Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o centru za posebno skrbništvo i Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za posebno skrbništvo V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 33. Sadašnji ravnatelj Centra za posebno skrbništvo je imenovan na mandat od četiri godine. Takvom odredbom se zadire u već stečena prava ravnatelja i na već stečeni mandat temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme ( vrijeme trajanja mandata). Nije prihvaćen Navedena odredba propisana je radi usklađivanja imenovanja ravnatelja sa odredbama ovoga Nacrta.
2 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 2. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Centar za posebno skrbništvo nema zakonske osnove raditi poslove neposrednog skrbništva jer u svojoj djelatnosti ne vrši socijalne usluge niti usluge pomoći i savjetovanja. Centar za posebno skrbništvo je pravne djelatnosti i bavi se pravnim zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima a posebni skrbnici sa položenim pravosudnim ispitom u pravnom smislu imaju neograničene ovlasti zastupanja u svim sudskim postupcima, bez obzira na VPS ili vrstu postupka. Obiteljskim zakonom NN 103/15 u čl. 241. decidirano je propisano kada se imenuje poseban skrbnik, a posebice u odredbi 241.st.1.toč.3. koji kaže „kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova.“ kao i u čl. 245. Obiteljskog zakona gdje je propisan slučaj imenovanja posebnog skrbnika u slučaju spora između štićenika čiji je skrbnik „neposredni skrbnik“- stručni radnik Centra za socijalnu skrb. Stoga, Centar za posebno skrbništvo i poseban skrbnik ne može biti i zastupnik pred sudom punoljetnoj osobi i u isto vrijeme skrbnik osobi lišenoj poslovne sposobnosti ( lišenoj osobi pravne usluge nisu potrebne već usluge pomoći, podrške i savjetovanja), a da u slučaju dođe do sukoba istu osobu ponovno zastupati. Dolazi do kolizije uloga, sukoba nadležnosti te pitanja tko će zastupati lišenu osobu u slučaju sukoba između njega i skrbnika-posebnog skrbnika. Rješenje ovoga problema „neposrednog skrbništva“ je moguće riješiti ovlastima Obiteljskih centara koji u svojoj djelatnosti već vrše usluge pomoći, podrške, savjetovanja, medijacije i raspolažu sa kapacitetom stručnjaka koji to već rade ( socijalni radnik, psiholog, defektolog, pedagog), a nalaze se prostorno dostupni u svakoj županiji. Primljeno na znanje Navedeni komentar i prijedlog nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona.
3 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 18. Mišljenja smo da Centar treba imati psihologe ili defektologe -pedagoge kao stručne radnike samo kao pomoćno tijelo posebnom skrbniku radi stručne pomoći prilikom provođenja razgovora s mlt. djecom u nekim složenijim postupcima i utvrđivanja mišljenja djeteta. Obiteljski zakon jasno propisuje u čl.361. da će poseban skrbnik odnosno zakonski zastupnik djeteta upoznati dijete sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe osobno ili uz pomoć stručne osobe. Stoga je nejasno zadiranje ovog Nacrta prijedloga Zakona u važeće odredbe obiteljskog zakona. Nije prihvaćen Odredba u pogledu upoznavanja djeteta sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona.
4 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 18. Nejasna je uloga opis poslova, prava i dužnosti socijalnog radnika u Centru jer iz ovog Nacrta prijedloga zakona nije razvidno. Propisano je da pravnik mora imati pravosudni ispit, psiholog položen stručni ispit, a za socijalnog radnika ništa nije propisano. Djelomično prihvaćen Primjedba u pogledu stručnog ispita socijalnog radnika je prihvaćena i odredba je jasnije propisana. Ovim Nacrtom su načelno propisani poslovi koje obavljaju stručni radnici, a opis poslova urediti će se općim aktom Centra
5 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 10. „Za ravnatelja može biti imenovan samo hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava s položenim pravosudnim ispitom.“ Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst odredbe članka 10. Nacrta prijedloga zakona.
6 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Ono što je pravilno zaključeno u ovome Zakonu dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo je kako je nužno Statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja, nastavak edukacije posebnih skrbnika u razvijanju kompetencija, kao i supervizija Primljeno na znanje Navedeni komentar nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona.
7 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći -Osnovni problem Centra je preveliki broj predmeta a malo posebnih skrbnika. Povećanjem broja zaposlenih posebnih skrbnika i otvaranjem još četiri poslovnice poboljšala bi se organizacija rada Centra , njena kvaliteta, promptnost i efikasnost djelatnosti. Primljeno na znanje Navedeni komentar nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona.
8 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Ova odredba je krajnje opasna jer se njome ulazi u djelokrug poslova drugih stručnih sudionika postupka, te u procjenjivanje i donošenje zaključaka od strane posebnih skrbnika koji uopće nisu u domeni i djelokrugu ovlaštenja posebnog skrbnika. Naime, poseban skrbnik je prvenstveno pravni zastupnik, uz kako se u analizi zakona navodi „sa posebnim stručnim znanjem“, a sve ostale poslove sukladno zakonu obavljaju ustanove koje su za to zadužene i neizostavni su sudionici postupka. Prethodno navedenim se potpuno isključuje svrha i potreba stručnih osoba koje su predložene ovim Zakonom jer se time niti olakšava rad posebnim skrbnicima niti ih se rasterećuje poslova. Nije prihvaćen Primjedba je nejasna.
9 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Uvođenjem stručnih osoba u vidu socijalnih radnika i psihologa kako to naznačuje Nacrt prijedloga Zakona ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Nije prihvaćen S obzirom na različite ovlasti i uloge Centra za posebno skrbništvo i centara za socijalnu skrb uvođenjem stručnih radnika u Centar za posebno skrbništvo ne ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa u centarima za socijalnu skrb.
10 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći Važećim odredbama Obiteljskog zakona NN 103/15 jasno je definirana djelatnost Centra i uloga posebnog skrbnika te postupci u kojima su imenovani kako bi zastupali djecu i odrasle osobe kao i tko ih imenuje i kada. U Nacrtu prijedloga Zakona samo je stvorena zbrka i loše, površno i nepotrebno prenesene odredbe iz Obiteljskog zakona na način da otvaraju prostor krivom tumačenju i koliziji Obz-a i Ovog Nacrta prijedloga zakona o posebnom skrbništvu, pojedine djelatnosti posebnog skrbnika su brisane, neke dodane a neke izostavljene, kriva terminologija što stvara dodatnu zabunu. Nije prihvaćen Djelatnost propisana u ovom Nacrtu prjedloga zakona usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona.
11 Centar za posebno skrbništvo MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Prvenstveno se postavlja pitanje uopće donošenja ovog Zakona kad je status, djelatnost i ustrojstvo Centra kao javne ustanove, uređena odredbama važećeg Obiteljskog zakona NN 103/15 . Prava, dužnosti i ovlasti posebnog skrbnika propisane su u odredbama važećeg Obiteljskog zakona. Ukazuje se na nužnu promjenu imena same ustanove umjesto Centra za posebno skrbništvo da se preimenuje u CENTAR ZA ZASTUPANJE. Izmjena naziva ustanove je nužna jer se ustanova konstantno poistovjećuje sa Centrom za socijalnu skrb, dolazi do krivog tumačenja djelatnosti ustanove, krive dostave pismena i sl. Jedina djelatnost ustanove je u pravnom zastupanju te isto mora biti vidljivo i u samom nazivu ustanove, a ne krivim nazivom i riječju skrb. Centar nije ustanova koja vrši nikakvu socijalnu uslugu niti skrb nema nikakve štićenike niti korisnike usluge socijalne skrbi. Nije prihvaćen S obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti Centra za posebno skrbništvo potrebno je isti regulirati zasebnim zakonom u kojem će se preciznije i jasnije propisati određena područja kao i urediti nove odredbe bitne za organizaciju rada u Centru za posebno skrbništvo. Naziv ustanove nije moguće mijenjati zbog potrebe usklađenosti s važećim Obiteljskim zakonom (“Narodne novine, broj 103/15).
