Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9   Očitovanje na Kriterije odabira tipa operacija 4.1.3. Vezano na prijedlog Kriterija odabira za financiranje investicija u obnovljive izvore energije mišljenja smo da bi u sektorskim kriterijima trebalo preferirati sa više bodova energiju sunca (25 bodova) a energiju biomase (20 bodova) iz razloga što obnovljivo izvori energije iz biomase pretpostavljaju korištenje zemljišnih resursa, dijela biomase koja može poslužiti za ishranu stoke a na kraju potrebno je angažirati i dodatnu mehanizaciju koja uključuje i korištenje ostalih izvora energije. EU gospodarstva koja se bave stočarskom proizvodnjom u značajnoj su mjeri suportirana u obnovljive izvore energije iz sunca tj. instaliranje solarnih elektrana čime nadomještaju potrebe za energijom iz vlastitih izvora ili im služi kao dopunski izvor prihoda. Stoga predlažemo da se u sektorskim kriterijima pod točkom 3.3. nadodaju gospodarstva koja se bave stočarskom proizvodnjom sa 20 bodova a pod točkom 3.4. za ostala poljoprivredna gospodarstva doda 5 bodova. Na ovakav način u preferencijalnom položaju dodatno se suportiraju gospodarstva koja se bave stočarskom ili peradarskom proizvodnjom što ih stavlja u sličnu poziciju konkurentnosti kao i ostala stočarska gospodarstva EU članica. Nije prihvaćen U načelima za odabir zahtjeva za potporu koja su definirana Programom ruralnog razvoja navedeno je da ulaganja u korištenje biomase za proizvodnju energije iz OIE imaju prednost pred drugim oblicima OIE. Dodatnim bodovanjem gospodarstava koja se bave stočarskom proizvodnjom stavilo bi se u nejednak položaj poljoprivredna gospodarstva iz drugih sektora.
2 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Datum objave Natječaja Kada se planira, obzirom da više nema ZZP 2 i da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu Obzirom da više nema ZZP 2 imati u vidu da će trebati vremena za provedbu postupka prikupljanja ponuda i ishođenja dokumentacije za koju treba više vremena (npr. građevinska dozvola ili Energetsko odobrenje kod 4.1.3.) ili se može omogućiti dostavljanje građevinske ili energetskog odobrenja odmah po ishođenju, ali najkasnije do podnošenja konačnog ZZI (kako je to omogućeno u natječajima iz OPPRRH)? Djelomično prihvaćen Agencija za plaćanja je vodila računa o navedenom, korisnicima će se ostaviti primjeren rok te će natječaj (podnošenje zahtjeva za potporu) biti otvoren minimalno 3 mjeseca.
3 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova (3) U slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu bit će odbijen. ??? Da li to znači da ako uključimo neki trošak koji je po našem mišljenju prihvatljiv, a po mišljenju Agencije je neprihvatljiv, da će se cjelokupni zahtjev odbiti ? Ovaj stavak ili dodatno obrazložiti ili ga brisati, jer je već u slijedećem stavku (4) navedeno „ Neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore“. Isključenje neprihvatljivih troškova je navedeno i u točki 2.6.2. Administrativna kontrola zahtjeva za potporu, stavak (11) „Administrativnom kontrolom prihvatljivosti troškova utvrđuje se jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru propisanih uvjeta prihvatljivosti troškova, postupka nabave i opravdanost visine troškova. Tijekom administrativne kontrole se isključuju neprihvatljivi troškovi te se određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu“. Nije prihvaćen Odredba u podtočki 2.3., stavku 3. određuje odbijanje zahtjeva korisnika ako SVI troškovi nisu prihvatljivi (cjelokupno ulaganje).
4 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu … (14) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i izvodi o vlasničkoj strukturi ponuditelja moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je korisnik prikupio ponude i izvode o vlasničkoj strukturi na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata na hrvatski jezik. KOMENTAR: Što ako ponuditelj iz inozemstva ne dostavi izvode o vlasničkoj strukturi, je li se ponuda odbija? Djelomično prihvaćen Ako ponuditelj ne dostavi izvod o vlasničkoj strukturi, trošak iz predmetne ponude svrstava se u neodobrene troškove.
