbog potencijalnih problema u postupcima javne nabave u ovako kratkom vremenskom obuhvatu ovog Natječaja. Možda bi bilo logično taj kriterij maknuti jer ionako neće biti isplaćeno ono što nije opravdano. Nije prihvaćen Financijske korekcije propisane su Prilogom IV Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 91/19).
8 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU 15.POPIS PRILOGA, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ BILJNIH GENETSKIH RESURSA U POLJOPRIVREDI U PODMJERI 10.2. POTPORA ZA OČUVANJE,  ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI Obzirom na specifičnosti aktivnosti koji se provode u okviru Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu 2017-2020, postoji potreba angažiranja pored dodatnog tehničkog osoblja i za suradničkim osobljem visoke stručne spreme jer sa opremanjem koje smo proveli kroz podmjeru povećali smo i obime poslova unutar aktivnosti. Također molimo da se uvrsti na listu prihvatljivih troškova angažiranje osoblja na Ugovor o radu na određeno vrijeme na puno radno vrijeme isključivo za obavljanje poslova za podmjeru 10.2., obzirom da smo imali situaciju prošle godine gdje nam UV nije odobrilo zapošljavanje na Nacionalnom programu djelatnike na Ugovor o djelu jer je nepovoljnije za poslodavca te je Ugovor o radu zakonski prihvatljiviji za instituciju, te smo za takovo zapošljavanje na programu dobili i suglasnost MP. Napominjemo da je osnovna razlika između Ugovora o radu i Ugovora o djelu upravo ta da za razliku od Ugovora o djelu čija su obilježja - da izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela, izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji, izvođač posao obavlja osobno, ali najčešće ga može povjeriti i trećim osobama, za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaju djela, izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi, dok Ugovorom o radu radni odnos je definiran da radnik radi uvijek i isključivo po uputama i pod nadzorom poslodavca (riječ je o odnosu podređenosti, odnosno subordinacije), radnik poslove obavlja u propisanom radnom vremenu, ugovorenom radnom vremenu ili radnom vremenu koje pisanom odlukom odredi poslodavac, radnik isključivo osobno obavlja poslove, poslodavac je za obavljeni rad dužan radniku isplaćivati plaću u novcu i u propisanim razdobljima, radnik je dužan poslove obavljati u prostorijama poslodavca ili na nekom drugom mjestu koje je odredio poslodavac što u potpunosti odgovara prirodi aktivnosti koje se provode u okviru programa, unutarnjoj organizaciji i politici rada Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Za vrijeme provedbe troškova koje je predviđeno u 2019. od cca 14.10.2019. - 31.12.2019. nemoguće je izvršiti troškove dodatnog tehničkog osoblja predviđenog godišnjim planom za 2019. Nadam se da će te obzirom na sve izloženo prihvatiti naš prijedlog dopune liste prihvatljivih troškova podmjere 10.2.. Nije prihvaćen Jedan od uvjeta prihvatljivosti korisnika je „raspolagati ljudskim resursima osposobljenim za prikupljanje genetskog materijala“.