Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o vatrogastvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU SRETNO !!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Sindikat vatrogasaca Rijeka PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Po zaključenju bilo kakvog rješenja o bilo kakvoj varijanti "novog zakona o vatrogastvu" potrebno je sve predviđene financijske rashode za zaposlene od "vrha" HVZ-a pa do "najniže" razine te sve troškove potrebne za materijalno i ostalo opremanje cjelokupnog vatrogastva unutar Republike Hrvatske na godišnjem nivou, predati kompetentnim ekonomskim stručnjacima u našoj zemlji (kojih imamo dovoljno čim imamo isto takve dobre financijske državne pokazatelje), te staviti na "papir" i procijeniti da li je Hrvatsko vatrogastvo sposobno imati održivi razvoj u godinama koje dolaze, jer ne postoji razvoj koji nije održiv jer to onda nije razvoj, a stekli smo dojam da smo baš tim smjerom krenuli u Hrvatskom vatrogastvu prateći trendove naše države uopće. Drage kolege...nismo sigurni da li će naši državljani moći i do kad financirati ovako zamišljene sustave, ili smatramo da smo poput razvijenim zemalja svijeta za koje sumnjamo da ćemo ih brzo stići, uzevši u obzir da nas brojčano u našoj državi ima kao recimo pola grada Milana! Sretno nam! Primljeno na znanje Ovim prijedlogom zakona se jamči održivost i potrebe vatrogastva
3 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Zakon o vatrogastvu je svakako potrebno donijeti i ustrojiti Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao Središnji državni ured, a podzakonskim aktima potrebno je dalje uređivati sustav. Ukoliko će se u budućem razdoblju utvrditi potrebne zakonske promjene, iste će se i predložiti kroz izmjene i dopune novog Zakona o vatrogastvu što neće biti nikakva tragedija niti promašaj i to će svakako moći samostalno i neposredno činiti naš HVZ . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Mario Medved PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU U ovaj prijedlog Zakona o vatrogastvu išlo se s namjerom da se poboljša cjelokupni sustav vatrogastva posebno imajući na umu specifičnosti svake vatrogasne zajednice županija, da se riješi financiranje kako dobrovoljnih vatrogasnih društava, tako i profesionalnih vatrogasnih postrojbi. No, što se tiče dodatnog financiranja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, na kraju je financiranje predviđeno putem vatrogasne mreže i kriterija koje određuje vlada u članku 116. prijedloga (koji su to kriteriji i koliko će središnji DVD-i dobiti dodatnih financijskih sredstava?)??? Nadalje, U članku 19., stavak 6. je navedeno da je županijski vatrogasni zapovjednik zaposlenik vatrogasne zajednice županije, a kao i u prethodnim izmjenama ZOV nikada za isto nisu utvrđene kaznene odredbe za neizvršavanje istog iz jednostavnog razloga što veći broj županija je smatrao, da isti ne treba biti profesionalac i protiv su kaznenih odredbi, a to su upravo najveće županije po broju stanovnika, veličini područja županije, drugim parametrima i daleko većim požarnim opterećenjima u odnosu na druge županije (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska i dr. županije). Sukladno navedenom smatram da istu odredbu treba brisati u navedenom članku, a u ZOV općim aktom (Statutom VZŽ) utvrditi mogućnost da je isti zaposlenik vatrogasne zajednice županije u onim županijama koje su donijele takav zaključak. Zbog specifičnosti svake VZŽ, moraju se iste uzeti u obzir i dozvoliti propisivanje Ustroja općim aktima pojedinih DVD-a, VZO, VZP, VZG i VZŽ. Obilaskom po terenu, svako veće zadiranje u postojeći ustroj za posljedicu će imati nezainteresiranost i pad broja dobrovoljaca. O broju suglasnosti na imenovanja neću ni govoriti, možda bi trebalo dopuniti članke da na kraju sve isto blagoslovi i Sveti Otac. 😊 U članku 124. govori se; „(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 58/93 i 87/96), koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 6/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), prestaje s radom.“ Samim prestankom rada HVZ kao udruge ukida se 150. godišnja tradicija vatrogastva u RH, a time nestaje i dosadašnji oblik dobrovoljnog vatrogastva koje je bilo začetnik vatrogastva od daleke 1876. godine kada je osnovana Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, te je izuzetno slaba poveznica budućeg središnjeg državnog ureda sa vatrogasnim zajednicama na svim razinama. Sukladno tome i potpuno opravdano ukoliko ostane članak 67. stavak 3. i 4., predlažem da u očuvanju opstojnosti dobrovoljnog vatrogastva da se u članku 41. iza stavka 1, unese novi stavak 2., istovjetan članku 67. stavak 3., a koji treba glasiti: U svrhu očuvanja ugleda, časti, struke i prava dobrovoljnih vatrogasaca, obavljanja svojih poslova savjesno i u skladu sa zakonom te promicanja, zastupanju i usklađivanja njihovih interesa pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu, osniva se Hrvatska komora dobrovoljnih vatrogasaca kao samostalna i neovisna strukovna organizacija (zamjena za sadašnju Hrvatsku vatrogasnu zajednicu). Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama.
5 Hinko Mance PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Protupožarna zaštita u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave, a s obzirom da imamo puno JLS i da su prostorno male (mali kadrovski i fiskalni kapacitet), dolazi do problema u organizaciji učinkovite vatrogasne djelatnosti i često puta neracionalnosti. Da bi se to ublažilo i da bi se osigurala podjednaka dostupnost zaštite od požara zakonom bi trebalo poticati suosnivanje i sufinanciranje zajedničkih vatrogasnih postrojbi i zajednica za više JLS, a i operativno djelovanje vatrogasaca bilo bi učinkovitije s jasnijom linijom zapovijedanja i odgovornosti. U Zakonu u vatrogastvu trebalo bi eksplicitno navesti zadaće, odnosno obaveze jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne samouprave i države što ovim prijedlogom nije predviđeno. Primjer: Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati podjednaku zaštitu od požara stanovništva i imovine na cijelom svojem području po načelu samodostatnosti i supsidijarnosti - Donose Vatrogasni plan - Imenuju središnju vatrogasnu postrojbu - Sukladno Planu osnivaju vatrogasne postrojbe, potiču osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava ili u nedostatku vlastitih kapaciteta ugovaraju obavljanje vatrogasne djelatnosti s vatrogasnim postrojbama ili društvima susjednih jedinica lokalne samouprave - Osiguravaju financijska sredstva za provedbu Plana - Osiguravaju poticajne mjere za dobrovoljne vatrogasce npr. (oslobađanje komunalne naknade, prvenstvo kod upisa u vrtiće, produženi boravak u školama, besplatni prijevoz…) - Osiguravaju poticajne mjere za poslodavce koji zapošljavaju dobrovoljne vatrogasce i omogućavaju im operativno djelovanje, izostanka s posla u slučaju vatrogasne intervencije… Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati učinkovitu zaštitu od požara na svojem području. - Donose Vatrogasni plan (alt. Plan zaštite od požara) - Imenuju županijskog vatrogasnog zapovjednika - Osiguravaju sustav ispomoći jedinicama lokalne samouprave kod velikih intervencija županijske razine - Osiguravaju financijska sredstva rad vatrogasne zajednice županije i za provedbu Plana - Sufinanciraju nabavu opreme za vatrogasne postrojbe i društva koja su od interesa za županiju i provedbu Plana Nije prihvaćen U prijedlogu zakona su već ugrađena i razrađena prava i obveze JLRS.
6 Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE Sindikat smatra da se u Nacrtu prijedloga Zakona o vatrogastvu nedovoljna pozornost u „Ocjeni stanja“ posvetila problematici financiranja javnih vatrogasnih postrojbi (dalje: JVP), tj. stvarnim pokazateljima glede udjela koji jedinice lokalne samouprave (dalje: JLS) u financiranju JVP osiguravaju kroz prihode koje za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi ostvaruju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 % i s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Naime, osim Grada Zagreba gotovo da i nema JLS koja iz 1,0 % poreza na dohodak uspijeva financirati „svoju“ JVP, tako da je udjel sredstava iz državnog proračuna prevladavajući, što znači da se, neovisno o transmisiji sredstava i „činjenici“ da se financiranje djelatnosti JVP osigurava u proračunu općine, grada ili Grada Zagreba, JVP u najvećem dijelu financiraju iz sredstava državnog proračuna, kroz tzv. minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije. U 2019. godini je tako u državnom proračunu osigurano 321.226.450 kuna, od kojeg iznosa je 10 % namijenjeno za materijalne rashode, a 90 % za plaće. S time u svezi treba uzeti u obzir činjenicu da je prethodnima i važećim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike utvrđeno da će se „odredbe ovoga Ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu“. Dakle, odredbom se ne uvjetuje primjena navedenog Kolektivnog ugovora činjenicom da se plaće profesionalnih vatrogasaca isplaćuju iz državnog proračuna, već time da se „sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu“, što se u stvarnosti i događa. Donošenjem novog Zakona o vatrogastvu te okolnosti neće nestati odnosno prestati pa ipak u Nacrtu se u „Ocjeni stanja“ ni jednom riječju ne referira na okolnost da se Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike uređuje njegova primjena na profesionalne vatrogasce. Nadalje, iz prethodne inačice Zakona nestala je odredba o mogućnosti zaključivanja granskog kolektivnog ugovora za djelatnost vatrogastva između Vlade RH i reprezentativnih sindikata u vatrogastvu, a ostala je tek mogućnost zaključivanja kolektivnih ugovora između JVP i JLS. Time se iz procesa kolektivnog pregovaranja isključuje Vlada RH temeljem čijih se odluka kroz minimalne financijske standarde u državnom proračunu osigurava većina financijskih sredstava za financiranje JVP, a za kolektivno pregovaranje se ovlašćuju JLS koje u financiranju JVP sudjeluju s minimalnim financijskim sredstvima i koje su u prošlosti odbijale zaključivati kolektivne ugovore sa sindikatima iz razloga što se JVP kojih su osnivači prevladavajuće financiraju iz sredstava državnog proračuna. Zaključno, mišljenja smo da se javna rasprava o novom Zakonu o vatrogastvu, kao ni postupak njegova donošenja, ne mogu kvalitetno odvijati u uvjetima ne prezentiranja stvarnog stanja glede financiranja JVP odnosno omjera udjela sredstava osnivača JVP i sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, posebice u dijelu u kojem se uređuje kolektivno pregovaranje u vatrogastvu, s obzirom na to da pravne osobe koje se javljaju kao osnivači JVP u manjem dijelu sudjeluju u financiranju njihove djelatnosti odnosno osiguranju sredstava za njihove plaće i materijalne rashode. Je li interes države osigurati većinu sredstava za JVP, a zatim ovlastiti one koji ta sredstva nisu osigurali da pregovaraju o visini plaće i materijalnim pravima vatrogasaca? Pregovaraju li takve JLS samo o sredstvima koja su same osigurale ili i o ukupnim sredstvima namijenjenima za plaće zaposlenih i kakav učinak takvi pregovori imaju na visinu sredstava iz državnog proračuna namijenjenih djelatnosti JVP? Hoće li zaposleni u vatrogastvu moći ostvariti pravo na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje u uvjetima u kojima se minimalnim financijskim standardima unaprijed utvrđuje visina rashoda za zaposlene, ako JLS koje su osnivači JVP nemaju dodatnih sredstava i ako se na njih neće primjenjivati Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, a ne predviđa se mogućnost sklapanja granskog kolektivnog ugovora za vatrogastvo? Hoće li to značiti da će pogodnosti iz kolektivnih ugovora uživati samo profesionalni vatrogasci financijski potentnih JLS, dok će oni u općinama i gradovima slabijih financijskih mogućnosti biti osuđeni na standard koji im takve JLS (ne)mogu osigurati, neovisno o činjenici da podjednako doprinose osiguranju i spašavanju ljudi i imovine, a u ljetnim mjesecima za vrijeme protupožarne sezone i rame uz rame s kolegama iz financijski snažnijih JVP? Može li se odredbom prema kojoj osnovica za izračun plaće vatrogasaca u JVP ne može biti manja od osnovice za državne službenike i namještenike supstituirati njihovo pravo na sindikalno organiziranje i kolektivno pregovaranje? Smatramo da ova pitanja (problematiku) treba kvalitetno riješiti novim Zakonom o vatrogastvu, na način kojim će se utvrditi mogućnost kolektivnih pregovora za sve zaposlene u JVP odnosno razine kolektivnog pregovaranja i vrste kolektivnih ugovora iz koje će crpiti svoja prava iz rada i po osnovi rada o kojima se može kolektivno pregovarati, kako se ne bi događalo da naši "vitezovi" i "heroji" iz protupožarne sezone kada su u pitanju božićnica, regres, jubilarna nagrada i sl. na njih mogu računati ovisno o tome gase li požar u bogatoj ili siromašnoj općini ili gradu. GLAVNI TAJNIK Siniša Kuhar Nije prihvaćen Postojećim prijedlogom zakona ugrađena su rješenja koja će unaprijediti sustav financiranja vatrogastva, a kojega će trebati uređivati i u narednom periodu kako bi dostigli odgovarajuću razinu. financiranje vatrogastva bit će konačno uređeno kada se donese vatrogasna mreža koja će odrediti koje potrojbe će financirati država, a koje ostale razine na način da se stečena prava ne ukidaju.
7 DARIO GAUŠ PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU U Zakon treba ugraditi i: - Minimalna ekipiranost vatrogasne interventne ekipe; o Ovo se može svrstati pod zaštitu zdravlja, zaštitu na radu i prevenciju oboljenja, ali i kao osnova organiziranosti neke postrojbe. Naši propisi danas govore o broju vatrogasaca koji će proizaći iz procjene, ali ne i o minimalnom broju članova interventne ekipe. o Još uvijek važeći Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske definirao je Vatrogasno odjeljenje sastavljeno od jedne vatrogasne grupe i vatrogasnog vozača kao minimalno vatrogasno odjeljenje koje može intervenirati izvan postrojbe uz upotrebu vatrogasnog vozila. To je minimum ispod kojega niti u jednom trenutku niti jedna postrojba ne bi smjela ići u smislu posade navalnog vatrogasnog vozila, što je potrebno utvrditi Zakonom o vatrogastvu. O ovome treba voditi računa i prilikom planiranja smjenskih rashoda, a posve je jasno vidljiv i besmisao osnivanja JVP-e sa minimumom ekipiranosti smjene ispod navedena tri člana vatrogasnog odjeljenja, pripravna u svakom trenutku. - Priznavanje i prevencija profesionalnih oboljenja; o Potrebno je definirati i u Zakon uvrstiti listu malignih (ali i drugih) oboljenja koja će se na osnovi godina provedenih u vatrogasnoj službi priznavati kao profesionalna oboljenja. o Potrebno je propisati tehničke i organizacijske mjere koje je dužan poduzimati poslodavac sa ciljem prevencije oboljenja vezanih uz obavljanje vatrogasnih aktivnosti; o Podrobnije opisano uz glavu VIII Zakona, uz konkretan primjer Workers Compensation Act - Tasmania; - Istraživanje uzroka požara; o Potrebno je i istraživanje uzroka požara sagledavati kroz vatrogasnu organizaciju; o Sve je manje mogućnosti za angažiranje operativnih vatrogasaca koji su iz nekog razloga izgubili određeni dio radne sposobnosti pa je istraživanje uzroka požara mogućnost da se njihovo znanje i iskustvo i dalje koristi. Time bi se dobila puno bolja poveznica između vatrogasnih postrojbi i inspektora koji se bave istraživanjem uzroka požara, a koje sada zapravo niti nema; Nije prihvaćen U odnosu na ekipiranost I na profesionalna oboljenja-to će se riješiti podzakonskim propisima. U odnosu na istraživanje uzroka požara. U okviru ukupnih istražnih radnji koje su regulirane s više različitih zakona.
8 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SPLITA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedba na članak 26. Stavak 1. Člankom 19. stavkom 10. utvrđeni su poslovi koje obavlja županijski vatrogasni zapovjednik, a člankom 88. zapovijedanje i ovlasti na vatrogasnoj intervenciji regionalne (županijske) razine. Člankom 97. utvrđeno je da upravni nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica, s toga smatramo kako su suglasnosti županijskih vatrogasnih zapovjednika nepotrebne. Primjer: dali župan izdaje suglasnost na izbor gradonačelnika. Vatrogasna zajednica grada, općine ili područja samostalne su pravne osobe koje imaju svoje odgovornosti te trebaju imati mogućnost odabira zapovjednika. Prijedlog: Gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava predsjedništvo vatrogasne zajednice grada, općine, samostalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva odnosno područne vatrogasne zajednice, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom, na mandat od pet godina. Stavak 6. - zajedno s predsjednikom predlaže predsjedništvu vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine financijski plan. Ovim nisu jasno utvrđene obveze i dužnosti zapovjednika pri izradi prijedlog financijskog plana. Prijedlog: - predlaže dio financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti. Primjedba na članak 34. Stavak 2. Primjedba kao i kod gradskog vatrogasnog zapovjednika, a dužnosti i odgovornosti te poslovi koje provodi Glavni vatrogasni zapovjednik propisane su člankom 5., s toga smatramo nepotrebnim dodatne suglasnosti na imenovanje s ovih dviju razina zapovijedanja. Prijedlog: Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava općinski načelnik odnosno gradonačelnik, odnosno odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od pet godina. Primjedbe na članak 39. Stavak 5. Člankom 26. stavkom 6. utvrđeni su poslovi koje obavlja gradski, područni odnosno općinski zapovjednik, a člankom 87. zapovijedanje i ovlasti na vatrogasnoj intervenciji na lokalnoj odnosno područnoj razini. Člankom 97. utvrđeno je da upravni nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona obavlja Hrvatska vatrogasna zajednica. Dobrovoljno vatrogasno društvo je samostalna pravna osoba sa svojim ovlastima, odgovornostima i dužnostima, s toga smatramo kako su suglasnosti i potvrđivanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava od strane nadređenih vatrogasnih zapovjednika nepotrebne. Prijedlog: Zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva koji ispunjava uvjete određene ovim Zakonom, na mandat od pet godina imenuje i razrješava nadležno tijelo društva sukladno statutu. Stavak 6. S obzirom da se odnosi na zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva. Prijedlog: Zamijeniti - ako svojim nesavjesnim radom prouzroči javnoj vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće smetnje u njenom radu. Sa – ako svojim nesavjesnim radom prouzroči dobrovoljnom vatrogasnom društvu veću štetu ili veće smetnje u njenom radu. Stavak 10. - u dogovoru s predsjednikom sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana. Ovim nisu jasno utvrđene obveze i dužnosti zapovjednika pri izradi prijedloga programa rada i financijskog plana. Prijedlog: - predlaže dio programa rada i financijskog plana vezan uz provedbu vatrogasne djelatnosti, te ostalih zadaća u njegovoj nadležnosti. Djelomično prihvaćen Predložena rješenja u zakona su na temelju iskustva I učvršćuju liniju zapovijedanja na svim razinama s jasnom linijom odgovornosti
9 Davor Stišćak PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Smatram da su u dijelu prijedloga Zakona, u više članka kojima se defira način imenovanja zapovjednika vatrogasnih organizacija (VZ, JVP, DVD), narušene odredbe članka 129. a Ustava RH. Po navedenom članku Ustava protupožarana zaštita, pored ostalih poslova, pripada u djelokrug poslova lokalne samouprave i RH, gradonačelnici i općinski načelnici su odgovorne osobe za područje pojedine JLS. Sukladno prijedlogu Zakona čelnici JLS obavezni su financirati protupožarnu zaštitu (a time i sustav vatrogastva) na svome području no prijedlogom Zakona njih se stavlja u drugi plan prilikom potvrđivanja nadležnih zapovjednika. Naime presudnu odluku, u slučaju neslaganja oko mogućeg zapovjednika, ima nadležni vatrogasni zapovjednik (županijski odnosno glavni vatrogasni zapovjednik). Ovakav prijedlog Zakona otvara mogućnost ustavne tužbe od strane zainteresiranih (JLS, Udruga gradova, Udruga općina, ....). Nije prihvaćen Predložena rješenja u zakona su na temelju iskustva I učvršćuju liniju zapovijedanja na svim razinama s jasnom linijom odgovornosti.
10 VELIBOR TOPOLOVEC PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU 40 godina sam u vatrogasnoj organizaciji u kojoj sam obnašao niz funkcija od operativnog vatrogasca sa preko 3000 intervencija, tajnika DVD-a, tajnika VZP, predsjednika VZŽ, zamjenika predsjednika VZŽ, član skupštine HVZ, i 4 mandata član Nadzornog odbora HVZ. OVO JE NAJGORI PRIJEDLOG ZAKONA KOJEG SAM VIDIO, KOJI NERJEŠAVA NIŠTA, A PREDLAGAČ MRZI VATROGASCE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Tomislav Lončar PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU U samom prijedlogu Zakona, predviđa se da Zapovjedni kadar najviše instance obnaša više funkcija istodobno, što je, kroz razne studije dokazano, da smanjuje učinkovitost rada radnika. Također je nepotrebno da se naglašava Grad Zagreb, jer je sukladno Zakonu Grad Zagreb Županija i kao takva se postavlja u svim pravnim tijelima. Kroz prijedlog je loše definiran zapovjedni lanac, u smislu tko je kome odgovoran, a tko jekome nadređen. Primljeno na znanje Predložena rješenja u zakona su na temelju iskustva I učvršćuju liniju zapovijedanja na svim razinama s jasnom linijom odgovornosti.
12 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe i mišljenje na ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom o vatrogastvu i posljedice koje će iz toga isteći : 1. Smatram da je prijedlogom Zakona trebalo obuhvatiti samo pitanja uređenja zadaće organizacije, načina rada obaveze financiranja i statusa obavljanja djelatnosti vatrogastva kao obavezne lokalne javne djelatnosti od interesa za JLS i utvrditi načine mogućeg obavljanja vatrogasne djelatnosti, bilo putem osnivanja ustanove od strane JLS ili putem povjeravanja javnih ovlasti predstavničkog tijela JLS-a onom dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje ima ustrojenu operativnu vatrogasnu postrojbu i ispunjava uvijete sukladno propisima za obavljanje javne vatrogasne djelatnosti. Naime zaštita od požara je regulirana Zakonom o zaštito od požara kao temeljnim zakonom, a Zakon o vatrogastvu je provedbeni zakon za reguliranje tehničkih pitanja vezano na provedbu Zakona o zaštiti od požara i mora biti sukladna odredbama tog Zakona. Isto tako svi zakoni koji se tiču zaštite od požara moraju biti u skladu sa Nacionalnom strategijom zaštite od požara a u kojoj je navedeno da zaštita od požara spada sukladnu Ustavu RH i ZOLP(R)S u nadležnost JLS. U Zakonu o zaštite od požara propisana je organizacija i ustroj zaštite od požara te određeno da se zaštita od požara planira planovima zaštite od požara JLS koji se donose temeljem prethodno izvršene procijene ugroženosti od požara i drugih nesreća. Stoga stavljam primjedbu da vatrogasni plan županije nikako ne može biti temelj za obavljanje javne vatrogasne djelatnosti na području JLS, već to može biti isključivo operativni plan vatrogastva za pojedinu JLS, a koji mora biti sastavni dio plana zaštite od požara JLS-a. Vezano na naprijed navedeno smatram da se javna vatrogasna djelatnost na području pojedine JLS može s toga obavljati jedino temeljem prijenosa javnih ovlasti od strane predstavničkog tijela pojedine JLS i to osnivanjem javne ustanove za obavljanje vatrogasne djelatnosti, odnosno povjeravanjem djela javnih ovlasti dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje ima operativnu vatrogasnu postrojbu a drugog dijela javnih ovlasti vatrogasnoj zajednici JLS i to isključivo temeljem sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obavezama. Sadašnja situacija financiranja vatrogastva nije dobra jer je financijska sredstva obavezno prebacuju na račun vatrogasne zajednice JLS za financiranje svih vatrogasnih postrojbi što dovodi u pitanje financiranje operativne spremnosti središnje operativne postrojbe. Postoji problem zbog rokova izrade proračuna JLS te smatram da u zakonu treba propisati da se financijski planovi i operativni programi trebaju dostaviti nadležnom upravnom tijelu JLS do 15.09. tekuće godine za iduću godinu. Povjeravanje javnih ovlasti podrazumijeva i obavezu podnošenja financijskih izvješća izvršenja programa rada sukladno odredbama Zakona o proračunu te smatram da isto treba na odgovarajući način ugraditi u Zakon na način da se propiše odgovarajuća primjena odredba Zakona o proračunu. Smatram da sustav uzbunjivanja i obavješćivanja ne treba mijenjati i da treba isti biti ustrojen na istovjetan način kao što je bilo i do sada na nivou državne odgovornosti sa područnim centrima po županijama i gradu Zagrebu, odnosno ako isto nije moguće centar za komunikaciju 193 na državnom nivou i po županijama u organizacijskom i financijskom smislu biti u sastavu HVZ-a kao središnjeg tijela državne uprave. Analizom zakonskih odredbi primijećeno je da je u nekim odredbama zakona došlo do neuskalđenosti i prekoračenja ovlasti nezakonitim prijenosom prava i obaveza na tijela koja sukladno Ustavu RH i posebnim zakonima za to nisu ovlaštena, a što ukazuje na to da došlo do povrede načela zakonitosti i ustavnosti kao i povrede čl.4 st.1 i čl.5 Ustava Rh a koji jači pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Stoga predlažem da se sve odredbe u kojima je došlo do protuustavnog ili nezakonitog zadiranja u nadležnost drugih tijela usklade prije upućivanja Zakona u proceduru donošenja. Nije prihvaćen Predloženo rješenje u prijedlogu I obveze izrade vatrogasne mreže na razini RH i vatrogasnih planova na svim razinama će definirati organizaciju vatrogastva na svim razinama I nema prekoračenja ovlasti.
13 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe na povredu Jedinstvenih metodološko – nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN 74/2015) 1. Predlagač Zakona nije postupao sukladno čl.9 st.1 naprijed navedenih propisa jer u uvodnim odredbama propisa nije navedeno slijedeće : a) podredna primjena drugog pripisa ( Zakon o zaštito od požara, ZOLP(R) S, Zakon o proračunu, Zakon o općem upravnom postupku jer je ista materija koja se regulira ovim Zakonom predmet tih posebnih zakona ), b) nije navedeno što je to specifična materija Zakona na koji se primjenjuje drugi propis, c) nisu navedena pitanja koje se izuzimaju od primjene ovog ili drugog propisa, sukladno navodima pod 1. a) Naprijed navedeno upućuje da kod izrade propisa nije poštivano jedinstvo pravnog sustava RH te su stoga određene odredbe ovog Zakona u koliziji sa naprijed navedenim Zakonima kao i sa čl.128 st.1, čl.129 toč.a, čl.129 toč.b čl.130, čl.131 i čl.43 Ustava RH Nije prihvaćen U proceduri prijedloga zakona poštivani su pozitivni propisi RH.
14 Franjo Golubić PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe na proceduru predlaganja Zakona : 1. Smatram da je predlagač neosnovano i protivno stajalištu Povjerenika za informiranje skratio rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se prema stajalištu povjerenika taj rok prema Zakonu ne smije skratiti ako je uzrok za isto loše planiranje u radu tijela koje predlaže propis. Pošto je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprava donijet još u 12. Mj. 2018. Godine (NN 116/2018) bilo je sasvim dovoljno vremena da se pripremi Zakon i provede rasprava sa zainteresiranom javnošću u propisanom roku od 30 dana, tim više što se radi o Zakonu koji regulira pitanje protupožarne zaštite a koja djelatnost spada u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave sukladno čl.129.a Ustava RH i čl.19 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu : ZOLP(R)S) 2. Pošto se radi o Zakonu koji regulira pitanja iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S na isti je prethodno trebalo ishoditi mišljenje nadležnih tijela Udruge gradova i Udruge općina, sukladno odredbama čl.4 toč.6 Europske povelje o lokalnoj samoupravi, a koji glasi : „lokalne jedinice će se, koliko je to moguće, pravovremeno, na odgovarajući način, pitati za mišljenje u postupku pripremanja i donošenje odluka koje ih se neposredno tiču“. Pošto isto nije učinjeno došlo je do povrede Europske povelje o lokalnoj samoupravi a koje je po svojoj pravnoj snazi iznad Zakona. Nije prihvaćen Skraćni rok savjetovanja je obrazložen te je isto obrazloženje javno objavljeno zajedno s nacrtom prijedloga zakona. Prethodno postupku savjetovanja održano je niz sastanaka sa udrugama općina gradova I županija te su određeni prijedlozi istih uvaženi.
15 Dubravko Pruša PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Komentirao bih primjedbu JVP Splita vezano uz članak 58. i brisanje stavaka 2. do 7. Članak 58. je vrlo dobro definiran i izjednačava prava profesionalnih vatrogasaca prilikom odlaska u mirovinu kao i kod nesposobnosti za rad utvrđene od strane liječničke komisije, budući to zakon o radu ne definira na taj način,kao niti pravilnici o radu te da mnoge JVP u Hrvatskoj nemaju potpisan kolektivni ugovor ili imaju to definirano na nepovoljniji način od predloženog u navedenom članku prijedloga zakona. Stoga smatram da navedeni članak treba ostati u predloženom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Dubravko Pruša PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Prijedlog za dopunu članka 76.stavak 5. U članku 76. stavak 5.predlažem na kraju stavka dodati: a ukoliko se ne potpiše kolektivni ugovor primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Nije prihvaćen Usuglašeno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te sindikatima.
17 Dubravko Pruša PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Prijedlog za dopunu članka 76. U članku 76. predlažem dodati stavak 9. koji glasi: plaća profesionalnog vatrogasca uvećava se za 13% na ime povećanog broja sati u odnosu na redovni mjesečni fond radnih sati ostvarenih zbog rada u turnusu. Nije prihvaćen Usuglašeno s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava te sindikatima.
18 Dubravko Pruša PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Komentirao bih primjedbu JVP Splita vezanu uz čl.76. stavak 3. Mišljenja sam da je stavak dobro formuliran jer dopušta osnivaču da Kolektivnim ugovorom dogovori osnovicu plaće sa JVP, koja ne može biti manja od osnovice za državne službenike i namještenike, ali može biti veća. Iz navedenog prizlazi da osnovica plaće nije čvrsto vezana za osnovicu za državne službenike i namještenike. Prihvaćen Prihvaća se.
19 VATROGASNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU VATROGASNA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE U daljnjem tekstu predlažemo sljedeće dopune Prijedloga Zakona o vatrogastvu, i to na način da se: U članku 51. Prijedloga Zakona o vatrogastvu u stavku 7. briše se točka, stavlja zarez, te dodaju riječi „…odnosno stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, glavnog vatrogasnog zapovjednika odnosno njegovog zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika.“ u stavku 8. briše se točka, stavlja zarez, te dodaju riječi „…odnosno stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini.“ u stavku 9. briše se točka, stavlja zarez, te dodaju riječi „…odnosno srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika ili zanimanje vatrogasnog smjera te najmanje petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.“ u stavku 11. briše se točka, stavlja zarez, te dodaju riječi „… odnosno stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.“ u stavku 12. briše se točka, stavlja zarez, te dodaju riječi „…odnosno srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika ili zanimanje vatrogasnog smjera te najmanje petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.“ Nije prihvaćen Intencija je da svi zatečeni u prijelaznom roku od 4 godine od stupanja zakona na snagu steknu uvjete.
20 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe uz članak 78. Uvažavajući navode iz obrazloženja predlagatelja prema kojem je potrebno zaštiti zapovjedni kadar u vatrogastvu (kao i sve ostale profesionalne vatrogasce) i osigurati mogućnost ranijeg odlaska u starosnu mirovinu držimo da je nužno uvažiti i volju profesionalnih vatrogasaca koji moraju moći slobodno odlučivati o odlasku u mirovinu te je potrebno dodati i zahtjev profesionalnih vatrogasca upućen prema glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Slijedom navedenog predlažemo da članak 78. glasi: „Na zahtjev profesionalnog vatrogasca glavni vatrogasni zapovjednik donijet će rješenje o prestanku službe zbog ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, kada navrši mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovog Zakona.“ Nije prihvaćen To je iznimno I diskrecijsko pravo koje će se koristit u uvjetima dogovora između profesionalnog vatrogasca, zapovjednika postrojbe I GVZ-a.
21 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe uz članak 76. stavak 3. i stavak 8. Potpuno je neprihvatljivo vezivanje osnovice za plaće državnih službenika i namještenika budući se plaće zaposlenih u JVP financiraju iz proračuna osnivača te je jedino prihvatljivo dovoditi u vezu s osnovicom službenika i namještenika osnivača, a isto regulirati kolektivnim ugovorom odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu. Slijedom navedenog predlaže se da članak 76. stavak 3. glasi: „(3) Osnovica za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca utvrđuje se kolektivnim ugovorom sklopljenim s osnivačem javne vatrogasne postrojbe, odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.“ U stavku 8. navedeno je „visinu dodataka iz stavka 3. ovog članka“, ističemo da stavak 3. regulira osnovicu, te ne spominje dodatak zbog čega je citirani navod potrebno brisati. Nije prihvaćen Obzirom se ovim prijedlogom jamči minimum prava profesionalnog vatrogasca.
22 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe uz članak 58. Brisati stavke od 2. do 7. budući je ista materija regulirana Zakonom o radu kao i kolektivnim ugovorima zaključenim između osnivača i Javnih vatrogasnih postrojbi te pravilnicima o radu. Nije prihvaćen To je iznimno I diskrecijsko pravo koje će se koristit u uvjetima dogovora između profesionalnog vatrogasca, zapovjednika postrojbe I gvz-a.
23 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Primjedbe na članak 32. stavak 4. Budući je člankom 31. stavcima 2. i 3. predloženo da „(2) Javnu vatrogasnu postrojbu, sukladno vatrogasnom planu grada, područja odnosno općine osniva jedinica lokalne samouprava na temelju odluke predstavničkog tijela, sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova, kao neprofitnu pravnu osobu. (3) Javna vatrogasna postrojba proračunski je korisnik svog osnivača. „ Ovakvom pravnom regulacijom osnivač i davatelj financijskih sredstava nema mogućnost nadzora nad upravljanjem svojom ustanovom putem Vatrogasnog vijeća u kojem bi svakako trebao imati većinu te predlažemo regulaciju sastava Vatrogasnog vijeća u kojem bi bili zastupljeni predstavnici vatrogasne zajednice županije, radnika i većinskog osnivača, a što bi rezultiralo bržom operativnošću i manjim troškovima za osnivača odnosno JVP, te bi se osnivaču osigurao nužno potreban nadzora nad radom JVP. Slijedom navedenog predlaže se izmijeniti stavak 4. članka 32. na način da glasi: (4) Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim sjedištima (odnosno najveća postrojba u jedinici regionalne (područne) samouprave) broji pet članova, a čine ga: predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika i tri (3) predstavnika osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Nije prihvaćen Ovime se u upravljanju povećava utjecaj vatrogastva, a ne umanjuje pravo osnivača koji I dalje ima svog predstavnika u upravljanju ustanovom.
24 Aleksandra Tramontana PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU Ocjena stanja - četvrti odlomak - U prvoj rečenici iza riječi “...osigurava se u...”, nedostaje riječ “državnom”. Činjenica je da je u spomenutom Zakonu o vatrogastvu iz 1999. bio naveden prijelazni period financiranja profesionalnog vatrogastva iz državnog proračuna. Tada bi predmetna rečenica imala smisla. Već u narednom odlomku navodi se da su se 2004. godine dopunama zakona javne vatrogasne postrojbe “nastavile financirati uz pomoć državnog proračuna”, a to ranije nije bilo navedeno za JVP. U drugoj rečenici četvrtog odlomka, iza riječi “ovog” treba stajati zarez. Nije prihvaćen Rečenica opisuje stanje kako je bilo te s razlogom nije pisano državnom.
25 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Sugerira se dodati u članak 1. novi stavak iza stavka (3) „Vatrogasna djelatnost predstavlja dio ukupnog sustava domovinske sigurnosti Republike Hrvatske.“ Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o domovinskoj sigurnosti.
26 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Da li odredba članka 1. st. 5. ovako kako je propisana (...ne primjenjuju se na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi...i za zaštitu zračnih luka) isključuje i uvjete za obavljanje poslova vatrogasca, zapošljavanje profesionalnih vatrogasaca na zračnim lukama? Ako da, onda treba napraviti dopunu zbog dosegnutih stručnih i zdravstvenih standarda spasilačko vatrogasnog osoblja (SVO) na aerodromu, ako ne, onda je u redu ovako kako je propisano (mogu se ubuduće očekivati upiti i traženje tumačenja od strane aerodroma u RH). Primljeno na znanje Ne znači.
27 SECURITAS HRVATSKA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažemo u cijelosti brisati stavak 3. i stavak 4. prvog članka budući da se istim praktički onemogućuje privatnim pravnim osobama, dakle svim onim subjektima koji se ne financiraju iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, te nisu izuzeti od primjene određenih poreznih propisa, a registrirani su za obavljanje djelatnosti gašenja požara i drugih srodnih djelatnosti, obavljanje tih djelatnosti te ih se stavlja u nepovoljniji i neravnopravan položaj, kao i ozbiljno ugrožava njihov položaj na tržištu, stvarajući ujedno nepoštenu tržišnu utakmicu. Svi zakoni i podzakonski propisi Republike Hrvatske prvenstveno moraju biti u skladu s Ustavom te se nipošto ne smiju kositi s temeljnim načelima pravnog poretka Republike Hrvatske niti se njima smije pogodovati pojedinim interesnim skupinama. Predlagatelj zakona morao bi biti svjestan svega navedenog. Nije prihvaćen Na temelju dosadašnjih negativnih iskustava predloženo je rješenje u postojećem prijedlogu. Vatrogasna djelatnost je djelatnost od interesa za RH.
28 Florijan servis d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. FLORIJAN SERVIS Dopuniti stavak (3) sa rečenicom. Vatrogasna djelatnost je i profitna djelatnost pri pružanju usluga profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. Dakle, dopunjen stavak (3) bi u cijelosti glasio; "Vatrogasna djelatnost je neprofitna, stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Vatrogasna djelatnost je i profitna djelatnost pri pružanju usluga profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu." Obrazloženje: Na ovaj način bi se napravila jasna razlika između nečega što je od javnog interesa i nečega što je od privatnog interesa. Kako će npr. INA vatrogasni servisi d.o.o. (trgovačko društvo) poslati neprofitnu i humanitarnu fakturu za usluge profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu za Janaf d.d. i objasniti svom vlasniku ( INA d.d.) preuzete rizike i povećane troškove police iz djelatnosti i sl. ako se to sve treba provesti kroz formu neprofitne i humanitarne djelatnosti? Nije prihvaćen Na temelju dosadašnjih negativnih iskustava predloženo je rješenje u postojećem prijedlogu. Vatrogasna djelatnost je djelatnost od interesa za RH.
29 VELIBOR TOPOLOVEC I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Ovim prijedlogom zakona neuređuje se ništa i isti je kao takav neodrživ i predlažem predlagaču da ga povuče iz procedure, te imenuje komisiju u kojoj će biti zastupljeni relevantni činbenici Hrvatskog vatrogastva a ne da Prijedlog piše interesna skupina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 KARMEN PATTAI I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. stavak 4. između riječi obavljaju i riječi vatrogasne postrojbe predlažem dodati riječ isključivo, tako da stavak 4. glasi: "Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije." Predlažem dodati novi stavak koji bi glasio: Pravne osobe koje u svom sastavu sukladno kategorizaciji ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija moraju imati Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu trebaju u popisu djelatnosti registriranih pri nadležnom trgovačkom sudu imati upisanu odnosno registriranu vatrogasnu djelatnost. Obrazloženje: Prilikom obavljanja inspekcijskih nadzora u pravnim osobama koje u svom sastavu moraju imati PVPG inspektori su nailazili na profesionalne vatrogasce koji su bili zaposlenici zaštitarskih tvrtki sa radnim mjestom u PVPG. Zaštitarske tvrtke nisu registrirane za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Djelatnici - vatrogasci zaštitarskih tvrtki nisu u jednakom radno-pravnom odnosu sa vatrogascima zaposlenicima PVPG. Isti rade u smjenskom načinu rada, često i dvije neprestane smjene za redom, a prikazuje im se osmosatno radno vrijeme. Zbog malih primanja i neujednačenih prava velika je fluktuacija djelatnika čime je upitno djelovanje istih vatrogasaca, odnosno poznavanje radnog i proizvodnog procesa. U pojedinim zaštitarskim tvrtkama vatrogasci ne posjeduju potrebnu osobnu zaštitnu opremu. Zaštitarske tvrtke ujedno predstavljaju nelojalnu konkurenciju vatrogasnim postrojbama. Prihvaćen Uskladit će se.
31 Tomislav Lončar I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U članku 1. st. 5. ZOV mora se odnositi i na OSRH i na zračne luke u korelaciji sa zakonima nadležnim za OSRH i zračne luke. Nije prihvaćen Usuglašeno s MORH-om.
32 ŽELJKO SUTLAR I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažem da se u članku 1. st. (2) tekst iz Prijedloga ZoV-a zamijeni tekstom „(2) Vatrogasna djelatnost u Republici Hrvatskoj obavlja se na kopnu, rijekama i jezerima, u/na i s mora te iz zraka, a provodi se strateškim promišljanjem i oblikovanjem sustava, planiranjem, pripremom, organiziranjem, opremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem, aktiviranjem i djelovanjem snaga što uključuje i prihvat, analitiku, obradu i prijenos informacija o događajima u kojima su aktivirani i/ili djeluju svi ili dio resursa vatrogastva, a uz stalnu provjeru – nadzor i evaluaciju tih aktivnosti. Temeljna operativna zadaća vatrogastva je gašenje požara, usporavanje, zaustavljanje i sprečavanje njegova razvoja i širenja, spašavanje i zaštita ljudi, životinja, imovine i dobara, čovjekova okoliša, prirode i kulturnih dobara ugroženih požarom, eksplozijom i drugim tehničko – tehnološkim uzrocima, opasnim tvarima, ekološkim onečišćenjima, prirodnim nepogodama i drugim nesrećama te evidentiranje, analitika, prosudbe i donošenje odluka te izvješćivanje za vrijeme i nakon tih aktivnosti. Vatrogasna djelatnost provodi se i sudjelovanjem u preventivnim mjerama zaštite od požara i eksplozija, tijekom pružanja tehničke pomoći i podrške u nezgodama, velikim nesrećama, žurnim i opasnim situacijama, izvanrednim događajima, prijetnjama, katastrofama i kroz potporu u drugim aktivnostima civilne zaštite i sustava domovinske sigurnosti.“ Smatram kako je ovakvim prijedlogom obuhvaćen veći dio aktivnosti sustava vatrogastva nego što je to u objavljenom tekstu Prijedloga Zakona. Nadalje, u članku 1. st. (3) predlažem točku na kraju zamijeniti zarezom i dodati tekst „a vatrogastvo i resursi vatrogastva bitni su za aktivnosti sustava civilne zaštite i značajan segment sustava domovinske sigurnosti.“ Na ovaj način naznačena je poveznica vatrogastva s područjima i sustavima reguliranim drugim propisima (Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti), a koji u djelovanju uključuju odnosno oslanjaju se na resurse vatrogastva. Dodatno, u članku 1. st. (4) predlažem ispred teksta „vatrogasne postrojbe“ dodati tekst „tijelo državne uprave nadležno za vatrogastvo - središnji državni ured“, a iza „vatrogasne postrojbe“ dodati tekst „sa ili bez postaja i ispostava“. Navedeno predlažem zbog u startu jasnijeg pozicioniranja (kasnije) navedenih dijelova sustava vatrogastva. Nije prihvaćen Smatramo da potojeći članci obuhvaćaju djelatnost, a sve predloženo bit će riješeno podzakonskim aktima.
33 Franjo Golubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. 1. Predlažem da se u st.1 tekst koji glasi " financiranje vatrogastva na svim razinama" zamjeni tekstom koji glasi : "obaveza financiranja odnosno sufinanciranje javne vatrogasne službe od strane JLP(R)S odnosno države, sukladno planovima zaštite od požara JLS(R)P i operativnim vatrogasnim planovima JLP(R)S koji su sastavni dijelovi plana zaštite od požara JLP(R)S " 2. Predlažem da se u čl.1 st.3 ispred riječi "neprofitna" doda riječ "javna" te da se na kraja rečenice briše točka i doda tekst : " i JLP(R)S " 3. Predlažem da se u st.4 na kraju rečenice briše tekst : "organizacije" i umjesto istog doda tekst koji glasi : " udruge i ustanove" Nije prihvaćen Smatramo da postojeći članci obuhvaćaju relevantno.
34 ZVONKO VIDEC I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U stavku 1, točci 37 se definira vatrogasno spremište kao prostor u kojem se čuvaju vatrogasna vozila i oprema. U skladu s prilikama u vatrogasnom društvu i financijskom situacijom u jedinici lokalne samouprave ono može biti samostojeće ili dio zgrade vatrogasnog, eventualno društveno-vatrogasnog doma kao što je to čest slučaj u nama susjednim državama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Smatra se potrebnim u članak 2. neke pojmove izbaciti (tehnološke eksplozije) jer su definirane nekim drugim zakonima (Zakonom o zaštiti od požara), ali i neke dodati kao npr: Vatrogasni operativni teritorij (teritorijalna jedinica) je teritorij ili dio teritorija unutar jedne i/ili više jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave glede operativnog djelovanja i odgovornosti vatrogasnih postrojbi te nadležnosti svih razina vatrogasnih zapovjedništava, a koje može ali i ne mora biti sukladna sa trenutačnim administrativnim teritorijalnim ustrojem RH i poklapanju s granicama jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave. Plan angažiranja je operativni vatrogasni plan kojim se opisuje plansko aktiviranje i angažiranje vatrogasnih postrojbi na određenom vatrogasnom operativnom teritoriju. Plan angažiranja mora biti usklađen s dokumentima više kategorije. Plan uzbunjivanja definira koja vatrogasna vozila i oprema vatrogasne postrojbe izlaze na intervenciju ovisno o vrsti intervencije i intenzitetu. Definirati i ostale pojmove kao što su: Vatrogasac je fizička osoba koja je član ili radnik vatrogasne organizacije. Dobrovoljni vatrogasac je član dobrovoljnog vatrogasnog društva i čija glavna djelatnost nije vatrogastvo, već koji dobrovoljno i na zahtjev obavlja te poslove, za što može, ali ne mora primiti naknadu. Profesionalni vatrogasac je fizička osoba koja je zaposlena u vatrogasnoj organizaciji, tvrtki, ustanovi ili drugoj organizaciji (profesionalnoj ili dobrovoljnoj) čija je glavna djelatnost vatrogastvo. Operativni vatrogasac je fizička osoba koja profesionalno ili dobrovoljno obavlja operativne poslove vatrogasne službe u formacijskom sastavu vatrogasnih postrojbi i koja zadovoljava propisane psihofizičke i zdravstvene uvjete, te je stručno osposobljena za obavljanje tih poslova. Sezonski vatrogasac je vatrogasac koji temeljem sklopljenog ugovora, a zbog očekivanog povećanog obima posla tijekom određenog vremenskom razdoblju u godini obavlja operativne poslove vatrogasne službe u formacijskom sastavu vatrogasnih postrojbi i uz zadovoljavanje propisanih uvjeta kao operativni vatrogasac. Ugovorni vatrogasac je vatrogasac koji temeljem sklopljenog ugovora može obavljati poslove vatrogasne službe u vatrogasnim, gospodarskim i drugim organizacijama i koji zadovoljava propisane psihofizičke i zdravstvene uvjete, te je stručno osposobljena za obavljanje tih poslova. Vježbenik je osoba koja ima završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje bez radnog iskustva na operativnim poslovima u vatrogasnoj službi. Pripravnik je osoba koja ima završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te završeno temeljno obrazovanje za zanimanje – profesionalni vatrogasac. Vatrogasna zaštitna oprema je oprema za osobnu i skupnu zaštitu vatrogasaca koja se koristi u svrhu izvršenja operativnih poslova i zadaća vatrogasne službe. Vatrogasna radna oprema je svaki alat, stroj ili uređaj koji je se koristi u provedbi operativnih poslova i zadaća vatrogasne službe. Vatrogasna postaja/ispostava organizacijska je jedinica vatrogasne postrojbe ustrojena radi intervencija na dijelu teritorija odgovornosti postrojbe, a u propisanom vremenu. Profesionalna jezgra je pojedinac ili skupina operativnih vatrogasaca koji profesionalno obavljaju djelatnost vatrogasne službe u vatrogasnoj postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva u skladu s propisanim kriterijima za organiziranje i opremanje vatrogasnih postrojbi. Formacijski sastavi vatrogasne postrojbe su propisom prikazane i opisane vatrogasne formacije nužne za obavljanje djelatnosti vatrogasne službe. Vatrogasno odjeljenje (puno ili umanjeno) u dobrovoljnom vatrogasnom društvu dio je vatrogasne postrojbe jednog ili više dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasna iskaznica je osobni identifikacijski dokument kojim se dokazuje pripadnost vatrogasnoj organizaciji. Upravljanje vatrogasnim sustavom je određivanje temeljnog i/ili etapnog cilja, postavljanje strategije i plansko povezivanje dijelova sustava, resursa i aktivnosti u jedinstvenu cjelinu radi izvršenja zadaća i postizanja ciljeva (uključuje funkcije planiranja, nadzora, analitike i korekcije); Rukovođenje/vođenje je usmjeravanje pojedinaca, dijelova sustava vatrogastva ili sustava u cjelini prema ostvarivanju postavljenih ciljeva (izvršna funkcija upravljanja - uključuje funkciju nadzora). Koordiniranje je osiguravanje vremenske i prostorne usklađenosti djelovanja svih sudionika provedbe ovoga Plana u intervenciji po etapama provođenja zadaća, te njihovo pravodobno informiranje i usmjeravanje; Zapovijedanje je oblik rukovođenja/vođenja postavljen na principima jednonadređenosti i subordinacije u dodjeljivanju izravnih zadaća, nadzoru i korekciji provođenja aktivnosti na mjestu intervencije (uz izvršnu, uključuje i funkciju izvješćivanja); Intervencije od posebnog značaja su intervencije koje po inicijalnom događaju, mjestu nastanka ili posljedicama u smislu veličine, materijalne štete, ozlijeđenih osoba i sličnom izazivaju posebnu pozornost javnosti i medija. Složena intervencija je intervencija koja se sastoji od više različitih vrsta intervencija, što zahtjeva primjenu različitih uređaja, opreme i tehnike te primjenu različitih mjera, postupaka i radnji. Zapovjednik/voditelj vatrogasne intervencije je osoba sa posebnim ovlastima i odgovornostima koja je aktom o unutarnjem ustrojem vatrogasne postrojbe određena da samostalno vodi vatrogasnom intervencijom. Vatrogasno dežurstvo je stalno vatrogasno dežurstvo pripadnika vatrogasnih postrojbi ili osoba osposobljenih za poslove profesionalnog, odnosno dobrovoljnog vatrogasca, a prema odluci nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave te pravnih osoba za zaštitu građevina, otvorenog prostora i drugih prostora od posebnog značaja, ili za vrijeme povećane opasnosti. Nije prihvaćen Postojeća rješenja obuhvaćaju najveći dio predloženoga, a zakon ne može urediti svaki detalj. Potrebno će biti definirati mnoge dijelove sustava vatrogastva I pojmove podzakonskim atima.
36 Odašiljači i veze d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. dodati novi pojam pod red. br. 24 koji glasi: "24. središnji informacijsko-komunikacijski sustav je sustav koji se sastoji od fiksnih veza, usmjerenih radiorelejnih veza, radio komunikacija u privatnoj/profesionalnoj pokretnoj mreži (PMR) za potrebe vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca na području Republike Hrvatske i komunikacijskih sučelja za komunikaciju s drugim hitnim službama" detaljnije pojašnjenje je uz komentar na čl. 47. Prihvaćen Uskladit će se.
37 INA Industrija nafte d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažemo da se u članku 2. točka 21. definicija "profesionalni vatrogasac" formulira na način da se na kraj definicje doda i "i vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima" Predlažemo da se uvede definicije, vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ( dobrovoljni, profesionalni itd) Nije prihvaćen Definirano je u ljedećim člancima zakona.
38 Nikola Tramontana I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Izraze i pojmove navedene u ovom članku poredati abecednim redom (od čl.37. nema reda) pojmovnik mora obuhvatiti sve izraze i pojmove koji se koriste u ovom prijedlogu zakona, a zamjetno nedostaje tumačenje značenja pojedinih pojmova koji se pojavljuju. u točki 2. nepotrebno se navodi “punoljetni”, jer se u nastavku rečenice poziva na uvjete iz ovog Zakona, a u njima nedvosmileno stoji koje uvjete za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca mora udovoljavati kandidatkinja ili kandidat. u točki 3. ponuđena je pogrešna definicija značenja pojma “dojava”. Predlažemo sljedeću formulaciju; “dojava je informacija nadležnom vatrogasnom operativnom centru (možda središtu?) o nastalom izvanrednom događaju koji zahtijeva intervenciju vatrogasne postrojbe”. Dojava ne može značiti “primitak informacije”. u točki 18. ovog članka preformulirati značenje pojma “područje djelovanja”. Osnivač vatrogasne postrojbe osniva postrojbu za čitavo područje svoje nadležnosti npr. (JLS), a u okviru tog područja vatrogasna postrojba može u svoju nadležnost dobiti dio tog područja ali područje djelovanja ostaje čitava JLS. u pojmovniku je predlagač propustio jasno i nedvosmisleno definirati značenje pojma “Vatrogasni plan”, a taj se pojam višekratno spominje u člancima zakona koji slijede. S obzirom da je pojam pojašnjen u članku 50 to treba navesti u pojmovniku. Time se olakšava čitanje Zakona. nedostaje i definicija pojma “Vatrogasni sustav grada”. u Zakonu o zaštiti od požara (članak 3. st.1.) spominju se termini “Procjena ugroženosti” i “Plan zaštite od požara”. U ovom prijedlogu Zakona tih termina nema. Zašto se ne spominju? Nejasan i nedefiniran termin “Vatrogasni plan” ne može zamijeniti predmetne pojmove. u točki 40. postojeći termin “vatrogasni početnik” zamijeniti terminom “vatrogasni pripravnik”. U Zakonu o radu ne postoji termin početnik već pripravnik i ovaj zakon mora koristiri odgovarajuću terminologiju. nije definirano značenje pojmova “stožer Hrvatske vatrogasne zajednice” i “Zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice”. U pojmovniku definirati oba pojma. Definirati značenje pojma “vatrogasna snaga” (članak 5., točka 7.) Definirat pojam “vatrogasni sustav grada/općine” Definirati pojam “samostalno dobrovoljno vatrogasno društvo” (članak 26. točka 1.) Definirati pojam “plan vatrogasnih intervencija (članak 26., stavak 6, alineja 4.) ili ga ispraviti - ako je greška Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama.
39 VELIBOR TOPOLOVEC I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U vatrogastvu postoje tisuće i tisuće pojmova koji se reguliraju nekim drugim regulativama, ovaj članak je nepotreban kao i više od 50% članaka stavljenih u prijedlog zakona a tu im nije mjesto. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 DARIO GAUŠ I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. - Točka 3 – dojava se ne zaprima samo u VOC-u. Dojavu mogu zaprimiti i druge žurne službe. Zar postaje dojava tek kad se zaprimi u nadležnom VOC-u? Nadalje, zar informacija o intervenciji koju nadležna vatrogasna postrojba zaprimi od nadležnog VOC-a nije dojava? Naposljetku, nema svaka vatrogasna postrojba VOC koji bi se mogao smatrati nadležnim; - Točka 6 – Treba dodati da katastrofa prekida normalno funkcioniranje zahvaćene zajednice; - Točka 13 – Kvalifikacija; o Kvalifikacija:  Definicija prema HKO – Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija: • Naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba. o Prekvalifikacija  Hrvatski leksikon • prekvalifikacija (hrv.+lat.), pedagoška i profesionalna djelatnost kojom se osobe, već kvalificirane u nekoj struci, ubrzanim školovanjem (tečajevi, predavanja, vježbe) osposobljavaju za druga zanimanja. o Potrebno je bolje definirati/pojasniti pojam kvalifikacija; - Točka 18 - Vatrogasni plan? Potrebno je promijeniti značenje pojma područje djelovanja na način da se formulira da je područje djelovanja područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave na kojem djeluje jedna vatrogasna postrojba sukladno Vatrogasnom planu. Ovako kako je navedeno označava da svaka JLS ima više od jedne vatrogasne postrojbe. S obzirom da se u točki 19 spominje termin područje odgovornosti, znači li to da vatrogasna postrojba društva intervenira na području djelovanja sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine i Grada Zagreba (kako je to navedeno u stavku 2 članka 38), a da za to svoje interveniranje nije odgovorna kao što je to slučaj kod središnje vatrogasne postrojbe kojoj je određeno područje odgovornosti? U članku 39 govori se o Zapovjedniku i zapovjedništvu vatrogasne postrojbe društva. Već u samom naslovu ne spominje se središnja vatrogasna postrojba, a u stavku 1 istog članka navodi se: Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva zastupa i predstavlja dobrovoljno vatrogasno društvo u okviru ovlasti utvrđenih statutom, odgovoran je za organiziranosti i osposobljenosti vatrogastva na području za koje je odgovorno dobrovoljno vatrogasno društvo. Kako se u naslovu spominje vatrogasna postrojba društva i sukladno točki 18 trebalo bi stajati da zapovjednik zastupa društvo na području djelovanja istog iz čega je također vidljivo da je besmisleno definirati područje djelovanja i područje odgovornosti. Potrebno je maknuti područje odgovornosti i definirati područje djelovanja za oba slučaja, središnje vatrogasne postrojbe, i vatrogasne postrojbe društva; - Točka 26 - Tehnološka eksplozija – o Ovako je definirana u Zakonu o ZOP-a:  Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije. Ovakva definicija bi obuhvatila i negorive plinove pod tlakom i paru. o Potrebna korekcija - Nije u koncentraciji sa zrakom nego sa kisikom iz zraka; - Točka 29 – pojam vatrogasac: zajednički pojam za dobrovoljnog i profesionalnog vatrogasca. Potrebno je dati točnu definiciju i decidirano reći što je to vatrogasac. Ovako isti pojam definira NFPA 1001: vatrogasac je osoba koja posjeduje znanja i vještine da funkcionira kao integrirani član vatrogasne ekipe, pod nadzorom, u opasnim uvjetima; - Točka 30 – treba dodati i kondicijske pripreme – sportske aktivnosti. Zbog toga što toga trenutno nema definiranoga kroz redovne aktivnosti, ne priznaje se ozljeda na radu vatrogascu koji se je ozlijedio tijekom obavljanja sportskih aktivnosti za vrijeme redovne službe; - Točka 21 – tehnika i oprema nije isto. Potvrda tome je i točka 37 koja definira da je vatrogasno spremište mjesto gdje je smještena vatrogasna tehnika i OPREMA; - Točka 40 – vatrogasni početnik; o Da li je uz postojeći, općeprihvaćeni, pojam PRIPRAVNIK potrebno izmišljati početnika? Nije prihvaćen Predloženo će se regulirati podzakonskim aktima.