5 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.7. Dopuna/obrazloženje 2.7. Dopuna/obrazloženje – dostava i korisniku i na „kontakt podaci“, propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za D/O) se korisniku dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu, navedenu u „KONTAKT PODACI“ i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika. Nije prihvaćen Način dostave propisan je čl. 33.st. 2. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja RH (91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na adrese korisnika I konzultanta, budući da je isti odgovoran za provedbu projekta. Napominjemo kako se za dostavu odgovora na zahtjev za D/O izvan roka temeljem čl. 49. gore navedenog Pravilnika, financijske korekcije primjenjuju za postupke koji se provode nakon sklapanja ugovora o financiranju.
6 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore – dostava samo korisniku, propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta Nije prihvaćen Akti se ne dostavljaju korisniku nego su učitavaju na AGRONET. Korisnik pristupa AGRONET-u putem vlastitog korisničkog imena i lozinke te jedini ima pravo prihvatiti akt i uložiti prigovor.
7 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju 2.8.2. Sklapanje ugovora o financiranju … (6) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik/ovlaštena osoba korisnika u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u podružnicu Agencije za plaćanja kojoj je podnesen zahtjev za potporu. … (8) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) ispravno potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju. KOMENTAR: Ugovor se dostavlja u centralu, u stavak (6) propisuje u podružnicu, ispraviti! Prihvaćen Dostavi li korisnik potpisani ugovor o financiranju na adresu podružnice Agencije za plaćanja ili u centralni ured Agencije, isti se smatra uredno dostavljenim. Izmijenit će se adresa dostave ugovora o financiranju u tekstu Natječaja.
8 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.3. Način podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu.
9 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.5. Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu Postoji li rok podnošenja I rate ZZI-a? Djelomično prihvaćen Nije propisan rok za podnošenje prve rate zahtjeva za isplatu.
10 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu – dostava samo na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu - propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. Nije prihvaćen Propisano člankom 33. stavak 2. Pravilnika (NN 91/19). Zahtjev za D/O dostavlja se na mail adresu navedenu u zahtjevu za isplatu (evidencija korisnika). Ako korisnik kasni sa dostavom odgovora na D/O primijeniti će se financijske korekcije sukladno točki 3.6 Natječaja. Nakon proteka 30 dana zahtjev se odbija.
11 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU 8. PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU (4) Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta. Ovaj stavak ispraviti, brisati dio „za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje“, jer se vjerojatno radi samo o slučaju promjene gdje je potreban akt kojim se odobrava građenje. U suprotnom je potpuno nejasno kako će korisnik ishoditi akt koji nije potreban. Djelomično prihvaćen Odredba će se ispraviti na način da se na kraju rečenice: Za izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje/Glavnog projekta u slučaju gradnje za koju prema posebnom pravilniku nije potreban akt kojim se odobrava građenje korisnik je dužan tražiti odobrenje putem zahtjeva za promjenu nakon ishođenja navedenog akta doda “ako je primjenjivo/projektne dokumentacije”.
12 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA 9. NAČIN, UVJETI I ROKOVI PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA – dostava obavijesti samo korisniku - propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte. Nije prihvaćen Obavijest se dostavlja automatski putem aplikacije na mail adresu iz Evidencije korisnika, no korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte.