12 Centar za posebno skrbništvo MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Osvrt na obrazac prethodne procjene za Zakon o centru za posebno skrbništvo u točki 2.2.naveden je razlog zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona a to je „ da s obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti Centra potrebno je isti regulirati zasebnim zakonom u kojem će se preciznije i jasnije propisati određena područja kao i urediti nove odredbe bitne za organizaciju rada.“ U obrascu prethodne procjene za Zakon u točki 2.3. navodi se : Kao dokaz argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta navodi se : „ Sadašnjim propisom nije predviđena mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra ,Sadašnjim propisom propisano je samo da nadzor nad radom Centra provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi bez ikakvih dodatnih odredbi u pogledu vrste, načina i sadržaja provođenja nadzora Sadašnjim propisom su regulirane odredbe u pogledu pretpostavki koje mora ispunjavati ravnatelj, imenovanja i razrješenja ravnatelja dok potrebna pitanja u pogledu stručnih radnika nisu regulirana. Uvažavajući sve prisutniju specifičnost postupka u kojima se imenuje poseban skrbnik, posebno u odnosu na djecu, potrebu kvalitetnije zaštite , potrebu sprečavanja sekundarne traumatizacije kao i specifičnost postupanja prilikom utvrđivanja mišljenja korisnika ( Centar nema korisnike – izraz je nepoznat u djelatnosti Centra) nameće se potreba zapošljavanja drugih stručnih radnika specijaliziranih za vođenje razgovora sa djecom i odraslim osobama. Točka 3. obrasca prethodne procjene Zakona : Što je cilj koji se namjerava postići ? Napominje se da u Nacrtu prijedloga Zakona ništa od prethodno rečenoga nije definirano niti jasnije propisano niti regulirano bolje od propisa važećeg Obz-a. -iako naglašeno i navedeno – u Nacrtu Zakona nije propisano da će se posebnim pravilnikom utvrditi mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra - posebna pitanja u pogledu drugih stručnih radnika ( socijalni radnik, psiholog) nikako nisu jasno definirana te nije jasna njihova uloga niti posao koji bi obavljali. Nisu definirani poslovi koje bi obavljali, kada i kako bi hi obavljali i u kojem trenutku. Nejasna je mogućnost zapošljavanja socijalnih radnika u ustanovi koja se ne bavi socijalnim pravima niti pružanju socijalnih usluga te takav profil nije uopće potreban Centru za posebno skrbništvo. Shodno tome nejasna je odredba da socijalni radnik bude član upravnog vijeća te da za ravnatelja može biti biran socijalni radnik i psiholog koji o stručnom radu Centra ne znaju niti mogu znati jer Centar pruža pravne usluge zastupanja na sudovima i drugim tijelima. - Ako je intencija bila uvesti psihologe i defektologe -pedagoge isti mogu biti samo kao pomoćno tijelo (stručni pomagači posebnom skrbniku) u posebno složenom postupku kada je teško doprijeti do djeteta zbog njegove niske životne dobi, zbog hendikepa, teškog stanja djeteta, a utvrđivanje mišljenja djeteta je nužno za sudski postupak, a dijete je sposobno shvatiti postupak i voljno je izraziti svoje mišljenje. Tada je to trebalo jasno i nedvojbeno razraditi i naznačiti u Nacrtu prijedloga Zakona. Samo poseban skrbnik ima pravo zastupati dijete i odraslu osobu u sudskom postupku te ih upoznat sa postupkom i utvrditi mišljenje djetetu. Ako koristi pomoć stručnog radnika tada poseban skrbnik obavlja razgovor da pored sebe ima stručnog radnika te zajedno obavljaju razgovor te na takav način korist pomoć stručnog radnika. U Nacrtu prijedloga Zakona nije propisano niti kada će se koristiti stručna osoba, niti da li može stručna osoba samostalno obavljati poslove, ako da koji su to poslovi. Odredbe su nejasne, neprecizne te će doći do velikih problema u provedbi takvog zakona. Nesporno je da poseban skrbnik mora vidjeti i stupiti u neposredan kontakt sa djetetom i odraslom osobom koju zastupa za svaki sudski postupak. Zato i je inicijativa za zapošljavanjem još posebnih skrbnika i proširenje Centra na još četiri podružnice radi dostupnosti posebnih skrbnika, kvalitetnijeg rada i efikasnosti. Ostale stručne osobe psiholog i pedagog-defektolog su potrebni samo kao pomoćno tijelo posebnom skrbniku i po jedna takva osoba u svakoj podružnici za pomoć posebnom skrbniku ako je to potrebno i kad je to potrebno u složenijim predmetima. Intencija je na zapošljavanju više posebnih skrbnika a ne stručnih osoba jer samo posebni skrbnici mogu zastupati najugroženiju skupinu osoba na sudovima i drugim tijelima. -Boljem i efikasnijem radu ustanove i pomoć posebnom skrbniku bi uvelike bila mogućnošću zapošljavanja vježbenika ( pravnika – radi stjecanja znanja i vještina po završetku pravnog fakulteta te polaganja državnog ispita). -Osnovni problem Centra je preveliki broj predmeta a malo posebnih skrbnika. Povećanjem broja zaposlenih posebnih skrbnika i otvaranjem još četiri poslovnice poboljšala bi se organizacija rada Centra , njena kvaliteta, promptnost i efikasnost djelatnosti. Važećim odredbama Obiteljskog zakona NN 103/15 jasno je definirana djelatnost Centra i uloga posebnog skrbnika te postupci u kojima su imenovani kako bi zastupali djecu i odrasle osobe kao i tko ih imenuje i kada. U Nacrtu prijedloga Zakona samo je stvorena zbrka i loše, površno i nepotrebno prenesene odredbe iz Obiteljskog zakona na način da otvaraju prostor krivom tumačenju i koliziji Obz-a i Ovog Nacrta prijedloga zakona o posebnom skrbništvu, pojedine djelatnosti posebnog skrbnika su brisane, neke dodane a neke izostavljene, kriva terminologija što stvara dodatnu zabunu. Cijela intencija kroz nedovoljno definiran nacrt prijedloga zakona o posebnom skrbništvu kroz odredbe o djelatnostima odnosi se na proširenje ovlasti posebnih skrbnika na obavljanje drugih poslova uz zastupanje djece i odraslih također dovodi u još veće nejasnoće i ostavlja mogućnost da centri za socijalnu skrb, druge ustanove ili državna tijela različito tumače Zakon i dodatno opterećuju posebne skrbnike poslovima koje bi mogli temeljem zakona koji određuju njihov djelokrug ovlasti obavljati i sami. Naime, ti poslovi se odnose na poslove ishođenja dokumenata, ili upravnih poslova pred policijom, financijskih poslova i slično, za koje pravosudni ispit i posebna stručna znanja skrbnika nisu potrebna i samo dodatno opterećuju i nagomilavaju poslove posebnim skrbnicima. Uvođenjem stručnih osoba u vidu socijalnih radnika i psihologa kako to naznačuje Nacrt prijedloga Zakona ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Ovo je krajnje nepotrebno jer uz dosadašnju edukaciju posebni skrbnici samo u izuzetno rijetkim prilikama kada bi moglo doći do kako se to navodi „sekundarne traumatizacije korisnika i specifičnosti postupanja“ na koje se ovdje poziva kao razlog donošenja ovog članaka, posebni skrbnici uz nazočnost psihologa centra za socijalnu skrb obavljaju razgovor, odlaze neposredno na teren sa stručnim timom, a sve kako ne bi dodatno izlagali korisnike nepotrebnim razgovorima. Ova odredba je krajnje opasna jer se njome ulazi u djelokrug poslova drugih stručnih sudionika postupka, te u procjenjivanje i donošenje zaključaka od strane posebnih skrbnika koji uopće nisu u domeni i djelokrugu ovlaštenja posebnog skrbnika. Naime, poseban skrbnik je prvenstveno pravni zastupnik, uz kako se u analizi zakona navodi „sa posebnim stručnim znanjem“, a sve ostale poslove sukladno zakonu obavljaju ustanove koje su za to zadužene i neizostavni su sudionici postupka. Prethodno navedenim se potpuno isključuje svrha i potreba stručnih osoba koje su predložene ovim Zakonom jer se time niti olakšava rad posebnim skrbnicima niti ih se rasterećuje poslova. Ono što je pravilno zaključeno u ovome Zakonu dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo je kako je nužno Statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja, nastavak edukacije posebnih skrbnika u razvijanju kompetencija, kao i supervizija kao pomoć posebnim skrbnicima jer je nezamislivo raditi bez nje zbog visoke razine stresa u obavljanju svakodnevnih poslova. 0- U Nacrtu prijedloga Zakona predviđena su dva manje bitna Pravilnika ( Pravilnik o dodatnim edukacijama- posebni skrbnici imaju dodatnu edukaciju i Pravilnik o iskaznicama – posebni skrbnici imaju službenu iskaznicu) Niti jedan koristan pravilnik nije naznačen da će biti donesen a koji bi poboljšao organizaciju rada Centra kao npr.: Pravilnikom koji će utvrditi mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra, -Pravilnikom o dodacima na plaću ,Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o poslovanju Centra, Etički kodeks Djelomično prihvaćen Primjedba u pogledu ravnatelja prihvaća se. Ostale primjedbe se ne prihvaćaju. Uvjeti prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra urediti će se općim aktima Centra. Nacrtom prijedloga Zakona o Centru za posebno skrbništvo načelno su propisani poslovi koje obavljaju stručni radnici, a opis poslova urediti će se općim aktom Centra. Ako je socijalni radnik zaposlen u Centru nema zapreke da bude predstavnik radnika u upravnom vijeću. Djelatnost propisana u ovom Nacrtu prijedloga zakona usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona. S obzirom na različite ovlasti i uloge Centra i centara za socijalnu skrb uvođenjem stručnih radnika Centra ne ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Ostali dio teksta predstavlja komentare, a ne konkretne primjedbe na ovaj Nacrt.