41 ŽELJKO SUTLAR I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U članku 2. st. (1), točka 34. iza „vatrogasne postrojbe“ predlažem dodati tekst „s ili bez postaja i ispostava“, a radi toga što se postaje i ispostave pojavljuju (kasnije) u daljnjem tekst prijedloga Zakona. U članku 2., st. (1) smatram potrebnim dodati novu točku 42. i objasniti pojam „namjenski oblikovane snage – moduli vatrogastva“ pa predlažem tekst kako slijedi: „42. namjenski oblikovane snage – moduli vatrogastva su ljudski, materijalni i ostali resursi te sposobnosti vatrogastva koje svojim aktom određuje glavni vatrogasni zapovjednik radi odgovora na specifične potrebe, izvanredne aktivnosti i zahtjeve, a za slučaj kada moduli nisu unaprijed jednoznačno regulirani drugim propisima, preporukama, uredbama i pravilnicima.“ Isto smatram potrebnim za slučaj kada i u kojem sustav vatrogastva pruža tehničku pomoć i podršku sustavu civilne zaštite i/ili sustavu domovinske sigurnosti, a svi potrebni elementi/resursi nisu unaprijed jasno (i planski) razrađeni/definirani. Nadalje, u članku 2. st. (1) poželjno je dodati (u novoj točci 43.) i objasniti pojam „vatrogasno dežurstvo“ ali za to (još) ne predlažem tekst – samo pojašnjenje potrebe. Naime, u Zakonu o zaštiti od požara „vatrogasno dežurstvo“ navodi se kao obveza za pravnu osobu koja ima građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine te prostore razvrstane u II kategoriju ugroženosti od požara, pojavljuje se i u ovom tekstu Zakona o vatrogastvu, a sam pojam nije definiran ili pojašnjen. Uz to, sadašnji Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH, članak 21. određuje stalno vatrogasno dežurstvo pripadnika vatrogasnih postrojbi ili osoba osposobljenih za poslove profesionalnog, odnosno dobrovoljnog vatrogasca, a prema odluci nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba. Iz teksta u Pravilniku proizlazi kako nije riječ o vatrogasnoj postrojbi i obavljanju djelatnosti vatrogastva (iako organizirano mogu dežurati i pripadnici postrojbi) pa mislim da to treba razjasniti. Naravno, moguće je u Zakonu navesti da se odredbe ne odnose na „vatrogasno dežurstvo“ (i opet treba pojasniti) ali tada neće biti jasno u čijoj su (stvarnoj) nadležnosti takva dežurstva. Nije prihvaćen Navedeni prijedlozi rješavat će se podzakonskim aktima.
42 Franjo Golubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 1.Predlažem da se u st.1 toč.5 iza riječi "zbog" doda i nova riječ : "požara" 2. Predlažem da se u st.1 toč.6 i toč.14 brišu jer ovlast za organizaciju djelovanja u slučaju katastrofa i nesreća ima MUP koji je sukladno zakonom preuzeo poslove civilne zaštite 3. Predlažem da se u st.1 toč.18 tekst "dio područja" zamjeni sa novim tekstom : " cijelo područje ili dio područja" 4. Predlažem da se u st.1 toč.24 riječ " središnja" zamijeni sa riječ : " operativna" , te da se na kraju stavi zarez i doda tekst koji glasi : " a kojoj je odlukom predstavničkog tijela JLS povjerno obavljanje javne vatrogasne službe na području JLS " 5. Predlažem da se us t.1 toč.33 naznači da dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice djeluju kao udruge, sukladno Zakono o udrugama. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, predloženo rješenje je odgovarajuće.
43 Sindikat vatrogasaca Rijeka I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. -stavak 37. "vatrogasno spremište" zamijeniti za vatrogasni dom. Prihvaćen Uskladit će se.
44 DVD Bistra I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Dodati pojam: "vatrogasni dom" je mjesto namijenjeno obavljanju vatrogasnih aktivnosti te za smještaj vatrogasnih snaga Prihvaćen Uskladit će se.
45 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. na kraju točke 23. dodati riječi: "i vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima" Nije prihvaćen Prijedlog je nejasan.
46 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Nadležno tijelo za vatrogastvo je javna vatrogasna postrojba, središnje dobrovoljno vatrogasno društvo ili zajednica koje na temelju ovog Zakona i Vatrogasnog plana ima utvrđeno područje djelovanja te ovlast za davanje suglasnosti, odobrenja, mišljenja i donošenje drugih odluka na temelju ovog Zakona i drugih propisa Nije prihvaćen Predloženo rješenje je odgovarajuće.
47 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Dobrovoljni vatrogasac u gospodarstvu je osoba koja je stekla neformalno obrazovanje za obavljane vatrogasne djelatnosti i udovoljava uvjetima iz ovog zakona i propisa donjetih na temelju njega za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca te pored osnovnih poslova po potrebi obavlja i vatrogasnu djelatnost u pravnoj osobi u kojoj je zaposlena. Nije prihvaćen Usklađeno s vatrogascima u gospodarstvu.
48 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 36. vatrogasni operativni centar je komunikacijsko središte za prijem dojava o izvanrednim događajima, uzbunjivanje, koordiniranje, vođenje vatrogasnih intervencija, izvještavanje nadležnih službi i zapovjednika, analiziranje i statističko obrađivanje vatrogasnih intervencija, ustrojen na državnoj, županijskoj, a može se ustrojiti i na lokalnoj razini Nije prihvaćen Detalji će se regulirati podzakonskim aktima.
49 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Središnja vatrogasna postrojba ili društvo je vatrogasna postrojba koja ima stalnu (0-24), operativnu sposobnost za obavljanje složenih vatrogasnih intervencija na području odgovornosti Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama.
50 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 19. Područje odgovornosti je teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojoj nadležnost i odgovornost za obavljanje složenih vatrogasnih intervencija ima javna vatrogasna postrojba ili središnje društvo sukladno vatrogasnom planu. Operativna sposobnost jesu vrste intervencija za koje vatrogasna postrojba ili društvo ima opremu i stručno osposobljene vatrogasce za stalno obavljanje vatrogasnih intervencija na području odgovornosti. Složena vatrogasna intervencija je intervencija na kojoj su ili mogu biti osobe u neposrednoj životnoj opasnosti i na kojima je ili može nastati velika materijalna šteta. Jednostavna vatrogasna intervencija je intervencija u kojoj neposredno ne prijeti velika materijalna štete i nema osoba u neposrednoj opasnosti. Nije prihvaćen Rješenje ovog prijedloga je odgovarajuće.
51 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 21. Profesionalni vatrogasac je osoba koja je stekla strukovno obrazovanje u sustavu vatrogastva za obavljanje vatrogasne djelatnosti i udovoljava uvjetima ovog Zakona i propisa donijetih na temelju njega za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca Nije prihvaćen Rješenje ovog prijedloga je odgovarajuće.
52 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 18. Područje djelovanja je područje na kojem vatrogasnu djelatnost obavlja vatrogasno društvo sukladno svojoj operativnoj sposobnosti – jednostavne intervencije. Nije prihvaćen Rješenje ovog prijedloga je odgovarajuće te će Vatrogasnim planom biti definirano detaljnije.
53 Hinko Mance I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. 2. Dobrovoljni vatrogasac je osoba koja je stekla neformalno obrazovanje za obavljane vatrogasne djelatnosti i udovoljava uvjetima iz ovog zakona i propisa donjetih na temleju njega za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca Nije prihvaćen Rješenje ovog prijedloga je odgovarajuće.
54 MILAN ŠULTER I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažem da točka 37. glasi: Vatrogasni dom je mjesto gdje su smještena vatrogasna vozila i oprema za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Prihvaćen Uskladit će se.
55 DARIO GAUŠ I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. - Dan Sv. Florijana; - Nije sporno da je važno imati i Dan vatrogastva i Mjesec ZOP-a, ali možda da se ipak prije uvrste važnije stvari radi kojih se i radi izmjena ZOV? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
56 Tomislav Lončar I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Bilo bi poželjno definirati period zabrane paljenja otvorene vatre kroz kalendarsku godinu. Nije prihvaćen Pitanje je riješeno drugim zakonskim propisima.
57 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. U cijelom tekstu Zakona potrebno je koristiti istovjetan termin "Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku" Prihvaćen Odredba će se uskladiti s predloženim.
58 Odašiljači i veze d.o.o. II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. u stavku (5) iznad crtice "- izrađuje planove nabave vatrogasne opreme i tehnike" dodati novu crticu koja glasi: "- osigurava središnji informacijsko-komunikacijski sustav" detaljnije pojašnjenje je uz čl. 47. Prihvaćen Uskladit će se.
59 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. u stavku 5. ovog članka nejasno je definirano da Hrvatska vatrogasna zajednica izrađuje analize vatrogasnih intervencija. Kojih vatrogasnih intervencija? Pojedine postrojbe ili…? Tko je dužan izraditi analizu vatrogasne intervencije? Analizu vatrogasne intervencije može izraditi samo stručno osoblje, vatrogasni časnici na svim razinama zapovijedanja. Već u članku 7., t.3. predlagač Zakona navodi da Stožer sudjeluje u izradi izvješća!? Nije prihvaćen Predloženo će se urediti podzakonskim aktima.
60 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. U članku 1. stavak 4. između riječi obavljaju i riječi vatrogasne postrojbe predlažem dodati riječ isključivo, tako da stavak 4. glasi: "Vatrogasnu djelatnost obavljaju isključivo vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije." Predlažem dodati novi stavak koji bi glasio: Pravne osobe koje sukladno kategorizaciji ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u svom sastavu moraju imati Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, u popisu djelatnosti registriranih pri nadležnom trgovačkom sudu moraju imati upisanu, odnosno registriranu vatrogasnu djelatnost. Obrazloženje: Prilikom obavljanja inspekcijskih nadzora u pravnim osobama koje u svom sastavu moraju imati PVPG, nailazilo se na profesionalne vatrogasce koji su bili zaposlenici zaštitarskih tvrtki s mjestom rada u PVPG. Zaštitarske tvrtke nisu registrirane za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Djelatnici - vatrogasci zaštitarskih tvrtki nisu u jednakom radno-pravnom odnosu s vatrogascima zaposlenicima PVPG. Isti rade u smjenskom načinu rada, nerijetko i dvije smjene u kontinuitetu, a prikazuje im se osmosatno radno vrijeme. Zbog malih primanja i neujednačenih prava vatrogasaca zaštitarskih tvrtki u odnosu na vatrogasce zaposlene u PVPG, velika je fluktuacija djelatnika. To rezultira zapošljavanjem novih vatrogascaca koji nedovoljno poznaju proizvodni proces. U pojedinim zaštitarskim tvrtkama vatrogasci ne posjeduju potrebnu osobnu zaštitnu opremu. Prihvaćen Uskladit će se.
61 VELIBOR TOPOLOVEC II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. Jedno od najvećih promašaja ovog prijedloga zakona. nemože se Državno tjelo zvati HVZ. HVZ je trebala ostati udruga građana koja okuplja i objedinjuje vatrogastvo RH. Želja je bila da se ovim zakonom Glavni vatrogasni zapovjednik locira u HVZ kao jedinstvenu krovnu organizaciju vatrogastva RH. Dobili smo suprotno, HVZ ušla je u Glavnog vatrogasnog zapovjednika! Primljeno na znanje To je već utvrđeno izmjenama I dopunama zakona 116/18.
62 Franjo Golubić II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. Predlažem da se u st.5 alineja 12 briše jer se radi o neustavnom ograničavanju prava slobode izbora nadležnih tijela u vatrogasnim udrugama kako je to određeno njihovim općim aktima sukladno odredbama Zakona o udrugama. Smatram da se mogu propisivati samo uvjeti koje kandidati na izborima moraju ispunjavati ali i ne uputa za način i provedbu izbora. 2. Predlažem da se u st.5 alineja 16 izmjeni tako da ista glasi :" obavlja godišnji stručni nadzor nad operativnim vatrogasnim postrojbama svih razina a na drugim vatrogasnim organizacijama prema godišnjem planu nadzora" 3. Predlažem da se st.5 alineja 17 izmjeni tako da ista glasi : " izrađuje planove nabave vatrogasne opreme i tehnike za čiju su nabavu sredstva osigurana državnom proračunu RH" Nije prihvaćen Prijedlog ovim rješenjima učvršćuje organizaciju I propisuje jedinstveni postupak.
63 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. U stavku 2. brisati riječi "vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca na području Republike Hrvatske", te iste zamijeniti riječima: "intervencijskih vatrogasnih postrojbi" Nije prihvaćen Predloženo rješenje iz Prijedloga obuhvaća odgovornost za cjelokupno vatrogastvo.
64 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. Utvrditi da su ustrojstvene cjeline Hrvatske vatrogasne zajednice Kabinet glavnog vatrogasnog zapovjednika, Sektor za operativne poslove, Sektor za društvene djelatnosti, Samostalna služba za inspekcijske poslove, Služba općih poslova. Tijela Hrvatske vatrogasne zajednice su Vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice, Predsjedništvo (Nacionalni savjet vatrogasnih zajednica), Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara Nije prihvaćen Navedeno će se propisati uredbom o unutarnjem ustrojstvu HVZ-a.
65 Juraj Ban II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 4. U članku 4., stavak 5. dodati novi podstavak sa riječima "potiče i sufinancira znanstveno-istraživačke aktivnosti iz područja vatrogastva" Obrazloženje: Znanstveno-istraživačke aktivnosti vrlo su važan segment u razvoju i unapređenju sustava vatrogastva, stoga je i neophodno da HVZ kao središnje državno tijelo za vatrogastvo podupire, potiče i sufinancira takve aktivnosti. Nije prihvaćen Postojećim rješenjem obuhvaćene su sve aktivnosti.
66 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Dodati u st. 5. - donosi standardne operativne postupke interveniranja Nije prihvaćen U podzakonskim aktima bit će uređeni postupci interveniranja.
67 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Vezano uz st. 5. nije razvidno da li postoji u Zakonu daljnji temelj za Plan intervencija kod velikih požara na otvorenom prostoru (drži se da je u sadašnjem ZOV-u to bolje propisano), treba li ga uopće ili je dovoljan budući Vatrogasni (operativni) plan. Što je s temeljem za Sporazum HVZ - Ministarstvo obrane koji potpisuju sporazum kojim pobliže određuju svoje obveze glede provedbe Plana iz članka 13. stavka 2. ovoga (sadašnjeg) Zakona u kom će, pored ostalog, urediti sudjelovanje postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske na gašenju velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, način upravljanja vođenja postrojbi te druga pitanja u svezi s provedbom Plana.“ Upitni su i troškovi, u sadašnjem ZOV-u regulirano na način: „Sredstva za troškove utvrđene sporazumom iz članka 37. stavka 6. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.“ Možda je bilo je dobro regulirano sadašnjim ZOV-om. Nije prihvaćen To se uređuje sporazumima s drugim nadležnim državnim tijelima, podzakonskim aktima.
68 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Radi transparentnosti i s ciljem depolitizacije odgovorne pozicije glavnog vatrogasnog zapovjednika treba provesti javni natječaj za izbor glavnog vatrogasnog zapovjednika. Isto kao i za njegovog zamjenika. točka 5. - glavni vatrogasni zapovjenik daje stručno mišljenje i objašnjenje u primjeni ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona? Vrlo zahtjevan i odgovoran zadatak koji zahtijeva visoke kompetencije i kvalifikacije u osobi GVZ. Predlažemo da to umjesto GVZ to izravno bude u nadležnosti kvalificirane stručne službe. točka 7. - redefinirati odgovornost glavnog vatrogasnog zapovjednika kad je u pitanju opremljenost vatrogasnih postrojbi. Može biti odgovoran ako ima ovlasti, instrumente i mehanizme za osiguranje sredstava za financiranje nabave. Za intervencijsku spremnost i osposobljenost mogu biti odgovorni samo njihovi zapovjednici (opremljenost i organiziranost je i dalje u nadležnosti osnivača i vlasnika vatrogasne postrojbe). Nije prihvaćen GVZ ima položaj državnog dužnosnika koji se imenuje na za to propisan postupak. U odnosu na točku 7., Prijedlog obuhvaća odgovornost za cjelokupno vatrogastvo.
69 VELIBOR TOPOLOVEC II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Ne, u RH nego u svijetu nepostoji osoba koja bi uspješno sprovela sve zadaće i ovlasti koje se ovim prijedlogom zakona stavljaju na dušu Glavnog vatrogasnog zapovjednika. Prijedlog je pisan na način da sve sudjelovatelje obnašanja vatrogasne službe usmjerava u Remetinec. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. - Stavak 5 o GVZ daje suglasnost za korištenje zračnih snaga;  GVZ bi trebao imati ovlast izdavanja zapovijedi za korištenje zračnih snaga odnosno odobrenja; o Podstavak 5 - Vodi vatrogasne intervencije na izvanrednim događajima na kojima sudjeluju vatrogasne organizacije i vatrogasne postrojbe iz dviju ili više županija uključujući i Grad Zagreb, a izvanredni događaj je zahvatio područje samo jedne županije ili Grad Zagreb;  Ovdje je riječ o ispomoći nekoj županiji i zapovijedanje treba imati ŽVZ te županije; o Podstavak 10 – Imenuje i razrješava pomoćnike te voditelja vatrogasnog operativnog centra;  Na VOC koje razine se to odnosi? Pretpostavka državne, ali onda to tako treba i definirati; - Stavak 7 - Glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno vatrogasnom planu Republike Hrvatske te može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi, odnosno vatrogasnoj snazi da intervenira na izvanrednom događaju na teritoriju Republike Hrvatske i zatražiti pomoć Oružanih snaga Republike Hrvatske. o Ne može i ne smije! Na taj način kreira se dvojna linija zapovijedanja. Zapovjedna linija mora biti ustrojena u sukladnosti sa ustrojstvenim razinama. Razina ispod GVZ je ŽVZ koji će dalje izdavati zapovijed zapovjednicima odnosno zapovjednicima postrojbi, pod njegovom nadležnošću; - Stavak 8 - Glavni vatrogasni zapovjednik je o izdanoj zapovjedi iz stavka 7. ovog članka dužan obavijestiti zapovjednika vatrogasne organizacije, odnosno vatrogasne postrojbe. o Kad se navodi i zapovjednika vatrogasne postrojbe, a s obzirom da su u stavku 7 ovog članka navedene i vatrogasne snage kojima GVZ može neposredno izdati zapovijed, ispada da GVZ može u cijelosti po strani staviti zapovjednika vatrogasne postrojbe te zapovijedati resursima njegove postrojbe (članak 2, stavak 35: vatrogasne snage su profesionalni i dobrovoljni vatrogasci te vatrogasna zapovjedništva s pripadajućom vatrogasnom tehnikom) U praksi, riječ je o narušavanju operativne spremnosti vatrogasne postrojbe stoga što GVZ niti približno ne može poznavati specifičnosti neke postrojbe niti njezina područja djelovanja. Ovo je, uz kreiranje dvojne linije zapovijedanja, dodatni argument zbog čega GVZ NE SMIJE direktno izdavati zapovijed nekoj vatrogasnoj postrojbi; Nije prihvaćen Bit će uređeno sporazumom I podzakonskim aktom. Vođenje intervencije ne podrazumijeva I fizičko prisustvo GVZ-a, već u funkciji GVZ intervencije će voditi njegovi pomoćnici tj. županijski vatrogasni zapovjednici. Isto će biti uređeno podzakonskim aktima I Vatrogasnim planom RH.
71 Sindikat vatrogasaca Rijeka II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Članak 5. Prijedlog: glavni vatrogasni zapovjednik (kao i njegov zamjenik) ne smije biti član niti jedne političke stranke i bira se javnim natječajem. Primljeno na znanje GVZ ima položaj državnog dužnosnika koji se imenuje na za to propisan postupak.
72 SINIŠA JEMBRIH II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Odlično! Glavni vatrogasni zapovjednik koji je i zakonski odgovoran za intervencijsku spremnost u cijeloj Republici Hrvatskoj će s danom stupanja na snagu ovog Zakona dobiti izvješća o stanju u svim vatrogasnim postrojbama s posebnim naglaskom na nedostake ljudi i opreme. Bez obzira na to što će to uzrokovati znatno opterećenje državnog proračuna od nekoliko stotina milijuna kuna vrijeme je da netko preuzme odgovornost (političku, društvenu i kaznenu) za nedostatak opreme i ljudi u cijeloj Hrvatskoj. Čestitam na hrabrosti i u potpunosti podržavam. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
73 Damir Delišimunović II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. stavak 5, podstavak 12: Glavni vatrogasni zapovjednik ima obvezu davanja stručnih mišljenja i objašnjenja o primjeni zakona o vatrogastvu i propisa donesenih na temelju zakona o vatrogastvu. U stavku 6., istog članka Glavni vatrogasni zapovjednik može te ovlasti prenijeti posebnom odlukom na državne službenike i/ili na županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno vatrogasnog zapovjednika. Primjedba: samo jedno tijelo ili osoba treba davati stručna objašnjenja u primjeni Zakona jer delegacijom na županijske zapovjednike, dobivamo neujednačenu praksu (slično kao kod sudova). Nije prihvaćen Postojeći prijedlog osigurava provedbu ove aktivnosti.
74 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika je jedini dužnosnik po ovom Zakonu koji se imenuje na temelju javnog natječaja?! Nije prihvaćen GVZ ima položaj državnog dužnosnika koji se imenuje na za to propisan postupak.
75 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. (7) Glavni vatrogasni zapovjednik zapovijeda vatrogasnim intervencijama državne razine, odgovoran je za intervencijsku spremnost, opremljenost, organiziranost i osposobljenost intervencijskih vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca sukladno vatrogasnom planu Republike Hrvatske te može zapovjediti svakoj vatrogasnoj postrojbi, odnosno vatrogasnoj snazi da intervenira na izvanrednom događaju na teritoriju Republike Hrvatske i zatražiti pomoć Oružanih snaga Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Postojeći prijedlog osigurava provedbu ove aktivnosti.
76 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. ¸Pojam "predsjedništvo" zamijeniti pojmom "Nacionalni savjet vatrogasnih zajednica" Nije prihvaćen Predviđen je prijedlogom Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu I gašenje požara.
77 MILAN ŠULTER II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Ako glavni vatrogasni zapovjednik predlaže financijski plan, predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice daje mišljenje na prijedlog financijskog plana (članak 6.) a vatrogasni stožer sudjeluje u predlaganju financijskog plana (članak 7.), postavlja se pitanje tko donosi financijski plan Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda za vatrogastvo. Primljeno na znanje Financijski plan HVZ-a donosi Hrvatski sabor.
78 BLAŽENKA DIVKOVIĆ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 5. Stavak 6. Prijedlog: taksativno nabrojati koje ovlasti GVZ može prenijeti na osobe koje se navode u ovom stavku, kako u praksi ne bi došlo do nejasnoća. Nije prihvaćen Postojećim rješenjem definirane su ovlasti GVZ-a.
79 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. U kontekstu vatrogastva, odnosno u kontekstu Hrvatske vatrogasne zajednice, pojam “predsjedništvo” implicira izvršnu vlast, što u stručnoj i široj javnosti može izazvati nesnalaženje, osobito s toga što je ovim Zakonom izvršna vlast Hrvatske vatrogasne zajednice personificirana u glavnom vatrogasnom zapovjedniku. S obzirom da je “predsjedništvu HVZ” dana savjetodavna uloga, neka se ovo kolektivno tijelo središnjeg državnog ureda za vatrogastvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, nazove “Savjet Hrvatske vatrogasne zajednice”, a Savjet će voditi “predsjednik Savjeta". S obzirom da se ovim Zakonom institucionaliziraju Koordinacije vatrogasnih zajednica, s ciljem smanjenja nepotrebno velikog broja članova Savjeta, a time i značajnog smanjenja troškova putovanja i dnevnica za članove Savjeta (predsjedništva), u Savjet Hrvatske vatrogasne zajednice svaka Koordinacija delegira jednog predstavnika. Točka 1. trebala bi glasiti “ Savjet Hrvatske vatrogasne zajednice je savjetodavno tijelo koje čine po jedan predstavnik Koordinacija županijskih vatrogasnih zajednica i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba”. Nije prihvaćen Obzirom na vertikalnu organizaciju predsjedništva na županijskoj razini, ovaj Prijedlog ide u istom smjeru.
80 VELIBOR TOPOLOVEC II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. Ovaj prijedlog gasi HVZ pa tako treba nestati i pojam Predsjedništvo. Stavljeno u prijedlog zakona da bi se udovoljilo ljudima koji ostaju bez odgovornosti u sustavu koji se predlaže. Besmisleno! Nije prihvaćen Ovim prijedlogom definirana je jasna uloga I položaj Predsjedništva.
81 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. - Stavak 3 - Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice glavnom vatrogasnom zapovjedniku daje mišljenje na godišnji plan rada, prijedlog financijskog plana, projekciju plana rada i financijskog plana za naredne dvije godine, financijsko izvješće. o Da li je to mišljenje obvezujuće? o Da li negativno mišljenje znači potrebnu doradu? o Da li bez mišljenja nije moguće donošenje navedenih dokumenata? o Da li je predsjedništvo potrebno ako tek daje usputno mišljenje? Nije prihvaćen Ovim prijedlogom definirana je jasna uloga I položaj Predsjedništva te mišljenje Predsjedništva nije usputno.
82 Sindikat vatrogasaca Rijeka II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. Članak 6. Prijedlog: Predsjednici i članovi predsjedništva HVZ-a, Županijskih i svih ostalih "linijskih" struktura ne mogu biti stalno zaposleni nego eventualno primiti naknadu za realne troškove svoga djelovanja (dnevnicu, naknadu ili sl.) te ne smiju biti članovi političkih stranaka. Nije prihvaćen Prijedlog je definiran Zakonom o udrugama te Zakonom o državnim službenicima I namještenicima.
83 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. (6) Članovi predsjedništva imaju pravo na naknadu troškova za rad u Predsjedništvu. Primljeno na znanje Isto nije predviđeno zakonom.
84 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. 3) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice razmatra pitanja iz domene vatrogasne djelatnosti te o istima donosi zaključke, daje mišljenja, prijedloge i preporuke. Primljeno na znanje Usluglašena je uloga sa većinom članova Predsjedništva
85 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 6. pojam "Predsjedništvo" zamijeniti pojmom"Nacionalni savjet vatrogasnih zajednica" Primljeno na znanje Usuglašena je uloga sa većinom članova Predsjedništva.
86 VELIBOR TOPOLOVEC II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 7. Vatrogasni stožer je preteški izraz da bi bilo savjetodavno tjelo! Neodrživo! Nije prihvaćen Ne slažemo se s primjedbom. Ista je subjektivna.
87 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 7. Stavak 3 o Izbaciti vatrogasna natjecanja i rad sa vatrogasnom mladeži. Pretpostavka je da će i dalje postojati Povjerenstvo za natjecanja i Savjet vatrogasne mladeži pa neka isti podnose izvješća stožeru ako stožer to smatra potrebnim. o Sudjeluje u analizama tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi te predlaže poboljšanja  - Nije li to zadaća vatrogasnog inspektora?  - Stožer može izraditi akt temeljem kojeg će se opremati određena vatrogasna postrojba, ali da li će stožer doista analizirati opremljenost svake postrojbe pojedinačno? Nije prihvaćen Vatrogasna natjecanja I vatrogasna mladež moraju imati svoje mjesto u zakonu.
88 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 7. U članak 7 Stavak (1) dodati riječi: "pomoćnici glavnog vatrogasnog zapovjednika, zapovjednik državne intervencijske postrojbe, načelnik Državne vatrogasne škole" Nije prihvaćen Predmetno se riješava Uredbom o unutarnjem ustrojstvu HVZ-a.
89 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. Vezano uz st. 3. i Zakonom propisane "organizira pokazne vježbe" Ne izvode se u vatrogastvu samo pokazne vježbe (barem ne bi trebale), što je s ostalima (terenske vježbe, stožerno-zapovjedne vježbe, simulacijsko-komunikacijske vježbe i sl.) Potrebno je napisati neutralan pojam „vatrogasne vježbe“ Prihvaćen Uskladit će se.
90 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. NAPOMENE uz članak 8. kojeg treba brisati U točki 3. izbrisati riječ “pokazne”. Vatrogasno zapovjedništvo se mora baviti operativom, a ne promidžbom i popularizacijom vatrogastva organizacijom nekakvih “pokaznih” vježbi. Umjesto predloženog treba pisati; “Organizira vježbe za vatrogasna zapovjedništva i stožer”. Jedna od temeljnih svrha vježbi je učiti vođe da se usmjere na potrebe podređenih postrojbi slijedeći redoslijed pravodobnih koraka vođenja koji postrojbama omogućuju pravilnu provedbu zadaće. Zapovjedništvo nema što tražiti u radu s vatrogasnom mladeži. Rad s mladeži mora biti reguliran na nižim razinama. Prijedlog da se zapovjedništvo bavi i radom s mladeži nema smisla. Besmisleno je kroz Zakon forsirati rad s vatrogasnom mladeži i vatrogasne vježbe. Rad s vatrogasnom mladeži i vatrogasne vježbe, te pokazne vježbe treba regulirati kroz Strategiju razvoja vatrogastva, dokument državne razine u nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice, te kroz Planove rada. Djelomično prihvaćen Točka 3. se prihvaća. Vidi gore pod 89. S drugim djelom se ne slažemo, za zapovjedništvo Vatrogasna natjecanja I vatrogasna mladež moraju imati svoje mjesto u zakonu.
91 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. - Stavak 3, podstavak 2 – Izbaciti natjecanja i mladež; Nije prihvaćen Vatrogasna natjecanja I vatrogasna mladež moraju imati svoje mjesto u zakonu.
92 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. U članku 8. Stavak (1) dodati riječi: pomoćnici glavnog vatrogasnog zapovjednika, zapovjednik državne intervencijske postrojbe, voditelj vatrogasnog operativnog središta" Nije prihvaćen Predmetno se riješava Uredbom o unutarnjem ustrojstvu HVZ-a.
93 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. Iza članka 8. dodati novo poglavlje i članke: "Sektor za društvene djelatnosti Hrvatske vatrogasne zajednice" - obavlja stručne i operativne poslove potrebne za organiziranost i osposobljenost dobrovoljnog vatrogastva na području Republike Hrvatske. - organizira vatrogasna natjecanja - organizira rad vatrogasne mladeži - vatrogasni muzej - Ekonomat Hrvatske vatrogasne zajednice Nije prihvaćen Predmetno se riješava Uredbom o unutarnjem ustrojstvu HVZ-a.
94 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 8. Promijeniti naziv u "Sektor za operativne poslove Hrvatske vatrogasne zajednice" Nije prihvaćen Predmetno se rješava Uredbom o unutarnjem ustrojstvu HVZ-a
95 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 9. Nigdje u članku nije definirana obaveza vatrogasnih postrojbi da u službenoj računalnoj aplikaciji podnosi službena izvješća o vatrogasnim intervencijama. Problem obveze evidentiranja događaja koji su zahtijevali intervenciju vatrogasnih postrojbi te obveze izvješćivanja o vatrogasnoj intervenciji Republika Hrvatska nije nikada nije propisala. Ovaj Zakon to mora definirati, a Pravilnikom se mora regulirati forma, sadržaj i rokovi izvješćivanja. Posebnim podzakonskim aktom treba regulirati službu analitike koja će za potrebe Zapovjedništva provoditi obradu i analitiku prikupljenih podataka o vatrogasnim intervencijama, i prikupljenim podacima dati smisao. Primljeno na znanje Isto će biti regulirano podzakonskim aktom.
96 INA Industrija nafte d.d. II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 9. Članak 9. stavak (2) Ako se radi i o vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu kao i DVD u gospodarstvu – postavlja se pitanje tko će imati pristup aplikaciji, pitanje provođenja GDPR-a, i svega ostalog što proizlazi iz toga. Članak 9. stavak (3) Mišljenja smo kako je potrebno provesti prilagodbu i prelazak na ovakav sustav i osposoblavanje administratora (upoznavanje sa aplikacijiom) + GDPR Primljeno na znanje Isto je regulirano odredbama GDPR.
97 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. U Zakonu se mora definirati i visokoškolsko obrazovanje vatrogasnih kadrova, a koje HVZ mora poticati. Primljeno na znanje HVZ će poticati visokoškolsko obrzovanje, a isto je regulirano odredbama Z. o visokoškolskom obrazovanju.
98 VELIBOR TOPOLOVEC II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. Najveći problem u školovanju vatrogasnih kadrova predstavljala su školovanja preko granice u tri dana. Umjesto da onemogućimo takva školovanja mi mjenjamo ono što je u zadnje vrijeme bilo dobro. Zašto? Nije prihvaćen Predloženo rješenje je odgovarajuće.
99 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. Članak 10 - Potrebno je ugraditi i mogućnost izdvojenih jedinica Državne vatrogasne škole. Vjerojatno je to moguće urediti internim aktom same škole, no ukoliko je u Zakon ugrađena odredba da Državna vatrogasna škola može osigurati smještaj polaznicima, onda se može ugraditi i odredba o izdvojenim jedinicama škole. Takva jedna odredba u budućnosti će teže nestati iz Zakona nego što će iz internog akta; - Da li je na ovaj način opisana Državna vatrogasna škola i jedina ustanova koja će moći obavljati obrazovanje vatrogasnih kadrova na području RH? Hrvatska je i do sada imala vatrogasnu školu na državnoj razini, što nije bila zapreka da se pojave i veleučilišta koja su školovala polaznike za profesionalnog vatrogasca. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno unutarnjim ustrojstvom Državne vatrogasne škole.
100 Tomislav Lončar II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. Bilo bi dobro da se ponovo otvori redovna srednja škola, kao što je bila prije, odnosno isto kao što ima i policijska akademija. Primljeno na znanje O istome će voditi brigu Državna vatrgasna škola te će poticati ostvarenje istog
101 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. U poglavlju vatrogasna škola nije propisano tko rukovodi radom Državne vatrogasne škole, Ravnatelj?, način izbora Ravnatelja i druga pitanja Nije prihvaćen Državna vatrogasna škola će biti registrirana kao javna ustanova te će se sukladno Zakonu o ustanovama urediti unutarnje ustrojstvo iste.
102 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. Pojam Vatrogasna škola zamijeniti svugdje u tekstu za pojam: Hrvatsko vatrogasno učilište "Mirko Kolarić" Nije prihvaćen Državna vatrogasna škola će biti registrirana kao javna ustanova te će se sukladno Zakonu o ustanovama urediti unutarnje ustrojstvo iste.
103 ŽELJKO VLK II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. U svim stavcima članka 10. naziv Državna vatrogasna škola promijeniti u Vatrogasna akademija Republike Hrvatske Obrazloženje: Po uzoru na Policijsku akademiju treba ime promijeniti, obje škole osposobljavaju kadrove koji se bave zaštitom i sigurnosti osoba i materijalnih dobara. Nije prihvaćen Državna vatrogasna škola će biti registrirana kao javna ustanova te će se sukladno Zakonu o ustanovama urediti unutarnje ustrojstvo iste
104 BLAŽENKA DIVKOVIĆ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 10. Stavak 1.-prijedlog: dodati "kao javnu ustanovu" Nije prihvaćen Državna vatrogasna škola će biti registrirana kao javna ustanova te će se sukladno Zakonu o ustanovama urediti unutarnje ustrojstvo iste
105 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 11. Od 1994. godine sanjamo o višoj vatrogasnoj školi kada nam je ista punih usta obećavana. Ispunite nam konačno taj san i omogućite da se vatrogasni zapovjednik školuje u vatrogasnoj školi! Primljeno na znanje U okviru Državne vatrogasne škole će se to organizirati.
106 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 11. Potrebno je dio Zakona koji se odnosi na obrazovanje nadopuniti zasebnim člankom/stavkom koji će se odnositi na osposobljavanje instruktora. U tom smislu potrebno je definirati stručnu spremu, minimalno zahtijevano radno iskustvo u određenoj sferi vatrogasnih poslova, način stjecanja instruktorske licence iz određenog područja te obnavljanja iste ukoliko će se tako nešto zahtijevati. Na istom mjestu potrebno je urediti i područje priznavanja stranih instruktorskih licenci, već stečenih i onih koje će se stjecati u budućnosti. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno podzakonskim aktima odnosno unutranjim ustrojstvom škole.
107 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 11. - Stavak 2, podstavak 1 - Pod obrazovanjem za vatrogasnu djelatnost podrazumijeva se stjecanje kvalifikacija kroz razine 4.1 i 4.2 HKO-a te usavršavanje kroz razinu 5 HKO-a; o Nedovoljno je dobro pojašnjeno stjecanje kvalifikacija. Ukoliko se ovim podrazumijeva da će se ustrojiti trogodišnje odnosno četverogodišnje školovanje za zanimanje vatrogasac, onda je to dobro samo u slučaju da će se školovanje obavljati u sukladnosti sa strategijom upravljanja ljudskim resursima te da će se školovanje provoditi isključivo u sukladnosti sa potrebama na razini države. Ipak u tumačenju članka 127 navodi se da „Vatrogasna škola – ustanova za obrazovanje odraslih, a koja je osnovana sukladno Zakonu o ustanovama te provodi programe sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, provodi prekvalifikacije za zanimanje vatrogasac i prekvalifikacije za zanimanje vatrogasni tehničar, u svrhu ujednačene prekvalifikacije i obrazovanja vatrogasaca nastavlja kontinuitet u Državnoj vatrogasnoj školi osnovanoj ovim Zakonom.“ To bi značilo da će se zadržati postojeći sustav obrazovanja profesionalnih vatrogasaca kroz prekvalifikaciju. U tom slučaju nedostaju uvjeti vezani uz prethodno obrazovanje, a kojima kandidat mora udovoljiti da bi mogao pristupiti predmetnom obrazovanju. - Stavak 2, podstavak 3 – U podstavku 3 navedeno je da neformalno obrazovanje obuhvaća: osposobljavanje u sustavu vatrogastva, temeljno osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca i stjecanje vatrogasnih zvanja. o Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru člankom 2 definira učenja kako slijedi:  Formalno učenje (engl. Formal Learning) je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.  Neformalno učenje (engl. Non-formal Learning) je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.  Informalno učenje (engl. Informal Learning) je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe. U tom smislu za navedena obrazovanja izdaju se javne isprave kojima polaznik dokazuje razinu stečenih kompetencija kroz odobrene programe stoga je riječ o FORMALNOM OBRAZOVANJU, a ne neformalnom kako je to u prijedlogu Zakona navedeno. Nije prihvaćen Isto je usuglašeno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te će detaljnije biti uređeno podzakonskim aktima.
108 Tomislav Lončar II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 11. St.6 dodati i Ministarstva obrazovanja, ukoliko se reaktivira redovna srednja škola. Primljeno na znanje Navedeno nije potrebno stavljati u prijedlog zakona.
109 PAVAO TOMIĆ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 11. A što sa usavršavanjem na razinama 6. i 7.? Nepotrebno, ili? Primljeno na znanje Sukladno mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, to se riješava Zakonom o znanstvenoj djelatnosti I visokom obrazovanju.
110 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 13. Dodati članak koji otvara mogućnost visokoškolskog obrazovanja u vatrogastvu: Hrvatsko vatrogasno učilište "Mirko Kolarić" može s visokimškolskim ustanovama osnivati studijske programe za obrazovanje viskoškolskih kadrova za potrebe vatrogastva Primljeno na znanje Sukladno mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, to se rješava Zakonom o znanstvenoj djelatnosti I visokom obrazovanju.
111 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 14. U točki 1. dodati i pojam “vatrogasni instruktori”. Primljeno na znanje Isto će biti uređeno podzakonskim aktima odnosno unutarnjim ustrojstvom škole.
112 Tomislav Lončar II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 14. St. 2. navesti uvjete koje osoba mora zadovoljavati da bi mogla provoditi programe obrazovanja kao stručnjaci, odnosno instruktori. Primljeno na znanje Isto će biti uređeno podzakonskim aktima odnosno unutarnjim ustrojstvom škole.
113 MARA LIČINA II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 14. U stavku 1 članka 14. pored riječi nastavnici, profesori i predavači dodati na popis i instruktori Primljeno na znanje Isto će biti uređeno podzakonskim aktima odnosno unutarnjim ustrojstvom škole.
114 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 15. Da li je "mudro" propisivati obvezu "...Muzej hrvatskog vatrogastva kao ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice." Možda se pokaže neko buduće bolje (praktičnije) rješenje vezano uz Muzej. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice.
115 Nikola Tramontana II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 15. Muzej Hrvatskog vatrogastva nije potrebno definirati u Zakonu o vatrogastvu, osobito s toga što se u članku navodi da je Muzej hrvatskog vatrogastva ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice. Aktom o ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice će se definirati Muzej hrvatskog vatrogastva kao ustrojstvena jedinica HVZ. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
116 DARIO GAUŠ II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 15. - Muzej hrvatskog vatrogastva; o Stavka koja je itekako važna, ali za svrstati ju tek na sam kraj Zakona; Nije prihvaćen Isto će biti uređeno uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice.
117 Hinko Mance II. USTROJSTVO VATROGASTVA NA DRŽAVNOJ RAZINI, Članak 16. (4) Nacionalni odbor ima 9 članova, od kojih je 6 predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice, te po 1 predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za šumarstvo Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede je nadležno i za područje šumarstva.
118 Nikola Tramontana III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 17. U točki 8. Je li ispuštanje Nadzornog odbora kao tijela upravljanja Zajednicom (Grada Zagreba ili županije) namjerno? Objedinjava li se ovim prijedlogom Zakona funkcija vođenja i nadzora u jednom tijelu - upravnom odboru? U tom slučaju nedostaje definicija nadležnosti i izvršnih i neizvršnih funkcija u tijelu upravljanja zajednicom. Nadzor mora postojati i njega moraju provoditi osobe na neizvršnim funkcijama u zajednici, a koji nisu povezane s dnevnim vođenjem poslova. Nije prihvaćen Tijela koja su navedena su specifična obzirom na vatrogasnu djelatnost, a zajednice sukladno Zakonu o udrugama svojim statutom mogu utvrditi i druga tijela.
119 BLAŽENKA DIVKOVIĆ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 17. Stavak 8. podstavak 2, brisati riječi "županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno", u podstavku 4. brisati riječi "predsjedništvo odnosno", kao nepotrebne, jer se u prvoj rečenici 8. stavka jasno govori o vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba (imajući u vidu da je Grad Zagreb županija). Nije prihvaćen Predmetni stavak 8. se odnosi i na vatrogasne zajednice županija kao i na Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.
120 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 17. (6) Članice Vatrogasne zajednice županije su dobrovoljna vatrogasna društva, javne vatrogasne postrojbe, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu s područja županije. Nije prihvaćen Posebno su uređene članice vatrogasne zajednice županija (stavak 5.) i članice Vatrogasne zajednice Grada Zagreba (stavak 6.)
121 Damir Delišimunović III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 17. Vatrogasna zajednica Županije je po definiciji iz stavka 2., članka 17., je udruga i na njezino osnivanje i djelovanje primjenjuje se Zakon o udrugama kao lex generali. Zašto se na prestanak dužnosti npr. Županijskog vatrogasnog zapovjednika primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama (članak 44)? Nije prihvaćen Vatrogasne zajednice županija jesu udruge i na iste se primjenjuje Zakon o udrugama kao lex generalis, no Zakon o vatrogastvu kao lex specialis propisuje uvjete i način obavljanja dužnosti te isto nije u suprotnosti sa Zakonom o udrugama.
122 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 17. Nije jasno određeno tko osniva, odnosno tko su osnivači VZ Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
123 Nikola Tramontana III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 18. U točki 2. umjesto “…Hrvatske vatrogasne zajednice” treba stajati “…glavnog vatrogasnog zapovjednika”. Članak 5, točka 5. prijedloga Zakona. Primljeno na znanje Glavni vatrogasni zapovjednik je čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice.
124 TOMISLAV NAĐ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 18. Zakonom o udrugama te Zakonom o financijskom poslovanju neprofitnih udruga propisano je da financijske planove i financijska izvješća usvaja odnosno donosi najviše tijelo, odnosno Skupština udruge. Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
125 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 18. Stavkom 2. odrediti za suglasnost na statut daje GVZ, a ne HVZ jer nije jasno koje to tijelo HVZ-a može osim glavnog vatrogasnog zapovjednika koji donosi propise i daje suglasnosti Primljeno na znanje Glavni vatrogasni zapovjednik je čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice.
126 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 18. Postavlja se pitanje koja je nadležnost i smisao postojanja Skupštine, kad je ZOV propisano da skupština donosi Statut i ništa više, a sve ostalo Predsjedništvo(imenovanja, planovi...) Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
127 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Vezano uz st. 10. Vezano uz propisane dokumente, uz postojeću procjenu ugroženosti i plana zaštite od požara navodi se i novi dokument - operativni plan vatrogasnih intervencija na području županije i GZ, Misli li se na Vatrogasni plan opisan u članku 50. ili je to novi dokument i da li će se duplicirati propisano u procjeni i planu? Moguće će izazvati dosta nedoumica. Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti. Odredbe se odnose na isti plan.
128 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Vezano uz st. 9. nije definirano tko je kome odgovoran? Županijski zapovjednik GVZ-u, a gradski, općinski, područnom županijskom zapovjedniku (kao u sadašnjem ZOV-u). Nije prihvaćen Odgovornost je predviđena prema neposredno nadređenom zapovjedniku.
129 Nikola Tramontana III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Uskladiti terminologiju “predsjedništvo” ili “upravni odbor”. S obzirom da su županijske vatrogasne zajednice te Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, ali i vatrogasne zajednice nižih razina organiziranosti, organizirane u skladu sa Zakonom o udrugama građana, za razliku od Hrvatske vatrogasne zajednice koja bi trebala postati središnji državni ured koji se ustrojava na temelju ovog prijedloga Zakona, treba koristiti jedinstvenu terminologiju na svim razinama organiziranosti hrvatskog vatrogastva. točka 6. - u ovoj točki je definirano da županijski vatrogasni zapovjednik predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu. U članku 20., u točki 1. definira se da predsjednik vatrogasne zajednice županije predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu - obojica predstavljaju i zastupaju zajednicu? Uzme li se u obzir da je u članku 6. predsjedništvu HVZ dana savjetodavna uloga, a izvršna vlast je u osobi glavnog vatrogasnog zapovjednika, zašto se analogno tome i na nižim organizacijskim razinama hrvatskog vatrogastva ne primjenjuje isti mehanizam? točka 9. - redefinirati odgovornost županijskog vatrogasnog zapovjednika kad je u pitanju opremljenost vatrogasnih postrojbi. Može biti odgovoran ako ima ovlasti, instrumente i mehanizme za osiguranje sredstava za financiranje nabave. Za intervencijsku spremnost, opremljenost i osposobljenost mogu biti odgovorni samo njihovi zapovjednici (opremljenost i organiziranost je i dalje u nadležnosti osnivača i vlasnika vatrogasne postrojbe). točka 12. - ovim prijedlogom sastava županijskog vatrogasnog zapovjedništva otvara se put stvaranju glomaznog operativnog tijela koje će u nekim sredinama brojati i preko trideset članova. U Primorsko-goranskoj županiji Zapovjedništvo bi činilo 27 članova - bez županijskog vatrogasnog zapovjednika. NAPOMENA uz točke 7. i 9. - U točki 7. je definirano da će se ovlasti i odgovornosti županijskog vatrogasnog zapovjednika definirati Statutom zajednice, a već u točki 9. ovog članka definiraju se njegove odgovornosti! Predsjednik i predsjedništvo vatrogasne zajednice županije (uskladiti nazivlje)! Nije prihvaćen Isto je prilagođeno specifičnostima.
130 INA Industrija nafte d.d. III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Članak 19. stavak (10) Predlažemo bolje definirati opseg stručnog nadzora kojeg bi trebao obavljati Vatrogasni zapovjednik. Uspoređujući sa sadašnjim nadzorom koji se do sada provodio. ( zapisnik, nalazi i sankcije) Nije prihvaćen Isto će biti uređeno podzakonskim aktima.
131 Nenad Pleše III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. St.-5- ...a drugog zamjenika za dobrovoljno vatrogastvo, koji je zaposlenik javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, .... - zašto mora drugi zamjenik biti zaposlenik JVP-a,, logičnije je da bude pripadnik DVD-a, ako je već zamjenik za dobrovoljno vatrogastvo. Nije prihvaćen Isto je prilagođeno specifičnostima.
132 VELIBOR TOPOLOVEC III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Nepostoji osoba koja bi uspješno obavljala sve poslove koji se nameću ŽVZ! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 DARIO GAUŠ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. - Stavak 10, podstavak 3 – ŽVZ vodi vatrogasne intervencije na području županije kada vatrogasne snage jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti sanirati nastali događaj, odnosno kada ocijeni da je događaj od interesa za županiju odnosno Grada Zagreb; o Znači li to da već kod slanja ispomoći od strane prve susjedne vatrogasne postrojbe iz susjedne JLS ŽVZ preuzima zapovijedanje? o Ove stvari treba riješiti podzakonskim aktom. Nešto slično kao što je Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama, uz sagledavanje i državne i županijske razine. - Stavak 10, podstavak 4 – ŽVZ donosi operativni plan vatrogasnih intervencija na području županije odnosno Grada Zagreba; o Što je operativni plan vatrogasnih intervencija? Ne spominje se u osnovnim pojmovima u članku 2? Tamo se spominje samo vatrogasni plan; - Stavak 10, podstavak 5 - ŽVZ sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje glavnom vatrogasnom zapovjedniku o To ima smisla, ali u članku 5 stavak 7 dana je ovlast GVZ neposrednog dizanja snaga vatrogasnih postrojbi. Stavkom 8 istog članka propisana je tek obaveza GVZ da o tome obavijesti nadležnog zapovjednika. To što će ŽVZ vatrogasnim planom predvidjeti vatrogasne snage i sredstva koje će staviti na raspolaganje GVZ ne znači da neće postojati specifične situacije i trenutna nemogućnost neke vatrogasne postrojbe da takve snage doista i stavi na raspolaganje. U tom slučaju moguće je narušavanje operativne sposobnosti dotične vatrogasne postrojbe. Potrebno je korigirati članak 5 stavak 7 i 8! - Stavak 12 - Članovi vatrogasnog zapovjedništva županija su zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina odnosno područja županije odnosno zapovjednici središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi ako nema osnovanih vatrogasnih zajednica, sukladno statutu zajednice odnosno vatrogasnom planu županije kojeg donosi županijski vatrogasni zapovjednik; o Preglomazno. Potrebno je Zakonom predvidjeti ustrojavanje požarnih područja (ili ih nazvati drugačije) te zapovjednike tih područja sagledavati kao članove zapovjedništva; Nije prihvaćen Ne znači da preuzima zapovijedanje već kod slanja ispomoći nego tek kada ocijeni da je događaj od interesa za županiju. Detaljnije će biti regulirano podzakonskim aktima.
134 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Stavak 5. i 6. su u koliziji u slučaju grada Zagreba između ostalog, jednom piše da je zamjenik zapovjednika zaposlenik VZ, a u drugom da je zamjenik zapovjednika zaposlenik JVP?! Nije prihvaćen Natočan navod.
135 Sindikat vatrogasaca Rijeka III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Članak 19. Prijedlog: Županijski vatrogasni zapovjednik je stalni zaposlenik, biran javnim natječajem i ne smije biti član političke stranke. Njegov zamjenik nije stalno zaposlen ali ima pravo na podmirenje realnih troškova za svoj rad (dnevnice, putni troškovi i sl.) a ne smije biti član političke stranke. Nije prihvaćen Županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje župan uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, a na prijedlog predsjedništva.
136 Damir Delišimunović III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. Temeljem stavka 6. Županijski vatrogasni zapovjednik je zaposlenik, dakle u radnom je odnosu pa povlačenje suglasnosti znači odluku o otkazu ugovora o radu, to znači, primjenom odredbi Zakona o radu i pravo na sudsku zaštitu prava iz radnog odnosa. Primjenjujemo li tu Zakon o radu ili Zakon o ustanovama (rokovi za zaštitu prava i podizanje tužbe)? U stavku 3, navedenog članka, navedeni su razlozi za razrješenje. Čime je utvrđen "trajni gubitak zdravstvene sposobnosti obavljanja dužnosti"? Radi li se o zdravstvenoj sposobnosti (medicina rada) ili radnoj sposobnosti (HZMO)? Tu nedostaje upućivanje na poseban propis. Nadalje, pravomoćna presuda može biti iz raznih razloga pa i uvjetna. Što je s time? Čime je definirana službena tajna (interni akt VZŽ)? Tko i kako definira "nesavjesni rad", "veću štetu", "veće smetnje u radu zajednice"? Ovi razlozi su nedovoljno definirani, a predstavljaju osnovu za prestanak radnog odnosa. Nije prihvaćen Županijski vatrogasni zapovjednik je imenovan na mandat te je prijedlogom zakona predviđeno u kojim slučajevima može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.
137 PAVAO TOMIĆ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. PRIJEDLOG: Stavak 6. ovog članka dopuniti sa novom rečenicom: "Zamjenik Županijskog vatrogasnog zapovjednika, ukoliko nije zaposlenik JVP-a ili DVD-a, zaposlenik je Vatrogasne zajednice županije" OBRAZLOŽENJE: Po ovom predloženom Nacrtu Zakona, moguće je da zamjenik Županijskog vatrogasnog zapovjednika nije u radnom odnosu kao profesionalni vatrogasac, stoga bi potrebno bilo da isti bude zaposlenik Vatrogasne zajednice županije. PRIJEDLOG: U Stavku 12. ovog članka nakon dijela rečenice "sukladno statutu zajednice" staviti točku i ostatak teksta do kraja stavka brisati. OBRAZLOŽENJE: Iz kojih razloga bi se Vatrogasnim planovima županije definirao sastav Zapovjedništva, ako je to određeno ovim predloženim Nacrtom Zakona odnosno Statutima Vatrogasnih zajednica županija Nije prihvaćen Obzirom na specifičnosti svake vatrogasne zajednice županije, iste to uređuju svojim aktima.
138 BLAŽENKA DIVKOVIĆ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 19. stavak 6. županijski vatrogasni zapovjednik zastupa i predstavlja vatrogasnu zajednicu. U članku 20. stoji da vatrogasnu zajednicu predstavlja i zastupa predsjednik. Prijedlog: urediti Nije prihvaćen Zbog specifičnosti organizacija vatrogasnu zajednicu zastupaju i predstavljaju obojica.
139 ZVONKO VIDEC III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. U stavku 2 nedostaje predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva koje kao jedino djeluje na području lokalne samouprave, a nije udruženo u vatrogasnu zajednicu područja. Djelomično prihvaćen Specifičnost koja se mora uredit statutom vatrogasne zajednice županije.
140 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Da li će biti problema ako se ne mogu usuglasiti predsjednik i zapovjednik oko prijedloga dokumenata iz st. 7.? Da li supotpisuju dokumente? Primljeno na znanje Uređeno stavkom 8.
141 Franjo Golubić III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. 1. Predlažem da se ovlasti Predsjednika i Predsjedništva vatrogasne zajednice županija, propisane u stavku 7. brišu jer sukladno zakonu o udrugama godišnji program rada, financijski plan, projekciju za iduće 2 godine, godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće donosi skupština kao najviše tijelo udruge. Isto tako predlažem da se u stavku 8. brišu ovlasti župana, odnosno Gradonačelnika grada Zagreba da donosi financijske planove Vatrogasne zajednice županija jer župan obavlja izvršne poslove i predlaže proračun županije te stoga ne može umjesto predstavničkog tijela donijeti isti akt jer bi se nalazio u sukobu interesa. Navedeno uređenje ujedno je protivno odredbama zakona o udrugama, a isto tako suprotno je članku 43. Ustava RH kojim se jamči pravo na slobodno udruživanje i rad udruga te se isto pravo može ograničiti samo u slučaju nasilnog ugrožavanja demokratskog ustavnog poretka te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti RH, a što u ovom predmetu nije slučaj pa se stoga radi o kršenju članka 43. Ustava RH. 2. Vezano na unaprijed navedeno, istovjetno oduzimanje ovlasti skupštini Vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave propisano je i u članku 27. stavak 4. prijedloga ovog zakona te osporavam zakonitost i ustavnost istog prijedloga sa istovjetnim obrazloženjem kao što je navedeno pod točkom 1. ovog prijedloga kao i zakonitost odredbi stavka 5. članka 27. koji omogućuje da financijske planove udruge donosi izvršni čelnik jedinice JLS-a Djelomično prihvaćen U odnosu na st.7. tekst prijedloga zakona će se uskladiti. U odnosu na st.8. ostaje kako je uređeno obzirom u slučaju nesuglasja netko mora donijeti odluku,a logičnije je da to bude župan odnosno gradonačelnik budući isti donosi odluku o financiranju.
142 Nikola Tramontana III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Točka 1. - Uskladiti točku s predloženim izmjenama u članku 6. prijedloga Zakona. “Predsjednik vatrogasne zajednice županije na čelu je predsjedništva/upravnog odbora vatrogasne zajednice županije ……., predstavlja i zastupa istu te ju predstavlja u Koordinaciji vatrogasnih zajednica, a sve ostale ….” Točka 7. - Ovim prijedlogom je predsjedništvo odnosno upravni odbor zajednice praktički dobio mandat koji skupštinu zajednice potpuno marginalizira i skupština više ne odlučuje ni o čemu. U Zakonu o udrugama građana, u članku 18, stavku 1., alineji 5. i 6. skupština usvaja plan rada i financijski plan i izvješće o radu te godišnje financijsko izvješće. Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
143 VELIBOR TOPOLOVEC III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Još jedan od članaka kojeg treba regulirati Statutom VZŽ. Svaka VZŽ ima svoje specifičnosti. po predloženom neka bi predsjedništva imala 100 članova. Nepotrebno je da se ovakva pitanja reguliraju zakonom! Nije prihvaćen Isto je bio zahtjev vatrogasnih zajednica županija.
144 BLAŽENKA DIVKOVIĆ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Stavak 8. je u koliziji s člankom 18. nacrta ovog Zakona i sa odredbama Zakona o udrugama. Naime, u članku 18. nacrta ovog Zakona stoji da je skupština najviše tijelo upravljanja u VZŽ i VZGZG, što je u skladu s odrebama članak 16. i 18. Zakona o udrugama. Financijski plan donosi skupština, kao tijelo upravljanja i nema pravnog temelja da financijski plan neke udruge, kao samostalne pravne osobe ,donosi tijelo izvan udruge. Isto vrijedi i za stavak 9. Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
145 Sindikat vatrogasaca Rijeka III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Članak 20. Predsjednik i članovi predsjedništva ne mogu biti stalno zaposlenici istih ali mogu primiti naknadu za namirenje realnih troškova za svoj rad (dnevnice, naknade, putne troškove i sl.). Nije prihvaćen Navedeni nisu zaposlenici vatrogasnih zajednica.
146 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. (2) Vatrogasnom zajednicom županije upravlja Upravni odbor, kojeg čine predstavnici operativnih područja sukladno statutu vatrogasne zajednice županije. Nije prihvaćen Vatrogasnim zajednicama županija upravlja predsjedništvo.
147 Damir Delišimunović III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. U stavku 5. navodi se da opće akte u skladu s Zakonom o radu donosi predsjedništvo VZŽ. Ovdje bi trebalo stajati da ih potpisuje Predsjednik jer netko mora potpisati ugovor o radu ili pravilnik o radu, a kolektivno tijelo nije prikladno za tako nešto. Primljeno na znanje Prijedlog zakona uređuje da je predsjednik vatrogasne zajednice županije odnosno vatrogasne zajednice Grada Zagreba na čelu predsjedništva odnosno Upravnog odbora iste, stoga on I potpisuje predmetne akte tog tijela.
