Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PPK d.d.   Poštovani, Kako u prethodnim natječajima nije bila obveza dostave pravomoćne građevinske, prilikom prijave već naknadno, a taj uvijet je ukinut, a imajući u vidi predstojeće blagane nužno je da rok za prijavu traje minimalno 90 dana. Stoga, predlažemo da nadležne institucije prilikom određivanja roka trajanja natječaja, uzmu u obzir kako nekada sam rok da bi građevinska postala pravomoćna traje i do 23 dana. Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca.
2 Marija Herceg  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA U potpunosti se slažem sa komentarom Udruge poslovnih savjetnika te također smatram kako se prihvatljivi korisnici ne bi trebali ograničavati isključivo na sektor tovnog govedarstva, odnosno na one koji su podnijeli zahtjev za potporu na Natječaj za Operaciju 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo, već bi prijava na Natječaj trebala biti omogućena i korisnicima u ostalim sektorima poljoprivredne proizvodnje Nije prihvaćen U skladu s indikativnim planom natječaja I ograničenim raspoloživim sredstvima, u sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva su ulaganja isključivo korisnika koji su podnijeli zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo
3 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo Komentar: Ne vidim smisao mogućnosti prijave na ovu operaciju samo za korisnike koji su u sektoru tovnog govedarstva. Budući da se ova operacija odnosi na očuvanje okoliša uvjetovano zagađenjem nitrata iz poljoprivrede, predlažem da se da mogućnost prijave i ostalim sektorima koji na svome gospodarstvu imaju stajski gnoj. Naime, cilj ove operacije nije razvoj poljoprivredne proizvodnje nego očuvanje podzemnih voda uslijed zagađenja nitratima iz poljoprivredne proizvodnje. Ako je već prepoznat sektor tovnog govedarstva kao sektor koji treba najviše razvijati, ne treba diskriminirati druge korisnike iz drugih sektora kod prijave na operaciju 4.1.2. Nije prihvaćen U skladu s indikativnim planom natječaja I ograničenim raspoloživim sredstvima, u sklopu ovoga Natječaja prihvatljiva su ulaganja isključivo korisnika koji su podnijeli zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo.
4 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Datum objave Natječaja Kada se planira, obzirom da više nema ZZP 2 i da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Obzirom da više nema ZZP 2 imati u vidu da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola) ili se može omogućiti dostavljanje građevinske odmah po ishođenju, ali najkasnije do podnošenja konačnog ZZI (kako je to omogućeno u natječajima iz OPPRRH)? Djelomično prihvaćen Objava Natječaja se planira krajem mjeseca studenoga 2019. godine. Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 2 mjeseca.
5 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova (3) U slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen. ??? Da li to znači da ako uključimo neki trošak koji je po našem mišljenju prihvatljiv, a po mišljenju Agencije je neprihvatljiv, da će se cjelokupni zahtjev odbiti ? Ovaj stavak ili dodatno obrazložiti ili ga brisati, jer je već u slijedećem stavku (4) navedeno „ Neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore“. Isključenje neprihvatljivih troškova je navedeno i u točki 2.6.2. Administrativna kontrola zahtjeva za potporu, stavak (11) „Administrativnom kontrolom prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru propisanih uvjeta prihvatljivosti troškova, postupka nabave i opravdanost visine troškova. Tijekom administrativne kontrole se isključuju neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu“. Nije prihvaćen Odredba u podtočki 2.3, stavku 3., određuje odbijanje zahtjeva korisnika ako SVI troškovi nisu prihvatljivi (cjelokupno ulaganje).
6 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu … (14) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i izvodi o vlasničkoj strukturi ponuditelja moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je korisnik prikupio ponude i izvode o vlasničkoj strukturi na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata na hrvatski jezik. KOMENTAR: Što ako ponuditelj iz inozemstva ne dostavi izvode o vlasničkoj strukturi, je li se ponuda odbija? Djelomično prihvaćen Ako ponuditelj ne dostavi izvod o vlasničkoj strukturi, trošak iz predmetne ponude svrstava se u neodobrene troškove.