13 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 23. Sporna odredba čl.23.st.2 je protivna odredbama Ustava Republike Hrvatske i čl 55 URH pravu na rad i slobodu rada. Svakome je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Centru je u opisu djelatnosti pravno zastupanje djece i odraslih, nije ustanova socijalne skrbi te i ne može nikako sklapati ugovore o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenikom druge ustanove socijalne skrbi ili ministarstva nadležnog za obitelj, a kojom odredbom se radi opasna diskriminacija zapošljavanja samo određenih radnika. Takvom izričitom odredbom ističe se isključiva diskriminacija zapošljavanja samo određenih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom upućena prema ostalim pravnicima sa položenim pravosudnim ispitom u drugim Ministarstvima ili ustanovama, sudovima, državnim odvjetništvima i odvjetništvu, ili određenih psihologa koji imaju visoke kvalifikacije a ne dolaze iz ustanova socijalne skrbi. Navedena odredba je u koliziji i sa Zakonom o državnim službenicima te jednakom pravu na zapošljavanje pod jednakim uvjetima. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i izmjena je unesena članak 23. Nacrta prijedloga zakona.
14 Centar za posebno skrbništvo V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak  36. Nejasna i protuzakonita odredba. Nemoguće je odredbama jednog zakona ( nacrt prijedloga zakona) brisati odredbe drugog važećeg zakona. To je moguće samo izmjenama i dopunama sada važećeg Obiteljskog zakona. Naime Lex speciialis u ovom slučaju je Obiteljski zakon NN 103/15, a nikako ovaj Nacrt Prijedloga zakona o posebnom skrbništvu jer je sam nacrt nejasan, nedorečen, ne precizan te protivan nizu važećih zakona te stvara konfuziju i pravnu nesigurnost. Jedino ga se može tumačiti kao Akt o osnivanju Centra za posebno skrbništvo po samoj svojoj formi ali nikako Zakon o centru za posebno skrbništvo. Primljeno na znanje Razlozi donošenja Zakona o Centru za posebno skrbništvo su već istaknuti.
15 Centar za posebno skrbništvo V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 35. 1- Radi funkcioniranja Centra nužno je donijeti: 2- -Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih radnika Centra i podružnica koji propisuje ministar nadležan za obitelj 3- -Pravilnikom o dodacima na plaću koji propisuje ministar nadležan za obitelj 4- -Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita koji propisuje ministar nadležan za obitelj Nije prihvaćen Uvjeti prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra urediti će se općim aktima Centra. S obzirom na specifičnost obavljanja djelatnosti Centra ne predviđa se mogućnost osposobljavanja za samostalan rad u Centru. Prijedlog u pogledu donošenja pravilnika o dodacima na plaću nije predmet uređenja ovoga Nacrta.
16 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 28. Centar se bavi zastupanjem djece i odraslih osoba pred sudovima i drugim tijelima gdje okončanje sudskog postupka i dinamika zakazivanja sudskih rasprava ovisi o sudovima i sucima koji vode postupak te se u tom smjeru mogu dostavljati evidencije i dokumentacija Nije prihvaćen Primjedba je nejasna.
17 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 28. Centar za posebno skrbništvo nema štićenike. Centar zastupa djecu i odrasle osobe pred sudovima i drugim javnim tijelima. Nije prihvaćen Osobe kojima je imenovan poseban skrbnik sukladno odredbama Obiteljskog zakona, prema odredbama istoga Zakona su štićenici.
18 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 27. Centar nema korisnike.Neprimjenjiv i nejasan termin. Poseban skrbnik iz Centra za posebno skrbništvo zastupa djecu i odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima sukladno odredbama Obiteljskog zakona, ne pruža usluge socijalne skrbi niti ima korisnike Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i izmjena je unesena u članak 26. Nacrta prijedloga zakona.
19 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 26. Nužno je ostaviti prostor ravnatelju ustanove koji će uputiti pojedinog radnika na dodatna usavršavanja za potrebe ustanove radi pojedinačnog i organiziranog usavršavanja u struci i drugih područja važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje poslova. ( npr. Pojedini posebni skrbnici rade predmete sa međunarodnim elementom, otmice, drugi posebni skrbnici rade kaznene predmete, postoje radnici zaduženi za zaštitu osobnih podataka, za GDPR, za nabavu te iste treba uputiti na stručno usavršavanje a za navedene potrebe upoznat je sam ravnatelj koji je zadužen za uredno vođenje i zakonitost ustanove u svakom trenutku a istu količinu i dinamiku potrebe stručnog usavršavanja se ne može predvidjeti na godišnjoj razini. Djelomično prihvaćen Odredbom članka 26. stavka 2. ovoga Nacrta, propisano je da godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika centra donosi ministarstvo nadležno za obitelj, a koji će biti donesen u suradnji s Centrom za posebno skrbništvo.
20 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 26. Nejasno je i neprimjenjivo usavršavanje u području socijalnog rada kad se Centar bavi zastupanjem djece i odraslih pred sudovima i drugim tijelima, ne pruža socijalne usluge. Nedovoljno rečen i neprecizan članak sukladno nejasnim odredbama članka 19. ovog Nacrta. Nije prihvaćen Primjedba je nejasna.
21 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 26. Koja su to stručna znanja u kojima su se stručni radnici dužni usavršavati? Točno navesti i precizirati. Napomena je da pravo zastupanja pred sudovima imaju samo posebni skrbnici te iste treba usavršavati u pravnim znanjima sukladno stupanjima na snagu zakona te izmjenama i dopunama svakog zakona kao i stjecanju drugih znanja i vještina važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje poslova. Nije prihvaćen Potrebna stručna znanja u kojima su se stručni radnici dužni usavršavati propisat će ministar nadležan za obitelj pravilnikom iz članka 19. stavka 4. ovoga Nacrta
22 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 25. Odredbe ovog Nacrta prijedloga zakona razdvajaju značenje bračne i izvanbračne zajednice protivno odredbama Obiteljskog zakona dok nije niti spomenuto životno partnerstvo . Prihvaćen Predložena odredba je napuštena.
23 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 25. Za zapreke za stručne radnike Centra iz čl. 25 smatra se nomotehnički nejasnom odredbu, odnosno trebala bi biti tumačena na jasan i nedvosmislen način. Prihvaćen Predložena odredba je napuštena.