148 Damir Delišimunović III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Članak 20., stavak 1. - Predsjednik VZŽ "predstavlja i zastupa VZŽ, a sve ostale ovlasti, odgovornosti i nadležnosti su definirane statutom Zajednice". Ovo je nejasno definirano u odnosu na Zapovjednika VZŽ jer u članku 19., stavku 6. stoji da i on predstavlja i zastupa VZŽ. Prijedlog: kako bi se izbjegao sukob interesa i stvorila pravno sigurnija situacija, predlažem da propišete ovlasti predsjednika a da to ne ostavljate zajednicama i njihovim statutima, odnosno da zakonom definiramo jasno razgraničenje ove dvije funkcije a eventualno manje bitna pitanja prepustimo statutu zajednica. Nije prihvaćen Navedeno je usuglašeno s vatrogasnim zajednicama županija.
149 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Odredbe ovog članka u suprotnosti su za Zakonom o udrugama jer je Zakonom o udrugama propisano da Financijski plan, izvješće donosi i prihvaća najviše tijelo udruge, a to je Skupština. Prihvaćen Prijedlog zakona će se uskladiti.
150 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Pojam "predsjedništvo" promijeniti u "Upravni odbor" iz razloga što ako se statutom utvrdi da u predsjedništvo ulaze predstavnici operativnih područja, (na područjima gdje nema organiziranih VZO/G/P), tada imamo predstavnike tih operativnih područja, a ne predsjednike Nije prihvaćen Navedeno je usuglašeno s vatrogasnim zajednicama županija.
151 MILAN ŠULTER III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. Predlažem da stavak 2. glasi: "Vatrogasnom zajednicom županije upravlja predsjedništvo, kojeg čini predsjednici vatrogasnih zajednica gradova, općina odnosno područja i predsjednici središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava ako nema osnovanih vatrogasnih zajednica, sukladno statutu zajednice." Ovo je analogija stavku 12. članka 19. koji utvrđuje sastav županijskog zapovjedništva. Djelomično prihvaćen Specifičnost koja se mora uredit statutom vatrogasne zajednice županije.
152 PAVAO TOMIĆ III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 20. PRIJEDLOG: Stavak 2. izmijeniti tako da glasi: "Vatrogasnom zajednicom Županije upravlja Predsjedništvo kojeg čine predsjednici vatrogasnih zajednica gradova i općina, odnosno područja, a u Jedinicama lokalne samouprave gdje je ustrojeno samo središnje DVD članovi Predsjedništva su i Predsjednici tih DVD-ova" OBRAZLOŽENJE: Očito se predloženim Nacrtom Zakona htjelo da predstavnici vatrogasnih organizacija iz svake jedinice lokalne samouprave budu zastupljeni u Predsjedništvu Vatrogasnih zajednica Županije. Ovim Prijedlogom Nacrta Zakona je možda "nespretno" to izostavljeno. Djelomično prihvaćen Specifičnost koja se mora uredit statutom vatrogasne zajednice županije.
153 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. Dopuniti st. 1 alineju 2 - upravlja vatrogasnim intervencijama na temelju standardnih operativnih postupaka propisanih za područje županije odnosno Grada Zagreba i planova angažiranja, planovi uzbunjivanja koristeći informatičke aplikacije i komunikacijskih sustava. Nije prihvaćen Prijedlog zakona predviđa da zapovjednik vatrogasne zajednice županije vodi vatrogasne intervencije, a VOC je tijelo vatrogasnog zapovjedništva županije preko kojeg se vode vatrogasne intervencije.
154 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. Dodati stavak 4. Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba ustrojava županija odnosno Grad Zagreb, a financira se iz proračuna županije odnosno Grada Zagreba 60 % i proračuna RH 40 %. Primljeno na znanje Isto će se urediti Vatrogasnom mrežom.
155 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. Vezano uz st. 2. smatra se da je pohranjivanje komunikacije „na razdoblje ne kraće od 48 sati.“ nije "najsretnije" definirano (možda prekratko). Možda pronaći bolju formulaciju (važno zbog možebitnih sudskih procesa). Nije prihvaćen Prijedlog zakona propisuje minimalni rok čuvanja odnosno 48 sati te time dopušta i njihovo čuvanje duže od toga.
156 Nikola Tramontana III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. PRIMJEDBA - Ovako formuliran članak ostavlja prostor nastanku problema u vezi s organizacijom županijskog VOC. Dužnosti i zadaće VOCa opisane u točki 1. ovog članka podrazumijevaju postojanje ili ustrojavanje službe koja mora ispunjavati određene materijalno-tehničke preduvjete te mora biti organizirana kao služba s određenim brojem zaposlenika. Nije jasno tko će ga i kojim sredstvima oformiti. Ako se računa s VOC Javnih vatrogasnih postrojbi koji postoje u nekim županijama, riječ je o resursima (tehničkim i ljudskim) jedne pravne osobe koju ovim člankom predlagač definira operativnim, komunikacijskim i koordinacijskim tijelom druge pravne osobe. U članku 28, stavku 1. je to regulirano za razinu VZG, VZO ili PVZ. Primljeno na znanje Način funkcioniranja VOC-a će se urediti Vatrogasnim planom županije sukladno specifičnostima svake od njih.
157 VELIBOR TOPOLOVEC III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. Osnovne stvari nisu precizirane. Ko financira VOC ko ga ustrojava i čiji su djelatnici zaposlenici u VOC. Ponovno imamo raznolikost Lijepe naše. Potrebno je omogučiti da Županijski VOC bude u Vatrogasnoj postrojbi u središtu županije, odnosno da se regulira Vatrogasnim planom županije. Primljeno na znanje Način funkcioniranja VOC-a će se urediti Vatrogasnim planom županije sukladno specifičnostima svake od njih.
158 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. (2) Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi broj za hitne intervencije 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva telefonska i druga komunikacija koja se obavlja u sklopu centra mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
159 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. (1) Vatrogasni operativni centar vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba je operativno, komunikacijsko i koordinacijsko tijelo vatrogasnog zapovjedništva županije odnosno Grada Zagreba u kojem se primaju dojave o vatrogasnim intervencijama. vrši uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi, vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu, obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije na području županije odnosno Grada Zagreba, izvješćuje nadležne službe i zapovjednike te isti obavlja i sljedeće poslove: Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
160 Hinko Mance III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 21. Dodati novi stavak: Vatrogasni operativni centar u pravilu se formira se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u sjedištu županije ako Vatrogasnim planom nije drugačije određeno Primljeno na znanje Način funkcioniranja VOC-a će se urediti Vatrogasnim planom županije sukladno specifičnostima svake od njih.
161 Franjo Golubić III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 22. Predlažem da se iza stavka 3. doda novi stavak 4. koji glasi vatrogasna oprema i zaštitna sredstva, vatrogasni domovi i spremišta ne mogu biti predmet ovrhe ili stečaja. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
162 Tomislav Kunješić III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 22. Članak 22. jasno povezat s člankom 117. i jasno definirat na što se može utrošit financijska dobit. Veliki je problem gdje vatrogasne postrojbe imaju ugovore s pravnim osobama svrstanim u 2. kategoriju zaštite od požara. Postrojbe radi takvih ugovora moraju povećavati broj djelatnika, a ne smiju ih plaćati iz ostvarene dobiti. Nije prihvaćen Prijedlog zakona predviđa mogućnost detaljnijeg uređivanja statutom.
163 Damir Delišimunović III. USTROJSTVO VATROGASTVA U ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU, Članak 22. Članak 22 je prilika da vatrogasnu opremu (cijevi, armature, osobna zaštitna oprema vatrogasaca, i sl.) izuzmemo od ovrhe, u smislu članka 4, stavka 4. Ovršnog zakona. Članak 4., stavak 4. Ovršnog zakona propisuje da predmetom ovrhe ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari za koje je to posebnim zakonom određeno. Zakon o vatrogastvu bi predstavljao posebni zakon, kojim bi bilo moguće propisati da se ovrha ne može provesti na vatrogasnoj opremi nužnoj za intervencije. VZŽ je udruga i ima pravnu osobnost, moguće je dakle da tuži i bude tužena, a posljedično i ovršena. Predloženom izmjenom sprječavamo da vatrogasna oprema bude ovršena. Navedeno bi vrijedilo i za VZ općina i postrojbe DVD-a (predlažem ugraditi općenitu odredbu za sve razine udruživanja vatrogasaca). Od ovrhe ne bi bila izuzeta transportna vozila i ono što nije oprema za gašenje požara (npr. inventar vatrogasnih domova). Isto tako, u slučaju stečaja ili likvidacije bilo kojeg društva, statutom bi trebalo biti definirano da takva oprema pripada višoj zajednici (primjerice VZ Općine). Takav sadržaj statuta moguće je definirati ovim Zakonom. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
164 Nikola Tramontana PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE UZ GLAVU 4. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NAPOMENA: Posebnim člankom treba urediti obaveze JLS kao osnivača vatrogasnih postrojbi. (1) JLS u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području. (2) JLS osigurava obavljanje vatrogasne djelatnosti putem osnivanja potrebnog broja vatrogasnih postrojbi, u skladu s osnovnim mjerilima za osnivanje i organiziranje vatrogasnih postrojbi. Osnovna mjerila propisuje Vlada RH na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika. (3) Osnovna mjerila temelje se na: - vrsti naselja (izgrađenost, gustoća naseljenosti, stupnju razvijenosti, prometne razvijenosti i gospodarskih djelatnosti - poljoprivrednim i šumskim površinama (površina i vrsta raslinja) - vodenim površinama (4) Na temelju Plana zaštite od požara (vatrogasnog plana) JLS osigurava sredstva za: - redovan rad vatrogasnih postrojbi - zaštitnu opremu za vatrogasce, opremu za gašenje požara, tehničke intervencije, komunikacijsku tehniku i uzbunjivanje - održavanje i obnavljanje vatrogasne opreme - temeljno i dopunsko osposobljavanje vatrogasnih postrojbi - izgradnju i održavanje objekata za vatrogasnu djelatnost - naknadu štete trećim osobama, a koje su nastale djelovanjem vatrogasnih postrojbi. Djelomično prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
165 Nikola Tramontana IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Točka 4. Nejasno napisan članak - “Ako na području jedinice lokalne samouprave nema dvije ili više članica iz stavka 1. ovog članka, niti dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje žele osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu, sporazumom o osnivanju, predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave, na temelju suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, mogu osnovati vatrogasnu zajednicu područja kao pravnu osobu, koja je nadležno tijelo za vatrogastvo na području osnivača s javnim ovlastima propisanim ovim Zakonom”. Točka 5. Izmijeniti točku i umjesto predloženog; “Iznimno, za područje otoka, odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave…”, napisati sljedeće; “Iznimno, za područje otoka, odlukom vatrogasnih organizacija na otoku, a uz suglasnost jedinica lokalne samouprave može se osnovati jedinstvena područna vatrogasna zajednica za cijeli otok kao pravnu osobu, koja je nadležno tijelo za vatrogastvo na području otoka s ovlastima propisanih ovim Zakonom”. Točka 6. je besmislena i treba je izbrisati jer otvara prostor politizaciji vatrogasne organizacije. Vatrogasne zajednice su udruge građana i politika im ne smije nametati svoje predstavnike. Točka 9. - ovom točkom se nameće obaveza osnivanja još jedne pravne osobe s dodatnim sustavom upravljanja tom pravnom osobom. U mnogim sredinama vatrogasne organizacije imaju problema s animiranjem osoba voljnih preuzeti odgovornosti koje im se raznim zakonima i podzakonskim propisima nameću, a sve to obavljaju volonterski. PRIJEDLOG: riječi “…osnovat će se…” zamijeniti riječima “…može se osnovati…” tako da točka glasi; “Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluju najmanje dva dobrovoljna vatrogasna društva i/ili  vatrogasne postrojbe može se osnovati vatrogasna zajednica općine odnosno grada”. Točka 10. - dobrovoljnom vatrogasnom društvu nametati obaveze vatrogasne zajednice je potpuno nepotrebno i kontraproduktivno. Postojeće odgovornosti i obaveze koje odgovorne osobe u dobrovoljnim vatrogasnim društvima su ionako mnogima teško breme koje ih udaljava od vatrogastva. Brojna su društva koja naglašavaju problem u vođenju društava i usklađivanju rada društva sa zakonima. Nije prihvaćen Prijedlog zakona je usklađen sa stajalištima vatrogasnih organizacija.
166 VELIBOR TOPOLOVEC IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Nemože VZG, VZO ili VZP biti nadležno tjelo za vatrogastvo. Veliki broj općina i gradova pokrivaju postrojbe koje nisu članice VZG; VZO; VZP jel na području tih gradova i općina nepostoje vatrogasne postrojbe koje su u stanju preuzeti odgovornost za njihovo područje. Nemogu jedni biti nadležni a drugi odgovorni. Nije prihvaćen Nadležnost podrazumijeva i odgovornost.
167 DARIO GAUŠ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. - Stavak 4 - Ako na području jedinice lokalne samouprave nema dvije ili više članica iz stavka 1. ovog članka, niti dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje žele osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu, sporazumom o osnivanju, predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave, na temelju suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, mogu osnovati vatrogasnu zajednicu područja kao pravnu osobu, koja je nadležno tijelo za vatrogastvo na području osnivača s javnim ovlastima propisanim ovim Zakonom. o Ne može na području jedinice lokalne samouprave biti dvije ili više JLS; o Tu se očito misli na mogućnost da više JLS osnuje zajedničku PVZ? - Stavak 6 - Predstavnika jedinice lokalne samouprave, u vatrogasne zajednice iz stavka 4. i 5. ovog članka imenuje općinski načelnik odnosno gradonačelnik. o Što je sa predstavnikom JLS u vatrogasnoj zajednici iz stavka 1 istog članka? - Stavak 9 - Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluju najmanje dva dobrovoljna vatrogasna društva i/ili vatrogasne postrojbe osnovat će se vatrogasna zajednica općine odnosno grada. o Nije li to već definirano stavkom 1 ovog članka; o Koja je razlika između dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasne postrojbe? Misli li se tu na profesionalne vatrogasne postrojbe? Djelomično prihvaćen U odnosu na st.9. prijedlog zakona će se uskladiti.
168 TOMISLAV NAĐ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. stavak 4 - meni potpuno nejasan - ili trebate maknuti riječ "niti" ili redefinirati ovaj stavak - što predlagač želi dati mogućnost osnivanja PVZ samo onda kada ne postoje 2 ili više postrojbi na područje općine/grada? Što kada postoje, ali se JLS žele udružiti u PVZ - ovim stavkom ta situacija nije obuhvaćena. stavak 7 - može se ili mora se osnovati PVZ? U obrazloženju Zakona stoji da se osniva... Želite li propisati obavezu ili ostaviti mogućnost osnivanja PVZ ondje gdje postoji više suosnivača JVP? Što ako se JLS koje se suosnivači JVP žele udružiti u PVZ s okolnim JLS koje nisu suosnivači JVP? Primljeno na znanje Ostavljena je mogućnost osnivanja, ne i obveza.
169 Sindikat vatrogasaca Rijeka IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Članak 23. -stavak 10. prijedlog "Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo prava i obveze preuzima vatrogasne zajednice više razine". Nije prihvaćen Isto je usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
170 Damir Delišimunović IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Članak 23., stavak 4. i 5. nisu uzete u obzir specifičnosti brdsko-planinskog područja, sa puno malih naselja, teškim terenom i malim brojem stanovništva. Jednako kao što je razrađen model za otoke, tako treba biti i za područja poput Žumberka. Prijedlog: definirati da brdsko-planinska područja mogu definirati područnu vatrogasnu zajednicu kao i na otoku. Područje Žumberka podijeljeno je između dvije županije (Karlovačka, Zagrebačka) a dio koji je u Zagrebačkoj djelomično je VZO Žumberak a dijelom u VZG Samobor. Primjerice, dva sela udaljena cca 1 km pripadaju različitim zajednicama (DVD Petričko Selo i DVD Gornja Vas). Logično i životno je da čine cjelinu jer tako definira prostor na kome djeluju. Nije prihvaćen Brdsko-planinska područja mogu sukladno stavku 4. osnovati vatrogasnu zajednicu područja
171 MILAN ŠULTER IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Nije razumno niti logično da se stavkom 10., ustrojstvenom obliku niže razine (dobrovoljnom vatrogasnom društvu) nameće pravo i obveza ustrojstvenog oblika više razine (vatrogasne zajednice) jer u većini dobrovoljnih vatrogasnih društava nema profesionalnih zaposlenika a nerazumno je očekivati od volontera da odrađuju obveze vatrogasnih zajednica općina ili grada. Nije prihvaćen Nisu obvezni osnivati vatrogasnu zajednicu ali imaju prava i obveze iste radi organizacije vatrogastva na području općine ili grada.
172 MILAN ŠULTER IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Stavak 4. je kompliciran, nerazumljiv i dijelom u koliziji sa stavkom 1. Područnu vatrogasnu zajednicu trebaju osnivati vatrogasne organizacije (sadašnje zakonsko rješenje) ako za to postoji interes na određenom području a ne predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen Obzirom da potrebu financiranja logično je da o tome odluku donose predstavnička tijela.
173 Hinko Mance IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. (1) Vatrogasna zajednica grada, područja odnosno općine usklađuje rad i aktivnosti vatrogasnih postrojbi na razini jedinice lokalne samouprave, odnosno područja, a osniva se u jedinicama lokalne samouprave ili na područjima gdje postoje tri ili više vatrogasnih postrojbi. Javne vatrogasne postrojbe i društva obavezno se udružuju u vatrogasne zajednice, a vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, odnosno službe zaštite od požara pravnih osoba mogu se dobrovoljno udružiti. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama
174 Hinko Mance IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Stavak 4. je u koliziji sam sa sobom: Stavak 5. je suvišan, sve je propisano stavkom 4. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
175 Hinko Mance IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. Nije jasno određeno tko osniva VZ, osim za područne VZ - stavak 4. gdje je navedeno da su osnivači JLS Djelomično prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
176 PAVAO TOMIĆ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 23. PRIJEDLOG: U stavku 1. umjesto "članica vatrogasne zajednice" staviti "vatrogasnih postrojbi". OBRAZLOŽENJE: Ako znamo da članice vatrogasne zajednice mogu biti isključivo vatrogasne postrojbe, onda tako treba i stajati u tekstu ovog stavka. PRIJEDLOG: Stavak 6. brisati, a sadašnji stavci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju stavci 6., 7., 8., 9. i 10. OBRAZLOŽENJE: Ako se vatrogasne zajednice osnivaju, djeluju i prestaju s radom temeljem zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga (trenutno Zakon o udrugama), nepotrebno je da JLS imaju svog predstavnika u vatrogasnim zajednicama. JLS će u slučaju da vatrogasnu zajednicu čini i JVP imati svog predstavnika kroz zapovjednika JVP kojeg imenuje Gradonačelnik odnosno Općinski načelnik. Nije prihvaćen Uređeno u st.8.
177 Franjo Golubić IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 24. Predlažem da se iza stavka 2. doda novi stavak 3. koji glasi: "Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, temeljem plana zaštite od požara i vatrogasnog plana za područje jedinice lokalne samouprave utvrđuje i prenosi određene javne ovlasti za obavljanje javne vatrogasne službe na Vatrogasnu zajednicu iz stavka 1. ovog članka te ugovorom o međusobnim pravima i obvezama, sukladno odredbama zakona o udrugama ugovara financiranje programa i projekata za opće dobro temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezano na prijenos određenih javnih ovlasti iz stavka 1. ovog članka sklapa sa Vatrogasnom zajednicom izvršni čelnik JLS-a" Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
178 VELIBOR TOPOLOVEC IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 25. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati statutom! Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
179 BLAŽENKA DIVKOVIĆ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 25. Stavak 1. je ovog članka i članak 27, stavak 2. su u koliziji, jer u članku 25. stavak 1. stoji da je skupština najviše tijelo upravljanja, a u članku 27. stavku 2. stoji da je to predsjedništvo. Nije prihvaćen Nije u koliziji jer je skupština najviše tijelo upravljanja, a predsjedništvo upravlja između dvije skupštine.
180 MILAN ŠULTER IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 25. Članak 25. je suvišan odnosno nema smisla. Stavkom 2. članka 23. je propisano "Vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine osnivaju se, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drugačije određeno." Zašto onda propisivati nešto što je već propisano Zakonom o udrugama tj. da je Skupština najviše tijelo upravljanja i da skupština donosi statut. Također je nepotrebno opterećivati županijske vatrogasne zajednice sa davanjem prethodne suglasnosti. Općenito ovaj zakon vrvi od nepotrebnih davanja raznoraznih suglasnosti. Nije prihvaćen Skupština je najviše tijelo upravljanja koje ovaj zakon i prepoznaje stoga je potrebno dati smjernice za uređenje iste.
181 ZVONKO VIDEC IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. U stavku 3 je striktno navedeno da je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe na području jedinice lokalne samouprave gdje je ona osnovana ujedno i gradski ili općinski vatrogasni zapovjednik. U današnje vrijeme to nije nužno budući da i među dobrovoljnim vatrogascima ima visokoškolovanih osoba, često i s daleko boljim osjećajem za vatrogastvo, što uz dovoljno iskustvo može biti poticajnije za rad u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Gradskim i općinskim vatrogasnim zajednicama bi u tom slučaju trebalo dati slobodu izbora čelnog čovjeka operative. Nije prihvaćen Netočna formulacija jer u st.3. piše ako nije drugačije uređeno statutom.
182 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Tko je odgovoran za organizaciju i provođenje vatrogasnih vježbi? Nedostaje u čl.26. st. 6. (navedeno samo za zapovjednike u dobrovoljnim vatrogasnim društvima čl. 39.) Nije prihvaćen Stavak 6. podstavak 8. Predviđa mogućnost da isti obavlja druge stručne I operativne poslove bitne za organiziranost I osposobljenost vatrogastva.
183 Nikola Tramontana IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Točka 1. - Nejasan je pojam “samostalno dobrovoljno vatrogasno društvo” Točka 4. - Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik ne može biti odgovoran za osposobljenost "vatrogastva" (Što predlagač podrazumijeva pod pojmom osposobljenost vatrogastva? Osposobljenost vatrogasaca?). Za osposobljenost vatrogasaca odgovara zapovjednik postrojbe. Točka 6., alineja 4. - Što znači termin “Operativni plan vatrogasnih intervencija”? Primljeno na znanje Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
184 INA Industrija nafte d.d. IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Isto kao u prethodnom komentaru čl. 19. stavak (10) .Isto kao i županijski zapovijednik kao i nadzor koji provodi inspekcija, zapisnik, nalazi i sankcije, treba jasnije definirati. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno podzakonskim aktima.
185 VELIBOR TOPOLOVEC IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati statutom! Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
186 DARIO GAUŠ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. - Stavak 6, podstavak 3 - vodi vatrogasne intervencije na području jedinice lokalne samouprave kada vatrogasne snage postrojbe koja je prva izašla na intervenciju nisu u mogućnosti sanirati nastali događa; o Da li nužno mora voditi intervenciju za koju će dostatna biti dva odjeljenja dvije vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice? o Isto kao i kod ŽVZ – Ovo područje potrebno je urediti podzakonskim aktom kojim će se urediti međusobni odnosi vatrogasnih postrojbi na intervenciji i zapovijedanje. - Stavak 6, podstavak 5 - sukladno vatrogasnom planu predviđa vatrogasne snage i sredstva koje se stavljaju na raspolaganje županijskom vatrogasnom zapovjedniku odnosno vatrogasnom zapovjedniku Grada Zagreba; o Ne navodi se da planira išta što bi se stavilo na raspolaganje GVZ. Pa ipak GVZ može aktivirati snage kojima područni zapovjednik raspolaže te ga o tome tek obavijestiti; Nije prihvaćen Isto će biti uređeno podzakonskim aktima
187 TOMISLAV NAĐ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Ako se želi riješiti dvojna nadležnost ne može se ostaviti mogućnost da zapovjednik JVP može i ne mora biti Zapovjednik VZG/O/P već to mora biti po sili zakona. Inače predlagač ne rješava dvojnu nadležnost kao što tvrdi prilikom predlaganja nacrta. Propisati da u slučaju razrješenja/ostavke zapovjednika zamjenik postaje v.d. zapovjednika do izbora novog zapovjednika (na svim razinama osim državnoj). Nije prihvaćen Uvažavamo specifičnosti područja.
188 Tomislav Lončar IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. st.2. u rečenici " - ako svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj zajednici grada, područja odnosno općine veću štetu ili veće smetnje u radu." ukloniti riječi "veću" i "veće", kako bi se spriječili pokušaji manipulacije. Nije prihvaćen Isto će biti uređeno podzakonskim aktima.
189 Tomislav Kunješić IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Vezano na stavak 3. ovog članka. U uvodnom dijelu ovog prijedloga Zakona jasno stoji da se ovim prijedlogom želi izbjeći dvojna nadležnost zapovjednika na istom području i da zapovjednik JVP ujedno bude i zapovjednik VZG ili područja. U 3. stavku to je i napisano i onda dodano "osim ako to nije drugačije određeno statuom", što nema smisla jer ispada da to ne mora biti ista osoba i opet ćemo imati dvojnu nadležnost. Nije prihvaćen Uvažavamo specifičnosti područja.
190 Damir Delišimunović IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Vezano uz članak 26. - što ako općinski načelnik ne prihvati imenovanje Općinskog vatrogasnog zapovjednika? Što ili tko nadomješta njegovo imenovanje? Primjedbe koje su navedene kod razrješenja županijskog zapovjednika vrijede i ovdje (stavak 2, članak 26.) Nije prihvaćen Mora se usuglasit s čelnikom.
191 Ivica Lonjak IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 26. Pitanje. Kako je riješen radno pravni status zapovjednika, za vrijeme i nakon isteka mandata , rad na određeno ili neodređeno ili …!? Primljeno na znanje Zapovjednik je imenovan.
192 Nikola Tramontana IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Točka 1. - Terminologija mora biti razjašnjena; “predsjedništvo” ili “upravni odbor”. Točka 2. - Umjesto riječi “predsjednici” napisati “predstavnici” - čemu nametati predsjednike? Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
193 BLAŽENKA DIVKOVIĆ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Stavak 5. -kao i komentar uz članak 20. stavak 8. Nije prihvaćen Isti odgovor kao I za članka 20. Stavak 8.
194 VELIBOR TOPOLOVEC IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati statutom! Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
195 DARIO GAUŠ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. - Stavak 5 - Ako predsjedništvo vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave ne usvoji predloženi financijski plan ili drugi akt koji je predložen od strane vatrogasnog zapovjednika i predsjednika vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, odnosno ne usuglasi iste u roku 30 dana odluku o usvajanju financijskog plana donosi gradonačelnik ili načelnik ili sporazumom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave. o Izostavljen je "drugi akt" kod utvrđivanja tko donosi pa treba glasiti: odluku o usvajanju financijskog plana ili drugog akta donosi gradonačelnik ili načelnik ili sporazumom o osnivanju zajedničke vatrogasne zajednice utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
196 Sindikat vatrogasaca Rijeka IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Članak 27. -Predsjednik i članovi predsjedništva ne mogu biti zaposlenici istih ali mogu primati naknade potrebne za realne troškove (dnevnice, putne troškove i sl.). Predsjednik ne smije biti član političke stranke. Nije prihvaćen Navedeni nisu zaposlenici vatrogasnih zajednica.
197 Damir Delišimunović IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Predsjednik predstavlja i zastupa vatrogasnu zajednicu, jednako kao i zapovjednik (članak 26, stavak 4). Predlažem definirati ovlasti jednog i drugog zakonom ali ne statutom (jer bi statut morao biti u skladu s zakonom). U stavku 3. nejasno je tko iz nadležne VZŽ daje suglasnost na statut VZO? Primljeno na znanje Statut mora biti u skladu sa zakonom.
198 MILAN ŠULTER IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 27. Stavkom 2. ovog članka je propisano "Vatrogasnom zajednicom grada, područja odnosno općine upravlja predsjedništvo kojeg čine predsjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava, zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi te ovlašteni odnosno izabrani predstavnik vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu s područja vatrogasne zajednice, koji se biraju na mandat od pet godina." a člankom 23. stavkom 10. "Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo ono ima sva prava i obveze vatrogasne zajednice." Tamo gdje djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo i ima sva prava i obveze vatrogasne zajednice, npr. vatrogasne zajednice općine, predsjedništvo po stavku 2. ovog članka je u većini slučajeva nemoguće formirati jer tu postoji samo predsjednik tog jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva, nema drugih predsjednika, nema zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi, niti ima izabranih predstavnika vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu. Ne može predsjedništvo činiti jedna osoba u konkretnom slučaju predsjednik jednog odnosno jedinog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Zbog svega navedenog nema smisla stavkom 10. članka 23. jednom dobrovoljnom vatrogasnom društvu nametati obvezu vatrogasne zajednice. Nije prihvaćen Ako je jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, ono ne mora osnovati vatrogasnu zajdnicu, nego ono ima ovlasti I prava vatrogasne zajednice.
199 Nikola Tramontana IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 28. Povezati članke 21. i 28. Nije prihvaćen VOC je u županiji obvezan, a u gradovima nisu.
200 DARIO GAUŠ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 28. Članak 28 - Stavak 2 - Vatrogasni operativni centar u svom radu koristi broj 193 te sustav komunikacije u vatrogastvu, a sva komunikacija koja se obavlja u centru mora se snimati i pohranjivati na razdoblje ne kraće od 48 sati; o Pohrana podataka na tek 48 sati je prekratka. Pohranu treba definirati na minimalno 2 godine. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
201 TOMISLAV NAĐ IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 28. Stavak 3. - na koje se to troškove misli, odnosno koje dodatne troškove može imati ŽVOC ako preuzme ulogu VOC-a? Troškovi uzbunjivanja, troškovi dodatnih zaposlenika...? Nije prihvaćen Troškovi su stvar dogovora gradske I županijske razine.
202 Franjo Golubić IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 29. Predlažem da se iza stavka 3. doda novi stavak 4. koji glasi vatrogasna oprema i zaštitna sredstva, vatrogasni domovi i spremišta ne mogu biti predmet ovrhe ili stečaja. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona..
203 Damir Delišimunović IV. USTROJSTVO VATROGASTVA U JEDINICAMALOKALNE SAMOUPRAVE, Članak 29. Isto kao i u komentaru članka 22 - prijedlog da se vatrogasna oprema izuzme od ovrhe, u smislu članka 4, stavka 4 Ovršnog zakona. Stavak 3. članka je vrlo nejasan i dopušta mogućnost proizvoljne interpretacije. Zakonom definirajte vrijednost kojom se ne može raspolagati bez suglasnosti osnivača. Ako je nemoguće definirati apsolutni iznos, primijenite rješenje poput % od knjigovodstvene vrijednosti imovine i sl. (kod VZO nemamo temeljni kapital). Nije prihvaćen Uredit će se statutom.
204 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, V. VATROGASNE POSTROJBE U Nacrtu prijedloga Zakona izostavljena je točka profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu (kao poseban naslov), predlažemo dodati naslov i opis u glavi V. Nije prihvaćen To će se urediti podzakonskim aktima.
205 ZVONKO VIDEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. Stavak 5 ovog članka bi trebao voditi računa o usklađenosti Vatrogasnog plana županije s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području grada ili općine kako bi se uspostavio optimalan broj vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave. Primljeno na znanje Vatrogasni plan će biti usklađen s Procjenom.
206 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. Prijedlogom ovog zakona nije definirano što je to vatrogasna postrojba VZŽ odnosno Grada Zagreba niti intervencijska vatrogasna postrojba. Primljeno na znanje Isto će biti uređeno uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
207 Vatrogasne zajednice Istočne Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. (1) 5. Predlaže se da glasi: Javna vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba Nije prihvaćen Isto nije u skladu sa Ustavom.
208 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. 6. državna intervencijska vatrogasna postrojba. Obrazloženje: dodati riječ "državna" Nije prihvaćen Podrazumijeva se.
209 Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. U članku 30. stavak 4., ispred zareza a iza riječi „tunela“ dodati tekst: kao i vatrogasne postrojbe osnovane za zaštitu nacionalnih parkova Obrazloženje: Postrojbe osnovane za zaštitu nacionalnih parkova (primjer, NP Plitvička jezera) imaju područje djelovanja u granicama nacionalnog parka gdje veliki dio objekata i prostora nisu vlasništvo istog nego uglavnom privatno te bi kod dojavljivanja i interveniranja dolazilo do problema oko utvrđivanja koja postrojba treba djelovati na kojem objektu, ili možda čak na kojem stanu u istoj zgradi, ovisno o vlasništvu, a o otvorenim prostorima da se niti ne govori Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
210 Nikola Bonačić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 30. U daljnjim člancima nedostaje točka 3. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu te članci koji bi se ticali navedene teme. Pitanje: Spadaju li vatrogasne postrojbe na aerodromima pod točku 3. ili se njih gleda zasebno, s obzirom da su jednim dijelom regulirani u Pravilniku o aerodromima NN 58/14 te uredbom Europske komisije 139/2014, a nadzor nad njima vrši Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo? Primljeno na znanje Gledaju se zasebno.
211 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. Jedan od mogućih budućih problema smatra se što je u novom Zakonu propušteno navođenje što se treba osigurati za funkcioniranje vatrogasne postrojbe (otprilike po uzoru na čl. 10. sadašnjeg ZOV-a.) „osiguranje odgovarajućih prostora za dežurne vatrogasce, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstava,“ Mogući problemi kod osnivanja novih vatrogasnih postrojbi i nadzora istih, smatra se potrebnim propisati zbog ujednačavanja standarda. Nije prihvaćen To će se urediti podzakonskim aktima.
212 Grad Knin V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. U članku 31. stavak 1. umjesto riječi „nadležno tijelo“ trebalo bi stajati „pravna osoba ili javna ustanova“, jer se ona kao takva i osniva. Nije prihvaćen Prijedlog zakona utvrđuje širu terminologiju od predloženog.
213 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. Ovaj članak nije konpatibilan sa člankom 23. Dali ovo znači da Središnja dobrovoljna vatrogasna društva više neće moći pokrivat svoje općine i gradove nego će cijelu Hrvatsku pokrivat profesionalne postrojbe. Trenutno više od 50 % Lijepe naše pokrivaju DVD-i Nije prihvaćen Svi subjekti, dobrovoljni ili profesionalni imaju svoju nadležnost sukladno vatrogasnom planu općine, grada ili županije
214 DARIO GAUŠ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. - Stavak 5 - Javnu vatrogasnu postrojbu osnivaju više jedinica lokalnih samouprava odlukom o osnivanju predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama ovog Zakona te istovremeno mogu osnovati i područnu vatrogasnu zajednicu; o Treba glasiti JVP MOŽE OSNOVATI I VIŠE JLS… Ovako kako je navedeno u koliziji je sa stavkom 2 istog članka; - Stavak 7 - Nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovog članka osnivač/i imenuje/u privremenog zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada javne vatrogasne postrojbe, a osobito osigurati dozvole potrebne za početak rada. o Stavkom 6 propisuju se uvjeti. Stavak 5 glasi: (5) Javnu vatrogasnu postrojbu osnivaju više jedinica lokalnih samouprava odlukom o osnivanju predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama ovog Zakona te istovremeno mogu osnovati i područnu vatrogasnu zajednicu Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
215 Vatrogasne zajednice Istočne Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. Predlaže se: Dvije i više jedinica lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba iz ovog Zakona mogu osnovati javnu vatrogasnu postrojbu kao tijelo za vatrogastvo na području jedinica lokalne samouprave koje su osnivači, ako zadovoljava propisane uvjete za obavljanje vatrogasne intervencije što se utvrđuje vatrogasnim planom županije, grada, područja odnosno općine te zajedničkom procjenom ugroženosti od požara. Djelomično prihvaćen Uredit će se kao i u prethodnom komentaru.
216 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. Upis u registar ustanova - članak 31 Zakona o ustanovama.? Prihvaćen Prihvaća se.
217 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. u stavku 5. definirano je da ako javnu postrojbu osniva više jedinica lokalne samouprave , akt o osnivanju donose u obliku odluke. Prethodno ste stavkom 2 naveli da se na to osnivanje primjenjuje zakon o ustanovama. Temeljem navedenog zakona i to članka 12, ako dvije jedinice lokalne samouprave osnivaju ustanovu tada je akt o osnivanju sporazum. Nije prihvaćen Uređeno je da se donosi sporazum.
218 MILAN ŠULTER V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. Stavak 3. je suvišan i treba ga brisati. Javna vatrogasna postrojba je i sada proračunski korisnik svog osnivača sukladno Zakonu o proračunu i podzakonskih akata donesenih na temelju istog. Nije prihvaćen Isto je uređeno u skladu sa zakonom.
219 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. (3) Javna vatrogasna postrojba proračunski je korisnik svog većinskog osnivača. Dodati riječ večinskog osnivača, što je bitno kod postrojbi koje imaju više suosnivača. Nije prihvaćen Korisnk je svih suosnivača.
220 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 31. U stavku 7 članka 31. umjesto "stavka 5." treba stajati "stavka 6." Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
221 Mario Hrgović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. Primjedba i obrazloženje: Obzirom na djelokrug rada Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (ranije Upravnog vijeća) koji je propisan Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba te činjenicu da Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) čl. 59. propisuje da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njezine obaveze cijenimo da kao i u drugim dijelovima Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu koji uvažava specifičnost Grada Zagreba kao najvećeg i glavnog grada Republike Hrvatske te gospodarskog, kulturnog i upravnog središta Republike Hrvatske, sastav Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba treba bitno drugačije i posebno propisana za Grad Zagreb. Prijedlog: Predlažem da se izmijeni čl. 32. st. 4. i uvede novi st. 5. koji bi glasili: (4) Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim sjedištima (odnosno najveća postrojba u jedinici regionalne (područne) samouprave) broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine, predstavnik radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa. (5) Vatrogasno vijeće jave vatrogasnih postrojbe Grada Zagreba broji pet članova, a čine ga predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba koji je ujedno i predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, predstavnik radnika i tri predstavnika osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Djelomično prihvaćen Četiri su predstavnika Grada Zagreba, a samo jedan države, uvažena je specifičnost Grada Zagreba.
222 Grad Knin V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. U stavku 5. predlažemo sastav vatrogasnih vijeća koji broji 5 članova, od kojih 3 iz reda osnivača (od kojih je jedan predsjednik) ili pak 3 člana, od kojih je predsjednik iz reda osnivača. U odnosu na stavak 7. upitno je tko bi radio bez naknade odgovoran posao u vatrogasnom vijeću, pa preispitati ispravnost zakonske zabrane naknade. Nije prihvaćen Depolitizacija vatrogasnog vijeća.
223 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. Točka 1. - nejasna je definicija termina “vatrogasno vijeće”! Točka 4. - predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice??? Brisati predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice - nepotrebno! Točka 4. - broj članova vijeća se ne definira Zakonom već osnivačkim aktom. Upravljanje vatrogasnom postrojbom rješava se osnivačkim aktom. Nije prihvaćen Logično je da dok država financira ima i svog predstavnika u upravljanju
224 Sindikat vatrogasaca Rijeka V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. Članak 32. Prijedlog: vatrogasno vijeće trebaju sačinjavati 2 predstavnika HVZ-a, (obavezno županijski zap., područni zap. ili zap. DVD-a-stručnost), predstavnik radnika(stručnost i interes zaposlenika) i dva predstavnika osnivača (financije i interes osnivača). Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
225 Grad Split V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. Budući je člankom 31. stavcima 2. i 3. predloženo da „(2) Javnu vatrogasnu postrojbu, sukladno vatrogasnom planu grada, područja odnosno općine osniva jedinica lokalne samouprava na temelju odluke predstavničkog tijela, sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova, kao neprofitnu pravnu osobu. (3) Javna vatrogasna postrojba proračunski je korisnik svog osnivača. „ Ovakvom pravnom regulacijom osnivač i davatelj financijskih sredstava nema mogućnost nadzora nad upravljanjem svojom ustanovom putem Vatrogasnog vijeća u kojem bi svakako trebao imati većinu te predlažemo regulaciju sastava Vatrogasnog vijeća u kojem bi bili zastupljeni predstavnici vatrogasne zajednice županije, radnika i većinskog osnivača, a što bi rezultiralo bržom operativnošću i manjim troškovima za osnivača odnosno JVP, te bi se osnivaču osigurao nužno potreban nadzora nad radom JVP. Slijedom navedenog predlaže se izmijeniti stavak 4. članka 32. na način da glasi: (4) Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi koje imaju sjedište u županijskim sjedištima (odnosno najveća postrojba u jedinici regionalne (područne) samouprave) broji pet članova, a čine ga: predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik radnika i tri (3) predstavnika osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Nije prihvaćen Logično je da dok država financira ima i svog predstavnika u upravljanju.
226 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. Osnivači trebaju imati većinu u Vatrogasnom vijeću, eventualno jednog člana može imenovati županijski ili glavni vatrogasni zapovjednik. Stavak 7. je neprihvatljiv, to je stvar svake postrojbe odnosno osnivača Nije prihvaćen Depolitizacija vatrogasnog vijeća.
227 PAVAO TOMIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. PRIJEDLOG: Stavak 4. izmijeniti na način da on glasi: "Vatrogasno vijeće JVP koje imaju sjedište u Županijskim sjedištima (odnosno najveća postrojba u jedinici područne (regionalne) samouprave), broji 5 članova. kojeg čine 2 predstavnika VZŽ odnosno VZGZ, zatim 2 predstavnika Grada kao osnivača i 1 predstavnika radnika. OBRAZLOŽENJE: Predloženi sastav Vijeća gdje se navodi kao alternativa među predstavnicima HVZ-a, VZŽ, VZ Grada Općine ili područja... treba isključiti i točno definirati. Naravno da treba Gradu kao osnivaču omogućiti 2 predstavnika. PRIJEDLOG: Stavak 5. izmijenit na način da on glasi: "Vatrogasno vijeće u ostalim JVP broji 5 članova, kojeg čine 1 predstavnik VZŽ, zatim 1 predstavnik VZ Grada ili Općine (gdje nema VZ Grada ili Općine onda 1 predstavnik središnjeg DVD-a), 2 predstavnika Grada ili Općine kao osnivača i 1 predstavnik radnika. OBRAZLOŽENJE: Potrebno je uzeti u obzir da ima JLS bez osnovane vatrogasne zajednice, stoga je potrebno da tu predstavnik u Vijeće JVP bude predstavnik središnjeg DVD-a... a što se tiče 2 predstavnika osnivača nepotrebno je obrazlagati. Nije prihvaćen Logično je da dok država financira ima i svog predstavnika u upravljanju
228 ŽELJKO VLK V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 32. U stavku 4. članka 32. je utvrđen sastav Vatrogasnog vijeća, no međutim nije jasno na koje se predstavnike Hrvatske vatrogasne zajednice misli, jer i predstavnik vatrogasne županije i predstavnik vatrogasne zajednice grada i općine su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice kao njeni članovi. Stoga treba detaljnije pojasniti na koga se misli, odnosno obzirom da je Javna vatrogasna postrojba javna ustanova kojoj je osnivač Grad ili druga jedinica lokalne samouprave, osnivač treba imati bar dva predstavnika. Nije prihvaćen Depolitizacija vatrogasnog vijeća
229 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 33. I u ovom članku predlagač nastoji Zakonom regulirati ono što se inače regulira osnivačkim aktom neke javne ustanove. Nije prihvaćen Korisno je čuti različita mišljenja.
230 DARIO GAUŠ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 33. - Stavak 2 - Zapovjednik ne može bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća ili osnivača, nastupati kao druga ugovorna strana, sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. o Člankom 32, stavkom 4 određeno je da osnivač ima predstavnika u vatrogasnom vijeću. Putem njega osnivač iskazuje svoje stavove te je on spona između postrojbe i osnivača. U tom smislu treba glasiti: …bez posebne ovlasti vatrogasnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana… o Je li intencija ovakve formulacije ostavljanje mogućnosti da osnivač zaobiđe Vatrogasno vijeće? - Stavak 5 - Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju njegove odsutnosti. o Je li doista dovoljno napisati da zamjenik mijenja zapovjednika kad je isti odsutan? Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
231 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 33. stavak 2 - nedostaje vam varijanta u kojoj zapovjednik ima poslovni udjel u trgovačkom društvu ili dionice, ili to ima bračni/vanbračni drug. Ne mora se raditi o vođenju poslova i sl. Možda pogledati propise koji uređuju sukob interesa? Stavak 3. - ovo je opet rješenje iz Zakona o ustanovama. Zapovjednik mora biti ovlašten dati i punomoć za zastupanje u sudskim i drugim postupcima, a koju punomoć ne uređuje ZOO nego ZPP. Zapovjednik mora biti ovlašten angažirati stručnu pomoć odvjetnika. Nije prihvaćen Uredit će se statutom.
232 Grad Knin V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. U odnosu na stavak 2. predlažemo brisati riječi: „uz prethodne suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i glavnog vatrogasnog zapovjednika“. Naime, ni za jednog ravnatelja ili drugog čelnika proračunskog korisnika ili direktora trgovačkog društva u vlasništvu JLS nije potrebna ničija suglasnost, pa ne vidimo razlog da se to propisuje ovim zakonom. Naime, sav teret i odgovornost za vatrogastvo, odnosno JVP je na JLS i izvršnom čelniku, a nema pravo čak ni imenovati samostalno zapovjednika. Nadalje, predlažemo mandat od 4 godine za zapovjednika, kao i do sada, jer bi to bio jedini mandat od 5 godina među lokalnim ustanovama, a osim toga, rijetko će se ili skoro nikada dogoditi da im mandat istječe kada i izvršnom čelniku. Nadalje u stavku 2. predlažemo brisanje riječi: „ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost ili imenovanje, ista uz obrazloženje razloga može biti povučena, a time i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe razriješen“, jer je nejasno koje su to situacije i razlozi koji mogu dovesti do toga, a i kako bi se spriječila mogućnost zlouporabe. U odnosu na prijedlog da u slučaju da dođe do različitih stavova odlučujući je stav glavnog vatrogasnog zapovjednika, isti smatramo nepravednim iz razloga jer je jedinica lokalne samouprave osnivač JVP i da je ista proračunski korisnik JLS. U odnosu na stavak 3. predlažemo preispitati jesu li potrebni pomoćnici zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, osobito dva, jer je to dodatno financijsko opterećenje. Nije prihvaćen Dok država većinski financira ima i određena prava.
233 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Je li točka 5. potrebna? Zašto? NAPOMENA: Zašto se nakon ovog članka, u članku 35. nije definiralo profesionalnog vatrogasca kao što se to učinilo člankom 41.? Nije prihvaćen Isto će se urediti pozakonskim aktima.
234 DARIO GAUŠ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. - Stavak 2 - Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodne suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava općinski načelnik odnosno gradonačelnik, odnosno odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od pet godina. Ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost ili imenovanje, ista uz obrazloženje razloga može biti povučena, a time i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe razriješen. Ako dođe do različitih stavova odlučujući je stav glavnog vatrogasnog zapovjednika. o Zapovjednik JVP Grada Zagreba daje sam sebi suglasnost? o Vjerojatno je trebalo stajati zapovjednik VZ Grada Zagreba? o Tko traži suglasnosti? Da li osoba koja se javlja na natječaj sama za sebe traži suglasnost? Da li to traži vatrogasno vijeće po odluci o odabiru kandidata koji zadovoljava tražene uvjete (temeljem Pravilnika koji se spominje u stavku 5 ovog članka)? Da li to traži JLS prije odluke o imenovanju? Ovo se pitanje nameće i kod drugih funkcija, a gdje se traže suglasnosti sa viših zapovjednih razina za imenovanje zapovjednika. Djelomično prihvaćen Stavak 2 se prihvaća, a traženje suglasnosti će biti uređeno kako je definirano člankom 34. stavkom 5.
235 TOMISLAV NAĐ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. gđa. Blaženka - Zakonom o ustanovama je propisano da ravnatelja imenuje upravno vijeće osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno - Zakon o vatrogastvu je poseban zakon kada se radi o javnim vatrogasnim postrojbama stoga je ovim Zakonom moguće propisati drugačiji način imenovanja - on već sada postoji, tj već sada zapovjednike imenuje gradonačelnik/sporazumom utvrđeni čelnik Prihvaćen Prihvaća se.
236 Tomislav Lončar V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. st.4. u rečenici " - ako svojim nesavjesnim radom prouzroči Vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu." ukloniti riječi "veću" i "veće", kako bi se spriječili pokušaji manipulacije. Nije prihvaćen Isto će se urediti pozakonskim aktima.
237 Sindikat vatrogasaca Rijeka V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Članak 34. Prijedlog: zapovjednik se bira javnim natječajem, odluku o izboru donosi Vatrogasno vijeće s potvrđuje ga načelnik/gradonačelnik, ne smije biti član političke stranke. Zapovjednik bira svog zamjenika i pomoćnike iz redova JVP-a. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
238 Grad Split V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Primjedba se odnosi na činjenicu odgovornosti čelnika osnivača za rad ustanova te mu slijedom toga treba osigurati mogućnosti imenovanja osoba za koje smatra da su sposobne obnašati takve odgovorne zadatke, a ne oduzimanje mogućnosti nadzora nad imenovanjem. Također u predloženom tekstu nacrta formuliranjem pravne norme: „Ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost ili imenovanje, ista uz obrazloženje razloga može biti povučena, a time i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe razriješen. Ako dođe do različitih stavova odlučujući je stav glavnog vatrogasnog zapovjednika. „ bez preciznog navođenja „razloga“ i obrazlaganja čime je zauzet „stav“ ostavljena je mogućnost različitog tumačenja pravne norme, a time i do ugrožavanja nužno potrebne pravne sigurnosti. Predlaže se izmijeniti članak 34. stavak 2. na način da glasi: „(2) Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, imenuje i razrješava općinski načelnik odnosno gradonačelnik, odnosno odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od pet godina.“ Nije prihvaćen Isto će se urediti pozakonskim aktima.
239 BLAŽENKA DIVKOVIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. članak 33, stavak 1. iz ovog opisa nadležnosti je vidljivo da je zapovjednik ravnatelj ustanove. Sukladno članku 35, 38. i 39. Zakona o ustanovama ravnatelja ustanove može imenovati: upravno (u ovom slučaju vatrogasno) vijeće, Vlada RH, nadležno ministarstvo ili predstavničko tijelo. Prijedlog iz članka 34. stavka 2. da zapovjednika, koji je ujedno i stručni i poslovodni voditelj ustanove, imenuje gradonačelnik nije u skladu sa Zakonom o ustanovama Prijedlog (stavak 2) : propisati da zapovjednika javne vatrogasne postrojbe imenuje i razrješava vatrogasno vijeće, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika ili odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave i glavnog vatrogasnog zapovjednika, na temelju javnog natječaja, na mandat od pet godina. Druga rečenica u stavku 2. je suvišna i nejasna, budući da se u stavku 4. govori o razrješenju. Stavak 4: ovdje je potrebno navesti da je zapovjednika jvp moguće razriješiti, osim iz razloga utvrđenih Zakonom o ustanovama, i u slučajevima (koji su specifični za zapovjednika kao stručnog voditelja): gubitak zdravstvene sposobnosti, pravomoćna osuda za kaznena djela koja su zapreka za imenovanje i sl. Nije prihvaćen Prema važećem Zakonu o vatrogastvu zapovjednika imenuje gradonačelnik.
240 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Stavak 5 - postupak izbora zapovjednika. Ako primjenjujemo Zakon o ustanovama onda je ovo rješenje u suprotnosti s člankom 38, stavkom 2. Zakona o ustanovama (Vlada RH, nadležno ministarstvo, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave)? Nije prihvaćen Prema važećem Zakonu o vatrogastvu zapovjednika imenuje gradonačelnik.
241 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Stavak 1 - koji je to akt o osnivanju javne vatrogasne postrojbe? Je li zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe u radnom odnosu? Ako jest, ukazujem na primjedbe na načine njegova razrješenja (navedeno kod odredbi koje se odnose zapovjednika VZŽ). Nije prihvaćen Zapovjednik je imenovan te zaposlenik javne vatrogasne postrojbe.
242 KRISTIJAN PERKOVIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Pod točkom 3 trebalo bi nadodati da se zamjenik i pomoćnik biraju internim putem iz redova postrojbe. Obrazloženje: Točka 3 je nejasna jer nije propisano na koji način se odabiru zamjenik i pomoćnik zapovjednika. Trebalo bi točno naznačiti da se biraju internim putem iz unutarnjih redova djelatnika vatrogasne postrojbe jer na taj način se neće povećati broj djelatnika koje postrojbe procjenama imaju. Nije prihvaćen Isto će se urediti pozakonskim aktima
243 Ivica Lonjak V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Pitanje. Kako je riješen radno pravni status zapovjednika, zamjenika i pomočnika zapovjednika, za vrijeme i nakon isteka mandata , rad na određeno ili neodređeno ili …!? osobito osoba imenovanih "izvana" tj. ne iz matične postrojbe Nije prihvaćen Zapovjednik je imenovan te zaposlenik javne vatrogasne postrojbe.
244 BLAŽENKA DIVKOVIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. stavak 2. Nejasno napisana odreba: zapovjednik JVP Grada Zagreba daje prethodnu suglasnot na svoje imenovanje????? Prijedlog: radi konciznosti odredbe imenovanje zapovjednika JVP Grada Zagreba propisati zasebnim stavkom. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
245 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 34. Stavak 2. članka 34. treba izmijeniti tako da glasi: Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, uz prethodne suglasnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje i razrješava općinski načelnik odnosno gradonačelnik, odnosno odlukom o osnivanju zajedničke javne vatrogasne postrojbe utvrđeni čelnik jedinice lokalne samouprave, na mandat od pet godina. Ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost ili imenovanje, ista uz obrazloženje razloga može biti povučena, a time i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe razriješen. Ako dođe do različitih stavova odlučujući je stav županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno glavnog vatrogasnog zapovjednika. Obrazloženje: Zapovjednik JVP Grada Zagreba je ujedno i županijski zapovjednik pa na njegovo imenovanje daje suglasnost glavni vatrogasni zapovjednik. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
246 BLAŽENKA DIVKOVIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 35. Stavak 3. nepotreban. U javnim ustanovama uobičajeno je da opće akte donosi tijelo koje upravlja ustanovom. Ovo pitanje se može urediti aktom o osnivanju i statutom. Djelomično prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
247 Franjo Golubić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Predlažem da se stavak 3. izmjeni tako da isti glasi: "Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, temeljem plana zaštite od požara i vatrogasnog plana za područje jedinice lokalne samouprave utvrđuje i prenosi određene javne ovlasti za obavljanje javne vatrogasne službe na Dobrovoljno vatrogasno društvo iz stavka 1. ovog članka te ugovorom o međusobnim pravima i obvezama, sukladno odredbama zakona o udrugama, ugovara financiranje programa i projekata za opće dobro temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezano na prijenos određenih javnih ovlasti i financiranje istih, sukladno planu zaštite od požara i vatrogasnom planu jedinice lokalne samouprave sklapa sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom izvršni čelnik JLS-a" Nije prihvaćen Vatrogasnim planom će se urediti detalji koje spominjete.
248 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Točka 1. - Izmijeniti članak tako da glasi; “Dobrovoljno vatrogasno društvo s pripadajućom vatrogasnom postrojbom provodi vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom, odgovara gradonačelniku odnosno općinskom načelniku”. Točka 4. je nepotrebna i ona se uređuje Statutom društva    Točka 1. - Izmijeniti članak tako da glasi; “Dobrovoljno vatrogasno društvo s pripadajućom vatrogasnom postrojbom provodi vatrogasnu djelatnost na području jedinice lokalne samouprave sukladno vatrogasnom planu grada odnosno općine, koje u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih ovim Zakonom, odgovara gradonačelniku odnosno općinskom načelniku”. Točka 4. je nepotrebna i ona se uređuje Statutom društva Nije prihvaćen Vatrogasnim planom će se urediti detalji koje spominjete
249 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Ovo je treće tjelo odgovorno za vatrogastvo na području JLS. najprije VZO ILI VZG, onda JVP koja je odgovorna a sad i DVD. Neodrživo, ne pije vodu. Nije prihvaćen Vatrogasnim planom će se urediti odgovornosti i područje djelovanja.
250 TOMISLAV NAĐ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Stavak 3 - prilikom utvrđivanja prava i obveza nacrt ugovora mora ići na mišljenje županijskom zapovjedniku kako bi se spriječilo da čelnici JLS samovoljno propisuju prava i obveze DVD-ovima te ih na taj način limitiraju ili onemogućavaju u radu ili financiranju. Osim ako se bajnim vatrogasnim planom općine definiraju prava i obveze. Nije prihvaćen Vatrogasnim planom, bez obzira što smatrate da je “bajan”, će se sve definirati
251 Sindikat vatrogasaca Rijeka V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Članak 36. -stavak 1. maknuti "nadležno je tijelo za vatrogastvo" (to mora biti JVP), te mora imati vatrogasnu postrojbu koja može imati i manje od 10 operativnih vatrogasaca" (min.?). Odgovorno je gradskom/općinskom/područnom zapovjedniku (za operativan rad...) te gradonačelniku odnosno općinskom načelniku (financije...). Obrazloženje: nadležno tijelo mora biti JVP koja djeluje na području djelovanja. Šta se tiče broja operativnih članova društva kako je sada propisano zakonom treba korigirati i na manje od 10. Naime svjesni smo toga da je (ne)zainteresiranost za biti pripadnik općenito neke udruge pa tako i vatrogasnog društva a pogotovo operativnog članstva u novije vrijeme postalo izražajno. Pogotovo u manjim sredinama, otocima i gorskim krajevima (prirodni odljev stanovništva, nezainteresiranost mladih ljudi, smanjenja broja ljudi zbog odlaska u veće sredine i sl.) Zbog toga dolazi do problema s trenutno zakonskim definiranom brojkom od minimalno 10 operativnih članova koji moraju zadovoljiti posebne propise (oprema, liječnički pregledi, obuka, obaveze...) pa dolazi do "nategnutog" stanja u DVD-ima da mogu zadovoljiti formu a u praksi se mora ulagati financijski i operativno, a kada je potrebno intervenira uvijek manji broj (istih) operativaca ili često i nitko. Iz toga razloga je potrebno zakonom definirati manji broj operativnog sastava jer bi moglo u bližoj budućnosti do "gašenja" DVD-a po određenim sredinama što s gledišta da su često te udruge pokretač aktivnosti u manjim sredinama, što za nikoga ne bi bilo od koristi. Smatramo da je bolje imati i dva operativna vatrogasca kao pomoć JVP-u ili drugoj nadležnoj postrojbi nego nikoga, a sve zbog "krute" ne prilagodbe zakona vremenu u kojem se Hrvatsko društvo nalazi. Nije prihvaćen Vatrogasnim planom će se urediti odgovornosti i područje djelovanja
252 Tomislav Kunješić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Smatram da se negdje mora ubacit da osobe koje su kazneno osuđene ne mogu biti članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva. Nije prihvaćen Isto je uređeno prijedlogom zakona u članku 41. stavak 1.
253 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Može li DVD biti bez pripadajuće vatrogasne postrojbe? Primljeno na znanje Može.
254 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. U stavku 1. brisati riječi; nadležno je tijelo za vatrogastvo. Nije prihvaćen Na nekim područjima samo je jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.
255 MARA LIČINA V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 36. Članak 36. Dobrovoljno vatrogasno društvo bi trebalo odgovarati i gradskom/općinskom/područnom vatrogasnom zapovjedniku. Primljeno na znanje Uredit će se.
