Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Vezano uz točku 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu, st. 3. Dodatno pojasniti točke 2.1 (izgradnja) i 2.2. (opremanje) u prilozima 2a i 2b pravilnika (kriteriji odabira) za 4.1.1. Da li se radi o izgradnji i opremanju svih objekata ili samo objekata za životinje ? Prihvaćen Pojašnjeno u Prilozima 2a i 2b ovoga Natječaja.
2 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA B. SEKTORSKI KRITERIJI 1. Kriterij 6 – Broj životinja na gospodarstvu na kraju ulaganja Tablica „Zemljište, objekti i životinje“ U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “ Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. KOMENTAR: Greška? Prihvaćen Pojašnjenje se mijenja na način da se briše ponovljena rečenica.
3 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4b Kriterij 3, 3 b Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima Pojašnjenje: U slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kn korisnik je obvezan priložiti poslovni plan. U svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira“ Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta“ korisnik u poslovnom planu- tablici „ZAPOSLENICI“ mora dokazati da će projektom (prijavljenim ulaganjem) biti očuvana radna mjesta i/ili novostvorena nova radna mjesta. Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja. KOMENTAR: Je li ovo greška: Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja? Prihvaćen Pojašnjenje se mijenja na način da se briše rečenica: “Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja”
4 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju … (6) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik/ovlaštena osoba korisnika u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u podružnicu Agencije za plaćanja kojoj je podnesen zahtjev za potporu. … (8) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) ispravno potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju. KOMENTAR: Ugovor se dostavlja u centralu, u stavak (6) propisuje u podružnicu, ispraviti! Prihvaćen Dostavi li korisnik potpisani ugovor o financiranju na adresu podružnice Agencije za plaćanja ili u centralni ured Agencije za plaćanja, isti se smatra uredno dostavljenim. Izmijenit će se adresa dostave ugovora o financiranju u tekstu Natječaja.
5 Ljubica Šolić  , 7. POKAZATELJI PROVEDBE PROJEKTA Točka 4) Ako su zaposlenici jedini pokazatelji ( ne i povećanje razine proizvodnje ) tada bi za male trebalo smanjiti u bodovima broj zaposlenih da bi se razlikovali od velikih. Prihvaćen Kriterij odabira je izmijenjen.
6 Ljubica Šolić  , 4. PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE POTPORE – EX POST KONTROLA Točka p) Za mikro i male korisnike i očuvanje postojećih radnih mjesta je veliki korak , obzirom na njihovu početnu ekonomsku veličinu koja spada u ekonomske kriterije natječaja. Bodovi su isti i kod malih i kod velikih. Veliki koji ima 10 zaposlenih i ako zaposli 2 čovjeka s financijskog aspekta odvajanja za plaće, izdvaja 20 % više. Mali koji ima 2 zaposlena i zapošljava 2 nove osobe ima povećanje od 100%. Prihvaćen Kriterij odabira je izmijenjen.
7 Apsolon  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu, III.a. DOKUMENTACIJA ZA PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA, točka 3. Dokazi planiranih izvora financiranja, za Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja nije definirano da li pismo namjere mora biti neobvezujuće ili obvezujuće. Nije prihvaćen Ako nije definirano je li pismo obvezujuće ili neobvezujuće, oba su prihvatljiva.
8 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Vezano uz točku 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Izbaciti iz Priloga 1. : - Točku 14. u prilogu 1. pravilnika 4.1.1. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.2. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.3. Uvjet „Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 8 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev mladih poljoprivrednika osnovanih u 2019. godini te korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje“ je diskriminatoran. „Dohodaši“ mogu biti i u gubitku, pa su ipak prihvatljivi korisnici, dok „dobitaši“ moraju ostvariti minimalno 6 bodova, k tome čak ne i svi „dobitaši“. Posljedično treba izbaciti iz popisa dokumentacije obrazac BON-1, jer je u tom slučaju nepotreban. Nije prihvaćen Navedeni uvjet služi kao alat za postizanje ciljeva Programa ruralnog razvoja.