24 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 23. Dakle, ono što je ponovo za istaći je da regulirati točno i nedvosmisleno status i djelokrug poslova posebnih skrbnika ovim Zakonom, nije ni moguće bez prethodnog donošenja obiteljskog zakona čije donošenje se najavljuje već dugo vremena, a uvođenjem novih stručnih radnika(psihologa i socijalnih radnika) se gubi svrha i smisao uvođenja posebnog skrbnika kao pravnog zastupnika djece i odraslih te se opasno ulazi u djelokrug poslova drugih ustanova kao sudionika postupaka i ne olakšava se u bitnome obavljanje poslova posebnih skrbnika. Nije prihvaćen Primjedba se ne odnosi na odredbu članka 23. ovoga Nacrta, iako je tako naznačeno.
25 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 23. Kako Centar nje socijalna ustanova te zaposlenici Centra sva druga prava ostvaruju sukladno Kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike, ( nema prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnosti socijalne skrbi) nužno je propisati dodatna prava Pravilnikom o dodacima na plaću koji propisuje ministar nadležan za obitelj u kojem će biti obuhvaćeni dodatci na plaću, uvećanje plaće, dodatci s osnova uvjeta rada, propisati dodatke na plaću predstojniku podružnice, za računovodstvene, administrativne, pomoćno-tehničke i druge poslove, zaštite zaposlenika, osiguranje fizičke i tehničke zaštite zaposlenika, osiguranje opreme zaposlenicima radi terenskog rada( cipele i službena torba) i sl. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovoga Nacrta
26 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 22. Centar je ustanova koja se bavi pravnim zastupanjem djece i odraslih osoba pred sudovima i drugim tijelima te ne vrši niti jednu socijalnu uslugu niti vrši prava iz sustava socijalne skrbi te je nejasna odredba cijelog ovog čl. 22 a posebice „Nije dužan polagati stručni ispit socijalni radnik ili psiholog koji ima znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti iz područja društvenih, odgojnih i medicinskih znanosti u onim poljima, odnosno granama koje imaju dodirne točke s djelatnošću socijalne skrbi, položen državni ispit u skladu s propisima o državnim službenicima, odnosno koji ima više od 20 godina radnog staža u struci.“ Uvođenjem stručnih osoba u vidu socijalnih radnika i psihologa ući će se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Ovo je krajnje nepotrebno jer uz dosadašnju edukaciju posebni skrbnici samo u izuzetno rijetkim prilikama kada bi moglo doći do kako se to navodi „sekundarne traumatizacije korisnika i specifičnosti postupanja“ na koje se ovdje poziva kao razlog donošenja ovog članaka, posebni skrbnici uz nazočnost psihologa centra za socijalnu skrb obavljaju razgovor, odlaze neposredno na teren sa stručnim timom, a sve kako ne bi dodatno izlagali korisnike nepotrebnim razgovorima. Ova odredba je krajnje opasna jer se njome ulazi u djelokrug poslova drugih stručnih sudionika postupka, te u procjenjivanje i donošenje zaključaka od strane posebnih skrbnika koji uopće nisu u domeni i djelokrugu ovlaštenja posebnog skrbnika. Naime, poseban skrbnik je prvenstveno pravni zastupnik, uz kako se u analizi zakona navodi „sa posebnim stručnim znanjem“, a sve ostale poslove sukladno zakonu obavljaju ustanove koje su za to zadužene i neizostavni su sudionici postupka. Prethodno navedenim se potpuno isključuje svrha i potreba stručnih osoba koje su predložene ovim Zakonom jer se time niti olakšava rad posebnim skrbnicima niti ih se rasterećuje poslova. Nije prihvaćen Iz dijela primjedbe koji se odnosi na članak 22. ovoga Nacrta, a vezano uz razloge zbog kojih socijalni radnik ili psiholog nisu dužni polagati stručni ispit ne može se zaključiti što bi u konkretnoj odredbi trebalo mijenjati. Ostali dio primjedbe se ne odnosi na odredbu članka 22. ovoga Nacrta, iako je tako naznačeno.
27 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 21. Termin KORISNIK je nepoznat u ovom Nacrtu Zakona. Centar nema korisnike niti pruža socijalne usluge korisnicima socijalne skrbi. Centar se bavi ZASTUPANJEM djece i odraslih. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i izmjena je unesena u tekst Nacrta prijedloga zakona.
28 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 21. Centar nema korisnike. Centar se bavi zastupanjem djece i odraslih Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i izmjena je unesena u tekst Nacrta prijedloga zakona.
29 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 20. Centar sukladno odredbama Statuta i Odluke ravnatelja već ima izrađene službene iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti , a sadržaj i oblik je propisan Odlukom. Nije prihvaćen Radi se o novom propisu koji između ostalog propisuje zapošljavanje novih stručnih radnika te je radi cjelovitog rješenja vezanog uz iskaznice potrebno donijeti novi podzakonski akt.
30 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 19. Cijeli ovaj članak Nacrta prijedloga Zakona je nejasan i nedorečen te stvara pravnu prazninu, nesigurnost i prostor manipulacijama. Koje su to dodatne edukacije za posebne skrbnike te koja stručna znanja i vještine se traži za stručne radnike. Nedovoljno rečen i neprecizan članak sukladno nejasnim odredbama članka 26. ovog Nacrta. Nije prihvaćen Dodatne edukacije i stručna znanja, vještine i kompetencije biti će propisane pravilnikom iz članka 19. stavak 4. Nacrta prijedlog zakona kojeg donosi ministar nadležan za obitelj.
31 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 19. Koje je to radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine koje mora imati socijalni radnik i psiholog u području rada s djecom i/ili odraslim osobama te koja su to stručna znanja, vještine i kompetencije potrebne za komunikaciju i utvrđivanje mišljenja djeteta i odrasle osobe??? Nije prihvaćen Odredbom članka 19. stavka 3. ovoga Nacrta propisano je da je za socijalnog radnika i psihologa propisano radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine u području rada s djecom i/ili odraslim osobama te nema potrebe za detaljnim propisivanjem gdje se sve može steći navedeno radno iskustvo. Stručna znanja, vještine i kompetencije biti će propisane pravilnikom ministra nadležnog za obitelj propisanim člankom 19. stavkom 4. ovoga Nacrta
32 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 19. Koje to dodatne edukacije mora imati pravnik sa položenim pravosudnim ispitom u području zaštite prava djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. ???U važećem Obiteljskom zakonu te odredbe ne postoje. Nije prihvaćen Dodatne edukacije biti će propisane pravilnikom ministra nadležnog za obitelj propisanim člankom 19. stavkom 4. ovoga Nacrta
33 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 18. U čl.18. stoji da posebni skrbnik koristi pomoć socijalnog radnika ili psihologa, osim ako sam ima stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju i utvrđivanje mišljenja. Posebni skrbnici su i do sada, uglavnom, samostalno obavljali razgovore s djecom i odraslim osobama i psiholog koji bi trebao biti zaposlen u CZPS bi trebao pružati pomoć posebnom skrbniku, odnosno posebni skrbnik bi ga trebao uključivati u predmet, prema svojoj procjeni, neovisno o tome ima li posebni skrbnik stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju i utvrđivanje mišljenja. U čl. 2 st.4 Pravilnikom o načinu pribavljanja mišljenja djeteta NN 123/15 propisano je „da se stručnom osobom smatra psiholog, a iznimno i druga stručna osoba odgovarajuće stručne spreme znanja i vještina potrebnih za utvrđivanje mišljenja djeteta „ što bi u tom smislu mogla biti jedino još defektolog-pedagog a nikako socijalni radnik. ima stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju i utvrđivanje mišljenja. Posebni skrbnici su i do sada, uglat Umjesto zapošljavanja socijalnih radnika koji nota bene u Centru ne bi imali posla, nužno je žurno raditi na zapošljavanju posebnih skrbnika broj kojih je u ovom trenutku nedostatan za obavljanje djelatnosti posebnog skrbništva te raditi na otvaranju novih jedinica za područja za koja je to nužno. Centru bi trebalo omogućiti i predvidjeti prijem vježbenika koji bi stjecali znanja i iskustvo zapošljavanjem u ustanovi na zakonom određeno vrijeme. Vježbenici bi imali svoje mentore – posebne skrbnike te na obostrano zadovoljstvo bi se predmeti bolje rješavali. da bi Nije prihvaćen Socijalni radnik, uz propisano iskustvo, znanja, vještine i kompetencije može obavljati propisane poslove.