256 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 37. U stavku (2) dodati uz suglasnost VZŽ tamo gdje nepostoji VZO, VZG ili VZP. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
257 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 37. Na kraju stavka stavku 2. članka 37. treba dodati: "a kod dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je jedini u jedinici lokalne samouprave suglasnost na statut daje vatrogasna zajednica županije." Obrazloženje: Tamo gdje je jedan DVD na području jedinice lokalne samouprave nema vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine pa na taj statut treba dati suglasnost vatrogasna zajednica županije jer ovakav DVD ima status vatrogasne zajednice. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
258 ZVONKO VIDEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. Stavkom 1 definiraju se dvije kategorije postrojbi u dobrovoljnom vatrogastvu. Suočeni s činjenicom da je danas teško okupiti potreban broj operativnih članova (20 za središnje postrojbe ili 10 za ostale postrojbe prema aktualnom zakonu) potrebno pravilnikom ili Vatrogasnim planom definirati više kategorija postrojbi i prema tome broj operativnih članova, vrstu potrebnih vozila i opreme za djelovanje. Primljeno na znanje Uredit će se Vatrogasnim planom.
259 KARMEN PATTAI V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. Prilikom donošenja Pravilnika kojim se propisuju kriteriji za određivanje područja odgovornosti i područja djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasne intervencije te način određivanja vatrogasne opreme i broja vatrogasaca koji moraju biti u vatrogasnoj postrojbi potrebno je obratiti pažnju kod određivanja broja operativnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama. Predlaže se vatrogasno odjeljenje kao osnovna jedinica za određivanje broja vatrogasaca. Obrazloženje: Prilikom obavljanja inspekcijskih nadzora u dobrovoljnim vatrogasnim društvima inspektori za vatrogastvo često su se susretali sa problemom popune vatrogasne postrojbe propisanim brojem operativnih vatrogasaca. Dobrovoljna vatrogasna društva osnovana u manjim općinama sa vrlo malim brojem stanovnika npr.u Gorskom Kotaru, na otocima a i u većem dijelu Republike Hrvatske gotovo je nemoguće popuniti sa 20 vatrogasaca u središnjim DVD-ima ili sa 10 u ostalim DVD-ima. Ukoliko ostane kriterij za potreban broj vatrogasaca 20 odnosno 10 operativnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, mišljenja smo da postoji mogućnost vrlo brzog gašenja DVD-a što bi moglo za posljedicu imati neadekvatnu zaštitu od požara na pojedinim područjima. Primljeno na znanje Uredit će se Vatrogasnim planom.
260 KARMEN PATTAI V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. U članku 38. stavak 5. nepotreban je tekst: "Način rada i nadležnosti tijela, odluke koje zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva može donositi samostalno, a koje uz suglasnost upravnog odbora dobrovoljnog vatrogasnog društva ... te je dovoljno na isti stavak glasi: "Djelovanje dobrovoljnog vatrogasnog društva uređuje se statutom." Obrazloženje: Dobrovoljno vatrogasno društvo je udruga građana čiji je temeljni dokument Statut kojim su uređena sva prava i obveze i način rada dobrovoljnog vatrogasnog društva. Statut treba biti usklađen sa Zakonom o udrugama. Nije prihvaćen Uskladit će se statutom.
261 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. Dodati stavak da DVD može imati i profesionalne vatrogasce (profesionalnu postrojbu) Primljeno na znanje Navedeno je uređeno člankom 42. stavkom 4.
262 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. pojam središnje postrojbe treba zasebno utvrditi, a ne u ovom članku. Središnje postrojbe treba utvrditi Vatrogasnim planom i za to ne treba zasebni pravilnik - brisati stavak (7) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
263 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. U stavku 1. stoji da postrojba DVD-a može biti - središnja vatrogasna postrojba društva - vatrogasna postrojba društva Ovdje nedostaje ILI? Nije prihvaćen To već proizlazi iz načina kako je navedeno u prijedlogu zakona.
264 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. (2) Središnja vatrogasna postrojba društva je ona vatrogasna postrojba društva koja ima stalnu (0-24 sati), operativnu sposobnost za obavljanje složenih vatrogasnih intervencija na području odgovornosti Nije prihvaćen Uredit će se Vatrogasnim planom.
265 IGOR ŠPOLJARIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 38. Za rad vatrogasnih postrojbi društva (ne središnjih) od izrazite je važnosti donošenje pravilnika iz stavka 7, članka 38. Važeći 'pravilnik o minimumu opreme ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava'' je zastario i neodgovarajući. Također i spomenuti pravilnik iz istog stavka (kriteriji za određivanje područja odgovornosti i područja djelovanja postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva , vatrogasne intervencije ) također je vrlo važan . Primljeno na znanje Isto će se urediti podzakonskim aktima.
266 ZVONKO VIDEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. Stavak 10, alineja 10 govori o tome da bi zapovjednik DVD-a sam trebao određivati potrebe za osposobljavanjem. Taj zadatak bi trebao odraditi u suradnji s upravnim odborom društva. Nije prihvaćen Zapovjednik je odgovoran za osposobljavanje.
267 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. Ovaj članak bi trebao samo definirati da u vatrogasnim postrojbama postoji zapovjednik i zapovjedništvo, osnovnu zadaću i obaveze zapovjednika odnosno zapovjedništva te trajanje mandata. Ostalo treba urediti Statutom društva/postrojbe. U stavku 1., u prvoj rečenici ispraviti riječi “organiziranosti i osposobljenosti” u riječi organiziranost i osposobljenost Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
268 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati statutom! Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama
269 DARIO GAUŠ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. - Stavak 4 - Ako je na području jedinice lokalne samouprave osnovano samo jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva za svoj rad odgovoran je upravnom odboru dobrovoljnog vatrogasnog društva, gradonačelniku odnosno općinskom načelniku te gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku. o Samo u slučaju da je za tu konkretnu JLS osnovana gradska odnosno područna VZ biti će odgovoran njihovim zapovjednicima; - Stavak 5 - Zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva koji ispunjavaju uvjete određene ovim Zakonom, na mandat od pet godina imenuje nadležno tijelo društva sukladno statutu, uz suglasnost gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika. Ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost ili imenovanje, ista uz obrazloženje razloga može biti povučena, a time zapovjednik razriješen. Ako dođe do različitih stavova odlučujući je stav općinskog, odnosno gradskog vatrogasnog zapovjednika. o Što ako nema nadležne gradske odnosno područne odnosno općinske VZ? U tom slučaju DVD se nalazi neposredno pod županijskom VZ. Zapovjednik ŽVZ se ne spominje u smislu davanja suglasnosti u tom slučaju. Tko daje suglasnost zapovjedniku takvog DVD-a; o Što znače različiti stavovi? Da li se tu podrazumijevaju stavovi ovih zapovjednika koji daju suglasnost? Ima smisla. No, što ako su različiti stavovi skupštine DVD-a koja je odabrala zapovjednika i ovih zapovjednika koji daju suglasnost? I kada se kaže da je odlučujući stav općinskog odnosno gradskog zapovjednika, znači li to i da će njegov stav nadjačati stav skupštine DVD-a? Ovo je potrebno dodatno pojasniti, a isto se može primijeniti na sva zapovjedna mjesta za koje se traži suglasnost sa viših zapovjednih razina. o Kao i kod zapovjednika JVP, tko i kada traži suglasnost? - Stavak 8 - Zapovjedništvo dobrovoljnog vatrogasnog društva čine zapovjednik, njegov zamjenik, pomoćnici i članovi čiji broj i imenovanje je propisano statutom. o Da li doista zapovjednik DVD-a mora imati pomoćnike?  Dovoljno je reći da se sastav zapovjedništva utvrđuje statutom; - Stavak 10 – Zapovjednik o Da li zapovjednik DVD-a i zapovijeda, a u smislu, ovim stavkom, definiranih zadaća? Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
270 Tomislav Lončar V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. st.6 u rečenici " - ako svojim nesavjesnim radom prouzroči javnoj vatrogasnoj postrojbi veću štetu ili veće smetnje u radu." ukloniti riječi "veću" i "veće", kako bi se spriječili pokušaji manipulacije. Primljeno na znanje Isto će se urediti podzakonskim aktima
271 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. Stavak 5 - što ako zapovjednik vatrogasne zajednice općine ne da svoju suglasnost? Stavak 6 - copy paste "javnoj vatrogasnoj postrojbi" Stavak 10 - što ako se zapovjednik i predsjednik ne mogu dogovoriti oko prijedloga godišnjeg programa rada i financijskog plana? Što ako zapovjednik ne provede zaključke i odluke skupštine, ili su u suprotnosti sa odlukama Zapovjednika VZO? Primljeno na znanje Neće biti izabran odnosno bit će smijenjen. Stavak 6. je ispravljena pogreška
272 PAVAO TOMIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. PRIJEDLOG: u Stavku 2. nakon dijela rečenice "skupštini društva" dodati "i Općinskom načelniku odnosno Gradonačelniku" zatim staviti točku i ostatak teksta nakon točke u stavku brisati. OBRAZLOŽENJE: Ničim nije opravdano da Zapovjednik DVD-a podnosi izvješće Općinskom. gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku, a s druge strane ne podnosi onome tko ga potvrđuje. PRIJEDLOG: U stavku 3. umjesto dijela rečenice "i gradskom, općinskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku" staviti "zapovjedniku vatrogasne zajednice JLS te županijskom vatrogasnom zapovjedniku". OBRAZLOŽENJE: Smatram da bi jednostavnije i razumljivije bilo ovako definirati kome je odgovoran zapovjednik dvd-a. U Stavku 4. Definira se odgovornost zapovjednika vatrogasne postrojbe dvd-a kao jedine vatrogasne postrojbe na području JLS i gdje nema osnovane vatrogasne zajednice grada. općine i područja... pa se navodi da je između ostalih odgovoran gradskom odnosno područnom zapovjedniku. Ako se već nabraja... kako nije odgovoran Općinskom zapovjedniku? Naravno da to treba izbaciti iz stavka jer kako može biti odgovoran gradskom, opčćinskom ili područnom zapovjedniku ako nema osnovane vatrogasne zajednice. PRIJEDLOG: U stavku 5. iza riječi "statutu" staviti točku i brisati ostatak teksta do kraja ovog stavka. OBRAZLOŽENJE: Statutom će se definirati kako se imenuje Zapovjednika dvd-a, a ova formulacija da ga potvrđuje gradski, općinski ili područni zapovjednik, posebice da oni imaju odlučujuću prevagu u slučaju različitih stavova je u potpunosti nepotrebna. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
273 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 39. U stavku 4. članka 39. riječi "te gradskom odnosno područnom vatrogasnom zapovjedniku" treba brisati. Obrazloženje: Prema članku 23. stavku 10. ovog Zakona koji glasi: "(10) Ako na području jedinice lokalne samouprave djeluje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo ono ima sva prava i obveze vatrogasne zajednice." te u toj jedinici lokalne samouprave ne postoji gradski odnosno područni vatrogasni zapovjednik jer sam DVD ima status vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave. Iza stavka 5. dodati novi stavak 6. koji glasi: "Zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva koji ispunjava uvjete određene ovim Zakonom u jedinici lokalne samouprave gdje postoji samo jedno dobrovoljno vatrogasno društvo, na mandat od pet godina imenuje nadležno tijelo društva sukladno statutu uz suglasnost gradonačelnika ili načelnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika. Ako se promjene razlozi na temelju kojih je izdana suglasnost, ista uz obrazloženje razloga može biti povućena, a time zapovjednik razriješen. Ako dođe do različitih stavova odlučujući je stav županijskog vatrogasnog zapovjednika." Dosadašnji stavci 6., 7., 8., 9. i 10 postaju 7., 8., 9., 10. i 11. Obrazloženje: U jedinici lokalne samouprave gdje je samo jedan DVD nema općinskog, gradskog ili područnog zapovjednika nego tu suglasnost u ovom slučaju treba dati županijski zapovjednik jer zapovjednik ovakvog DVD-a je ujedno i vatrogasni zapovjednik te jedinice lokalne samouprave koji ima status vatrogasne zajednice. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
274 Nikola Tramontana V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 40. Predsjednici vatrogasnih organizacija svih razina (HVZ; VZŽ, VZG, VZO, VZP) trebali bi biti predsjednici skupština (u slučaju HVZ, predsjednici Savjeta) i upravnih odbora, a njihova uloga bi bila reprezentativna i predstavnička prema istovrsnim organizacijama. Odgovornost za predstavljanje i zastupanje treba imati vatrogasni zapovjednik jer je na njemu sva odgovornost koju zakonodavac uređuje ovim Zakonom. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama
275 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 40. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati statutom! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
276 Tomislav Kunješić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 40. Uvjeti za predsjednika nisu nigdje propisani! Smatram da predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva mora imati najmanje položeno za zvanje Vatrogasac i da mora imati najmanje potvrdu osobnog liječnika da se ne liječi ili ne boluje od psihičkih bolesti. Nije prihvaćen Propisat će se statutom.
277 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 40. Definirati Zakonom ovlasti Predsjednika i ovlasti Zapovjednika jer obojica predstavljaju i zastupaju društvo (članak 39, stavak 1). Nije prihvaćen Propisat će se statutom.
278 PAVAO TOMIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 40. PRIJEDLOG: U stavku 4. alineju 5. izmijeniti na način da nova glasi "predlaže Skupštini udruživanje u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja". OBRAZLOŽENJE: u Nacrtu predložena nadležnost Upravnog odbora da odlučuje o udruživanju u saveze i sl. nije uobičajena dosadašnjem načinu rada DVD-a, već je prihvatljivije da UO predlaže Skupštini udruživanje u saveze i sl. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama.
279 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 41. U članku (1) predlažem da umjesto osanaest stoji šesnaest. Stavku 3 nije mjesto u ovom članku. Nije prihvaćen Isto nije u skladu s drugim zakonskim propisima
280 Damir Delišimunović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 41. Definirati u uvodnim odredbama pojam Sezonski vatrogasac i razliku "Dobrovoljni vatrogasac" i "Sezonski vatrogasac". Nije prihvaćen Sezonski vatrogasac je određen stavkom 2. predmetnog članka.
281 VELIBOR TOPOLOVEC V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 42. U stavku dva umjesto riječi ne moraju treba stajati mogu imati stalne i povremeno zaposlene djelatnike. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
282 TOMISLAV NAĐ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 42. Ostaviti mogućnost da DVD može zapošljavati profesionalne vatrogasce u slučaju da sklapa ugovor s pravnom osobom sa svog područja odgovornosti - trenutnim prijedlogom onemogućava se zapošljavanje vatrogasaca radi pružanja usluga pravnim osobama na svom području odgovornosti već samo i isključivo ako je to propisano vatrogasnim planom - zašto se DVD-ovima uskraćuje izvor prihoda koji nije od JLS?? Pravna osoba 2 kategorije ugroženosti želi sklopiti ugovor s DVD-om na svom području o pružanju usluga, ali to ne može jer je DVD onemogućen ovime, ali istovremeno bilo tko može otvoriti tvrtku i zaposliti profesionalne vatrogasce i iznajmljivati ih??? Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
283 BLAŽENKA DIVKOVIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 42. Člankom 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, takstativno je nabrojeno tko sve može obavljati ugostiteljku djelatnost. Među nabrojenim subjektima se ne nalaze dvd. Prijedlog: brisati riječi: "ugostiteljske" Nije prihvaćen Uređeno zakonom.
284 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 42. Dodati novi stavak: Proračunska sredstva namijenjena za obavljanje vatrogasne djelatnosti ne mogu se koristiti za financiranje popratnih djelatnosti. Prihvaćen Uređeno zakonom
285 DUBRAVKO ČOVČIĆ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Uzimajući u obzir cjelokupni prijedlog Zakona o vatrogastvu, vidljivo je da nisu obuhvaćeni i definirani profesionalni vatrogasci zaposleni u središnjim vatrogasnim postrojbama koji su predviđeni postojećim Procjenama i Planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, a također središnje vatrogasne postrojbe su izostavljene u mogućnostima obavljanja vatrogasne djelatnosti zaštite od požara prema pravnim subjektima razvrstane u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti na području svoje samouprave. Smatram da bi članak 43. stavak 7. tebalo dodati i središnje vatrogasne postrojbe, što je ujedno i bio jedan od prijedloga u prijašnjim nacrtima Zakona o vatrogastvu i on bih trebao glasiti: "(7) Pravne osobe razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, čiji se objekti nalaze na području djelovanja javne vatrogasne postrojbe ili središnje postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom postrojbom ili dobrovoljnim vatrogasnim društvom po prethodno ishođenoj suglasntosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, pod uvjetom da ukupni kapacitet te javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva zadovoljavaju zbor svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara jedinice lokalne saouprave za tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva i planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe." Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
286 Florijan servis d.o.o. V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Potrebno je u cijelosti obrisati stavak (6) "Profesionalni vatrogasci iz stavka 1.,2.,3. i 4. ovog članaka moraju biti zaposlenici pravne osobe koja osniva profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu." Obrazloženje: Stavak je nekompatibilan postojećem zakonu o radu, te ukida već stečena prava i mehanizme na tržištu. U širem smislu ima i elemente ne sukladne Ustavu RH. Nije prihvaćen Vatrogasnu djelatnost ne mogu obavljati trgovačka društva.
287 TOMISLAV NAĐ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. stavak 7 - zašto se ograničava sklapanje ugovora samo s JVP? Na području RH ima 70-ak JVP -ova koji ne pokrivaju sve JLS te ovime pravne osobe ne bi imale izbor već bi morale osnivati svoje postrojbe. Treba dati mogućnost sklapanja ugovora i s DVD-ovima na čijem se području odgovornosti nalaze, posebno što je ranije u člancima dana mogućnost da DVD zapošljava ljude zbog obavljanja vatrogasne djelatnosti na svom području. Prijedlog novog teksta: (7) Pravna osoba čije su građevine i prostori razvrstani u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, čiji se objekti nalaze na području odgovornosti javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom postrojbom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom ili s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu po prethodno pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, pod uvjetom da ukupni kapacitet javne vatrogasne postrojbe ili vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva ili zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zadovoljava zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara jedinice lokalne samouprave za tu vatrogasnu postrojbu i planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
288 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Stavak (3) Objekti razvrstani u drugu kategoriju nemaju vatrogasnu postrojbu nego vatrogasno dežurstvo u radno vrijeme objekta. Treba dodati stavak da se pravnim osoba razvrstanim u prvu kategoriju iznimno mogu angažirati vatrogasci drugih postrojbi, agencija ili zaštitarskih tvrtki u slučaju privremenog povećanja obima posla ili požarne opasnosti, zamjene privremeno odsutnog radnika. Objektima razvrstanim u drugu kategoriju, (vatrogasno dežurstvo), ne treba onemogućiti angažman vatrogasaca preko agencija i zaštitara. Nije prihvaćen Vatrogasnu djelatnost ne mogu obavljati trgovačka društva.
289 Sindikat vatrogasaca Rijeka V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Članak 43. -s obzirom da je bilo (i ima problema) u vidu djelokruga unutar gospodarskih segmenata kada se zapošljavaju vatrogasci-zaštitari preko zaštitarskih tvrtki i agencija treba posebno donijeti zakonske norme koje se odnose na kompetencije za obavljanje tih poslova odnosno minimalne uvjete koje treba zadovoljiti u vezi školovanja, edukacije, nadležnosti, opreme koju trebaju imati i znati koristiti te pogotovo o plaćama djelatnika odnosno koeficijentima za iste te minimalnu zagarantiranu plaću u odnosu na profesionalne vatrogasce. Nije prihvaćen Vatrogasnu djelatnost ne mogu obavljati trgovačka društva.
290 JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ Odvjetničko društvo V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. U tekstu Zakona o vatrogastvu objavljenom na e – savjetovanju predlažemo izmjenu u članku 43. stavak (1) na način da se iza riječi „jedinicu“ doda zarez, a tekst „ili kao društvo u većinskom vlasništvu koja ima zapovjednika i zamjenika vatrogasne postrojbe“ zamijeni tekstom „ili kao ovisno društvo odnosno društvo – kćer s vatrogasnom postrojbom, odnosno može sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom pod uvjetom da ukupni kapaciteti zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe zadovoljavaju zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe. U slučaju osnivanja ovisnog društva s više pravnih osoba, barem jedna mora biti pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara prema posebnom propisu, a društvo obavlja vatrogasnu djelatnosti prvenstveno za svoje potrebe i tek potom za treću stranu. Prava i obveze sudionika ovisnoga društva, odnosno društva – kćeri u daljnjem obavljanju djelatnosti striktno se definiraju odgovarajućim društvenim ugovorom. Pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara nositelj je svih rizika i obveza iz Rješenja MUP-a o kategorizaciji građevina, građevinskih dijelova i prostora te pokreće osnivanje vatrogasne postrojbe, a u društvenom ugovoru nedvosmisleno mora biti navedena kao nositelj svih rizika i obveza iz predmetnog Rješenja MUP-a te je i nadalje obveznik zapošljavanja zapovjednika, zamjenika i drugih zapovjednika određenih unutarnjim ustrojem postrojbe sukladno prijedlogu iz Procjene ugroženosti od požara i eksplozije i prema Planu zaštite od požara. U slučaju sklapanja Ugovora s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom sva međusobna prava i obveze moraju biti nedvosmisleno definirana“ Nadalje, u članku 43. stavak (5) predlažemo iza riječi „ustrojavanje“ dodati riječi „vatrogasne postrojbe“ i zarez. Predlažemo izmjenu i u članku 43. stavak (6) na način da se isti u cijelosti briše te da predloženi stavak (7) postane stavak (6), a predloženi stavak (8) postaje stavak (7). OBRAZLOŽENJE: Odredbama iz Prijedloga Zakona o vatrogastvu dostupnom na e – savjetovanju djelomično su ograničene neke uobičajene mogućnosti pravnih osoba u načinu izvršenju zakonskih obveza zaštite od požara. Predloženim izmjenama i dopunama subjektima je osigurana mogućnost slobodnog izbora njima prihvatljivog i smislenog načina izvršenja zakonske obveze bilo putem osnivanja vlastite ustrojstvene jedinice, slobodnog udruživanja zainteresiranih subjekata s tim u vezi ili angažiranjem slobodnih kapaciteta (resursa) drugih profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu ili javnih vatrogasnih postrojbi na čijem se području djelovanja nalaze objekti, građevine i prostori razvrstani u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara. Istodobno se daje mogućnost profesionalnim vatrogascima da pravodobno zadovolje uvjete potrebne za prijam u radni odnos stjecanjem nužno potrebnog iskustva. Teško je naime očekivati da će postrojbe primiti sav raspoloživi kadar na „popunjena“ radna mjesta u svojim redovima pa je moguće da samo neki vatrogasci zadovolje propisanu granicu, te se tako usložnjava njihov profesionalni razvoj u djelatnosti. U odnosu na predloženi članak 43. stavak (6) mišljena smo da predloženi tekst na e-savjetovanju ne omogućava navedenu tržišnu mogućnost u ovom obrazloženju, a koja je već dijelom predstavlja stečena prava gospodarskih subjekata. Naime, pojedini gospodarski subjekti su sukladno važećem zakonu uložili vlastiti kapital te je formirano mjerodavno tržište na kojem se pružaju predmetne usluge. Predloženim člankom 43. stavkom (6) bi se u bitnom narušilo već formirano tržište, odnosno gospodarska djelatnost koja se obavlja u skladu s važećim zakonodavnim okvirom te bi se onemogućilo gospodarskim subjektima da ostvare svoja stečena prava i legitimna očekivanja povrata uloženog kapitala. Napominje se da su načela stečenih prava i legitimnih očekivanja pravni standardi koji su kao takvi prihvaćeni u pravnom sustavu Republike Hrvatske te praksi Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Pored toga su navedena načela također prihvaćena kao mjerodavni pravni institut u Europskom pravu i praksi Europskog suda. U tom smislu bi zakonodavni okvir koji onemogućuje gospodarske subjekte da ostvare svoja legitimna očekivanja u vidu nastavka obavljanja dopuštene gospodarske djelatnosti, odnosno ostvarivanje njihovih stečenih prava bi predstavljao izravnu povredu osnovnih načela pravnog poretka Republike Hrvatske, kao i Europskog prava koje je po svojoj pravnoj snazi u tom dijelu iznad nacionalnog prava država članica. Ograničavanje ostvarivanja stečenih prava i legitimnih očekivanja može rezultirati pokretanjem odgovarajućih sudskih i/ili drugih postupka, a koji konačnici, uvažavajući postojeću praksu Europskog suda, mogu imati negativan ishod za državu članicu koja je nacionalnim zakonodavstvom povrijedila navedena načela te na taj način gospodarskim subjektima nanijela štetu. Prijedlog novog teksta (1) Pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara, prema posebnom propisu, u svrhu obavljanje vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, osniva profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu ili kao ovisno društvo odnosno društvo – kćer s vatrogasnom postrojbom, odnosno može sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom pod uvjetom da ukupni kapaciteti zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe zadovoljavaju zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe. U slučaju osnivanja ovisnog društva s više pravnih osoba, barem jedna mora biti pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara prema posebnom propisu, a društvo obavlja vatrogasnu djelatnosti prvenstveno za svoje potrebe i tek potom za treću stranu. Prava i obveze sudionika ovisnoga društva, odnosno društva – kćeri u daljnjem obavljanju djelatnosti striktno se definiraju odgovarajućim društvenim ugovorom. Pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara nositelj je svih rizika i obveza iz Rješenja MUP-a o kategorizaciji građevina, građevinskih dijelova i prostora te pokreće osnivanje vatrogasne postrojbe, a u društvenom ugovoru nedvosmisleno mora biti navedena kao nositelj svih rizika i obveza iz predmetnog Rješenja MUP-a te je i nadalje obveznik zapošljavanja zapovjednika, zamjenika i drugih zapovjednika određenih unutarnjim ustrojem postrojbe sukladno prijedlogu iz Procjene ugroženosti od požara i eksplozije i prema Planu zaštite od požara. U slučaju sklapanja Ugovora s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom sva međusobna prava i obveze moraju biti nedvosmisleno definirana. (2) Profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu sačinjava određeni broj profesionalnih vatrogasca utvrđen prema posebnom propisu i/ili na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu na koju je pribavljeno pozitivno mišljenje Hrvatske vatrogasne zajednice. (3) Pravne osobe razvrstane u drugu kategoriju ugroženosti od požara koje svoju redovitu djelatnost obavljaju kontinuirano 24 sata za zaštitu javnih cesta i tunela, osnivaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu koja ima zapovjednika postrojbe, a broj vatrogasaca u smjeni određuje se na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu. (4) Vatrogasna postrojba iz stavka 1. ovog članka može za obavljanje vatrogasne djelatnosti na građevinama i/ili prostoru osnivača ustrojiti vatrogasne postaje ili ispostave, a koje mogu biti i vatrogasne postrojbe iz stavka 3. ovog članka, što se utvrđuje procjenom ugroženosti od požara, a definira planom zaštite od požara te pravne osobe. (5) Na osnivanje profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu iz stavka 1. i 3. ovog članka te ustrojavanje vatrogasne postrojbe, postaje ili ispostave iz stavka 4. ovog članka suglasnost daje glavni vatrogasni zapovjednik. (6) Pravna osoba čije su građevine i prostori razvrstani u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, čiji se objekti nalaze na području djelovanja javne vatrogasne postrojbe, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom postrojbom ili s drugom profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu po prethodno pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, pod uvjetom da ukupni kapacitet te javne vatrogasne postrojbe ili zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zadovoljavaju zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara jedinice lokalne samouprave za tu javnu vatrogasnu postrojbu i planu zaštite od požara svih korisnika usluga te postrojbe. (7) Postupak koji prethodi izdavanju suglasnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti te kapacitete profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu koja mora zadovoljiti potrebne kapaciteta svih korisnika usluga na području za koje se osniva profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu prema ovom Zakonu propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Hrvatske udruge poslodavaca.
291 Bilić-erić d.o.o. za privatnu zaštitu V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. PRIJEDLOG C: U tekstu Zakona o vatrogastvu objavljenom na e – savjetovanju predlažemo izmjenu u članku 43. stavak (6) na način da se riječ „moraju“ zamjeni riječju „mogu“. OBRAZLOŽENJE: Odredbama iz Prijedloga Zakona o vatrogastvu dostupnom na e – savjetovanju djelomično su ograničene neke uobičajene mogućnosti pravnih osoba u načinu izvršenju zakonskih obveza zaštite od požara. Predloženim izmjenama i dopunama subjektima je osigurana mogućnost slobodnog izbora njima prihvatljivog i smislenog načina izvršenja zakonske obveze bilo putem osnivanja vlastite ustrojstvene jedinice, slobodnog udruživanja zainteresiranih subjekata s tim u vezi ili angažiranjem slobodnih kapaciteta (resursa) drugih profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu ili javnih vatrogasnih postrojbi na čijem se području djelovanja nalaze objekti, građevine i prostori razvrstani u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara. Na taj način se istodobno se daje mogućnost profesionalnim vatrogascima da pravodobno zadovolje uvjet potreban za prijam u radni odnos stjecanjem nužno potrebnog iskustva. Teško je naime očekivati da će postrojbe primiti sav raspoloživi kadar na „popunjena“ radna mjesta u svojim redovima pa je moguće da samo neki vatrogasci zadovolje propisanu granicu, te se tako usložnjava njihov profesionalni razvoj u djelatnosti. . Popune potrebnog broja vatrogasnih tehničara u vatrogasnim postrojbama mora biti omogućen i kroz druge tržišne modele unajmljivanja ili zapošljvanja ljudskih resursa. Mišljenja smo da predloženi tekst predloženog zakona o vatrogastvu ne omogućava navedenu tržišnu mogućnost u ovom obrazloženju te štoviše sam prijedlog zatvaranja tržišta radne snage unutar vatrogastva nije u skladu sa direktivama EU o protoku radne snage. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Hrvatske udruge poslodavaca.
292 josip čović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Članak 43. (3) Pravne osobe razvrstane u drugu kategoriju ugroženosti od požara koje svoju redovitu djelatnost obavljaju kontinuirano 24 sata za zaštitu javnih cesta i tunela, osnivaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu koja ima zapovjednika postrojbe, a broj vatrogasaca u smjeni određuje se na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu. Obrazloženje: Članak 43 stavku 3. bi trebalo nadopuniti s Pravne osobe razvrstane u drugu kategoriju ugroženosti od požara koje svoju redovitu djelatnost obavljaju kontinuirano 24 sata za zaštitu javnih cesta i tunela, te i u proizvodnji koje su razvrstane u drugu kategoriju,osnivaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu koja ima zapovjednika postrojbe, a broj vatrogasaca u smjeni određuje se na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađene sukladno posebnom propisu. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Hrvatske udruge poslodavaca.
293 Igor Kopić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. Možda bi bilo pametno da za Članak 43., stavak (1) glasi: "Pravna osoba koja je vlasnik građevina razvrstanih u prvu kategoriju ugroženosti od požara, prema posebnom propisu, u svrhu obavljanja vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, osniva profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu kao ustrojstvenu jedinicu koja ima zapovjednika, zamjenika zapovjednika i vatrogasce koji su zaposlenici pravne osobe koja osniva vatrogasnu postrojbu." Obrazloženje: Pravna osoba koja upravlja građevinama ne mora nužno biti i vlasnik tih građevina. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Hrvatske udruge poslodavaca
294 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 43. U stavku 1. članka 43. riječi "upravljaju građevinama razvrstanim" zamijeniti riječima "je vlasnik, odnosno korisnik građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora" U stavku 3. iza riječi "Pravne osobe" dodati riječi "vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora" Obrazloženje: Potrebno je uskladiti termine sa Zakonom o zaštiti od požara kako ne bi bilo zabune, a s druge strane tko upravlja nema obveze osnivanja vatrogasne postrojbe iz zakona o zaštiti od požara (GSKG upravlja građevinama i nije vlasnik a niti korisnik). U članku 43. stavak 7. mijenja se tako da glasi: (7) Pravna osoba vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora koje su razvrstane u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, čiji se građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori nalaze na području odgovornosti javne vatrogasne postrojbe ili u blizini profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom javnom vatrogasnom postrojbom ili s profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu po prethodno pribavljenoj suglasnosti glavnog vatrogasnog zapovjednika, pod uvjetom da ukupni kapacitet te javne vatrogasne postrojbe zadovoljavaju zbroj svih potrebnih kapaciteta, sukladno planu zaštite od požara jedinice lokalne samouprave i planu zaštite od požara te pravne osobe odnosno zbroj svih potrebnih kapaciteta profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i te pravne osobe sukladno njihovim planovima zaštite od požara. Obrazloženje: Možda bi ovdje trebalo napraviti dva stavka jedan koji regulira ugovaranje pravne osobe razvrstane u prvu kategoriju ugroženosti s javnom vatrogasnom postrojbom a drugi ugovaranje s profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu. Pravna osoba čije su građevine i prostori razvrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara može svoje potrebe za vatrogasnom postrojbom zadovoljiti ugovorom s javnom vatrogasnom postrojbom ako se nalaze na području odgovornosti te JVP ili s profesionalnom postrojbom u gospodarstvu koja se nalazi u blizini građevina i prostora pravne osobe razvrstane u prvu kategoriju ugroženosti. Ukupni kapaciteti (ljudstvo i tehnika) u ovim slučajevima moraju zadovoljiti kapacitete JVP prema planu zaštite od požara jedinice lokalne samouprave i pravne osobe razvrstane u prvu kategoriju ugroženosti ili u slučaju ugovaranja s profesionalnom postrojbom u gospodarstvu ukupni kapaciteti (ljudstvo i tehnika) moraju zadovoljavati kapacitete utvrđene njihovim planovima zaštite od požara. Pod pojmom u blizini se podrazumijeva da se nalaze na području koje omogućava zajedničko djelovanje vatrogasaca na intervencijama na građevine i prostore obje pravne osobe, što treba utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik prilikom izdavanja suglasnosti. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
295 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Ovaj članak mora ostati jer korisnicima osigurava najkvalitetniju zaštitu objekata pošto se izbjegava ljudski faktor kao posrednik prilikom aktivacije nadležnih vatrogasnih postrojbi čija lokacija i opremljenost se koristi u izračunima mjera ZOP-a za štičeni prostor. Županijski vatrogasni operativni centri bez problema mogu zaprimati signale vatrodojave te automatski putem sustava UVI uzbunjivati nadležnu vatrogasnu postrojbu iostale vatrogasne snage u VOTu Za svaki štičeni objekt izrađuje se operativni plan intervencije te se vatrogasci uvježbavaju za postupke na konkretnom objektu Do sada su zaštitarske tvrtke zaprimale signal uz naknadu a da pritom nisu bile nadležne niti opremljene za obavljanje vatrogasne djelatnosti te su služile kao najskuplja telefonska centrala koja je za posljedicu imala velike materijalne štete a iste su mogle biti izbjegnute brzom i učinkovitom intervencijom Primljeno na znanje Primljeno na znanje
296 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Potrebno korigirati numeraciju zadnjeg stavka Vezano uz st. (4) 5. Zakona, da li se naputkom (donosi glavni vatrogasni zapovjednik) mogu propisivati cjenici? Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
297 SECURITAS HRVATSKA d.o.o. V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Predlažemo u cijelosti brisati članak 44. budući da bi provedba tog članka u praksi bila gotovo nemoguća, uzrokovala bi pretjerane i neopravdane troškove za pravne osobe koje koriste sustave za dojavu požara te potencijalno dovela do povrede propisa kojima se uređuje zaštita tržišnog natjecanja, a posljedično i ozbiljno ugrozila sigurnost ljudi i imovine, što nikako ne bi smjelo biti produkt ni intencija jednog zakonskog teksta. Nije prihvaćen Usuglašeno s Hrvatskm udrugom poslodavaca
298 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Predlažemo brisati članak 44. i vezane prekršajne odredbe Obrazloženje: Većina vatrogasnih postrojbi nema tehničke mogućnosti prijema signala iz sustava dojave požara pa bi bila potrebna značajna ulaganja u opremu i ljudstvo u centre po vatrogasnim postrojbama. One postrojbe koje imaju uspostavljen dojavni centar sada nude svoje usluge na tržištu i poslovni subjekti sami biraju da li žele spojiti svoje sustave dojave požara na vatrogasnu postrojbu, a tako bi trebalo i ostati. Smatramo da se Zakonom ne bi smjelo narušavati tržišno natjecanje. Naročito nije prihvatljivo da se Zakonom obavezuje pravna osoba na troškove lažnih dojava prema cjeniku koji u trenutku donošenja Zakona nije poznat. Članak ima dva stavka 4 od čega je prvi stavak 4 nejasan – korisnici sustava su obavezni obavijestiti vlasnika i/ili korisnika (sebe?) ukoliko zaprime signal greške (kako korisnik zaprima signal greške?). Nije prihvaćen Usuglašeno s Hrvatskm udrugom poslodavaca
299 Mario Hrgović V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Primjedba i obrazloženje: Nacrtom prijedloga Zakona o vatrogastvu u čl. 44. nije jasno definirano na koje pravne osobe se propisana obveza odnosi. Ako se propisana obveza odnosi na sve pravne osobe, zbog činjenice da veliki broj pravnih osoba koristi sustav za dojavu požara, ista bi bila neprovediva obzirom da Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba kao ni druge vatrogasne postrojbe nemaju osigurane potrebne tehničke pretpostavke ni kadrovske kapacitete što posljedično znači značajan financijski trošak osnivačima kako bi se osigurale potrebne tehničke pretpostavke i kadrovski kapaciteti koji su već osigurani u okviru komercijalne usluge koje pružaju zaštitarske tvrtke. Kako bi se izbjegla nejasnoća i potreba za dodatnim tumačenjem zakonske odredbe cijenimo da je potrebno jasno definirati da se obveza odnosi na pravne osobe koje upravljaju građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara. Prijedlog: Predlažem da se izmijeni čl. 44. st. 2. na način da glasi: (2) Pravna osoba koja upravlja građevinama razvrstanim u prvu kategoriju ugroženosti od požara i koristi sustav za dojavu požara , a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnje postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljno vatrogasno društvo. Nije prihvaćen Usuglašeno s vatrogasnim organizacijama
300 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. U stavku 2. iza riječi "Zakonu," dodati riječi "ili nema osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu," Obrazloženje: U koliko je vlasnik građevine koja ima vatrodojavni sustav osigurao 24 satno dežurstvo uz vatrodojavnu centralu koja nadzire tu građevinu, tada će osoba koja je u toj građevini pozvati nadležnu vatrogasnu postrojbu te se neće gubiti dragocjeno vrijeme za intervenciju (npr. trgovački centri koji imaju i dežurne vatrogasce te dežurni centar s 24 satnim dežurstvom u sklopu trgovačkog centra). Dakle samo oni koji nemaju organizirano dežurstvo bi morali signal s vatrodojave proslijediti u nadležnu vatrogasnu postrojbu, a ne da se signal prosljeđuje u udaljeni dežurni centar zaštitarske tvrtke koji šalje u obilazak dežurnu ekipu pa tek onda pozivaju vatrogasce, gdje se izgubilo dragocjeno vrijeme i vatrogasci dolaze na već razbuktalu fazu požara pa gašenje požara traje duže što uzrokuje veću materijalnu štetu i veće troškove vatrogasne intervencije. Cilj ovog članka je da vatrogasci dođu na intervenciju u najkraćem mogućem vremenu kad je požar u početnoj fazi i kad ga se može ugasiti sa malo sredstava za gašenje, čime se smanjuje nastala šteta i trošak vatrogasne intervencije što bi društvenoj zajednici donijelo veći korist. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
301 Sindikat vatrogasaca Rijeka V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Članak 44. Unutar JVP-a i ostalih nadležnih postrojbi nema tehničkih uvjeta za prihvat svih vatrodojavnih signala na području djelovanja. To bi bilo moguće ali treba dodatno opremiti i ekipirati postrojbe. Također treba definirati nadležnost jer se često dešava da se vatrodojavni signal prosljeđuje u operativni centar (zaštitarska služba same građevine ili zaštitarska agencija) koja automatski pozivom obavijesti JVP ili nadležnu postrojbu a o onda to naplati. Prijedlog: tko želi može se "spojiti" vatrodojavom na JVP ili nadležnu vatrogasnu postrojbu (ako ima tehničkih uvjeta), istu uslugu plaćati a unutar postrojbe oformiti tim odnosno stalno odgovornog djelatnika koji će taj signal odnosno slučaj provjeriti (malo osobno vozilo ili motocikl) te izvidjeti stanje i obavijestiti postrojbu o situaciji (da li je potrebna intervencija i s koliko ljudstva i vozila) ili samo poništiti alarm. Protupožarna vatrodojava se najčešće aktivira "lažno, te se izlazi na intervenciju kao i na svaku drugu s navalnim vozilom i ljudstvom šta je dodatno financijsko opterećenje za postrojbu a umanjuje se operativna spremnost. S druge strane ako je alarm i "pravi" vatrogasna ekipa s navalnim vozilom najčešće neće biti dovoljna za intervenciju te je potrebno pozvati dodatnu opremu i ljudstvo te se time gubi dragocjeno vrijeme. Ovdje treba biti oprezan jer se stvari dodatno mogu zakomplicirati a odgovarajućeg učinka neće biti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
302 Danijela Marić V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Brisati ili doraditi članak 44. Obrazloženje: Teško izvedivo, stvara dodatne, nepotrebne troškove poslodavcima. U većim gradovima može biti i nekoliko stotina pravnih osoba sa sustavima za dojavu požara, jedna pravna osoba može imati nekoliko sustava za dojavu požara unutar svog pogona, te bi svi djelatnici javne vatrogasne postrojbe, koji će izlaziti na dojavu, morali biti upoznati sa smještajem i radom svih vatrodojavnih centrala, znati očitati mjesto točnog signala (javljača), biti upoznati sa shemom pogona (prostora), imati ključeve od svih objekata i sl. Znači vatrogascima u javnim postrojbama se nameću nove zadaće sa kojima nisu upoznati i sa kojima do sada nisu imali iskustva, a uz to je i vrlo teško izvedivo (da od svih objekata posjeduju ključeve da su upoznati sa svim centralama…). S druge strane se poslodavcima nameću novi troškovi: - ugradnja sustava za dojavu na daljinu, jer sukladno članku 5. Pravilnika o sustavu za dojavu požara (NN 56/99), sustav za dojavu na daljinu ne smatra se obveznim dijelom sustava za dojavu požara, te ga samim time i ne posjeduju sve centrale za dojavu požara, - troškovi izlaska na lažne dojave, koje u proizvodnim pogonima mogu biti dosta česte, zbog prašine, pare, dima, kondenzacije i dr. Moj prijedlog je brisati članak, no ukoliko će članak 44. ostati, treba izuzeti pravne osobe koje imaju stalno prisutno osoblje unutar svog objekt, bilo smjenske radnike, bilo dežurnog vatrogasca, bilo dežurnog zaštitara, jer će svakako osobe koje se već nalaze unutar objekta i upoznati su sa prostorom i centralom za dojavu požara brže i efikasnije ustanoviti o čemu se radi te u slučaju potrebe pozvati javnu vatrogasnu postrojbu ali u 99,99% slučajeva u kojima se radi o lažnim dojavama ne će zvati postrojbu. Ujedno je potrebno izuzeti elektroenergetske objekte sukladno stavku 2. članka 91. ovog Zakona. Primljeno na znanje Ne postoji odgovor
303 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. Brisati članak 44. Obrazloženje: u vatrogasnim postrojbama i društvima nema tehničkih uvjeta za povezivanje automatskih vatrodojavnih sustava i preuzimanje ove obaveze može biti veliko opterećenje naročito za male postrojbe i društva. Ovim se narušava tržišno natjecanje Nije prihvaćen Članak se ne briše, nego će se nadopuniti kako se primjena istog ne bi odnosila na pravne osobe koje imaju osigurano 24 satno dežurstvo.
304 ŽELJKO VLK V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 44. U stavku 2. ovog članka svim pravnim osobama koje koriste sustav za dojavu požara u prostorima čiji su vlasnici ili korisnici treba jasnije propisati obvezu povezivanja s nadležnom vatrogasnom postrojbom na način da izričito piše: " Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu, sustav za dojavu požara DUŽNA je povezati s nadležnom vatrogasnom postrojbom. Obrazloženje: Trgovački centri, muzeji, knjižnice i drugi obično imaju praksu dojavu o nastalom požaru u njihovom prostoru s vatrodojavne centrale proslijediti prema nekoj od Zaštitarskoj tvrtki ( koja nema vatrogasnu postrojbu ), te nakon toga njihov djelatnik odlazi do ugroženog objekta provjerava je li nastao požar i tek nakon poziva nadležnu vatrogasnu postrojbu...čime je došlo do produžetka vremena do početka vatrogasne intervencije , što rezultira većim štetama na štićenom objektu. Nije prihvaćen Članak će se nadopuniti kako se primjena istog ne bi odnosila na pravne osobe koje imaju osigurano 24 satno dežurstvo.
305 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. Nejasna je odredba „(1) Na temelju vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba može se ustrojiti vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba koju sačinjavaju postojeće dobrovoljne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe s područja županije odnosno Grada Zagreba.“ Postrojbe DVD i JVP su zasebne pravne osobe, da li je ispravnije da budu navedeni „pripadnici/članovi DVD-a i JVP-a“ ili je intencija neka druga (npr. jedna županijska postrojba i DVD i JVP kao postaje i ispostave)? Bilo bi dobro preciznije definirati mogučnost ustrojavanja županijske vatrogasne postrojbe. Primljeno na znanje Uredit će se Vatrogasnim planom
306 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. Nejasna je odredba čl.46. „(1) Na temelju vatrogasnog plana županije odnosno Grada Zagreba može se ustrojiti vatrogasna postrojba vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba koju sačinjavaju postojeće dobrovoljne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe s područja županije odnosno Grada Zagreba.“ Postrojbe DVD i JVP su zasebne pravne osobe, da li je ispravnije da budu navedeni „pripadnici/članovi DVD-a i JVP-a“ ili je intencija neka druga (npr. jedna županijska postrojba i DVD i JVP kao postaje i ispostave)? Primljeno na znanje Uredit će se Vatrogasnim planom
307 Vatrogasne zajednice Istočne Hrvatske V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. Predlaže se brisanje stavka (3) Nije prihvaćen Važno je definirati status predmetne vatrogasne postrojbe
308 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. Članak 46. brisati. Ovo je nepotrebno Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
309 Jakov Božiković V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. 6. Intervencijska vatrogasna postrojba Dodaje se članak 46.a (ili 47.) (1) Radi brzog djelovanja u gašenju požara prvenstveno na području priobalja i pružanju pomoći drugim državama u izvršavanju obveza utvrđenih međudržavnim ugovorima osnivaju se, na razini Republike Hrvatske, intervencijske vatrogasne postrojbe. (2) Intervencijska vatrogasna postrojba, u suradnji s Državnom vatrogasnom školom, provodi osposobljavanja u sustavu vatrogastva. (3) Intervencijska vatrogasna postrojba sastoji se od stalnih i dopunskih pripadnika. Dopunskim pripadnicima prilikom angažiranja pripadaju sva prava kao i stalnim pripadnicima. (4) Zapovjednika i zamjenika zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe imenuje i razrješuje glavni vatrogasni zapovjednik. (5) Intervencijska vatrogasna postrojba djeluje bez pravne osobnosti, unutar Hrvatske vatrogasne zajednice. Obrazloženje: U članku 30. stavku 1. navedene su vatrogasne postrojbe koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost te su sve, izuzev intervencijske vatrogasne postrojbe, opisane u člancima 31.-46. Stoga je potrebno dodati novi članak 46.a ili 47. koji će opisati intervencijsku vatrogasnu postrojbu, a ista će se detaljno razraditi prilikom izrade Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice. Nije prihvaćen Predmetno će se urediti uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
310 SINIŠA JEMBRIH V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 46. Što je "Vatrogasna postrojba" u odnosu na JVP? Nedorečeno. Pojasniti. Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
311 Odašiljači i veze d.o.o. V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 47. Odredba predviđena ovim člankom suprotna je utvrđenom učinku na tržišno natjecanje iz Obrasca prethodne procjene, i to: postojanje diskriminirajućih uvjeta, osobito posebnih isključivih prava, slobodno kretanje roba, usluga, rada i kapitala, funkcioniranje tržišta, cijena roba i usluga (besplatno implicira netržišno pribavljanje usluga). Na tržištu RH postoje najmanje dva komercijalna radio-komunikacijska sustava, koji mogu svaki ili zajedno u kombinaciji zadovoljiti u potpunosti sve potrebe vatrogasaca za radio komunikacijama. Takve usluge mogu se nabaviti putem javne nabave, kao što se nabavlja i većina druge opreme i usluga. Usluge takvih komercijalnih sustava zasigurno su povoljnije od sustava koji bi se rečenom uredbom VRH odredio, jer realno gledano, ništa nije besplatno kako se na prvu iz ovog članka čini. Sigurnost i pouzdanost takvih komercijalnih sustava je neupitna i zadovoljava potrebe vatrogasaca i s aspekta kritičnosti komunikacija. U tom smislu, predlaže se: 1) brisanje ovog članka 47. 2) dopuna članka 4. s obvezom HVZ-a 3) dopuna čl. 2. - definicija 4) novi članak u glavi XIV – rok 5) s time uskladiti ostatak (brisati navođenje čl. 47. u čl. 120., brisati obrazloženje uz čl. 47., dodati novo obrazloženje za izmjene,…) Primljeno na znanje Uredit će se sukladno zakonskim propisima
312 DARIO GAUŠ V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 47. o U potpunosti bespotreban članak ukoliko se nije imalo namjeru podrobnije opisati sustav radio-komunikacije, a nije; Nije prihvaćen Vlada mora osigurati financijska srdstva vatrogascima za besplatni radio komunikacijski sustav
313 Hinko Mance V. VATROGASNE POSTROJBE, Članak 47. (2) Za primanje dojava o vatrogasnim intervencijama koristi se broj 193 - broj hitne službe vatrogasci. Telefonski operateri dužni su omogućiti besplatan poziv na broj 193 i istu preusmjeriti u najbliži nadležni vatrogasni operativni centar sukladno uputi županijskog vatrogasnog zapovjednika. Nije prihvaćen Uređeno prethodnim člancima prijedloga zakona
314 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 48. Moguće da će biti potrebno usklađivanje ZOV-a i Zakona o zaštiti od požara zbog dvostrukog navođenja Programa aktivnosti po pitanju nadležnosti donošenja dokumenta Da li bi negdje u ZOVu trebalo navesti da se Program aktivnosti donosi za višegodišnji period Primljeno na znanje Uskladit će se sa Zakonom o zaštiti od požara
315 Mario Hrgović VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 48. Primjedba i obrazloženje: Nacrtom prijedloga Zakona o vatrogastvu propisuje se odgovornost za izradu, predlaganje i donošenje strateških dokumenata te odgovornost za izvještavanje o stanju vatrogastva i zaštite od požara što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine 092/2010) Prijedlog: Predmetnu problematiku nužno je potrebno uskladiti sa Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine 092/2010) Primljeno na znanje Uskladit će se sa Zakonom o zaštiti od požara
316 Nikola Tramontana VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 48. točka 4. U prvoj rečenici ispraviti riječ “opisa” u riječ “opis”. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
317 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 48. U članku 48 stavku (2) iza alineje 4. dodati novu alineju koja glasi: - Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora. Obrazloženju: kako je u članku 5. stavku 5. alineji 8 navedeno da je glavni vatrogasni zapovjednik "- odgovoran je za provedbu Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora" a koji je donijet na temelju članka 13. Zakona o vatrogastvu koji se stavlja van snage ovim zakonom te isti glasi: "Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.", potrebno je u ovom Zakonu definirati ovaj Plan koji je potreban jer regulira odnose između više resornih tijela MORH, MUP, HVZ pa ga treba donijeti Vlada RH. U članku 48. stavak 5. mijenja se i glasi: "(5) Nacionalnu strategiju razvoja vatrogastva donosi Hrvatski Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na razdoblje od 10 godina." Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: "(6) Hrvatski sabor razmatra jednom u četiri godine Izvješće o stanju vatrogastva u Republici Hrvatskoj na prijedlog Vlade Republike Hrvatske." Mijenja se stavak 6. koji sada postaje stavak 7. i koji glasi: "(7) Ostali dokumenti iz područja vatrogastva ne mogu biti u suprotnosti s Nacionalnom strategijom razvoja vatrogastva." Obrazloženje: Potrebno je utvrditi tko donosi Strategiju razvoja vatrogastva i na čiji prijedlog te u kojem periodu se podnosi izvješće o stanju vatrogastva, kome i tko je predlagač Izvješća. Iza stavka (7) dodati novi stavak (8) koji glasi: "(8) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane donosi Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske." Obrazloženje: Kako je u stavak (2) ovog članka uvršten i Plan intervencija kod velikih požar otvorenog prostora, to je nužno utvrditi i tko ga donosi na čiji prijedlog i uz čiju suglasnost. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
318 INA Industrija nafte d.d. VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 49. Postavlja se pitanje što je sa planom ZOP-a, da li je ovo isto i/ili isključuje isti. Primljeno na znanje Usklađeno
319 Hinko Mance VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 49. Pojam "Vatrogasni plan" promijeniti u "Operativni plan djelovanja vatrogasnih postrojbi". Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
320 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 50. Spominju se u st. 4. (u biti 3.) „vatrogasne postrojbe od državnog značaja i državnog interesa, kako su zamišljene? Potrebno detaljnije propisati kako se određuju i koje kriterije moraju udovoljiti Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
321 Hinko Mance VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 50. (2) Vatrogasni plan sadrži mrežu javnih vatrogasnih postrojbi i središnjih društava, područja odgovornosti i djelovanja, nadležnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, zadaće pojedinih postrojbi i društava Primljeno na znanje To će sadržavati vatrogasni plan
322 Jasmina Kadija VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 50. Člankom je opisana kompleksnost Vatrogasnih planova na svim razinama. Sukladno prethodnom članku 49. kompleksno rješenje, prvenstveno na državnoj razini, pojedinog plana izrađuje i predlaže samo jedna osoba? Potrebno odrediti tim ljudi koji izrađuju pojedini plan za koju razinu, obzirom da je riječ o izvanrednim događajima, nesrećama i katastrofama, itd. U Stavku 6, odnosno spomenutom Pravilniku potrebno odrediti minimalno obrazovanje/stručnost pojedinca u pojedinom timu, odnosno za pojedinu razinu Vatrogasnog plana. Prihvaćen To će biti regulirano sukladno članku 50. Stavku 6.
323 Damir Delišimunović VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 50. Stavak 5 - rokovi donošenja planova? usklađenja? Prihvaćen To će biti regulirano sukladno članku 50. Stavku 6.
324 Hinko Mance VI. STRATEŠKI DOKUMENTI, Članak 50. Pojam "Vatrogasni plan" izmijeniti svugdje u tekstu u pojam: "Plan operativnog djelovanja vatrogasnih postrojbi" Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
325 MARA LIČINA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI U glavi VII trebalo bi propisati određena prava dobrovoljnih vatrogasaca zaposlenih kod obrtnika ili u pravnoj osobi. Primjerice veća plaća, veći broj dana godišnjeg odmora i sl. mogu se kao i do sada ostvarivati temeljem zakona, kolektivnog ugovora i općeg akta. U principu bi članak 28. sadašnjeg zakona trebalo uvrstiti i u ovaj zakon. Tako da se formira novi članak koji bi glasio: ''Dobrovoljni vatrogasci ostvaruju određena prava iz radnog odnosa kod obrtnika ili u pravnoj osobi kod koje su u radnom odnosu. Prava iz stavka 1. ovoga članka (povećana plaća, veći broj dana godišnjeg odmora i sl.) ostvaruju se na temelju zakona, kolektivnog ugovora i općeg akta pravne osobe ili obrtnika kod kojeg su u radnom odnosu. '' Podjednako bi trebalo razmotriti i u Zakon ugraditi odredbe koje će poslodavce stimulirati da zaposle dobrovoljne vatrogasce (smanjenje komunalne naknade, poreno rasterećenje ili sl.). Pametno bi bilo razmisliti i o oslobađanju plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja poput davaoca krvi. Nije prihvaćen Nije prihvaćeno nigdje u dobrovoljnom vatrogastvu EU
326 ZVONKO VIDEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Stavak 5, alineja 3 - brisati tekst "zapovjednici postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji sudjeluju na intervencijama i njihovi zamjenici" zbog činjenice da su to zapovjednici postrojbi koje nisu definirane kao središnje vatrogasne postrojbe i sukladno tome im omogućiti da bez polaganja stručnog ispita vode jednostavne intervencije. U slučaju da ipak požele polagati stručni ispit to im i omogućiti. Stavak 8 - malo je operativnih vatrogasaca sa stečenom visokom stručnom spremom i 10 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Promijeniti uvjet te smanjiti broj godina na 5. Stavak 10 - za gradskog ili općinskog vatrogasnog zapovjednika zadržti uvjet srednje stručne spreme i minimalno zvanje vatrogasnog časnika te uz to 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Djelomično prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
327 SECURITAS HRVATSKA d.o.o. VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Predlažemo iz prvog stavka brisati prvu i drugu alineju budući da se istima vrši diskriminacija po nacionalnoj i dobnoj osnovi. Nije prihvaćen Nije diskriminacija
328 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. I dalje će odredba st. 1 „- da je mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja“ unositi zabunu i treba ju jednoznačno tumačiti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
329 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Smatra se da će odredba st. 7. „Državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, glavnog vatrogasnog zapovjednika odnosno njegovog zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika.“(ovo podcrtano nije jasno zašto je navedeno) možebitno izazvati potencijalno poprilično problema oko budućeg zapošljavanja kadrova izvan vatrogastva vezano uz djelatnike zadužene za zračne snage ???, i logistiku za koje se smatra da nema potrebe da uvjet bude „najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima“ Da li ćemo imati dovoljno kadrova u vatrogastvu za popunu navedenih radnih mjesta??? Primljeno na znanje Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
330 Nikola Tramontana VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U točki 1. alineja 6. ispraviti riječ “tijeka” u riječ “tijela” Uvjeti za GVZ moraju biti minimalno VSS i 10 godina zapovjednih odgovornosti u JVP ili mjestu u VZŽ Točka 17. neodrživa Preporuča se da se u ovom članku u dva-tri stavka propišu osnove, a ostalo Pravilnikom (kako je to riješeno Zakonom iz 1999.) OBRAZLOŽENJE: Ne postoje kriteriji za napredovanje i zbog toga politika cijelo vrijeme gura i nameće "svoje" ljude, čak i ako nisu članovi stranaka. Organizacija i uprava, da bi bila uspješna, mora trajati barem deset godina, a kod nas postoji samo kontinuitet neizvjesnosti, neprestanih promjena i političkih smjena. Bez uprave s dugim mandatom nema dobrog posla” Napredak znanosti i tehnologije neizbežno nadmašuje razvoj političke podobnosti, što vodi u propast. Možda se i sami približavamo tome. Izvrsnost je pokretač razvoja. Poticati kvalitetu. Zakon mora promicati izvrsnost i dati mjesta izvrsnima. Otvorit mjesta nadarenima i izvrsnima. Nasuprot tome, kod nas nema razvoja ni promjena na bolje jer je previše pojedinačnih interesa u svim segmentima društva, a oni te promjene ne dopuštaju. Djelomično prihvaćen Ispravljeno u točki 1. podstavak 6.