7 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.7. Dopuna/obrazloženje 2.7. Dopuna/obrazloženje – dostava i korisniku i na „kontakt podaci“, propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za D/O) se korisniku dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu, navedenu u „KONTAKT PODACI“ i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika. Nije prihvaćen Propisano člankom 33. stavak 2. Pravilnika (NN 91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na mail adresu i korisnika i konzultanta, budući da je isti odgovoran za provedbu projekta. Napominjemo kako se za dostavu odgovora na Zahtjev za D/O izvan roka temeljem čl. 49. gore navedenog Pravilnika, financijske korekcije primjenjuju za postupke koji se provode nakon sklapanja ugovora o financiranju
8 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore – dostava samo korisniku, propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta Nije prihvaćen Akti se ne dostavljaju korisniku nego se učitavaju na Agronet. Korisnik pristupa Agronetu putem vlastitog korisničkog imena i lozinke te jedini ima pravo prihvatiti akt ili uložiti prigovor.
9 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju … (6) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik/ovlaštena osoba korisnika u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u podružnicu Agencije za plaćanja kojoj je podnesen zahtjev za potporu. … (8) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) ispravno potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju. KOMENTAR: Ugovor se dostavlja u centralu, u stavak (6) propisuje u podružnicu, ispraviti! Prihvaćen Dostavi li korisnik potpisani ugovor o financiranju na adresu podružnice Agencije za plaćanja ili u centralni ured Agencije za plaćanja, isti se smatra uredno dostavljenim. Izmijenit će se adresa dostave ugovora o financiranju u tekstu Natječaja.
10 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.3. Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu KOMENTAR: Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu.
11 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.5. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu KOMENTAR: Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu.
12 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu – dostava samo na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu - propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za D/O se korisniku dostavlja elektroničkim putem na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu. Djelomično prihvaćen Propisano člankom 33. stavak 2. Pravilnika (NN 91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na mail adresu navedenu u zahtjevu za potporu (evidencija korisnika). Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
13 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU (4) Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta. Ovaj stavak ispraviti, brisati dio „za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje“, jer se vjerojatno radi samo o slučaju promjene gdje je potreban akt kojim se odobrava građenje. U suprotnom je potpuno nejasno kako će korisnik ishoditi akt koji nije potreban. Djelomično prihvaćen Odredba će se ispraviti na način da se na kraju rečenice: Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta doda “ako je primjenjivo/projektne dokumentacije”.
14 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA – dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. 10.1. Dostava putem AGRONET-a – dostava samo korisniku (1) U slučaju dostave akata putem AGRONET-a adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je adresa elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. (2) Obavijest o učitanoj odluci na AGRONET-u Agencija za plaćanja dostavlja korisniku isključivo na onu adresu elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. 10.3. Dostava putem elektroničke pošte - dostava i korisniku i na „kontakt podaci“ (1) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte. Nije prihvaćen Obavijest se dostavlja automatski putem aplikacije na mail adresu iz Evidencije korisnika, no korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Akti se ne dostavljaju korisniku nego se učitavaju na Agronet. Korisnik pristupa Agronetu putem vlastitog korisničkog imena i lozinke te jedini ima pravo prihvatiti akt ili uložiti prigovor. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
15 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA Ujednačiti način dostave bilo kakovih akata/obavijesti/zahtjeva i to na način da se dostavljaju i korisniku i na elektroničku adresu navedenu u „kontakt podaci“. Eventualno propuštanje preuzimanja akata/obavijesti/zahtjeva rezultira odbijanjem prijave, a u nekim slučajevima kod kašnjenja se primjenjuju financijske korekcije. Izuzetno je važna dobra komunikacija, te bi bilo dobro da se svi akti/obavijesti/zahtjevi dostavljaju na obje adrese jer se može dogoditi da korisnik iz raznih razloga (odsutnost, bolest, loša informatička pismenost) propusti pročitati primljenu obavijest mailom, te to može rezultirati odbijanjem prijave i sl. U pravilniku je dostavljanje riješeno šaroliko i to : 2.7. Dopuna/obrazloženje – dostava i korisniku i na „kontakt podaci“, propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za D/O) se korisniku dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu, navedenu u „KONTAKT PODACI“ i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika. 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore – dostava samo korisniku, propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (7) Po objavi akta u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici „ODLUKE/UGOVORI“. 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu – dostava samo na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu - propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za D/O se korisniku dostavlja elektroničkim putem na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
16 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA, 10.1. Dostava putem AGRONET-a dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. 10.1. Dostava putem AGRONET-a – dostava samo korisniku (1) U slučaju dostave akata putem AGRONET-a adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je adresa elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. (2) Obavijest o učitanoj odluci na AGRONET-u Agencija za plaćanja dostavlja korisniku isključivo na onu adresu elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. 10.3. Dostava putem elektroničke pošte - dostava i korisniku i na „kontakt podaci“ (1) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
17 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA, 10.3. Dostava putem elektroničke pošte dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. 10.1. Dostava putem AGRONET-a – dostava samo korisniku (1) U slučaju dostave akata putem AGRONET-a adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja korisniku šalje obavijest o dostavi akta na AGRONET je adresa elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. (2) Obavijest o učitanoj odluci na AGRONET-u Agencija za plaćanja dostavlja korisniku isključivo na onu adresu elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika. 10.3. Dostava putem elektroničke pošte - dostava i korisniku i na „kontakt podaci“ (1) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je korisnik u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom i Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
18 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Vezano uz točku 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Izbaciti iz Priloga 1. : - Točku 14. u prilogu 1. pravilnika 4.1.1. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.2. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.3. Uvjet „Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 8 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev mladih poljoprivrednika osnovanih u 2019. godini te korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje“ je diskriminatoran. „Dohodaši“ mogu biti i u gubitku, pa su ipak prihvatljivi korisnici, dok „dobitaši“ moraju ostvariti minimalno 6 bodova, k tome čak ne i svi „dobitaši“. Posljedično treba izbaciti iz popisa dokumentacije obrazac BON-1, jer je u tom slučaju nepotreban. Nije prihvaćen Navedeni uvjet prihvatljivosti služi kao alat za postizanje ciljeva Programa ruralnog razvoja.