34 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 18. Opet je za naznačiti kao što je prigovoreno u spornoj odredbi čl.3. st.2. točki 4. ovog Nacrta Zakona pa i u ovim odredbama „pribavljanje mišljenje djeteta ili odrasle osobe“ . Ne može se pribavljati mišljenje odrasle osobe te nije jasno u kojim situacijama je nužno utvrđivanje mišljenja odrasle osobe? člankom propisuje sadržaj poslova koji obavljaju stručne osobe, isto nije tako. Nigdje nije opisan sadržaj poslije Iako u obrazloženju članka stoji da se ovim člankom propisuje sadržaj poslova koji obavljaju stručne osobe, isto nije tako. U Nacrtu prijedloga zakona nigdje nije opisan sadržaj poslova koji obavljaju socijalni radnik i psiholog u Centru za posebno skrbništvo, pa samim tim nije jasna njihova uloga. Nejasna je uloga opis poslova, prava i dužnosti socijalnog radnika u Centru jer iz ovog Nacrta prijedloga zakona nije razvidno. Propisano je da pravnik mora imati pravosudni ispit, psiholog položen stručni ispit, a za socijalnog radnika ništa nije propisano. Mišljenja smo da Centar treba imati psihologe ili defektologe -pedagoge kao stručne radnike samo kao pomoćno tijelo posebnom skrbniku radi stručne pomoći prilikom provođenja razgovora s mlt. djecom u nekim složenijim postupcima i utvrđivanja mišljenja djeteta. Obiteljski zakon jasno propisuje u čl.361. da će poseban skrbnik odnosno zakonski zastupnik djeteta upoznati dijete sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe osobno ili uz pomoć stručne osobe. Stoga je nejasno zadiranje ovog Nacrta prijedloga Zakona u važeće odredbe obiteljskog zakona. Djelomično prihvaćen Primjedba u pogledu stručnog ispita socijalnog radnika je prihvaćena i odredba je jasnije propisana. Ostale primjedbe ne prihvaćaju se. Sukladno Obiteljskom zakonu na dužnosti, ovlasti i odgovornosti posebnog skrbnika u predmetima posebnog skrbništva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 230. i 233., članka 252. stavaka 2. i 3., članka 257. stavka 2. istoga Zakona Ovim Nacrtom su načelno propisani poslovi koje obavljaju stručni radnici, a opis poslova urediti će se općim aktom Centra. Odredba u pogledu upoznavanja djeteta sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona.
35 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 16. Smatra se da u nastavku ovog članka treba biti jasno propisano da članove stručnog vijeća čini obvezno svaki predstojnik (sada dislociranih jedinica kasnije podružnica). Zbog specifičnog područja kojeg Centar pokriva a to je cijela Republika Hrvatska i specifične djelatnosti posebnih skrbnika i obvezi prisustvovanja na sudskim raspravama neće se moći osigurati prisutnost svih stručnih radnika Centra na sjednicama Stručnog vijeća već najbolje po jedan predstavnik iz svake jedinice. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da stručno vijeće čine stručni radnici. Poslovnikom o radu uređuje se način rada stručnog vijeća
36 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 14. Nejasno je zašto nisu navedene sve točke iz čl. 10.st.1. već samo točke 3.4. 5. i 6. ( nedostaju točke 1. i 2.) Nije prihvaćen Članak 10. stavak 1. točke 1. i 2. Nacrta nisu promjenjive okolnosti.
37 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 12. Ova odredba se kosi sa prethodno napisanom odredbom u čl.9.st.2 koja propisuje da „Ravnatelj u dijelu radnog vremena obavlja poslove stručnog radnika.“ dok odredba čl.12.st.4 propisuje da će se na radno mjesto osobe imenovane za ravnatelja, zasnivati radni odnos s drugom osobom, na određeno vrijeme. Nije prihvaćen S obzirom da se radi o dva različita radna mjesta odredbe nisu u koliziji.
38 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 10. Obzirom na osnovnu djelatnost Centra i posebnog skrbnika - zastupanje djece i odraslih pred sudovima i drugim tijelima sukladno odredbama ObZ-a čelnik ustanove koja se bavi zastupanjem pred sudovima i drugim tijelima morao bi i mogao biti jedino pravnik s položenim pravosudnim ispitom obzirom da mu je to struka. Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar, organizira i vodi poslovanje i stručni rad i odgovoran je za zakonitost rada Centra. Predmeti u kojima poseban skrbnik zastupa djecu i odrasle osobe su složeni i kompleksni te iziskuju velika pravna znanja za pisanje žalbi, tužbi, ustavnih tužbi i postupanja. Ravnatelj mora znati dati jasnu uputu posebnom skrbniku vezanu za zastupanje u spornim situacijama kad ga on zatraži, odluke se moraju žurno i promptno donositi (npr. u mjerama iz sudske nadležnosti rok za žalbu je tri dana). Ravnatelj vrši unutarnji nadzor, pa kako će ravnatelj koji nije pravne struke provesti unutarnji nadzor i uviditi propuste u postupanju (npr. da li je trebala biti uložena žalba ili ne, da li se ispravno zastupalo i slično…) ako nije pravne struke. „Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava s položenim pravosudnim ispitom.“ Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i unesen u tekst odredbe članka 10. Nacrta prijedloga zakona.
39 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO,                                                         Članak 6. Centar se bavi PRAVNIM ZASTUPANJEM te je nejasno zašto predstavnik osnivača u upravnom vijeću mora imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi ili iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj djelatnosti kad Centar ne vrši niti jednu socijalnu uslugu niti vrši prava iz sustava socijalne skrbi te je ne jasna uloga predstavnika osnivača iz djelatnosti socijalne skrbi u upravljanju Centra. Centru je djelatnost pravnog zastupanja te jedino predstavnik osnivača može biti pravne te iznimno psihologijsko-pedagoške struke. Nije prihvaćen Upravno vijeće upravlja Centrom, a ne obavlja djelatnost ustanove te stoga nema zapreke da predstavnici osnivača u upravnom vijeću budu osobe iz članka 6. Nacrta prijedloga zakona.
40 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 4. Čl.4.st.3. „Opseg djelatnosti podružnica pobliže se uređuje statutom Centra“ je loše formulirana odredba jer ne može podružnica raditi različitu djelatnost od Centra niti bilo koje druge podružnice. Opseg djelatnosti Centra je jedan, jedinstven i nedvojben, jedino se područje u kojem Centar obavlja svoju djelatnost definira podružnicama !! Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen i u Nacrta prijedloga zakona unesena je izmjena.
41 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 4. Ono što je pravilno zaključno u ovome Zakonu dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo je kako je nužno Statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja Ako se propisuje da Centar može osnivati podružnice shodno tome mora se i propisati tko vodi podružnicu, da li je to predstojnik podružnice, koje uvjete isti mora imati tko ga bira, kada i na koliko dugo koje su njegove dužnosti i prava te prava i dužnosti same podružnice . Sve sukladno Zakonu o ustanovama. (Samo je za napomenuti da je u Zakonu o socijalnoj skrbi podružnice u centrima za socijalnu skrb jasno propisano u čl.140-144). Ovakvo ne definiranje doprinosi samo pravnoj nedorečenosti i praznini. Nije prihvaćen Navedeno je propisano Zakonom o ustanovama.