331 Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije očituje se na članak 51 točka (5) kako slijedi: točka (5) alineja 3. brisati : - zapovjednici postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji sudjeluju na intervencijama i njihovi zamjenici.... jer bi u protivnom temeljem točke (16) istoga članka zapovjednici i zamjenici OSTALIH DVD-a trebali polagati stručne ispite za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima što bi dovelo do gašenja ostalih DVD-a, a što bi za priobalje značilo da u slučaju velikih požara županijski zapovjednik (Dubrovačko-neretvanska županija) neće imati na raspolaganju 27 od ukupno 49 DVD-a. naime na području županije registrirano je 49 DVD-a od kojih su njih 27 ostala društva. Zašto je problem polaganja stručnog ispita na području ove županije? Trenutno dio središnjih DVD-a kojima su zamjenici zapovjednika dobrovoljci nemaju položene stručne ispite jer im se ne da čisto na dobrovoljnoj bazi učiti i ići u Zagreb polagati stručni ispit. U ruralnim područjima u koje spadaju i otoci nemoguće je skupiti uopće dovoljan broj vatrogasaca jer oni koji rade u turizmu rade dan noć tijekom sezone, dio su pomorci, dio na školovanju ili fakultetu i DVD-i ih mole da bar naprave liječnički kako bi inspektoru mogli prikazati brojno stanje. Stanje u ostalim DVD-ima je isto tako s tim da ih je teško animirati da obave liječnički pregled, pa im se kao i u središnjim DVD-ima naručuju doktori koji izlaze na teren. Teško je nekome tko nije na terenu shvatiti da jedan vatrogasac s Lastova koji jedva preživljava od svog rada na otoku mora za obaviti liječnički pregled dignuti se po mraku ujutro u 3 sata, ići na brod za Velu Luku, voziti se brodom te u ranim jutarnjim satima doći u Vela Luku gdje opet mora čekati do otvaranja ambulante 2 sata, a onda čekati pregled. Nakon završetka pregleda prisiljen je cijeli dan šetati po Vela Luci, sjedati po parkovima, hraniti se po samoposlugama te tek u kasnim popodnevnim sati krenuti brodom natrag na Lastovo, gdje će opet doći po marku, ni živ ni mrtav. Slično, ali malo lakše je i na drugim otocima (Koločep, Lopud, Šipan). Kolika tu samo treba ljubav za vatrogastvo da bi se ovako žrtvovao. A ovakvih zaljubljenika treba minimum 20 da bi DVD zadovoljio minimum. I sada bi ga trebalo još i animirati da uči za polaganje stručnog ispita i s Lastova ili nekog drugog otoka ili doline Neretve ili DVD-ima koji se nalaze na otoku Korčuli ili brdskim selima da krene prema Zagrebu polagat stručni ispit. Što bi tek bilo da im inspektori podnesu optužni jer nemaju položen stručni ispit, pa da ih uz doktore još vuku po sudovima i kažnjavaju. Alternativno rješenje: Ukoliko se ne bi u alineji 3. brisalo rečeno, ostaje mogućnost da se nadopuni točka (16) na slijedeći način: Osobe iz stavka 5. ovog članka, pored ispunjenja uvjeta stručne spreme propisane ovim člankom i uvjeta iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovog članka, moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, osim dobrovoljnih zapovjednika i zamjenika zapovjednika ostalih DVD-a koji mogu samostalno zapovijedati vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene ovim Zakonom jedino u slučaju da polože stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. Obrazloženje: Znači, zapovjednicima ostalih DVD-a je ostavljena mogućnost da rukovode intervencijom ali samo ako polože stručni ispit. U protivnom mogu izaći na intervenciju na svoju ruku bez da imaju nekoga tko bi samostalno zapovijedao intervencijom ili mogu pomagati drugoj postrojbi koji bi onda zapovijedali intervencijom. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
332 Nenad Pleše VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. St-6 -...odnosno stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima glavnog vatrogasnog zapovjednika, njegovog zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika ili zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba ili zamjenika vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba - BRISATI jer ćr se desiti da nam niže rangirani zapovjednici imaju veće kvalifikacije i stručnu spremu od Glavnog vatrogasnog zapovjednika. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
333 VELIBOR TOPOLOVEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Ako sam dobro primjetio na ovaj je članak najviše komentara pa se nadan da će neko shvatiti da je neodrživ, kao po meni i cijeli prijedlog zakona. Ovo je članak koji potpisuje ko je pisao i za koga je pisan ovaj prijedlog zakona. Kako je moguće da glavni vatrogasni zapovjednik ima niže uvjete od njemu podređenih. ZAŠTO U ZAKON NISTE STAVILI SLIKU OSOBE ZA KOJU JE OVO PISANO? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
334 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. - Stavak 14 - Zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva i njegov zamjenik moraju imati najmanje zvanje vatrogasnog časnika ili zanimanje vatrogasnog smjera i najmanje pet godina iskustva u radu vatrogasne postrojbe. o Potrebno je bolje definirati ovih „pet godina iskustva u radu vatrogasne postrojbe“. Člankom 12 stavkom 1 definirano je da programe obrazovanja dobrovoljnih vatrogasaca donosi Državna vatrogasna škola. Da li se već naziru konture tog programa i da li je objektivno moguće, kada se kaže „najmanje pet godina iskustva u radu vatrogasne postrojbe, u pet godina osposobiti se do zvanja vatrogasnog časnika? Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
335 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. - Stavak 13 - Zapovjednici koji su unutarnjim aktom javne vatrogasne postrojbe i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu određeni da samostalno zapovijedaju vatrogasnom intervencijom prilikom koje koriste ovlasti utvrđene ovim Zakonom, moraju imati najmanje srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera i pet godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca u vatrogasnoj postrojbi. o Ovo nije dobro. Destimulirajuće je za školovanje zapovjednog kadra unutar JVP. Posljedično će mnoge postrojbe doći u situaciju da će imati kadar koji će zapovjednim iskustvom zadovoljavati uvjete za zamjenika i zapovjednika postrojbe, no neće imati odgovarajući stručnu spremu; o Ovo treba preurediti na način da vatrogasna postrojba unutarnjim ustrojstvom definira potrebnu razinu školske spreme za zapovjedni kadar; Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
336 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. o Glavni vatrogasni zapovjednik NE može imati i nižu stručnu spremu od zapovjednika JVP sa brojem pripadnika većim od 42 jer je odgovornost veća. o Definira se da glavni vatrogasni zapovjednik mora imati iskustvo na poslovima županijskog odnosno zapovjednika VZ Grada Zagreba. Što kada među ovom ciljanom skupinom ne bude bilo interesa, a pokaže se potreba za novim GVZ? Što kada među ovom ciljanom skupinom bude postojao interes, ali ne budu udovoljavali propisanim godinama staža na propisanim radnim mjestima. Tada će se odabir svesti na to tko ima uvjete, a ne na najboljeg kandidata. o Uvjete vezane uz iskustvo GVZ treba vezati uz zapovjednu funkciju u trajanju 10 godina; o Članak treba glasiti kako slijedi: Glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik moraju imati završen minimalno preddiplomski stručni studij u trajanju četiri godine ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
337 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. - Stavak 1, podstavak 2 - (1) - da je mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja o Treba stajati: - da je mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja U VATROGASNU POSTROJBU; - Stavak 4 - Prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju. o Iza riječi dobrovoljnog vatrogasca treba stajati: sa minimalno završenim temeljnim osposobljavanjem za dobrovoljnog vatrogasca; Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
338 TOMISLAV NAĐ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. stavak 13 - zašto se odjednom za voditelje/zapovjednike smjena/odjeljenja/grupa odnosno vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima unutar JVP (a nisu zapovjednik i zamjenik zapovjednika JVP) uvodi uvjet 5 godina radnog iskustva na poslovima prof. vatrogasca u prof. postrojbi, ako se taj isti uvjet ne traži niti za zapovjednika JVP/VZ/VZŽ?? Što je s novoosnovanim JVP unazad 4 godine - ispunjavaju li njihovi kadrovi ove uvjete? Apsurd je da za voditelja intervencije ne možemo imenovati osobu koja npr ima 5 ili više godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima (npr obnašali su dužnosti zapovjednika/zamjenika zapovjednika središnjih DVD-ova), ali možemo imati osobu koja je do tada obavljala "samo" poslove profesionalnog vatrogasca i ima 5 god radnog iskustva. Predlažem da se ovaj stavak odnosi samo na zapovjednike koji će biti imenovani po ovom zakonu te da se ne odnosi na one koje se zatiče na dužnosti stupanjem na snagu Zakona ili da se doda nastavak "ili 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima". Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
339 Tomislav Lončar VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. st.5. kroz svoju definiciju zahtijeva da se provede detaljna analiza koji vatrogasci izlaze samostalno na intervencije i prema tome ih se imenuje vatrogascima s posebnim ovlastima i odgovornostima ili da se uz svku posadu koja izlazi samostalno na intervenciju priključuje i najmanje vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
340 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Članak 51. Definirati određene pogodnosti za dobrovoljne vatrogasce u vidu motiviranja istih (rasterečenja poreza, jeftinije gorivo, manje cestarine oslobađanje PDV-a na hranu i l.) Primjeri su jednostavni i treba ih prekopirati iz "zapadnih" zemalja. Primljeno na znanje Prihvaćeno je sve što se moglo po zakonskoj regulativi i kopirano iz zapadnoeuropskih zemalja
341 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Čl.51.stavak 3. Sadašnji članak (3) Uvjeti iz stavka 1. podstavka 2. i 3 ovog članka odnose se samo na osobe koje će obavljati poslove profesionalnog vatrogasca u razini srednje školske ili stručne spreme. - uvjet iz stavka 1. podstavak 2. - mora imati hrvatsko državljanstvo - Da li to znači da zapovjednici ne moraju imati Hrvatsko državljanstvo? Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
342 TOMISLAV ORLOVAC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Članak 51. st. 11. i 12. Uz uvijete koji se navode, trebalo bi postaviti i SREDNJU VATROGASNU ŠKOLU. Znam da je malo neobično i da ne može srednja škola pobijati fakultetsko obrazovanje, ali iz vlastitog iskustva govorim da je stvarno potrebno završiti i jedno i drugo. Završiš fakultet zaštite od požara, ali tu se uče samo zakonske obaveze poslodavca prema zaštiti od požara, a ne o vatrogastvu. Fakultet zaštite od požara (preventiva = teorija) i Vatrogasna škola - vatrogastvo (operativa = praktični dio) su u dva odvojena aspekta. Tek kombinacijom ova dva modela i prolaskom istih se dobije kvalitetno obrazovanje za zapovjednika. Također slažem se da se na nekoj lokalnoj zajednici i gdje su manje Javne vatrogasne postrojbe radno iskustvo smanji na 3 godine. Nije prihvaćen Odluka je onoga tko ga imenuje da vodi računa o tome
343 Željko Tulumović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Predlažem da se doda novi stavak ; Iznimno od odredbe stavka 11 i 12. zatečeni vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima koji na dan stupanja na snagu ovog zakona, nemaju propisanu stručnu spremu, mogu i dalje obavljati poslove radnog mjesta, pod uvjetom da su neprekidno 15 godina obavljali te poslove. Prihvaćen Sukladno prijedlogu dodat će se odredba prijedloga zakona.
344 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. - da je mlađa od 30 godina prilikom zaposlenja na radno mjesto vatrogasnog početnika Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
345 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Odgovor gđi. Blaženki Divjak: Profesionalni vatrogasci ne mogu biti službenici i namještenici sukladno Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jer se oni osnivaju po Zakonu o ustanovama jednako kao svaka ustanova koja je osnovana od strane lokalne ili područne samouprave, zato im se ovim Zakonom treba detaljno urediti radno pravni status koji je izjednačen sa drugim sličnim institucijama koje obavljaju slične poslove, da se ne tretiraju kao zaposlenici u drugim ustanovama koje osnivaju JLS ili županije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
346 Petar Prpić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Stavak 10. treba vratiti kako je i u postojećem zakonu: ''Područni, gradski ili općinski vatrogasni zapovjednik i njihov zamjenik koji dobrovoljno obavljaju te poslove moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine odgovarajućeg iskustva u radu postrojbe.'' Pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima sve više vatrogasnih zajednica jednostavno neće moći ispoštovati zbog velikog odljeva vatrogasnog dobrovoljnog kadra. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
347 Tomislav Kunješić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U trenutno postojećem Zakonu o vatrogastvu stoji da zapovjednici JVP, VZG (gdje je osnovana JVP), VZŽ i GVZ moraju imat višu ili visoku stručnu spremu smjera zaštite od požara. Ovim prijedlogom sad ispada da više smjer zaštite od požara nije potreban. Ako se želi zaštitit trenutne zapovjednike koji to godinama rade bez tog smjera, to mogu razumjet i neka se stavi u Zakon da ljudi koji rade te poslove duže od dva mandata tj. osam godina imaju uvjet da i dalje obavljaju te poslove. Međutim treba radit na razvijanju struke i ostavit i dalje da je smjer zaštite od požara jedna od osnova za uvjete za zapovjednike, za koje se predviđa fakultetsko obrazovanje uz obaveznu srednju stručnu spremu za vatrogasca. Ako ostane ovako kako je sad predloženo ide se direktno protiv struke i zapovjednika koji su završili sve što je bilo dosad potrebno po Zakonu. Nadalje u stavku 12. ovog članka stavljena je brojka od 42 vatrogasca kao prekretnica za razinu stručne spreme zapovjednika. Ovdje se gleda vrlo usko samo na operativce u JVP. Pošto se ovim zakonom predviđa da zapovjednik JVP bude i zapovjednik VZG ili područja treba onda uzet i u obzir operativne vatrogasce iz ukupnog područja s kojim taj zapovjednik zapovijeda. Primjer JVP Garešnica koja uz grad Garešnicu pokriva još dvije općine. Na tom području je ukupno 26 dobrovoljnih vatrogasnih društava uz JVP. Ukupan minimalni broj operativnih vatrogasaca je ukupno 280! Stoga smatram da broj od 42 vatrogasca nema smisla. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
348 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Stavak 1.Prijedlog (1) Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: - da ima hrvatsko državljanstvo - da je starija od 18, a mlađa od 30 godina, prilikom prvog zaposlenja - da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera - da ima posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove - da ima propisanu razinu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i - da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela, protiv opće sigurnosti imovine, protiv imovine i protiv službene dužnosti. Obrazloženje: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (članak 19), je 15 godina starosti. Budući da su poslovi vatrogasca poslovi s posebnim uvjetima rada, na tim poslovima se ne može zaposliti maloljetnik, zbog toga ne bi moglo stajati „pored općih uvjeta“. Podstavak 3. – vatrogasna sprema je stručna sprema pa nema potrebe navoditi „srednju školsku spremu“. Podstavak 5. nedostaje na koji se način dokazuje Podstavak 6: što se tiče nekažnjavanosti za određena kaznena djela, tu dolazi do razlike između vatrogasaca koji se zapošljavaju u državnoj službi (HVZ) i onih koji se zapošljavaju u drugim subjektima koji obavljaju vatrogasnu djelatnost. Vatrogasci u državnoj službi imaju status državnog službenika i na njih se odnosi Zakon o državnim službenicima, a na vatrogasce u ostalim subjektima koji obavljaju vatrogasnu djelatnost, odnosi se Zakon o radu. Kada se radi o službeničkim odnosima propisane zapreke za prijam u državnu (članak 49. Zakona o državnim službenicima).Reguliranje radnopravnog statusa vatrogasaca na različite načine (kao službenici i kao radnici- opći propis o radu) stvara dosta nejasnoća i dvojbi u nacrtu Zakona. Možda bi trebalo razmisliti o reguliranju radnopravnog statusa profesionalnih vatrogasca sukladno službeničkim odnosima, što bi bilo i primjerenije s obzirom na hijerarhijski ustroj, status službene osobe i ostalog. Zakon o ustanovama (članak 11.) daje mogućnost da se posebnim zakonom uredi radnopravni status zaposlenih u ustanovama ( ne nužno prema općim propisima o radu). Stavak 2. Prijedlog U slučaju da se na oglas odnosno natječaj ne javi osoba koja ne ispunjava uvjet iz stavka 1, podstavka 3. ovog članka, može se odabrati osoba sa završenom srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, s kojom će se, posebnim ugovorom, regulirati međusobna prava i obveze za vrijeme dok traje program školovanja za vatrogasca, predviđen ovim Zakonom. Obrazloženje: Smatram da nije potrebno zasnivanje radnog odnosa, jer radni odnos podrazumijeva isplatu plaće, doprinosa za staž i druga javna davanja. Stavak 3. Prijedlog brisati riječi „školske ili“ Stavak 5. podstavak 3. Prijedlog: U šestom retku iza riječi aktom brisati riječi vatrogasne postrojbe, kao suvišne. Stavak 6. Provjeriti da li postoji integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij, mislim da se ovdje radi o stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Stavak 7. – kao i kod stavka 6. Stavak 8.- kao i kod stavka 6; dodiplomski studij, prema pozitivnim propisima nema dodiplomskog studija; dalje, navodi se integrirani preddiplomski sveučilišni studij - s čime je integriran. Uskladiti sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07. i 118/12) Stavak 9. – kao i pod 6, 7. i 8, uskladiti s pozitivnim propisima Stavak 12.- ovo nije iznimka od stavka 11, nego zaseban stavak. Zašto se u ovom stavku spominju ECTS bodovi, a u ranijim stavcima gdje se spominju iste razine obrazovanja ne????? Stavak 16. – mislim da se ovdje radi o stavku 1, podstavcima 4. i 6. , nedostaje podstavak 1 (jer i oni trebaju imati hrvatsko državljanstvo).Prijedlog: dodati stavak 1,ispraviti brojeve stavaka, a u nastavku teksta dodati: a u slučaju iz stavka 13. ovog članka su ga dužni položiti u roku od godine dana od početka rada na tim poslovima Stavak 17. – mislim da je nepotrebno stavljati raspon godina, teško je očekivati da osoba s 18 godina ima 15, 10 ili 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, eventualno ostaviti gornju granicu i vezati je za prestanak službe odnosno radnog odnosa ex lege. Djelomično prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
349 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. stavak 17, ako je radni odnos navedenih osoba reguliran Zakonom o radu, onda bi pitanje prestanka radnog odnosa zbog godina/staža (prestanak po sili zakona) trebalo jednostavno vezati uz te odredbe, bez navođenja godina, i tako izbjeći izmjene Zakona o vatrogastvu kada se budu mijenjale odredbe Zakona o radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
350 mladen magdic VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U članku 51. dodati stavak 18. - vatrogasni zapovjednici koji su danom stupanja na snagu ovog zakona zatečeni na radnim mjestima zapovjednika i zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe, a koji su unutarnjim ustrojstvom imali propisanu nižu stručnu spremu od predviđene novim zakonom imaju pravo zadržati se na radnom mjestu ako imaju uvjet najmanje 15 godina radnog staža na poslovima profesionalnog vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Napomena: Mora se napraviti prijelazni period za postrojbe koje su imale tako riješeno unutarnje ustrojstvo. Prihvaćen Ostavljeno isto kao u trenutno važećem Zakonu o vatrogastvu
351 MARA LIČINA VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U redu je da nije propisan smjer stručne spreme jer po tome zapovjednici koji su do sada za završenim fakultetima tehničkog smjera vršili svoje dužnosti više to ne bi mogli. Sa godinama iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima sve je rečeno i struka je zaštićena. Netko tko je 5 ili 10 godina obnašao zapovjednu funkciju ima iskustva u tim poslovima, a to su uglavnom uvjeti za zapovjednika. Dakle ne može se dogoditi da na mjesto zapovjednika dođe netko izvan sustava vatrogastva. Također, zapovjednici sa sveučilišnom obrazovanjem svakako će doprinjeti razvoju vatrogasne struke. Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
352 Jakov Božiković VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U članku 51. stavku 7. riječi: „glavnog vatrogasnog zapovjednika odnosno njegovog zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika.“ zamijeniti riječima: “na državnoj ili županijskoj razini.“ Obrazloženje: Prema sadašnjem prijedlogu (stavak 7.) državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent moraju imati najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, glavnog vatrogasnog zapovjednika odnosno njegovog zamjenika ili pomoćnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika. Iz toga proizlazi da to mogu biti samo sadašnji glavni vatrogasni zapovjednik, zamjenika nema (mirovina), jedan pomoćnik (drugoga nema) i oni županijski zapovjednici koji su to već više od 10 godina. Radi se o izrazito uskom odabiru za mjesta državnih službenika zaduženih za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent, a i postavlja se pitanje kako će netko ubuduće moći steći iskustvo za imenovanje na ta mjesta. Kako zasigurno ima i drugih vatrogasnih kadrova koji već više od 10 godina rade na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj i županijskoj razini predlaže se izmjena u stavku 7. te bi isti glasio: „Državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj i županijskoj razini.“ Prihvaćen Sukladno prijedlogu ispravit će se odredba prijedloga zakona.
353 PAVAO TOMIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. PRIJEDLOG: U stavku 1. alineju 2. izmijeniti na način da nova glasi: "da nije starija od 30 godina prilikom prvog zaposlenja u što se računa i rad u DVD-u ili VZŽ na poslovima sezonskog gasitelja sukladno zapošljavanju po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kojeg donosi Vlada RH. OBRAZLOŽENJE: Činjenica jeste da se u priobalju proteklih 15-ak godina u DVD-ima i Vatrogasnim zajednicama Županija zapošljavalo dobrovoljne vatrogasce kao sezonske gasitelje minimalno na vrijeme od 01. lipnja do 30. rujna svake godine, te da je tim načinom uključen bio veći broj dobrovoljnih vatrogasaca. Zbog čega im ne priznati taj radni staž? Posebice kad se u obzir uzme da su obavezni zadovoljiti sve psihofizičke uvjete, ako je to bi razlog granice od 30 godina kod prvog zaposlenja. PRIJEDLOG: U stavcima 11. i 12. brisati uvjet da zapovjednik JVP mora imati 5 godina iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca i kao uvjet staviti najmanje 10 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. OBRAZLOŽENJE: Nije opravdano da su za zapovjednik JVP definirani stroži kriteriji od županijskog vatrogasnog zapovjednika. Primljeno na znanje Djelomično smo prihvatili prijedlog te uskladili odredbe prijedloga zakona
354 Petar Prpić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Potrebno je dodati ''da je mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca.'' Jer se isti stavak zakona može tumačiti, a u određenim slučejavima u praksi je bio tumačen da je osoba mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja na bilo kojem radnom mjestu. Primljeno na znanje Djelomično smo prihvatili prijedlog te uskladili odredbe prijedloga zakona
355 GORAN VIDAKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, županijski vatrogasni zapovjednik te područni vatrogasni zapovjednik koji profesionalno obavlja te poslove, moraju imati navedenu stručnu spremu isključivo smjera zaštite od požara. Ostalim zapovjednicima koji profesionalno obavljaju te poslove pri natječaju prednost dati smjeru zaštite od požara. Obrazloženje: Ovakvim prijedlogom degradirali ste vatrogastvo. Ako glavnog vatrogasnog zapovjednika imenuje vlada, a županijskog i područnog zapovjednika predlaže predsjedništvo vatrogasne zajednice,tada bar neka budu ljudi iz struke. Po ovom prijedlogu na mjesto glavnog zapovjednika može doći i osoba koja je završila fakultet za tetu iz vrtića ili tko već. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
356 KRISTIJAN PERKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. Stavak 3 trebalo bi obrisati ili izmijeniti. Obrazloženje: Nelogično je da se uvjet o vatrogasnoj školi odnosi samo za poslove profesionalnog vatrogasca u razini srednje stručne ili školske spreme. Kako bi pratili struku i razvijali se kvalitetno također i zapovjedni kadrovi u vatrogasnim postrojbama bi trebali imati vatrogasnu školu. Trebalo bi upisati da zapovjednici na svim razinama zapovijedanja moraju imati vatrogasnu školu. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
357 ŽELJKO VLK VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U stavku 6. članka 51. treba obrisati dio stavka koji dopušta da Glavni vatrogasni zapovjednik može biti osoba s "stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima" to je nedopustivo za Glavnog vatrogasnog zapovjednika. Isto načelo vrijedi i stavak 8. u kojem je propisana stručna sprema županijskog zapovjednika...treba obrisati dio stavka koji kaže: " odnosno stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima." Obrazloženje: U stavku 11. članka 51. definirana je stručna sprema za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe koja je za vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena te on mora imati : "završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima." ( što je u redu ) ...ali po tome zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe ima veću razinu formalnog obrazovanja od sebi nadležnih Glavnog i Županijskog vatrogasnog zapovjednika...što nije ni malo u redu Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
358 ŽELJKO VLK VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U stavku 1. članka 51. u kojoj se definiraju uvjeti za prijem na radno mjesto profesionalnog vatrogasca, pored općih uvjeta za zasnivanje mora ispunjavati i posebne uvjete na način da: " - mora imati hrvatsko državljanstvo - da je mlađa od trideset godina prilikom prvog zaposlenja U JAVNU VATROGASNU POSTROJBU - da ima minimalno završenu SREDNJU ŠKOLU VATROGASNU ŠKOLU ( najprije vatrogasna škola) ili srednju stručnu spremu nekog drugog smjera Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
359 mladen magdic VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U članku 51. stavak 11. granicu broja vatrogasaca treba podići granicu na 66 vatrogasaca, iz razloga što do 42 vatrogasca ima manje od 10% Javnih vatrogasnih postrojbi te nema smisla onda uopće stavljati broj 42. U članku 51. stavak 12. također treba podići na granicu od 66 vatrogasaca. U članku 51. stavak 11. treba izjednačiti stručnu spremu sa stavkom 9. tako da zapovjednici javnih postrojbi do 66 vatrogasaca trebaju imati završen najmanje stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima iz razloga što bi u protivnom područni zapovjednik koji je nadležan na intrvenciji zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe imao manju stručnu spremu od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca
360 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 51. U članku 51. stavku 5. na kraju podstavka 1. dodati riječi: "te državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent." Obrazloženje: I ovi državni službenici zaduženi za zračne snage, logistiku, operativu, priobalje i kontinent će u određenim slučajevima po ovlaštenju glavnog vatrogasnog zapovjednika samostalno voditi vatrogasne intervencije pa po toj osnovi moraju biti vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima. U stavku 9. ovog članka brisati riječi: "ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij" Obrazloženje: Zakonom se propisuju uvijek minimalni uvjeti a kako su prije navedenog teksta propisani niži uvjeti od ovih koji se predlažu brisati, više uvjete nije potrebno pisati jer se podrazumijeva da onaj koji ispunjava više uvjete od propisanih ovim Zakonom ispunjava i niže uvjete propisanih ovim Zakonom. U stavku (16) brojke "3. i 4." zamjenjuju se brojkama "1., 4., 5. i 6." Obrazloženje: Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima mora udovoljavati i ovim uvjetima: - mora imati hrvatsko državljanstvo, - da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, - ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti, - da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijeka, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti. Stavak 8. treba izmijeniti na način da glasi: (8) Županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini u županiji gdje zapovjednik javne vatrogasne postrojbe mora zadovoljiti uvjete iz stavka 11. ovog članka, a u županijama gdje zapovjednik javne vatrogasne postrojbe treba ispuniti uvjete iz stavka 12. ovog članka mora imati stručni dodiplomski studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine i petnaest godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Obrazloženje: Ovakvom formulacijom stavka 8. onemogućeno je da županijski zapovjednik ima nižu stručnu spremu od zapovjednika JVP kojemu je županijski zapovjednik nadređen. Napomena za stavak 11. i 12.: U Republici Hrvatskoj ima 47 JVP od ukupno 70 JVP koje imaju manje od 42 uposlena profesionalna vatrogasca što je 67,14% od ukupnog broja JVP a ne 10% kako se navodi: U stavku (12) riječi "manje od 42" treba zamijeniti s riječima "manje odnosno jednako 42" Obrazloženje: Predlaže se ova dorada da se uključi i broj 42 jer prema navedenoj formulaciji imamo u stavku (11) više od 42, a u stavku (12) manje od 42, pa broj 42 je isključen te ga se ovom formulacijom uključuje. Prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja
361 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 52. Opet je propisano u st. 2„ (2) Nakon položenog stručnog ispita vatrogascu s posebnim ovlastima i odgovornostima izdaje se uvjerenje koja vrijedi četiri godine, a može se produljiti na isti rok ako se zadovolje propisani uvjeti.“ Hoće li to opet biti mrtvo slovo na papiru, - nema u prekršajnim odredbama što nakon isteka? OVO JE ZADNJIM PRIJEDLOGOM BRISANO, PITANJE JE ZAŠTO, SMATRA SE POTREBNIM UVESTI NEKI OBLIK PRODULJENJA „LICENCE“ ZA OPERATIVNE VATROGASCE. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
362 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 52. Stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima treba provoditi vatrogasna škola, odnosno provoditi osposobljavanja i polaganje ispita. Stručni ispiti trebaju se kategorizirati u najmanje tri kategorije: 1. zapovjednik DVD-a i voditelj odjeljenja JVP, 2. zapovjednik JVP do 42 vatrogasca, 3. Zapovjednik JVP s više od 42 vatrogasca, županijski zapovjednik, zapovjednik vatrogasnih postrojbi na razini države Prihvaćen Sukladno prijedlogu bit će propisano pravilnikom
363 ŽELJKO VLK VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 52. U stavku 2. članka 52. nakon riječi uvjerenje treba dodati i riječi: " službenu iskaznicu i službenu značku" (2) Nakon položenog stručnog ispita vatrogascu s posebnim ovlastima i odgovornostima izdaje se uvjerenje, službenu iskaznicu i službenu značku. Primljeno na znanje Uredit će se podzakonskim aktima
364 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 52. U članku 52. stavku 2. iza riječi "Uvjerenje" dodati riječi "i iskaznica" Obrazloženje: Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima ima puno ovlasti koje koristi prilikom vatrogasne intervencije te se kod korištenja tih prava mora legitimirati što će činiti s iskaznicom, a ne uvjerenjem koje se nalazi u kadrovskoj službi. Za na primjer ulazak u dom bez privole stanara nije dovoljno imati vatrogasnu odoru koju može svatko kupiti i nositi nego se mora stanaru legitimirati s iskaznicom kao vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima tako da vlasnik stana ima sigurnost da mu u stan ne ulazi provalnik da ga opljačka. Stavak (3) mijenja se i glasi: "(3) Program i način polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovog članka, način izdavanja i izgled uvjerenja i iskaznice, ovlaštenja nosioca iskaznice, vođenje očevidnika izdanih uvjerenja i iskaznica, način imenovanja članova ispitnog povjerenstva s utvrđenim naknadama te ostala pitanja u svezi s tim, pravilnikom propisuje glavni vatrogasni zapovjednik." Obrazloženje: Ako se uvede i iskaznica tada njezin izgled i način izdavanja te vođenje evidencije o tome treba propisati glavni vatrogasni zapovjednik. Primljeno na znanje Uredit će se podzakonskim aktima
365 Nikola Tramontana VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 53. Razdvojiti zdravstvenu sposobnost od tjelesne sposobnosti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
366 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 53. U zasebni članak odvojiti tjelesnu i motoričku sposobnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje
367 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 53. Brisati riječi "koja se prima u vatrogasnu službu" Obrazloženje: zdravstvenu sposobnost i razinu tjelesne i motoričke sposobnosti vatrogasac treba zadržati i nakon zapošljavanja, a ne smo da je to uvjet kod zapošljavanja, a poslije.... Primljeno na znanje Uređeno daljnjim člancima prijedloga zakona
368 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. u st.1. trebalo bi staviti da JVP rade isključivo u turnusu 12-24 12-48, a što je i propisano KU SDLSN RH Primljeno na znanje Regulirano kao u trenutno važećem Zakonu o vatrogastvu
369 Nikola Tramontana VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. U Zakon o vatrogastvu trebalo bi uvesti odredbu da se odredbe o trajanju radnog vremena, dnevnog odmora, noćnog rada, ne primjenjuju na  vatrogastvo  sukladno članku 17. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 4. studenog 2003 o određenim vidovima organizacije radnog vremena. Primljeno na znanje Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
370 VELIBOR TOPOLOVEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Ovo je nepotrebno da bude u zakonu. treba regulirati unutarnjim pravilnikom. Primljeno na znanje Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
371 Tomislav Lončar VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Zakon o radu uređuje predmetnu temu, koja je nedorečeno definirana kroz st.1. i st.11., pa se može tumačiti na više različitih načina, što u konačnici pogoduje poslodavcu - osnivaču. Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata te mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
372 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Vezano uz stavak 12, opći propis o radu je zakon o radu a on ne propisuje povećanje plaće nego samo pravo na povećanu plaću. Koliko je to povećanje - regulira se internim aktom ili kolektivnim ugovorom. Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata te mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
373 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Vezano uz prava iz prekovremenog rada, stavak 12, ako je neko pravo različito uređeno zakonom, ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, primjenjuje se najpovoljnije pravo za radnika. Predlažem da vatrogasac sam odluči želi li slobodne dane ili novac za prekovremeni rad. Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata te mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
374 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Nažalost, ovdje je zgodno prepisivan Zakon o radu ali bez definicije termina. (pripravnost, što je noćni rad, , što je prekovremeni rad). Bilo bi dobro navesti da se ti termini primjenjuju u skladu s odredbama Zakona o radu, ako nisu drugačije definirani ovim zakonom ili kolektivnim ugovorom (POR bih izostavio jer je u biti jednostrani akt poslodavca). Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata te mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
375 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. Članak 54. u potpunosti promijeniti, a kao prvi stavak navesti: Sukladno članku 17. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 4. studenog 2003 o određenim vidovima organizacije radnog vremena, odredbe Zakona o radu o trajanju radnog vremena, dnevnog odmora, noćnog rada, ne primjenjuju na profesionalne vatrogasce. Primljeno na znanje Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
376 Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 54. U članku 54. stavak 7. ispred točke a iza riječi „turnusu“ dodati tekst: te u tu svrhu redovni rad vatrogasaca može trajati duže od 40 sati tjedno, ali ne duže od 42 sata prosječno na razini kalendarske godine Obrazloženje: Postrojbe sa manje od pet vatrogasaca u smjeni ne mogu nikako napraviti raspored redovnog rada na način da pokriju operativnu spremnost od najmanje 3 vatrogasca za izlazak na intervenciju prema važećim odredbama zakona o radu bez rasporeda rada sa „prekovremenim radom iz redovitog rasporeda rada“ (suprotno članku 65. ZoR-a, a i prema trenutnim odredbama KU za DSNRH na taj način se određuje 180 – 200 sati godišnje prekovremenog rada po vatrogascu tako da ne ostaje ništa za intervencije), a rad u turnusu sam po sebi nema svrhu ako njegov ishod nije pokrivena operativna spremnost. Zakonom o radu je određeno 40 sati rada tjedno najviše, pa bi ovim zakonom trebalo odrediti da rad vatrogasaca može trajati 42 sata tjedno čime bi se sa 4 smjene u turnusu pokrio rad od 0 – 24 tijekom godine, a dodatak za rad u turnusu i njegovu visinu neka se ugovara kolektivnim ugovorom (kada je uveden to je bilo 5 %, a to je ova razlika između 40 i 42 sata rada tjedno) Primljeno na znanje Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
377 TOMISLAV NAĐ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. stavak 3 - nezgodno definirano - što ako je dan prijma u vatrogasnu službu bio prije stupanja na snagu ovog Zakona? - ne mogu se primjenjivati uvjeti ovog Zakona! Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata te mišljenjem Ministarstva rada i mirovinskog sustava
378 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. Članak 55. Stavak 7.stjecanjem prava na starosnu mirovinu. Iznimno radni odnos se može produžiti po dogovoru s poslodavcem uz uvjet: - da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove - ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti - da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijeka, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv imovine i kaznena djela protiv službene dužnosti. Primljeno na znanje Uređeno prijedlogom zakona
379 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. 5. i 6. ako odbije prijedlog ugovora o radu ili raspored na drugo radno mjesto... Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
380 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. U stavku (1) na kraju iza riječi profesionalnom vatrogascu dodati riječi "i vatrogascima s posebnim ovlastima i odgovornostima" Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
381 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. Nova točka 7. stavka (1): stjecanjem prava na starosnu mirovinu. Iznimno radni odnos se može produžiti po dogovoru s poslodavcem. Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
382 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. Stavak 2. Kazneno djelo koje se odnosi na sigurnost prometa, ne predstavlja zapreku za zapošljavanje na radnom mjestu vatrogasaca, prema odredbi članka 51. ovog nacrta. Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
383 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. U stavku 2. članka 55. iza riječi "počinio" dodati riječi "s nehajnim oblikom krivnje, u prekoračenju nužne obrane ili" a iza riječi "ovlasti" stavlja se točka i ostali dio teksta se briše. Obrazloženje: Prema članku 20. stavku 3. Kaznenog zakona kada je počinitelj bio u otklonjivoj zabludi o okolnostima da je počinio protupravnu radnju da bi od sebe ili drugoga otklonio istodobnu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti ako zlo koje je počinjeno nije bilo nerazmjerno teže od zla koje je prijetilo i ako nije bio dužan izložiti se opasnosti nema krivnje, a ako je takva osoba bila dužna izložiti se opasnosti (što je slučaj vatrogasca), može se blaže kazniti ili će se kaznit prema pravilima o nehaju kad zakon za počinjeno djelo propisuje kažnjavanje za nehaj. Pa je trebalo urediti da se u takvim slučajevima ne primjenjuje odredba stavka 1. točka 2. Kaznena djela iz prometa nisu preduvjet za zasnivanje radnog odnosa pa se taj dio teksta briše. Nije prihvaćen Ministarstvo pravosuđa nije prihvatilo stavak 2.
384 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 55. Stavak 1.- "pored uvjeta"- u Zakonu o radu (članak 112.) ne navode se uvjeti nego situacije odnosno slučajevi prestanka ugovora o radu. točka 1.- u ZOR stoji da ugovor o radu prestaje "dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti" - predloženo rješenje nije dobro iz razloga što poslodavac sve do obavijesti HZMO nema saznanja da je rješenje pravomoćno i/ili izvršno. Prijedlog zadržati rješenje iz ZOR-a. točka 4.u nacrtu nema odredbi o zaprekama za prijem, govori se u uvjetima točka 5. - tamo gdje se na radnopravni status vatrogasaca primjenjuje opći propis o radu, nema rasporeda na radno mjesto, nego otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. Ovakva situacija je definirana Zakonom o radu i nema potrebe je ovdje posebno navoditi. stavak 6. nejasna odredba, radi se samo o tjelesnoj i motoričkoj sposobnosti, a što je sa zdravstvenom sposobnosti, i ovdje vrijedi komentar kao uz točku 5. Stavak 2. krajnja nužda - ako je kazneno djelo počinjeno u krajnjoj nuždi, tu je isključena potupravnost pa nema kaznene odgovornosti (članak 22. Kaznenog zakona) - prijedlog: brisati krajnju nuždu. Riječi na kraju stavka "danom pravomoćnosti presude - nije jasno na što se odnose. Također ovaj stavak treba uskladiti s odredbom članka 51. stavak 1. podstavak 6.nacrta ZOV-a., koji treba uskladiti s Kaznenim zakonom. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno
385 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 56. Vatrogasci mogu biti zaposleni u državnoj službi i tom slučaju imaju službenički status, zatim u javnim ustanovama, udrugama, trgovačkim društvima i u tom slučaju imaju status radnika, zaposlenika. Nadalje vatrogasci zaposleni u državnoj službi, kao službenici imaju status službene osobe, ostali ne. Prirodi vatrogasne djelatnosti i hijerarhijskom ustroju, po mom mišljenju, više odgovaraju službenički odnosi. Prijedlog: potrebno je jedinstveno urediti Primljeno na znanje Primljeno na znanje
386 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 56. Proširena primjena Kolektivnog ugovora na sve vatrogasce (poput nekadašnjeg kolektivnog ugovora za trgovinu)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
387 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 57. U stavku (1) iza riječi Profesionalnom vatrogascu dodati riječi "i vatrogascima s posebnim ovlastima i odgovornostima" Primljeno na znanje Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
388 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 57. U članku 57. doda novi stavak (4) koji glasi: "(4) Vlada Republike Hrvatske će uredbom propisati radna mjesta s otežanim uvjetima rada na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem." Obrazloženje: Vlada RH treba uredbom urediti koja su to radna mjesta profesionalnih vatrogasaca i pod kojim uvjetima se može neko radno mjesto proglasiti s otežanim uvjetima rada. Nije prihvaćen Ministarstvo unutarnjih poslova se nije usuglasilo s predmetnom odredbom
389 Dražen Pavlić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 57. Prijedlog Dodati novi stavak Profesionalnom vatrogascu na radnom mjestu ronilac staž osiguranja računa se u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju poslova računa kao 18 mjeseci staža osiguranja. Obrazloženje Zakonom o stažu osiguranja s povečanim trajanjem u Članak.24. stavak 1. utvrđuju se zanimanja na kojima fiziološke funkcije organizma nakon određenih godina života opadaju u toj mjeri da onemogućavaju uspješno obavljanje poslova zanimanja na sljedećim radnim mjestima, te se u točki 8. navodi zanimanje ronilac za koje je predviđeno u stavk 2. svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz stavka 1. točaka 1. do 8. ovoga članka računa se u staž osiguranja kao 18 mjeseci. Nije prihvaćen Ministarstvo unutarnjih poslova se nije usuglasilo s predmetnom odredbom
390 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 57. Prijedlog: Dodati novi stavak u kojem se propisuje da Vlada RH, na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika uredbom određuje radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Nije prihvaćen Ministarstvo unutarnjih poslova se nije usuglasilo s predmetnom odredbom
391 Grad Knin VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 58. U odnosu na stavke 5. i 6. dajemo sljedeće primjedbe: Zakonom o radu nije propisana otpremnina u slučaju odlaska radnika u mirovinu, kao ni drugim posebnim zakonima temeljem kojih se osnivaju javne i druge ustanove, nego se u drugim djelatnostima te državnim, javnim i lokalnim službama iznos otpremnine ugovara kolektivnim ugovorom ili propisuje Pravilnikom o radu, ugovorom o radu, pa predlažemo da se ni ovim zakonom to ne propisuje. Ovo osobito jer je jedinica lokalne samouprave osnivač JVP, da je ista proračunski korisnik JLS, jednako kao i sve druge ustanove u vlasništvu JLS (vrtić, knjižnica, muzej, pučko otvoreno učilište i dr.) i ni u jednom posebnom zakonu nije propisan iznos otpremnine, a JLS je dužna osigurati pravedno i u okviru mogućnosti svim korisnicima proračuna zakonska i ugovorena ili propisana prava, pa bi ovim zakonom radnici JVP bili u povoljnijem položaju u odnosu na sve druge, a jedinicama lokalne samouprave se unaprijed propisuje financijski teret za koji nije sigurno da ga može podnijeti. Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
392 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 58. Čl.58. stavak 2. Sadašnji članak (2) Profesionalni vatrogasac, koji je rješenjem zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova vatrogasca zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je nastupila u obavljanju vatrogasnih poslova, ostvaruje naknadu plaće u visini prosječne neto mjesečne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije nastupa nesposobnosti za rad i druga prava iz radnopravnog odnosa, i to od dana donošenja odluke o nesposobnosti do dana izvršnosti rješenja nadležne službe koja odlučuje o pravu na mirovinu. Prijedlog članka: Čl. 58. stavak 2. (2)Profesionalni vatrogasac koji je rješenjem zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova vatrogastva, stječe pravo na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Staž osiguranja treba pokrivati trećinu radnog vijeka, a ako je invalidnost posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu stječe bez obzira na navršeni mirovinski staž. Mirovina kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti određuje se na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina Profesionalni vatrogasac koji je rješenjem zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova vatrogastva, na temelju rješenja vatrogasnog zapovjednika ostvaruje pravo na starosnu mirovinu, ako je navršio mirovinski staž od najmanje 30 godina , od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovog Zakona. Mirovina kao posljedica nesposobnosti za obavljanje poslova vatrogastva, na temelju rješenja vatrogasnog zapovjednika za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, ako je navršio mirovinski staž od najmanje 30 godina , od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima određuje se na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina. Profesionalni vatrogasac koji je rješenjem zdravstvene komisije proglašen nesposobnim za obavljanje poslova vatrogastva ostvaruje naknadu plaće u visini prosječne neto mjesečne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca prije nastupa nesposobnosti za rad i druga prava iz radnopravnog odnosa, i to od dana donošenja odluke o nesposobnosti do dana izvršnosti rješenja nadležne službe koja odlučuje o pravu na mirovinu. Obrazloženje : Na ovaj način rješavaju se svi profesionalni vatrogasci koji dođu u situaciju nesposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, bilo ona nastala zbog opće nesposobnosti ili kao posljedica ozljede na radu. Isto tako rješavaju se profesionalni vatrogasci koji nakon dugog vremena provedenog u spašavanju života i imovine mogu imati donekle pristojnu mirovinu. Nadovezano na obrazloženje članka 78. koje se odnosi na zapovjedni kadar, tj na reizborna mjesta. Ako se pozivamo na „Kako je ipak kao profesionalni vatrogasac žrtvovao je svoje zdravlje spašavajući tuđu imovine i ljudske živote kroz period od 20 godina zaslužio je bolji tretman kad mu se dogodi da nije zbog politike mogao nastavio rad u profesionalnom vatrogastvu.“ Insinuacija da je na taj položaj došao preko politike, pa ako se politika promjeni, zaslužio je drugačiji tretman. Svaki vatrogasac direktno u operativi puno je više žrtvovao svoje zdravlje, pa je i on zaslužio bolji tretman. Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
393 Grad Split VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 58. Brisati stavke od 2. do 7. budući je ista materija regulirana Zakonom o radu kao i kolektivnim ugovorima zaključenim između osnivača i Javnih vatrogasnih postrojbi te pravilnicima o radu. Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
394 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 58. Nije navedeno tko osigurava sredstva za isplatu otpremnina. Stavak 3. i članak 55. stavak 1, točka 1. su u koliziji. U stavku 3. stoji da će se ponuditi poslovi prema preostaloj radnoj sposobnosti, a u članku 55. stavak 1. točka 1. prestanak radnog odnosa ex lege. Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
395 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 58. stavak 5 - ako je navedeni iznos od 24 plaće u netu, onda navedite da sve obveze prema zakonu do bruto 1 i bruto 2 snosi poslodavac. Sukladno računovodstvenim propisima vatrogascu pripada obračun isplaćenog, u zakonskom roku. Nije prihvaćen Navedeno ne piše u stavku 5. članka 58.