9 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Vezano uz točku 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Izbaciti iz Priloga 1. : - Točku 14. u prilogu 1. pravilnika 4.1.1. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.2. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.3. Uvjet „Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 8 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev mladih poljoprivrednika osnovanih u 2019. godini te korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje“ je diskriminatoran. „Dohodaši“ mogu biti i u gubitku, pa su ipak prihvatljivi korisnici, dok „dobitaši“ moraju ostvariti minimalno 6 bodova, k tome čak ne i svi „dobitaši“. Posljedično treba izbaciti iz popisa dokumentacije obrazac BON-1, jer je u tom slučaju nepotreban. Nije prihvaćen Navedeni uvjet služi kao alat za postizanje ciljeva Programa ruralnog razvoja.
10 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA, 10.3. Dostava putem elektroničke pošte 10.3. Dostava putem elektroničke pošte - dostava i korisniku i na „kontakt podaci“ (1) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte.
11 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA, 10.1. Dostava putem AGRONET-a Dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. 10.1. Dostava putem AGRONET-a – dostava samo korisniku (1) U slučaju dostave akata putem AGRONET-a adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je adresa elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. (2) Obavijest o učitanoj odluci na AGRONET-u Agencija za plaćanja dostavlja korisniku isključivo na onu adresu elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Akti se ne dostavljaju korisniku nego se učitavaju na Agronet. Korisnik pristupa Agronetu putem vlastitog korisničkog imena i lozinke te jedini ima pravo prihvatiti akt ili uložiti prigovor.
12 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA – dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. Nije prihvaćen Obavijest se dostavlja automatski putem aplikacije na mail adresu iz Evidencije korisnika, no korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu u evidenciji korisnika.
13 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA Ujednačiti način dostave bilo kakovih akata/obavijesti/zahtjeva i to na način da se dostavljaju i korisniku i na elektroničku adresu navedenu u „kontakt podaci“. Eventualno propuštanje preuzimanja akata/obavijesti/zahtjeva rezultira odbijanjem prijave, a u nekim slučajevima kod kašnjenja se primjenjuju financijske korekcije. Izuzetno je važna dobra komunikacija, te bi bilo dobro da se svi akti/obavijesti/zahtjevi dostavljaju na obje adrese jer se može dogoditi da korisnik iz raznih razloga (odsutnost, bolest, loša informatička pismenost) propusti pročitati primljenu obavijest mailom, te to može rezultirati odbijanjem prijave i sl. U pravilniku je dostavljanje rješeno šaroliko i to : 2.7. Dopuna/obrazloženje – dostava i korisniku i na „kontakt podaci“, propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za D/O) se korisniku dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu, navedenu u „KONTAKT PODACI“ i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika. 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore – dostava samo korisniku, propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (7) Po objavi akta u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici „ODLUKE/UGOVORI“. 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu – dostava samo na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu - propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za D/O se korisniku dostavlja elektroničkim putem na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Propisano člankom 33. stavak 2. Pravilnika (NN 91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na mail adresu i korisnika i konzultanta, budući da je isti odgovoran za provedbu projekta. Napominjemo kako se za dostavu odgovora na Zahtjev za D/O izvan roka temeljem čl. 49. gore navedenog Pravilnika, financijske korekcije primjenjuju za postupke koji se provode nakon sklapanja ugovora Vezano uz točku 3.6: Propisano člankom 33. stavak 2. Pravilnika (NN 91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na mail adresu navedenu u zahtjevu za isplatu (evidencija korisnika). Ako korisnik kasni sa dostavom odgovora na D/O primijeniti će se financijske korekcije sukladno točki 3.6 Natječaja. Nakon proteka 30 dana zahtjev se odbija.
14 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova (3) U slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen. ??? Da li to znači da ako uključimo neki trošak koji je po našem mišljenju prihvatljiv, a po mišljenju Agencije je neprihvatljiv, da će se cjelokupni zahtjev odbiti ? Ovaj stavak ili dodatno obrazložiti ili ga brisati, jer je već u slijedećem stavku (4) navedeno „ Neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore“. Isključenje neprihvatljivih troškova je navedeno i u točki 2.6.2. Administrativna kontrola zahtjeva za potporu, stavak (11) „Administrativnom kontrolom prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru propisanih uvjeta prihvatljivosti troškova, postupka nabave i opravdanost visine troškova. Tijekom administrativne kontrole se isključuju neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu“. Nije prihvaćen Odredba u podtočki 2.3, stavku 3., određuje odbijanje zahtjeva korisnika ako SVI troškovi nisu prihvatljivi (cjelokupno ulaganje).