42 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. U spornoj odredbi čl.3. st.2. točki 4. napisano je „pribavlja mišljenje djeteta ili odrasle osobe“ te nije jasno u kojim situacijama je nužno utvrđivanje mišljenja odrasle osobe? Odrasle osobe koje zastupa posebni skrbnik su uglavnom osobe za koje se pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti i koje posebni skrbnik, ako je moguće obzirom na zdravstveno stanje osobe, upoznaje s postupkom, nalazom i mišljenjem vještaka i sudskim rješenjem. Takve osobe su potpuno poslovno sposobne osobe te ako mogu shvatiti značenje postupka lišenja poslovne sposobnosti, uvijek bude (obzirom da je to i zakonska obveza) saslušana pred sudom gdje ista, ako je u mogućnosti, i sama jasno iskaže svoje mišljenje. Stoga je navedena odredba protivna odredbama Obiteljskog zakona i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom jer se ne može pribavljati mišljenje odrasle osobe !!! time se vrijeđa dignitet i pravo odrasle osobe što je u sukobu sa Obiteljskom zakonom, Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te nema zakona niti pravilnika koji će to propisati. Stoga ovakva uopćena formulacija da posebni skrbnik „pribavlja mišljenje odrasle osobe“ može stvoriti nejasnoće u primjeni i zloupotrebu istog na štetu posebnih skrbnika obzirom da uopće nije jasno u kojim to situacijama posebni skrbnik pribavlja mišljenje odrasle osobe. Nije prihvaćen U skladu s Obiteljskim zakonom na dužnosti, ovlasti i odgovornosti posebnog skrbnika u predmetima posebnog skrbništva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 230. i 233., članka 252. stavaka 2. i 3., članka 257. stavka 2. istoga Zakona
43 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. Čl.3st.3.„DRUGE DJELATNOSTI“ Vrlo nejasna i zbunjujuća odredba ničime definirana. Djelatnost mora biti jasna i nedvojbeno precizno određena jer će u suprotnosti dovesti do pravne nejasnoće i nesigurnosti te loše primjene pravnih propisa. Centar u Statutu nema druge djelatnosti osim one propisane Obiteljskim zakonom. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i u Nacrt prijedloga zakona su unesene izmjene.
44 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. Cjelokupni stavak 2. članka 3 prijedloga Nacrta Zakona je suvišan jer obzirom da su ovlasti posebnog skrbnika jasno definirane Obiteljskim zakonom i nema potrebe da iste budu regulirane i ovim zakonom . „… Centar obavlja i druge stručne poslove vezane uz zastupanje uz zastupanje iz st.1 …“ Centar je javna ustanove i ne može obavljati stručne poslove !!! Stručne poslove obavljaju djelatnici – stručne osobe Centra!!! Koji su to stručni poslovi ??? Nedefinirani stručni poslovi ne smiju ostati nedefinirani , isti moraju biti jasno i precizno propisani. „obavještava dijete ili odraslu osobu o predmetu spora, tijeku ili ishodu spora, na način koji je primjeren djetetovoj dobi „ Ovako formulirana odredba je nespretno napisana jer po istoj ispada da posebni skrbnik i odraslu osobu obavještava o predmetu spora na način primjeren djetetovoj dobi, a što je protivno odredbama Obiteljskog zakona i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom jer odrasle osobe s određenim poteškoćama za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti ili koje su lišene poslovne sposobnosti se ne smiju tretirati kao djeca jer je isto degradirajuće za odraslu osobu. Članak 3. stavak 2. nacrta prijedloga zakona je potpuno suvišan, obzirom da su ovlasti posebnog skrbnika jasno definirane Obiteljskim zakonom i nema potrebe da iste budu regulirane i ovim zakonom, a u protivnom u točki 1. ovog stavka izostavljeno je na koji način obavještava odraslu osobu, jer iz odredbe koja se odnosi na djecu i odrasle izostavljena je na kraju odrasla osoba. U spornoj odredbi čl.3. st.2. točki 4. napisano je „pribavlja mišljenje djeteta ili odrasle osobe“ te nije jasno u kojim situacijama je nužno utvrđivanje mišljenja odrasle osobe? Odrasle osobe koje zastupa posebni skrbnik su uglavnom osobe za koje se pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti i koje posebni skrbnik, ako je moguće obzirom na zdravstveno stanje osobe, upoznaje s postupkom, nalazom i mišljenjem vještaka i sudskim rješenjem. Takve osobe su potpuno poslovno sposobne osobe te ako mogu shvatiti značenje postupka lišenja poslovne sposobnosti, uvijek bude (obzirom da je to i zakonska obveza) saslušana pred sudom gdje ista, ako je u mogućnosti, i sama jasno iskaže svoje mišljenje. Stoga je navedena odredba protivna odredbama Obiteljskog zakona i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom jer se ne može pribavljati mišljenje odrasle osobe !!! time se vrijeđa dignitet i pravo odrasle osobe što je u sukobu sa Obiteljskom zakonom, Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te nema zakona niti pravilnika koji će to propisati. Stoga ovakva uopćena formulacija da posebni skrbnik „pribavlja mišljenje odrasle osobe“ može stvoriti nejasnoće u primjeni i zloupotrebu istog na štetu posebnih skrbnika obzirom da uopće nije jasno u kojim to situacijama posebni skrbnik pribavlja mišljenje odrasle osobe. Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba u odnosu na obavještavanje odrasle osobe o predmetu spora, tijeku ili ishodu spora te je u Nacrt prijedlog zakona unesena izmjena. Ostale primjedbe se ne prihvaćaju. Ovim Nacrtom prijedloga zakona potrebno je propisati djelatnost Centra, koja je u odnosu na Obiteljski zakon potpunije i jasnije propisana. Drugi poslovi mogu biti jasno i precizno propisani nekim drugim zakonom ili statutom Centra. Sukladno Obiteljskom zakonu na dužnosti, ovlasti i odgovornosti posebnog skrbnika u predmetima posebnog skrbništva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 230. i 233., članka 252. stavaka 2. i 3., članka 257. stavka 2. istoga Zakona
45 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. Odredbom čl.547. a u svezi čl.240. i 241. Važećeg Obiteljskog zakona NN 103/15 (Obz) jasno je propisana djelatnost Centra za posebno skrbništvo. Stoga je u ovom zakonu u čl.3 pogrešno navedena djelatnost Centra suprotna odredbama važećeg Obiteljskog zakona koji jasno definira djelatnosti. Ovim pogrešnim navodima dolazi do brisanja odredbi djelatnosti u kojima postupa poseban skrbnik sukladno važećim odredbama Obiteljskog zakona ( nema statusnih stvari). Odredbe ovog Zakona se kose sa odredbama Obiteljskog zakona. Dolazi do pravne nesigurnosti i gubitka prava djece i odraslih osoba na zastupanje u statusnim stvarima. Naime rečenica „da se zastupa djeca i odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi“ je loša i pogrešna te izaziva veliku pravnu prazninu izostavljajući statusne stvari. Naime čl.345 Obz-a jasno naznačuju i razlikuju se Obiteljske stvari od statusnih stvari koje su uređene odredbama Obiteljskog zakona. Takvom propisanom definicijom djelatnosti izostavljeno je postupanje u lišenjima i vraćanjima poslovne sposobnosti a što je suprotno Obiteljskom zakonu, Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, Konvenciji o pravima djeteta. Nije prihvaćen Odredba članka 3. stavka 1. ovoga Nacrta prijedlog zakona odnosi se na sve postupke pred sudom i drugim tijelima u kojima Obiteljski zakon propisuje imenovanje posebnog skrbnika zaposlenog u Centru. Djelatnost propisana u ovom Nacrtu usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona.
46 Centar za posebno skrbništvo NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, I. OPĆE ODREDBE Prvenstveno se postavlja pitanje uopće donošenja ovog Zakona kad je status, djelatnost i ustrojstvo Centra kao javne ustanove, uređena odredbama važećeg Obiteljskog zakona NN 103/15 . Prava, dužnosti i ovlasti posebnog skrbnika propisane su u odredbama važećeg Obiteljskog zakona. Ukazuje se na nužnu promjenu imena same ustanove umjesto Centra za posebno skrbništvo da se preimenuje u CENTAR ZA ZASTUPANJE. Izmjena naziva ustanove je nužna jer se ustanova konstantno poistovjećuje sa Centrom za socijalnu skrb, dolazi do krivog tumačenja djelatnosti ustanove, krive dostave pismena i sl. Jedina djelatnost ustanove je u pravnom zastupanju te isto mora biti vidljivo i u samom nazivu ustanove, a ne krivim nazivom i riječju skrb. Centar nije ustanova koja vrši nikakvu socijalnu uslugu niti skrb nema nikakve štićenike niti korisnike usluge socijalne skrbi. Nije prihvaćen S obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti Centra za posebno skrbništvo potrebno je isti regulirati posebnim zakonom u kojem će se preciznije i jasnije propisati određena područja kao i urediti nove odredbe bitne za organizaciju rada Centra za posebno skrbništvo. Naziv ustanove nije moguće mijenjati zbog potrebe usklađenosti s važećim Obiteljskim zakonom ( “Narodne novine, broj 103/15).