19 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Kriteriji odabira broj 4. „ Ulaganje u zaštićenim područjima prirode, područjima ekološke mreže Natura 2000 i zonama ranjivim na nitrate“ - Prilog 2. točka „4.1 korištene poljoprivredne površine u zonama ranjivim na nitrate“ Uzimajući u obzir Uvjete prihvatljivosti projekta točka 20. „U sklopu ovog Natječaja nisu prihvatljiva postojeća poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 130/12), a koja su obveznici provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ, tj. Nitratne direktive, osim u slučaju da povećavaju postojeće kapacitete ili ulažu u izgradnju nove farme.“ Dodatna pojašnjenja „Ako korisnik ulaže u izgradnju/rekonstrukciju objekta za skladištenje, manipulaciju, sušenje, peletiranje, kompostiranje i baliranje stajskog gnoja i digestate ocjenjuje se temeljem lokacije tog objekta,“ Prijedlog: ukoliko nećete omogućiti investiranje u sklopu ove operacije i korisnicima koji se nalaze u zonama ranjivim na nitrate, potrebno je razjasniti ovaj kriteriji, te navesti u slučaju povećanja kapaciteta ili izgradnju nove farme. „a ako nema izgradnje/rekonstrukcije ocjenjuje se prema lokaciji postojećeg objekta za skladištenje“ U navedenom slučaju korisnik nije prihvatljiv sukladno Uvjetima prihvatljivosti, jer se samo izgradnjom/rekonstrukcijom mogu povećati kapaciteti za ovu operaciju Potrebno je još jednom razmisliti o diskriminaciji potencijalnih korisnika ove operacije. Primjer: ako je lokacija ulaganja na područjima koji nisu obuhvaćeni zonama ranjivim na nitrate a više od 50% poljoprivrednih površina koje obrađuje se nalaze u zonama ranjivim na nitrate (potencijalno se nalazi u zonama ranjivim na nitrate i trebao je biti usklađen sa Akcijskim programom) takav korisnik se boduje a one korisnike čija se farma nalazi u zonama ranjivim na nitrate te ako ne povećavaju kapacitet ili grade novu farmu smatrate ne prihvatljivima. Djelomično prihvaćen Odredba da u sklopu Natječaja nisu prihvatljiva postojeća poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 130/12), a koja su obveznici provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ, tj. Nitratne direktive, osim u slučaju da povećavaju postojeće kapacitete ili ulažu u izgradnju nove farme briše se.
20 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Kriteriji odabira broj 3. „ Indeks razvijenosti JLS prema mjestu ulaganja“ - Prilog 2. Kriteriji Lokacija ulaganja: ako u operaciji 4.1.1. za kriterij lokacije ulaganja, korisnik u prvoj skupini razvijenosti može dobiti 9 bodova, u drugoj skupini 8 bodova, trećoj skupini 7 bodova, četvrtoj skupini 6 bodova, petoj i šestoj skupini BPP područja 6 bodova, sedmoj i osmoj skupini BPP 5 bodova, petoj skupini 4 boda, šestoj skupini 3 boda, sedmoj skupini dva boda i osmoj skupini 1 bod, postavlja se pitanje temeljem čega se određuju bodovi u operaciji 4.1.2 i zašto navedeno nije jednoobrazno. Kriteriji odabira za operaciju 4.1.1. su logični i dobro postavljeni, te nisu diskriminatorni, smatram da se istom logikom trebaju postaviti i kriteriji bodovanja u svim mjerama i operacijama za mjere Ruralnog razvoja. Nije prihvaćen Tip operacije 4.1.1 sastoji se od 15 kriterija odabira dok se tip operacije 4.1.2 sastoji od 6 kriterija odabira i kriteriji ne mogu biti jednoobrazni.