13 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA 10. NAČIN DOSTAVE AKATA OD STRANE AGENCIJE ZA PLAĆANJA Ujednačiti način dostave bilo kakovih akata/obavijesti/zahtjeva i to na način da se dostavljaju i korisniku i na elektroničku adresu navedenu u „kontakt podaci“. Eventualno propuštanje preuzimanja akata/obavijesti/zahtjeva rezultira odbijanjem prijave, a u nekim slučajevima kod kašnjenja se primjenjuju financijske korekcije. Izuzetno je važna dobra komunikacija, te bi bilo dobro da se svi akti/obavijesti/zahtjevi dostavljaju na obje adrese jer se može dogoditi da korisnik iz raznih razloga (odsutnost, bolest, loša informatička pismenost) propusti pročitati primljenu obavijest mailom, te to može rezultirati odbijanjem prijave i sl. U pravilniku je dostavljanje riješeno šaroliko i to : 2.7. Dopuna/obrazloženje – dostava i korisniku i na „kontakt podaci“, propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: zahtjev za D/O) se korisniku dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu, navedenu u „KONTAKT PODACI“ i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika. 2.8. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore – dostava samo korisniku, propuštanje rezultira nemogućnošću podnošenja prigovora i to posljedično može značiti odbijanje projekta (7) Po objavi akta u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici „ODLUKE/UGOVORI“. 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu – dostava samo na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu - propuštanje rezultira odbijanjem prijave, a kašnjenje (do 30 dana) rezultira financijskim korekcijama. (3) Zahtjev za D/O se korisniku dostavlja elektroničkim putem na elektroničku adresu navedenu u zahtjevu za isplatu. Nije prihvaćen Način dostave akata od strane Agencije za plaćanja propisan je Pravilnikom I Natječajem, a korisnik je dužan provjeravati svoj pretinac elektroničke pošte. Sukladno natječaju, podtočka 2.5, stavak 3 I točka 8, stavak 2 korisnik je dužan voditi računa o točnosti podataka u Evidenciji korisnika I po nastanku promjene zatražiti zahtjevom za promjenu evidenciji korisnika.
14 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Vezano uz točku 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Izbaciti iz Priloga 1. : - Točku 14. u prilogu 1. pravilnika 4.1.1. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.2. - Točku 12. u prilogu 1 pravilnika 4.1.3. Uvjet „Korisnici koji su obveznici poreza na dobit u prethodnom razdoblju moraju u skladu s kriterijima i financijskim pokazateljima iz Priloga 8 ovoga Natječaja ostvariti najmanje 6 bodova, izuzev mladih poljoprivrednika osnovanih u 2019. godini te korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne posjeduju financijske izvještaje“ je diskriminatoran. „Dohodaši“ mogu biti i u gubitku, pa su ipak prihvatljivi korisnici, dok „dobitaši“ moraju ostvariti minimalno 6 bodova, k tome čak ne i svi „dobitaši“. Posljedično treba izbaciti iz popisa dokumentacije obrazac BON-1, jer je u tom slučaju nepotreban. Prihvaćen Navedeno se briše kao uvjet prihvatljivosti za tip operacije 4.1.3.
15 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 5, 6, 7, 8 i 10: Nisu Prilog Natječaju. Primljeno na znanje Prilozi 5, 6a, 6b, 7, 8 i 9 biti će objavljeni kada Natječaj bude objavljen od strane Agencije za plaćanja. Navedeni prilozi ne odnose se na postupak podnošenja zahtjeva za potporu.
16 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA B. SEKTORSKI KRITERIJI 1. Kriterij 6 – Broj životinja na gospodarstvu na kraju ulaganja Tablica „Zemljište, objekti i životinje“ U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “ Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. U slučaju kada je vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta manja od 200.000 kn ili jednaka 200.000 kn potrebno je popuniti predložak tablicu “Zemljište, objekti i životinje”* i učitati ju u zahtjev za potporu u AGRONET-u. KOMENTAR: Greška? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.3.
17 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4b Kriterij 3, 3 b Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i pojašnjenjima Pojašnjenje: U slučaju kada vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kn korisnik je obvezan priložiti poslovni plan. U svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira“ Ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta“ korisnik u poslovnom planu- tablici „ZAPOSLENICI“ mora dokazati da će projektom (prijavljenim ulaganjem) biti očuvana radna mjesta i/ili novostvorena nova radna mjesta. Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja. KOMENTAR: Je li ovo greška: Korisnik mora dokazati u poslovnom planu- tablici ”Zemljište/objekti i životinje da će projektom (prijavljenim ulaganjem) imati određeni broj životinja.? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.3.