47 Centar za posebno skrbništvo II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 1. Ocjena stanja Osvrt na obrazac prethodne procjene za Zakon o centru za posebno skrbništvo u točki 2.2.naveden je razlog zašto je potrebna izrada nacrta prijedloga zakona i to: „ da s obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti Centra potrebno je isti regulirati zasebnim zakonom u kojem će se preciznije i jasnije propisati određena područja kao i urediti nove odredbe bitne za organizaciju rada.“ U obrascu prethodne procjene za Zakon u točki 2.3. navodi se : Kao dokaz argument, analizu koja podržava potrebu za izradom nacrta navodi se : „ Sadašnjim propisom nije predviđena mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra ,Sadašnjim propisom propisano je samo da nadzor nad radom Centra provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi bez ikakvih dodatnih odredbi u pogledu vrste, načina i sadržaja provođenja nadzora Sadašnjim propisom su regulirane odredbe u pogledu pretpostavki koje mora ispunjavati ravnatelj, imenovanja i razrješenja ravnatelja dok potrebna pitanja u pogledu stručnih radnika nisu regulirana. Uvažavajući sve prisutniju specifičnost postupka u kojima se imenuje poseban skrbnik, posebno u odnosu na djecu, potrebu kvalitetnije zaštite , potrebu sprečavanja sekundarne traumatizacije kao i specifičnost postupanja prilikom utvrđivanja mišljenja korisnika ( Centar nema korisnike – izraz je nepoznat u djelatnosti Centra) nameće se potreba zapošljavanja drugih stručnih radnika specijaliziranih za vođenje razgovora sa djecom i odraslim osobama. Točka 3. obrasca prethodne procjene Zakona : Što je cilj koji se namjerava postići ? Napominje se da u Nacrtu prijedloga Zakona ništa od prethodno rečenoga nije definirano niti jasnije propisano niti regulirano bolje od propisa važećeg Obz-a. -iako naglašeno i navedeno – u Nacrtu Zakona nije propisano da će se posebnim pravilnikom utvrditi mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra - posebna pitanja u pogledu drugih stručnih radnika ( socijalni radnik, psiholog) nikako nisu jasno definirana te nije jasna njihova uloga niti posao koji bi obavljali. Nisu definirani poslovi koje bi obavljali, kada i kako bi hi obavljali i u kojem trenutku. Nejasna je mogućnost zapošljavanja socijalnih radnika u ustanovi koja se ne bavi socijalnim pravima niti pružanju socijalnih usluga te takav profil nije uopće potreban Centru za posebno skrbništvo. Shodno tome nejasna je odredba da socijalni radnik bude član upravnog vijeća te da za ravnatelja može biti biran socijalni radnik i psiholog koji o stručnom radu Centra ne znaju niti mogu znati jer Centar pruža pravne usluge zastupanja na sudovima i drugim tijelima. - Ako je intencija bila uvesti psihologe i defektologe -pedagoge isti mogu biti samo kao pomoćno tijelo (stručni pomagači posebnom skrbniku) u posebno složenom postupku kada je teško doprijeti do djeteta zbog njegove niske životne dobi, zbog hendikepa, teškog stanja djeteta, a utvrđivanje mišljenja djeteta je nužno za sudski postupak, a dijete je sposobno shvatiti postupak i voljno je izraziti svoje mišljenje. Tada je to trebalo jasno i nedvojbeno razraditi i naznačiti u Nacrtu prijedloga Zakona. Samo poseban skrbnik ima pravo zastupati dijete i odraslu osobu u sudskom postupku te ih upoznat sa postupkom i utvrditi mišljenje djetetu. Ako koristi pomoć stručnog radnika tada poseban skrbnik obavlja razgovor da pored sebe ima stručnog radnika te zajedno obavljaju razgovor te na takav način korist pomoć stručnog radnika. U Nacrtu prijedloga Zakona nije propisano niti kada će se koristiti stručna osoba, niti da li može stručna osoba samostalno obavljati poslove, ako da koji su to poslovi. Odredbe su nejasne, neprecizne te će doći do velikih problema u provedbi takvog zakona. Nesporno je da poseban skrbnik mora vidjeti i stupiti u neposredan kontakt sa djetetom i odraslom osobom koju zastupa za svaki sudski postupak. Zato i je inicijativa za zapošljavanjem još posebnih skrbnika i proširenje Centra na još četiri podružnice radi dostupnosti posebnih skrbnika, kvalitetnijeg rada i efikasnosti. Ostale stručne osobe psiholog i pedagog-defektolog su potrebni samo kao pomoćno tijelo posebnom skrbniku i po jedna takva osoba u svakoj podružnici za pomoć posebnom skrbniku ako je to potrebno i kad je to potrebno u složenijim predmetima. Intencija je na zapošljavanju više posebnih skrbnika a ne stručnih osoba jer samo posebni skrbnici mogu zastupati najugroženiju skupinu osoba na sudovima i drugim tijelima. -Boljem i efikasnijem radu ustanove i pomoć posebnom skrbniku bi uvelike bila mogućnošću zapošljavanja vježbenika ( pravnika – radi stjecanja znanja i vještina po završetku pravnog fakulteta te polaganja državnog ispita). -Osnovni problem Centra je preveliki broj predmeta a malo posebnih skrbnika. Povećanjem broja zaposlenih posebnih skrbnika i otvaranjem još četiri poslovnice poboljšala bi se organizacija rada Centra , njena kvaliteta, promptnom i efikasnost djelatnosti. Važećim odredbama Obiteljskog zakona NN 103/15 jasno je definirana djelatnost Centra i uloga posebnog skrbnika te postupci u kojima su imenovani kako bi zastupali djecu i odrasle osobe kao i tko ih imenuje i kada. U Nacrtu prijedloga Zakona samo je stvorena zbrka i loše, površno i nepotrebno prenesene odredbe iz Obiteljskog zakona na način da otvaraju prostor krivom tumačenju i koliziji Obz-a i Ovog Nacrta prijedloga zakona o posebnom skrbništvu, pojedine djelatnosti posebnog skrbnika su brisane, neke dodane a neke izostavljene, kriva terminologija što stvara dodatnu zabunu. Cijela intencija kroz nedovoljno definiran nacrt prijedloga zakona o posebnom skrbništvu kroz odredbe o djelatnostima odnosi se na proširenje ovlasti posebnih skrbnika na obavljanje drugih poslova uz zastupanje djece i odraslih također dovodi u još veće nejasnoće i ostavlja mogućnost da centri za socijalnu skrb, druge ustanove ili državna tijela različito tumače Zakon i dodatno opterećuju posebne skrbnike poslovima koje bi mogli temeljem zakona koji određuju njihov djelokrug ovlasti obavljati i sami. Naime, ti poslovi se odnose na poslove ishođenja dokumenata, ili upravnih poslova pred policijom, financijskih poslova i slično, za koje pravosudni ispit i posebna stručna znanja skrbnika nisu potrebna i samo dodatno opterećuju i nagomilavaju poslove posebnim skrbnicima. Uvođenjem stručnih osoba u vidu socijalnih radnika i psihologa kako to naznačuje Nacrt prijedloga Zakona ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Ovo je krajnje nepotrebno jer uz dosadašnju edukaciju posebni skrbnici samo u izuzetno rijetkim prilikama kada bi moglo doći do kako se to navodi „sekundarne traumatizacije korisnika i specifičnosti postupanja“ na koje se ovdje poziva kao razlog donošenja ovog članaka, posebni skrbnici uz nazočnost psihologa centra za socijalnu skrb obavljaju razgovor, odlaze neposredno na teren sa stručnim timom, a sve kako ne bi dodatno izlagali korisnike nepotrebnim razgovorima. Ova odredba je krajnje opasna jer se njome ulazi u djelokrug poslova drugih stručnih sudionika postupka, te u procjenjivanje i donošenje zaključaka od strane posebnih skrbnika koji uopće nisu u domeni i djelokrugu ovlaštenja posebnog skrbnika. Naime, poseban skrbnik je prvenstveno pravni zastupnik, uz kako se u analizi zakona navodi „sa posebnim stručnim znanjem“, a sve ostale poslove sukladno zakonu obavljaju ustanove koje su za to zadužene i neizostavni su sudionici postupka. Prethodno navedenim se potpuno isključuje svrha i potreba stručnih osoba koje su predložene ovim Zakonom jer se time niti olakšava rad posebnim skrbnicima niti ih se rasterećuje poslova. Ono što je pravilno zaključeno u ovome Zakonu dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo je kako je nužno Statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja, nastavak edukacije posebnih skrbnika u razvijanju kompetencija, kao i supervizija kao pomoć posebnim skrbnicima jer je nezamislivo raditi bez nje zbog visoke razine stresa u obavljanju svakodnevnih poslova. - U Nacrtu prijedloga Zakona predviđena su dva manje bitna Pravilnika ( Pravilnik o dodatnim edukacijama- posebni skrbnici imaju dodatnu edukaciju i Pravilnik o iskaznicama – posebni skrbnici imaju službenu iskaznicu) Niti jedan koristan pravilnik nije naznačen da će biti donesen, a koji bi poboljšao organizaciju rada Centra kao npr.: Pravilnikom koji će utvrditi mogućnost uređivanja pitanja minimalnih uvjeta prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra, -Pravilnikom o dodacima na plaću ,Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o poslovanju Centra, Etički kodeks pravilnik Djelomično prihvaćen Primjedba u pogledu ravnatelja prihvaća se. Ostale primjedbe se ne prihvaćaju. Uvjeti prostora, opreme i broja potrebnih radnika Centra za posebno skrbništvo urediti će se općim aktom. Ovim Nacrtom su načelno propisani poslovi koje obavljaju stručni radnici, a opis poslova urediti će se općim aktom. Ako je socijalni radnik zaposlen u Centru za posebno skrbništvo nema zapreke da bude predstavnik radnika u upravnom vijeću. Djelatnost propisana u ovom Nacrtu prijedlog zakona usklađena je sa odredbama Obiteljskog zakona. S obzirom na različite ovlasti i uloge Centra za posebno skrbništvo i centara za socijalnu skrb uvođenjem stručnih radnika Centra ne ulazi se u djelokrug poslova socijalnih radnika i psihologa centara za socijalnu skrb. Ostali dio teksta predstavlja komentare, a ne konkretne primjedbe na ovaj Nacrt.