396 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 59. Treba jasnije definirati tko će i za koga osigurati stambeno zbrinjavanje iz st. 3., HVZ ili grad / općina, posljedično problem osiguranja značajnijih financijskih sredstava, tu su i drugi oblici prava, a piše „Hrvatska vatrogasna zajednica ODNOSNO jedinica lokalne samouprave“, kako to tumačiti? Primljeno na znanje Osigurava onaj tko je naredio izlazk na intervenciju
397 BLAŽENKA DIVKOVIĆ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 59. U pojmovniku pojam vatrogasac je definiran kao zajednički pojam za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca.U nekoliko odredbi nacrta ovog Zakona (59, 60.), se, neovisno o pomovniku, navode i profesionalni i dobrovoljni vatrogasac. Da se ne bi stvarala zabuna, potrebno je pojmove koristiti u skladu s pojmovnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
398 Nikola Tramontana VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 60. Predlagač mora jasno definirati što to znači “stambeno zbrinjavanje” Primljeno na znanje Uredit će se
399 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 60. Stavak (1) točka 2. stambeno zbrinjavanje u slučaju da je neophodno Primljeno na znanje Uredit će se
400 mladen magdic VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 60. U članku 60. stavak 1. treba izmjeniti visinu oštećenja na 30%, jer sa 30% na više ne može se obavljati posao profesionalnog vatrogasca i ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu temeljem profesionalnog oboljenja i povrede na radu. Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
401 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 61. stavak 3 - što ako se nalaz povjerenstva razlikuje od onoga što utvrdi sudac istrage ili sudski vještak u istrazi? U kojoj mjeri je odluka povjerenstva bitna za stjecanje prava koja su predviđena u prethodnim odredbama? Pravna zaštita ovlaštenika prava? Nije prihvaćen Usklađeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
402 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 62. - Stavak 6 - Obveznik prijave na osiguranje, obveznik obračuna, obustave i uplate doprinosa te obveznik izvješćivanja jest Hrvatska vatrogasna zajednica kada glavni vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasna zajednica županije kada županijski vatrogasni zapovjednik naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca te vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave kada vatrogasni zapovjednik te vatrogasne zajednice naredi angažiranje dobrovoljnih vatrogasaca. o Tamo gdje nije osnovana vatrogasna zajednica i angažiranje dobrovoljaca zapovijedi zapovjednik DVD-a, ne postoji obaveza prijave na osiguranje? Prihvaćen Uredit će se
403 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 62. - Stavak 1 - Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisana zakonom koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti pripadaju dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj zaštiti, obavljanje zadataka na javnim događanjima u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi. o Ovdje u smislu zadataka koje dobrovoljni vatrogasac obavlja treba dodati i osposobljavanja i usavršavanja koja isti polazi, radove na održavanju opreme, tehnike i vatrogasnog doma te taktičke vježbe u smislu održavanja i podizanja operativne spremnosti vatrogasne postrojbe; Prihvaćen Uredit će se
404 TOMISLAV NAĐ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 62. Propisuje li se ovim člankom obaveza uplate doprinosa za dobrovoljne vatrogasce vatrogasnim postrojbama/zajednicama ili samo ukoliko se dogodi ozljeda pa ide naknadno prijava i uplata? Primljeno na znanje Samo ukoliko se dogodi ozljeda
405 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 63. - Stavak 3 - Profesionalni vatrogasac koji odbije psihološku pomoć može se uputit na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled. o U stavku jedan se spominje samo vatrogasac, kako bi u stvari i trebalo biti. No, u stavku 3 se spominje isključivo profesionalni vatrogasac. Znači li to da dobrovoljni vatrogasac može odbiti bez da ga se potom uputi na izvanredni liječnički pregled? o Oko ove stavke treba biti oprezan. Na taj se način potencijalno obilježava ljude. Stavak 3 treba preformulirati na način kako slijedi: „Profesionalni vatrogasac koji odbije psihološku pomoć može se uputiti na izvanredni kontrolni zdravstveni pregled ukoliko kolektiv uoči promjene u ponašanju.“ Ili nekako slično sa naglaskom na to da za to mora postojati valjani razlog. Ukoliko ostane ovako, potencijalno se otvara put da će zapovjednik svako malo nekoga slati na kontrolni zdravstveni pregled sa naglaskom na psihološku procjenu što će između ostalog nužno ostati zabilježeno i u dosjeu vatrogasca. Djelomično prihvaćen Uredit će se
406 INA Industrija nafte d.d. VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 64. Postavlja se pitanje na kojeg vatrogasca se odnosi ovaj članak, treba jasno definirati na kojeg vatrogasca se odnosi ovaj članak. Primljeno na znanje Odnosi se na profesionalne i dobrovoljne
407 TOMISLAV NAĐ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 64. Što je s poreznim olakšicama za operativne dobrovoljne vatrogasce/profesionalne vatrogasce/poslodavce koji zapošljavaju dobrovoljne vatrogasce? Primljeno na znanje Sukladno mogućnostima drugih zakona, uvršteno
408 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 64. Profesionalnom vatrogascu ili i dobrovoljnom vatrogascu? Tko će dobrovoljnom vatrogascu ukinuti GO? Primljeno na znanje Zapovjednik
409 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 66. - Stavak 3 - izvanrednog događaja, nesreće ili katastrofe koje predstavljaju opasnost za područje dviju ili više županija ili za cijelo područje Republike Hrvatske; o Zar je štrajk dopušten ako je isti takav događaj zadesio područje samo jedne županije i područje djelovanja neke vatrogasne postrojbe? o Jasno je da se ovim člankom podrazumijevalo štrajk na razini države, no potrebno je sagledati i situaciju u kojoj će možda samo jedna postrojba imati potrebu iskazati svoje nezadovoljstvo radno-pravnim statusom ili nekim drugim segmentom obavljanja vatrogasne službe. Takav će štrajk također ugroziti pravovremeno i odgovarajuće pružanje pomoći potrebitima; Prihvaćen Uredit će se
410 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 66. 5. vatrogasnih intervencija (2) za vrijeme štrajka mora se osigurati obavljanje vatrogasne djelatnosti i ne smije se smanjiti operativna sposobnost postrojbe Nije prihvaćen Vatrogasne intervencije su obuhvćene podstavcima
411 Nenad Pleše VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 67. St. 4 ... za samostalni rad Hrvatske komore profesionalnih vatrogasaca.- samostalan rad koji ti drugi propiše !? Potrebno ostaviti mogućnost osnivanja komore i propisati način osnivanja i osnivače. Sve ostalo ostaviti komori da defini ra prava i obveze, obveze članova i učlanjivanja, uvjete i djelokrug rada te ostala pitanja koja su potrebna za samostalni rad Hrvatske komore profesionalnih vatrogasaca. Prihvaćen Prihvaća se
412 VELIBOR TOPOLOVEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 67. Dodati stavak 5 u kojem će se regulirati samostalni rad Komore dobrovoljnih vatrogasaca ili brisati stavak 4 OBAVEZNO! Prihvaćen Prihvaća se
413 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 67. - Zašto pravo strukovnog organiziranja ne omogućiti i dobrovoljnim vatrogascima? Pa kako god se to organiziranje kasnije zvalo. Prihvaćen Prihvaća se
414 Nikola Tramontana VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 68. Ovaj članak je nepotreban i predlažem da se briše. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca
415 Tomislav Lončar VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 68. Molim definirati st.1. točka 5. "radna mjesta neoperativnih vatrogasaca" Tko su neoperativni vatrogasci i čime se klasificiraju? Vatrogasac je operativan ili nije vatrogasac! Nije prihvaćen Uredit će se podzakonskim aktom
416 DARIO GAUŠ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 69. - Ovo je ušlo u Zakon očito temeljem nečijeg iskustva iz prošlosti. Nameće se logično pitanje, zašto takvu osobu uopće zaposliti u vatrogasnu službu? Koja je svrha ovih četiri godine odmaka? Da se zaboravi razlog zbog kojega je ta osoba istjerana iz službe? Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca
417 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 70. U zadnjoj verziji prijedloga ZOV-a u čl. 70. bio je naveden st. 3. koji je glasio (3) Uvjete za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, promaknuće i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjete i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u vatrogasna zvanja sukladno ovom Zakonu propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom. Zašto je izbrisano ?? A u članku 120. koji se odnosi na pravilnike još stoji da će se izraditi pravilnik iz čl. 70., a sad je izbrisan. Prihvaćen Uskladit će se
418 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 70. U stavku 2. brisati riječi ", a sve sukladno Programu iz članka 12. ovog Zakona" Dodati novi stavak 3. i 4. koji glase: (3) Uvjete za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuće i napredovanje kroz vatrogasna zvanja utvrdit će glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom. (4) Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka će se propisat uvjete i način prevođenja stečenih osobnih vatrogasnih zvanja u vatrogasna zvanja sukladno ovom Zakonu. Obrazloženje: Vatrogasci stječu određena zvanja i položajna zvanja pa za uvjete pod kojima se ta zvanja stječu treba glavni vatrogasni zapovjednik donijeti pravilnik kojim će regulirati ovo područje i kako se prevode pojedina stečena zvanja do sad. U Programu iz članka 12. ovog zakona se ne utvrđuju zvanja unutar vatrogasne struke a isto tako se ne utvrđuju uvjeti za stjecanje zvanja, pa isti ne može biti uvjet za stjecanje zvanja i funkcionalne oznake u vatrogastvu. Prihvaćen Uskladit će se
419 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 71. stavak 5 - tko utvrđuje povredu službene dužnosti, na koji način i u kojem roku od povrede? Primljeno na znanje Uredit će se općim aktom vatrogasne organizacije
420 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 71. Nejasno je u kojoj mjeri vatrogasac treba poznavati Ustav RH i kako ćemo sa sigurnošću utvrditi da se nije držao Ustava? Primljeno na znanje Odgovornost poslodavca je upoznati radnika s pravima i obvezama
421 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 72. Stavak 3 - dodati, ako je štetu počinio vatrogasac namjerno ili krajnjom nepažnjom. Nije prihvaćen Uredit će se općim aktom vatrogasne organizacije
422 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 73. stavak 2 - tko odlučuje o osnovi i visini štete a da to nije sud, u parničnom postupku? Pravo vatrogasca na žalbu i priziv? Nije prihvaćen Uredit će se općim aktom vatrogasne organizacije
423 Tomislav Lončar VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 74. Nadovezao bih se da čak i ako ima svjedoka, obično se taj boji svjedočiti zbog straha od odmazde nadređenog. Prijedlog da sve osiguravajuće kuće koje djeluju na području RH odvajaju dodatno 1-2% svih premija osiguranja od požara, poplave, prometnih nezgoda i svih drugih nedaća u kojima vatrogasci interveniraju, za osiguranje od štete prema trećim osobama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
424 MARA LIČINA VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 74. Štetu bi trebalo pokrivati osiguranje. Ovime se omogućuje razapinjanje vatrogasaca. Oni idu spašavati, a ne raditi štetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
425 Damir Delišimunović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 74. Članak 74 može značiti situaciju razgovora u 4 oka i teško je dokaziva ako nema svjedoka ili tonskog zapisa događaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
426 VELIBOR TOPOLOVEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 75. članci od 70 do 75 pitam se dali je ovo Zakon o vatrogastvu ili Zakon protiv vatrogasaca? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
427 Tomislav Lončar VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 75. U povjerenstu bi se trebalo definirati na način da bar jedan član dolazi iz neovisne građanske organizacije (tipa GONG ili sl.), a nemože ga imenovati glavni vatrogasni zapovjednik. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
428 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. st (7) Glavni vatrogasni zapovjednik će PROPISATI ???? klasifikaciju radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u javnim vatrogasnim postrojbama. Da li je ovo u nadležnosti GVZ ????? Primljeno na znanje Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca
429 Mario Hrgović VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Primjedba i obrazloženje: Nacrtom prijedloga Zakona o vatrogastvu čl. 76. st. 4. koji utvrđuje iznos osnovice za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca nije utvrđeno od kad se propisana osnovica primjenjuje što znači da bi se propisana osnovica trebala primjenjivati stupanjem na snagu ovog zakona prije donošenja Uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom će se propisati koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta i dr.. Sve navedeno onemogućava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planiranje potrebnih proračunskih sredstava. Prijedlog: Predlažem da se čl. 76. st. 4. propisana osnovica počinje primjenjivati za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona kao što je u čl. 121. st. 1. propisano da su Vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba, vatrogasne zajednice jedinica lokalne samouprave te dobrovoljna vatrogasna društva koja su registrirana kao udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014, 70/2017 i 98/2019), dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona Primljeno na znanje Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca, sindikata
430 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. st.1. treba dodati da "Plaća profesionalnog vatrogasca sastoji se od osnovne plaće, stalnog dodatka na osnovnu plaću za sate koji prelaze redovni mjesečni fond radnih sati zbog redovnog mjesečnog rasporeda rada koji osigurava operativnu spremnost, a ne može biti manji od 13% osnovne plaće te od drugih dodataka na plaću st.5. treba izmijeniti da se KU potpisuju sa jedinicama lokalne i područne samouprave, te treba glasiti "Reprezentativni sindikat u vatrogasnoj djelatnosti s Vladom Republike Hrvatske pregovara o sklapanju granskog KU","Jedinica lokalne samouprave može s reprezentativnim sindikatom odnosno sindikatima na njenom području sklopiti poseban KU za vatrogasnu organizaciju koje je osnivač, s tim da se takvom KU ne mogu ugovoriti manja prava od granskog KU POTENCIJALNI REALNI PROBLEMI : - nema mogućnosti granskog kolektivnog ugovora, prebačeno na potpisivanje sa osnivačima - radno vrijeme je moguće organizirati i drugačije osim u turnusima, 8,8,8,8; - preraspodjela radnog vremena ostavljena zapovjednicima na raspolaganje, - smanjena operativna sposobnost postrojbi Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
431 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Članak 76 nepotreban. to se regulira Kolektivnim ugovorima Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
432 Grad Knin VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. U stavku 3. i 4. predlaže se da se osnovica za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca utvrđuje kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i da ista ne može biti manja od osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te se stavkom 4. predlaže da ukoliko se ne sklopi kolektivni ugovor osnovica za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca ne može biti manja od osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Javne vatrogasne postrojbe nisu korisnici državnog proračuna, nego su korisnici proračuna svojih osnivača. Stoga, smatramo da je neprihvatljivo osnivačima javne vatrogasne postrojbe nametati osnovicu za izračun plaće državnih službenika i namještenika kao osnovicu koja će se primjenjivati za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca. Javne vatrogasne postrojbe su za svoje osnivače samo jedan od proračunskih korisnika, podjednako bitan za jedinicu lokalne samouprave kao što su to vrtići, muzeji, knjižnice i slično. S tog razloga, neprihvatljivo je JVP dovoditi u povoljniju ili nepovoljniju situaciju u odnosu na druge proračunske korisnike i ograničavati njihove osnivače s osnovicom za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Smatramo da visina osnovice za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca, kao i po dosadašnjem Zakonu o vatrogastvu, treba ostati isključivo u nadležnosti osnivača javne vatrogasne postrojbe, sve sukladno postojećim propisima. Jednako tako predlažemo propisati da se koeficijenti utvrđuju prema odgovarajućim radnim mjestima u gradskoj upravi JLS, gdje je to primjenjivo. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
433 VELIBOR TOPOLOVEC VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Još jedan članak koji je nepotreban u zakonu! Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
434 Sindikat vatrogasaca grada Zagreba VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Predlažemo izmjenu članka te da glasi: Plaća profesionalnog vatrogasca Članak 76. 1) Osnovnu plaču profesionalnog vatrogasca, koja se isplaćuje iz proračunskih, sredstava čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice, uvećanog za 0,5% za svaku godinu radnog staža. 2) Koeficijente složenosti poslova, u skladu s klasifikacijom radnih mjesta iz članka 68. ovog Zakona, određuje Vlada uredbom. 3) Prilikom određivanja koeficijenta složenosti poslova profesionalnog vatrogasca, osim uvjeta stručne spreme, složenosti poslova i potrebnog radnog iskustva, uzet će se u obzir i osobno vatrogasno zvanje te odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja. 4) Osnovica za obračun place profesionalnih vatrogasca, koja se isplaćuje iz proračunskih sredstava, ureduje se kolektivnim ugovorom kojim se određuje osnovica za plaću državnih službenika i namještenika. 5) Iznimno od odredbi stavka 1, 2, 3. i 4. ovog članka, kolektivnim ugovorom sklopljenim između sindikata i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave odnosno osnivača, osnovica za obračun plaće i koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasca zaposlenih u javnoj vatrogasnoj postrojbi, mogu se ugovoriti drugačije, uz uvjet da tako određena plaća ne može biti manja od place iz stavka 1. ovog članka. 6) Plaća profesionalnih vatrogasca zaposlenih u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu, dobrovoljnom vatrogasnom društvu, vatrogasnoj zajednici općine, grada, područja, županije, Grada Zagreba i drugoj pravnoj osobi, ureduje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. 7) Plaća profesionalnog vatrogasca se uvećava za posebne uvjete rada, prekovremeni rad, pripravnost, rad noću, subotom, nedjeljom, blagdanom, na Uskrs ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, sukladno kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili ugovoru o radu. 8) Plaća u smislu ovog Zakona je plaća u bruto iznosu. PRIJELAZNE ODREDBE U prijelaznim odredbama je potrebno navesti: Plaća profesionalnog vatrogasaca, do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 68. stavak 3. i članka 76. stavak 2. ovog Zakona, obračunavat će se i isplaćivati na temelju akata koji su vrijedili na dan stupanja na snagu ovog Zakona, a najdulje godinu dana. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom Udruge profesionalnih vatrogasaca
435 Grad Split VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Potpuno je neprihvatljivo vezivanje osnovice za plaće državnih službenika i namještenika budući se plaće zaposlenih u JVP financiraju iz proračuna osnivača te je jedino prihvatljivo dovoditi u vezu s osnovicom službenika i namještenika osnivača, a isto regulirati kolektivnim ugovorom odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu. Slijedom navedenog predlaže se da članak 76. stavak 3. glasi: „(3) Osnovica za izračun plaće profesionalnih vatrogasaca utvrđuje se kolektivnim ugovorom sklopljenim s osnivačem javne vatrogasne postrojbe, odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.“ U stavku 8. navedeno je „visinu dodataka iz stavka 3. ovog članka“, ističemo da stavak 3. regulira osnovicu, te ne spominje dodatak zbog čega je citirani navod potrebno brisati. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
436 Dražen Pavlić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. U Članku 76. stavak 7. treba dodati da će Glavni vatrogasni zapovjednik će propisati klasifikaciju radnih mjesta i minimalne koeficijente složenosti poslova u javnim vatrogasnim postrojbama, koji se mogu povoljnije ugovoriti kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave stavak 8. treba dodati da će Vlada Republike Hrvatske uredbom propisati minimalnu vrijednost koeficijenata i visinu dodataka, koji se mogu povoljnije ugovoriti kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazloženje: ako se misli na ovaj način pojednostaviti izračun za dodjelu minimalnih financijskih sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva u državnom proračunu, ne bi se trebalo ograničiti ugovaranje povoljnijih uvjeta kolektivnim ugovorom sklopljenim s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
437 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Mijenja se stavak 1. članka 76. tako da glasi: "(1) Plaća profesionalnog vatrogasca sastoji se od osnovne plaće i dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, a osnovna plaća čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta uvećanog za dodatke iz stavka 2. i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža." U stavku (7) iza riječi "će" dodati riječ "pravilnikom" Obrazloženje: Mora se definirati kojim aktom će glavni vatrogasni zapovjednik propisati klasifikaciju radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Stavak 8. ovog članka mijenja se tako da glasi: "(8) Visinu dodataka iz stavka 2. ovog članka te visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada na temelju klasifikacije radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca iz stavka 7. ovog članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom." Obrazloženje: Nigdje nije u izračun plaće uzet dodatak za posebne uvjete rada pa je zbog toga trebalo to dodati u stavku 1. Stavak 8 treba izmijeniti jer je stavkom 7. utvrđeno da će glavni vatrogasni zapovjednik odrediti visinu koeficijenta složenosti na temelju klasifikacije radnih mjesta, pa to se onda ne uređuje uredbom Vlade RH. Isto tako se u ovom stavku treba pozvati na stavke ovog članka koje definiraju dodatke. Iza stavka (8) dodati novi stavak (9) koji glasi: "(9) U vatrogasnim postrojbama gdje je malo vatrogasaca u smjeni, višak sati koji se ostvari radom u turnusu a nije ga moguće preraspodijeliti, zbog održavanja operativne pripravnosti na zadovoljavajućoj razini može se kompenzirati dodatkom na osnovnu plaću koji ne može biti manji od 13%." Obrazloženje: Radom profesionalnog vatrogasca u turnusima (12 – 24 – 12 – 48) koji je trenutno reguliran Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u članku 44. stavak 8. se ostvari godišnje višak sati od 176 do 188 što se prema Kolektivnom ugovoru smatraju prekovremeni sati. Dok je Zakonom o radu („NN“ 93/14.) propisano u članku 61. puno radno vrijeme koje ne može biti duže od 40 sati tjedno a člankom 65. stavkom (4) prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom (što nije slučaj za profesionalne vatrogasce), u kojem slučaju ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje. Iz navedenog proizlazi da samo u razlici između mjesečnog fonda sati rada u turnusima i redovnog mjesečnog fonda radnih sati vatrogasac ima maksimalni godišnji fond prekovremenih sati, a pojedina smjena ga i prelazi, bez da sudjeluje i na jednoj vatrogasnoj intervenciji van radnog radnoga vremena što se u pravilu događa kada mu pripada prekovremeni rad ako je radio duže od redovne smjene. Pored financijskih izdataka i nemogućnost poštivanja osnovnog Zakona o radu, ovako ostvareni prekovremeni sati u nekim postrojbama se dodatno plača, a u nekim se koriste kao slobodni dani, što smanjuje operativnu spremnost vatrogasne postrojbe. Ovaj problem je posebno izraženiji kod manjih javnih vatrogasnih postrojbi gdje u smjeni ima 3 – 5 profesionalnih vatrogasca te ako se koriste slobodni dani (jer nema financijskih sredstva za plaćanje prekovremenih sati) što u konačnici uz 50% povećanje broja ostvarenih prekovremenih sati za postrojbu od 3 profesionalna vatrogasca iznosi na godišnjoj razini 3.276 sati te ako se uzme da prosječno godišnje vatrogasac ostvari 2.190 radnih sati pa se dobije da kroz cijelu godinu kod korištenja slobodnih sati zbog prekovremenih ostvarenih radom u turnusu treba dodatnih 1,5 vatrogasac. Dakle od ukupno 12 profesionalnih vatrogasac uposlenih u ovakvoj postrojbi trebalo bi dodati 1,5 profesionalna vatrogasca ili se za toliko smanjuje redovni broj profesionalnih vatrogasac što iznosi 10,5 koji su na raspolaganju tijekom cijele godine. Ovdje se nisu uzeli u obzir korištenje godišnjih odmora te bolovanja, pa kad se i to uzme u obzir što nosi oko 3 vatrogasca manje od ukupno raspoloživih, broj raspoloživih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi koja upošljava 12 profesionalnih vatrogasaca svede se na 7,5 što je po smjeni 1,875 vatrogasaca dakle manje od 2 koji nisu u stanju samostalno odraditi vatrogasnu intervenciju. Iz navedenih razloga utvrđeni dodatak od 13% se anulira utjecaj viška sati ostvarenih radom u turnusu te da se oni ne isplaćuju kao prekovremeni sati ili slobodni dani na osnovu plaču profesionalnog vatrogasca tako da nije oštećen profesionalni vatrogasac a da manje vatrogasne postrojbe zadrže potrebnu razinu operativnosti. Djelomično prihvaćen Uskladit će se, osim st.8. koje nije prihvatilo Ministarstvo financija
438 mladen magdic VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. U članku 76. treba dodati novi stavak 9. koji glasi- Vlada RH osigurat će sredstva za plaće i ostala materijalna prava Javnih vatrogasnih postrojbi, temeljem minimalnih financijskih sredstava za decentralizirane funkcije vatrogastva u državnom proračunu. Obzirom da u Upravnim vijećima sjedi predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice logično je da se i sredstva onda osiguravaju i nadalje u državnom proračunu jer u protivnom 80% Javnih vatrogasnih postrojbi će se ugasiti. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
439 Dragan Medarić VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 76. Odnosi li se ovaj članak na plaće svih profesionalnih vatrogasaca, bez obzira jesu li zaposleni u javnim vatrogasnim postrojbama ili kao profesionalna jezgra dobrovoljnog vatrogasnog društva? "Profesionalan vatrogasac" definiran je na početku ovog Zakona i stoga bi se, tumačeći ovaj Zakon, moralo smatrati da je njegova intencija ujednačiti plaće svih vatrogasaca u Hrvatskoj, bez obzira na mjesto rada, s onima državnih službenika i namještenika. Stavkom 7. određeno je tko propisuje klasifikaciju radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u JVP-u, ali nije određeno tko određuje isto to u DVD-ovima. Primljeno na znanje Profesionalni vatrogasac je isti u dobrovoljnom vatrogasnom društvu i u javnoj vatrogasnoj postrojbi, a u dobrovoljnom vatrogasnom društvu plaću uređuje uprava u dogovoru s općinom tj. gradom
440 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. i nadalje. Smatra se nepotrebnim u ZOV navoditi brojeve Narodnih novina, što ako dođe do novih dopuna propisa? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
441 KARMEN PATTAI VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. U Članku 77. stavak 2. predlaže se Riječi „Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br.: 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18)“ zamijeniti riječima „propisu koji uređuje područje mirovinskog osiguranja“. Obrazloženje: U Zakonu je bolje uvrstiti propis bez brojeva izlaska u Narodnim novinama jer se propis koji uređuje određeno područje nerijetko mijenja. Članak 77. stavak 6. Prijedlog: Riječi „Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br.: 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18)“ zamijeniti riječima „propisom koji uređuje područje mirovinskog osiguranja“. Riječi „članku 181. istog Zakona i članku 27. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine br.: 115/18)“ zamijeniti riječima „odredbama propisa koji uređuje područje mirovinskog osiguranja i zakona koji uređuje područje staža osiguranja s povećanim trajanjem“ Obrazloženje: U Zakonu je bolje uvrstiti propis bez brojeva izlaska u Narodnim novinama jer se propis koji uređuje određeno područje nerijetko mijenja. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
442 TOMISLAV NAĐ VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. Što je s profesionalnim vatrogascima koji su bili zaposleni u profesionalnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu i iste za njih nisu uplaćivali doprinose za staž osiguranja s povećanim trajanjem? Nažalost, u ovoj državi ih ima, vjerovali ili ne. Primljeno na znanje Podnesite tužbu
443 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. Članak 77. -stavak 4. i 5. uskladiti odnosno urediti. Ako vatrogasac odradi 20 godina na poslovima profesionalnog vatrogasca i slijedećih 10 godina na nekom drugom poslu ima pravo na odredbe ovog zakona. U stavku 5. je navedeno "radi samovoljno napuštanja službe": što to znači da isti nisu dali svoj doprinos kao i oni koji su odradili prvih 10 godina nekoj drugoj djelatnosti a zatim kao profesionalni vatrogasac. Prijedlog: dati na volju i mogućnost profesionalnom vatrogascu da odradi dio životnog puta i u nekoj drugoj profesiji te na taj način rehabilitira svoje zdravlje i život do umirovljenja po prijedlogu ovog zakona. Primljeno na znanje To moramo zatražiti obrazloženje Ministarstva rada i mirovinskog sustava
444 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. Na kraju stavka 5. ovog članka prije točke dodaje se tekst: ",osim u slučajevima iz stavka 4. ovog članka" Obrazloženje: U stavku 4. ovog članka utvrđeno je pravo na mirovinu onih koji nisu u vatrogasnoj službi pri odlasku u mirovinu ali imaju 30 godina staža u efektivnom trajanju na poslovima profesionalnog vatrogasca, te su oni sigurna samovoljno napuštali vatrogasnu službu da bi nastavili svoj radni vijek negdje drugdje, te se oni trebaju izuzeti od ove odredbe. Prihvaćen Uredit će se
445 mladen magdic VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 77. U članku 77. treba dodati stavak 3.a. koji treba glasiti- profesionalnom vatrogascu kojem je utvrđeno profesionalno oboljenje ili povreda na radu u visini minimalno 30%, ima pravo na invalidsku mirovinu sa pravima koji su propisani člankom 80. ovog zakona. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
446 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 78. Apsolutno se slažem sa ovakvom odredbom no trebalo bi preciznije definirati ovlasti izdavanja Rješenja za vatrogasce županijske i lokalne razine jer isti nisu zaposlenici SDU i sa poslodavcima potpisuju Ugovore o radu. Primljeno na znanje To će se definirati u dogovoru s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava
447 Hinko Mance VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 78. Treba propisati tko daje prijedlog glavnom vatrogasnom zapovjedniku i u kojim uvjetima glavni vatrogasni zapovjednik može dati rješenje o prestanku ranog odnosa. Prijedlog: Na prijedlog Vatrogasnog vijeća postrojbe ili na osobni zahtjev profesionalnog vatrogasca glavni vatrogasni zapovjednik može donijeti rješenje o prestanku službe zbog ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, kada navrši mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovog Zakona.“ Primljeno na znanje Daje ga odgovorna osoba
448 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 78. Članak 78. -obrazloženje je za "zapovjednike" te treba primijeniti na sve profesionalne vatrogasce zaposlene u JVP-u na osnovi prijedloga ovog zakona a koji to žele. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
449 Grad Split VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 78. Uvažavajući navode iz obrazloženja predlagatelja prema kojem je potrebno zaštiti zapovjedni kadar u vatrogastvu (kao i sve ostale profesionalne vatrogasce) i osigurati mogućnost ranijeg odlaska u starosnu mirovinu držimo da je nužno uvažiti i volju profesionalnih vatrogasaca koji moraju moći slobodno odlučivati o odlasku u mirovinu te je potrebno dodati i zahtjev profesionalnih vatrogasca upućen prema glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Slijedom navedenog predlažemo da članak 78. glasi: „Na zahtjev profesionalnog vatrogasca glavni vatrogasni zapovjednik donijet će rješenje o prestanku službe zbog ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, kada navrši mirovinski staž od najmanje 30 godina, od toga najmanje 20 godina mirovinskog staža na dužnostima, odnosno na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema odredbama ovog Zakona.“ Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata
450 KARMEN PATTAI VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 79. Članak 79. stavak 1. Prijedlog: Riječi „članka 81. do 84. Zakonom o mirovinskom sustavu (Narodne novine br.: 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18)“ zamijeniti riječima „propisa koji uređuje područje mirovinskog osiguranja“. Obrazloženje: U Zakonu je bolje uvrstiti propis bez brojeva izlaska u Narodnim novinama jer se propis koji uređuje određeno područje nerijetko mijenja. Krivo je naveden naziv Zakona. Naziv je Zakon o mirovinskom osiguranju, a ne Zakon o mirovinskom sustavu. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
451 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 79. Čl.79. Sadašnji članak (1) Vrijednosni bodovi osiguranika – profesionalnog vatrogasca radi određivanja mirovine iz članka 77. stavka 2. i 3. te članka 78. utvrđuju se prema najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima, koji se računaju na temelju vrijednosnih bodova utvrđenih za pojedinu kalendarsku godinu prema odredbama članka 81. do 84. Zakona o mirovinskom sustavu (Narodne novine br.: 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) ostvarenih u bilo kojih za osiguranika najpovoljnijih uzastopnih 10 kalendarskih godina ostvarenih od 1998. godine nadalje. (2) Najpovoljniji prosječni vrijednosti bodovi računaju se tako da se zbroj vrijednosnih bodova iz stavka 1. ovog članka podijeli s razdobljem za koje su obračunati. (3) Osobni bodovi utvrđuju se tako da se ukupni mirovinski staž pomnoži s najpovoljnijim prosječnim vrijednosnim bodovima iz stavka 2. ovog članka i polaznim faktorom. Novi stavak 4. (4)Ukupni mirovinski staž se računa u trajanju od najmanje 40 godina Obrazloženje : - pristojna mirovina. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
452 KARMEN PATTAI VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 80. Članak 80. stavak 5. Prijedlog: Riječi „Zakonom o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br.: 71/10, 130/11 i 157/13)“ zamijeniti riječima „propisom koji uređuje područje smanjenja mirovina“. Obrazloženje: U Zakonu je bolje uvrstiti propis bez brojeva izlaska u Narodnim novinama jer se propis koji uređuje određeno područje nerijetko mijenja. Ujedno je i krivo naveden naziv Zakona – između riječi „određenih“ i „odnosno“ nalazi se zarez. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
453 Sindikat vatrogasaca Rijeka VII. PROFESIONALNI I DOBROVOLJNI VATROGASCI, Članak 80. Članak 80. Sadašnji članak (1) Osiguraniku se mirovina određuje na temelju osobnih bodova utvrđenih prema članku 79. ovog Zakona, povećanih za 45 posto. (2) Svota mirovine izračunava se tako da se osobni bodovi iz stavka 1. ovog članka pomnože s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava. (3) Svota mirovine određena prema stavku 1. i 2. ovog članka smanjuje se ovisno o visini i to: 1. za 8% razlika od 2.000,01 do 3.000,00 kuna 2. za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna 3. za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna 4. za 20% iznos iznad 5.000,01 i dalje. (4) Svota mirovine smanjene prema stavku 3. ovog članka ne može iznositi manje od svote najniže mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju. (5) Svota mirovine utvrđena prema ovom članku smanjuje se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br.: 71/10, 130/11 i 157/13). Novi članak: Članak 80. stavak 3. Izmjena alineje 1. 1. za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna Obrazloženje : - povećanje najniže mirovine iziskuje i povećanje od kojeg se iznosa vrši smanjenje. Članak 80. stavak 4. Novi stavak (4) Svota mirovine smanjene prema stavku 3. ovog članka ne može iznositi manje od 5.000,00 kuna mjesečno. Obrazloženje : - na takav način se postiže da se ne smanjuje mirovina na iznos manji od iznosa na koji se primjenjuje smanjenje. Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
454 DARIO GAUŠ PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, VIII. ZAŠTITA NA RADU - Glavu VIII Zakona treba preimenovati; o Umjesto zaštita na radu treba glasiti – ZAŠTITA ZDRAVLJA, ZAŠTITA NA RADU I PREVENCIJA OBOLJENJA - U ovom poglavlju nedostaje zaštita zdravlja i prevencija oboljenja o Vatrogasac se najčešće susreće sa sintetičkom gorivom tvari što posljedično znači da, zbog učestalog izlaganja, ima povećan izgled nastanka malignih oboljenja nego što je to kod obične populacije. Još je 2012. godine nepobitno utvrđena i resorpcija putem kože kao put ulaska štetne tvari u organizam. U tom smislu potrebno je u Zakon ugraditi „kvalifikacijski period“. Izraz koji dolazi iz strane prakse, a njime je u svijetu označen broj godina nakon kojih će se vatrogascu AUTOMATIZMOM priznati određena vrsta karcinoma kao profesionalno oboljenje. Pod određenom vrstom podrazumijeva se da je za različite vrste karcinoma definiran i različiti „kvalifikacijski period“. Trenutnim stanjem vatrogasac je prisiljen na dugotrajnu borbu, sa upitnim ishodom, za priznavanje karcinoma kao profesionalnog oboljenja. o Pogledati: Workers Compensation Act – Tasmania, Section 27. Presumption as to cause of certain diseases in relation to fire-fighters - https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1988-004#GS27@EN SCHEDULE 5 - Diseases, of Fire-fighters, in Respect of Which There is Presumption of Cause - https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1988-004#JS5@EN o U smislu prevencije oboljenja potrebno je ugraditi obavezu poslodavca da tehničkim i organizacijskim mjerama osigura zaštitu zdravlja i prevenciju oboljenja vezanih uz obavljanje vatrogasnih aktivnosti; Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
455 Hinko Mance PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, VIII. ZAŠTITA NA RADU Uvesti odredbu da će Glavni vatrogasni zapovjednik donijeti Procjenu rizika na vatrogasnim poslovima u javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i zajednicama Primljeno na znanje Primljeno na znanje
456 Hinko Mance PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, VIII. ZAŠTITA NA RADU Zaštitu na radu treba regulirati u svim poslovima u vatrogasnim postrojbama i društvima, a ne samo na vatrogasnim intervencijama. Propisati da se na poslove zaštite na radu u vatrogasnim postrojba primjenjuju opći propisi iz zaštite na rado ako ovim zakonom nije drugačije regulirano. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
457 Tomislav Lončar VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 82. Obzirom na Zakon o ZNR čiji je temelj ukloniti radnika iz opasne okoline, ZNR se teško može predviđati i provoditi unaprijed jer su vatrogasne intervencije svaka za sebe i svaka drugačija, pa su samim time nepredvidive. Potrebno je pridržavati se rokova izmjene OZO i skupne ZO, po mogućnosti ih čak i smanjiti, planski predviđati i nabavljati opremu na vrijeme. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
458 DARIO GAUŠ VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 83. - Stavak 1 - Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi osnovna pravila zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu te posebna pravila zaštite na vatrogasnim intervencijama, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima. o I osnovna i posebna pravila ZNR mogu se i moraju provoditi i na vatrogasnoj intervenciji i na svim ostalim aktivnostima; - Stavak 2 - Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju u svim radnim postupcima na vatrogasnoj intervenciji, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima na vatrogasnoj intervenciji, pri čemu mora osigurati vatrogascima najveću moguću razinu zaštite na vatrogasnoj intervenciji. o Izgleda da se prevencija odnosi samo na intervenciju; o Znači li to, primjerice, da poslodavac ne mora ugraditi ventilaciju u garažni prostor da bi zaštitio radnika od udisanja ispušnih plinova vatrogasnih vozila? o Znači li to da pri vježbama sa prisutnim procesom sagorijevanja može reći vatrogascu da ne smije koristiti sredstvo za zaštitu dišnih organa kako bi prištedio na održavanju istog? Nije prihvaćen Usuglašeno s prijedlogom sindikata i Udruge profesionalnih vatrogasaca
459 Damir Delišimunović VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 83. Tko je (sve) poslodavac u smislu ovog Zakona? Nije prihvaćen Uređeno je
460 Tomislav Lončar VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 84. Zakon o zaštiti na radu definira sve vezano uz provođenje ZNR, što uključuje i način zaposlenja stručnjaka ZNR. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
461 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 84. Iza stavka 2. dodati slijedeće stavke 3., 4., 5. i 6.: "(3) Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 vatrogasaca, obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu. (4) Poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom iz Zakona o zaštiti na radu. (5) Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam, odnosno te poslove ugovoriti na način iz stavaka 2., 3. i 4. ovo-ga članka. (6) Ako je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom, ta je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavlja-nje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca. Alternativa dodati stavak 3. koji glasi: "(3) Poslodavac koji zapošljava više od 50 profesionalnih vatrogasaca poslove iz stavka 1. ovog članka uređuje sukladno propisima koji uređuju zaštitu na radu." Kako je stavkom 2. utvrđeno tko obavlja poslove zaštite na radu u vatrogasnim postrojbama koje imaju do 49. profesionalnih vatrogasaca, nije utvrđeno tko poslove zaštite na radu treba obavljati za one postrojbe koje imaju više od 50 uposlenih profesionalnih vatrogasaca pa je to predloženim rješeno. Prihvaćen Uredit će se
462 Hinko Mance VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 85. Riječi poslodavac zamijeniti riječju zapovjednik, Također zapovjednik treba obavijestiti inspekcijsku službu Hrvatske vatrogasne zajednice Nije prihvaćen Ne slažemo se
463 Damir Delišimunović VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 85. Stavak 3 - znači li ta obveza prestanak intervencije ili Zapovjednik može svoju obvezu ispuniti nakon što preda zapovjedništvo? - prekršajna odgovornost po čl. 118. i posljedično naknada štete prema Zapovjedniku (!) Primljeno na znanje To ne znači da prestaje intervencija. Zapovjednik daje obavijest u najkraćem mogućem roku po završetku iste.
464 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 85. U stavku 2. umjesto brojke 39. staviti 38. jer je u tom članku utvrđena vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva. Djelomično prihvaćen Prilagođen je tekst odredbe kako bi se shvatio njezin smisao
465 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 86. u st 4. dodati i tipizaciju vatrogasnih vozila. Prihvaćen Uskladit će se
466 TOMISLAV ORLOVAC VIII. ZAŠTITA NA RADU, Članak 86. Pod ovim člankom 86. st. 4. mogu se za ispitivanja primijeniti slijedeći pravilnici. Isti se odnose na ispitivanja vozila, opreme, uređaja itd., te objekte u kojem se nalazi osoblje. NN 16/2016 (19.2.2016.) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/2016 (19.2.2016.) Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 18/2017 (1.3.2017.) Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 27/2016 (25.3.2016.) Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama NN 27/2017 (24.3.2017.) Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom NN 28/2011 (8.3.2011.) Pravilnik o sigurnosti strojeva NN 29/2013 (8.3.2013.) Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 33/2010 (17.3.2010.) Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 31/2019 (27.3.2019.) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja NN 42/2005 (1.4.2005.) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta NN 46/2008 (23.4.2008.) Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 79/2016 (2.9.2016.) Pravilnik o tlačnoj opremi NN 69/2005 (6.6.2005.) Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom NN 155/2008 (30.12.2008.) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu NN 155/2008 (30.12.2008.) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu NN 91/2018 (12.10.2018.) Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima NN 91/2015 (21.8.2015.) Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 102/2015 (25.9.2015.) Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima NN 61/2016 (6.7.2016.) Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima NN 88/2012 (1.8.2012.) Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 87/2008 (25.7.2008.) Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 68/2019 (17.7.2019.) Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad NN 40/2007 (18.4.2007.) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu Trebalo bi uzeti u obzir da sve javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju izrađenu procjenu rizika prema: NN 112/2014 (24.9.2014.) Pravilnik o izradi procjene rizika u kojoj bi se utvrdili rizici i mjere zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
467 MARA LIČINA PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, IX. VATROGASNE INTERVENCIJE Potrebno je definirati i vatrogasne intervencije na moru. Primljeno na znanje Definirane su
468 Juraj Ban PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, IX. VATROGASNE INTERVENCIJE U glavi IX. VATROGASNE INTERVENCIJE dodati novi članak koji će govoriti o dužnosti vlasnika ili korsnika zemljišta, zgrada i drugih objekata u slučaju požara ili druge nesreće te o naknadi štete istima prouzročene na vatrogasnoj intervenciji. Obrazloženje: Tijekom vatrogasne intervencije, vatrogasci i druge osobe uključene u intervenciju za uspješno okončanje intervencije ponekad moraju koristiti, prolaziti i sl. kroz druga zemljišta ili objekte te su vlasnici ili korisnici istih dužni osigurati neometano korištenje njihovih zemljišta i objekata. Isto tako, vlasnici ili korisnici trebali bi omogućiti vatrogascima neometano korištenje njihovih zaliha ili izvora vode za gašenje požara. Ukoliko nastane šteta na zemljištu (kultiviranom) ili objetima vlasnici ili korisnici trebali bi imati pravo na naknadu štete. Primljeno na znanje Definirano u javnim ovlastima vatrogasaca
469 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. 36. Nejasna je odredba st. 6.„Kada zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da nije u mogućnosti dalje voditi vatrogasnu intervenciju Iz kojih razloga? da li „da raspoloživim sredstvima i snagama“ kao u sadašnjem ZOV-u? Nejasno NADALJE vatrogasnim snagama koje su mu stavljene na raspolaganje ili nije u mogućnosti dalje voditi vatrogasnu intervenciju o tome izvještava nadležni vatrogasni operativni centar ili nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom ili šalje osobu koju je ovlastio za vođenje konkretne vatrogasne intervencije.“ I što će ona? Nejasno, ZAPOVIJEDANJE, VOĐENJE??? Prihvaćen Upotpunjeno
470 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. Što je s događajima koji imaju obilježje prirodne nepogode? Tekst starog ZOV-a) „U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode, županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti župana. U slučaju iz stavka 4. ovoga članka kada župan aktivira stožer civilne zaštite, upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima stožer u radu kojega sudjeluje županijski vatrogasni zapovjednik. Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
471 Nikola Tramontana IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. Točka 4. Nakon riječi “događaj” umjesto točke dodati zarez i rečenicu nastaviti riječima; “…odnosno ako bi bez uključivanja zračnih snaga požar mogao prouzročiti veću materijalnu ili ekološku štetu”. Nije prihvaćen Pogrešno naveden članak
472 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. - Stavak 1 - Vatrogasni operativni centar koji je zaprimio zahtjev za vatrogasnu intervenciju dužan je na vatrogasnu intervenciju, koja se obavlja zbog nastalog događaja, uputiti vatrogasnu postrojbu sukladno vatrogasnom planu. o Niti jedan vatrogasni operativni centar ne zaprima zahtjev već DOJAVU; o Ako postoji komunikacija kojim VOC višeg reda kontaktira VOC nižeg reda može se raditi o PROSLJEĐIVANJU DOJAVE ili o ZAPOVIJEDI, ali nikako o zahtjevu; o Svugdje u Zakonu, U OVOM SMISLU, treba izbaciti riječ ZAHTJEV i zamijeniti je sa DOJAVA! U protivnom moramo mijenjati i školske knjige i priručnike; - Stavci 4, 5, 6 – Previše detaljno opisivanje osnovnih načela koja se savladavaju u vatrogasnoj školi/osnovnom tečaju za dobrovoljnog vatrogasca. Ako se pak ide čitati stavak 1 istog članka dovoljno je jasno da su stavci 4, 5 i 6 sadržani u njemu. Ukoliko se želi ići u tom pravcu, zašto ne definirati i proces donošenja inicijalnih odluka zapovjednika? o Potrebno je brisati navedene stavke; Nije prihvaćen Usklađeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
473 Tomislav Lončar IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. Prema ovome na intervenciju nesmije izaći posada vozila samostalno, ako s njima nije Zapovjednik ili vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima koji su definirani čl.51.st.5. Na ovaj način će svaki vatrogasac morati postati vatrogascem s posebnim ovlastima i odgovornostima kako bi se zadovoljila zakonska norma. Nije prihvaćen Zapovijednik mora biti vatrogasc s posebnim ovlastima i odgovornostima
474 Petar Prpić IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. Potrebno je još regulirati dio vezano za ne mogućnosti izlaska pozvane postrojbe na vatrogasnu intervenciju. Kako će VOC postupiti u navedenom slučaju, a isto tako kako će postupiti u slučaju da ne može dobiti županijskog vatrogasnog zapovjednika za upute o istom. Primljeno na znanje Bit će regulirano vatrogasnim planom
475 IGOR ŠPOLJARIĆ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 87. Potrebno je jasnije definirati ulogu zapovjednika vatrogasne postrojbe ili vatrogasca s posebnim ovlastima. Nemaju sve postrojbe (posebno one samo s područjem djelovanja) vatrogasca s posebnim ovlastima. Na primjer sukladno pravilniku kojeg donosi Glavni vatrogasni zapovjednik ,operativnom planu ili nekim drugim dokumentom vatrogasna postrojba može ili ne može djelovati na određenoj vrsti intervencije ukoliko zapovjednik nije vatrogasac s posebnim ovlastima. Primljeno na znanje Bit će regulirano vatrogasnim planom
476 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 88. - Stavak 1 - Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave zatražit će od županijskog vatrogasnog zapovjednika dodatno uključivanje vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi s područja županije kad događaj prelazi mogućnost vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice lokalne samouprave. Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili ovlašćuje drugog zapovjednika da zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. o Nema on što tražiti od županijskog zapovjednika. On će tražiti isključivo od VOC-a. Previše se u Zakonu spominje Vatrogasni plan, a da isti ne bi funkcionirao. Pa ako isti funkcionira, onda sastavni dio njega mora biti i plan podizanja snaga po definiranim razinama koji mora funkcionirati „automatski“, a o istome će županijski zapovjednik biti obaviješten te vjerojatno i preuzeti zapovijedanje. Radno mjesto županijskog zapovjednika nije 24/7 i podizanje snaga preko njega je tromo i neefikasno. Nemojmo mijenjati na gore ono što trenutno funkcionira odlično! - Stavak 2 - Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik ili zapovjednik kojeg on ovlasti u slučaju požara šume ili otvorenog prostora koji su planom zaštite od požara županije određeni kao požari županijske razine. o Ovdje se spominje „plan zaštite od požara“. Ima li to veze sa „vatrogasnim planom“? Do sada je Plan ZOP-a bio osnovni dokument. Sada se ovim Zakonom uvodi i Vatrogasni plan. Da li ovaj stavak sugerira da će se i dalje koristiti oba ili je greškom ovdje napisano „plan zaštite od požara“? o Možda preuzima. Što je sa požarom koji neće biti definiran „županijskim“? Što je, primjerice, sa velikim rafinerijskim požarom koji je potencijalna prijetnja zajednici sa stajališta sigurnosti i ekologije? Ne bi li županijski trebao preuzeti ili to nije njegova briga? Drugim riječima, što je sa drugim vrstama vatrogasnih intervencija? - Stavak 4 - Županijski zapovjednik zatražit će od Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice uključivanje zračnih snaga s konkretnim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za prijevoz vatrogasaca) kada ocijeni da s raspoloživim zemaljskim snagama, vatrogasnim organizacijama, vatrogasnim postrojbama i vatrogascima nije moguće uspješno sanirati nastali događaj. o Bilo bi dobro ovdje napomenuti da županijski VOC na osnovu zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika traži uključivanje zračnih snaga. Nema potrebe, a niti vremena da županijski vatrogasni zapovjednik to traži osobno, niti da državni VOC komunicira sa njime direktno; Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
477 PAVAO TOMIĆ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 88. PRIJEDLOG: U Stavku 1. nakon teksta "Vatrogasni zapovjednik vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave" dodati tekst "odnosno zapovjednik središnjeg dvd-a". OBRAZLOŽENJE: Namjerno ili greškom izostavljen je zapovjednik središnjeg dvd-a da zatraži od županijskog zapovjednika pomoć drugih vatrogasnih postrojbi radi interveniranja. PRIJEDLOG: Stavak 2. u potpunosti brisati. OBRAZLOŽENJE: Nema potrebe da je ovako definirana ovlast preuzimanja zapovijedanja od strane Županijskog vatrogasnog zapovjednika kada on u svakom slučaju može preuzeti zapovijedanje bez obzira na vrstu intervencije. Nije prihvaćen Regulirano člankom 23. stavak 10. prijedloga zakona
478 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 88. U stavku 1. iza riječi "samouprave" dodati riječi "odnosno zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva gdje je samo jedno dobrovoljno vatrogasno društvo u jedinici lokalne samouprave" Obrazloženje. Tamo gdje na području jedinice lokalne samouprave postoji samo jedan DVD zapovjednik tog DVD-a traži daljnju pomoć. Nije prihvaćen Regulirano člankom 23. stavak 10. prijedloga zakona
479 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 89. - Županijski vatrogasni zapovjednik, zatražit će od Vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice dodatno uključivanje vatrogasnih snaga, vatrogasnih organizacija, vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca s područja drugih županija kad događaj prelazi mogućnosti vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi jedinice područne (regionalne) samouprave. Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom nastavlja županijski zapovjednik ako je požar samo na njegovoj županiji, a ako je na području dviju županija tada zapovijedanje tom vatrogasnom intervencijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik. o Znači li to da već kod intervencije za koju su dovoljne dvije susjedne vatrogasne postrojbe iz različitih županija GVZ preuzima zapovijedanje? o Ove stvari treba riješiti podzakonskim aktom. Nešto slično kao što je Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama, uz sagledavanje i državne i županijske razine. Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
480 INA Industrija nafte d.d. IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 90. Krivi broj članka vjerojatno je riječ o čl.43. predlažemo provjeriti i ispraviti u članku 90. stavak (1). Prihvaćen Ispravit će se
481 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 90. - Stavak 2 - Kada zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu ocijeni da raspoloživim vatrogasnim snagama nije moguće provesti vatrogasnu intervenciju, od nadređenog vatrogasnog zapovjednika traži dodatne vatrogasne snage koje mu se stavljaju na raspolaganje te nadalje zapovijeda tom vatrogasnom intervencijom. o Svugdje u Zakonu treba maknuti da neki zapovjednik dodatne snage traži od nadređenog zapovjednika. Nadležni VOC je servis zapovjedniku na terenu, a to se odnosi i na vatrogasne postrojbe u gospodarstvu. Njihov VOC mora imati kontakt sa županijskim VOC-om. To je put komunikacije. o I ako se stavkom 1 ovog članka kaže da zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu zapovijeda vatrogasnom intervencijom na području pravne osobe za koju je ista osnovana, koji je to i u kojem slučaju njemu nadređeni vatrogasni zapovjednik? o Nespretno je formulirano da zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu ocjenjuje. Znači li to da neki drugi zapovjednik koji je unutarnjim ustrojstvom predmetne vatrogasne postrojbe zadužen za rukovođenje vatrogasnom intervencijom nema ovlasti za ocijeniti da nema dostatne snage? Što kada zapovjednik vatrogasne postrojbe nije prisutan u postrojbi? Ovo također treba uzeti u obzir i u stavku 1 istog članka te navesti da zapovjednik vatrogasne postrojbe u gospodarstvu odnosno trenutno prisutan najviše rangirani zapovjednik, unutarnjim ustrojstvom vatrogasne postrojbe u gospodarstvu određen da rukovodi vatrogasnom intervencijom, zapovijeda vatrogasnom intervencijom na prostoru i građevinama osnivača ili druge pravne osobe u skladu sa člankom... Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
482 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 90. U stavku 1. ovog članka umjesto brojke 48 treba stajati 43. Obrazloženje: U članku 48. su definirani dokumenti a vjerojatno se mislilo na članak 43. gdje je definirana profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu. Prihvaćen Ispravit će se
483 Nikola Tramontana IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 91. U točki 6. riječ “povrijeđenih” zamijeniti s riječi “ozlijeđenih” Prihvaćen Ispravit će se
484 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 91. - Stavak 3 - Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se na zahtjev ovlaštene osobe sukladno pozitivnim propisima. - Stavak 4 - Vatrogasna intervencija u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko – ribolovnom pojasu Republike Hrvatske obavlja se na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru MRCC Rijeka ili nadležne lučke kapetanije, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost na moru. o Stavak 3 i 4, znači li to da fizička osoba koja se našla na cesti odnosno na moru i ima potrebu za vatrogasnom intervencijom najprije treba o emergentnoj situaciji obavijestiti „ovlaštenu osobu“ koja će onda dati „zahtjev“ za vatrogasnom intervencijom? o Umjesto zahtjev za obaviti intervenciju koristiti termin dojava – Svugdje u Zakonu! - Stavci 5, 7, 8 vrlo važne stavke koje s obzirom na naslov prije članka 91 („Zapovijedanju na vatrogasnim intervencijama u ostalim slučajevima“) ispada da se odnose upravo samo na ostale slučajeve. o Maknuti iz tog članka i primijeniti na sve intervencije; o Stavak 6 – Nepotrebno, izbaciti. O tome učiti na Vatrogasnoj taktici – I ponavljati cijeli život; - Stavak 8 - Zapovijed o angažiranju pojedine vatrogasne postrojbe ili dijela vatrogasaca izdaje se usmeno preko komunikacijskog sustava odgovarajućeg vatrogasnog operativnog centra ili direktno od zapovjednika, a svaka takva zapovijed se mora snimati te se naknadno potvrđuje pismenom zapovjedi koju provodi nadležni vatrogasni operativni centar. o Tako je, preko VOC-a. S obzirom da je ovim Zakonom već rečeno i da glavni vatrogasni zapovjednik može neposredno izdati zapovijed nekoj vatrogasnoj postrojbi (što je nedopustivo), potrebno je u ovom stavku definirati koji to vatrogasni zapovjednik može dignuti neku konkretnu postrojbu. S obzirom da se u stavku kaže „pojedine vatrogasne postrojbe“ onda bi vjerojatno trebalo stajati da ju neposredno dizati može zapovjednik te konkretne postrojbe. o Pismena zapovijed je nepotrebna. Operativni plan nekog područja (možda će to definirati i „Vatrogasni plan“?) definira način podizanja vatrogasnih snaga na nekom području. VOC radi sukladno njemu i trenutno bez nepotrebne birokratizacije. U dojavnicu i izviješće se registrira angažman određene postrojbe. Prihvaćen Ispravit će se kako bi odgovaralo smislu
485 Juraj Ban IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 91. U članku 91. stavak 6. umjesto riječi "povrijeđenih" napisati riječ "ozlijeđenih". Obrazloženje: Riječ "ozlijeđen" - koji je zadobio ozljedu [ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu] (izvor: Hrvatski jezični portal) Riječ "ozljeda" - prekid tkiva s gubitkom staničja ili bez njega, na vanjskoj površini ili unutrašnjoj plohi, izazvan raznim mehaničkim, kemijskim, fizikalnim, termičkim agensima, iradijacijom itd. (izvor: Medicinski.info) Riječ "povrijediti" - 1.a. nanijeti tjelesnu povredu, učiniti da na tijelu dođe do loma, nagnječenja ili rane; ozlijediti, pozlijediti b. nanijeti duševnu bol; uvrijediti postupkom ili riječju; 2. prekršiti, narušiti (zakon, propis i sl.) [povrijediti zakon; povrijediti slovo zakona; povrijediti zračni prostor] (izvor: Hrvatski jezični portal) Prihvaćen Ispravit će se
486 Sindikat vatrogasaca Rijeka IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 91. Članak 91. stavak 3. (3) Vatrogasna intervencija na cestama obavlja se na zahtjev ovlaštene osobe sukladno pozitivnim propisima. - tko daje zahtjev za intervenciju na cestama, tehničku intervenciju izvlačenja osoba iz vozila ili sl. koja se odvija na cesti? Prihvaćen Promijenja je odredba članka
487 Nikola Tramontana IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 92. Treba razlučiti dva termina koji se koriste “naredba” i “zapovijed”. Ako koristimo termin “zapovjednik”, onda treba biti dosljedan i koristiti termin “zapovijed”. Prihvaćen Ispravit će se
488 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 92. - Stavak 1, podstavak 10 - zapovjediti izmještanje vozila koja ometaju izvršenje vatrogasne intervencije; o Zašto u ostalim podstavcima naređuje, a u podstavku 10 zapovijeda? Prihvaćen Ispravit će se
489 Tomislav Lončar IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 92. st2. dodati na kraju tekst "nakon čega policija preuzima obvezu zabrane prometa vozila i pristupa osoba. Nije prihvaćen Zna se što je posao policije
490 Tomislav Kunješić IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 92. Ubacit u javne ovlasti da zapovjednici JVP, VZO/VZG, VZŽ i GVZ smiju koristiti plavo rotaciono svjetlo na civilnim automobilima za potrebe vatrogasne intervencije. Razlog je da sami zapovjednici često van radnog vremena sa civilnim vozilom direktno dolaze na intervenciju. Nije prihvaćen Ne može biti predmet ovog zakona
491 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. st 2. Ovdje se spominje procjena ugroženosti od nastanka požara (uz vatrogasni plan), hoće li se preklapati sadržaj vatrogasnog plana i procjene, a što je još s planom ZOP-a Primljeno na znanje Bit će usklađeno s vatrogasnim planom
492 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. st 3. Nejasna formulacija, ima li takav naziv dokumenta ili? Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
493 DARIO GAUŠ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. - Stavak 1 - Na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja zapovjednik vatrogasne zajednice lokalne samouprave ili područne vatrogasne zajednice na temelju pisane zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasaca na području jedinice lokalne samouprave odnosno vatrogasne zajednice područja. o Što je sa JLS gdje nema vatrogasne zajednice? Zapovjednik lokalnog DVD-a ne smije staviti snage u pripravnost? - Stavak 3 - Glavni vatrogasni zapovjednik na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja na temelju zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasnih snaga na području jedne ili više županija. o Ne bi li trebao isto moći napraviti i za cijelu državu? - Stavak 6 - Profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u matičnoj vatrogasnoj postrojbi ima pravo na naknadu za vrijeme pripravnosti za vatrogasnu intervenciju, sukladno odredbama ovog Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu. o A dobrovoljni vatrogasac ima pravo biti u pripravnosti? Primljeno na znanje Prva primjedba je uređena člankom 23. stavkom 10. prijedloga zakona. GVZ može proglasiti stanje pripravnosti, za područje za koje ocijeni da je potrebno
494 Sindikat vatrogasaca Rijeka IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. Članak 93. -stavak 5. " a dobrovoljni vatrogasac zbog ne pridržavanja ovog članka ne može biti kažnjen"; -stavak 6. "a dobrovoljni vatrogasac odnosno poslodavac kod kojega radi ima pravo na određene pogodnosti određene ovim zakonom". Nije prihvaćen Dobrovoljni vatrogasac jednako kao i profesionalni mora opravdati svoj izostanak, a u protivnom prekršajno odgovara. Pogodnosti dobrovoljnih vatrogasaca su uređene prethodnim člancima prijedloga zakona.
495 Damir Delišimunović IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. Pripravnost u smislu ove odredbe treba biti definirana. Postojeća definicija iz Zakona o radu je da je pripravnost ustvari raspoloživost, odnosno radnik je sprema doći raditi ali nije na radnom mjestu odnosno tamo je gdje on želi. Za pripravnost prima naknadu a pripravnost postaje rad kada ga se pozove i on se odazove (tada postaje radno vrijeme). Dojam je da bi tu trebalo postaviti drugačiju definiciju. Što znači "staviti na raspolaganje matičnoj vatrogasnoj postrojbi"? Predlažem da to definirate, jer je kazna od 5.000 do 20.000 kn. Primljeno na znanje Priravnost će biti detaljno razrađena vatrogasnim planom
496 PAVAO TOMIĆ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 93. PRIJEDLOG: Stavak 1. izmijeniti na način da novi glasi: "Na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja, pojave ili stanja zapovjednik vatrogasne zajednice JLS odnosno područne zajednice i zapovjednik središnjeg dvd-a gdje nije osnovana vatrogasna zajednica na temelju pisane zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasaca na području jedinice lokalne samouprave odnosno vatrogasne zajednice područja. OBRAZLOŽENJE: Namjerno ili greškom izostavljen je zapovjednik središnjeg dvd-a. Nije prihvaćen Primjenjuje se odredba članka 23. stavak 10
497 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 94. Problematična bi mogla biti naknada troškova vatrogasnih intervencija na temelju zapovjedi GVZ-a (snosi županija) . st. 3. Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
498 Hinko Mance IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 94. Stavak (5) brisati. Obrazloženje: plaće profesionalnih vatrogasaca ne određuje se temeljem minimalnih financijskih standarada. Minimalni financijski standard je pomoć jedinica lokalne samouprave. Uostalom kad vatrogasci idu u pomoć drugoj JLS, mora osigurati popunu smjene u svojoj postrojbi što su također troškovi za plaće Nije prihvaćen Zbog minimalnog financijskog standard javne vatrogasne postrojbe su dužne na solidarnost
499 Nikola Tramontana IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 95. Nejasno je što podrazumijeva termin “izvanredni događaj” Nejasno je na koje intervencije se odnosi točka 3. ovog članka Primljeno na znanje Pojam “izvanredni događaj” uređen je člankom 2. stavak 1. točka 5. prijedlogom zakona
500 TOMISLAV NAĐ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 95. Stavak 4 - što ako se odluka ne donose? Mogu li postrojbe samostalno donijeti cjenik? Ili uopće ne mogu ostvariti prihod? Primljeno na znanje Odluke će se donijeti
501 Sindikat vatrogasaca Rijeka IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 95. Članak 95. stavak 3. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka troškovi vatrogasne intervencije na cestama naplaćuju se u roku od 30 dana, od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima, a sukladno jedinstvenom cjeniku kojeg donosi glavni vatrogasni zapovjednik. - tko plaća troškove intervencije na županijskim, gradskim, općinskim cestama? Primljeno na znanje Plaćaju ih JLRS
502 ZVONKO VIDEC IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. JLS za isplatu naknada dobrovoljnim vatrogascima odnosno pokrivanje troškova plaće za vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji trebaju osigurati na posebnom kontu proračuna, a ne kao što je to bilo do sad da su odlukom utvrdile isplatu naknade iz sredstava namijenjenih za financiranje redovne djelatnosti DVD-ova te u tom slučaju poslodavci nisu tražili povrat sredstava za svoje zaposlenike. Iznos za povrat predvidjeti prema prosječnom iznosu mogućih naknada za proteklih 5 do 10 godina. Primljeno na znanje O tome treba voditi brigu JLS
503 Franjo Golubić IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Predlažem da se stavak 5. izmjeni tako da isti glasi: "Minimalnu visinu naknade u NETO iznosu po satu rada na intervenciji utvrđuje Hrvatska vatrogasna zajednica jedinstvenu za cijelu RH, a istu naknadu obračunavaju i isplaćuju vatrogasne organizacije i ista predstavlja njihove redovne materijalne troškove koji se planiraju u financijskom planu za tekuću godinu. Predstavničko tijelo može utvrđeni iznos naknade povećati temeljem prijedloga čelnika JLS-a". Obrazloženje: Radi same mogućnosti isplate naknade iz proračuna jedinice lokalne samouprave ista se ne može u toku godine isplaćivati na temelju pojedinačnih zahtjeva već ista mora biti uključena u godišnji proračun JLS-a kao sastavni dio financijskog plana i programa rada vatrogasne organizacije na obavljanju povjerenih javnih ovlasti na području JLS-a. Dosadašnja praksa pokazuje da dobrovoljnim vatrogascima uglavnom nije isplaćivana nikakva naknada iz razloga što je mogućnost ostvarivanja prava na istu bila propisana protivno odredbama Zakona o proračunu na kompliciran način te istu dobrovoljni vatrogasci nisi niti imali mogućnost potraživati zbog kompliciranog i u praksi neprovedivog postupka jer sredstva za isplatu tih pojedinačnih naknada ne mogu se u toku godine pojedinačno potraživati iz proračuna JLS-a. Primljeno na znanje O tome treba voditi brigu JLS
504 Hinko Mance IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Ovo je utopija. Prošla su vremena da dobrovoljni vatrogasci odlaze s posla na intervencije. Ako već do toga dođe dobrovoljni vatrogasac treba dobiti plaću od svog poslodavca, a poslodavcu trošak treba nadoknaditi DVD, a DVD-u županija ili država ovisno po čijoj zapovjedi je bila intervencija, a ne jLS na kojoj je bila intervencija. Županije, odnosno VZ županije previše bježe od odgovornosti za nadoknadu troškova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
505 VELIBOR TOPOLOVEC IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Ovaj Prijedlog zakona nepoznaje dobrovoljce jel ih pisac ovog prijedloga mrzi iz dna duše. Problematiku dobrovoljnih vatrogasaca kad su na intervenciji treba riješiti na skroz drugačiji način. Netreba dobrovoljcu naknada, njemu treba sigurnost da neće dobit otkaz kad ode na intervenciju. Tom problemu treba prići na skroz drugačiji način. poslodavac koji zapošljava dobrovoljnog operativnog vatrogasca mora imat porezne olakšice i njemu mora bit u interesuda zapošljava dobrovoljnog vatrogasca. Nadalje za dobrovoljne vatrogasce treba regulirati olakšice kroz jedinice lokalne samouprave (komunalni doprinos, komunalna naknada, dječji vrtić i slično) kroz osiguravajuće kuće sa olakšicama kod osiguranja imovine, i životnog osiguranja, te olakšicama kod dopunskog zdravstvenog osiguranja. Međutim u ovom prijedlogu zakona ni jedne riječi o tome. Primljeno na znanje To je problem koji nije riješila cijela EU, a stimulacije u lokalnoj zajednici nisu zabranjene, nego su potaknute.
506 TOMISLAV NAĐ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Sve u svemu - tresla se brda, rodio se miš. Dobrovoljcima nikakve naknade, nikakve olakšice, nikakva prava, samo obaveze. Primljeno na znanje Dobrovoljci nisu tu zbog naknada i olakšica
507 Sindikat vatrogasaca Rijeka IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Članak 96. Što je ponuđeno poslodavcu da ima poticaj zaposliti vatrogasca pripadnika operativne postrojbe DVD-a odnosno, omogućiti njegovo napuštanje radnog mjesta u realnom vremenu u donosu na probleme koje treba riješiti (zamjena djelatnika, gubitak financijske dobiti ili. sl)? Treba definirati pogodnosti za poslodavca (kao i za operativnog vatrogasca u DVD-a) u vidu smanjenja plaćanja doprinosa, poreza, cestarina ili sl. U protivnom poslodavac će imati niz mogućnosti da ne omogući napuštanje radnog mjesta operativnom članu DVD-a ili ga ne zaposli (danas privatni sektor prevladava za razliku od "nekad"). Poslodavcu po prijedlogu zakona preostaje da kada i po "zakonu" dozvoli vatrogascu napuštanje radnog mjesta mora tražiti zahtjeve od zapovjednika DVD-a ili neke druge institucije te pisati razne zahtjeve i formulare da mu se refundiraju "izgubljena" sredstva. Smatramo da u praksi to neće funkcionirati. Poslodavcu se treba od strane nadležne V.Z. dostaviti sve potrebno da ne mora ništa osobno tražiti, jer je on taj koji već u početku snosi dodatno opterećenje prilikom potrebe za interveniranjem njegovog djelatnika. Primijeniti primjere iz susjednih zemalja (Austrija, Njemačka i sl.) Primljeno na znanje Prenijeli smo sva pozitivna iskustva iz Austrije i Njemačke
508 Tonči Jelavić IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. (1) Dobrovoljni vatrogasac koji je u radnom odnosu ima pravo sudjelovati na vatrogasnoj intervenciji bez odobrenja poslodavca. Primljeno na znanje Takvo rješenje nije u skladu sa ostalim zakonima
509 Petar Prpić IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Potrebno detaljno definirati kako će se pojedine naknade isplaćivati. Npr. ugovor o djelu, na plaći kao prekovremeni rad i sl. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
510 Damir Delišimunović IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. Što je sa štetom koju trpi poslodavac zbog toga što je zbog izostanka radnika morao preraspodijeliti poslove ili radno vrijeme drugih radnika? Raspored radnog vremena mora se objaviti radnicima najkasnije 7 dana unaprijed, u suprotnom poslodavac može odgovarati. Što je sa vatrogascem koji je bio planiran za noćni rad ili na rad u neradne dane pa bi ostvario pravo na povećanje plaće da je radio? Zašto poslodavac mora sam tražiti potvrdu DVD-a? Sastav obračuna plaće propisan je posebnim aktom, kako ga prilagoditi? Kako voditi evidenciju radnog vremena? (sve to će pitati poslodavac a mislim da je fer dati odmah odgovore) Primljeno na znanje Uredit će se vatrogasnim planom
511 IGOR ŠPOLJARIĆ IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. U članku 98 , stavak 1, navodi se poslodavac dobrovoljnog vatrogasca koji je zaposlen kao i sam vatrogasac imaju određena prava kod intervencija. U stavku 4, istog članka, navodi se da dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu ima određena prava za vrijeme intervencije i za vrijeme vježbe. Ovdje se radi razlika između vatrogasaca u radnom odnosu i bez za vrijeme vatrogasne vježbe? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
512 TOMISLAV ORLOVAC IX. VATROGASNE INTERVENCIJE, Članak 96. U članku 96. možda dodati st. 6. da se Odlukom jedinice lokalne samouprave na prijedlog općinskog načelnika, gradonačelnika oslobodi određeni broj dobrovoljnih vatrogasaca koji bi plaćali komunalnu naknadu. Bilo bi dobro razmotriti ovaj prijedlog i njegovu pravnu stranu, odnosno može li se isti provesti. Primljeno na znanje Uređeno je člankom 110. stavak 8. prijedloga zakona
513 Hinko Mance PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, X. NADZOR U poglavlju Nadzor propisati ustroj i poslove Samostalne službe za inspekcijski nadzor Samostalna služba za inspekcijski nadzor vrši inspekcijski nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i zajednica, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u u smislu ovog zakona. Samostalna služba za inspekcijski nadzor provodi nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u vatrogasnim postrojbama, zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Primljeno na znanje Uredit će se uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice
514 Franjo Golubić X. NADZOR, Članak 99. Predlažem da se članci 99. do 108. brišu jer poslovi inspekcijskog nadzora prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o u ustroju i djelokrugu ministarstava (NN 116/18) ne spadaju u djelokrug HVZ-a već MUP-a sukladno odredbama članka 3, stavak 3 izmjena zakona. U članku 29.a propisano je da HVZ obavlja samo upravne i stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo, a ne i na inspekcijske poslove, dok je u članku 3, stavak 3 izričito navedeno da MUP obavlja i inspekcijske poslove u vatrogastvu. Stoga se ujedno predlaže da se i u članku 123. stavak 2 briše odredba o preuzimanju inspekcijskih poslova u području vatrogastva od MUP-a. Nije prihvaćen Navedeni zakon će se izmjeniti kako bi se isti uskladio s ovim prijedogom zakona
515 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 99. U članku 99. dodati novi stavak u kojem se navodi tko sve podliježe inspekcijskom nadzoru vatrogastva npr. JL(R)S odnosno županije, gradovi i općine, vatrogasne zajednice: županije, područja, grada i općine, pravne osobe koje u svom sastavu imaju profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, središnja dobrovoljna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva..... Nije definirano da li i tko vrši inspekcijski nadzor osposobljenosti i opremljenosti vatrogasaca, kao i opremljenosti i tvrtki razvrstanih u drugu kategoriju ugroženosti od požara odnosno koje moraju imati ustrojeno vatrogasno dežurstvo. Dosadašnjim zakonom tvrtke koje imaju ustrojena vatrogasna dežurstva nisu podlijegala inspekcijskom nadzoru vatrogastva, već isključivo nadzoru inspekcije zaštite od požara po nadležnosti Zakona o zaštiti od požara. Primljeno na znanje Članak 99. stavak 1. prijedloga zakona određuje provedbu inspekcijskog nadzora.