15 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA 1. Postupak nabave mora se provesti u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV. Pravilnika) • PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA e) Javna objava Poziva preko mrežnih stranica Agencija za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište, prikupi više ponuda i time zadovolji načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti te dobije najbolju vrijednost za novac. f) Korisnik je dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. g) Agencija za plaćanja može od korisnika koji je prikupio samo po jednu ponudu za određeni predmet nabave zatražiti obrazloženje o načinu istraživanja tržišta s ciljem provjere opravdanosti visine troškova. Korisnik je dužan poslati obrazloženje i na zahtjev dostaviti dokaz (e-pošta, izjava ponuditelja i drugo…) da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave te na taj način aktivno sudjelovao u istraživanju tržišta. Ukoliko je korisnikovo obrazloženje neprihvatljivo i/ili se utvrdi da nije dovoljno istražio tržište na način da je slao upite ponuditeljima Agencija za plaćanja će za te troškove za koje je prikupljena samo jedna ponuda primijeniti financijske korekcije sukladno odgovarajućem prilogu Pravilnika KOMENTAR: Obveza korisnika da obavještava najmanje tri gospodarska subjekta o provođenju postupka javne nabave nije u skladu s ciljem prikupljanja ponuda putem AGRONET-a, budući da je elektronička nabava preko mrežnih stranica APPRRR-a namijenjena povećanju transparentnosti i omogućuje sudjelovanje svim gospodarskim subjektima. Obavještavanjem samo jednog određenog broja gospodarskih subjekata ne poštuje se načelo jednakog tretmana. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost I javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija za plaćanja je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Navedenim nije prekršeno načelo jednakog postupanja koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda I ocjene ponude na jednaki način, kao I pravo da ponuda bude odabrana bez diskriminacije jer će svaka dostavljena ponuda biti provjerena I pregledana na isti način od strane Agencije za plaćanja
16 palamida 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Dio potpora trebalo bi rješiti garancijskim pismom ili vaučerima da se izbjegnu nenamjenska trošenja sredstava. Nije prihvaćen Nije jasan komentar u odnosu na tekst u točki 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore
17 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore Nije ujednačen način dostavljanja D/O /I i način dostavljanja akata od strane AP : DOPUNA se dostavlja i korisniku i na adresu KONTAKT podatci, dok se akti dostavljaju samo Korisniku. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
18 Ljubica Šolić 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.1. Obveze korisnika u postupku provedbe projekta U Prilozima je propisana obveza korisnika o slanju izvješća o napretku, u tekstu Natječaja ta obveza nije navedena. Nije prihvaćen Prilog 1 sastavni je dio Natječaja.
19 CS Management j.d.o.o.  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, Sukladno povijesti natječaja koji su do sada izlazili CSM smatra da je učinjen propust u određivanju maksimalnih intenziteta potpora u smislu uklanjanja mogućnosti podizanja za dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike. Ukoliko se ta opcija skloni, smatramo da će doći do odustajanja prijavljivanja mladih poljoprivrednika (određenog većeg broja) koji su, sukladno prošlim natječajima i iskustvima, bili ovim iznosima i vođeni u pripremi projekata. Nije prihvaćen Mogućnost uvećanja intenziteta potpore propisuje se pojedinim natječajem, a u sklopu ovoga Natječaja nema mogućnosti uvećanja intenziteta potpore.
20 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU (4) Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta. Ovaj stavak ispraviti, brisati dio „za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje“, jer se vjerojatno radi samo o slučaju promjene gdje je potreban akt kojim se odobrava građenje. U suprotnom je potpuno nejasno kako će korisnik ishoditi akt koji nije potreban. Djelomično prihvaćen Odredba će se ispraviti na način da se na kraju rečenice: Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta doda “ako je primjenjivo/projektne dokumentacije”.