21 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Uvjeti prihvatljivosti projekta točka 20. U sklopu ovog Natječaja nisu prihvatljiva postojeća poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 130/12), a koja su obveznici provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ, tj. Nitratne direktive, osim u slučaju da povećavaju postojeće kapacitete ili ulažu u izgradnju nove farme. „Cilj donošenja Akcijskog programa je je zaštita voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla radi postizanja dobrog stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda i sprečavanja pogoršanja već dostignutog stanja vodnih tijela u pogledu onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla.“ „Obveznici primjene uvjeta i mjera propisanih ovim Programom su poljoprivredna gospodarstva s poljoprivrednim površinama i/ili objektima unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj.“ „Uvjeti i mjere propisani ovim Programom smatraju se preporukom poljoprivrednim gospodarstvima s poljoprivrednim površinama i/ili objektima izvan ranjivih područja.“ Navedena preporuka ne znači da ostali korisnici koji nisu na područjima ranjivim na nitrate nemaju obavezu uskladiti se sa ciljem Akcijskog programa. Primjer za navedeno: Prema procedurama Agencije korisnik koji nije na području ranjivim na nitrate može nabavljati opremu za izgnojavanje a da pri tome nema dovoljne kapacitete za šestomjesečno skladištenje gnojiva. U svrhu zaštite podzemnih voda Hrvatske bilo bi dobro da svi korisnici ove operacije dokažu da će se na kraju ulaganja uskladiti sa zahtjevima Akcijskog programa bez obzira jesu li u područjima ranjivim na nitrate ili ne. Nadalje, ne vidim razlog isključenja korisnika unutar područja ranjivih na nitrate u ulaganja kod rekonstrukcije objekta za držanje životinja gdje se ne povećava broj životinja tj. kapacitet. Što je sa korisnicima koji žele rekonstruirati postojeće skladište za gnoj koje zadovoljava zahtjeve Nitratne direktive ili želi pomaknuti svoje skladište na lokaciju koja zbog mirisa manje utječe na život ljudi u blizini ili jednostavno želi izgraditi novu lagunu iz koje će vršiti lakše pražnjenje, tj. manipulaciju stajskim gnojem. Nadalje, Članak 8. stavak 3. Akcijskog programa kaže “ Strojevi za primjenu gnojiva moraju ispunjavati sve tehničke zahtjeve kako bi se osigurala kontrolirana i pravilna primjena gnojiva te mogućnost ravnomjerne raspodjele, sa što manjim gubicima. Slijedom gornjeg zahtjeva iz Akcijskog programa je važno napomenuti da korisnici koji se nalaze u područjima ranjivim na nitrate ne bi trebali biti isključeni iz nabave opreme i strojeva za manipulaciju i transport stajskog gnoja. Primjer: Što ako ima cisternu malog kapaciteta iz 80-tih godina koju želi zamijeniti cisternom za izgnojavanje većeg kapaciteta i boljih tehničkih svojstava koja onemogućuju nikakvo rasipanje gnoja u okoliš kao i gubitke. Također treba uzeti u obzir i činjenicu utjecaja većeg kapaciteta opreme za izgnojavanje na zaštitu tla od gaženja, manji utrošak vremena i novaca zbog manjeg broja prohoda po poljoprivrednim površinama. Prihvaćen Odredba da u sklopu Natječaja nisu prihvatljiva postojeća poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze unutar područja proglašenih ranjivim područjima prema Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 130/12), a koja su obveznici provedbe Direktive Vijeća 91/676/EEZ, tj. Nitratne direktive, osim u slučaju da povećavaju postojeće kapacitete ili ulažu u izgradnju nove farme briše se.
22 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 5, 6, 7, 8 i 10: Nisu Prilog Natječaju. Primljeno na znanje Prilozi 5, 6a, 6b, 7, 8 i 10 biti će objavljeni kada Natječaj bude objavljen od strane Agencije za plaćanja. Navedeni prilozi ne odnose se na postupak podnošenja zahtjeva za potporu.