516 TOMISLAV NAĐ X. NADZOR, Članak 99. Dati ovlast inspektorima da vrše nadzor i nad zaštitarskim tvrtkama, odnosno svim pravnim osobama koje zapošljavaju vatrogasce odnosno pružaju usluge protupožarne zaštite. Ili maknuti tu mogućnost da svatko može zapošljavati vatrogasce i pružati usluge, a nema nikakve obveze. Primljeno na znanje Zaštitarske tvrtke ne mogu obavljati vatrogasnu djelatnost, isto je regulirano ovim prijedlogom zakona
517 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 99. U stavku 1. članka 99. umjesto: "Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem Zakona i mjera iz područja zaštite od požara utvrđenih posebnim zakonom." treba stajati : "Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem Zakona i mjera iz područja vatrogastva utvrđenih ovim zakonom." Obrazloženje: U stavku 2. istog članka navodi se da Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovog članka provode inspektori vatrogastva, zaposlenici Hrvatske vatrogasne zajednice (dalje u tekstu: inspektori) što je netočan navod jer inspekcijski nadzor iz područja zaštite od požara provode inspektori zaštite od požara MUP-a u Službama inspekcijskih poslova ustrojenih u Ravnateljstvu civilne zaštite. Navedeno područje uređeno je i provodi se sukladno Zakonu o zaštiti od požara a ne Zakona o vatrogastvu. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
518 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije X. NADZOR, Članak 100. Problematični su uvjeti za poslove inspektora vatrogastva u preciziranju vrste studija „te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima“, (nitko nakon donošenja ZOV-a neće moći biti zaposlen za inspektora, niti za čelnika inspekcije tko nije bio vatrogasac), - da li je to potrebno? Ima dobrih inspektora za vatrogastvo koji su u dosadašnjem radu stekli veliko iskustvo po pitanju provedbe ZUPa i ZUS.a što se mora ipak vrednovati i omogučiti istima da nastave s radom u inspekciji za vatrogastvo Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
519 Davor Stišćak X. NADZOR, Članak 100. U cijelosti podržavam prethodno iznesene prijedloge i činjenice vezane uz izmjene članka 100. stavka 2. kojima se predlaže brisanje uvjeta po kojem inspektori za vatrogastvo trebaju imati pet godina iskustva na mjestu vatrogasca s posebnim ovlastima i odgvornostima (VSPOIO). Naime prema sadašnjem prijedlogu Zakona jedno vatrogasci, bilo dobrovoljni bili profesionalni, koji ispunjavaju opće uvjete mogu biti inspektori!!!!???!. Kako velika većina trenutnih inspektora nisu vatrogasci i nisu bili u mogućnosti steći potrebno iskustvo na poslovima VSPOIO, ukoliko ova zakonska odredba ostane, oni neće više moći obavljati poslove inspekcije odnosno obavljati će ih samo do donošenja pravilnika o unutarnjem redu HVZ što otvara puno pitanja. Tko će po donošenju pravilnika zamijeniti postojeće inspektore? Nove osobe koje su isključivo vatrogasci? Da li se na taj način narušava načelo neovisnosti inspekcijskog nadzora obzirom da su svi vatrogasci bili članovi, zaposlenici vatrogasnih organizacija koje bi trebali nadzirati? Koliko je osoba s definiranim uvjetom (5 g. na poslovma VSPOIO) trenutno u statusu državih službenika i koji mogu biti odmah raspoređeni na poslove inspektora? Ako ih nema kako će se obavljati nadzor do prijema novih inspektora u državnu službu i da li će za njih biti osigurana financijska sredstva u masi plaća? Novi državni službenici po prijemu u državnu službu moraju položiti i državni stručni ispit. Da li će dosadašnji inspektori, ukoliko njihove kvalifikacije neće odgovarati nekom novom sistematiziranom radnom mjestu, ići na raspolaganje te u konačnici, moguće čak ostati i bez posla? Nadalje nelogično je da se u stavku 2. za inspektore definira od uvjet od "pet godina iskustva na poslovima VSPOIO", a osoba koja bi njima trebala biti nadređena ne treba ispunjavati taj uvjet kako je sada predviđeno stavkom 3. članka 100. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
520 Marin Mazor X. NADZOR, Članak 100. Prijedlog: U članku 100. stavku 2. dodati rečenicu: „Iznimno, inspektor vatrogastva ne mora imati pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ukoliko je dosad obavljao poslove inspektora za vatrogastvo.“ Obrazloženje: Prijedlogom Zakona o vatrogastvu, dosadašnji inspektori za vatrogastvo više ne zadovoljavaju uvjete za inspektora vatrogastva jer nemaju pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Inspektori za vatrogastvo imaju više iskustva na poslovima inspekcije od vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima koji nisu obavljali poslove inspekcije, te je inspektore potrebno zadržati na tim radnim mjestima. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
521 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 100. Članak. 100. Inspektori za vatrogastvo iz Dubrovnika, Gospića, Karlovca, Osijeka, Splita, Varaždina, Virovitice, Vukovara i Rijeke zajednički predlažu da se iz članka 100. BRIŠE odredba kojom inspektori za vatrogastvo moraju imati najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Obrazloženje: Mišljenja smo da je potrebno razlučiti bitnu razliku između upravno - inspekcijskog nadzora vatrogastva na čiji se postupak provođenja primjenjuju odredbe zakona koji uređuje upravni postupak i stručnog nadzora vatrogastva. Inspekcijski nadzor obavljaju inspektori za vatrogastvo, a stručni nadzor sukladno članku 109. obavljaju glavni vatrogasni zapovjednik, županijski vatrogasni zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik. U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten: pregledati prostorije, prostore, građevine, vatrogasnu tehniku i opremu, osobnu zaštitnu opremu i predmete radi utvrđivanja stanja, pregledati dokumentaciju u svezi provedbe ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega, upozoriti i udaljiti osobu koja ometa ili onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora, davati pisana i usmena upozorenja i naloge u svezi provođenja ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega, ukazati na nedostatke iz područja vatrogastva i odrediti rokove za njihovo uklanjanje, privremeno zabraniti obavljanje određenih djelatnosti i radnji koje su protuzakonite, tražiti potrebne podatke i obavijesti te uzimati izjave u svezi provođenja ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega, utvrđivati činjenice na vizualan način (foto i videozapis), provjeriti i utvrditi identitet osoba i predmeta kada je to potrebno radi pravilnog vođenja postupka, izdati prekršajne naloge i podnositi optužne prijedloge, izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja. Prilikom inspekcijskog nadzora utvrđuju se naime i druge činjenice koje nisu isključivo vatrogasne struke primjenjujući pravila neupravnog, upravnog i prekršajnog postupka. Inspektor za vatrogastvo vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom ili drugim propisom. Za sve navedene poslove mišljenja smo da nije potrebno iskustvo na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Pregled mjesta vatrogasne intervencije radi utvrđivanja zakonitog postupanja vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasaca kao i analizu većih vatrogasnih intervencija na području jedinice lokalne samouprave trebao bi biti dijelom stručnog nadzora nad vatrogasnim organizacijama kojeg sukladno članku 26. obavljaju županijski vatrogasni zapovjednik Gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik. Većina inspektora za vatrogastvo (13 od 14) koji trenutno obavljaju te poslove nema zvanje niti zanimanje vatrogasca, nema položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i kao takvi ne ispunjavaju uvjet koji se predviđa donošenjem novog zakona, kojim moraju imati najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. U smislu daljnjeg unaprjeđenja vatrogasne djelatnosti i stručnog obavljanja inspekcijskog nadzora vatrogastva inspektori smatraju da se treba brisati iz članka 100. odredba kojom inspektori za vatrogastvo moraju imati najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima ili se od navedene odredbe trebaju izuzeti preuzeti inspektori iz Ministarstva unutarnjih poslova koji trenutno obavljaju poslove inspekcije vatrogastva. Obzirom da su inspektori državni službenici potrebno je dodati uvjet polaganja državnog ispita. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
522 VELIBOR TOPOLOVEC X. NADZOR, Članak 100. Dali u lijepoj našoj uopće ima osoba sa uvjetima koje propisuje ovaj članak, a koji su spremni biti inspektori? Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
523 Hinko Mance X. NADZOR, Članak 100. Teško će postojeći inspektori zadovoljiti uvjet da su pet godina na poslovima vatrogastva s posebnim ovlastima i odgovornostima. Trebalo bi dodat odredbu da inspektor treba imati položen i državni stručni ispit Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
524 Sindikat vatrogasaca Rijeka X. NADZOR, Članak 100. Članak 100. -stavak ukloniti tekst "te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima" Obrazloženje: to ne garantira kvalitetu i neovisnost nadzora i stručnost djelatnika te postoji mogućnost " pogodovanja i sl. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
525 dubravka petrić X. NADZOR, Članak 100. U članku 100. stavku 2. treba brisati riječi „ te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima“. Obrazloženje: Postavljanjem ovog uvjeta za obavljanje posla inspektora za vatrogastvo značilo bi da samo vatrogasac može biti inspektor, a za što nema temelja. Dakle prijedlogom Zakona je predviđeno da isključivo vatrogasna struka provodi apsolutno sve vrste nadzora, kako stručni nadzor tako i inspekcijski nadzor. Prilikom inspekcijskog nadzora utvrđuju se naime i druge činjenice koje nisu vatrogasne struke primjenjujući pravila neupravnog, upravnog i prekršajnog postupka, te cijeli niz i drugih posebnih zakona. Navedeni uvjeti koji su predloženi za inspektore su neosnovani i dovest će do toga da inspektori u svom radu i primjeni propisa prilikom provođenja inspekcijskih nadzora budu nestručni, te se predloženim uvjetima gubi neovisnost inspekcijskog nadzora. Stječe se dojam da se ovakvim prijedlogom Zakona o vatrogastvu radi o pogodovanju točno određenoj skupini. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
526 MARA LIČINA X. NADZOR, Članak 100. Člankom 100. propisan je kako poslove inspektora vatrogastva može obavljati osoba koja ima 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastim i odgovornostima. Tim odredbama veći broj sadašnjih inspektora neće moći vriše vršiti svoju dužnost. Do sada je dobar sistem bio da nadzor provodi Inspektor ali i nadležni vatrogasni zapovjednik. U tom smjeru bi trebalo definirati i ovaj zakon. A uvjete za inspektora neka GVZ propiše pravilnikom. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
527 GORAN VIDAKOVIĆ X. NADZOR, Članak 100. Uvjete rukovoditelja unutarnje ustrojstvene jedinice izjednačiti je sa uvjetima inspektora s razlikom da rukovoditelj mora imati i pet godina radnog iskustva na poslovima inspektora vatrogastva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
528 Tomislav Lončar X. NADZOR, Članak 101. ubaciti i "službenu značku", vezano na čl.103 ovog prijedloga Prihvaćen Uredit e se sukladno prijedlogu
529 Nikola Tramontana X. NADZOR, Članak 103. Inspektori ne bi trebali provoditi naplatu novčane kazne. Nije prihvaćen Tko bi onda naplatio novčanu kaznu?
530 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 103. Predlaže se izmjena roka u članku 103. stavak 3. , koji treba glasiti: "Osoba nad kojom je proveden nadzor obvezna je pisano obavijestiti inspektora o poduzetim mjerama, u roku koji nije duži od 30 dana od dana ukazivanja." Obrazloženje: U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor, poduzima mjere i radnje, a rješenjem osobito nalaže: dovođenje u ispravno stanje vatrogasne tehnike i opreme - održavanje i nabavu propisane zaštitne opreme za vatrogasne intervencije u građevinama i na otvorenom prostoru - nabavka nedostatne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara sukladno planu zaštite od požara i propisima donesenih na temelju ovog Zakona - osiguranje potrebnog broja operativnih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi sukladno planu zaštite od požara i propisa donesenih na temelju ovog Zakona - zabraniti rad vatrogasnoj organizaciji koja nije ustrojena sukladno odredbama ovog Zakona - osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi (dobrovoljnih ili profesionalnih) s potrebnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike na području jedinice lokalne samouprave sukladno planu zaštite od požara. Obzirom da radnje koje prethode donošenju rješenja najčešće nije moguće izvršiti u propisanom roku od 7 dana predlaže se promjena roka za dostavu pisane obavijesti inspektoru o poduzetim mjerama koji nije duži od 30 dana. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
531 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 103. U članku 103. stavak 1. BRISATI alineju 10. u kojoj se navodi da je u obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor ovlašten pregledati mjesto vatrogasne intervencije radi utvrđivanja zakonitog postupanja vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasaca. Istu je potrebno implementirati u poglavlje 3. Stručni nadzor u članku 109. stavak 3. koji se odnosi na Način provođenja stručnog nadzora i njegov sadržaj, obveze koje proizlaze iz istog propisuje pravilnikom glavni vatrogasni zapovjednik. Obrazloženje: Pregled mjesta vatrogasne intervencije radi utvrđivanja zakonitog postupanja vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasaca tj. nadzor vatrogasnih intervencija treba biti dio STRUČNOG NADZORA kojeg obavlja županijski vatrogasni zapovjednik nad radom vatrogasnih postrojbi kako je to navedeno u članku 19. stavak 10. alineja 2. gdje uz ostalo županijski vatrogasni zapovjednik provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području županije odnosno Grada Zagreba i alineji 7. u kojoj se navodi da obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području županije odnosno Grada Zagreba. Stručni nadzor osim županijskog vatrogasnog zapovjednika provode glavni vatrogasni zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik kako je to propisano stavkom 2. članka 109. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
532 Damir Delišimunović X. NADZOR, Članak 103. foto i video snimanje ograničeno je temeljem Zakona o zaštiti na radu, Opće uredbe o zaštiti podataka, s time da je snimanje video kamerom na javnom mjestu u nadležnosti policije a foto snimanje mogu obavljati privatni detektivi. Predlažem da razmotrite ovu ovlast inspektora. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
533 ZVONKO VIDEC X. NADZOR, Članak 104. U stavku 3, alineja 6 bilo bi pravilnije navesti da inspektor sugerira osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi sukladno informacijama navedenim u Procjeni opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara. Nije prihvaćen Uvrštena je odredba koja propisuje da se isto čini sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara
534 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije X. NADZOR, Članak 104. st. 3.Inspekcija izdaje rješenja vezano uz „osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi (dobrovoljnih ili profesionalnih) s potrebnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike na području jedinice lokalne samouprave sukladno planu zaštite od požara.“za razliku od sada. NEĆE LI BITI U „SUKOBU INTERESA“? Nije prihvaćen Nema sukoba interesa, obzirom su isti državni službenici
535 DARIO GAUŠ X. NADZOR, Članak 104. - Pojašnjenje članka 104 ne odnosi se na članak 104, već na članak 106; - Stavak 3, podstavak 4 - U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor, poduzima mjere i radnje, a rješenjem osobito nalaže: o osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi (dobrovoljnih ili profesionalnih) s potrebnim brojem vatrogasaca i vatrogasne tehnike na području jedinice lokalne samouprave sukladno planu zaštite od požara.  Temeljem čega će inspektor naložiti osnivanje odgovarajućeg broja vatrogasnih postrojbi? Hoće li inspekcija raditi Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije? Kada se govori o osnivanju DVD-a, može li inspektor naložiti osnivanje udruge građana? Možda, kada bi se i DVD-a osnivala isključivo temeljem Zakona o vatrogastvu, a ne i temeljem Zakona o udrugama. Potrebno je dodatno pojasniti ovaj podstavak. Djelomično prihvaćen Obrazloženje će se uskladiti. Inspektor će naložiti osnivanje vatrogasnih postrojbi na temelju vatrogasnog plana i plana zaštite od požara.
536 DARIO GAUŠ X. NADZOR, Članak 106. - Pojašnjenje dano uz članak 104; - Pojašnjenje ne odgovara dosadašnjoj praksi. Itekako je inspektor ZNR izlazio na teren i u slučaju smrti i u slučaju ozljede na intervenciji. U tom smislu, vatrogasac je ostvarivao pravo na ozljedu na radu. Kod svake ozljede poslodavac je dužan prijaviti istu. Ovim tumačenjem članka čini se da će priznata biti samo ozljeda na radu kod koje je inspektor izašao na teren, što nije točno. Vezano uz ozljedu na radu, ovaj je zakon prilika da se jednom zauvijek riješi praksu HZZO-a da ne prizna ozljedu na radu zbog tzv. „stečene predispozicije“, što se učestalo događa, a nema osnove za isto. Što se pak tiče procesa priznavanja profesionalnog oboljenja kod vatrogasca, teško da će davanje zadaće vatrogasnom inspektoru da obavi inspekciju u vatrogasnoj postrojbi išta promijeniti. Potrebno je prije ustanoviti listu profesionalnih oboljenja vezanih uz zanimanje vatrogasac te „kvalifikacijski period“ kako je sam to naveo u komentaru uz glavu VIII prijedloga zakona (Zaštita na radu). Prihvaćen Obrazloženje će se uskladiti.
537 DARIO GAUŠ X. NADZOR, Članak 107. - Stavak 1 - O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik. - Stavak 2 - Primjerak zapisnika inspektor uručuje predsjedniku vatrogasne organizacije ili drugoj ovlaštenoj osobi u pravnoj osobi te fizičkoj osobi nad čijim radom se provodi inspekcijski nadzor. o JVP, primjerice, nema predsjednika. Ovo da uručuje predsjedniku treba preformulirati na način da glasi: uručuje ovlaštenoj osobi vatrogasne organizacije; Nije prihvaćen Korištena je formulacija “ili drugoj ovlaštenoj osobi u pravnoj osobi” čime je pokrivena i JVP.
538 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije X. NADZOR, Članak 109. propisano da „Stručni nadzor provode glavni vatrogasni zapovjednik, županijski vatrogasni zapovjednik, gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik.“ A što je s zamjenikom GVZ-a i pomoćnicima (odnosno osobama koje on ovlasti) moglo bi biti problematično. Treba ostaviti i: „njegov zamjenik i pomoćnici u svom djelokrugu rada“ Prihvaćen Uskladit će se
539 KARMEN PATTAI X. NADZOR, Članak 109. U članku 103. stavak 1. BRISATI alineju 10. u kojoj se navodi da je u obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor ovlašten pregledati mjesto vatrogasne intervencije radi utvrđivanja zakonitog postupanja vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasaca. Istu je potrebno implementirati u poglavlje 3. Stručni nadzor u članku 109. stavak 3. koji se odnosi na Način provođenja stručnog nadzora i njegov sadržaj, obveze koje proizlaze iz istog propisuje pravilnikom glavni vatrogasni zapovjednik. Obrazloženje: Pregled mjesta vatrogasne intervencije radi utvrđivanja zakonitog postupanja vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasaca tj. nadzor vatrogasnih intervencija treba biti dio STRUČNOG NADZORA kojeg obavlja županijski vatrogasni zapovjednik nad radom vatrogasnih postrojbi kako je to navedeno u članku 19. stavak 10. alineja 2. gdje uz ostalo županijski vatrogasni zapovjednik provodi stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama na području županije odnosno Grada Zagreba i alineji 7. u kojoj se navodi da obavlja analizu većih vatrogasnih intervencija na području županije odnosno Grada Zagreba. Stručni nadzor osim županijskog vatrogasnog zapovjednika provode glavni vatrogasni zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik kako je to propisano stavkom 2. članka 109. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
540 TOMISLAV NAĐ X. NADZOR, Članak 109. (1) "...i pravnih osoba" ? Kojih pravnih osoba? ili se misli na vatrogasne postrojbe pravnih osoba? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
541 Tomislav Lončar X. NADZOR, Članak 109. Inspekcija provodi inspekcijski nadzor koji je ujedno i stručni nadzor, pa bi bilo poželjno da nadzoru prisustvuje i inspektor. Nije prihvaćen Stručni nadzor provode zapovjednici
542 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske X. NADZOR, Članak 109. U stavku (2) članka 109. iza riječi "glavni vatrogasni zapovjednik," dodati riječi "njegov zamjenik i državni službenici s posebnim položajem koje on ovlasti," Obrazloženje: Nije logično da će glavni vatrogasni zapovjednik moći obavljati stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama nego će to obavljati u pravilu državni službenici s posebnim položajem, te u tom smislu treba doraditi ovaj stavak. Prihvaćen Uskladit će se
543 ZVONKO VIDEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. U stavku 1 se navodi opremanje postrojbi sredstvima iz vlastitog proračuna grada ili općine. Za tu svrhu zakonom bi trebalo propisati da ta sredstva ne smiju biti izdvajana s konta za redovnu djelatnost vatrogasnih organizacija već s posebnog konta. Stavkom 8 i 9 ovog članka dana je mogućnost gradonačelnicima i načelnicima da povećavaju komunalnu naknadu koju u većini slučajeva plaćaju i sami vatrogasci. Trebalo bi razmisliti o drugim mogućnostima prikupljanja potrebnih financijskih sredstava opremanje vatrogasnih postrojbi. Primljeno na znanje JLS može osloboditi vatrogasce od komunalne naknade
544 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. Vezano uz st. 1. Da li će se moći sredstva za Program aktivnosti koristiti kao i do sada temeljem čl. 50. sadašnjeg ZOV-a? „Sredstva za financiranje nabave opreme i sredstva za gašenje požara dobrovoljnih vatrogasnih društava osiguravaju se u državnom proračunu sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku koji Vlada Republike Hrvatske donosi na temelju Zakona o zaštiti od požara te Planu intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 13. ovoga Zakona.“ Potrebno razmotriti. Prihvaćen Uredit će se sukladno prijedlogu
545 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. Problematičan će možda biti st. 4. „Sredstva za troškove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu glavnoga vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u državnom proračunu.“ ako se čita i čl. 94. st. 3. - pitanje tumačenja. Nije prihvaćen Uredit će se vatrogasnim planom
546 Franjo Golubić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. 1. Predlažem da se u stavku 1. na kraju rečenice nastavno doda tekst koji glasi: "Sukladno planu zaštite od požara i vatrogasnom planu JLS te sukladno propisanim mjerilima u vatrogasnoj mreži utvrđenoj za teritorij RH" 2. Predlažem da se stavci 8. i 9. brišu jer uređenje područja komunalne naknade ne spada u djelokrug ovog zakona i iste odredbe su u koliziji sa odredbama posebnog zakona o komunalnom gospodarstvu jer isti ne predviđa mogućnost da se komunalna naknada koristi za financiranje vatrogastva jer isto ne predstavlja komunalnu uslužnu djelatnost. Isto nije potrebno niti stoga što je JLS obvezna u svojem proračunu osigurati dostatna sredstva za financiranje Javne vatrogasne službe sukladno svojem planu zaštite od požara i vatrogasnom planu, a ista sukladno članku 131. stavak 1. samostalno raspolaže vlastitim prihodima u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga. Nije prihvaćen I u trenutno važećem Zakonu o vatrogastvu propisana je takva odredba.
547 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. Uz zakon o vatrogastvu trebalo bi izmijeniti i Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, te povećati stopu (iznos), koji je namijenjen za vatrogastvo. Sada sam Grad Zagreb dobiva dovoljno sredstava iz stope 1% za vatrogastvo, te istu treba povećati i primijeniti na sve JLS, a ne samo na osnivače JVP Nije prihvaćen Uredit će se vatrogasnom mrežom
548 Luka Alamat XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. Članak 110: U stavku 7 iza riječi „djelatnosti“ ubaciti tekst: „popunjavanje postrojbe vatrogasnim kadrom, kao i opremanje vozilima i opremom“, a brisati tekst: „i svojim općim aktima“ koji se nalazi na kraju rečenice iza riječi „požar“. Obrazloženje: Zakonom je potrebno obvezati osnivače ovih postrojbi da ih prioritetno popune ljudstvom i opremi sukladno svom planu zaštite od požara, bez obzira na svoje opće akte, koji bi morali biti sukladni sa istim planom. Brisanjem teksta: „ i svojim općim aktima“, onemogućuje se osnivača postrojbe da svojim općim aktima donosi ustroj drugačiji od Plan zaštite od požara, izbjegavajući tako opremanje i popunjavanje postrojbe ljudstvom sukladno istom Planu. S druge strane obvezu opremanja postrojbi imaju gradovi/općine pa bi je morali imati i osnivači ovih postrojbi, jer bi im se u protivnom dalo na volju hoću/neću opremiti i popuniti postrojbu. Ova dopuna nebi imala smisla ako se ne bi nadopunio i članak 119 (vidi dolje prijedlog za članak 119). Nije prihvaćen To je u nadležnosti inspektora
549 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 110. U stavku 9. briše se riječ "treba" jer je višak. Prihvaćen Ispravit će se
550 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. U Zakonu nije definirano tko je odgovoran za vatrozaštitu na području grada ili općine (u sadašnjem ZOV-u je to jasno definirano) „Članak 3. Općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.“ Da li je dovoljno ono što je navedeno u čl. 111. st. 7. „Čelnik grada, općine, županije i Grada Zagreb odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području.“? Primljeno na znanje Smatramo da je dovoljno kako je navedeno.
551 Franjo Golubić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. 1. Predlažem da se stavak 2. mijenja i da isti glasi: “Iznos potrebnih sredstava u proračunu JLS-a za potrebe vatrogasne djelatnosti utvrđuje se na temelju obveza koje proizlaze iz plana zaštite od požara i vatrogasnog plana JLS-a, a obuhvaća sve planirane troškove redovnih i operativnih aktivnosti uključujući i tekuće investicijsko održavanje, a sukladno financijskom planu i planu rada vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih organizacija sukladno odluci predstavničkog tijela JLS-a o vrsti i opsegu povjerenih javnih ovlasti vatrogasne službe. Financijske planove programa rada sa obrazloženjem i dokazom o iznosu potrebnih sredstava, izrađenih sukladno odredbama zakona o proračunu za proračunske korisnike vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije koje su utvrđene kao nositelji provedbe zadaća iz plana zaštite od požara i vatrogasnog plana na području JLS-a dostavljaju do 15.9. tekuće godine nadležnom upravnom tijelu JLS radi uključivanja istih u proračunske dokumente za tekući i naredne dvije godine. Po odobrenju Programa javnih potreba u vatrogastvu od strane predstavničkog tijela JLS čelnik izvršnog tijela sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama sa vatrogasnim postrojbama i organizacijama sukladno odredbi članka 33. stavak 1 bez javnog natječaja, sukladno odredbama zakona o vatrogastvu kao posebnog propisa.“ 2. Sukladno promjeni stavka 2. kojim je na način sukladan odredbama Zakona o proračunu uređeno financiranje vatrogastva predlažem da se stavci 3. i 6. brišu kao nepotrebni jer predlagač zakona nema ovlasti ovim zakonom uređivati obvezu i način financiranja poslova koji spadaju u samoupravni i ustavni djelokrug JLS jer se sredstva za isto moraju osigurati u proračunu JLS prema proceduri propisanoj za donošenje proračuna. Stoga je potrebno u zakonu propisati obvezu vatrogasnih organizaciju da svoje financijske planove i programe rada izrađene u skladu s programima zaštite od požara i vatrogasnog plana JLS do 15.9. tekuće godine dostave nadležnom upravnom tijelu JLS radi uključivanja financiranja Javne vatrogasne službe u proračun JLS. Propisivanje postotka proračuna koji JLS-ji moraju izdvojiti za financiranje jednog od poslova iz svojeg samoupravnog djelokruga nije u skladu s člankom 131. Ustava RH koji propisuje da jedinice imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, da ti prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima te da je država dužna pomagati slabije jedinice lokalne samouprave ukoliko iste ne ostvaruju dozvoljene prihode za financiranje poslova iz svog samoupravnog djelokruga. 3. Predlažem da se u stavku 5. tekst "Vatrogasne zajednice županije" briše te da se iza riječi zakonom doda novi tekst koji glasi: "DVD-u i Vatrogasnoj zajednici koja provodi protupožarnu zaštitu na području JLS-a sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama o povjeravanju obavljanja poslova Javne vatrogasne službe na području JLS-a" 4. Predlažem da se stavak 7. izmjeni na način da se dio teksta koji glasi "Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području" briše i da se umjesto istog stavi novi tekst koji glasi "Za izvršenje proračuna u dijelu namijenjenog za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području JLS-a sukladno planu zaštite od požara i vatrogasnom planu, a na temelju odluke predstavničkog tijela o povjeravanju obavljanja Javne vatrogasne službe vatrogasnim organizacijama i sklopljenom ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za obavljanje javne vatrogasne službe" Nije prihvaćen Poštivali smo stav Ministarstva financija
552 Mario Hrgović XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. Primjedba i obrazloženje: Nacrtom novog Zakona bitno je drugačije propisana osnovica za izračun financijske obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje vatrogasne djelatnosti koja terminološki nije u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/2017), a koja bi se dodatno svake godine utvrđivala od strane glavnog vatrogasnog zapovjednika uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija što jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave bitno otežava planiranje financijskih sredstava potrebnih za financiranje vatrogasne djelatnosti.. Nadalje Nacrtom prijedloga Zakona o vatrogastvu nisu obuhvaćene nenovčane potpore koje jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave daju vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti. Prijedlog: Predlažem da se izmijeni čl. 11. st. 2. i doda st. 9. na način da glase: (2) Osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna iz stavka 1. ovog članka, na koje se primjenjuje postotak iz stavka 3. ovoga članka, čine prihodi proračuna grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna umanjeni za: – dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, – pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, – vlastite prihode, – namjenske prihode i primitke, – manjak prihoda. (9) sredstva utvrđena stavkom 3 umanjuju se za vrijednost nenovčanih potpora danih vatrogasnoj zajednici i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Nije prihvaćen Poštivali smo stav Ministarstva financija
553 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. U stavak (3), u točkama 1., 2. i 3., i prije riječi " proračunom" dodati riječ: "vlastitim" Primjer: 1. grad, općina ili županija s "vlastitim" proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz osnovice Nije prihvaćen Poštivali smo stav Ministarstva financija
554 Nikola Tramontana XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. VARIJANTA A Način izračuna sredstava za financiranje vatrogastva (1) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti sukladno odredbama članka 110. stavka 1. i 2. ovog Zakona osiguravaju gradovi, općine, županije i Grad Zagreb iz vlastitih proračuna. (2) Osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna iz stavka 1. ovog članka, na koje se primjenjuje postotak iz stavka 3. ovoga članka, čine nenamjenski prihodi poslovanja proračuna grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna, a koju će naputkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija. (3) Sredstva za financiranje vatrogastva koja gradovi, općine i županije moraju izdvojiti iz prihoda proračuna definiranih stavkom 1. i 2. ovog članka za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, utvrđuju se prema sljedećim mjerilima, a najmanje: 1. grad, općina ili županija s proračunom nenamjenskim prihodima poslovanja do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem proračuna nenamjenskih prihoda poslovanja za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 10.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti nenamjenskih prihoda poslovanja proračuna, 2. grad, općina ili županija s proračunom nenamjenskim prihodima poslovanja od 10.000,000,00 kuna izdvaja 4% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti nenamjenskih prihoda poslovanja proračuna, 2. 3. grad, općina ili županija s proračunom nenamjenskim prihodima poslovanja od 25.000,000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 45.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti nenamjenskih prihoda poslovanja proračuna, 3. 4 grad, općina ili županija s proračunom nenamjenskim prihodima poslovanja od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da izdvajanje ne može biti manje od 1% ukupnih nenamjenskih prihoda poslovanja proračunskih sredstava grada, općine ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba. (4) Sredstva koja grad, općina ili županija odnosno Grad Zagreb osigurava za vatrogastvo, sukladno odredbama ovog Zakona doznačuju se vatrogasnoj zajednici grada, područja, općine ili županije odnosno Grada Zagreba ili dobrovoljnim vatrogasnim društvima na svojem području gdje nema vatrogasne zajednice i to najmanje u dvanaestinama najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec. (5) Ako na području grada ili općine nema osnovanog dobrovoljnog vatrogasnog društva ili javne vatrogasne postrojbe, grad ili općina doznačuju sredstva, utvrđena ovim Zakonom vatrogasnoj zajednici županije. (6) Ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju ovog članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreb mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava. (7) Čelnik grada, općine, županije i Grada Zagreb odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području. (8) Vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreb te dobrovoljna vatrogasna društva dužna su dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovog Zakona, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine . Obrazloženje: U članku 111. stavku 2. unošenjem riječi „poslovanja“ (nenamjenski prihodi poslovanja) preciznije se definira pojam nenamjenskih prihoda, odnosno jasno se naznačuje da tu ne ulaze prihodi od prodaje nefinancijske imovine (računi klase 7) niti primici od financijske imovine i zaduživanja (računi klase 8). U stavku 3. alineja 1. brisati riječi „a najmanje“. Naime, stavkom 6. precizirano je da „ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju ovog članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreb mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava.“ Stoga je nepotrebno isticati stavkom 3. da je visina izdvajanja „najmanja“. Stavkom 3. točkama 1., 2. i 3. utvrđuju se mjerila koja gradovi, općine i županije moraju izdvojiti iz prihoda proračuna definiranih stavkom 1. i 2. ovog članka za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica. U dosadašnjoj praksi pojam „s proračunom“ se različito tumačio odnosno pojedina tumačenja išla su za tim da se pod tim pojmom podrazumjevaju ukupni prihodi i primici proračuna, što je apsurdno jer nije razvidno zašto bi postotak kojim se množi osnovica ovisio o ukupnim prihodima proračuna. Puno je logičnije da se osnovica množi određenim postotkom što može dovesti do istog rezultata ali pojednostavljuje obračun. Stoga se predlaže da se osnovica, nenamjenski prihodi poslovanja, množe s određenim postotkom čiji je rezultat vrlo sličan ranijim izračunima. Primjenom predloženih rješenja nepotrebni su bilo kakvi naputci predviđeni stavkom 2. ovog članka. U slučaju nejasnoća eventualno mišljenje vezano uz primjenu ovog članka može dati samo Ministarstvo financija. VARIJANTA B Način izračuna sredstava za financiranje vatrogastva (1) Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti sukladno odredbama članka 110. stavka 1. i 2. ovog Zakona osiguravaju gradovi, općine, županije i Grad Zagreb iz vlastitih proračuna. (2) Osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna iz stavka 1. ovog članka, na koje se primjenjuje postotak iz stavka 3. ovoga članka, čine nenamjenski porezni prihodi proračuna grada, općine, županije odnosno Grada Zagreba ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna, a koju će naputkom utvrditi glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija. (3) Sredstva za financiranje vatrogastva koja gradovi, općine i županije moraju izdvojiti iz prihoda proračuna definiranih stavkom 1. i 2. ovog članka za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, utvrđuju se prema sljedećim mjerilima, a najmanje: 1. grad, općina ili županija s proračunom s poreznim prihodima do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem proračuna poreznih prihoda za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 10.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti poreznih prihoda proračuna, 2. grad, općina ili županija s proračunom poreznim prihodima od 10.000,000,00 kuna izdvaja 4% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice poreznih prihoda za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti poreznih prihoda proračuna, 2. 3. grad, općina ili županija s proračunom poreznim prihodima od 25.000,000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz osnovice stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice poreznih prihoda za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 45.000.000,000 kuna ukupne vrijednosti prihoda proračuna, 3. 4. grad, općina ili županija s proračunom poreznim prihodima od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz osnovice definirane stavkom 2. ovog članka, a svakim povećanjem osnovice poreznih prihoda za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s tim da izdvajanje ne može biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava poreznih prihoda grada, općine ili županije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna poreznih prihoda Grada Zagreba. (4) Sredstva koja grad, općina ili županija odnosno Grad Zagreb osigurava za vatrogastvo, sukladno odredbama ovog Zakona doznačuju se vatrogasnoj zajednici grada, područja, općine ili županije odnosno Grada Zagreba ili dobrovoljnim vatrogasnim društvima na svojem području gdje nema vatrogasne zajednice i to najmanje u dvanaestinama najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec. (5) Ako na području grada ili općine nema osnovanog dobrovoljnog vatrogasnog društva ili javne vatrogasne postrojbe, grad ili općina doznačuju sredstva, utvrđena ovim Zakonom vatrogasnoj zajednici županije. (6) Ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju ovog članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreb mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava. (7) Čelnik grada, općine, županije i Grada Zagreb odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području. (8) Vatrogasne zajednice grada, općine, županije i Grada Zagreb te dobrovoljna vatrogasna društva dužna su dostaviti godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava tijelu koje ih financira prema odredbama ovog Zakona, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine . Obrazloženje: U članku 111. stavku 2. unošenjem riječi „porezni prihodi“ sasvim se precizno definira koji prihodi ulaze u osnovicu za izračun, odnosno jasno se naznačuje da tu ulaze samo prihodi od poreza (računi grupe 611, 613, 614 i 616) ali ne i bilo koji od ostalih grupa prihoda. Naime nije jasno zašto bi vatrogastvo trebalo dobiti određšeni postotak cd prihoda od financijske imovine (računi gruope 641) ili od prihoda od kamata na dane zajmove (računi grupe 643) ili od kazni i upravnih mjera (računi grupe 681) ili od ostalih prihoda (račuuni grupe 683). Porezni prihodi su opći prihodi i jedini oni mogu služiti za osnovicu za financiranje vatrogasne djelatnosti. U stavku 3. alineja 1. brisati riječi „a najmanje“. Naime, stavkom 6. precizirano je da „ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju ovog članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreb mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava.“ Stoga je nepotrebno isticati stavkom 3. da je visina izdvajanja „najmanja“. Stavkom 3. točkama 1., 2. i 3. utvrđuju se mjerila koja gradovi, općine i županije moraju izdvojiti iz prihoda proračuna definiranih stavkom 1. i 2. ovog članka za djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica. U dosadašnjoj praksi pojam „s proračunom“ se različito tumačio odnosno pojedina tumačenja išla su za tim da se pod tim pojmom podrazumjevaju ukupni prihodi i primici proračuna, što je apsurdno jer nije razvidno zašto bi postotak kojim se množi osnovica ovisio o ukupnim prihodima proračuna. Puno je logičnije da se osnovica množi određenim postotkom što može dovesti do istog rezultata ali pojednostavljuje obračun. Stoga se predlaže da se osnovica, porezni prihodi, množe s određenim postotkom čiji je rezultat vrlo sličan ranijim izračunima. Primjenom predloženih rješenja nepotrebni su bilo kakvi naputci predviđeni stavkom 2. ovog članka. U slučaju nejasnoća eventualno mišljenje vezano uz primjenu ovog članka može dati samo Ministarstvo financija. Nije prihvaćen Poštivali smo stav Ministarstva financija
555 VELIBOR TOPOLOVEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. NEODRŽIVO! ili treba postotke iz proračuna primjenjivati na ukupan proračun ili treba postotke odrediti na temelju nenamjenskih prihoda proračuna. Nemože se postotak utvrđivati na ukupan proračun a primjenjivat na nenamjenske prihode. primjerice JLS može dignut kredit koji će povečati ukupan proračun te smanjiti postotak koji će se primjeniti na nenamjenske prihode te tu godinu umanjiti sredstva za vatrogastvo za 50%. NEODRŽIVO! Nije prihvaćen Poštivali smo stav Ministarstva financija
556 Tonči Jelavić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. (6) Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih društava odnosno zajednice iznad zakonom propisanih postotaka obavezno je ukoliko je to u skladu sa vatrogasnim planom u smislu potrebnog broja vatrogasaca, vozila i opreme. Primljeno na znanje Uskladit će se
557 Damir Delišimunović XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 111. stavak 6 - predlažem da financiranje vatrogasnih društava odnosno zajednice, iznad zakonom propisanih postotaka, vežete uz Vatrogasni plan i potreban broj ljudi i potrebnu opremljenost društava. Dakle, općina mora u svojem financiranju definirati vatrogastvo kao prioritet i tražiti način kako da u što kraćem vremenu ispuni obvezu opremljenosti vatrogasaca. Primljeno na znanje Uskladit će se
558 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Stavak (2) Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje uplaćuju 50% iznosa na račun Hrvatske vatrogasne zajednice, a 50% na račun Vatrogasne zajednice Grada Zagreba za imovinu osiguranu na području Grada Zagreba. Za osiguranu imovinu van grada Zagreba Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje uplaćuju 50% iznosa na račun Vatrogasne zajednice županije, a 50% na račun Vatrogasne zajednice JLS ovisno gdje se nalazi osigurana imovina. Obrazloženje: većina imovine osigurana je na području Grada Zagreba i smatramo da samo taj dio treba uplaćivati u HVZ Nije prihvaćen Usuglašeno sa vatrogasnim organizacijama
559 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Stavak (1) Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara. Vrste osiguranja koje u pokriću sadrže rizik požara te udio rizika požara u pojedinim vrstama osiguranja određuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Obrazloženje: Potrebno je utvrditi koje vrste osiguranja i/ili vrste rizika u pokriću sadrže rizik požara u užem smislu, definirati na koje se vrste osiguranja i/ili vrste rizika odnosi obveza izdvajanja vatrogasnog doprinosa, te dodatno na na nivou vrste osiguranja i/ili vrsta rizika koje je učešće u % rizika požara u užem smislu. U vrste osiguranja koje u pokriću sadrže rizik požara, a prema Pravilniku o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja, NN 139-2006 i izmjene i dopune i cjelovite izmjene kasnije NN 23/2016. ubrajaju se: - 03-Osiguranje cestovnih vozila-kasko - 04 Osiguranje tračnih vozila-kasko - 05 Osiguranje zračnih letjelica - 06 Osiguranje plovila - 07 Osiguranje robe u prijevozu - 08 Osiguranje od požara i elementarnih šteta - 09 Ostala osiguranja imovine Nije prihvaćen Usuglašeno sa vatrogasnim organizacijama
560 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Iz prijedloga članka 112. razvidno je da su samo društva za osiguranje obveznici plaćanja protupožarnih premija i to u iznosu 5% od premije osiguranja od požara, a koja sredstva se koriste za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica općina, gradova, županija i Grada Zagreba, prema mjerilima koja utvrdi Vatrogasni stožer Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovim putem željeli bismo naglasiti kako je ovakva obveza protivna ustavnom jamstvu jednakopravnog položaja svih poduzetnika na tržištu jer propisuje obvezu kojom se jedna grupa poduzetnika stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druge. Naime, citiranom zakonskom odredbom upravo su društva za osiguranje stavljena u neravnopravan položaj jer jedini od svih gospodarskih subjekata moraju izdvajati za vatrogastvo iz premije za osiguranje od požara. Ističemo da društva za osiguranje već po svojoj prirodi poslovanja kod ugovorenih osiguranja od požara, u slučaju nastupa osiguranog slučaja, sudjeluju u reparaciji nastale štete, čime pridonose financijskom smanjenju štetnih posljedica nastalih od požara. Obvezom davanja propisanom člankom 112. Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu, društva za osiguranje su jedini gospodarski subjekti koji sudjeluju i u preventivnim ulaganjima koja doprinose smanjenju šteta od požara. Na navedeni su način društva za osiguranje u dvostruko nepovoljnijem položaju od ostalih gospodarskih subjekata koji uopće ne sudjeluju u navedenim davanjima. Navedena obveza za društva za osiguranje propisana je i člankom 46. važećeg Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka Ustavnog suda, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te su od svih gospodarskih subjekata samo društva za osiguranje neosnovano obvezana na plaćanje kroz protekle godine milijunskih iznosa izdvajanjem sredstava u visini 5% od premije osiguranja od požara. Vatrogastvo je prvenstveno djelatnost od javnog interesa, zbog čega razvoju i financiranju vatrogastva moraju doprinositi svi gospodarski subjekti, a posebno oni subjekti koji samim svojim predmetom poslovanja predstavljaju povećani rizik za izbijanje požara, što zasigurno nisu društva za osiguranje. Stoga smatramo da bi se obveza društava za osiguranje propisana člankom 112. Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu trebala ukinuti, jer dovodi u nepovoljan položaj samo jednu grupu gospodarskih subjekata što je čini protuustavnom. Također, nije razvidno iz kojih razloga i temeljem kojih mjerila je navedena obveza nametnuta isključivo društvima za osiguranje. Proizlazi kako se radi o paušalno određenom financijskom nametu, a negativni učinci takve odredbe Zakona vatrogastvu na društva za osiguranje su iznimno veliki u financijskom smislu. Smatramo da je zakonodavac dužan urediti izvore financiranja djelatnosti vatrogastva tako da obveze društava za osiguranje koja se bave pružanjem usluga osiguranja od požara svede na razumnu mjeru u skladu s načelom razmjernosti. Također, ističemo kako ne postoji nikakav javni centralizirani registar vatrogasnih zajednica (državnih, županijskih i lokalnih) s brojevima računa poslovnih banaka na koje treba izvršiti plaćanje kao niti evidencija izvršenih obračuna i uplata u korist istih što čini ovakav način obračuna i plaćanja netransparentnim. S tim u svezi, upitna je i osposobljenost inspektora vatrogastva, zaposlenika Hrvatske vatrogasne zajednice, na tumačenje i čitanje financijskih podataka koja podnosi obveznik plaćanja te je nejasno po kojim kriterijima inspektor utvrđuje ispravnost takvih izvještaja i metodologiju izračuna. Nadalje, ukazujemo i na stavak 6. članka 112. Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu kojim se propisuje: „Društva za osiguranje i fondovi za osiguranje iz stavka 3. ovog članka obvezna su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici najkasnije do kraja veljače tekuće godine, a za prethodnu godinu dostaviti izvješće koje će sadržavati sljedeće podatke: - ukupni prihod osiguravajućeg društva od premije osiguranja od požara - o iznosu obvezne uplate sukladno ovom Zakonu - ukupni iznos uplaćen Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - ukupni iznos uplaćen vatrogasnoj zajednici županije i vatrogasnoj zajednici Grada Zagreba - ukupni iznos uplaćen vatrogasnim zajednicama općinama odnosno grada - razlika za uplatu, odnosno povrat.„ Naime, navedeni stavak smatramo neosnovanim jer je obveza društava za osiguranje predmet redovnih inspekcijskih nadzora koji se provode sukladno članku 40. važećeg Zakona o vatrogastvu odnosno sukladno članku 99. Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu. Prilikom provođenja takvih nadzora od društava se traži dostava svih podataka koji su navedeni kao budući sastavni dio izvješća prema članku 112. stavak 6. Nacrta prijedloga Zakona o vatrogastvu. Sukladno navedenom, suvišno je člankom 112. stavak 6. propisana obveza izvještavanja o ispunjenju propisane obveze društava za osiguranje, čije ispunjenje je predmet redovnih inspekcijskih nadzora, a čiji sastavni dio čini dostava tih istih podataka kao dokaza o ispunjenju obveze u prethodnoj kalendarskoj godini. Nije prihvaćen Usuglašeno s Ministarstvom financija
561 VELIBOR TOPOLOVEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Sredstva u 100% iznosu uplačivati vatrogasnim postrojbama koje su odgovorne za područje JLS na kojoj se nalazi osigurana imovina. jedino ispravno i pravedno i jedino se na taj način odgovorne postrojme mogu adekvatno opremit. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
562 Vatrogasne zajednice Istočne Hrvatske XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Predlaže se: (1) Društva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju na račun Hrvatske vatrogasne zajednice, a ista služe za kupnju vatrogasnih vozila. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
563 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. Provjeriti da li se uplate vrše na račun HVZ ili se, budući je HVZ od 1. 1. 2020. godine središnji državni ured odnosno tijelo državne uprave, uplate vrše u državni proračun. Stavak 2. prijedlog da Vatrogasni stožer kao savjetodavno tijelo, odlučuje o mjerilima za raspodjelu sredstava, po mom mišljenju je u suprotnosti je sa Zakonom o sustavu državne uprave. To bi mogao utvrđivati čelnik državnog tijela, u ovom slučaju glavni vatrogasni zapovjednik, odgovarajućim provedbenim propisom. Nije prihvaćen HVZ je u riznici državnog proračuna već dugi niz godina
564 PAVAO TOMIĆ XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. PRIJEDLOG: U stavku 1. nakon dijela rečenice "se nalazi osigurana imovina" staviti zarez i dodati tekst "odnosno na račun središnjeg dvd-a ako nema osnovane vatrogasne zajednice na području JLS na kojem se nalazi osigurana imovina." OBRAZLOŽENJE: Nije propisano kome se uplaćuje dio premije kada nema osnovane vatrogasne zajednice Grada, Općine ili područja. Nije prihvaćen Primjena članka 23. stavak 10. prijedloga zakona
565 dubravka petrić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 112. U članku 112. stavku 1. trebalo bi decidirano navesti kome će društva za osiguranje uplatiti sredstva u iznosu od 40%, ako na području na kojem se nalazi osigurana imovina nema osnovane niti vatrogasne zajednice općine niti grada. Budući se zna da nema svaka općina, odnosno grad osnovanu vatrogasnu zajednicu. Nije prihvaćen Primjena članka 23. stavak 10. prijedloga zakona
566 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 113. Napomena: za zadnjem Predsjedništvu i OTS-u u Tuhelju prihvaćen je sasvim drugačiji koncept korištenja OKFŠ-a od ovog predviđenog ovim zakonom. Naime, i dalje se predlaže nabava vozila preko Ministarstva poljoprivrede što je u suprotnosti s ovim prijedlogom Zakona. Kako ćete nabavku stotinjak vozila rasporediti vatrogasnim organizacijama "prema stupnju njihove opremljenosti, površini šuma i šumskih zemljišta i stupnju ugroženosti od požara za područje nad kojim provode vatrogasnu djelatnosti"? Primljeno na znanje Postupat će se sukladno dogovoru u Tuhelju, prijedlog zakona nije u suprotnosti
567 VELIBOR TOPOLOVEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 113. Sredstva u 100% iznosu uplačivati vatrogasnim postrojbama koje su odgovorne za područje JLS prema površini šuma i šumskog zemljišta. Jedino će na taj način postrojbe moći biti opremljene na adekvatan način Nije prihvaćen Usuglašeno s Ministarstvom poljoprivrede
568 Vatrogasne zajednice Istočne Hrvatske XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 113. Predlaže se da stavak glasi: (3) Pravo na sredstava iz stavka 1. i 2. ovog članka ostvaruju vatrogasne organizacije prema stupnju njihove opremljenosti, površini šuma, vrijednosti šuma i stupnju ugroženosti od požara za područje nad kojim provode vatrogasnu djelatnost, koje utvrđuje Vatrogasni Stožer Hrvatske vatrogasne zajednice. Nije prihvaćen Usuglašeno s Ministarstvom poljoprivrede
569 ZVONKO VIDEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Stavak 3 ovog članka je neprihvatljiv zbog činjenice da u novijim vozilima uređaj na kojem se može slušati radijski program nije samo autoradio već sustav navigacije, bežičnog telefoniranja i sl. Zakonom predvidjeti mogućnost plaćanja RTV pretplate za samo jedan uređaj u vatrogasnoj organizaciji ako nije moguće drukčije urediti odnosno osloboditi plaćanja pretplate u cijelosti. Velik se novac godišnje "vrti" oko RTV pretplate, a vatrogasci bi iznos mogli korisnije upotrijebiti, osobito oni kojima je 960 kn četvrtina ili petina godišnjeg proračuna u DVD-u. U vezi sa stavkom 4 iznaći mogućnost za smanjenje davanja prilikom tehničkog pregleda vozila. Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
570 Franjo Golubić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Predlažem da se u stavku 3. propiše da DVD-ji i Vatrogasne zajednice plaćaju 25% mjesečne pristojbe za radijske prijemnike koji su ugrađeni u vozilima za potrebe vatrogastva, a isto tako samo 25% iznosa za sve druge pristojbe i naknade koje se plaćaju mjesečno za vatrogasne domove i spremišta, ukoliko od obveza plaćanja istih nisu oslobođeni po posebnim propisima. Smatram da ista obveza treba biti razmjerna prosječnom vremenu korištenja tih usluga uzimajući u obzir da se vatrogasna vozila i druge nekretnine ne koriste neprekidno tijekom 24 sata. Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
571 VELIBOR TOPOLOVEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Stavak 3 i 4 nepotrebni jel ne govore ništa. dodati stavak kojim se vatrogasne postrojbe oslobađaju komunalne naknade za svoju imovinu i komunalnog doprinosa pri izgradnji vatrogasnih domova! Primljeno na znanje To je u nadležnosti JLS
572 Sindikat vatrogasaca Rijeka XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Članak 114. Prijedlog: -stavak 5. javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva ne plaćaju PDV na vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara. Nije prihvaćen Nije u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost
573 DVD Bistra XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Novi tekst stavka (2) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice oslobođene su plaćanja mjesečne pristojbe za radijske prijamnike u skladu sa zakonom kojim je uređena Hrvatska radiotelevizija koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima i vatrogasnim domovima. Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
574 MARA LIČINA XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Vatrogasna vozila bi trebala biti oslobođena plaćanja autocesta i trajektnog prijevoza kao i HRT pristojbe za vozila. Vozila su parkirana u garaži i većinom izlaze povodom vršenja vatrogasne djelatnosti, a tada se najmanje sluša radio. I komunalne naknade bi vatrogasci mogli biti u potpunosti oslobođeni. Nije prihvaćen Usklađeno sa ostalim pozitivnim zakonskim propisima
575 Tonči Jelavić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Zašto se ne ubaci stavak: Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice oslobođene su plaćanja naknada za korištenje autocesta na području Republike Hrvatske. Slično riješenju koje ima Republika Slovenija gdje sva vatrogasna vozila ne moraju kupovati vinjete, bez obzira iz koje države dolaze niti da li koriste svjelosnu i zvučnu signalizaciju. Zašto ne bismo imali ENC-ove gdje bi se samo pratila "potrošnja" odnosno prolasci (koliko se sjećam bilo je govora o tome prije nekoliko godina). Primljeno na znanje Bit će uređeno Zakonom o cestama
576 Tonči Jelavić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. U prijašnjoj verziji, članak 114. glasio je: Olakšice kod plaćanja propisanih pristojbi a sada glasi: Plaćanja propisanih pristojbi. (4) Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice oslobođene su plaćanja mjesečne pristojbe za radijske prijamnike u skladu sa zakonom kojim je uređena Hrvatska radiotelevizija koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima. (6) U mjesecu zaštite od požara, od 1. do 7. svibnja naplaćivat će se, u korist Hrvratske vatrogasne zajednice, a za ujednačenost materijalne opremljenosti vatrogastva i promociju mladih za rad u vatrogastvu, na sve poštanske pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu, osim novina i časopisa, iznos od 50% nominalne vrijednosti prve stope mase pismena prema cjeniku usluga javnog operatera. Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
577 Tonči Jelavić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. (3) Nikako se ne slažem da javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice plaćaju mjesečne pristojbe za radijske prijamnike koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima, u skladu sa zakonom kojim je uređena Hrvatska radiotelevizija. Vatrogasce treba osloboditi plaćanja pretplate jer se novac koji je namijenjen za vatrogasce, vatrogasnu opremu i tehniku zatim troši na HRT pristojbu koja i nije mala ako imate nekoliko vozila. Vatrogasci ne sjede u vatrogasnim vozilima i slušaju radio. Ako novije vozilo ima tvornički ugrađen radio, onda trebamo izvaditi cijeli entertainment sustav iz vozila pa sa time izvaditi navigaciju, bluetooth, apple car play i slično??? Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
578 Damir Delišimunović XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Vezano uz stavak 2, od Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije dobili smo na očitovanje zakonski tekst u kojem stoji formulacija "slobodno raspolažu deviznim sredstvima", a ovdje nedostaje riječ "deviznim"? (Vjerujem da su svi svjesni ozbiljnosti donošenja ovog zakona.) Nije prihvaćen I devizna sredstva su sredstva
579 IGOR ŠPOLJARIĆ XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Stavak 2 treba glasiti: Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice oslobađaju se mjesečne pristojbe za radijske prijamnike koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima. Recimo, za dva vozila 160 kn x12=1920 kn godišnje što je u većini slučajeva veliki novac za bilo koji DVD s područjem djelovanja. Primjer za JVP-e još je drastičniji. Što je s TV prijemnicima ako postoje u vatrogasnim domovima? Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
580 Ivica Lonjak XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. Dodati točku 5, tj primijeniti Zakon o upravnim pristojbama NN115/2016, članak 8, Od pristojbi oslobođeni su: stavak 2, ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi, VATROGASCI ( ubaciti ili formirati točku 5), te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti, u smislu ovog Zakona; osnovna djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu. Obrazloženje : Da se JVP i DVD oslobode taksa i pristojbi . Primljeno na znanje Nije prihvaćeno od Ministarstva uprave
581 Ivica Lonjak XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 114. čl. 114. (3)Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice plaćaju mjesečne pristojbe za radijske prijamnike koji su ugrađeni u vatrogasnim vozilima, u skladu sa zakonom kojim je uređena Hrvatska radiotelevizija. Nema smisla da se po vozilu plaća RTV pristojba iz razloga što velike postrojbe kao npr. JVP Zagreb s 62 vozila i 5 postaja i trenažnim centrom, na godišnjoj razini izdvajala oko 80 000 kn, a za što se može kupiti neophodna oprema za osnovnu djelatnost, jer vatrogasci ne sjede u vozila i slušaju radio Zagreb. Prijedlog: da se pretplata plaća kao i za kućanstva , jedna pretplata po lokaciji tj postaji. Hvala na razumijevanju. Nije prihvaćen Usuglašeno s mišljenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
582 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 115. vezano uz financiranje osposobljavanja „Financijska sredstva za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca osiguravaju Hrvatska vatrogasna zajednica, vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba, vatrogasne zajednice gradova, područja odnosno općina te dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe.“ je vrlo široko definirano Primljeno na znanje Primljeno na znanje
583 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 116. Mijenjati i dopuniti stavak1 sa Mreža vatrogasnih postrojbi obuhvaća vatrogasne postrojbe na vatrogasnom operativnom teritoriju Republike Hrvatske potrebne za obavljanje učinkovite vatrogasne djelatnosti Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva financija
584 Franjo Golubić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 116. 1. Predlažem da se stavak 3. izmjeni tako da isti glasi: "Sredstva za financiranje vatrogasne mreže osiguravaju se u proračunima JLP(R)S i u državnom proračunu RH". Obrazloženje: Uređivanje financiranja poslova iz samoupravnoga djelokruga JLP(R)S u isključivoj je nadležnosti lokalnih jedinica sukladno članku 131. Ustava RH, koji određuje da jedinice imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg samoupravnoga djelokruga i da ti prihodi moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom te da je država dužna pomagati financijski slabije JLS-je u skladu sa zakonom. Smatram da svi građani RH moraju imati pravo na Javnu vatrogasnu službu pod jednakim uvjetima sukladno odredbama ustava RH te se stoga zakonom ne smije na neustavan i nejednak način zadirati u prava jedinica utvrđena u članku 131. Ustava RH i u članku 14. Ustava koji jamči jednakost svih pred zakonom. 2. Predlažem da se u stavku 4. propišu osnovna mjerila i kriteriji za utvrđivanje vatrogasne mreže i kriteriji za njezino financiranje jer prema stajalištu ustavnog suda u zakonu se moraju utvrditi osnovni kriteriji i mjerila u okviru kojih će vlada RH uredbom dalje detaljnije utvrditi način i kriterije za ustroj i financiranje vatrogasne mreže. Predlažem da se ta osnovna mjerila za utvrđivanje vatrogasne mreže odrede na način da se uzmu u obzir sljedeći parametri: Površina i broj stanovnika JLS, Tip naselja u pogledu gustoće naseljenosti, Stupanj razvijenosti uslužnih, gospodarskih i poljoprivrednih djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, požarno eksplozivna opasnost tehnoloških procesa, broj zaposlenih i drugih korisnika u većim gospodarskim građevinama i udaljenost istih od nadležne vatrogasne postrojbe, površina i vrsta šuma, veličina i vrsta vodnih površina i druga slična mjerila. Kriterij za financiranje vatrogasne mreže trebalo bi utemeljiti na ostvarenim prihodima JLS po glavi stanovnika iz prethodne godine (umanjeno za sredstva pomoći iz EU fondova i primitaka od financiranja) uz pravo na razliku sredstava iz državnog proračuna ukoliko su troškovi za vatrogastvo po zadnjem obračunu godišnjih proračuna veći od 5% ostvarenih prihoda proračuna iz prethodne godine. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva financija