21 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA II DOKUMENTACIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTPORE … U svrhu utvrđivanja visine potpore propisane Prilogom 1 Natječaja dostaviti sljedeće: c) Korisnik čija je vrijednost potpore veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju koja se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti: • obvezujuće pismo namjere banke … IIIa DOKUMENTACIJA ZA PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA 3. Dokazi planiranih izvora financiranja Pojašnjenje: Zavisno o izvorima financiranja ulaganja planiranim u poslovnom planu, korisnik je u obvezi dostaviti odgovarajuće dokaze postojanja istih • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je u obvezi dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja. KOMENTAR: Je li vlastito učešće u 100% iznosu greška? U slučaju ako korisnik dostavlja obvezujuće pismo namjere je li potrebna i izjava/pismo namjere? Djelomično prihvaćen Navedeno nije greška. U slučaju kada je dostavljeno obvezujuće pismo namjere nije potrebna ni izjava ni neobvezujuće pismo namjere.
22 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a 16.1. Odabrane Ponude Pojašnjenje: Odabrane ponude za svako ulaganje. Odabrane ponude učitane u zahtjev za potporu moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda. Samo ponude prikupljene preko Portala ponuda su važeće Ponude. Ponude su učitane u Portal ponuda, jeli ovo greška ili se ponude još jedanput učitavaju u ZZP? Djelomično prihvaćen Odabrane ponude potrebno je učitati u zahtjev za potporu i iste moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda.
23 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2a Kriterij odabira br. 13 „Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces“ Bodovi za novi/unaprijeđeni/inovativni tehničko - tehnološki proces mogu se dodijeliti za troškove navedene pod točkama 1.1.5, 1.2.11, 1.2.14, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 3.1.4, 3.2.7, 3.2.9 u Listi prihvatljivih troškova. KOMENTAR: U natječaju nije opisano što znači novi/inovativni tehničko-tehnološki proces, je li to znači da je samo dovoljno nabavljati opremu pod (iznad) navedenim točkama? Djelomično prihvaćen Da, korisnik ostvaruje bodove u skladu s pojašnjenjem za navedeni kriterij.
24 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.5. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu
25 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.3. Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu KOMENTAR: Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu.
26 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu … (14) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i izvodi o vlasničkoj strukturi ponuditelja moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je korisnik prikupio ponude i izvode o vlasničkoj strukturi na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata na hrvatski jezik. KOMENTAR: Što ako ponuditelj iz inozemstva ne dostavi izvode o vlasničkoj strukturi, je li se ponuda odbija? Djelomično prihvaćen Ako ponuditelj ne dostavi izvod o vlasničkoj strukturi, trošak iz predmetne ponude svrstava se u neodobrene troškove.
27 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Rok za podnošenje zahtjeva za potporu - obzirom da više nema ZZP 2 treba imati u vidu da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola) ili se može omogućiti dostavljanje građevinske odmah po ishođenju, ali najkasnije do podnošenja konačnog ZZI (kako je to omogućeno u natječajima iz OPPRRH)? Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca
28 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Kada se planira datum objave natječaja, obzirom da više nema ZZP 2 i da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola)? Djelomično prihvaćen Objava Natječaja se planira krajem mjeseca studenoga 2019. godine. Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca
29 PPK d.d.   Poštovani, Kako u prethodnim natječajima nije bila obveza dostave pravomoćne građevinske, prilikom prijave već naknadno, a taj uvijet je ukinut, a imajući u vidi predstojeće blagane nužno je da rok za prijavu traje minimalno 90 dana. Stoga, predlažemo da nadležne institucije prilikom određivanja roka trajanja natječaja, uzmu u obzir kako nekada sam rok da bi građevinska postala pravomoćna traje i do 23 dana. Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca.