23 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA B. SEKTORSKI KRITERIJI 1. Kriterij 6 – Broj životinja na gospodarstvu na kraju ulaganja Tablica „Zemljište, objekti i životinje“ U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “ Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. KOMENTAR: Greška? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.2
24 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4b Kriterij 3, 3 b Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima Pojašnjenje: U slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kn korisnik je obvezan priložiti poslovni plan. U svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira“ Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta“ korisnik u poslovnom planu- tablici „ZAPOSLENICI“ mora dokazati da će projektom (prijavljenim ulaganjem) biti očuvana radna mjesta i/ili novostvorena nova radna mjesta. Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja. KOMENTAR: Je li ovo greška: Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.2
25 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA II DOKUMENTACIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTPORE … U svrhu utvrđivanja visine potpore propisane Prilogom 1 Natječaja dostaviti sljedeće: c) Korisnik čija je vrijednost potpore veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju koja se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti: • obvezujuće pismo namjere banke … IIIa DOKUMENTACIJA ZA PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA 3. Dokazi planiranih izvora financiranja Pojašnjenje: Zavisno o izvorima financiranja ulaganja planiranim u poslovnom planu, korisnik je u obvezi dostaviti odgovarajuće dokaze postojanja istih • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je u obvezi dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja. KOMENTAR: Je li vlastito učešće u 100% iznosu greška? U slučaju ako korisnik dostavlja obvezujuće pismo namjere je li potrebna i izjava/pismo namjere? Djelomično prihvaćen Navedeno nije greška. U slučaju kada je dostavljeno obvezujuće pismo namjere nije potrebna ni izjava ni neobvezujuće pismo namjere.
26 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a 16.1. Odabrane Ponude Pojašnjenje: Odabrane ponude za svako ulaganje. Odabrane ponude učitane u zahtjev za potporu moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda. Samo ponude prikupljene preko Portala ponuda su važeće Ponude. Ponude su učitane u Portal ponuda, jeli ovo greška ili se ponude još jedanput učitavaju u ZZP? Djelomično prihvaćen Odabrane ponude potrebno je učitati u zahtjev za potporu te iste moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda.
27 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2a Kriterij odabira br. 13 „Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces“ Bodovi za novi/unaprijeđeni/inovativni tehničko - tehnološki proces mogu se dodijeliti za troškove navedene pod točkama 1.1.5, 1.2.11, 1.2.14, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 3.1.4, 3.2.7, 3.2.9 u Listi prihvatljivih troškova. KOMENTAR: U natječaju nije opisano što znači novi/inovativni tehničko-tehnološki proces, je li to znači da je samo dovoljno nabavljati opremu pod (iznad) navedenim točkama? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.2
28 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA 1. Postupak nabave mora se provesti u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV. Pravilnika) • PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA e) Javna objava Poziva preko mrežnih stranica Agencija za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište, prikupi više ponuda i time zadovolji načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti te dobije najbolju vrijednost za novac. f) Korisnik je dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. g) Agencija za plaćanja može od korisnika koji je prikupio samo po jednu ponudu za određeni predmet nabave zatražiti obrazloženje o načinu istraživanja tržišta s ciljem provjere opravdanosti visine troškova. Korisnik je dužan poslati obrazloženje i na zahtjev dostaviti dokaz (e-pošta, izjava ponuditelja i drugo…) da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave te na taj način aktivno sudjelovao u istraživanju tržišta. Ukoliko je korisnikovo obrazloženje neprihvatljivo i/ili se utvrdi da nije dovoljno istražio tržište na način da je slao upite ponuditeljima Agencija za plaćanja će za te troškove za koje je prikupljena samo jedna ponuda primijeniti financijske korekcije sukladno odgovarajućem prilogu Pravilnika KOMENTAR: Obveza korisnika da obavještava najmanje tri gospodarska subjekta o provođenju postupka javne nabave nije u skladu s ciljem prikupljanja ponuda putem AGRONET-a, budući da je elektronička nabava preko mrežnih stranica APPRRR-a namijenjena povećanju transparentnosti i omogućuje sudjelovanje svim gospodarskim subjektima. Obavještavanjem samo jednog određenog broja gospodarskih subjekata ne poštuje se načelo jednakog tretmana. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost I javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Navedenim nije prekršeno načelo jednakog postupanja koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednaki način, kao i pravo da ponuda bude odabrana bez diskriminacije jer će svaka dostavljena ponuda biti provjerena i pregledana na isti način od strane Agencije za plaćanja.