585 Hinko Mance XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 116. (1) Vatrogasna mreža obuhvaća javne vatrogasne postrojbe i središnja dobrovoljna vatrogasna društva koja imaju operativnu sposobnost za obavljanje složenih vatrogasnih intervencija neprekidno 0 – 24 sata na svom području odgovornosti i djelovanja. Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva financija
586 VELIBOR TOPOLOVEC XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 116. Najvažniji članak ovog zakona a komentara nema. Financiranje vatrogastva je trebalo razradit u zakonu a ne nevažne stvari. Ako je ovo ono što ja mislim, a nadam se da je, ovaj članak jednostavno treba izregulirati po području odgovornosti vatrogasnih postrojbi i da država svaki svoj kvadratni metar financira i osigurava sredstva za kvalitetno pokrivanje cijelog teritorija RH, a ne da neke JLS koje nemaju kvadrata površine u državnom vlasništvu financira država a druge koje imaju na stotine km2 nedobiju od države ni jednu kunu. Ako to bude tako onda je ovo prvi članak za pohvalu. Prihvaćen Vatrogasnu mrežu predlaže GVZ, a Vlada RH određuje kriterije za cijelu državu
587 TOMISLAV NAĐ XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 116. Propisati obvezu revizije navedene mreže svakih 5 ili 10 godina zbog usklađivanja s novonastalom situacijom na terenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
588 Franjo Golubić XI. FINANCIRANJE U SUSTAVU VATROGASTVA, Članak 117. Predlažem da se iza stavka 1. doda novi stavak 2. koji glasi: "Na naknade za rad dobrovoljnih vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama ne obračunava se niti plaća porez na dohodak niti doprinosi za obvezna osiguranja, a što će se na odgovarajući način propisati u posebnim propisima". Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva financija
589 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, XII. PREKRŠAJNE ODREDBE 46. Općenito je za premalo propisanih odredbi zapriječena prekršajna odredba Što je s ostalim odgovornostima: o Ako VZŽ kao i zapovjednik VZŽ ne provodi svoje propisane obveze i ne donese sve potrebno (čl. 17. i 19.) o - predsjedništva (čl. 20.) o Što ako nije ustrojen ŽVOC? (čl. 21.) o Što ako se dobit ne upotrebljava na zakonit način? (čl. 22.) o Što ako nisu osnovane vatrogasne zajednice i ne obavlja svoje poslove? o Što ako na području JLS nema postrojbi koliko ih je utvrđeno vatr. planom županije? (čl. 30.) o što ako ne uplate OKFŠ o što ako obavlja školovanje bez ovlaštenja o itd. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
590 VELIBOR TOPOLOVEC PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, XII. PREKRŠAJNE ODREDBE Bojim se da ukoliko ovaj zakon bude prihvaćen vrlo brzo nitko neće htjet bit zapovjednik. Tu poglavito mislim na Dobrovoljna vatrogasna društva. Kazne pa kazne. Definitivno previsoke. U svijetu se nemože kaznit financijski osoba koja za svoj rad nedobiva naknadu, odnosno to obnaša dobrovoljno. Za dobrovoljce treba propisati kazne u vidu da nemože obavljati dužnost u trajanju od??? a ne ga financijski kažnjavat, Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
591 Franjo Golubić XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Predlažem da se raspon novčanih kazni u stavku 1. propiše u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna čime će se postići svrha kažnjavanja ali istovremeno treba imati u vidu činjenicu da su vatrogasne organizacije udruge dobrovoljaca, a ne profesionalaca koji nisu stručnjaci za obavljanje administrativnih obveza te stoga kazne ne smiju biti previsoke. Predlažem da se ujedno u sve prekršajne odredbe doda tekst da će se najprije izdati pismeno upozorenje o učinjenom prekršaju, a tek ako se ne postupi po upozorenju nadležnog tijela, da se tek onda može izreći novčana kazna. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
592 TOMISLAV NAĐ XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. 3. ako se sazna da u vrijeme prijama u vatrogasnu službu nije ispunjavao uvjete propisane ovim Zakonom – danom saznanja za to - ponovno - što ako je dan prijema u vatrogasnu službu bio prije stupanja na snagu ovog Zakona - zakon se ne može retroaktivno primjenjivati i ne može doći do kažnjavanja u ovom slučaju Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
593 Sindikat vatrogasaca Rijeka XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Članak 118. -stavak 1. definirati "najprije poslati obavijest-upozorenje o propustu" a nakon toga eventualne sankcije; -stavak 7. uzeti u obzir problematike vatrodojave za JVP-e/nadležne vatrogasne postrojbe (komentari i zaseban članak ovog zakona); -stavak 16. ili to odbijaju napraviti na zahtjev nadležnog tijela. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
594 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Točka 11. 5. vatrogasci u javnim vatrogasnim postrojbama nisu raspoređeni rješenjem na radna mjesta, već imaju ugovor o radu s poslodavcem. Sukladno tome ako radnik odbije prijedlog novog ugovora o radu za drugo radno mjesto za koji je sposoban, raskida se postojeći ugovor i radnik dobija otkaz. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
595 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Točka 7. brisati, u postrojbama i društvima nema tehničkih uvjeta za povezivanje vatrodojavnih sustava, a time se i narušava tržišno nadmetanje. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
596 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Točka 6. bespotrebna odredba, to je stvar osnivača, odnosno financijera. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
597 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. točka 4. Javna vatrogasna postrojba ne imenuje zapovjednika i zamjenika (imenuje ih gradonačelnika), pa se JVP ne može niti kazniti. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
598 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. točka 2. jedinica lokalne samouprave sama (samoupravno) organizira vatrogastvo na svom području i ne može se kazniti ako nešto nije napravila po vatrogasnom planu županije. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
599 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. U članku 118. stavku (1) iza točke 13. dodati novu točku 14. i 15. koje glase: "14. ako ne postupi po rješenju ili ne poduzme mjere nužne za izvršenje zakona ili drugih propisa odnosno ne postupi po nalogu Hrvatske vatrogasne zajednice kod upravnog nadzora (članak 98.). 15. ako ne provede naređene mjere iz rješenje inspektora vatrogastva u propisanom roku (članak 103. i članak 104.) ili ne provede usmenu zabranu nakon rješenja Hrvatske vatrogasne zajednice (članak 105.)," Dosadašnje točke 14., 15., 16., 17. i 18. postaju 16., 17., 18., 19. i 20. Obrazloženje: U navedenim člancima utvrđena je obveza donošenja rješenja o poduzimanju mjera, te je nužno propisati prekršaje za neprovođenje rješenja, jer u koliko toga nema inspektor je nemoćan u provedbi mjera kojima se osigurava provođenje ovog Zakona i pravilnika koji se donose za provedbu tog Zakona. Prihvaćen Usklađeno
600 Damir Delišimunović XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 118. Kod prekršaja definirajte mogućnost smanjenja kazne u slučaju plaćanja u nekom roku i ne podnošenja pravnog lijeka. Definirajte upravne mjere po uzoru na Zakon o radu, odnosno kada točno inspektor može narediti otklanjanje nedostatka pa tek onda izreći kaznu (točno definirani nedostaci ili povrede). Predlažem da se definiraju zastarni rokovi. Primljeno na znanje Naknadno će se uskladiti
601 ZVONKO VIDEC XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. U točkama 12 i 13 ovog članka brisati dio teksta "i dobrovoljni vatrogasac" jer će kažnjavanje dobrovoljaca u slučaju loše ocjene dostavljenog opravdanja izostanka od strane zapovjednika ili inspektora biti demoralizirajuće za rad u operativnoj postrojbi zbog činjenice da oni ne primaju naknade za svoj rad u postrojbi. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
602 Franjo Golubić XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. 1. Predlažem da se raspon novčanih kazni u stavku 1. propiše u iznosu od 500-5000 kn jer treba voditi računa o činjenici da vatrogasne poslove u vatrogasnim organizacijama uglavnom obavljaju volonteri, a ne profesionalci te bi kažnjavanje članova DVD-a visokim novčanim kaznama moglo dovesti do prestanka rada DVD-a i ugrožavanja mogućnosti obavljanja Javne vatrogasne službe na ruralnom prostoru RH. 2. Predlažem da se stavak 14. izmjeni jer izvršni čelnik ne može samostalno osigurati financijska sredstva za obavljanje vatrogasne djelatnosti već ista sredstva mora odobriti predstavničko tijelo prilikom donošenja proračuna te stoga treba propisati da je Općinski načelnik, gradonačelnik grada Zagreb i župan odgovoran samo u slučaju ako ne izvrši proračunsku obvezu za financiranje vatrogasnih djelatnosti na svom području ako su ista sredstva odobrena u proračunu. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
603 Grad Knin XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. U stavku 1. točku 14. smatramo oštrom mjerom za izvršnog čelnika, jer je poznato i moguće da gradsko vijeće ne usvoji njegov prijedlog proračuna, za što on nije odgovoran, pa u tom smislu predlažemo ovu točku preformulirati. Primljeno na znanje Čelnik je odgovoran za funkcioniranje vatrogasnog sustava
604 Luka Alamat XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. Članak 119: Nadodati stavak 15. ako odgovorna osoba u pravnoj osobi koja u svom sastavu ima profesionalne i/ili dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, ne osigura financijska sredstva za njihovo financiranje, popunjavanje postrojbe vatrogasnim kadrom, kao i opremanje vozilima i opremom sukladno planu zaštite od požara (članak 110. stavak 7.). U ovom članku je također potrebno nadodati da se za gore navedeni prekršaj kažnjava i pravna osoba, isto kao što je navedeno i u članku 118 stavak (1). Obrazloženje uz predložene izmjene članaka 110 i 119: Obzirom da postoji prekršajna odgovornost čelnika općina i gradova za nefinanciranje i neopremanje vatrogasnih postrojbi logično i potrebno je da isto tako budu odgovorni i osnivači vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, pogotovo što se u pravilu postrojbe u gospodarstvu i osnivaju zbog vrlo velike požarne i eksplozivne opasnosti štićenih objekata. S druge strane inspektori su prema članku 104 stavku 3 podstavku 3 i 4 dužni Rješenjem naložiti nabavku nedostatne vatrogasne opreme, kao i osiguranje potrebnog broja operativnih vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi sukladno planu zaštite od požara, te ukoliko se ne ispoštuje inspektorovo Rješenje, prema stavku 6 istog članka Zakona inspektori su dužni pokrenuti prekršajni postupak ili izdati prekršajni nalog, a ako nema kaznene odredbe onda su u tome spriječeni, što omogućuje vlasnicima vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu da ih ne opremaju pa štićeni objekti (naftni terminali npr) ostaju bez adekvatne vatrozaštite dovodeći zaposlenike i stanovništvo u izravnu opasnost. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
605 TOMISLAV NAĐ XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. 12. ako se kao profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac ne odazove na zapovijed nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost, a ne opravda svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu intervenciju (članak 93. stavak 4.) 13. ako se kao profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac ne stavi na raspolaganje matičnoj vatrogasnoj postrojbi za obavljanje vatrogasne intervencije, a izdana je zapovijed nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost, i ne opravda svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu intervenciju (članak 93., stavak 4.) Tko odlučuje što je "dovoljno" opravdanje? Što ako poslodavac ne pušta dobrovoljca van posla i ne daje mu nikakvu potvrdu da je morao raditi, kako će dobrovoljac dokazati da je morao raditi? Predlažem brisanje riječi "i dobrovoljni vatrogasac"! Nije prihvaćen I dobrovoljni vatrogasac ima odgovornost odnosno obvezu opravdati svoj izostanak
606 Sindikat vatrogasaca Rijeka XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. Članak 119. -stavak 1. moguć veći "gubitak" članstva DVD-a (ublažiti odnosno definirati drugačije); -stavak 5. i 6. definirati "ako nije proglašena elementarna nepogoda, katastrofa ili sl." te da vatrogasac može dati privolu da ostaje na intervenciji i dulje (bez odmora) odnosno, ako ukaže da nije sposoban odrađivati (prisustvovati) na intervenciji više od tog vremena, mora mu se omogućiti odmor-zamjena bez da snosi bilo kakve posljedice. Također zapovjednik ne smije snositi nikakvu kaznenu ili sl. odgovornost zbog istog jer postoji mogućnost tužbi ili sl. a nenamjerni propusti zbog složenosti intervencija su mogući. Obrazloženje: vatrogasac-čovjek ne može adekvatno funkcionirati na intervenciji više od 24 sata konstantno (pogubno za zdravlje i sigurnost vatrogasca). Planirati na državnom nivou dovoljno (motiviranih) snaga po područjima, županijama ili gradovima, sposobnih za zamjene; -stavak 7. i 9. "ali ne može snositi posljedice ako ih vatrogasac na intervenciji samovoljno ne koristi"; (čest slučaj na intervencijama kada zapovjednik nije "blizu" te ne može isto kontrolirati); - članak 8. i 10. "osim ako nema adekvatna sredstva za konkretnu vatrogasnu intervenciju ili je dojava o istoj netočna (nepotpuna)"; -članak 12. i 13. eventualno primijeniti samo na profesionalne vatrogasce. Obrazloženje: dobrovoljni vatrogasci će lako naći razlog za opravdanje a zbog navedenih sankcija mogao bi se lako stvoriti efekt napuštanja operativnog članstva unutar DVD-a koji je ionako u trendu. Profesionalni vatrogasci su ipak za svoj rad plaćeni pa tu ne bi trebalo biti većih problema. Definirati (motivirati) rješavanje problema na manje represivan način. -stavak 14. povećati kaznu na 100.000,00kn. uz rok izvršenja otklanjanja propusta od 15 dana. Nije prihvaćen Usuglašeno sa županijskim vatrogasnim organizacijama
607 Tonči Jelavić XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. (14) Načelnik, gradonačelnik treba se kazniti i zbog čl. 111, stavak 6. koji glasi: Ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grada Zagreb izdvajaju na temelju ovog članka nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreb mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava. Jer je u čl. 111, st. 7 napisano: (7) Čelnik grada, općine, županije i Grada Zagreb odgovoran je za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na svom području. Nije prihvaćen Čelnik je odgovoran za funkcioniranje vatrogasnog sustava
608 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. Točku 5. i 6. brisati to je opasno i neprovedivo u uvjetima velikih i dugotrajnih požara Nije prihvaćen To će nadzirati inspekcija vatrogastva
609 Hinko Mance XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. Točke 1 do 4 su stvar odgovornosti prema tijelima koji su ih izabrali i tada snose posljedice, odnosno mogu biti razriješeni i ne treba propisivati novčane kazne. Nije prihvaćen To su minimalne obveze koje oni moraju izvršavati
610 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi: "ako inspektora vatrogastva sprečava, ometa ili mu naređuje u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten (članak 102.) ili u obavljanju inspekcijskog nadzora ne postupa po zahtjevima inspektora vatrogastva odnosno ne obavijesti inspektora o poduzetim mjerama u zadanom roku (članak 103.). Dosadašnja točka 14. postaje 15. Obrazloženje: Mora postojati propisana kazna za ometanje inspektora prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora odnosno na vršenje pritiska na inspektora kojim se onemogućuje provođenje inspekcijskog nadzora. Prihvaćen Uskladit će se
611 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XII. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 119. Stavak 1. točka 1. U skladu s GDPR, za prikupljanje osobnih podataka mora postojati zakonita pravna osnova. Kada postoji valjana pravna osnova, osobni podaci se mogu prikupljati i bez privole ispitanika. U apsolutnoj je suprotnosti s odredbama i duhom GDPR kažnjavati nekoga što ne da svoje osobne podatke. Smatram da je u članku 9. nacrta ZOV dana valjana pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka. Prijedlog: Brisati točku 1. Nije prihvaćen Vatrogasci su dobrovoljno u sustavu, a profesionalci u radnom odnosu kao temelj za davanje osobnih podataka
612 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. 49. Članak 120. st. 3. Izričito su poimence propisani pravilnici koje propisuje GVZ, što ukoliko se pokaže potreba za propisivanjem i nekog od ostalih potrebnih pravilnika (npr. o ronjenju u vatrogastvu, korištenju potražnih pasa u vatrogastvu i dr.?) Nije vidljivo iz članka 5. i 120. da GVZ može propisati i ostale pravilnike (odluke i druge provedbene akte). VAŽNO: Hoće li imati zakonsku osnovu? Trenutno je po nalogu GVZ-a, a prema prethodno donesenim zaključcima u formiranju radna skupina za izradu prijedloga Pravilnika o ronjenju u vatrogastvu no isti nije predviđen (propisan) u prijedlogu novog ZOV-a. NUŽNO DOPUNITI PRIJEDLOG ZOV-A NAVEDENIM PRAVILNIKOM. Pitanje: Ima li u Zakona pravnog temelja da GVZ može propisati i ostale Pravilnike (i neke druge akte) koji nisu izrijekom sada navedeni? Prihvaćen GVZ će moć donositi pravilnike za pitanja uređena zakonom
613 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. Bit će izazovno u 6 mjeseci propisati sve navedene propise (čl. 120.) puno nepoznanica (tko, kada, stručni i pravni kapaciteti…), što će se propisivati Pravilima službe, . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
614 Odašiljači i veze d.o.o. XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. iz stavka (1) brisati riječi "članka 47.," detaljnije pojašnjenje je uz komentar na čl. 47. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
615 Hinko Mance XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. Točka 7. Zapovjednik ove operativne postupke može donijeti tek po donošenju još nekih podzakonskih akata, tako da je rok od 60 dana od stupanja na snagu ZOV prekratak. Prihvaćen Predvidjet će se duži rok
616 Hinko Mance XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. Točka 6. Akte o unutarnjem ustrojstvu donosi vatrogasne vjeće, a ne zapovjednik. Prihvaćen Uredit će se
617 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. U stavku (1) treba brisati riječi "članak 57.," jer u članku 57. ne postoji obveza donošenje uredbe od strane Vlade RH. Alternativa je da se u članku 57. doda novi stavak (4) koji glasi: "(4) Vlada Republike Hrvatske će uredbom propisati radna mjesta s otežanim uvjetima rada na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem." Stavak (3) ne pripada članku 120. nego se treba dodati u poglavlje "Prelazne i završne odredbe" u članak 122. kao stavak 6., a u ovom članku ima dva stavka pod brojem (3), ako se prvi stavak (3) prebaci u članak 122. kao stavak 6. onda drugi stavak (3) može ostati. U drugom stavku (3) treba brisati riječi "članak 58. ," jer u tom članku ne postoji obveza glavnog vatrogasnog zapovjednika da donese pravilnik. Isto tako u postojećem tekstu za članak 70. ne postoji obveza donošenja pravilnika, a kako je od strane Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske na taj članak dana primjedba da se donese pravilnik predlažemo da ostane članak 70. u stavku (3) ovog članka. U stavku (3) iza riječi "članak 70.," dodati riječi "članak 76.," Obrazloženje: Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom utvrđuje koeficijente složenosti koji se definiraju ovim člankom pa i to mora donijeti u navedenom roku. U stavku 5. iza riječi "osnovane;" dodati nove riječi koje glase: "jedinstven oblik i kroj odore pripadnika vatrogasnih postrojbi te oznake zvanja;" Obrazloženje: U cijelom Zakonu o vatrogastvu nigdje nije utvrđena obveza donošenja pravilnika o odori i zvanjima vatrogasaca, pa to treba dodati. Prihvaćen Uskladit će se
618 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XIII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA, Članak 120. Nedostaje rok u kojem će ministar nadležan za zdravstvo donijeti pravilnik iz članak 53. stavak 4. Stavak 6. nepotreban, budući da je organizacija službe za stručne poslove dana kao mogućnost, a ne kao obveza. Ovaj akt će se donositi u roku koji je određen za usklađivanja rada s ovim zakonom. Stavak 5. - člankom 36. Zakona o sustavu državne uprave propisano je da čelnik tijela za provedbu zakona donosi pravilnike i naputke. Prijedlog: uskladiti sa Zakonom o sustavu državne uprave Primljeno na znanje Primljeno na znanje
619 Odašiljači i veze d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE u glavi XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE predlažemo dodati novi članak s jednim stavkom koji glasi: "(1) Hrvatska vatrogasna zajednica dužna je u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona uspostaviti središnji informacijsko-komunikacijski sustav iz čl. 4. ovog Zakona." detaljnije pojašnjenje je uz komentar na čl. 47. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
620 VELIBOR TOPOLOVEC PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Prijedlog zakona koji ima ovoliko primjedbi jednostavno nije dobar i treba ga povuć iz procedure i izradit novi na naćin da u njemu sudjeluju svi relevantni činbenici u vatrogastvu. Prijedlog je otišao u vladu da ga teren nije ni vidio, a kamoli da je usklađen. Osobno Zamjenik sam predsjednika VZŽ, Član Nadzornog odbora HVZ a prijedlog zakona u ovom obliku prvi put vidim kad je došao na E savjetovanje. Ako usprkos svemu zakon ode u proceduru i bude donesen predstoji nam KATASTROFA HRVATSKOG VATROGASTVA. U završnim odredbama onima koji ostanu u vatrogastvu dajte barem 5 godina da se usklade sa ovim Zakonom jer će u protivnom završit u Remetincu ako prije toga nezavrše na psihijatriji. Primljeno na znanje Prva verzija ovog prijedloga zakona bila je u rujnu 2018. godine, očito Vi ne surađujete s vatrogasnom zajednicom Vaše organizacije, jer je sve usklađeno sa čelnicima vatrogasnih zajednica županija
621 TOMISLAV NAĐ XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 121. Što ako VZŽ/GZ, VZ JLS, DVD-ovi ne usklade svoje poslovanje? Što je sa zapovjednicima/predsjednicima koji trenutno obnašaju dužnosti i mandat im traje do 2021.? Nije prihvaćen Ne možemo odgovarati na hipotetska pitanja
622 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 121. Nedostaje odredba o nastavku obnašanja dužnosti županijskih vatrogasnih zapovjednika imenovanih po važećem zakonu, do imenovanja sukladno novom zakonu. Teoretski je moguća situacija da zapovjednicima i zamjenicima zapovjednika jvp iz stavka 4. ovog članka prestane mandat, iz bilo kojeg razloga, prije roka ostavljenog za donošenje provedbenog propisa iz članka 34. stavka 5. ovog nacrta pa predlažem da se doda još jedan stavak koji bi glasio: "U slučaju da zapovjednicima javnih vatrogasnih postrojbi i njihovima zamjenicima iz stavka 4. ovog članka, mandat istekne prije stupanja na snagu pravilnika iz članka 34. stavka 5. ovog Zakona, isti nastavljaju s radom do imenovanja sukladno ovom Zakonu." Prihvaćen Uskladit će se
623 Vatrogasna zajednica Karlovačke županije XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 122. st. 4. bi mogla biti problematična „Danom stupanja na snagu ovog Zakona građevine i dijelovi građevine s odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemljišta na kojem su izgrađene te oprema i sredstva, koja su u vlasništvu Republike Hrvatske, a koristili su ih djelatnici i službe iz stavka 1. i 2. ovog članka, prenose se bez naknade na korištenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i županijskim vatrogasnim zajednicama.“ budući da dio sadašnjih inspektora nalazi se i u Kustošiji i drugdje. NAMA (HVZ) ODGOVARA Primljeno na znanje Primljeno na znanje
624 Franjo Golubić XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 122. (1) Predlažem da se stavci 3.,4. i 5. brišu jer su poslovi protupožarne zaštite izvorna ustavna i zakonska obveza svih JLS-a koji iste moraju obavljati sukladno zakonskim propisima cijelom području RH pod istim uvjetima i iste financirati iz svojih zakonom utvrđenih prihoda te se u ovom slučaju ne radi o financiraju decentraliziranih ovlasti JLS-a, tj. isti nemaju mogućnost obavljati ili ne obavljati Javnu vatrogasnu službu jer istu moraju obavljati sve JLS pod istim uvjetima. Dakle, nije bitno da li će se Javna vatrogasna služba obavljati osnivanjem javne ustanove kao proračunskog korisnika JLS ili povjeriti DVD-ima koji imaju propisane uvjete za obavljanje Javne vatrogasne službe sukladno posebnom zakonu. Takva ustavna ovlast proizlazi i iz članka 129.b Ustava RH gdje je propisano da JLS može samostalno urediti svoje unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima. Stoga smatram da različito financiranje obavljanja Javne vatrogasne službe predstavlja povredu članka 14. Ustava RH koji propisuje da su svi pred zakonom jednaki. Ukazujem na određenje Ustavnog suda RH koji u više svojih odluka ne osporava zakonodavcu pravo da samostalno odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u RH, međutim, Ustavni sud ističe da se je zakonodavac pri uređivanju tih odnosa dužan pridržavati zahtjeva koje pred njega postavlja ustav, a osobito onih koji proizlaze iz načela vladavine prava, prije svega poštivanja načela ustavnosti, zakonitosti i jednakosti svih pred zakonom i onih zahtjeva koji štite određena ustavna dobra i vrednote, prije svega, ustavno pravilo o ograničenosti zakonodavne vlasti ustavnim jamstvom prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. U tom smislu ukazujem i na članak 131. Ustava RH koji govori da prihodi jedinica JLP(R)S-e moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim ustavom i zakonom i da je država dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom, a što u ovom predmetu nije slučaj. (2) Predlažem da se stavak 2. izmjeni tako da isti glasi: "U proračunu RH osiguravaju se sredstva pomoći onim JLS-ima koji nemaju dostatne proračunske prihode za obavljanje Javne vatrogasne službe, sukladnu kriterijima i mjerilima za organizaciju vatrogasne mreže na području RH uvažavajući pri tome ustavnu odredbu da je država dužna pomagati financijski slabije JLS-je" Nije prihvaćen Usklađeno s mišljenjem Ministarstva financija
625 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 122. Veza ovog članka i članka 129. stavak 3. nije dovoljno jasna. Odredba je stipulirana na način kao da će se stalno primjenjivatai (npr. u stavku 4, stoji da će Vlada RH svake proračunske godine donositi odluku o minimalnim standaradima), a smještena je u prijelazne i završne odredbe. Također u članaku 129. stavak 3. stoji da će se članak 122. primjenjivati do donošenja uredbe iz članka 116. stavak 4. Rok za donošenje uredbe je godina dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Stavak 5. je nepotreban, jer svi donositelji odluka u RH donose odluke u skladu s pozitivnim propisima pa nema potrebe to posebno navoditi (vladavina prava). Nije prihvaćen Članak 129. propisuje primjenu članka 122. samo do donošenja uredbe iz članka 116.
626 Franjo Golubić XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 123. Predlažem da se stavak 2 u članku 123 briše jer su inspekcijski poslovi u vatrogastvu u nadležnosti MUP-a, a ne HVZ-a sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) Nije prihvaćen U postupku su izmjene predmetnog zakona
627 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 123. U stavku (7) riječi "stavka 1. i 2." zamijeniti riječima "stavka 1., 2., i 4." Obrazloženje: Djelatnici u sektoru učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja su koristili građevine koje su namjenski građene za osposobljavanje vatrogastva te se i te građevine i prostori trebaju prenijeti na Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Na kraju stavku (7) brisati riječi "i županijskim vatrogasnim zajednicama" Obrazloženje: Županijske vatrogasne zajednice su udruge te u njima nisu uposleni inspektori vatrogastva nego su državni službenici u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, pa HVZ treba preuzeti građevine i dijelove građevina s određenim suvlasničkim dijelovima zemljišta, te opremu i sredstva, a koja su u vlasništvu Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Ne prihvaća se
628 Florijan servis d.o.o. XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 128. U tekstu Zakona o vatrogastvu objavljenom na e – savjetovanju predlažemo izmjenu u članku 128. na načina da se brojka „12“ zamijeni brojkom "60". OBRAZLOŽENJE: Izmjenom se predlaže dulji rok za nužnu usklađivanje postojećih ugovora, radno pravnog statusa djelatnika, te završetka investicijskih ciklusa za pravne subjekte koji imaju drugačije definirano poslovanje nego prijedlozima ovog zakona. Pravni subjekti na tržištu, uz suglasnost nadležnih institucija već imaju organizaciju rada profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu s vanjskim partnerima, sa višegodišnjim ugovorima, te im se mora omogućiti adekvatan vremenski rok za usklađivanje sa novim zakonskim odredbama bez stvaranja poslovne štete. Nije prihvaćen Smatramo da je rok od godinu dana dovoljan da se navedeno uskladi
629 JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ Odvjetničko društvo XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 128. U tekstu Zakona o vatrogastvu objavljenom na e – savjetovanju predlažemo izmjenu u članku 128. na načina da se brojka „12“ zamijeni brojkom "36". OBRAZLOŽENJE: Odredbama iz Prijedloga Zakona o vatrogastvu djelomično su ograničene neke uobičajene mogućnosti pravnih osoba u izvršenju zakonskih obveza zaštite od požara. Izmjenom se predlaže dulji rok za nužnu uskladu akata i radno-pravnog statusa i to stoga što trenutno neke pravne osobe isto imaju riješeno na drugi način. Na ovaj način daje se više vremena za usklađivanje trenutnog stanja, ugovora/sporazuma s odredbama zakona. Naime, neki pravni subjekti imaju formalno pravno riješeno pitanje vatrogasnih postrojbi s vanjskim partnerima a višegodišnjim ugovorima te im se mora omogućiti usklađivanje sa novim zakonskim odredbama u razumnom roku u cilju ibjegavanja nastanka štete ili negativnih efekata na poslovanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
630 KARMEN PATTAI XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 129. članak 129. stavak 2. navodi : "Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) osim članka 25. tog Zakona koji prestaje važiti danom stupanja na snagu uredbe iz članka 57. stavka 4. ovog Zakona. " međutim u članku 57. postoje tri stavka - potrebno je dodati stavak 4.u kojem se propisuje da Vlada RH, na prijedlog glavnog vatrogasnog zapovjednika uredbom određuje radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju uključujući radno mjesto vatrogasca. Nije prihvaćen Usluglašeno s mišljenjem Ministarstva unutarnjih poslova
631 BLAŽENKA DIVKOVIĆ XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 129. Člankom 60 važećeg ZOV propisano je da propisi donijeti radi izvršavanja Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 58/93. i 87/96.) ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa za izvršavanje ovoga zakona, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom. Na snazi je još šest provedbenih propisa koji su doneseni na osnovi Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 58/93. i 87/96) pa je u prijelaznim odredbama potrebno navesti te propise i naznaku da vrijede do donošenja odgovarajućih pravilnika. Također je potrebno navesti da do donošenja pravilnika iz članka 53. stavak 4. ostaje na snazi i Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim uvjetima koje moraju imati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova (Narodne novine 8/93. i 88/94), u dijelu koji se odnosi na vatrogasce. Primljeno na znanje Ukladit će se
632 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 129. U koliko se ne prihvati primjedba na članak 57. dodavanjem stavka (4) kako je navedeno u primjedbi Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske treba se brisati stavak (2) ovog članka, ako se prihvati primjedba, stavak (2) može ostati. Prihvaćen Uređeno
633 TOMISLAV NAĐ XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 130. Po dosadašnjoj praksi prvo su išli izbori na lokalnoj razini, pa razini zajednice pa VZŽ... ako iduće godine prvo DVD-ovi u siječnju i veljači trebaju na skupštinama donositi nove statute sukladno ovom Zakonu i birati ponovno dužnosnike i tijela bojim se da je rok prekratak jer nema prijedloga novih statuta... bojim se da je ovo neprovedivo u rokovima zacrtanim ovim Zakonom. Primljeno na znanje Uredit će se
634 Zdravko Cvenić PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava vatrogastva (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; izdaje stručnu literaturu; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica županija, gradova i općina, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi. Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.891 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s ukupno oko 60 tisuća operativnih vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, a koji raspolažu s oko 3.200 specijaliziranih vatrogasnih vozila. Dodatno u okviru dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje i oko 90.000 izvršnih, pričuvnih, podupirućih i počasnih članova i veterana, te pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka. U okviru HVZ djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara kao koordinativno tijelo između ministarstava za poslove zaštite od požara i vatrogastva te ostvarivanje suradnje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi U Republici Hrvatskoj prosječno se bilježi oko 40.000 vatrogasnih intervencija, čiji je udio ravnomjerno podijeljen na požarne, tehničke i ostale intervencije. Samo u požarnim intervencijama godišnje smrtno strada oko 30 građana, a oko 100 građana bude ozlijeđeno. U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, prirodnim i tehničko-tehnološkim velikim nesrećama i katastrofama te poticanjem odgovornog djelovanja pučanstva u svrhu smanjenja ljudskim djelovanjem prouzročenih nepogoda, Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti, u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, predlaganje podzakonskih akata iz područja vatrogastva, izdavanje stručne literature, informativno-promidžbene aktivnosti, rad s vatrogasnom mladeži i skrb o vatrogasnoj baštini. Uz to, što navedene aktivnosti smanjuju stradanja i štete, postiže se i ujednačena razina zaštite ljudi i imovine na području cijele Republike Hrvatske. Ovim prijedlogom Zakona o vatrogastvu izrađenim od stane vatrogasaca teži se upravo onome što su vatrogasci i tražili sve ove godine: - Glavni vatrogasni zapovjednik mora biti u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, a ne negdje drugdje, - sve vatrogasne postrojbe i profesionalne i dobrovoljne, osnivaju se sukladno ovom Zakonu, a ne nekim drugim i - sve JLS samostalno financiraju vatrogastvo na svom području, a temeljem jedinstvenih mjerila propisanim ovim Zakonom raspodijeljuju se sredstva za postizanje minimalnih standarda potrebnih za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti. NACRT ZAKON O VATROGASTVU I.OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju javne ovlasti, djelatnosti i financiranje Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda za vatrogastvo. Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo; provodi osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi; pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u svezi vatrogasne djelatnosti. II.VATROGASNA DJELATNOST Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i neprofitna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te uživa posebnu zaštitu i skrb. III.MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA U svrhu promicanja vatrogasne djelatnosti i značenja poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, ustanovljuje se stalna tradicionalna manifestacija pod nazivom »Mjesec zaštite od požara« koja se provodi tijekom mjeseca svibnja. Radi njegovanja tradicije vatrogastva ustanovljuje se stalna manifestacija pod nazivom »Dan vatrogastva« koja se tradicionalno obilježava 4. svibnja, na dan Sv. Florijana. IV.VRSTE VATROGASNIH POSTROJBA Članak 2. Vatrogasnu djelatnost obavljaju profesionalne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva (u daljem tekstu: vatrogasne postrojbe) i vatrogasne zajednice sukladno odredbama ovoga Zakona kao i drugih Zakona koji reguliraju područje zaštite i spašavanja. Vatrogasne postrojbe iz prethodnog stavka ovoga članka vatrogasnu djelatnost obavljaju kao javnu službu. Vatrogasne postrojbe iz stavka 1. ovoga članka u okviru vatrogasne djelatnosti obavljaju pojedine poslove kao javnu ovlast. Članak 3. Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom će propisati mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojba. Na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka propisat će se razvrstavanje vatrogasnih postrojba, potreba zvanja zapovjednika, potreba razine tjelesne i duševne sposobnosti vatrogasaca, potrebna oprema i sredstva vatrogasnih postrojbi te rokovi za provedbu tih odredba. V.VATROGASNI PLAN Članak 4. Vatrogasnim planom koji se izrađuje za područje županije, utvrđuju se stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojba, kao i zadaće i područje djelovanja svih vatrogasnih postrojbi, a posebno zadaće vatrogasnih postrojbi koje imaju definirano područje odgovornosti (u daljnjem tekstu: središnja postrojba). Vatrogasni plan uređuje i način postupanja kao i međusobne odnose vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika na vatrogasnoj intervenciji. Glavni vatrogasni zapovjednik propisati će uvjete i način izrade te sadržaj Vatrogasnoga plana iz stavka 1. ovoga članka. VI.PODRUČJE ODGOVORNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA Područje odgovornosti vatrogasne postrojbe je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan u Vatrogasnom planu imaju središnje postrojbe. Područje djelovanja je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem djeluje jedna ili više vatrogasnih postrojbi, a određeno je Vatrogasnim planom. Svaka je vatrogasna postrojba obvezna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadležnoga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega. Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno pravilima struke i odredbama ovoga Zakona, bez obzira čija je imovina odnosno čiji ljudski životi su ugroženi. VII.GOSPODARSKE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Članak 5. Vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice mogu, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske i društvene djelatnosti (servis vatrogasnih aparata, najam poslovnog prostora, održavanje vozila i opreme, organizacija kulturnih i sportskih priredbi, prijevoz robe i sl,) koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje njihova intervencijska spremnost. VIII.VATROGASNE POSTROJBE Članak 6. Vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice navedene u članku 2. stavku 1. ovoga Zakona imaju Upravno vijeće (Upravni odbor), kao kolegijalno upravno tijelo, kojeg čine predstavnici osnivaća. Upravno vijeće donosi program rada, nadzire njegovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovim zakonom, aktom o osnivanju i statom vatrogasne postrojbe. Upravno vijeće ima predsjednika. Predsjednik Upravnog vijeća (Upravnog odbora) vodi poslovanje vatrogasne postrojbe, predstavlja i zastupa postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun postrojbe, zastupa postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Predsjednik upravnog vijeća je odgovoran za zakonitost rada postrojbe. Sastav, način imenovanja odnosno izbora članova i trajanje mandata članova upravnog vijeća i naćin donošenja odluka utvrditi će Hrvatska vatrogasna zajednica posebnom odlukom, sukladno ovom zakonu. Vatrogasnom postrojbom zapovijeda zapovjednik postrojbe. Zapovjednik iz prethodnog stavka ovoga članka ima zamjenika. Vatrogasna postrojba ima Statut. Statut je temeljni opći akt atrogasne postrojbe pomoću kojeg se podrobnije definira njen unutarnji ustroj, obilježja, ustrojstvo, način i organizacija rada, a koja nisu definirana i nisu u suprotnosti sa odredbama ovoga Zakona. IX. POSTROJBE U GOSPODARSTVU Članak 7. Jedna ili više pravnih osoba mogu, uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, osnivati vatrogasne postrojbe za obavljanje vatrogasne djelatnosti na objektima i drugom prostoru osnivača, odnosno drugih pravnih osoba na istoj lokaciji, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega. Pravna osoba može, kao ustrojstveni oblik rada, za obavljanje vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, organizirati vatrogasnu postrojbu kao posebnu ustrojstvenu cijelinu, bez svojstva pravne osobe. Jedna ili više pravnih osoba, čiji se objekti nalaze na području odgovornosti središnje postrojbe, mogu sklopiti ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti s tom postrojbom, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost postrojbe. X.VATROGASNE ZAJEDNICE Članak 8. Şve vatrogasne postrojbe sa područja jedinice lokalne samouprave udružuju se u jedinstvenu vatrogasnu zajednicu (u daljem tekstu: vatrogasnu zajednicu općine/grada). Sukladno Vatrogasnom planu, dvije ili više susjednih jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu (u daljnjem tekstu: područna vatrogasna zajednica) u koju se udružuju sve vatrogasne postrojbe s njihovih područja. Ako na području jedinice lokalne samouprave nije ili se nemože osnovati vatrogasna zajednica odnosno nije osnovana područna vatrogasna zajednica, vatrogasne postrojbe se izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije odnosno vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Vatrogasne zajednice iz stavka 1. i 2. ovoga članka udružuju se u vatrogasnu zajednicu županije i vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Vatrogasne zajednice županija i vatrogasna zajednica Grada Zagreba, pod nadležnošću su Hrvatske vatrogasne zajednice u operativnom i organizacijskom smislu. Hrvatska vatrogasna zajednica posebnim propisom definirati će unutarnji ustroj, organizaciju, način djelovanja, obveze, odgovornosti i ovlasti vatrogasnih zajednica, sukladno odredbama ovoga Zakona. XI.HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA Članak 9. Hrvatska vatrogasna zajednica središnji je državni ured za vatrogastvo na čijem čelu je glavni vatrogasni zapovjednik. Glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za zakonitost rada Hrvatske vatrogasne zajednice te za opremljenost, organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na području Republike Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica, kao krovna vatrogasna organizacija, objedinjava sve vatrogasne organizacije i postrojbe na području Republike Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica ima Statut. Statut je temeljni opći akt Hrvatske vatrogasne zajednice pomoću kojeg se podrobnije definira njen unutarnji ustroj, obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i načini javnog rada i djelovanja, a koja nisu definirana i nisu u suprotnosti sa odredbama ovoga Zakona. Hrvatska vatrogasna zajednica ima Predsjedništvo kao kolegijalno savjetodavno tijelo, kojeg čine predsjednici županijskih vatrogasnih zajednica i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. XII.PREDSJEDNIŠTVO HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE Članak 10. Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Poslovnik o svom radu kojim se uređuje način biranja predsjednika i druga pitanja od značaja za rad tog tijela. Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice glavnom vatrogasnom zapovjedniku daje mišljenje na: - godišnji program rada - godišnji financijski plan - projekciju programa rada i financijskog plana za slijedeće dvije godine - godišnje izvješće o radu - financijsko izvješće. Predsjedništvo obavlja i druge savjetodavne poslove određene ovim Zakonom, te skrbi o razvoju i promidžbi vatrogastva na području Republike Hrvatske. XIII.GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK Članak 11. Glavni vatrogasni zapovjednik državni je dužnosnik u statusu državnog tajnika središnjeg državnog ureda i ostvaruje sva prava iz tog statusa. Glavni vatrogasni zapovjednik ima zamjenika. Glavnog vatrogasnog zapovjednika i njegovog zamjenika, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od 5 godina, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom. Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, će uredbom o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice utvrditi posebne položaje na koje se raspoređuju državni službenici zaduženi za zračne snage, školovanje, logistiku, komunikaciju, priobalje i kontinent. Glavni vatrogasni zapovjednik donosi: - godišnji program rada - godišnji financijski plan - projekciju programa rada i financijskog plana za slijedeće dvije godine - godišnje izvješće o radu - financijsko izviješće. Glavni vatrogasni zapovjednik zapovijeda svim vatrogasnim postrojbama, vodi intervencije na području dvije ili više županija, te intervencije u kojima sudjeluju zračne snage za gašenje požara. Glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik može narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i tehničkom opremom, te zatražiti pomoć oružanih snaga Republike Hrvatske. XIV.STOŽER HVZ Članak 12. Vatrogasni stožer je strukovno tijelo glavnog vatrogasnog zapovjednika i Hrvatske vatrogasne zajednice, a čine ga glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i županijski vatrogasni zapovjednici. Vatrogasnim stožerom rukovodi glavni vatrogasni zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Vatrogasni stožer: - sudjeluje u predloganju propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona, - sudjeluje u izradu plana sudjelovanja vatrogasnih snaga u aktivnostima i zadaćama iz sustava domovinske sigurnosti - sudjeluje u pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku - sudjeluje u organizaciji pokaznih vježbi, vatrogasnih natjecanja i rada s vatrogasnom mladeži - sudjeluje u analizama vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja - sudjeluje u analizama tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi te predlaže poboljšanja - utvrđuje potrebe za osposobljavanjem vatrogasnih kadrova - sudjeluje u predlaganju godišnjeg programa rada i financijskog plana. XV.VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO Članak 13. Vatrogasno zapovjedništvo je izvršno operativno tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice, a čine ga glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i službenici s posebnim položajem zaduženi za zračne snage, školovanje, logistiku, komunikacije, priobalje i kontinent. Glavni vatrogasni zapovjednik rukovodi vatrogasnim zapovjedništvom i odgovoran je za njegov stručni rad. Vatrogasno zapovjedništvo: - izrađuje Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku i upućuje ga u postupak donošenja - koordinira provedbu, provodi i nadzire provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku od strane drugih državnih tijela, - izrađuje izvješće o provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku - izrađuje analize vatrogasnih intervencija te predlaže poboljšanja nedostataka utvrđenih analizom - organizira pokazne vježbe, vatrogasna natjecanja i rad s vatrogasnom mladeži - izrađuje standarde operativne postupke te ih implementira u sustav vatrogastva - zapovijeda na složenim vatrogasnim intervencijama - obavlja stručni nadzor nad vatrogasnim organizacijama utvrđenim ovim Zakonom - izrađuje planove nabave vatrogasne opreme i tehnike -obavlja druge stručne i operativne poslove bitne za dobru organiziranost i osposobljenost vatrogastva na području Republike Hrvatske. Vatrogasno zapovjedništvo u obavljanju vatrogasnih intervencija ima ovlasti propisane ovim Zakonom. XVI.VATROGASNO OPERATIVNO SREDIŠTE I VATROGASNI OPERATIVNI CENTARI Članak 14. Vatrogasni operativni središte je operativno, komunikacijsko i koordinacijsko središte Hrvatske vatrogasne zajednice, preko kojeg se vode vatrogasne intervencije, pruža pomoć u tehnici i ljudstvu te obavljaju pripreme za vatrogasne intervencije od državnog interesa. Radi objedinjavanja svih radnih procesa u vatrogasnim postrojbama te kako bi se postigla puna koordinacija i djelovanje svih vatrogasnih postrojbi na području županije ustrojavaju se Županijski vatrogasni operativni centari (ŽVOC). Radi učinkovitog i uspješnog djelovanja vatrogasnih postrojba od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, te pomoći u upravljanju vatrogasnim intervencijama, a sukladno pravilima vatrogasne struke, mogu se ustrojiti i vatrogasni operativni centari područja (VOC). Vatrogasno operativno središte i Vatrogasni operativni centri u svom radu koriste broj 193 (broj žurnih službi u RH 112) i sustav radio-komunikacije u vatrogastvu, a sva komunikacija koja se obavlja za izvršenje zadataka iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka mora se snimati i pohranjivati na period od 120 sati. XVII.VATROGASNO OPERATIVNO-LOGISTIČKI CENTRI Članak 15. Zbog potreba za dodatnim angažiranjem vatrogasne tehnike i opreme te prihvata vatrogasaca kod vatrogasnih intervencija koje zahtijevaju angažiranje dodatne tehnike, opreme i ljudstva osnivaju se na razini države Vatrogasno operativno-logistički centri. Vatrogasnim operativno-logističkim centrima upravlja glavni vatrogasni zapovjednik, a isti se sastoje od skladišta, poligona za prihvat helikoptera i smještajnih zgrada koje služe za smještaj vatrogasne opreme i tehnike te prihvat, smještaj i prehranu dislociranih vatrogasnih snaga s osobljem koje je potrebno za održavanje i rad centra. Glavni vatrogasni zapovjednik utvrdit će posebnom odlukom na prijedlog Vatrogasnog stožera HVZ potreban broj i lokacije operativno–logističkih centara te vrstu i količinu vatrogasne tehnike i opreme koja će se u pojedinom centru držati, načine izdavanja i zaduživanja opreme, smještajne kapacitete i druga pitanja od značaja za rad pojedinog vatrogasnog operativno-logističkog centra. Unutar Vatrogasnih operativno-logističkih centara djeluju i njihov su sastavni dio Županijske vatrogasne postrojbe ako su kao takve određene Vatrogasnim planom. XVIII.EVIDENCIJA POSTROJBI, VATROGASACA, TEHNIKE, OPREME I INTERVENCIJE Članak 16. Vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice osnivaju se, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama ovoga Zakona. Unutarnji ustroj vatrogasnih zajednica uređuje se njihovim općim aktom, sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskim aktima koje će propisati Hrvatska vatrogasna zajednica. Hrvatska vatrogasna zajednica putem elektroničkog zapisa u računalnim aplikacijama vodi evidencije i registar vatrogasnih postrojba, registar o vatrogasacima i vatrogasnoj tehnici vatrogasnih postrojbi utvrđenih ovim Zakonom. Vatrogasne postrojbe i zajednice utvrđene ovim Zakonom dužne su koristiti računalne aplikacije iz stavka 1. ovog članka za evidenciju članstva, tehnike, opreme i intervencija te istu redovito ažurirati, odmah po nastaloj promjeni. Profesionalni i dobrovoljni vatrogasci dužni su omogućiti upis osobnih podataka u računalnu aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice. Osobne podatke iz stavka 3. ovog članka upisivat će operateri vatrogasnih zajednica i vatrogasnih postrojba koje ovlasti Hrvatska vatrogasna zajednica. Sadržaj osobnih podataka iz stavka 4. ovog članka i način ovlašćivanja za korištenje podataka pravilnikom će propisati glavni vatrogasni zapovjednik. XIX.VATROGASCI Članak 17. Profesionalni vatrogasac osoba je zaposlena u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi odnosno u dobrovoljnom vatrogasnom društvu ili vatrogasnoj zajednici, a koja zadovoljava uvjete propisane ovim Zakonom i podzakonskim aktima za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca. Dobrovoljni vatrogasac osoba je učlanjena u dobrovoljno vatrogasno društvo, koja se sukladno svojim obvezama i sposobnostima svrstava u odgovarajuću kategoriju članstva. XX.PROFESIONALNI VATROGASCI Članak 18. Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i sljedeće uvjete: – da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), – da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, – da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, – da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti. Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka odnose se samo na osobe koje će obavljati poslove profesionalnog vatrogasca u razini srednje školske ili stručne spreme. Prednost pri prijamu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca. XXI.DOBROVOLJNI VATROGASCI Članak 19. Poslove dobrovoljnog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja posjeduje propisanu tjelesnu i duševnu sposobnost i koja je osposobljena za obavljanje tih poslova. Poslove sezonskog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja udovoljava uvjetima iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona. XXII.MJERILA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VATROGASCA Članak 20. Glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom će propisati mjerila za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca, sukladno propisu iz članka 6. ovog Zakona te rokove i način obavljanja tih sposobnosti. Ministar zdravstva rješenjem će odrediti zdravstvene ustanove koje će obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka. XXIII.RADNOPRAVNI ODNOSI PROFESIONALNIH VATROGASACA Članak 21. Profesionalnim vatrogascima staž osiguranja računa se u uvećanom trajanju od 16 mjeseci za 12 mjeseci stvarno provedenim na tim poslovima. Operativni rad profesionalnog vatrogasca u vatrogasnoj postrojbi prestaje kad napuni 55 godina starosti odlaskom u punu mirovinu ako ispunjava slijedeće uvijete: ima ukupan radni staž od minimalno 36 godina, a na poslovima operativnog vatogasca u vatrogasnoj postrojbi proveo je minimalno 26 godina. Članak 22. Glavni vatrogasni zapovjednik zbog specifičnosti vatrogasne djelatnosti, a radi održavanja operativne pripravnosti vatrogasaca i vatrogasne tehnike na visokoj razini, propisti će dužinu trajanja dnevnog radnoga vremena, obvezni dnevni odmor i druge uvijete bitne za uspješnu provedbu vatrogasne djelatnosti, vodeći osobitu brigu o organizaciji rada te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla profesionalnih vatrogasaca. Ostala prava i obveze utvrđene propisima o radu primjenjuju se i na profesionalne vatrogasce. XXIV.PRAVA DOBROVOLJNIH VATROGASACA Članak 23. Dobrovoljni vatrogasci ostvaruju određena prava iz radnog odnosa kod obrtnika ili u pravnoj osobi kod koje su u radnom odnosu. Prava iz stavka 1. ovoga članka (povećana plaća, veći broj dana godišnjeg odmora i sl.) ostvaruju se na temelju Zakona, kolektivnog ugovora i općeg akta pravne osobe ili obrtnika kod kojeg su u radnom odnosu. Naknadu materijalnih troškova obrtniku ili pravnoj osobi za ostvarenje prava iz stavka 1. ovoga članka podmiruje jedinica lokalne samouprave na čijem je podrućju izvršena vatrogasna intervencija. Međusobne odnose, prava i obveze temeljem stavka 2. ovoga članka, pravne osobe ili obrtnici i jedinica lokalne samouprave uređuju sporazumno sukladno ovome zakonu, propisa na temelju ovoga Zakona kao i drugih Zakona koji reguliraju područje radnopravnih odnosa. XXV.NAKNADA U SLUČAJU OZLJEDE ILI SMRTI Članak 24. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva su osigurani po propisima o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju, za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, i imaju pravo na naknadu za ozljedu na radu / privremenu nesposobnost za rad sukladno odredbama Zakona koji reguliraju zdravstveno i mirovinsko osiguranje ako pri obavljanju vatrogasne djelatnosti budu ozlijeđeni ili se razbole. Vatrogasne djelatnosti, u smislu ovoga članka su gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pri odlasku na vježbu, na vježbi i na povratku s vježbe, na vatrogasnim natjecanjima kao i za vrijeme stručnog osposobljavanja što ga organizira dobrovoljno vatrogasno društvo ili vatrogasna zajednica. Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji nisu osigurani po propisima o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju,, imaju pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje kao osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima ako, pod okolnostima navedenim u stavku 2. ovoga članka, budu ozlijeđeni ili se razbole, a ta bolest nastupi neposredno i isključivo kao posljedica obavljanja vatrogasne djelatnosti i vršenja aktivnosti po osnovi koje su osigurani. Članovi obitelji dobrovoljnog vatrogasca osigurani su za slučaj smrti tih osoba po propisima o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju ako je smrt nastupila pod okolnostima navedenim iz stavka 2. ovoga članka. Članovima obitelji smatraju se osobe sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju.  Članak 25. Vatrogasac, koji u obavljanju ili povodom obavljanja vatrogasne djelatnosti izgubi život, sahranit će se na teret sredstava općine, grada ili Grada Zagreba na čijem području je izgubio život. Vatrogasnom djelatnošću, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. XXVI.VATROGASCI S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA Članak 26. Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, su glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, zapovjednici vatrogasnih postrojbi zajednica i njihovi zamjenici, zapovjednici središnjih vatrogasnih postrojba i njihovi zamjenicii, zapovjednici vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i njihovi zamjenici, zapovjednici profesionalnih vatrogasnih postrojba i njihovi zamjenici te zapovjednici koji su aktom o unutarnjem ustroju vatrogasne postrojbe određeni da samostalno vode vatrogasnu intervenciju prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene ovim Zakonom. Glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik, županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, moraju imati visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja vatrogastva ili zaštite od požara te najmanje deset (10) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici, zapovjednici vatrogasnih zajednica i njihovi zamjenici, koji profesionalno obavljaju te poslove moraju imati najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja vatrogastva ili zaštite od požara te najmanje pet (5) godina djelovanja u radu vatrogasne postrojbe. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi i njihovi zamjenici, zapovjednici vatrogasnih zajednica i njihovi zamjenici, koji dobrovoljno obavljaju te poslove, moraju imati najmanje srednju stručnu ili školsku spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri (3) godine odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe. Zapovjednici ostalih dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovi zamjenici trebaju imati najmanje uvjete propisane člankom 22. ovoga Zakona. Potrebna stručna sprema zapovjednika, koji su na temelju unutarnjeg ustroja vatrogasnih postrojbi iz stavka 1. ovoga članka određeni da samostalno vode vatrogasne intervencije i pritom koriste javne ovlasti, određuje se aktom o unutarnjem ustroju te vatrogasne postrojbe i nemogu biti u suprotnosti s ovim Zakonom. Članak 27. Osobe iz članka 26. stavak 1. ovog Zakona pored ispunjenja uvjeta stručne spreme propisane ovim člankom,, i uvjeta iz članka 20. stavka 1., moraju imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga moraju položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove. Hrvatska vatrogasna zajednica vatrogascima iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona izdaje iskaznicu koja se obvezno nosi na vatrogasnim intervencijama. XXVII.ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE Članak 28. Zapovjednika vatrogasne postrojbe i njegova zamjenika koji dužnost obavljaju dobrovoljno (volonterski) predlaže Upravno vijeće (Upravni odbor), uz suglasnost nadležnog vatrogasnog zapovjednika, a imenuje općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba. Zapovjednika vatrogasne postrojbe i njegova zamjenika koji dužnost obavljaju profesionalno predlaže Upravno vijeće (Upravni odbor) nakon provedenog javnog natjećaja, uz suglasnost nadležnog vatrogasnog zapovjednika, a imenuje općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba. Zapovjednika vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i njegova zamjenika imenuje osnivać. Zapovjednik vatrogasne postrojbe odgovoran je nadležnom zapovjedniku vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada, odnosno područja te općinskom načelniku, gradonačelniku ili gradonačelniku Grada Zagreba odnosno osnivaču za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe kojom zapovjeda. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka kada se tri puta ne potvrdi zapovjednik vatrogasne postrojbe, nadležno tijelo dobrovoljnoga vatrogasnog društva ponovno imenuje zapovjednika i predlaže općinskom načelniku, gradonačelniku ili gradonačelniku Grada Zagreba, odnosno osnivaču da ga imenuju privremeno. XXVIII.ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK Članak 29. Zapovjednici vatrogasnih postrojbi vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: županijski vatrogasni zapovjednik) zaposlenici su tih vatrogasnih zajednica. Županijskog vatrogasnog zapovjednika, na prijedlog nadležnog tijela županijske vatrogasne zajednice, uz suglasnost glavnog vatrogasnog zapovjednika, imenuje Župan na razdoblje od 5 godina, sukladno uvjetima propisanih ovim Zakonom. Županijski vatrogasni zapovjednik ima zamjenika. Zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika koji dužnost obavlja dobrovoljno (volonterski) imenuje županijski vatrogasni zajednik, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom. Zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika koji dužnost obavlja profesionalno predlaže Upravno vijeće (Upravni odbor) nakon provedenog javnog natjećaja, uz suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, a imenuje Župan na razdoblje od 5 godina, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom. Članak 30. Županijski vatrogasni zapovjednik zapovijeda svim vatrogasnim postrojbama na području županije, vodi intervencije na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave odnosno intervencije na području dvije ili više vatrogasnih zajednica. Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik može narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja županije da sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području za koje je nadležan, s određenim, brojem vatrogasaca i tehničkom opremom. XXIX.SUBORDINACIJA Članak 31. Županijski vatrogasni zapovjednik odgovoran je glavnom vatrogasnom zapovjedniku za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na području županije i Grada Zagreba. Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada i područja odgovoran je županijskom vatrogasnom zapovjedniku za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na svom području. Zapovjednik vatrogasne postrojbe odgovoran je zapovjedniku vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice z Primljeno na znanje Primljeno na znanje
635 Odašiljači i veze d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, OBRAZLOŽENJE POJEDINIH ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA predlaže se brisati obrazloženje: "Uz članak 47. Ovim člankom je propisano da će Vlada Republike Hrvatske uredbom urediti način ostvarivanja prava na neovisni i besplatni sustav radio komunikacije u vatrogastvu bez kojeg se ne mogu voditi vatrogasne intervencije." detaljnije pojašnjenje je uz komentar na čl. 47. Primljeno na znanje Primljeno na znanje