30 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Obzirom na postupak nabave prije podnošenja Zahtjeva za potporu molimo Vas i za primjerene rokove trajanja Natječaja. Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca
31 Ljubica Šolić  , 17. POPIS PRILOGA 1. INDEKS RAZVIJENOSTI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA MORA DOPRINIJETI UJEDNAČENOM RASTU I RAZVOJU SVIH RURALNIH PODRUČJA RH! Za primjer: Pokazatelj 8. skupina / 1. skupina % Prosječni izvorni prihodi po stanovniku 9.000,00 / 900,00 Stopa nezaposlenosti 0,08 / 0,40 Stupanj obrazovanja 0,30 / 0,06 Da bi čovjek investirao u području koje je I skupine INDEXA razvijenosti i da bi ta investicija bila održiva potrebni su ljudi ( kojih nema – samim time rizik i muka su veći ) , dohodak ( koji je izrazito mali ) i stručna osposobljenost koju ljudi na području I skupine nemaju. Bodovi za INDEKS razvijenosti su 9% od ukupnih bodova. Pođimo od pretpostavke kako će korisnik u 8. skupini zbog boljih prihoda lakše dobiti kredit, zbog više ljudi lakše ostvariti prodaju svojih proizvoda i naravno veće su šanse da je korisnik ili netko od zaposlenih ( članova OPG-a ) visoko obrazovan ( i po tom kriteriju će ostvariti dodatne bodove.)Korisnik koji je iz 8. skupine ostvaruje manje bodova po kriteriju INDEXA razvijenosti, međutim po ostalim kriterijima vrlo brzo nadoknađuje tu razliku. Ovakvi kriteriji odabira gdje je samo 9% od ukupnih bodova dodijeljeno Indexu razvijenosti marginalizirala razliku pokazatelja stanja i ne doprinose uravnoteženom razvoju ruralnog područja niti se daje dodatna potpora slabije razvijenim područjima , a u skladu s Uredbom ( EU ) 1305/2013 / Uredbom 1303 /2013. Ovakav kriterij odabira doprinosi razvoju razvijenih područja. Prema Uredbama posebna pažnja trebala bi se dati područjima gdje je slabija gustoća stanovništva, slabija dohodovna struktura i sl. Mi imamo JLS gdje je gustoća stanovništva manja nego na Sjevernom polu, a korisnicima s tih istih JLS dajemo 9% od ukupnih bodova. Na koji način ćemo ovakvim kriterijem odabira JAČATI KONKURENTNOST u slabo razvijenim područjima, a to je jedan od TEMATSKIH CILJEVA iz kojih nastaju PRIORITETI i Uredbe ( EU ) 1303 /2013 kao i PRR 2014-2020 . Projekti malih i srednjih korisnika koji dolaze s područja prve i druge skupine INDEXA razvijenosti na ovaj način neće ostvariti dovoljan broj bodova i neće biti u prilici ostvariti potporu za ulaganja u fizičku imovinu, a bez ulaganja nema ni gospodarskog oporavka najugroženijih područja. Ako ekonomski kriteriji koji uvelike ovisi od područja na kojem se korisnik nalazi ( broj ljudi, potencijalno tržište, obrazovanost, dohodak i sl. ) nose 17 bodova , tada bi i INDEKS razvijenosti trebao nositi za I skupinu minimalno 17 bodova i svaka iduća skupina za minimalno 2 boda manje.Za tipove operacija 4.1.1. i t.o. 4.1.2 INDEKS razvijenosti predstavlja svega 9 postotnih bodova, dok za tip operacije 4.1.3. on predstavlja 20 postotnih bodova. 2. DULJINA POSLOVANJA U SEKTORU GOVEDARSTVA Npr. Korisnik je poslovao u sektoru govedarstva od 2005 – više od 10 godina, međutim, 2012 je rasprodao sva goveda, te je 2017 ponovo pokrenuo govedarstvo na gospodarstvu, što u tom slučaju? Kolika je duljina njegovog poslovanja u sektoru govedarstva nije posve jasno . 3. BROJ ŽIVOTINJA NA GOSPODARSTVU NA KRAJU ULAGANJA Kratko rečeno, VELIKI SU VAM MALI, A MALI SU VAM VELIKI! VELIKI MALI VELIKI MALI >500 > 300 >750 >150 200-500 100-300 300-500 100-150 <200 <100 >200 > 50 Korisnik koji je u VELIKIMA i imat će 201 govedo i korisnik koji je u MALIMA imat će 201 govedo – PO ČEMU SE ODREĐUJE GDJE PRIPADA ako ne po broju goveda- imaju ih isti broj. Važan detalj koji nije uzet u obzir kod kreiranja kriterija odabira je slijedeći Ako već u trenutku prijave na natječaj imam 500 goveda dobivam maksimalne bodove i ne moram povećavati broj grla, zar ne bi