48 Ivana D. II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 2. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Slažem se sa prethodnim komentarom da se pri Centrima za skrbništvo obavljaju i svi drugi poslovi skrbništva kako bi se riješila ta problematika. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona.
49 Katarina Opačić II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, 2. Osnovna pitanja koja se uređuju predloženim zakonom Prijedlog: Umjesto "Centar za posebno skrbništvo" neka se osnuje "Centar za skrbništvo", neka se osnuju na razini županije, uz adekvatan broj zaposlenih, da se pri Centrima za skrbništvo obavljaju i poslovi skrbništva, čime bi se riješila problematika koja proizlazi iz centara za socijalnu skrb i neposrednih skrbništva. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovoga Nacrta prijedloga zakona.
50 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 24. Preporučamo da se odredbe ovog članka, stavka (1) nadopune propisivanjem zapreke da je protiv osobe pokrenuta istraga i kazneni postupak za djela navedena u točki 1. i 2. odnosno pokrenut prekršajni postupak iz stavka 3. Nije prihvaćen Navedene odredbe usklađene su sa propisom koji propisuje ista pitanja u sustavu socijalne skrbi.
51 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 10. Preporučamo da se odredbe ovog članka, stavka (1.) nadopune propisivanjem zapreke da je protiv osobe pokrenuta istraga i kazneni postupak za djela navedena u stavku (1). točka 3. i 4. odnosno pokrenut prekršajni postupak iz točke 5. Nije prihvaćen Navedene odredbe usklađene su sa propisom koji propisuje ista pitanja u sustavu socijalne skrbi.
52 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. Nacrtom prijedloga Zakona o centru za posebno skrbništvo treba jasnije definirati djelatnost Centra za posebno skrbništvo i njegove ovlasti, budući je nejasno koje konkretno poslove obavlja i može obavljati navođenjem samo odredbe u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Važećim Obiteljskim zakonom navedeno je, između ostaloga, da Centar za posebno zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u skladu s člankom 240. Obiteljskog zakona. S obzirom na izražene dvojbe o ulozi i učincima rada posebnih skrbnika, naročito s obzirom na dosadašnju brojčanu i materijalno-tehničku podkapacitiranost Centra za posebno skrbništvo, držimo da je prije donošenja novog propisa nužno detaljno ispitati stanje, evaluirati dosadašnji rad Centra te na temelju ishoda evaluacije i uz sudjelovanje predstavnika Centra za posebno skrbništvo u izradi nacrta propisa procijeniti daljnje potrebe Centra i u tom pravcu poduzimati radnje za njihovo daljnje osnaživanje. Pritom smatramo da je nužno da se zakonom reguliraju i u praksi osiguraju uvjeti za ujednačeno i efikasno obavljanje djelatnosti centra za posebno skrbništvo, u vidu njihove: - bolje teritorijalne dostupnosti, - stručne ekipiranosti uz veći broj posebnih skrbnika (pravnika), uz osiguranje podrške drugih stručnih radnika (npr. psihologa ili defektologa) s posebnim iskustvom, znanjem i kompetencijama i vještinama u pogledu komunikacije s djecom i ostvarivanja djetetovog prava na sudjelovanje u postupcima koji ga se tiču - opremljenosti (primjerenih prostorija za rad s djecom, službenog vozila…) i - educiranosti za obavljanje javnih ovlasti i drugih stručnih poslova. Nije prihvaćen Odredba članka 3. stavka 1. Nacrta prijedloga zakona odnosi se na sve postupke pred sudom i drugim tijelima u kojima Obiteljski zakon propisuje imenovanje posebnog skrbnika zaposlenog u Centru za posebno skrbništvo. Ustroj, prostor, oprema i broj potrebnih stručnih i drugih radnika u Centru propisuju se općim aktima Centra za posebno skrbništvo.
53 Pravobranitelj za djecu RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Sukladno ovlasti iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), dostavljamo mišljenje na nacrt prijedloga zakona o centru za posebno skrbništvo. Smatramo da je preuranjeno provoditi javno savjetovanje o Zakonu o centru za posebno skrbništvo bez da je široj stručnoj javnosti dostupan dosadašnji tijek i nacrt budućeg, novog Obiteljskog zakona. Primljeno na znanje Razlozi zbog kojih se pristupilo izradi ovoga Nacrta prijedloga zakona su već ranije navedeni. Komentar je primljen na znanje.
54 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, Članak 3. Vezano za odredbu čl. 3 st. 2. toč. 3. - Obzirom da nije jasno da li pravo na izjavljivanje žalbe uključuje i pisanje žalbe od strane posebnog skrbnika, predlažemo dopunu ovog članka. Nije prihvaćen Navedeno predstavlja sadržaj ovlasti posebnog skrbnika kao zakonskog zastupnika djeteta ili odrasle osobe koju zastupa u konkretnom postupku i ocjenjujemo da nema potrebe navedeno posebno propisivati.
55 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU Smatramo pozitivnim da se prema tekstu Nacrtu dodatno proširuje djelatnost Centra i na druge stručne poslove vezane uz zastupanje djece i odraslih. Mišljenja smo da svaki prijedlog koji je usmjeren na stručno osnaživanje stručnjaka Centra dodatno ojačava zaštitu djece i odraslih u postupcima pred sudovima i drugim tijelima pridajući veći značaj uvažavanju mišljenja samih osoba (sukladno dobi i ostalim osobnim okolnostima). Općenito smatramo da područje skrbništva, uključujući i posebno skrbništvo, treba biti predmetom posebnog zakona, a ne posebne glave Obiteljskog zakona kao što je to sada uređeno. U tom smislu zastupamo mišljenje da se sva pitanja skrbništva trebaju regulirati zasebnim zakonom kojim bi se ujedno uredio i status i djelokrug rada Centra za posebno skrbništvo. Naglašavamo potrebu u postupku donošenja konačnog zakonodavnog rješenja odredbe zakona i primjenu uvažiti dosadašnja iskustva u praksi te uz konzultacije i suradnju sa stručnjacima koji već rade na području zaštite djece i odraslih u postupcima pred sudovima i drugim tijelima kako bi ukazali na uočene nedostatke te dali i prijedloge za poboljšanja. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.