18 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA II DOKUMENTACIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE POTPORE … U svrhu utvrđivanja visine potpore propisane Prilogom 1 Natječaja dostaviti sljedeće: c) Korisnik čija je vrijednost potpore veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu je obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju koja se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelosti: • obvezujuće pismo namjere banke … IIIa DOKUMENTACIJA ZA PROVJERU EKONOMSKE ODRŽIVOSTI PROJEKTA 3. Dokazi planiranih izvora financiranja Pojašnjenje: Zavisno o izvorima financiranja ulaganja planiranim u poslovnom planu, korisnik je u obvezi dostaviti odgovarajuće dokaze postojanja istih • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je u obvezi dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja. KOMENTAR: Je li vlastito učešće u 100% iznosu greška? U slučaju ako korisnik dostavlja obvezujuće pismo namjere je li potrebna i izjava/pismo namjere? Djelomično prihvaćen Navedeno nije greška. U slučaju kada je dostavljeno obvezujuće pismo namjere nije potrebna i izjava/pismo namjere.
19 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4a 16.1. Odabrane Ponude Pojašnjenje: Odabrane ponude za svako ulaganje. Odabrane ponude učitane u zahtjev za potporu moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda. Samo ponude prikupljene preko Portala ponuda su važeće Ponude. Ponude su učitane u Portal ponuda, jeli ovo greška ili se ponude još jedanput učitavaju u ZZP? Djelomično prihvaćen Odabrane ponude potrebno je učitati u zahtjev za potporu i iste moraju biti istovjetne odabranim ponudama prikupljenim preko Portala ponuda.
20 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2a Kriterij odabira br. 13 „Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces“ Bodovi za novi/unaprijeđeni/inovativni tehničko - tehnološki proces mogu se dodijeliti za troškove navedene pod točkama 1.1.5, 1.2.11, 1.2.14, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21, 3.1.4, 3.2.7, 3.2.9 u Listi prihvatljivih troškova. KOMENTAR: U natječaju nije opisano što znači novi/inovativni tehničko-tehnološki proces, je li to znači da je samo dovoljno nabavljati opremu pod (iznad) navedenim točkama? Nije prihvaćen Nije primjenjivo za tip operacije 4.1.3.
21 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA 1. Postupak nabave mora se provesti u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV. Pravilnika) • PRIKUPLJANJE PONUDA PUTEM MREŽNIH STRANICA AGENCIJE ZA PLAĆANJA e) Javna objava Poziva preko mrežnih stranica Agencija za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište, prikupi više ponuda i time zadovolji načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti te dobije najbolju vrijednost za novac. f) Korisnik je dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. g) Agencija za plaćanja može od korisnika koji je prikupio samo po jednu ponudu za određeni predmet nabave zatražiti obrazloženje o načinu istraživanja tržišta s ciljem provjere opravdanosti visine troškova. Korisnik je dužan poslati obrazloženje i na zahtjev dostaviti dokaz (e-pošta, izjava ponuditelja i drugo…) da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave te na taj način aktivno sudjelovao u istraživanju tržišta. Ukoliko je korisnikovo obrazloženje neprihvatljivo i/ili se utvrdi da nije dovoljno istražio tržište na način da je slao upite ponuditeljima Agencija za plaćanja će za te troškove za koje je prikupljena samo jedna ponuda primijeniti financijske korekcije sukladno odgovarajućem prilogu Pravilnika KOMENTAR: Obveza korisnika da obavještava najmanje tri gospodarska subjekta o provođenju postupka javne nabave nije u skladu s ciljem prikupljanja ponuda putem AGRONET-a, budući da je elektronička nabava preko mrežnih stranica APPRRR-a namijenjena povećanju transparentnosti i omogućuje sudjelovanje svim gospodarskim subjektima. Obavještavanjem samo jednog određenog broja gospodarskih subjekata ne poštuje se načelo jednakog tretmana. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost I javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Navedenim nije prekršeno načelo jednakog postupanja koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda I ocjene ponude na jednaki način, kao I pravo da ponuda bude odabrana bez diskriminacije jer će svaka dostavljena ponuda biti provjerena I pregledana na isti način od strane Agencije za plaćanja.