trebalo dati bodove za povećanje broja goveda u nekom postotku u odnosu na postojeće stanje? Ako uzmemo u obzir da nam je prosjek malih i srednjih gospodarstava najveći od ukupnog broja gospodarstava, a cilj bi trebao biti upravo njih ojačati ( s mog aspekta – zadržati na ruralnom području uz ostvarenje normalnog dohotka , poboljšanja obrazovne strukture i onih gore navedenih parametara). Npr . gospodarstvo sam koje u tovu ima 30 junadi i išli bi smo na rekonstrukciju postojećeg objekta gdje bi se kapacitet staje proširio na 60 junadi to je povećanje od 100 % i takav korisnik nema nikakve dodatne bodove u odnosu na onog koji je u trenutku prijave na natječaj u razvojnoj fazi staje s 500 goveda i takav planira ostati?! S aspekta nerazvijenih područja 60 junadi u tovu nije malo jer je to siguran godišnji dohodak za jedno kućanstvo. Djelomično prihvaćen 1. Načela za odabir zahtjeva za potporu propisana su Programom ruralnog razvoja. Indeks razvijenosti jedno je od načela i kao takav mora se primjenjivati u sklopu Natječaja. 2. Kriterij odabira br. 4 „Duljina poslovanja korisnika u sektoru govedarstva“ je dodatno pojašnjen. 3. Kriterij odabira br. 6 „Broj životinja na gospodarstvu na kraju ulaganja“ je izmijenjen čime se postigla bolja demarkacija između ulaganja MMS i velikih korisnika.
32 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 5, 6, 7, 8 i 10: Nisu Prilog Natječaju. Primljeno na znanje Prilozi 5, 6a, 6b, 7, 8 i 10 biti će objavljeni kada Natječaj bude objavljen od strane Agencije za plaćanja. Navedeni prilozi ne odnose se na postupak podnošenja zahtjeva za potporu.
33 Ljubica Šolić 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Točka 5. d) Broj životinja nije dobar kriterij. Ako korisnik ima 400 goveda u postojećoj proizvodnji i na kraju ulaganja će povećati na 440 ( povećanje od 10 % ) dobit će više bodova od korisnika koji ima 100 goveda i povećat će na kraju ulaganja na 250 goveda. Ovdje se ne potiče razvoj i poboljšanje gospodarskih rezultata. Postotak povećanja u odnosu na postojeći broj goveda bio bi ispravan kriterij. Primljeno na znanje Kriterij odabira je dorađen.
34 Ljubica Šolić   PREMA PRAVILNIKU NN ( 91/2019) Članak 18. Pravilnika Stavak 1) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički pripremaju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo. Na e savjetovanju nije objavljen cijeli natječaj sa svim sastavnim dijelovima: 1. Tekst natječaja 2. Prilozi 3. Obrasci Članak 18. Pravilnika Stavak 4 ) Upravljačko tijelo objavljuje nacrt natječaja u obliku e-savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja s javnošću U Vašoj objavi radi savjetovanja s javnošću nije objavljen cijeli Natječaj Članak 22. Stavak 1) Kriteriji odabira, ako je Programom uvjetovana njihova primjena, primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a sastavni su dio natječaja. Stavak 2 ) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prema „Odluci o osnivanju Odbora za praćenje provedbe PRR RH 2014-2020 „ KLASA 320-01/14-01/151; URBOJ: 525-08/0267-19-376 i Zadaćama OzP navedenim u istoj Odluci Odbor je trebao dati svoje mišljenje na neke dijelove priloga, odnosno kriterije odabira. Da bi se na e Savjetovanju omogućio samo tekst Natječaja potrebno je izmijeniti Pravilnik NN ( 91/2019), očito se dogodila tehnička omaška kod objave Natječaja pa Vas stoga molim da u obzir uzmete komentare koji se odnose na Natječaj u cijelosti. Primljeno na znanje Na e-savjetovanju objavljeni su ključni prilozi u kojima su navedeni uvjeti i sve informacije koje su korisnicima potrebne kako bi utvrdili da li su prihvatljivi za prijavu u sklopu navedenog natječaja. U skladu s propisanom procedurom, prijedlog kriterija odabira poslan je na mišljenje članovima Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kriteriji odabira objavljeni su na e-savjetovanju kao prilog natječaja.